החיפוש הניב 193 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אפרים זלמן
ב' אוגוסט 13, 2018 6:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 62035

Re: השוואות...

[תוס' חכמי אנגליה אם יש עשאן רק בבור או גם באש ובתור"פ בב"ק דכב' מבואר שיש גם בזה עשאן הכתוב ] כמדומני ששגגה היא, ואדרבה אולי מבואר בדבריו להיפך, כי ז"ל: "ועוד דקרא קאמר המבעיר את הבעירה אש סתמא הוא דאמר ולא חילק בין שלו לשל אחרים". אמנם להלן הוא אומר דברים אשר אני לא מתחיל...
על ידי אפרים זלמן
ב' אוגוסט 13, 2018 4:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 62035

Re: השוואות...

איש טלז כתב:ראה עמודי אור סימן ט' שדימה ענין חיוב נזיקין על בהמה להא דחייב בשביתת בהמתו [ועי"ש שמה"ט אף אשה מצוה על שביתת בהמתו ]

בטח מייתי עלה משנה דשלהי ידים
על ידי אפרים זלמן
ב' אוגוסט 13, 2018 4:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 62035

Re: השוואות...

ראיתי דבר נפלא מהגר"ח קנייבסקי שליט"א, (נדפס בשמו בכמה מקומות). יש כמה יסודות מהחזו"א, חלקם מפיו וחלקם מפי כתבו, והגרח"ק נקט דהדברים שייכים זל"ז. א. מבטלין ת"ת למקרא מגילה, וצ"ע למה מגילה ל"ה בכלל תורה, וי"ל דאתי שֵם מקרא מגילה ומפקע שֵם ת"ת. ב. הח&...
על ידי אפרים זלמן
ה' אוגוסט 02, 2018 8:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2221
צפיות: 212444

Re: אשכול אביעה חידות

פיתרון החידה שהעליתי לעיל - היכ''ת בטוען ונטען, שאם התובע הוא ברי פטור הנתבע מלשלם, אבל אם התובע הוא שמא חייב הנתבע לשלם? (התשובה היא לדעה א' בפוסקים; יתכן שיש ב' תשובות) מפקיד שטוען שמא פשע השומר, חייב השומר לישבע שבועת השומרין, ואם השומר חשוד על השבועה או אומר איני יודע חייב לשלם, אבל אם המפקיד הו...
על ידי אפרים זלמן
ד' אוגוסט 01, 2018 7:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2221
צפיות: 212444

Re: אשכול אביעה חידות

היכ''ת בטוען ונטען, שאם התובע הוא ברי פטור הנתבע מלשלם, אבל אם התובע הוא שמא חייב הנתבע לשלם?
(התשובה היא לדעה א' בפוסקים; יתכן שיש ב' תשובות)
על ידי אפרים זלמן
א' יולי 29, 2018 6:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב בית דין בדיני ממונות
תגובות: 20
צפיות: 1309

Re: חיוב בית דין בדיני ממונות

בדיני נפשות פשיטא ופשיטא שאין לך דבר העומד בפני פקו"נ, וכלפי היודע שאינו מחוייב מיתה אין כאן שום פסק ב"ד והכל בטל ומבוטל, והרי הוא זכאי וחייב לעשות כל טצדקי להציל את הנפש, ובכלל זה עדות שקר וטענת שקר וכו', פרט להריגת שליח ב"ד, שהרי אינו רודף אלא עושה ברשות. (והריגת העדים, לכאו' במזיד...
על ידי אפרים זלמן
ו' יולי 27, 2018 7:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרשות אחרי חז"ל
תגובות: 10
צפיות: 552

Re: דרשות אחרי חז"ל

מהחל חרמש בקמה = שצריך לעמוד בשעת הברכה על ספירת העומר
על ידי אפרים זלמן
ה' יולי 26, 2018 4:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כבוד הפת
תגובות: 14
צפיות: 941

