מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1044 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אליהו בן עמרם
ו' פברואר 21, 2020 1:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק ברכות להקל! - האמנם?
תגובות: 26
צפיות: 2993

Re: ספק ברכות להקל! - האמנם?

נתקשיתי: יש פוסקים שאם אכל והסתפק אם ברך ברכה ראשונה (ברכת הנהנין), ש יכול להמשיך לאכול הלאה ללא ברכה . מקובל בדרך כלל לבאר הלכה זו, מחמת הדין הידוע דספק ברכות להקל, משום דחיוב ברכה ראשונה מדרבנן ו ספיקא דרבנן לקולא . וקיי"ל שבכל ספק דרבנן (לעניין מאכל, לצורך הדיון) לא אמרינן לקולא כאשר "...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' פברואר 19, 2020 6:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברות בשאלה האם ספיקא דאוריתא מהתורה לחומרא
תגובות: 28
צפיות: 3627

Re: הסברות בשאלה האם ספיקא דאוריתא מהתורה לחומרא

למ"ד ספיקא דאוריתא מדאוריתא לחומרא, מה הבאור/גדר בזה? צד א' - בתוך הציווי של מצות עשה או ל"ת כלול גם ציווי לעשות מספק. צד ב' - אין זה כלול בתוך הציווי כנ"ל, אלא חיוב נפרד שלומדים ממשמעות הלימודים כגון "ממזר וודאי ולא ממזר ספק" - שיש להחמיר. וברש'י בקידושין ע"ג - (שם ד&...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' פברואר 07, 2020 1:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפשר להפוך ספק דאורייתא לספק דרבנן?
תגובות: 12
צפיות: 1003

Re: אפשר להפוך ספק דאורייתא לספק דרבנן?

ובזה יש לי כמה הרהורי דברים: ב. לדברי המג"א והמשנ"ב, האם זה כלל לכל מקום שיש לי ספק דאוריתא, שאני יכול להפכו לספק דרבנן, ולהקל? לדוגמא: יש לי חתיכה שהיא ספק איסור דאוריתא (ספק נבילה), ואני מבטלה ברוב שרק מדאוריתא בטל ולא מדרבנן (מין במינו, לח וכו'). האם אפשר לעשות כך לכתחילה? כדי להפוך את...
על ידי אליהו בן עמרם
ש' פברואר 01, 2020 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 945

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

אני מסכים שיש לחלק בין להיפטר מחיוב שהיה עליו לבין להתחייב מחדש אולם מש"כ בן י"ג כזה פטור מספיקות? היתכן? והרי כל עוד שהיה קטן, היה צריך לחנכו לברך גם אם יש ספק אם ברך (כפי שגדול מחויב בזה), וברגע שנהיה בן י"ג כנ"ל, נפטר בכה"ג? הוא כחומץ לשניים, האיך ייפטר מי שממנ"פ חי...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' ינואר 20, 2020 8:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי שמך לאיש? איש ולא קטן
תגובות: 4
צפיות: 431

Re: מי שמך לאיש? איש ולא קטן

יעוין ברבינו בחיי שהבאתי מדבריו, שכך באר "איש", והביא ראיה מן המדרש לדבריו, שהיה בן י"ב.
וכנראה יש מדרשים חלוקים.
על ידי אליהו בן עמרם
ב' ינואר 20, 2020 6:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 945

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

בן י"ג שלא ידוע שהביא סימני גדלות (ולא בדקוהו לוודא שלא הביא) - מה מקור חיובו במצוות? אפשר לכאורה לומר בזה כמה מקורות חיוב, ולצדד בזה כמה צדדים: א. מדאוריתא חיישינן שמא היו לו סימנים ונשרו, וא"כ הווי ספק דאורייתא שמא גדול הוא, וחייב ב"עשה" ו"לא תעשה" מדין ספק דאורייתא ...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' ינואר 20, 2020 6:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 945

