החיפוש הניב 2376 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרי יהושע
ג' ספטמבר 19, 2017 11:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4346

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בשולי הדברים, בעניין שאלת מר, מה עדיף? שישאר במנהגו שלא לברך לפני טבילה, או שיברך מצד "ערום לא יתרום"? ולכאורה לא היה מקום להסתפק בזה, שכן חומרת "אנשי מעשה" (שתבוא עליהם ברכה - כדברי המשנ"ב בסימן פ"ח) לא יכולה להיות עדיפה על ביטול הברכה שמקורה בדין "ערום לא יתרום&...
על ידי פרי יהושע
ג' ספטמבר 19, 2017 8:20 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הפסק בתקיעות
תגובות: 26
צפיות: 897

Re: הפסק בתקיעות

אמת ששו"ר שדעת המעשה רב שלא להפסיק ביהי רצון שבין התקיעות, כדי שלא יהיה הפסק כיון וכל התקיעות הן משום תקנה לצאת הספק דרבי אבהו, (אלא שלדעת רב האי כידוע כולהו אמת, וכמובן לדעת המקובלים יש כוונת בכולן) ולעניין היהי רצון על הקרי למה יהיה גרע משאר תחינות ופיוטים, הלא יש לזה שייכות לתפילה זאת של ומפ...
על ידי פרי יהושע
ג' ספטמבר 19, 2017 1:08 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הפסק בתקיעות
תגובות: 26
צפיות: 897

Re: הפסק בתקיעות

שאלני ח"א, הוא צריך להתפלל עם אמו (האלמנה) במניין שמתפללין בו בשעה 7-30 למשל, אולם שם התקיעות לא כ"כ מהודרות בשבילו, ולכן הוא חשב לילך להתפלל שחרית במנין נץ ולשמוע תקיעות דמיושב במקום אחר ואח"כ לילך להתפלל מוסף עם אמו. שאלתו היא, האם יכול להפסיק בדיבור בין תקיעות אלו לתקיעות דמעומד, ...
על ידי פרי יהושע
ב' ספטמבר 18, 2017 11:42 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הפסק בתקיעות
תגובות: 26
צפיות: 897

Re: הפסק בתקיעות

ייש"כ כמובן אעביר לת"ח הנ"ל ואני שמח שלא שגיתי גם אני כשדנתי כך, אולם רצוי יותר להבהיר את הנידון כאן ומטעם מה ראוי לדון כך.
על ידי פרי יהושע
ב' ספטמבר 18, 2017 10:57 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הפסק בתקיעות
תגובות: 26
צפיות: 897

Re: הפסק בתקיעות

שאלני ח"א, הוא צריך להתפלל עם אמו (האלמנה) במניין שמתפללין בו בשעה 7-30 למשל, אולם שם התקיעות לא כ"כ מהודרות בשבילו, ולכן הוא חשב לילך להתפלל שחרית במנין נץ ולשמוע תקיעות דמיושב במקום אחר ואח"כ לילך להתפלל מוסף עם אמו. שאלתו היא, האם יכול להפסיק בדיבור בין תקיעות אלו לתקיעות דמעומד, א...
על ידי פרי יהושע
ב' ספטמבר 18, 2017 2:44 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לשמוע קול מוסף - דעת המאירי
תגובות: 4
צפיות: 63

Re: לשמוע קול מוסף - דעת המאירי

אברהם כתב: וגם רהיטת הלשון משמע שכוונתו משום ברכות השופר, וצריך לעיין עוד.

יישר, ולא מפני דהוי כל תפילת הש"ץ חבילה אחת ובעי לשמוע מתחילתה לסופה כהרי"ז.
על ידי פרי יהושע
ו' ספטמבר 15, 2017 11:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4346

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אני רואה שנשארתי כאן לבד, אבל רוח היא באנוש אשיחה וירווח לי . יהודי המקפיד על תקנת עזרא, בשבת בבוקר רוצה ללבוש הטלית בדרך לטבילה כיון ואינו מטלטל, האם יכול ללבשה בלא ברכה, או שמא יעדיף עיקר הדין ויברך, ואל יהיה כערום לא יתרום, [כמדומני שראיתי שמקלים בזה]. למה שלא יברך, אם אם יוצא מביתו וצריך להיות ...
על ידי פרי יהושע
ו' ספטמבר 15, 2017 11:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4346