Re: כבוד הפת

כאשר התבוננתי פעם למה יש לכבד עשירים כדאי' בעירובין שרבי היה מכבד עשירים, חשבתי שיש ענין של לכבד את הבריאה, ועשיר יש לו כח והשפעה על הבריאה, עכ''פ לעניננו, יש לתת כבוד להבריאה שנברא לכבודו של השי''ת. במחילה מכבודו לא הבנתי אזי לפי דבריך למה לא צריך לכבד כאו"א ודווקא עשירים [או עשירים במיוחד] ו...
על ידי אפרים זלמן
ד' יולי 25, 2018 10:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כבוד הפת
תגובות: 14
צפיות: 941

Re: כבוד הפת

כאשר התבוננתי פעם למה יש לכבד עשירים כדאי' בעירובין שרבי היה מכבד עשירים, חשבתי שיש ענין של לכבד את הבריאה, ועשיר יש לו כח והשפעה על הבריאה, עכ''פ לעניננו, יש לתת כבוד להבריאה שנברא לכבודו של השי''ת.
על ידי אפרים זלמן
ג' יולי 24, 2018 9:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מכות ב ע"ב. - עדים זוממין אינם שלמים כופר
תגובות: 5
צפיות: 961

Re: מכות ב ע"ב. - עדים זוממין אינם שלמים כופר

איני בענין, רק אוכל להעתיק המשך דברי החו''ב (והוא ממש''כ בחו''ב ב''ק), אולי יעזור (לא עיינתי מה הוא כותב ואולי אינו ענין לדבריך) בריטב"א כתב דכיון דבעיא דגמ' בב"ק מ' א' בחייבי כופר אי ממשכנין אותן לא איפשיטא קיי"ל דאין ממשכנין, ולפיכך אין לחייב עדים זוממין בכופר, ומבואר דאף בתביעת יור...
על ידי אפרים זלמן
ג' יולי 24, 2018 6:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דבר שאסור מצד השכל חמור יותר מאיסורי תורה??
תגובות: 33
צפיות: 1974

Re: דבר שאסור מצד השכל חמור יותר מאיסורי תורה??

למה נתחייבו ישראל כליה? מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע
על ידי אפרים זלמן
ג' יולי 24, 2018 4:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מכות ב ע"ב. - עדים זוממין אינם שלמים כופר
תגובות: 5
צפיות: 961

Re: מכות ב ע"ב. - עדים זוממין אינם שלמים כופר

הנני מעתיק מחדושים ובאורים, אולי יעזור שם והני לאו בני כפרה נינהו, יעוי' ברש"י וברמב"ן, ונראה דהענין דכשם שאם העידו עליו שלא נטל את הלולב ועי"ז עמדו ב"ד לכופו לקנות לולב וליטלו, והוזמו, דאין לחייבם לשלם לו דמי לולב, ה"נ בכופר ובקרבן הרי עדותן שהוא חייב במצוה זו, ולא חשיבא עד...
על ידי אפרים זלמן
ד' יולי 18, 2018 5:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדת חסידות בדיני ממונות
תגובות: 9
צפיות: 387

Re: מדת חסידות בדיני ממונות

עושה חדשות כתב:ידעתי ושכחתי,
א"י אם פרעתיך חייב, א"י אם נתחייבתי פטור, המע"ה, וכדומה -
האם מידת חסידות היא לא לקחת/לתת כדי לא להיכשל בממון שאינו שלו?
אנא, דברים מפורשים.

