מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 164 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אשר ברא
ו' אוקטובר 30, 2020 8:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע יעקב אבינו לא החביא בנותיו התאומות
תגובות: 54
צפיות: 5496

Re: מדוע יעקב אבינו לא החביא בנותיו התאומות

לעיל ענו על שאלת פותח האשכול שאולי התאומות כבר נישאו, או שרק על דינה חשש, אבל א"א לומר כן, שהרי לשון הכתוב "ואת אחד עשר ילדיו" היא זו שקשה, ואין בתשובות הנ"ל מענה על קושי זה. א"כ הכרח לומר, לפי אותו מ"ד, שאת כולן נתן בתיבה. וצ"ע מדוע נתבע רק על דינה. ראה מה שתירץ ...
על ידי אשר ברא
ה' אוקטובר 29, 2020 4:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרשות חז"ל במקרא המבוססות על לשון חכמים
תגובות: 7
צפיות: 433

Re: דרשות חז"ל במקרא המבוססות על לשון חכמים

ויחן את פני העיר אמר רב מטבע תיקן להם וכו' (שבת לג:)
תיקן להם - דברי חן וחנייה ולי נראה מויקן את חלקת השדה לשון תיקון: (רש"י שם)
ורש״י פירש דדריש ויקן את חלקת וגו' מלשון תיקון עכ׳יל והוא דחוק דלא מצינו לשון תיקון רק בקהלת ולא נמצא בזולת תי״ו השורש ודו״ק: (חי' אגדות מהרש"א)
על ידי אשר ברא
ו' אוקטובר 23, 2020 6:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש מעלה או הפסד בהשכנת שלום בין גויים?
תגובות: 12
צפיות: 579

Re: האם יש מעלה או הפסד בהשכנת שלום בין גויים?

דרומי כתב:אחד משבע מצוות בני נח היא להעמיד להם דיינים.

שלמה112 כתב:ראה באבות (פ"ג מ"ב) הוה מתפלל בשלומה של מלכות, כי בלעדיו אחד את חבירו בלעו.

תוכן כתב:במסילת ישרים כותב על חשיבות 'תיקון אחוות המדינות'.

כמובן יש דרגות בשלום, ולכאו' בנ"ל הכוונה בדרגת שלום קר ועל דרך זה י"ל גם הספר חרדים.
על ידי אשר ברא
ו' ספטמבר 11, 2020 12:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות אמוראים בזוהר
תגובות: 28
צפיות: 1409

Re: שמות אמוראים בזוהר

כך שלשיטתו דווקא כן יש מקום לשאול על הגמ' מדוע לא תירצה כמוהו. שממ"נ אם בחייו וכרח"ו ומאו"ע הרי בעל הברייתא סובר כר"י דאפשר משה (מת) וכתב וימת שם משה ע"ש, ואם לאחר מותו ככסא מלך ושיחות הר"ן - עדיין הוקשה להם למי נתגלה עותק של הגן עדן! מאידך יש להקשות מפני מה הוצרכו לתי...
על ידי אשר ברא
ה' אוגוסט 27, 2020 10:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: 'אמורא היה תופס לשונו' - בעניניים הלכתיים
תגובות: 68
צפיות: 15202

Re: 'אמורא היה תופס לשונו' - בעניניים הלכתיים

דבר נחמד ראיתי בהגהות הרמ"ש עירובין ט,א על לשון פוק תני לברא
על ידי אשר ברא
ו' יולי 24, 2020 9:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זהירות מסכנה כפי מנהג המקום
תגובות: 19
צפיות: 1171

Re: זהירות מסכנה כפי מנהג המקום

להעיר -
מקום שדרכן להרחיץ את הקטן מרחיצין אותו בשבת ביום המילה בין לפני המילה בין לאחר
המילה או בשלישי של מילה שחל להיות בשבת, בין רחיצת כל גופו, בין רחיצת מילה, בין בחמין
שהוחמו מערב שבת בין בחמין שהוחמו בשבת מפני שסכנה היא לו (רמב"ם הלכות מילה פ"ב ה"ח)

