החיפוש הניב 565 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יהודה בן יעקב
ב' יוני 18, 2018 3:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החלפת ספר פגום תמורת ספר ממהדורה חדשה
תגובות: 5
צפיות: 107

Re: החלפת ספר פגום תמורת ספר ממהדורה חדשה

רבית לכאורה אין כאן כי זה דרך מכר יש חשש רבית בכל דבר שכזה, מאחר שהוא מקח החוזר, שהרי התברר שלא היה כאן מקח, ונמצא שכל המעות הם הלואה עד עכשיו. אם נותן ספר אחר בתמורתו, ואינו מתחייב להחזיר כסף אף אם לא יהיה בידו ספר כזה, אלא רק זיכוי בחנות, כמו שכיום עושים ברוב החנויות, נמצא שלעולם יהיה כאן מקח והמ...
על ידי יהודה בן יעקב
ב' יוני 18, 2018 3:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מקימים מצות הלואה במוצרי מאכל בין שכנים וכד'
תגובות: 6
צפיות: 358

Re: האם מקימים מצות הלואה במוצרי מאכל בין שכנים וכד'

אך ידוע מה שכתבו האחרונים לענין שמיטת כספים שאף הלואת אוכל או חפצים שונים שאינם חוזרים בעין, דינם כהלואה שנשמטים בשביעית [עיין במלאכת שלמה [פ"י מ"ב] והביא דבריו החיד"א בשו"ת חיים שאל [ח"ב ס' לב] בן איש חי [פרשת כי תבוא], דרך אמונה [שמיטה ויובל פרק ט ס"ק ב'], וא"כ ...
על ידי יהודה בן יעקב
ב' יוני 18, 2018 8:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לראות ספר ... ◆
תגובות: 328
צפיות: 12154

Re: ◆ היכן אפשר לקנות/לראות ספר ... ◆

בש"ס מהדו' וגשל לא הדפיסו זאת?
על ידי יהודה בן יעקב
ו' יוני 15, 2018 1:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מקימים מצות הלואה במוצרי מאכל בין שכנים וכד'
תגובות: 6
צפיות: 358

Re: האם מקימים מצות הלואה במוצרי מאכל בין שכנים וכד'

כעת ראיתי: אדרת אליהו.png ויתכן לבאר דבריו, דאע"פ שלענין איסור רבית אין איסור דאו' בסאה בסאה, דקיי"ל דאסור רק מדרבנן, אך מ"מ לענין המצוה אין חיוב מדאו' להלוותם כיון שיכול לבוא לידי רבית ותוספת בשעת הפרעון. וכעין זה כתב בספר בית יצחק שמות פרק כב פסוק כד אם כסף תלוה את עמי את העני עמך ל...
על ידי יהודה בן יעקב
ו' יוני 15, 2018 12:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: קנין אגב סודר
תגובות: 2
צפיות: 110

Re: קנין אגב סודר

יישר כח. מצאתי דברים בחידושי הרי"מ מסכת בבא מציעא דף מו עמוד א שם ולקנינהו אגב סודר. אינו מובן דלשון זה ללוי בכליו של מקנה משא"כ לדידן. ובכתבים הרבה לשון קנין גמור אגב סודר ותמוה. וי"ל כיון דמתנה על מנת להחזיר היינו להקנות בחזרה כמ"ש הרא"ש ושאר פוסקים. ואם כן הפי' אגב סודר ש...
על ידי יהודה בן יעקב
ד' יוני 13, 2018 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קנין אגב סודר
תגובות: 2
צפיות: 110

קנין אגב סודר

בהרבה מהשטרות כותבים בסוף: כל הנ"ל נעשה בפני בית דין חשוב בקנין אגב סודר וכו',
מה ביאור תיבת 'אגב' סודר, ולמה לא כותבים 'בקנין סודר'?
על ידי יהודה בן יעקב
ג' יוני 12, 2018 7:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2473
צפיות: 373120