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

בן י"ג שלא ידוע שהביא סימני גדלות (ולא בדקוהו לוודא שלא הביא) - מה מקור חיובו במצוות? אפשר לכאורה לומר בזה כמה מקורות חיוב, ולצדד בזה כמה צדדים: א. מדאוריתא חיישינן שמא היו לו סימנים ונשרו, וא"כ הווי ספק דאורייתא שמא גדול הוא, וחייב ב"עשה" ו"לא תעשה" מדין ספק דאורייתא ...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' ינואר 20, 2020 6:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי שמך לאיש? איש ולא קטן
תגובות: 4
צפיות: 431

מי שמך לאיש? איש ולא קטן

פלפול נחמד ליישב טענת: "מי שמך לאיש" במריבת דתן ואבירם, בפרשת שמות (פרק ב') "מי שמך לאיש" – האם קטן כשר לדון? מי שמך ל"איש"? בפרשת שמות (שמות פרק ב' מפס' י"א והלאה) כתיב: "...וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו...ויך את המצרי ויטמנהו בחול. ויצא ביום השני והנה שני...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' ינואר 16, 2020 12:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 945

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

אוסיף ואומר על מנת להבהיר יותר את הנלענ'ד:
אין שום מצות חינוך לאחר שמלאו לנער י'ג. וכל שכן שאין לאחר שהביא סימני גדלות. וכל שכן שאין 'גם כי יזקין'...
דין חינוך הוא רק כל עוד שהוא קטן, על מנת להרגילו במצוות לכשיגדיל, ותול'מ.
על ידי אליהו בן עמרם
ה' ינואר 16, 2020 12:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 945

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

ג. בהחלט לא מסתבר שבתקופת הספק, יהיה פטור בספיקות. אבל השאלה היא למה? מה שכתבתי שמוכרח מרעק"א שחיובו מדרבנן דחינוך לא פקע כשהגדיל, שהרי דיבר אם אפשר לחייבו שנית מה"ת בגלל שאכילתו הייתה בשעה שהיה קטן או דילמא עתה הוא שבע עוד מחמת אכילת קטנות, ומשמע לפו"ר שזה היה פשיטא ליה שחייב מדרבנן...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' ינואר 15, 2020 1:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק קטן ספק גדול
תגובות: 10
צפיות: 1363

Re: ספק קטן ספק גדול

אציגה נא בפני הרה"ג דפה שליט"א ספק, והצדדים דיש לדון בזה ואבקש לשמוע חוו"ד. מה הדין במי שהוא ספק קטן ספק גדול, אם מחוייב בכל המצוות מדין ספיקא דאורייתא לחומרא. ומה שיש לדון בזה. דמחד גיסא בפשטות הרי שיש לו חובה לחשוש שמא הוא מחוייב מן התורה וממילא חייב לעשות הכל מספק. אך מאידך גיסא, ...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' ינואר 14, 2020 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שניים שעשאוה, במצוות.
תגובות: 6
צפיות: 215

Re: שניים שעשאוה, במצוות.

ואם שנים שעשו מצוה לא חשיב מצוה, מה נעשה עם דברי המדרש על 'וכרות עימו הברית' שהקב'ה סייע לאברהם אע'ה במילתו?
על ידי אליהו בן עמרם
ו' ינואר 10, 2020 1:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 945

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

כתבת שחיובו מצד חינוך, ועל זה אשאל: מתי מר אמר "ברוך שפטרני מענשו של זה"? רק כאשר הביאו סימני גדלות? אמנם, כתבתי שמסתבר לומר שיש חיוב מדרבנן, אבל לא מטעם חינוך. אלא אולי מטעם דהוא "גדול" לדרבנן, ולכן חייב, אלא שצריך להוסיף שלפ"נ כלול בחיובם (בהחשיבם אותו ל"גדול"),...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' ינואר 09, 2020 9:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 945

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

בן י"ג שלא ידוע שהביא סימני גדלות (ולא בדקוהו לוודא שלא הביא) - מה מקור חיובו במצוות? אפשר לכאורה לומר בזה כמה מקורות חיוב, ולצדד בזה כמה צדדים: א. מדאוריתא חיישינן שמא היו לו סימנים ונשרו, וא"כ הווי ספק דאורייתא שמא גדול הוא, וחייב ב"עשה" ו"לא תעשה" מדין ספק דאורייתא ...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' ינואר 09, 2020 9:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 945