וע"ע משנה ברורה
על ידי אשר ברא
ה' יולי 16, 2020 2:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק מפנין
תגובות: 68
צפיות: 2976

Re: מסכת שבת - פרק מפנין

זה חידוש גדול ומדוע לא הביאו בשו"ע בסימן ש"ח סעיף כ"ט, ונפק"ם לדינא כשמפנים שאריות אוכל שעדיין ראוים לאכילה ואוסף בכלי בשר ודגים ומתערבים זה יהיה מוקצה ואסור בטלטול מפני הסכנה שבאכילתם כנראה כיון שנקטינן כת"ק. כתב הרמב"ם ז"ל: חבית שנתגלית ואבטיח שנשברה, אע"פ ...
על ידי אשר ברא
ד' יוני 24, 2020 2:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ביטחון מועיל לאדם רשע?
תגובות: 60
צפיות: 3633

Re: האם ביטחון מועיל לאדם רשע?

תניא רבי יוסי בן אלישע אומר אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל שנאמר (מיכה ג, ט) שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו בונה ציון בדמים וירושלים בעולה ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיר יורו ונב...
על ידי אשר ברא
ג' ינואר 07, 2020 8:58 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: יהי כבוד מחוץ לברוך שאמר?
תגובות: 20
צפיות: 2845

Re: יהי כבוד מחוץ לברוך שאמר?

איני יודע מנ"ל שהודו תקנה קדומה יותר לפו"ר יהי כבוד הוא תקנה קדומה מאוד, בסידור רס"ג רשב"נ ורמב"ם אין הודו אבל יש יהי כבוד וראה במאמר שציינו לעיל ובעבודה שהבאתי גם ברמב"ם כידוע אין הודו וכך מנהג בני התימן (בלדי) זולת שבת שאז כמדומה הם אומרים (מאימתי?) ההתרשמות שלי כך ה...
על ידי אשר ברא
ג' דצמבר 17, 2019 9:29 pm
פורום: חנוכה
נושא: סדר הדלקת נרות כשיבא המשיח
תגובות: 14
צפיות: 5388

Re: סדר הדלקת נרות כשיבא המשיח

נסמוך על סברת הביאור הלכה סי' תרע"א ד"ה וי"א דכ"א מבני הבית וכו' דדעת הרי"ף דזה לא נכנס בכלל מה דקי"ל בעלמא דהלכה כב"ה בדינא אחרי דאינם מחולקים בענין הלכה אלא בענין הידור בעלמא ולשיטתו י"ל גם להיפך שאף לעתיד לא יהי' הלכה כב"ש בזה. ואף שסיים הב"ה שאין...
על ידי אשר ברא
ג' דצמבר 17, 2019 9:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??
תגובות: 26
צפיות: 2317

Re: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??

יש לחלק בין כיעסה לחנה ולהקדים את אחותו כדי שתתפלל לה או להציע לבחור וכו' שיגרם לו להתארס או לגנוב כדי שידע לשמור חפציו לבין לבייש יהודי ובזה הצער עצמו מציל אותו וזה דומה יותר לרופא וכדו' (רק שהלה לא מודע - וגם זה לטובתו). הגם שדברי הרב ר' ברוך ממז'יבוז' ברור מללו שמוכן להפקיר וכו' כדי להציל, ואזל ל...
על ידי אשר ברא
ג' דצמבר 17, 2019 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: טלטול תינוק שעשה צרכיו בשבת
תגובות: 17
צפיות: 2399

Re: טלטול תינוק שעשה צרכיו בשבת

עי' ב"ק יח: גללים אצטריכא ליה ס"ד אמינא הואיל ובתר גופיה גרירין כגופיה דמי קמ"ל ופרש"י ובתר גופה גרירין - דבגופה טענה להו כגופה דמיין קמ"ל: כעין זה במעילה יב: מתיב רב משרשיא הזבל והפרש שבחצר אין נהנין ואין מועלין ויפלו דמיה ללשכה אמאי הכא נמי לא מקיים בלא פרש (- שלא יהא קצת...
על ידי אשר ברא
ג' דצמבר 17, 2019 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהמושג של כל שכן
תגובות: 13
צפיות: 1585