Re: בשורת ספרים חדשים

עינא דשפיר חזי כתב:האם ישנה הוצאה חדשה לשו"ת מהרי"ט

ישנה בהוצאת ש.ל. מולו"ת
על ידי יהודה בן יעקב
ד' יוני 06, 2018 8:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש רבית כשאינו זוכר כמה לווה וכה"ג
תגובות: 7
צפיות: 153

Re: חשש רבית כשאינו זוכר כמה לווה וכה"ג

רבית הלכה למעשה - ברית פנחס [מהדו' תשע"ז] פרק ה [בעיקר סעיפים טז, יז]
רבית הלכה למעשה א.png
רבית הלכה למעשה א.png (53.12 KiB) נצפה 125 פעמים
רבית הלכה למעשה ב.png
רבית הלכה למעשה ב.png (53.53 KiB) נצפה 125 פעמים
על ידי יהודה בן יעקב
ד' יוני 06, 2018 8:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש רבית כשאינו זוכר כמה לווה וכה"ג
תגובות: 7
צפיות: 153

Re: חשש רבית כשאינו זוכר כמה לווה וכה"ג

ותלמידי חכמים מותרין להלוות זה לזה בריבית, לפי שיודעין שהוא אסור ונותנין אותה במתנה גמורה. ודוקא בדבר מועט שאדם רגיל ליתן לחבירו במתנה, אבל ביתר מכן לא. טור יוד קס. כתב בשולחן ערוך יורה דעה הלכות רבית סימן קס סעיף יז תלמידי חכמים שהלוו זה את זה דברים של מאכל , ונתן לו יותר על מה שלוה ממנו עד חומש, ...
על ידי יהודה בן יעקב
ד' יוני 06, 2018 8:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש רבית כשאינו זוכר כמה לווה וכה"ג
תגובות: 7
צפיות: 153

Re: חשש רבית כשאינו זוכר כמה לווה וכה"ג

א. כאשר אחד מלווה לשני סכום קטן הנצרך לו באותה עת ואח"כ אינו זוכר כמה לווה אם יש חשש רבית אם אולי מחזיר יותר. הפוסקים הביאו מדברי הראב"ד בתמים דעים סי' ס שאין בזה איסור, כיון שמחזיר לו ע"מ לפרוע את עיקר חובו, ולא בשביל תוספת. ב. כאשר נותן את הסכום לאו דווקא על דעת שיחזיר השני אבל המק...
על ידי יהודה בן יעקב
ג' יוני 05, 2018 2:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9025
צפיות: 530386

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ארזי הלבנון כתב:שם משמואל, פרשת שלח
על פסוק 'והיא לא תצלח' (יד, מא)

אינו מסודר לפי פסוקים, בפרוייקט השו"ת לא נמצאו מילים אלו בכל דבריו בפרשה זו.
על ידי יהודה בן יעקב
ב' יוני 04, 2018 9:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קשירת ציצית - מצוה ?
תגובות: 7
צפיות: 156

Re: קשירת ציצית - מצוה ?

בקרו טלה כתב:שו"ע אורח חיים - סימן כב
(א) קנה טלית ועשה בו ציצית, מברך שהחיינו.

באר דבריך....
על ידי יהודה בן יעקב
ב' יוני 04, 2018 8:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשיאת ספר תורה-דווקא ע"י בני לוי?
תגובות: 7
צפיות: 192

Re: נשיאת ספר תורה-דווקא ע"י בני לוי?

ג. מה באמת הטעם למנהג להוציא ספר תורה לקראת מלכי האומות, הרי זה נראה לכאורה יותר ככבוד למלך הגוי ופחות כבוד התורה? פתחי תשובה יורה דעה סימן רפב ס"ק א ולענין מה שנוהגים בעת שנוסע המלך מטלטלים ס"ת לכבודו ראיתי בתשובה כ"י מש"ב הגאון מהר"ר שבתי כ"ץ ז"ל שכתב שאין למחות...
על ידי יהודה בן יעקב
ב' יוני 04, 2018 8:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קשירת ציצית - מצוה ?
תגובות: 7
צפיות: 156

Re: קשירת ציצית - מצוה ?