בהמה שהורה בה חכם
על ידי אפרים זלמן
א' יולי 15, 2018 7:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהלינו הדגול הרב אוצר החכמה
תגובות: 29
צפיות: 1689

Re: מנהלינו הדגול הרב אוצר החכמה

למען הדיוק, לא כל ה15000 הם מהג''ר משה, (וכבר היתה הודעה מ'אוצר החכמה' שהיתה חתומה בידי ר' ארז סלע)
על ידי אפרים זלמן
ב' יולי 09, 2018 6:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העקידה כנסיון למלחמתו של אברהם בקרבנות אדם
תגובות: 4
צפיות: 398

Re: העקידה כנסיון למלחמתו של אברהם בקרבנות אדם

כלומר שאברהם נכשל בנסיון?
על ידי אפרים זלמן
א' יולי 08, 2018 7:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזרה קרן
תגובות: 5
צפיות: 242

Re: חזרה קרן

עושה חדשות כתב:(ובשני חפצים הר"ז ב' גזילות)

(כמדומני שבב''ק קה, א מבואר שגזילת ב' חפצים הוי גזילה אחת
וז''ל השו''ע סימן שס''ז: ...אֲפִלּוּ הֶחֱזִיר הַגְּזֵלָה כֻּלָּהּ, חוּץ מִשְּׁוֵה פְרוּטָה...)
על ידי אפרים זלמן
ה' יוני 28, 2018 5:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדר 'זקפן עליו במלוה'
תגובות: 7
צפיות: 364

Re: גדר 'זקפן עליו במלוה'

חשן המשפט סימן סז סעיף יד.
על ידי אפרים זלמן
ג' יוני 26, 2018 6:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ישנו מקור להסתפקות במועט בתורה?
תגובות: 14
צפיות: 782

Re: האם ישנו מקור להסתפקות במועט בתורה?

מה בין תלמידיו של אברהם לתלמידיו של בלעם וכו', ואולי הבינו חז''ל שלכן פירטה התורה בפרשתן את מידותיו של בלעם
על ידי אפרים זלמן
ג' יוני 26, 2018 6:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: גיטין פרק ג: פרק כל גט או כל הגט?
תגובות: 8
צפיות: 765

Re: גיטין פרק ג: פרק כל גט או כל הגט?

לשון תורה מצינו "כל המצוה"
על ידי אפרים זלמן
א' יוני 24, 2018 11:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות תמוהים בתנ"ך
תגובות: 12
צפיות: 881

Re: שמות תמוהים בתנ"ך

בזמן התנ"ך שמות בני אדם לא היו רק שם, אלא ביטאו מושג או רעיון. שמו של בן אדם יכול היה להשתנות במשך ימי חייו, בהתאם לסביבתו אל לחוויות שהוא עבר, וכמו שנעמי בקשה שיקראו לה מרה. השמות שאתה מזכיר, לא ניתנו על ידי הוריהם, אלא השמות מבטאים איזה שהוא מקרה או תנועה או גישה או מסר, שהיו נכוחים לבן אדם ...
על ידי אפרים זלמן
ד' יוני 20, 2018 8:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: לחם משנה בסעודת מצווה ביום חול
תגובות: 7
צפיות: 681

Re: לחם משנה ביום חול

פלפלת בחכמה כתב:בעל לב שמח מאלעסק היה חתנו של הרב הקדוש רבי שלום מבעלז זי״ע

ואכן כך המנהג בבעלז
על ידי אפרים זלמן
א' יוני 17, 2018 9:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 1205

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

חוקר ודורש כתב:מסתבר שבי"ד כתיקונם היו מחייבים .

מה???

ולא הוזכר כאן שגרמא חייב בדיני שמים (ב''ק נ''ה ב', ואיני יודע אם זה בכל ציור של גרמא)
על ידי אפרים זלמן
א' יוני 10, 2018 6:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2636
צפיות: 434711

Re: בשורת ספרים חדשים

י''ל קובץ תורני חדש בשם 'מסילות' והוא 'אסופת מאמרים על דרכי התלמוד והראשונים' י''ל ע''י 'תורה דיליה' מצו''ב דוגמית: תוכן פתיחה ומאמר הראשון (הרב יעב''ץ בענין 'דינא דגמרא') מסילות א.pdf מעבר לשער כתוב: 'תגובות, הערות ומאמרים יתקבלו בברכה בכתובת mesilot789@gmail.com' בעקבות הודעות פרטיות שקיבלתי, הננ...
על ידי אפרים זלמן
ו' יוני 08, 2018 7:18 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: א ה ע
תגובות: 19
צפיות: 4974

Re: א ה ע

אני מכיר בני אר''י שקורין לאלפי"ן ההי"ן.
על ידי אפרים זלמן
ו' יוני 08, 2018 6:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?
תגובות: 11
צפיות: 700

Re: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?

נדרי קבלה מצינו רק לענין מצוה, ולכאו' קריאת שם ע''ש תנא אינו מצוה. מלבד אם נשבעה.
על ידי אפרים זלמן
ו' יוני 08, 2018 6:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צורת מגן דוד בתוך בית כנסת- וביהדות בכלל
תגובות: 70
צפיות: 6268

Re: צורת מגן דוד בתוך בית כנסת- וביהדות בכלל

גם בק''ק בעלזא אחד מכלי הקודש שעל ספר התורה הוא מגן דוד מכסף. ב. היום שאולי אחד מעשר 'ציונים' יודע מה זה הבה נגילה, שמא יחזרו בבעלזא לנגנו, או שמא כיון דנחת - נחת ושומה עליהם לתעד את 'מנהגי הציונים' יותר באדיקות מהציונים עצמם? (או עכ"פ להבדיל עצמם מסקווירא...) לא זכה תוכ''ד הי''ד לראות בהתגשמות...
על ידי אפרים זלמן
ו' יוני 08, 2018 12:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: הטומאה והטהרה בידי כהן - נגעים
תגובות: 7
צפיות: 431

Re: הטומאה והטהרה בידי כהן - נגעים

עושה חדשות כתב:כהן שראה נגע ואע"פ שראוי לטמאותו מ"מ לא אמר 'טמא', האם עבר איסור או ביטל מצוה?

על כוונת התורה ברור שעבר.
על ידי אפרים זלמן
ד' יוני 06, 2018 9:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2636
צפיות: 434711

Re: בשורת ספרים חדשים

י''ל קובץ תורני חדש בשם 'מסילות' והוא 'אסופת מאמרים על דרכי התלמוד והראשונים' י''ל ע''י 'תורה דיליה' מצו''ב דוגמית: תוכן פתיחה ומאמר הראשון (הרב יעב''ץ בענין 'דינא דגמרא') מסילות א.pdf מעבר לשער כתוב: 'תגובות, הערות ומאמרים יתקבלו בברכה בכתובת mesilot789@gmail.com' בעקבות הודעות פרטיות שקיבלתי, הנני...
על ידי אפרים זלמן
ו' מאי 18, 2018 6:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: קנייני גזילה -סיבת חיוב הגזלן או תוצאה מהחיוב?
תגובות: 2
צפיות: 185

Re: קנייני גזילה -סיבת חיוב הגזלן או תוצאה מהחיוב?

[ והידוע מהנתה"מ בזה -ואיני מוצאו כרגע- דבכדי שיתחייב באונסין הקנתה לו התורה לא נהירא לי, דאפוכי מטרתא ל"ל, ועוד, דהרי מבו' וודאי מכ"ד דלמשיכה יש משמעות של מעש"ק לקנייני גזילה, ואי"ז קנין החל ע"י התורה אלא ע"י משיכת הגזלן, ועוד, דלכאו' וודאי דבעי' לזה קרא, ומה נענ...
על ידי אפרים זלמן
ד' מאי 16, 2018 7:23 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!
תגובות: 48
צפיות: 5326

Re: חג השבועות - מבט חדש

יהודי טבעי כתב:מבט חדש על חג השבועות מזווית שכמעט אינה מדוברת, ועל פיו מתיישבת היטב התמיהה מדוע לא כתוב מתן תורה בתורה שבכתב