Re: שאלה בהמושג של כל שכן

עיין תוספות יבמות ז ע"ב ד"ה ואמר דהתירו ביאה במקצת ואף התירו למצורע להכניס בוהן ידו לעזרה כדי להיטהר ולא התירו ביאת כולו, דביאת כולו מפורש בתורה לאיסורא מהפסוק ואל המקדש לא יבא, משא"כ ביאת מקצת שלא למדו אלא מהיקש. ועיין עוד זבחים פט. במשנה - חטאת קודמת לאשם מפני שדמה ניתן לד' קרנות ע...
על ידי אשר ברא
ו' דצמבר 13, 2019 1:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "יום"= אלף שנה. מי מוכיח זאת מהפסוק "כי ביום אכלך ממנו מות תמות"?
תגובות: 11
צפיות: 1426

Re: "יום"= אלף שנה. מי מוכיח זאת מהפסוק "כי ביום אכלך ממנו מות תמות"?

בקיצור אתה אומר שרש"י כבר כותב כדבריי. וכל הפלפולים והפשטים שנאמרו כבר במשך 1500 שנים האחרונות בחשבון שיומו של הקב"ה אלף שנים שלמות (ומסתמא יום שלם ולילו עמו) אכן שלא בדקדוק. לענין האשמורה, האם לא אמרינן בגמ' כמה הוי אשמורה (או שליל או רביע הלילה)? וזה הרבה יותר מחשבון של שבעים שנה לכאורה...
על ידי אשר ברא
ו' דצמבר 13, 2019 1:14 am
פורום: חנוכה
נושא: הדלקה בשמן זית למאור
תגובות: 8
צפיות: 1100

Re: הדלקה בשמן זית למאור

גם יש לתמוה שהרי (כפי הבנתי) אין מייצרים כיום שמן זית זך כפי הדין.
על ידי אשר ברא
ב' דצמבר 02, 2019 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש הלכה לאפרושי מאיסורא על ב''נ בז' מצוות ב''נ
תגובות: 9
צפיות: 1055

Re: האם יש הלכה לאפרושי מאיסורא על ב''נ בז' מצוות ב''נ

שייף נפיק כתב:כך נשאלתי. לכאורה ערבות ליכא.

אגב ר' ייבי בפרשת וישב ד"ה ויוסף הורד מביא בשם הבעש"ט שיש ערבות ומסתמא נכב"ב
על ידי אשר ברא
ו' אוקטובר 11, 2019 4:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: בע"ח שדיבר עם בן אדם?
תגובות: 19
צפיות: 2284

Re: בע"ח שדיבר עם בן אדם?

יש גם דומם - נהר גינאי ענה לרבי פנחס בן יאיר (חולין ז)
על ידי אשר ברא
ד' ספטמבר 18, 2019 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי איכא ספיקא כלפי שמיא?
תגובות: 19
צפיות: 3594

Re: מי איכא ספיקא כלפי שמיא?

בריאת הברואים הללו אינו אלא משום שבות - ולצורך גדול.

[ע' פירוש המשניות להרמב"ם שכל הדברים שנמנו כאן לא נבראו אז אלא או שבביה"ש שם בטבע שתקבל כח הנס העתידי או שהם בריאים אל טבעיים (צורה בלא חומר וכו')]
על ידי אשר ברא
א' אוגוסט 04, 2019 6:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סדר המצוות בספר המצוות לרמב"ם
תגובות: 13
צפיות: 1681

Re: סדר המצוות בספר המצוות לרמב"ם

תסתכל בסוף סה"מ מהדורת פרנקל שסיכמו כל המצוות ותראה קצת סדר
על ידי אשר ברא
ו' אוגוסט 02, 2019 11:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד
תגובות: 26
צפיות: 3608