רמב"ם "והמצוה הי"ד: היא שצונו לעשות ציצית והוא אמרו יתעלה (ס"פ שלח) ועשו להם ציצית...". "הלכות ציצית: מצוות עשה אחת והיא, לעשות ציצית על כנפי הכסות". בפשטות הרמב"ם מיירי בעושה ציצית על כנפי כסותו הלבוש בה, שבשעה זו מקיים מצות ציצית, אך כיון שמדרבנן אסור ללבוש...
על ידי יהודה בן יעקב
ב' יוני 04, 2018 7:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים בנושא... ◆
תגובות: 110
צפיות: 4978

Re: ◆ עזרה לספרים מועילים בנושא... ◆

בערכו בויקיפדיה הוזכר זה במחקרו ולא בפרסומיו, ראה: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7 ... 7%A7%D7%99
על ידי יהודה בן יעקב
ב' יוני 04, 2018 7:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קשירת ציצית - מצוה ?
תגובות: 7
צפיות: 156

קשירת ציצית - מצוה ?

משמעות המשנ"ב [סי' לח סעיף ח, ומקורו במג"א] שכותבי תפילין ומזוזות מקיימים מצוה בכתיבתם [ולכן לא חילק אם כוונתם להרויח בזה או לא, כמו שחילק לענין תגרים, עיי"ש].
האם הקושר ציצית גם מקיים מצוה בקשירה?
אשמח לקבל מקורות.
על ידי יהודה בן יעקב
א' יוני 03, 2018 11:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3179
צפיות: 234304

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

עדיין אשמח לקבל
יהודה בן יעקב כתב:אשמח לקבל

א. תרומת הגורן ב, תשע"ב, סי' כג (ג' טבת תשמ"ח).

תזכו למצוות ותודה רבה
על ידי יהודה בן יעקב
א' יוני 03, 2018 12:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ שבוע הספר תשע"ח ◆
תגובות: 37
צפיות: 3237

Re: ◆ שבוע הספר תשע"ח ◆

בגליון אליבא דהלכתא האחרון, [הופץ בבתי כנסת ביום ו'] בעמודים האחרונים היה פרסום על שבוע הספר, אינני זוכר את הימים. כתבו שם גם את מחירי הספרים.
על ידי יהודה בן יעקב
ש' יוני 02, 2018 9:23 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: טקסט תוספות יום טוב - זרעים
תגובות: 3
צפיות: 205

Re: טקסט תוספות יום טוב - זרעים

יש בפרוייקט השו"ת, האם צריכים זאת להוצאת ספר, שזכויות יוצרים מגבילים זאת?
על ידי יהודה בן יעקב
ש' יוני 02, 2018 9:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9025
צפיות: 530386

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ארזי הלבנון כתב:אודה למי שיעלה עבורי
אוצרות הראי"ה חלק א', עמודים 160-170

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... 60&hilite=
על ידי יהודה בן יעקב
ו' יוני 01, 2018 3:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 500
צפיות: 44046

Re: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל

מפי בעל המעשה: באותו בוקר נורא בו אראלים ומצוקים אחזו בארון הקודש, ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש (כתובות קד) ופרח איש האמת מרן הרב שטיימן זצ״ל , יצאתי מוקדם לפנות בוקר לעניין חשוב בעיר אחרת , אחר השחרית בשטיבלך המקומי, ניגש אליי יהודי חסידי וביקש לשאול האם אני נוסע לבני ברק , וכי מניין יד...
על ידי יהודה בן יעקב
ו' יוני 01, 2018 3:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ שבוע הספר תשע"ח ◆
תגובות: 37
צפיות: 3237

Re: ◆ שבוע הספר תשע"ח ◆

הא לחמא עניא כתב:
חיימקה כתב:
מיני ומינך כתב:עוז והדר

כמה חבל שבקטלוג השלם שלהם הוסיפו לנו קטעי גניזה לזכותנו!!!

למאי כוונתך?

