מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 187 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אשר ברא
ה' יולי 16, 2020 2:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק מפנין
תגובות: 62
צפיות: 387

Re: מסכת שבת - פרק מפנין

זה חידוש גדול ומדוע לא הביאו בשו"ע בסימן ש"ח סעיף כ"ט, ונפק"ם לדינא כשמפנים שאריות אוכל שעדיין ראוים לאכילה ואוסף בכלי בשר ודגים ומתערבים זה יהיה מוקצה ואסור בטלטול מפני הסכנה שבאכילתם כנראה כיון שנקטינן כת"ק. כתב הרמב"ם ז"ל: חבית שנתגלית ואבטיח שנשברה, אע"פ ...
על ידי אשר ברא
ד' יוני 24, 2020 2:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ביטחון מועיל לאדם רשע?
תגובות: 57
צפיות: 995

Re: האם ביטחון מועיל לאדם רשע?

תניא רבי יוסי בן אלישע אומר אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל שנאמר (מיכה ג, ט) שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו בונה ציון בדמים וירושלים בעולה ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיר יורו ונב...
על ידי אשר ברא
ה' ינואר 16, 2020 2:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו
תגובות: 58
צפיות: 3815

Re: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו

עקביה כתב:כלומר, איך יתכן, או האם יתכן שהקב"ה מדבר אתנו בשפה שאיננו מבינים, והוא ממשיך וממשיך לדבר באותה שפה שנים רבות מאד אע"פ שאיננו מבינים אותה?
ומה אעשה שבכל מה שכתבת איני מוצא תשובה לשאלה זו.


ע"כ נצטרך לומר שהוא יתברך יודע שלמרות כל זה - (דבריו) [מעשיו] מועילים ואינם מחטיאים את המטרה.
על ידי אשר ברא
ג' ינואר 07, 2020 8:58 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: יהי כבוד מחוץ לברוך שאמר?
תגובות: 20
צפיות: 2135

Re: יהי כבוד מחוץ לברוך שאמר?

איני יודע מנ"ל שהודו תקנה קדומה יותר לפו"ר יהי כבוד הוא תקנה קדומה מאוד, בסידור רס"ג רשב"נ ורמב"ם אין הודו אבל יש יהי כבוד וראה במאמר שציינו לעיל ובעבודה שהבאתי גם ברמב"ם כידוע אין הודו וכך מנהג בני התימן (בלדי) זולת שבת שאז כמדומה הם אומרים (מאימתי?) ההתרשמות שלי כך ה...
על ידי אשר ברא
ג' דצמבר 17, 2019 9:29 pm
פורום: חנוכה
נושא: סדר הדלקת נרות כשיבא המשיח
תגובות: 14
צפיות: 4351

Re: סדר הדלקת נרות כשיבא המשיח

נסמוך על סברת הביאור הלכה סי' תרע"א ד"ה וי"א דכ"א מבני הבית וכו' דדעת הרי"ף דזה לא נכנס בכלל מה דקי"ל בעלמא דהלכה כב"ה בדינא אחרי דאינם מחולקים בענין הלכה אלא בענין הידור בעלמא ולשיטתו י"ל גם להיפך שאף לעתיד לא יהי' הלכה כב"ש בזה. ואף שסיים הב"ה שאין...
על ידי אשר ברא
ג' דצמבר 17, 2019 9:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??
תגובות: 26
צפיות: 1431

Re: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??

יש לחלק בין כיעסה לחנה ולהקדים את אחותו כדי שתתפלל לה או להציע לבחור וכו' שיגרם לו להתארס או לגנוב כדי שידע לשמור חפציו לבין לבייש יהודי ובזה הצער עצמו מציל אותו וזה דומה יותר לרופא וכדו' (רק שהלה לא מודע - וגם זה לטובתו). הגם שדברי הרב ר' ברוך ממז'יבוז' ברור מללו שמוכן להפקיר וכו' כדי להציל, ואזל ל...
על ידי אשר ברא
ג' דצמבר 17, 2019 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: טלטול תינוק שעשה צרכיו בשבת
תגובות: 17
צפיות: 1631