ירא הקהל וישפוט

ישר כחך!
על ידי אפרים זלמן
ב' מאי 07, 2018 6:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בין החזו"א לגר"ז
תגובות: 12
צפיות: 1107

Re: בין החזו"א לגר"ז

מצינו לתלמידי החזו''א (חו''ב) שהתחשבו בדעת הגר''ז.
על ידי אפרים זלמן
ב' אפריל 23, 2018 10:34 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 684
צפיות: 82731

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

אברך כתב:הנה הקישור
https://drive.google.com/file/d/1TbqABh ... sp=sharing

תהנו.

אכן דבר האבד למהדרין, תודה רבה!
על ידי אפרים זלמן
ה' אפריל 19, 2018 11:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 684
צפיות: 82731

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

רגיל כתב:הקדשה

מלעיל באשכול זו
תמונה
על ידי אפרים זלמן
ד' אפריל 18, 2018 1:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאמר פסקי הגר"א (השלם) להורדה
תגובות: 8
צפיות: 1176

Re: מאמר פסקי הגר"א (השלם) להורדה

איש_ספר כתב:בכתב עת ישורון האחרון הופיע מאמרו של הרב יעקב טריביץ (הזכו"ל ממאמריו היפים לדרכו של רבינו המשנ"ב) אודות פסקי הגר"א.
המאמר כפי שהתפרסם עבר קיצורים משמעותיים בידי עורכי הקובץ, ועתה הוא בא כאן בהשלמת חלקיו החסרים.

מאמר פסקי הגרא א.pdf

תודה רבה! חמרא למריה וטיבותא לשקייה.
על ידי אפרים זלמן
ד' אפריל 18, 2018 1:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרשת קדושים ושאר מצוותיה
תגובות: 4
צפיות: 381

Re: פרשת קדושים ושאר מצוותיה

אפרים זלמן כתב:יל''ע האם ואתם תהיו לי גוי קדוש לא קאי אכל מצוות?

יש להעיר גם שבספר קדושה של הרמב''ם באים איסורי חלב ודם, וי''ל.
על ידי אפרים זלמן
ד' אפריל 18, 2018 1:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרשת קדושים ושאר מצוותיה
תגובות: 4
צפיות: 381

Re: פרשת קדושים ושאר מצוותיה

יל''ע האם ואתם תהיו לי גוי קדוש לא קאי אכל מצוות?
על ידי אפרים זלמן
ב' אפריל 16, 2018 6:56 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!
תגובות: 48
צפיות: 5326

Re: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!

מי אומר הרעיון דלהלן, לקשר בין ענין הקציר לקבלת התורה -
התורה נמשלה ללחם, וניתנה בארץ ציה שאין בה לחם גשמי, וכתוב בו ''לחם לא אכלתי'', ולכן ניתנה בזמן הקציר, כתחליף ללחם הגשמי.
על ידי אפרים זלמן
א' אפריל 15, 2018 11:20 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!
תגובות: 48
צפיות: 5326

Re: רק אחרי החורבן

והנה לפי פשוטו של מקרא חג הקציר/השבועות - עניינו הבאת החדש/הראשית/הביכורים לפני ה' וההכרה בטובתו. ותו לא מידי. [ושמעתי לבאר דבאמת אין הקב"ה עושה יו"ט על מתן תורה, שלפי פשוטו התורה היא דרישה מאתנו לעבדו, ולא מתנה! - אף שכמובן כל עניינו בדרישתו מאתנו הוא לטוב לנו]. מאידך בתפילה אנו מדגישים ...
על ידי אפרים זלמן
א' אפריל 15, 2018 10:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 684
צפיות: 82731

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

פרנקל תאומים כתב:מי יעלה לנו את הצוואה?

מילי דהספידא

בעמ' 9 נדפס (חלק מ)הצוואה.

עבור לחיפוש מתקדם