בעמ' הפרסומת על נ"ך מקראות גדולות, וכן על ספר תפארת שלמה, ישנם קטעי גניזה.
על ידי יהודה בן יעקב
ו' יוני 01, 2018 2:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי הוצאת 'זכרון אהרן'
תגובות: 24
צפיות: 2574

Re: ספרי הוצאת 'זכרון אהרן'

בקטלוג של הפצת הספר - שבוע הספר תשע"ח עמ' 55 הופיעה המודעה דלהלן
זכרון אהרן.png
זכרון אהרן.png (39.41 KiB) נצפה 434 פעמים

כתובת המייל: zichronaharon@gmail.com
בתקוה שתהיה תועלת לכלל ישראל
על ידי יהודה בן יעקב
ו' יוני 01, 2018 1:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3179
צפיות: 234304

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

איש בער כתב:
יהודה בן יעקב כתב: ב. מאמרו של הרב אורי סדן, אמונת עתך, שבט תשע"ג, עמ' 94-95 [אם אפשר את כל המאמר].

סדן.pdf

תודה רבה
על ידי יהודה בן יעקב
ו' יוני 01, 2018 1:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: שם בכתובה - תעודת זהות - הזמנה?
תגובות: 2
צפיות: 108

שם בכתובה - תעודת זהות - הזמנה?

מי שקרא לבנו בשתי שמות, כגון 'זליג חיים', וכוונתו לכנותו 'חיים', ובכדי שלא יקראו לו במוסדות הרשמיים בשמו הראשון כפי שמופיע בתעודת זהות, הוא החליט לכתוב בתעודת זהות רק את שמו השני שבו רגילים לכנותו. א. האם יש בזה בעיה בכתיבת שמו בכתובה? ב. האם די שבקריאת התורה קוראים לו בשמו המלא? ג. האם בבת ישנו חסר...
על ידי יהודה בן יעקב
ו' יוני 01, 2018 1:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: ' כתם פחות מכגריס בשבעה נקיים
תגובות: 6
צפיות: 381

Re: ' כתם פחות מכגריס בשבעה נקיים

המיקום המדוייק יותר, רמ"א קצו, י יש אומרים דבשלשה ימים ראשונים של ימי הספירה אם מצאה כתם אין תולין אותו להקל כמו שתולין שאר כתמים, דג' ימים ראשונים צריכים להיות נקיים לגמרי (מרדכי הלכות נדה ובהגהות מיימוני פ"ט דא"ב ות"ה סימן רמ"ט ואגור פ' תינוקת וא"ח ור"ף); אבל אח&...
על ידי יהודה בן יעקב
ו' יוני 01, 2018 12:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3179
צפיות: 234304

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אשמח לקבל

א. תרומת הגורן ב, תשע"ב, סי' כג (ג' טבת תשמ"ח).

ב. מאמרו של הרב אורי סדן, אמונת עתך, שבט תשע"ג, עמ' 94-95 [אם אפשר את כל המאמר].

תזכו למצוות ותודה רבה
על ידי יהודה בן יעקב
ד' מאי 30, 2018 9:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי פנחס עפשטיין זצ"ל - ראב"ד ירושלים
תגובות: 194
צפיות: 19521

Re: רבי פנחס עפשטיין זצ"ל - ראב"ד ירושלים

הא לחמא עניא כתב:
בקרו טלה כתב:
הא לחמא עניא כתב:יהיה בדוכנים של מכון ירושלים כבר שבוע הבא בשבוע הספר??

תודה על העלאת הקטלוג וסימון הספר.
נקוה מאוד שאכן נזכה לראות זאת שבוע הבא בדוכנים.

קיבלתי מהנהלת מכון ירושלים:
זה ירד לדפוס בתחילת השבוע, נקוה שזה יצא באמצע שבוע הבא.
על ידי יהודה בן יעקב
ד' מאי 30, 2018 3:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר עיסקא של ר' גורן
תגובות: 2
צפיות: 366

Re: היתר עיסקא של ר' גורן

אשמח לדעת מהיכן הציטוט
על ידי יהודה בן יעקב
ד' מאי 30, 2018 12:13 am
פורום: עזר אחים
נושא: שאלות לחזרה ע"פ אלו מציאות
תגובות: 3
צפיות: 363

Re: שאלות לחזרה ע"פ אלו מציאות

עושה חדשות כתב:האם יש ברשות אי מי שאלות חזרה על כל הפרק,
עבור ילד. על הגמרא לבד.