Re: טלטול תינוק שעשה צרכיו בשבת

עי' ב"ק יח: גללים אצטריכא ליה ס"ד אמינא הואיל ובתר גופיה גרירין כגופיה דמי קמ"ל ופרש"י ובתר גופה גרירין - דבגופה טענה להו כגופה דמיין קמ"ל: כעין זה במעילה יב: מתיב רב משרשיא הזבל והפרש שבחצר אין נהנין ואין מועלין ויפלו דמיה ללשכה אמאי הכא נמי לא מקיים בלא פרש (- שלא יהא קצת...
על ידי אשר ברא
ג' דצמבר 17, 2019 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהמושג של כל שכן
תגובות: 13
צפיות: 1093

Re: שאלה בהמושג של כל שכן

עיין תוספות יבמות ז ע"ב ד"ה ואמר דהתירו ביאה במקצת ואף התירו למצורע להכניס בוהן ידו לעזרה כדי להיטהר ולא התירו ביאת כולו, דביאת כולו מפורש בתורה לאיסורא מהפסוק ואל המקדש לא יבא, משא"כ ביאת מקצת שלא למדו אלא מהיקש. ועיין עוד זבחים פט. במשנה - חטאת קודמת לאשם מפני שדמה ניתן לד' קרנות ע...
על ידי אשר ברא
ו' דצמבר 13, 2019 1:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "יום"= אלף שנה. מי מוכיח זאת מהפסוק "כי ביום אכלך ממנו מות תמות"?
תגובות: 11
צפיות: 890

Re: "יום"= אלף שנה. מי מוכיח זאת מהפסוק "כי ביום אכלך ממנו מות תמות"?

בקיצור אתה אומר שרש"י כבר כותב כדבריי. וכל הפלפולים והפשטים שנאמרו כבר במשך 1500 שנים האחרונות בחשבון שיומו של הקב"ה אלף שנים שלמות (ומסתמא יום שלם ולילו עמו) אכן שלא בדקדוק. לענין האשמורה, האם לא אמרינן בגמ' כמה הוי אשמורה (או שליל או רביע הלילה)? וזה הרבה יותר מחשבון של שבעים שנה לכאורה...
על ידי אשר ברא
ו' דצמבר 13, 2019 1:14 am
פורום: חנוכה
נושא: הדלקה בשמן זית למאור
תגובות: 8
צפיות: 661

Re: הדלקה בשמן זית למאור

גם יש לתמוה שהרי (כפי הבנתי) אין מייצרים כיום שמן זית זך כפי הדין.
על ידי אשר ברא
ג' דצמבר 10, 2019 7:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הספק הלימוד בכוללים - עובדות
תגובות: 28
צפיות: 2585

Re: הספק הלימוד בכוללים - עובדות

האם כולל שלומד כבר 4 שנים או"ה (מליחה + בב"ח + תערובת) הוא איטי מידי לדעתכם? (לא לומדים כל פמ"ג, וודאי שלא גר"א על הסדר) אם לומדים עם הסוגיות תחילה, ועם הראשונים, ומלבנים את הדברים כמו שצריך, ורק אח"כ עוברים לב"י, לדעתי זה זמן סביר. בשנה וחודשיים לא מספיק כלל לענ"...
על ידי אשר ברא
ב' דצמבר 02, 2019 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש הלכה לאפרושי מאיסורא על ב''נ בז' מצוות ב''נ
תגובות: 9
צפיות: 627

Re: האם יש הלכה לאפרושי מאיסורא על ב''נ בז' מצוות ב''נ

שייף נפיק כתב:כך נשאלתי. לכאורה ערבות ליכא.

אגב ר' ייבי בפרשת וישב ד"ה ויוסף הורד מביא בשם הבעש"ט שיש ערבות ומסתמא נכב"ב
על ידי אשר ברא
ו' אוקטובר 11, 2019 4:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: בע"ח שדיבר עם בן אדם?
תגובות: 19
צפיות: 1487

Re: בע"ח שדיבר עם בן אדם?