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אדם נטל מים אחרונים, וכעת חושב שהוא מעט צמא, האם כדאי שיברך וישתה, ואז גם ייצא ידי היראים שלא חשיב שובע בלא שתייה, או דילמא כיון וכבר נטל ידיו לברכה שוב אין לו להפסיק וחשש לשיטת היראים כתב המ"ב שאין לחוש לה כ"כ, ובפרט ששתה בזמן הסעודה רק יש לו רק חשש בעלמא שהוא עדין צמא, [וכגון שמבחינת הב...
על ידי פרי יהושע
ג' ספטמבר 12, 2017 9:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קכא: שלימתינהו לכולהו
תגובות: 2
צפיות: 70

Re: שבת קכא: שלימתינהו לכולהו

כמו "לכל כדור יש כתובת".
על ידי פרי יהושע
ג' ספטמבר 12, 2017 9:29 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: גזירת שמא יעבירנו בבין השמשות
תגובות: 19
צפיות: 967

Re: גזירת שמא יעבירנו בבין השמשות

ובענין אחר, אני מחפש מקור האם האיסור של שופר בשבת - שמא יעבירנו, זה רק על התוקע או גם על השומע. ונפק"מ להשומעים תקיעותיו של הגרעי"ש, אם לא כיונו להדיא לצאת רק על תנאי. לכאו' יש קצת מקור מדברי רש"י בחולין דפ"ד: ועי"ש הגהות מראה כהן. ידוע לכם משהו בענין? הלא כך עשו שהלכו לשומ...
על ידי פרי יהושע
ג' ספטמבר 12, 2017 8:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4346

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

כדכד כתב:נראה לי שהרב פרי יהושע מעלה שלכאורה עדיף לדחות הנטילה הראשונה ולהסמיכה לברכה כדי שיהיה עובר לעשייתן ודלא כהמשנ"ב שהביא מר
אמנם חשבתי לתרץ שלמנהגנו שאין מברכים קודם הנטילה אלא אחריה הרי שממילא לא יהא עובר לעשייתן ואולי לכן לא חשו לזה הפוסקים

הלא מברכים קודם הניגוב, ומקימים בזה עובר לעשיתן.
על ידי פרי יהושע
ג' ספטמבר 12, 2017 8:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4346

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אדם שמגיע לתפלה כשהצבור מתפללים תפלת עמידה - ליטול ידים קודם התפלה או להצטרף אליהם מידכדי להגביר את הסיכוי להספיק לסיים לפני קדושה או קדיש? הסברא אומרת שאם יודע שידיו נקיות עדיף שיתפלל מיד. כמו הרמב"ם ובכל התפילות, אנו מדברים גם לא לפי הרמב"ם והגר"א. השתא דאתינן לשיטת הרמב"ם הרי...
על ידי פרי יהושע
ג' ספטמבר 12, 2017 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4346

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

כדכד כתב:אדם שמגיע לתפלה כשהצבור מתפללים תפלת עמידה - ליטול ידים קודם התפלה או להצטרף אליהם מידכדי להגביר את הסיכוי להספיק לסיים לפני קדושה או קדיש?

ברכות ט"ו א' - רב חסדא לייט אמאן דמהדר אמיא בעידן צלותא. וכמדומה שפי' בראשוניים שבכלל כן כשמפסיד תפילת ציבור וצ"ת שם.
על ידי פרי יהושע
ג' ספטמבר 12, 2017 2:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4346

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

כמו הרמב"ם ובכל התפילות, אנו מדברים גם לא לפי הרמב"ם והגר"א.
על ידי פרי יהושע
ג' ספטמבר 12, 2017 8:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4346

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

מה עדיף בנטילת ידיים של בוקר לא לשהות אותה משום רוח רעה אף שאין גופו נקי, או לחכות עד שיהי גופו נקי ויהיה מלובש כדבעי, ויברך ענט"י עובר לעשיתן, (ולכא' כך נראה שעדיף, אבל העולם אינו נוהג כן).
על ידי פרי יהושע
ב' ספטמבר 11, 2017 10:45 pm
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אוצר מקוון לחברי הפורום
תגובות: 124
צפיות: 2253

Re: אוצר מקוון לחברי הפורום

ייש"כ עצום לכם, אתם גורמים שמחת יום טוב ועונג יום טוב שאין למעלה מהן לכל אוהבי התורה והספרים שאין ידם משגת... תהיו ברוכים לעד, ותשרה ברכה במעשה ידיכם.
על ידי פרי יהושע
ו' ספטמבר 08, 2017 11:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: התעללות בתרנגולות
תגובות: 30
צפיות: 1186