מחודדים בפיך עמ"ס בבא מציעא. ישנם שאלות על הגמ' לבד ועל התוס' לבד. יתכן שהניסוח מתאים קצת יותר למבוגרים.
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... =1&hilite=
על ידי יהודה בן יעקב
ג' מאי 29, 2018 2:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 281
צפיות: 27847

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

קיבלתי סיפור מדהים.... בחור בבני ברק, למרבה הצער, עזב את היהדות ועבר לגור יחד עם בן דודו החילוני. למרבה הצער, העניינים הידרדרו והוא התארס עם בחורה לא יהודיה. בן דודו החילוני כעס ומאד הוטרד מהעניין אבל לא הצליח לשכנע אותו לבטל את האירוסין. בכל זאת, הוא הצליח לשכנע אותו שמכיון שהוא עכשיו מתנתק מהעם הי...
על ידי יהודה בן יעקב
ג' מאי 29, 2018 2:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טרשא - נאמנות??
תגובות: 6
צפיות: 273

טרשא - נאמנות??

אמנם המקור לא קדום, אך הסבר מעניין ומחודש שלא מצאתי את מקורו
טרשא.png
טרשא.png (31.91 KiB) נצפה 268 פעמים

אשמח לקבל מידע, או דרך התקשרות עם הרב המחבר...
על ידי יהודה בן יעקב
ג' מאי 29, 2018 2:05 pm
פורום: עזר אחים
נושא: וירוס בכרטיס מצלמה
תגובות: 7
צפיות: 503

Re: וירוס בכרטיס מצלמה

קמצן_קדוש כתב:תנסה לחבר את הכרטיס למחשב דרך המצלמה (בעזרת כבל) ותראה אם הוא עובד, אם כן אז האפשרויות מצטמצמות ל-

א. בעיה פיזית בחיבור הכניסה של המחשב.
ב. בעיה בדרייבר של הכניסה לכרטיס.

אכן, הבדיקה הועילה והוא נפתח דרך המצלמה.
איך אפשר לבדוק בין אפשרות א' ל-ב' הנ"ל?
על ידי יהודה בן יעקב
ג' מאי 29, 2018 1:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ שבוע הספר תשע"ח ◆
תגובות: 37
צפיות: 3237

Re: ◆ שבוע הספר תשע"ח ◆

קטלוג מכון ירושלים תשע"ח בקישור המצורף:
https://drive.google.com/file/d/1TgQodA ... PRU37/view
על ידי יהודה בן יעקב
ג' מאי 29, 2018 12:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקת מזוזות
תגובות: 9
צפיות: 478

Re: בדיקת מזוזות

שמואל דוד כתב:ב. האם גם בזמנינו יש חיוב לבדוק מזוזות פעמיים בז׳ שנים

התורה השתנתה בינתיים??
באר דבריך.
על ידי יהודה בן יעקב
ג' מאי 29, 2018 12:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 360
צפיות: 28073

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

מיהו ספר ברכ"מ, ומי מחברו, והיכן ניתן לראות את המראה מקום המצויין??

ברכמ.png
ברכמ.png (36.88 KiB) נצפה 647 פעמים
על ידי יהודה בן יעקב
ב' מאי 28, 2018 8:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9025
צפיות: 530386

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

סיסטעם כתב:
יהודה בן יעקב כתב:
סיפורי חסידים.pdf
(189.97 KiB) הורד 13 פעמים

אם אפשר - אני צריך דף 156-157

קודם העליתי לפי דפי האוצר, אך כנראה שהתכונת לדפי הספר. לעתיד נא לציין
סיפורי חסידים.pdf
(189.97 KiB) הורד 13 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם