מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 93 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי 250
ו' אוגוסט 23, 2019 12:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2805
צפיות: 248539

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אני מחפש מאמר/ התייחסות (כמדומני שראיתי אתזה באחד מהמאמרים של הנשקה) לזה שמניין המצוות המופיע לפני תחילת ההלכות במשנה תורה אינו מדוקדק. * אני לא מתכוון לספר מניין המצוות, אלא לזה שלפני תחילת כל מקבץ הלכות (הלכות אישות/ הלכות גירושין וכו') כתוב בקצרה איזה מצות כלולות בהלכות הבאות. במה אינו מדוקדק, ו...
על ידי 250
ו' אוגוסט 23, 2019 12:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שדי חמד - מהדורות
תגובות: 19
צפיות: 808

Re: שדי חמד - מהדורות

באוצה"ח גירסה 17 יש שד"ח שתי מהדורות, ההוצאה המקורית דפוס וורשא וכן הוצאת קה"ת. (וצ"ב מ"ט צריך לשתי המהדורות).
על ידי 250
א' אוגוסט 18, 2019 10:09 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האתרוג - עצו נאכל
תגובות: 11
צפיות: 514

Re: האתרוג - עצו נאכל

היכן? ראה שו"ת חתם סופר חלק או"ח תשובה רז : וכעת זיכני הי"ת ולמדתי פרק לולב הגזול בישיבה, עיינתי בי' טפי, ושם [ל"ה ע"א] נאמר פרי עץ הדר שטעם עצו ופריו שווים, וכתב כפות תמרים הרי לימונים וכו' פירות חמוצים כאלו טעם עצו ופריו שוה, כי הרב המחבר ההוא הי' בקי בהם ובשמותיהם, ותירץ...
על ידי 250
א' אוגוסט 18, 2019 6:37 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האתרוג - עצו נאכל
תגובות: 11
צפיות: 514

Re: האתרוג - עצו נאכל

לדעתי, הכוונה לעצו, לעור הפרי, למה שחופה את עצם הפרי, שעל זה נאמר שטעם עצו וטעם פריו שוה. לפי פרופסור פליקס יש לתהות אם לעלים וגבעולים טעם העץ וטעם הפרי שוה. כך פירש הכפות תמרים. ספר כפות תמרים על סוכה - דף ל"ה ע"א ת"ר פרי עץ הדר עץ שטעם עצו ופריו שוה. י"מ דמפיק לה מיתורא דתיבת ...
על ידי 250
א' אוגוסט 18, 2019 6:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חרם הקדמונים
תגובות: 3
צפיות: 221

חרם הקדמונים

ראיתי בכמה בתי מדרשות שעל הספרים שנדבו להם כתבו חרם הקדמונים אין להוציא מבהמ"ד.
נא לבאר
א. מי הם הקדמונים
ב. מה ענינו של חרם זה ואם גם בזה"ז.
ג. היש חילוק בין ק"ק בני אשכנז לבני ספרד.
ד. היכן יש פרטים על חרם הקדמונים הזה

סוף דבר מי יבאר כל ענין זה
על ידי 250
ב' אוגוסט 12, 2019 10:01 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: הקדיש בט"ב לפני ההפטרה או אח"כ
תגובות: 20
צפיות: 886

Re: הקדיש בט"ב לפני ההפטרה או אח"כ

פוסק שמצטט וכותב "עכ"ל", האם זה אומר שהציטוט מדוייק בדוקא? ראה בהקדמת הרמ"א לדרכי משה שכשהוא כותב 'עכ"ל' הכוונה לתורף הדברים ולא ללשון. וכנראה בזה מנהג הגרע"י כהרמ"א. ראה בזה בשדי חמד כללי הפוסקים סימן טז סקס"ג. [ולפי הנראה מדבריו שם לא ידע שמחבר משפט צדק ע&q...
על ידי 250
ד' יולי 31, 2019 12:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם הבית יוסף השתמש בספר חסידים
תגובות: 5
צפיות: 382

Re: האם הבית יוסף השתמש בספר חסידים

בודאי שלא בא לידי מרן ז"ל ספר חסידים ולא היה בספרייתו ובקצת מקומות שמזכיר בב"י דברי ספר חסידים אינו אלא מכלי שני כמו סמ"ק ומרדכי ותרומת הדשן.
על ידי 250
ה' יולי 18, 2019 10:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אבק לשון הרע
תגובות: 1
צפיות: 99

אבק לשון הרע

איסור אבק לשון הרע הוא מן התורה או רק מדרבנן. יישר כח.
על ידי 250
ב' מרץ 04, 2019 2:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2805
צפיות: 248539