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

ר_חיים_הקטן כתב:https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%A8

זה קצת שונה.
ויש כעין זה פה שר' מוטלה טשערנובליר הי' בעריכת שלחן של רבנית אחר פטירת בעלה.
על ידי אשר ברא
ו' יוני 28, 2019 9:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תמיהה בתוכחת נחמיה על נשים נכריות
תגובות: 38
צפיות: 4353

Re: תמיהה בתוכחת נחמיה על נשים נכריות

קצת נראה שאתה מפרש את המילה - הלא על אלה חטא שלמה מלך ישראל שונה מרש"י ומצודות וכו'.
"על אלה" - בעבור נשים עכו"ם חטא שלמה כי הטו את לבבו לחטוא לה' (מצודת דוד)

האמנם?
על ידי אשר ברא
ג' יוני 25, 2019 8:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תמיהה בתוכחת נחמיה על נשים נכריות
תגובות: 38
צפיות: 4353

Re: תמיהה בתוכחת נחמיה על נשים נכריות

כוונת פירוש המיוחס לרש"י והמלבי"ם הוא שממבט המקרא כל האיסור הוא ענף מאיסור ע"ז ושלמה המלך חטא באותו חטא עצמו. א. זה עצמו מוזר. הוא עוזב איסור תורה ברור, ומוכיח אותם על איסור שיש מה להתווכח עליו (כלומר, הם טוענים שהנשים לא יסירו אותם). ב. שלמה לא חטא בשום חטא אם הוא נשא יהודיות (מלבד ...
על ידי אשר ברא
ג' יוני 25, 2019 1:03 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תמיהה בתוכחת נחמיה על נשים נכריות
תגובות: 38
צפיות: 4353

Re: תמיהה בתוכחת נחמיה על נשים נכריות

כוונת פירוש המיוחס לרש"י והמלבי"ם הוא שממבט המקרא כל האיסור הוא ענף מאיסור ע"ז ושלמה המלך חטא באותו חטא עצמו. וכמו שכתוב ובתו לא תקח לבנך כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו וגו' (דברים ז, ג-ד) ולקחת מבנתיו לבניך וזנו בנתיו אחרי אלהיהן והזנו את בניך אחרי אלהיהן (שמות לד, טו) ויחל העם לזנות אל ...
על ידי אשר ברא
ד' מאי 29, 2019 2:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזב חסידותו
תגובות: 13
צפיות: 2735

Re: עזב חסידותו

אמנם מצאתי בס' הנה ימים באים שהביא (ושם נסמן) ששיטת ר' עקיבא היא - לא שלא יחזרו, אלא שחלקם חזרו ע"י ירמיהו, והשאר או שמתו או שנסתרסו, וממילא לא יחזרו. וא"כ - לכאו' - כלל אין מחלוקת האם יחזרו, אלא האם הם עודם קיימים. לא ראיתי את ס' הנה ימים באים אבל כמדומני שבא ליישב קשית הראשונים שהקשו מפ...
על ידי אשר ברא
ב' מאי 13, 2019 2:37 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: תפארת המקרא
תגובות: 16
צפיות: 3311

Re: תפארת המקרא

ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבששו (בראשית ב, כה) והנחש היה ערום מכל חית השדה וגו' (שם ג,א) ופירוש ערום, חכם, שיעשה דבריו בערמה. ואל תתמה בעבור היות "ערום" אחרי "ערומים", והם שני טעמים; כי באלה הצחות בלשון, כמו: "בלחי החמור חמור חמורתים" (שופטים טו טז), וכן: "...
על ידי אשר ברא
ב' אפריל 29, 2019 2:59 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך אפשר לעשות גימטריא בשבר (מספר שלם +מספר שאינו שלם)
תגובות: 3
צפיות: 1878

Re: איך אפשר לעשות גימטריא בשבר (מספר שלם +מספר שאינו שלם)

או דרך קרי וכתיב. וכרמז המיוחס לגר"א וַיַּ֥עַשׂ אֶת־הַיָּ֖ם מוּצָ֑ק עֶ֣שֶׂר בָּ֠אַמָּ֠ה מִשְּׂפָת֨וֹ עַד־שְׂפָת֜וֹ עָגֹ֣ל ׀ סָבִ֗יב וְחָמֵ֤שׁ בָּֽאַמָּה֙ קוֹמָת֔וֹ וקוה וְקָו֙ שְׁלֹשִׁ֣ים בָּאַמָּ֔ה יָסֹ֥ב אֹת֖וֹ סָבִֽיב׃ (מ"א ז, כ"ג) שמידת ההיקף ביחס לעובי היא קוה חלקי קו כפול שלש (3...
על ידי אשר ברא
ג' ינואר 15, 2019 12:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בעיה לטפטף מים רותחים על הפלטה בשבת?
תגובות: 4
צפיות: 903

Re: האם יש בעיה לטפטף מים רותחים על הפלטה בשבת?

שמעתי מהגאון ר' שמאי גרוס שליט"א לאסור משום מבער ע"פ החת"ס מובא בפ"ת יו"ד סי' פ"ז בנר של בו"ח וע"ע מנחות כא. תקריב ואפילו בשבת.
על ידי אשר ברא
ה' ינואר 03, 2019 4:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדול שהקטין
תגובות: 10
צפיות: 1771

Re: גדול שהקטין

ועיין עוד רש"ש כריתות (יא.) על תוס' ד"ה דהא מקשו.
על ידי אשר ברא
ה' דצמבר 27, 2018 2:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 75
צפיות: 20639

Re: העתקים ברחבי התלמוד

לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית, כשר, שאין אכילה והקטרה מצטרפין. (משנה זבחים ו,ז) השתרבבה ממשנה בפרק ב' משנה ה' שהרי לא שייך שניהם בעוף.
על ידי אשר ברא
ד' מאי 02, 2018 1:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: ציור הי' ספירות ימין ושמאל
תגובות: 4
צפיות: 1193

Re: ציור הי' ספירות ימין ושמאל

ביארו המקובלים שחסד בימין וגבורה בשמאל. והנה כל הציורים שצויירו רואים אכן שהחסד הוא בצד ימין של הציור והגבורה בצד שמאל. אבל לא זכיתי להבין, הרי הציור אמור לבטא השתלשלות הספירות עצמם, כאילו הספירות הם גוף אדם וכמו שכתוב בפתח אליהו. וא"כ ציור האילן הוא נכון רק אם מסתכלים על האדם מאחוריו, אבל אם ...
על ידי אשר ברא
ד' אפריל 25, 2018 3:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: 300 תלמידי רבי עקיבא שמתו
תגובות: 58
צפיות: 8175

Re: 300 תלמידי רבי עקיבא שמתו

ואגב אעיר מה שמוזר לכאורה בעצם הנהגתו של ר"ע, שבשלמא בהיותו צורבא דרבנן נאלץ לעזוב ביתו ולגלות למקום תורה אבל בהיותו ראש ישיבה גדול ומכובד וכי לא היה מתבקש שיביא אשתו אצלו ותשב עימו בכבודו [ומסתמא הוא בכלל החיוב ד'עולה עימו'] ומה ראה להשאירה בעליבותה כל אותם השנים? לשיטתך מבואר כמין חומר שהרי ...
על ידי אשר ברא
ג' אפריל 24, 2018 1:40 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: וכולן מתו בפרק אחד
תגובות: 44
צפיות: 9987

Re: וכולן מתו בפרק אחד

ולמה לא בא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום מיד אלא המתין עד שהי' העולם שמם?
על ידי אשר ברא
ג' אפריל 24, 2018 1:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: רמ''ח אברי האדם
תגובות: 9
צפיות: 1550

Re: רמ''ח אברי האדם

בפניני הגר"א (אליאך) יש משהו בעניין זה.
על ידי אשר ברא
ג' אפריל 24, 2018 1:17 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שני חיי שרה - טעות בשווא
תגובות: 18
צפיות: 4240

Re: שני חיי שרה - טעות בשווא

ביררתי אצל מו"ר שעזר ללמדני חכמת הקריאה בתורה והדקדוק והוא לימד לקרוא הש' בשווא נח ואמר לי שהוא מקובל כך מרבותיו ואמנם הוא יודע שזה נגד הרד"ק ואינו מכיר מקור כתוב לכך אך הוא בטוח שרבותיו הכירו את הרד"ק ובכ"ז לימדו אחרת אך מכיוון שידוע לו על שיטת הרד,ק אינו מתקן בעלי קריאה הקוראי...
על ידי אשר ברא
ג' אפריל 24, 2018 1:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקור לזה שבגן עדן אדם ישב עם הזוג שני ולא הראשון
תגובות: 27
צפיות: 3886

Re: מקור לזה שבגן עדן אדם ישב עם הזוג שני ולא הראשון

ממרומי היער כתב:האם יהיה הבדל בין גרושה לאלמנה?

מה שייכות?
על ידי אשר ברא
ג' אפריל 24, 2018 12:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: בישול בחמי טבריה
תגובות: 17
צפיות: 2971

Re: בישול בחמי טבריה

לגבי שבת ניתן לומר, משום שבמשכן בישלו באור או בתולדת אור. מונח בזכרוני שבאגלי טל (או באבני נזר) מוכיח שאינו כן מבב"ח וכמ"ש , וכן אין חילוק בין חמים שהוחמו בחמה או באור, ומבאר שפעולתו אינו דומה, וכדי שלא תתמה מביא מהאבן עזרא שצלי קדר יש לו טעם אחר כשהקדירה על האור מכשהקדירה מוטמן בחמין ע&q...
על ידי אשר ברא
ג' מרץ 20, 2018 8:54 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 134
צפיות: 23699

Re: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי

שמעתי מכלי שני (אברר מכלי ראשון אם אצטרך) שסיפר לו האדמו"ר מויזניץ ממנוסי זצ"ל בעצמו שלתקופה מסוימת הפסיק לבא לבעל דברי יואל זצ"ל מפני שנמסרו לו שהדב"י דיבר סרה על זקנו האהבת ישראל זצ"ל. ולתקופת הימים שלח הדב"י לשאול אחריו, וכששמע מה שהיטיב חרה לו - ציווה להשיב לו: שלא ...
על ידי אשר ברא
ג' מרץ 06, 2018 1:06 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מקורות - האם ישו הנוצרי המוזכר בתלמוד הוא הוא אותו האיש?
תגובות: 41
צפיות: 7893

Re: מקורות - האם ישו הנוצרי המוזכר בתלמוד הוא הוא אותו האיש?

אני מעודי סברתי בזה, שכשראשוני הנוצרים גיבשו לעצמם מיתוס, הם השתמשו בסיפורים ומיתוסים קיימים של כיתות פורשות, גם משום שזה חומר קיים, וגם משום שזה מעניק להם לגיטימציה ועתיקות. (להבדיל בין הטמא ובין הטהור, כמו שממציאים אדמורו"ת מספרים עליה סיפורים קלאסיים שמיוחסים כבר לבעש"ט וכדו'. או שכשממ...
על ידי אשר ברא
ד' פברואר 21, 2018 12:57 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: תכנה לארגון המחשב
תגובות: 13
צפיות: 3025

Re: תכנה לארגון המחשב

יש גם את cloneSpy.exe
על ידי אשר ברא
ד' פברואר 21, 2018 12:43 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מה הוא גבולות מהודו ועד כוש
תגובות: 15
צפיות: 5721

Re: מה הוא גבולות מהודו ועד כוש

טברייני כתב:האם היו יהודים במקומות אחרים לבד ממלכות אחשורוש?
ואם כן, האם הם חייבים בפורים, והלא לא היו בכלל הנס, וכמו שאין מחייבים בני ברקי לחגוג פורים דטבריא.

קראקובער כתב:עי' מגילה י"א.

כלומר חז"ל הגדירו מלכותו - מלך מסוף העולם ועד סופו, מלכו בכיפה - תחת כל כיפת הרקיע (רש"י).

עבור לחיפוש מתקדם