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

ג. בהחלט לא מסתבר שבתקופת הספק, יהיה פטור בספיקות. אבל השאלה היא למה? מה שכתבתי שמוכרח מרעק"א שחיובו מדרבנן דחינוך לא פקע כשהגדיל, שהרי דיבר אם אפשר לחייבו שנית מה"ת בגלל שאכילתו הייתה בשעה שהיה קטן או דילמא עתה הוא שבע עוד מחמת אכילת קטנות, ומשמע לפו"ר שזה היה פשיטא ליה שחייב מדרבנן...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' ינואר 07, 2020 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 945

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

ומה יהיה הדין בבן י"ג כזה, כשנפל בידו ספק חיוב, כגון אם נסתפק אם חייב בברכת המזון (כגון אם נסתפק אם כבר ברך) - לכאורה יהיה פטור... א"נ שכל חיובו מדרבנן (סעיף ה-ו' לעיל) - הווי ספק דרבנן ולקולא. וגם א"נ, שחיובו מדאורייתא, מחמת ספק דאורייתא, הרי לכאורה הווי ספק ספיקא, שמא קטן ופטור, וא...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' ינואר 06, 2020 8:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 945

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

בן י"ג שלא ידוע שהביא סימני גדלות (ולא בדקוהו לוודא שלא הביא) - מה מקור חיובו במצוות? אפשר לכאורה לומר בזה כמה מקורות חיוב, ולצדד בזה כמה צדדים: א. מדאוריתא חיישינן שמא היו לו סימנים ונשרו, וא"כ הווי ספק דאורייתא שמא גדול הוא, וחייב ב"עשה" ו"לא תעשה" מדין ספק דאורייתא ...
על ידי אליהו בן עמרם
א' ינואר 05, 2020 10:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 945

בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

בן י"ג שלא ידוע שהביא סימני גדלות (ולא בדקוהו לוודא שלא הביא) - מה מקור חיובו במצוות? אפשר לכאורה לומר בזה כמה מקורות חיוב, ולצדד בזה כמה צדדים: א. מדאוריתא חיישינן שמא היו לו סימנים ונשרו, וא"כ הווי ספק דאורייתא שמא גדול הוא, וחייב ב"עשה" ו"לא תעשה" מדין ספק דאורייתא ל...
על ידי אליהו בן עמרם
א' ינואר 05, 2020 7:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין שכתב בן י"ג-הכשרות הן לקשירה ע"י בן י"ג אחר?
תגובות: 4
צפיות: 214

Re: תפילין שכתב בן י"ג-הכשרות הן לקשירה ע"י בן י"ג אחר?

מדברי הרעק"א הבנתי שהוא מכשיר תפילין אלו רק לאותו בן י"ג עצמו שכתבן לשימושו העצמי . ונפשי בשאלתי: מדוע לא ניתן להכשיר תפילין אלו שכתבן בן י"ג (שעדיין לא הביא סימני גדלות) גם לבן י"ג אחר באותו מצב? הלא גם בזה יש ספק ספיקא, כדבריו עיינתי קצת בדבר, ואולי מצאתי פתרון: בראש השנה כ&qu...
על ידי אליהו בן עמרם
א' ינואר 05, 2020 6:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין שכתב בן י"ג-הכשרות הן לקשירה ע"י בן י"ג אחר?
תגובות: 4
צפיות: 214

Re: תפילין שכתב בן י"ג-הכשרות הן לקשירה ע"י בן י"ג אחר?