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ישנם בני אדם הגומלים חסד עם כולם, אולם עם בני ביתם אינם מיטיבים, וחושבים לעצמם, שבבואם לבי"ד של מעלה, ייפתחו להם שערי גן עדן, אוי להם ואוי לנפשם, כי לא ידעו ולא יבינו שכל מעשי החסד שלהם הבל. ראיתי מציינים מקורו ל"שערי הקדושה" לרבי חיים ויטאל. ולא מצאתי שם. ראה http://forum.otzar.org/...
על ידי 250
ג' פברואר 19, 2019 11:35 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר כבוד יום טוב
תגובות: 1
צפיות: 324

ספר כבוד יום טוב

בספר כבוד יום טוב על הרמב"ם מרבי יום טוב דאנון ז"ל בהלכות תרומות הדפים צולמו שלא כסדרן ויש בהם בלבול.
על ידי 250
ה' נובמבר 29, 2018 10:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חובות הלבבות או חובת הלבבות
תגובות: 4
צפיות: 442

חובות הלבבות או חובת הלבבות

רבינו בחיי ז"ל כתב ספרו היקר חובות הלבבות, והמגיד לבית יוסף הזהירו ואמר לו: וליבך יהא קינא ומשכנא לאורייתא תדיר לא יפסוק אפילו רגעא חדא, ולמוד הני קונדריסייא תרין זמנין בירחא, וברייתא דרבי פנחס בן יאיר, ומרגניתא דבי רב תרין זימנין בשבוע, והאי קיצורא דחובת הלבבות חד זימנא בירחא בכל יום פורתא ואת...
על ידי 250
ג' נובמבר 27, 2018 3:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה "מזל"?
תגובות: 16
צפיות: 850

Re: מה זה "מזל"?

[quote="תם מה הוא אומר"]ידוע שיטת רש"י ב"ק ב: ובשבת נג: ונדמה לי בעוד מקום בשבת.


נכון ראה שבת ס"א ע"ב - viewtopic.php?f=17&t=38907&p=437036&hilit=%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%97+%D7%A1#p437036
על ידי 250
א' נובמבר 25, 2018 3:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרכו של החזון איש לפרסם דבריו ע"י אחרים ועוד
תגובות: 18
צפיות: 1286

Re: דרכו של החזון איש לפרסם דבריו ע"י אחרים ועוד

הרי כיוצא בזה רבינו החזו"א ז"ל עשה כשכתב בקובץ "כנסת ישראל" על דברי הגרח"ע ז"ל "והסתתר" כלשונו תחת שם ספרותי "מפי השמועה" ראה בספר פאר הדור חלק א עמ' רסט. וכמדומה עשה כן גם כשהשיב בקובץ כנסת ישראל הנ"ל על דברי הגר"ש שקופ ז"ל שלא כתב שמ...
על ידי 250
א' נובמבר 25, 2018 3:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הורדוס, האם שב בתשובה? תמיהה על עלון "בית נאמן"
תגובות: 34
צפיות: 2643

Re: הורדוס, האם שב בתשובה? תמיהה על עלון "בית נאמן"

דברי רבינו יונה ז"ל בשע"ת ש"ד סי' ה': וגם לחלי הזה [חילול השם] אף על פי שאין לו מרפא על דרך שאר העונות, ימצא לו מרפא, אם יעזרהו השם יתברך לקדש תורתו נגד בני אדם, ולהודיע לבני אדם גבורת השם וכבוד הדר מלכותו, וסר עונו ברוב גודל כשרון המעשה שהוא בהפך מן המעשה אשר נואל ואשר חטא בו. כמאמר ...
על ידי 250
ו' נובמבר 23, 2018 12:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אור שמח
תגובות: 37
צפיות: 4602

Re: אור שמח

ועוד שם עמ' רמו כותב הרב רבינר: מגן ומבצר הגאון רבי מאיר שמחה היה למגן על בית ישראל, ובפרט על עיר שהגין עליה בימי המלחמה וכשנסתלק נוטל המגן מבית ישראל... הוא היה המבצר של דווינסק, כי כל זמן שהיה הגאון חי בדווינסק לא שלט בה אש ומים... וגם המים הזדונים בגאות נהר דווינא לא הציפו את העיר כידוע לכל אנשי ...
על ידי 250
ו' נובמבר 23, 2018 11:59 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: אור שמח
תגובות: 37
צפיות: 4602

Re: אור שמח

האם מישהו יכול להמציא לי המעשה שסיפר ראש השב"כ איסר הראל, והיכן פורסם? ואם יש עוד עדויות ועדים למעשה זה? פורסם בספרו ביטחון ודמוקרטיה . הרב יצחק זילבר בספר זכרונות שלו אומר שהוא שמע את הסיפור הזה משכן שהיה עד למעשה. א. יש מי שיכול להביא הדברים האמורים בספר ביטחון וכו' ב. הרב יצחק זילבר בספר זכ...
על ידי 250
ו' נובמבר 23, 2018 11:47 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: אור שמח
תגובות: 37
צפיות: 4602

Re: אור שמח

הרב יצחק זילבר בספר זכרונות שלו אומר שהוא שמע את הסיפור הזה משכן שהיה עד למעשה.


נא בבקשה לומר לי מה שם הספר של הרב זילבר ז"ל. (האם מצוי באוצר?)
על ידי 250
ד' נובמבר 21, 2018 2:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חומר בענין בין אדם לחבירו
תגובות: 7
צפיות: 465

Re: חומר בענין בין אדם לחבירו

דברים חשובים ויקרים תמצא בספר שובי השולמית חלק י סי' טו ראה שם בארוכה
על ידי 250
ב' אוקטובר 08, 2018 11:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי שבירך לגוי
תגובות: 28
צפיות: 1872

Re: מי שבירך לגוי

שאלתי להגרי"ח סופר שליט"א והראה לי דברי הגאון רבי חיים פאלג'י ז"ל בשו"ת חיים ביד סי' לג שעמד בשאלה במי שיש לו גוי שהוא סוחר שלו ועושה לו טובה והוא חולה אם מותר להתפלל עליו שיחיה וכן אם מותר לתת צדקה לת"ח שילמד לרפואתו, ראה שם, ובתשובתו מספר הגר"ח פאלג'י ז"ל שעשה מע...
על ידי 250
ג' ספטמבר 11, 2018 11:16 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ענין ה-דבש בראש השנה
תגובות: 12
צפיות: 1342

Re: ענין ה-דבש בראש השנה

לדעת המקובלים אין לאכל דבש בר"ה וזה סימן רע אלה דברי הגאון המקובל רבי יעקב חיים סופר זצ"ל בכף החיים סי' תקפד סק"ד: ומנהג אשכנז מטבילין פרוסת הבציעה בדבש, לומר תהא השנה הבאה עלינו מתוקה וטובה לנו. לבוש סעיף ב', עטרת זקנים. ועתה גם בספרד יש נוהגין כן לסימן טוב. והיינו שמזמינין כלי שיש ...
על ידי 250
ג' אוגוסט 28, 2018 12:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עון לשון הרע גורם שלא יהיו לאדם ילדים ח"ו?
תגובות: 3
צפיות: 426

Re: עון לשון הרע גורם שלא יהיו לאדם ילדים ח"ו?

250 כתב:האם מצינו שעון לשון הרע גורם לאדם שלא יהיו לו ילדים ח"ו, או שבעון לשון הרע בניו של אדם נפטרים ח"ו?. וראה שבת לג


שאלתי לגריח"ס שליט"א ואמר לי אולי יש ללמוד כן מיבמות קה: במעשה דאבדן שמתו שני בניו והעון שם היה לשון הרע כדפירש רש"י שם.
על ידי 250
ג' אוגוסט 28, 2018 10:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עון לשון הרע גורם שלא יהיו לאדם ילדים ח"ו?
תגובות: 3
צפיות: 426

עון לשון הרע גורם שלא יהיו לאדם ילדים ח"ו?

האם מצינו שעון לשון הרע גורם לאדם שלא יהיו לו ילדים ח"ו, או שבעון לשון הרע בניו של אדם נפטרים ח"ו?. וראה שבת לג
על ידי 250
א' יולי 08, 2018 10:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם לפנחס היו ילדים?
תגובות: 6
צפיות: 957

Re: האם לפנחס היו ילדים?

ראה תוספות זבחים (ק"א סע"ב): "ואידך נמי הכתיב וישמע פנחס הכהן ההוא לייחס זרעו אחריו, פירוש מימי משה נתכהן, וכששם שלום נתייחס ליקרא כהן ולייחס זרעו במעלות כהונה להיותם כהנים גדולים שכן מצינו בדברי הימים (א' ה') שלא היו כהנים גדולים אלא מפנחס ובספרי מפיק ליה מאת בריתי שלום שעמדו ממנו שמ...
על ידי 250
ה' יולי 05, 2018 10:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן המשגיח דפוניבז' בעל אור יחזקאל זי"ע
תגובות: 60
צפיות: 7732

Re: מרן המשגיח דפוניבז' בעל אור יחזקאל זי"ע

חשבה לטובה כתב:קונטרס משיחות מרן המשגיח זצ''ל על ספיהה''ע


מי בטובו יודעיני היכן ניתן להשיג קונטרס קדוש זה ויחולו עליו ברכות שמים.
על ידי 250
א' יוני 24, 2018 6:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דילוג הדומות
תגובות: 2
צפיות: 433