Re: התעללות בתרנגולות

אני עדין לא הבנתי ואשמח על הבהרה, אטו איירי שאין עופות מתים בנמצא, (באמת צריך לעיין בפנים ואני עצל).
על ידי פרי יהושע
ה' ספטמבר 07, 2017 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התעללות בתרנגולות
תגובות: 30
צפיות: 1186

Re: התעללות בתרנגולות

לא הבנתי. מה פירוש מהיכי תיתי שלא יאמר? הוא הרי לא אומר (אין שום דרך לפטם אווזים מבלי לגרום להם סבל, אם לכך התכוונת). אבל החילוק בין מריטת נוצות לפיטום אווזים ברור, שנוצות אפשר למרוט מאווז מת, וממילא יש כאן אכזריות לחינם, משא"כ פיטום אווזים מוכרח להיעשות באווז חי... מאידך, החילוק בין פיטום אוו...
על ידי פרי יהושע
ד' ספטמבר 06, 2017 9:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4346

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אש משמים כתב:
כדכד כתב:
פרי יהושע כתב:שעון מעורר בפלאפון הוי כשמל"א, ובכא"פ אולי עדיף לטלטלו כדי להרחיקו מעליו, אם חושש שמא כשיתעורר בבוקר יכבה אותו?.

בכא"פ - מהו? נסיתי לפתוח "בכדי אכילת פרס" אבל זה לא נראה לי קשור

אולי כוונתו 'ובכל אופן'.
סליחה וכן זו הייתה כוונתי.
על ידי פרי יהושע
ד' ספטמבר 06, 2017 1:50 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם יש חילוק בין וידוי של עריו"כ לוידוי של יו"כ?
תגובות: 1
צפיות: 70

Re: האם יש חילוק בין וידוי של עריו"כ לוידוי של יו"כ?

מעניין נוסח זה לא נמצא גם כל השנה רק ברמב"ם, וכבר דנתי כאן באיזה מקום אי רשאי ליתר הפוסקים להזכיר כן בתפילה, או דהוי מעין הפסק, ומצאנו חבר לרמב"ם, וייש"כ גדול לך, (האם הובא בקרית מלך?).
על ידי פרי יהושע
ד' ספטמבר 06, 2017 1:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 140
צפיות: 2697

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

אני שמעתי מהגרח"מ הי"ו פעם שהחזון איש אמר לאביו (אח"כ כמדומה סירב לאשר המעשה, ואני לא הייתי נדוניק..): "כשאין לי כוח אני לא מתפלל, ושיש לי פחות כוח אני גם לא קורא ק"ש, וכשיש לי עוד פחות כוח, אני גם לא לומד". ועכשיו אפשר שיבואו הלומדים ויפלפלו על סדרי העדפיות האלו (האם ת...
על ידי פרי יהושע
ד' ספטמבר 06, 2017 1:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחסני מציאות
תגובות: 17
צפיות: 335

Re: מחסני מציאות

ייש"כ, ומזמן טענתי כך.
על ידי פרי יהושע
ד' ספטמבר 06, 2017 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: התעללות בתרנגולות
תגובות: 30
צפיות: 1186

Re: התעללות בתרנגולות

נכון ייש"כ שהעמדני על הטעות, אבל מהכי תיתי שאם זה יהיה אכזריות לא יאמר כך בדיוק גם על זה.
על ידי פרי יהושע
ב' ספטמבר 04, 2017 8:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התעללות בתרנגולות
תגובות: 30
צפיות: 1186

Re: התעללות בתרנגולות

אני לא מבין הלא הרמ"א כותב (מתה"ד) שאין איסור צבע"ח בפיטום אווזים אבל יש כאן מידת אכזריות, האם זה לא מספיק ברור!
על ידי פרי יהושע
ב' ספטמבר 04, 2017 2:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין מ"ד: רש"י ד"ה דבעיא מכסא- הלא המחתרת חתורה לפניך וכו'.
תגובות: 4
צפיות: 181

Re: סנהדרין מ"ד: רש"י ד"ה דבעיא מכסא- הלא המחתרת חתורה לפניך וכו'.

יישר כוח אבל אינו ראיה דבעי משל ציבור, כל השאלה אם הציבור לא קיים כגון שברח, ומכל מקום הלשון לא אמרינן ליה זיל קטול נפשיה קצת משמע כן, ובחלקת יואב עוד לא עיינתי.
שוב ייש"כ
על ידי פרי יהושע
ב' ספטמבר 04, 2017 2:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משחקים בשבת (לפי א-ב). הערות פרקטיות יתקבלו בברכה
תגובות: 35
צפיות: 838

Re: משחקים בשבת (לפי א-ב). הערות פרקטיות יתקבלו בברכה

יש"כ להרב דרומי. צינורות (משחק חדש יחסית, לענ"ד לכאו' מותר, כי אינו נתפס בחוזקה, וגם עפ"י רוב לא מחזיק מעמד להרבה זמן וצ"ל שאינו עשוי ע"מ להתקיים לזמן), מקליקונים (לענ"ד אם מקליקים- דהיינו שנתפס באופן חזק שקשה לפירוק, אזי אסור, והיות שזו בעצם ה'חכמה' של המשחק הזה, אף ש...
על ידי פרי יהושע
ב' ספטמבר 04, 2017 2:39 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה
תגובות: 23
צפיות: 489

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

אבל כן נהגו העולם גם כיום ואפי' בראש השנה, ודכירנא מימי קדם ביושבי שבת תחכמוני בישיבת חברון המעטירה, בסעודת יום ראש השנה אצל הגרש"ז ברוידא זצ"ל, שהרבנית הייתה מחלקת סיגריות (מלברו אדום) לבני הישיבה הק', ולא היה מי שערער על זה, והרב זצ"ל היה באותו מעמד (אמנם לא עישן מעולם).
על ידי פרי יהושע
ב' ספטמבר 04, 2017 2:31 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: שיר חדש מהראי"ה זצ"ל
תגובות: 4
צפיות: 240

Re: שיר חדש מהראי"ה זצ"ל

לאחרונה פרסמו לחן חדש: http://www.kipa.co.il/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94/%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%94-%D7%96%D7%A6%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%9...
על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 03, 2017 11:57 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: שיר חדש מהראי"ה זצ"ל
תגובות: 4
צפיות: 240

שיר חדש מהראי"ה זצ"ל

משהו יכול להעלות כאן מרחבי הרשת, שמעתי שמצאו שיר חדש שלו, (הלחינו אותו לכבוד היוארציט).
על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 03, 2017 11:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשולי נושא התרנגולים - מה ההיתר לגדל בע"ח באופן שמגדלים אותם בימינו
תגובות: 20
צפיות: 685

Re: בשולי נושא התרנגולים - מה ההיתר לגדל בע"ח באופן שמגדלים אותם בימינו

הגיונות כתב:
פרי יהושע כתב:הלא נכון שטוב בעיקר לילדים ואין לזה כ"כ תחליף לחלבונים וברזל כפי הידוע לי

[לא רוצה להסיט את האשכול, אך אעיר שלמיטב ידעתי דבריך אלו ממש לא נכונים, ואדרבה ואדרבה]?
על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 03, 2017 9:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשולי נושא התרנגולים - מה ההיתר לגדל בע"ח באופן שמגדלים אותם בימינו
תגובות: 20
צפיות: 685

Re: בשולי נושא התרנגולים - מה ההיתר לגדל בע"ח באופן שמגדלים אותם בימינו

דברו שם באשכול על כך שזה עלול לעלות את המחיר, אבל הטענה כנגד זה, שמי אמר שצריך לאכול כ"כ הרבה בשר וזה כ"כ בריא, הלא נכון שטוב בעיקר לילדים ואין לזה כ"כ תחליף לחלבונים וברזל כפי הידוע לי, אבל עדין מי יודע כמה מחלות גורמת כל התעשייה הזו, ובפרט שאם זה מידת אכזריות כבר הביאו כן הרמ"א...
על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 03, 2017 3:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1855
צפיות: 43717

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

לא הבנתי כ"כ, בגמ' מבואר שאין רק 24 עופות טמאים שפי' התורה מי שבקי בהן יכול לאכול כל עוף שאינו מהן, ואם בכ"ז יש לו כל הסימני טומאה טמא, ומסביר רש"י שאז אנו מזהים אותו עם מין נשר. ואם בקי בהן די לו בסימן אחד שאינו דורס, ויש שאומרים דבעי עוד סימן שקורקבנו נקלף שאז אנו בטוחים שאינו אחד מ...
על ידי פרי יהושע
א' ספטמבר 03, 2017 2:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1855
צפיות: 43717

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

איפה זו הגמרא הזו ואיזה תוס'? חולין ס"ב. היה בקי בהן ובשמותיהן עוף הבא בסימן אחד טהור וכו'. אמר אמימר הלכתא (בדלא בקי בהן ובשמותיהן) עוף הבא בסימן אחד טהור והוא דלא דריס תוס' ד"ה והוא דלא דריס. פירש בקונטרס כדמשכחת ביה סימן אחד מחזקינן ליה בטהור כל כמה דלא חזינן ליה דדריס וקשה אמאי טהור ש...
על ידי פרי יהושע
ש' ספטמבר 02, 2017 9:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1855
צפיות: 43717

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

שבוע טוב האם התורה אסרה כל מין שהוא דורס. או שכל מי שהוא דורס (או חולק רגליו) אז מספק אנו חוששים שהוא מהכ"ד מינים שרובם דורסים? בגמרא כתוב שכל עוף הדורס טמא. לא מספק אלא מודאי. וכבר תמהו התוס' שם מנא לן הא. וכתבו דשמא קבלה היא מימות נח שהכיר את כל העופות וידע שאין לך שום עוף טהור שהוא דורס. בג...
על ידי פרי יהושע
ש' ספטמבר 02, 2017 9:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מותר להתקלח ביו"ט בבויילר חשמלי דולק!!!
תגובות: 39
צפיות: 2572

Re: מותר להתקלח ביו"ט בבויילר חשמלי דולק!!!

לגבי עצם הרחיצה, וכן לגבי דוד שמש, ראה במצו"ב מתוך ספר יום-טוב-כהלכתו. מקלחת.PDF ברז מים חמים.PDF מלאכה נספחת.PDF * אגב, לגבי שבת, מה הדין בברז המיועד למים קרים, אלא שבימות החמה הלוהטים, בשעת פתיחת הברז למשך זמן-מה יש בו מים רותחים ממש, יד סולדת. האם זה סיבה לאסור את השימוש בו, כי עי"ז יג...
על ידי פרי יהושע
ש' ספטמבר 02, 2017 9:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4346

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

שעון מעורר בפלאפון הוי כשמל"א, ובכא"פ אולי עדיף לטלטלו כדי להרחיקו מעליו, אם חושש שמא כשיתעורר בבוקר יכבה אותו?.
על ידי פרי יהושע
ו' ספטמבר 01, 2017 5:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ירחון האוצר - גיליון ז'
תגובות: 3
צפיות: 427

Re: ירחון האוצר - גיליון ז'

בס"ד הודעה חשובה אי"ה הירחון הבא [תשרי] יוקדש כולו למועדים, יום כיפור סוכות ושמחת תורה. להורדה https://forum.otzar.org/download/file.php?id=49345 לא תשיירו מקום ל"בראקל"? *** עמוד עו, האם המהרש"ל אכן אוסר וכו'. הנקודה היא שהמהרש"ל עצמו פוסק שאין צרכי שבת נעשים ביו"...
על ידי פרי יהושע
ו' ספטמבר 01, 2017 9:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4346

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

יתכן שיש לתלות זאת בשאלה מה יסוד האיסור: מפני שנראה ככופר כשמתפלל בשעה שהציבור אומר קדושה (ובזה מתיישבים כמה שאלות בסוגי' שם ואכמ"ל ועוד חזון), ואם כן יתכן שעדיף נמי מתפילה בכוונה. או דילמא כפשטות יותר כמדומה שעדיף קדושה מתפילה בציבור, וא"כ עכ"פ לא עדיף מתפילה בכוונה.
על ידי פרי יהושע
ה' אוגוסט 31, 2017 2:59 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אבינו מלכנו
תגובות: 23
צפיות: 781

Re: אבינו מלכנו

עזריאל ברגר כתב:
מיכאל1 כתב:
צולניק כתב:מה טעם אין עונים אמן אחר אמירת אבינו מלכנו?

לכאורה אחרי כל ברכה שאין בה שם ומלכות לא נוהגים לומר אמן.
כמו ברוך שפטרני ומודים דרבנן, לא כן הוא?

בברוך שפטרני - הרבי מליובאוויטש הקפיד לענות אמן.
מודים דרבנן - יש בו הזכרת השם גם בפתיחתו וגם בחתימתו?, ומה"ת שלא לענות אמן?
על ידי פרי יהושע
ה' אוגוסט 31, 2017 2:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4346

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

יהודי נכנס לביה"כ ומצא ציבור מתפללין, הדין שחייב לחכות ולא להתחיל אם לא יודע שיכול להספיק ולהגיע לקדושה וכו', הוא חשב שיוכל להגיע והתחיל להתפלל, כעת הוא רואה שזה בלתי אפשרי, מה עדיף לו לעשות למהר בתפילתו כדי שלא יעבור על איסור, או להתפלל במתינות ובכוונה, שבלעדיה התפילה היא כגוף ללא נשמה.

עבור לחיפוש מתקדם