מדברי הרעק"א הבנתי שהוא מכשיר תפילין אלו רק לאותו בן י"ג עצמו שכתבן לשימושו העצמי . ונפשי בשאלתי: מדוע לא ניתן להכשיר תפילין אלו שכתבן בן י"ג (שעדיין לא הביא סימני גדלות) גם לבן י"ג אחר באותו מצב? הלא גם בזה יש ספק ספיקא, כדבריו עיינתי קצת בדבר, ואולי מצאתי פתרון: בראש השנה כ&qu...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' ינואר 03, 2020 12:29 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: עד שיחננו
תגובות: 0
צפיות: 1434

עד שיחננו

קרוב לי, לפרסם ביקשני, ולסרב נמנעתי. הנה לפניכם רביבים מליבו: כעיני העבד עומד בתור, ממש מאחור. לפני – בעלי תריסין לפני – כרימון מלאים, ואני בתור, מאחור. לפני – בעלי חסדים לפני – מצדיקי הרבים, ואני בתור, מאחור. לפני - עוקרי הרים לפני – בני נביאים, ואני בתור, מאחור. לפני – בגדיהם לבנים לפני – בעלי יסו...
על ידי אליהו בן עמרם
ב' דצמבר 30, 2019 8:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין שכתב בן י"ג-הכשרות הן לקשירה ע"י בן י"ג אחר?
תגובות: 4
צפיות: 214

תפילין שכתב בן י"ג-הכשרות הן לקשירה ע"י בן י"ג אחר?

במג"א בהל' תפילין סימן ל"ט סק"א כתב גבי מי שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וז"ל: "נ"ל כיון דילפ' מקרא, בעי' שיהא דוקא גדול ממש, דהיינו שהביא שתי שערות אחר שהוא בן י"ג שנה, אבל מספיקא פסול לכתוב עד שיהא בן י"ח שנה..." ובהגהות רעק"א שם מחדש שאם כתב בן י"...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' דצמבר 26, 2019 11:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ~ הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה ~
תגובות: 31
צפיות: 1884

Re: ~ הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה ~

כתב רבינו בדרשת 'תורת ה' תמימה' וז'ל: 'וכן הוא אומר שהיה הקב'ה רוצה להודיע לנביאיו העתיד לבוא עליהם ועל זרעם, והיה מוציא הענין מן הכח אל הפועל בהם להיותו שריר וקיים' מבואר שהי'ת הוא זה שעשה באבות את ה'מעשים' כדי להודיעם וכדי ל'קיים' העתיד על כל פנים. ומבואר, שסיבת ה'עשיה' 'בהם' בגלל הבנים. ועוד, איך...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' דצמבר 26, 2019 12:32 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ~ הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה ~
תגובות: 31
צפיות: 1884

Re: ~ הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה ~

א. עי' בהקדמתו לספר שמות ז"ל: השלים הכתוב ספר בראשית שהוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל נוצר ובמקרי האבות שהם כענין יצירה לזרעם, מפני שכל מקריהם ציורי דברים לרמוז ולהודיע כל עתיד לבא להם. . מבואר,שמקרי האבות הם יצירה לזרעם, היינו שמקרים אלו היה סיבה למקרי זרעם, וכל מקרי האבות היה בכדי להוד...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' דצמבר 24, 2019 12:12 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ~ הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה ~
תגובות: 31
צפיות: 1884

Re: ~ הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה ~

כי בעניין זה נראה דעת רבינו, שבמעשה האבות כבר בעת הרמז ידעו אבות את הסימן שיהיו בבנים. ויותר מכן למדנו מדברי רבינו, שמעשיהם גרמו לכך ממש, כגמול וכן מעצם הפעולה של "מעשה נביאות", והמאורע לבניהם עכ"פ תתקיים בהכרח, וז"ל בבראשית י"ב ו: אומר לך כלל תבין אותו בכל הפרשיות הבאות בע...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' דצמבר 10, 2019 12:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכחיש כאומר מותר
תגובות: 7
צפיות: 357

Re: מכחיש כאומר מותר

ילה"ס האם 'אומר מותר' נחשב כשוגג גם באופן שהוא ראה בשו"ע בפירוש שזה אסור, אבל לדעתו לא צדקו דברי השו"ע בענין זה, כי בסוגיא יצא לו אחרת. (ולהסוברים שאין לישא פנים בהלכה וכו', תהיה השאלה על דברי הראשונים, וכן הלאה על דברי הגמרא וכו', כל חד היכא דאית ליה). בעצם צריך לשאול יותר, כל כופר ...
על ידי אליהו בן עמרם
ש' נובמבר 23, 2019 11:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?
תגובות: 20
צפיות: 464