יש גם דומם - נהר גינאי ענה לרבי פנחס בן יאיר (חולין ז)
על ידי אשר ברא
ו' ספטמבר 20, 2019 12:00 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 722
צפיות: 91831

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

יותר נראה לומר שהבינו שזה כמוציא זמנו לבטלה החוצפה והעזות כאן נגד הרבי מסאטמאר כבר שובר כל השיאים, היחצנים הללו משווים אותו כעפרא דארעא, וכאילו לא היה שווה שום התיחסות...., עפ"ל כוונתי הי' ש הם סברו שנימוקיו לאסור נבעו משיקולים חוץ הלכתיים ולא חשו שדבריו יתקבלו על לב הסרים למשמעתם. ובנוגע לתלמ...
על ידי אשר ברא
ד' ספטמבר 18, 2019 11:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 722
צפיות: 91831

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

אנא עבדא כתב:אף אחד לא רצה לענות לו, ולא רק כי לא ראו בעין יפה את הדבר שאיזה רבי - גדול ככל שיהיה - מארץ העמים יתערב בבעיות מאה"ק, אלא כי רובם ככולם ראו בדבריו ליקוט יפה מדברי אגדה, שאין מכריעין מהם בהלכה, כידוע.

יש בהיסטורי' כדבר הזה?

יותר נראה לומר שהבינו שזה כמוציא זמנו לבטלה
על ידי אשר ברא
ד' ספטמבר 18, 2019 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי איכא ספיקא כלפי שמיא?
תגובות: 19
צפיות: 2808

Re: מי איכא ספיקא כלפי שמיא?

בריאת הברואים הללו אינו אלא משום שבות - ולצורך גדול.

[ע' פירוש המשניות להרמב"ם שכל הדברים שנמנו כאן לא נבראו אז אלא או שבביה"ש שם בטבע שתקבל כח הנס העתידי או שהם בריאים אל טבעיים (צורה בלא חומר וכו')]
על ידי אשר ברא
ד' ספטמבר 04, 2019 1:36 am
פורום: אספקלריא
נושא: ורחמיו על כל מעשיו
תגובות: 36
צפיות: 2699

Re: ורחמיו על כל מעשיו

עי' בשאילת יעב”ץ ח”א סי’ ק”י (מובא ביד אפרים יו”ד סו”ס קט”ז)
על ידי אשר ברא
ה' אוגוסט 22, 2019 8:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל
תגובות: 263
צפיות: 32169

Re: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל

יש לי שאלה. רבים מגדולי ישראל (הליטאיים) ראו בניסים שהיו כאן במלחמות כפקידה וסימני גאולה כמו ר' יחזקל לוינשטיין, הרב כהנמן, ר' יחזקאל סרנא, רש"ז אוירבך ועוד רבים, חוץ משיטת הרב שך זצ"ל שאדרבה ראה בזה ניסיון משמים לא להימשך אחרי הציונים, ועכשיו בדור האחרון נראה שרוב הת"ח שבדור קיבלו ד...
על ידי אשר ברא
א' אוגוסט 04, 2019 6:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סדר המצוות בספר המצוות לרמב"ם
תגובות: 13
צפיות: 1189

Re: סדר המצוות בספר המצוות לרמב"ם

תסתכל בסוף סה"מ מהדורת פרנקל שסיכמו כל המצוות ותראה קצת סדר
על ידי אשר ברא
ו' אוגוסט 02, 2019 11:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד
תגובות: 21
צפיות: 2359

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

ר_חיים_הקטן כתב:https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%A8

זה קצת שונה.
ויש כעין זה פה שר' מוטלה טשערנובליר הי' בעריכת שלחן של רבנית אחר פטירת בעלה.
על ידי אשר ברא
ו' יולי 19, 2019 2:26 am
פורום: אספקלריא
נושא: "מוגנות"
תגובות: 126
צפיות: 12246

Re: "מוגנות"

לפני שנגזר דינו של אשכול חשוב זה להמחק, אבקש מכל הת"ח דפה להפסיק לדון בסיפורי אמריקע, ולחזור לעצם הנושא. ואתכבד בהחזרת האשכול למסלול: 1. כל מי שמתעסק עם ילדים [אני הקטן מתעסק עם בחורי ישיבה מכלל המגזרים] יודע שיש רמה מסויימת של פגיעות. 2. למיטב ידיעתי, ובירוריי אין אפשרות לדעת על אומדן אמיתי, ...
על ידי אשר ברא
ו' יוני 28, 2019 9:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תמיהה בתוכחת נחמיה על נשים נכריות
תגובות: 38
צפיות: 3388

Re: תמיהה בתוכחת נחמיה על נשים נכריות

קצת נראה שאתה מפרש את המילה - הלא על אלה חטא שלמה מלך ישראל שונה מרש"י ומצודות וכו'.
"על אלה" - בעבור נשים עכו"ם חטא שלמה כי הטו את לבבו לחטוא לה' (מצודת דוד)

האמנם?
על ידי אשר ברא
ג' יוני 25, 2019 8:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תמיהה בתוכחת נחמיה על נשים נכריות
תגובות: 38
צפיות: 3388

Re: תמיהה בתוכחת נחמיה על נשים נכריות

כוונת פירוש המיוחס לרש"י והמלבי"ם הוא שממבט המקרא כל האיסור הוא ענף מאיסור ע"ז ושלמה המלך חטא באותו חטא עצמו. א. זה עצמו מוזר. הוא עוזב איסור תורה ברור, ומוכיח אותם על איסור שיש מה להתווכח עליו (כלומר, הם טוענים שהנשים לא יסירו אותם). ב. שלמה לא חטא בשום חטא אם הוא נשא יהודיות (מלבד ...
על ידי אשר ברא
ג' יוני 25, 2019 1:03 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תמיהה בתוכחת נחמיה על נשים נכריות
תגובות: 38
צפיות: 3388

Re: תמיהה בתוכחת נחמיה על נשים נכריות

כוונת פירוש המיוחס לרש"י והמלבי"ם הוא שממבט המקרא כל האיסור הוא ענף מאיסור ע"ז ושלמה המלך חטא באותו חטא עצמו. וכמו שכתוב ובתו לא תקח לבנך כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו וגו' (דברים ז, ג-ד) ולקחת מבנתיו לבניך וזנו בנתיו אחרי אלהיהן והזנו את בניך אחרי אלהיהן (שמות לד, טו) ויחל העם לזנות אל ...
על ידי אשר ברא
ד' מאי 29, 2019 2:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזב חסידותו
תגובות: 13
צפיות: 2354

Re: עזב חסידותו

אמנם מצאתי בס' הנה ימים באים שהביא (ושם נסמן) ששיטת ר' עקיבא היא - לא שלא יחזרו, אלא שחלקם חזרו ע"י ירמיהו, והשאר או שמתו או שנסתרסו, וממילא לא יחזרו. וא"כ - לכאו' - כלל אין מחלוקת האם יחזרו, אלא האם הם עודם קיימים. לא ראיתי את ס' הנה ימים באים אבל כמדומני שבא ליישב קשית הראשונים שהקשו מפ...
על ידי אשר ברא
ב' מאי 13, 2019 2:37 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: תפארת המקרא
תגובות: 16
צפיות: 2758

Re: תפארת המקרא

ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבששו (בראשית ב, כה) והנחש היה ערום מכל חית השדה וגו' (שם ג,א) ופירוש ערום, חכם, שיעשה דבריו בערמה. ואל תתמה בעבור היות "ערום" אחרי "ערומים", והם שני טעמים; כי באלה הצחות בלשון, כמו: "בלחי החמור חמור חמורתים" (שופטים טו טז), וכן: "...
על ידי אשר ברא
ב' אפריל 29, 2019 2:59 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך אפשר לעשות גימטריא בשבר (מספר שלם +מספר שאינו שלם)
תגובות: 3
צפיות: 1619

Re: איך אפשר לעשות גימטריא בשבר (מספר שלם +מספר שאינו שלם)

או דרך קרי וכתיב. וכרמז המיוחס לגר"א וַיַּ֥עַשׂ אֶת־הַיָּ֖ם מוּצָ֑ק עֶ֣שֶׂר בָּ֠אַמָּ֠ה מִשְּׂפָת֨וֹ עַד־שְׂפָת֜וֹ עָגֹ֣ל ׀ סָבִ֗יב וְחָמֵ֤שׁ בָּֽאַמָּה֙ קוֹמָת֔וֹ וקוה וְקָו֙ שְׁלֹשִׁ֣ים בָּאַמָּ֔ה יָסֹ֥ב אֹת֖וֹ סָבִֽיב׃ (מ"א ז, כ"ג) שמידת ההיקף ביחס לעובי היא קוה חלקי קו כפול שלש (3...
על ידי אשר ברא
ג' ינואר 15, 2019 12:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בעיה לטפטף מים רותחים על הפלטה בשבת?
תגובות: 4
צפיות: 694

Re: האם יש בעיה לטפטף מים רותחים על הפלטה בשבת?

שמעתי מהגאון ר' שמאי גרוס שליט"א לאסור משום מבער ע"פ החת"ס מובא בפ"ת יו"ד סי' פ"ז בנר של בו"ח וע"ע מנחות כא. תקריב ואפילו בשבת.
על ידי אשר ברא
ה' ינואר 03, 2019 4:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדול שהקטין
תגובות: 10
צפיות: 1309

Re: גדול שהקטין

ועיין עוד רש"ש כריתות (יא.) על תוס' ד"ה דהא מקשו.
על ידי אשר ברא
ה' דצמבר 27, 2018 2:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 70
צפיות: 16889

Re: העתקים ברחבי התלמוד

לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית, כשר, שאין אכילה והקטרה מצטרפין. (משנה זבחים ו,ז) השתרבבה ממשנה בפרק ב' משנה ה' שהרי לא שייך שניהם בעוף.
על ידי אשר ברא
ד' מאי 02, 2018 1:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: ציור הי' ספירות ימין ושמאל
תגובות: 4
צפיות: 937

Re: ציור הי' ספירות ימין ושמאל

ביארו המקובלים שחסד בימין וגבורה בשמאל. והנה כל הציורים שצויירו רואים אכן שהחסד הוא בצד ימין של הציור והגבורה בצד שמאל. אבל לא זכיתי להבין, הרי הציור אמור לבטא השתלשלות הספירות עצמם, כאילו הספירות הם גוף אדם וכמו שכתוב בפתח אליהו. וא"כ ציור האילן הוא נכון רק אם מסתכלים על האדם מאחוריו, אבל אם ...
על ידי אשר ברא
ד' אפריל 25, 2018 3:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: 300 תלמידי רבי עקיבא שמתו
תגובות: 58
צפיות: 6371

Re: 300 תלמידי רבי עקיבא שמתו

ואגב אעיר מה שמוזר לכאורה בעצם הנהגתו של ר"ע, שבשלמא בהיותו צורבא דרבנן נאלץ לעזוב ביתו ולגלות למקום תורה אבל בהיותו ראש ישיבה גדול ומכובד וכי לא היה מתבקש שיביא אשתו אצלו ותשב עימו בכבודו [ומסתמא הוא בכלל החיוב ד'עולה עימו'] ומה ראה להשאירה בעליבותה כל אותם השנים? לשיטתך מבואר כמין חומר שהרי ...
על ידי אשר ברא
ג' אפריל 24, 2018 2:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים
תגובות: 53
צפיות: 5586

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

די לחכימא כתב:
אשר ברא כתב:וכמו שמצינו אשה כמאן דמהילה דמיא לענין שיכולות למול או לומר ועל בריתך שחתמת בבשרינו.

לעניין אמירת על בריתך, בתוס' סברו שזהו סיבה לפטור נשים מברהמ"ז, וע"ע בברכות מ"ט, וטעם החולקים לא משום מעלת האשה, אלא שזהו שייך באופן כללי בעם ישראל.

כוונתי למג"א (קפ"ז, ג) ע"ש.
על ידי אשר ברא
ג' אפריל 24, 2018 1:40 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: וכולן מתו בפרק אחד
תגובות: 44
צפיות: 8314

Re: וכולן מתו בפרק אחד

ולמה לא בא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום מיד אלא המתין עד שהי' העולם שמם?
על ידי אשר ברא
ג' אפריל 24, 2018 1:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: רמ''ח אברי האדם
תגובות: 9
צפיות: 1249

Re: רמ''ח אברי האדם

בפניני הגר"א (אליאך) יש משהו בעניין זה.
על ידי אשר ברא
ג' אפריל 24, 2018 1:17 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שני חיי שרה - טעות בשווא
תגובות: 18
צפיות: 3534

Re: שני חיי שרה - טעות בשווא

ביררתי אצל מו"ר שעזר ללמדני חכמת הקריאה בתורה והדקדוק והוא לימד לקרוא הש' בשווא נח ואמר לי שהוא מקובל כך מרבותיו ואמנם הוא יודע שזה נגד הרד"ק ואינו מכיר מקור כתוב לכך אך הוא בטוח שרבותיו הכירו את הרד"ק ובכ"ז לימדו אחרת אך מכיוון שידוע לו על שיטת הרד,ק אינו מתקן בעלי קריאה הקוראי...
על ידי אשר ברא
ג' אפריל 24, 2018 1:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקור לזה שבגן עדן אדם ישב עם הזוג שני ולא הראשון
תגובות: 27
צפיות: 3056

Re: מקור לזה שבגן עדן אדם ישב עם הזוג שני ולא הראשון

ממרומי היער כתב:האם יהיה הבדל בין גרושה לאלמנה?

מה שייכות?
על ידי אשר ברא
ג' אפריל 24, 2018 1:00 am
פורום: אספקלריא
נושא: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים
תגובות: 53
צפיות: 5586

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

לא כתוב כאן שהן יותר נעלות/רוחניות/מתוקנות/שלמות וכו', אלא שבגלל טבען הנוטה למנוחה ולהשקט הן מוכנות יותר מהגברים לטבע עוה"ב שהוא במהותו מנוחה, וע"כ ישיגוהו יותר בנקל. וכמו שמצינו אשה כמאן דמהילה דמיא לענין שיכולות למול או לומר ועל בריתך שחתמת בבשרינו. וכמדומה שראיתי להקפיד על נגיעת קטנה ב...
על ידי אשר ברא
ג' אפריל 24, 2018 12:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: בישול בחמי טבריה
תגובות: 17
צפיות: 2278

Re: בישול בחמי טבריה

לגבי שבת ניתן לומר, משום שבמשכן בישלו באור או בתולדת אור. מונח בזכרוני שבאגלי טל (או באבני נזר) מוכיח שאינו כן מבב"ח וכמ"ש , וכן אין חילוק בין חמים שהוחמו בחמה או באור, ומבאר שפעולתו אינו דומה, וכדי שלא תתמה מביא מהאבן עזרא שצלי קדר יש לו טעם אחר כשהקדירה על האור מכשהקדירה מוטמן בחמין ע&q...
על ידי אשר ברא
ג' מרץ 20, 2018 8:54 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 134
צפיות: 19802

Re: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי

שמעתי מכלי שני (אברר מכלי ראשון אם אצטרך) שסיפר לו האדמו"ר מויזניץ ממנוסי זצ"ל בעצמו שלתקופה מסוימת הפסיק לבא לבעל דברי יואל זצ"ל מפני שנמסרו לו שהדב"י דיבר סרה על זקנו האהבת ישראל זצ"ל. ולתקופת הימים שלח הדב"י לשאול אחריו, וכששמע מה שהיטיב חרה לו - ציווה להשיב לו: שלא ...

עבור לחיפוש מתקדם