Re: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

הנושא הוא כללי (בדבר שיש בו שני ספיקות מתנגדים), כפי שיבואר להלן, והמקרה הנדון הוא רק לדוגמא. מי שיש בידו בליל הסדר לחם שהוא ספק מצה ספק חמץ (שאין בו כרת), ואין לו שום אפשרות למצוא מצה כשרה אחרת, מה יעשה? יאכל או לא? מצד אחד יש לו חיוב לקיים מצות "עשה" ומצד שני אסור לו לאכול חמץ. לכאורה: ...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' נובמבר 22, 2019 11:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?
תגובות: 20
צפיות: 464

Re: תרומת חמץ בערב פסח - מדוע אין עשה דוחה לא תעשה?

רמב"ם ידוע בפירוש המשניות בפרק שני דנדרים, שבאיסורי חפצא לא אומרים עדל"ת - כי זה כאילו אין כאן את החפצא של הדבר. הרמב"ם מדבר על אכילת מצה ממה שאסור באיסור נדר, והוא הדין להכא. וידוע מה שהאריך השאגת אריה בדבר מצת טבל. וע"ע תו' סוכה ל' א' (מהב"ע במצת טבל), וקדושין מ"ב א'...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' נובמבר 22, 2019 11:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?
תגובות: 20
צפיות: 464

Re: תרומת חמץ בערב פסח - מדוע אין עשה דוחה לא תעשה?

רמב"ם ידוע בפירוש המשניות בפרק שני דנדרים, שבאיסורי חפצא לא אומרים עדל"ת - כי זה כאילו אין כאן את החפצא של הדבר. הרמב"ם מדבר על אכילת מצה ממה שאסור באיסור נדר, והוא הדין להכא. וידוע מה שהאריך השאגת אריה בדבר מצת טבל. וע"ע תו' סוכה ל' א' (מהב"ע במצת טבל), וקדושין מ"ב א'...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' נובמבר 22, 2019 9:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?
תגובות: 20
צפיות: 464

Re: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

הדבר מפורש בפרי מגדים הל' פסח סי' תנ"ד סעיף ג' א"א ד', לענין חלוטה בזמה"ז דאסרוהו הגאונים מטעם דהאידנא לית מאן דידע למיחלט, וז"ל, והאידנא דאסרו חליטה דאין אנו בקיאין, אם אין לו מצה כי אם כזו, מהו, וכו' כאן גזירה שמא אין בקי ויש בו חשש חימוץ דין תורה, שב ואל תעשה עדיף וכו' עיי&qu...
על ידי אליהו בן עמרם
ו' נובמבר 22, 2019 9:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?
תגובות: 20
צפיות: 464

Re: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

נהר שלום כתב:זכור לי מי שאמר שבלא תעשה לכו"ע ספק דאורייתא לחומרא הוא מדרבנן

נכון, אך יש הסוברים לא כך. והכל מדאורייתא.
על ידי אליהו בן עמרם
ו' נובמבר 22, 2019 9:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?
תגובות: 20
צפיות: 464

Re: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

ניקח מקרה שונה, אבל זהה בשיקול הדעת ההלכתי: בשר קודש שנטמא בספק - אם הוא טהור האוכלו מקיים מ"ע דאכילת בשר קודש, ואפילו נזהר ממצוות ל"ת של "ולא תותירו ממנו עד בוקר", ואם הוא טמא האוכלו לוקה (ואין בו כרת). וקיי"ל שכל תרומה וקדשים שנטמאו בספק - לא אוכלין ולא שורפין! ואוי"...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' נובמבר 21, 2019 8:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?
תגובות: 20
צפיות: 464

יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

הנושא הוא כללי (בדבר שיש בו שני ספיקות מתנגדים), כפי שיבואר להלן, והמקרה הנדון הוא רק לדוגמא. מי שיש בידו בליל הסדר לחם שהוא ספק מצה ספק חמץ (שאין בו כרת), ואין לו שום אפשרות למצוא מצה כשרה אחרת, מה יעשה? יאכל או לא? מצד אחד יש לו חיוב לקיים מצות "עשה" ומצד שני אסור לו לאכול חמץ. לכאורה: &...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' נובמבר 21, 2019 8:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?
תגובות: 15
צפיות: 561

Re: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?

הלא אין משהו (מה שהוא) שלא ניתן לומר עליו כלום, אפילו לא את האמירות הבסיסיות האלה, של "יש" או "אין"? היא לא נכונה. ועד"מ: לכאו' חושך הוא העדר האור ולא בריאה בפנ"ע, א"כ מהו 'בורא חושך'? אלא שיש משהוא שאינו לא אור ולא חושך. ופעם שמעתי שע"ז אנו מבקשים בהגדש"...
על ידי אליהו בן עמרם
ה' נובמבר 21, 2019 7:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?
תגובות: 15
צפיות: 561

Re: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?

הזכרת לי נשכחות , ראיתי את הרבינו בחיי הזה לפני הרבה שנים וכמדומני שאף כתבתי עליו , כמדומני שפירשתיו אז כפשוטו דלמעלה מן הכתר ואין סוף אם נאמר "יש" הרי הינך מגביל אותו שאינו "אינו יש" וכן להיפך.כך כמדומני חשבתי אז ! השאלה אם הדברים נכונים פילוסופית! לצערי לא הבנתי מהי בדיוק ההגב...
על ידי אליהו בן עמרם
ד' נובמבר 20, 2019 1:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?
תגובות: 15
צפיות: 561

Re: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?

לא ל'מהות' התכוונתי, אלא לתת דוגמא כדי לנסות לבאר באופן נהיר ופשוט יותר ניסוחים מורכבים. ולעצם הענין: איך יתכן לבאר כך את שלילת ה'יש' של רבינו בחיי כאשר הרמב'ם עצמו מגדיר את זה בהל' יסודי התורה כ'יש'? ולמרות מה שכתב ב'מורה' ש'לא במציאות'. כי יש להבחין בין 'יש' לבין 'נמצא' או 'מציאות', כפי שרמזתי/כתב...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' נובמבר 19, 2019 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?
תגובות: 15
צפיות: 561

Re: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?

ראיתי, ולא הבנתי למה מר מתכוון.
אשמח להסברך, ואיך זה בדיוק מבאר את דברי רבינו בחיי ומתרץ על שאלותי.
על ידי אליהו בן עמרם
ג' נובמבר 19, 2019 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?
תגובות: 15
צפיות: 561

Re: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?

גם הרמב"ם עצמו במורה הנבוכים (ח"א פנ"ז) מבאר שהקב"ה הוא " מצוי ולא במציאות ". ראה שם את ההסבר בארוכה, והן הן הדברים. האם מר מתכוון להסבר: הוא מצוי, והוא "מציאות", אך לא מה שאני יכול להשוות ל"מציאות" אחרת שאני מכיר/יודע/תופס, לדוגמא: מציאות שאני יכול...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' נובמבר 19, 2019 9:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?
תגובות: 15
צפיות: 561

Re: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?

אפשר להבין ש"יש" ו"מצוי" או "מציאות" של משהו (מה שהוא) - זה אותו דבר. כלומר המשמעות של שתי המילים זהה. וגם אפשר להבין שמשמעותן שונה, ואכמ"ל. אך מה שבעניותי אני יכול להבין ש"יש" - זאת המילה הכי בסיסית שניתן לומר על משהו (מה שהוא). ואדרבה, על הי"ת, שאי...
על ידי אליהו בן עמרם
ג' נובמבר 19, 2019 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?
תגובות: 15
צפיות: 561

יש או אין? ומה זה לא יש ולא אין?

רבינו בחיי בתחילת בראשית: "ודע והבן כי עלת העלות למעלה מן הכתר, וזהו מאמר ספר יצירה עשר ספירות בלי מה. עשר ולא חשע, עשר ולא אחת עשרה. פירוש.... . עשר ולא אחת עשרה, לפי שאין לחשוב מן הכלל מה למעלה מן הכתר והוא עלת העלות והוא דבר נעלם, אין לומר עליו לא יש ולא אין... " וברמב"ם ריש הל' י...

עבור לחיפוש מתקדם