Re: דילוג הדומות

הגרי"ח סופר שליט"א בס' זרע חיים עמ' כו הביא דברי התוספת יום טוב הנ"ל ובמפתחות בסף הספר הוסיף טעות הדומות מצויה מאוד כן כתב להדיא מרנא ורבנא החזון איש זצ"ל בקובץ איגרותיו היקרות ח"א סימן ל"ב סוף דף נ"ט, ועיין בפתיחת פירוש הר"ש סירלייו ז"ל לירושלמי ע"ש
על ידי 250
ד' יוני 06, 2018 3:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 949
צפיות: 136944

בספ"ע

בהגהות רבי מתתיה שטארשון ב"ב טז:

"וכעת ראיתי בספ"ע שהאריך בזה כדרכו", לאיזה ספר נתכוין. בפתח עינים ב"ב שם לא נזכר מזה. יישר כח
על ידי 250
ג' מאי 15, 2018 10:46 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר "רבי יוסף קארו" הוצאת מוסד הרב קוק
תגובות: 1
צפיות: 565

ספר "רבי יוסף קארו" הוצאת מוסד הרב קוק

מדוע ספר "רבי יוסף קארו" בהוצאת מוסד הרב קוק, אכן נמצא באוצר החכמה, ואינו נמצא בחבילת הספרים של מוסד הרב קוק?
על ידי 250
ד' מאי 02, 2018 6:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'התכת הלשון'
תגובות: 3
צפיות: 620

Re: 'התכת הלשון'

החיד"א בספר חומת אנך ויקרא כד יא אות ט: ויקוב וכו' ויקלל. ויקלל חוזר למשה כי כשידע שמשה הרג לאביו קללו ונתחייב על קללת השם ועל קללת משה. מפרשים והאריכו בהתכת הכתובים:
על ידי 250
ד' מאי 02, 2018 5:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה ההבדל בין זוהר פירוש הסולם לבין פירוש מתוק בדבש ?
תגובות: 39
צפיות: 5064

Re: מה ההבדל בין זוהר פירוש הסולם לבין פירוש מתוק בדבש ?

אוצר החכמה כתב:מסתמא קרית מלך התכוון להיפך מהאופן שהבנת אותו דהיינו שהמתוק מדבש השתמש בביאור המילים של הסולם.


וכי כך כותבים אתמהא, ולמה לא יכתוב שבעל מתוק מדבש השתמש בסולם
על ידי 250
ד' מאי 02, 2018 5:52 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: הילולת רשב"י בל"ג בעומר על שרשב"י יצא ביום זה מהמערה
תגובות: 4
צפיות: 731

Re: הילולת רשב"י בל"ג בעומר על שרשב"י יצא ביום זה מהמערה

אני שמעתי בשם הגרי"ל זוסמן זצ"ל שמה שאומרים שנסתלק ביום זה והמקור הוא ע"ש שנסמך ביום זה ובמקור כתוב "יום סמיכת רשב"י" ולפיכך כתבו "יום שמחת רשב"י" ונמחקה בטעות האות ח' ראה עוד בקובץ המצורף את כל הכתוב לגבי ענין זה עם ההוכחות והראיות, ותמצא נחת. עיינתי בד...
על ידי 250
ד' מאי 02, 2018 1:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 734
צפיות: 119387

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

"וְהֶחֱזַקְתָּ בּוֹ" (ויקרא כ"ה, ל"ה) שקידתו העצומה יומם ולילה, והיקף ידיעותיו בכל מקצועות התורה של הגאון רבי חיים שאול גריינימן זצ"ל היו לשם דבר. אך תופעה אחת מעניינת נותרה חידה עלומה במשך שנים: לאן נעלם רבי חיים מידי שבוע בשבוע, ביום שישי, לזמן של כשעתיים? על מקומות לימודו...
על ידי 250
ד' מאי 02, 2018 11:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה ההבדל בין זוהר פירוש הסולם לבין פירוש מתוק בדבש ?
תגובות: 39
צפיות: 5064

Re: מה ההבדל בין זוהר פירוש הסולם לבין פירוש מתוק בדבש ?

[quote="קרית מלך"]פירושו של בעל הסולם מצטיין בכך שפירש באופן ברור כל מילה מדברי הזוה"ק הטעונים ביאור, בזה הוא היה בר סמכא גדול יותר מכל המתרגמים האחרים, בביאור המילים השתמש גם במתוק מדבש כפי שרמז בהקדמתו איני מבין בעל הסולם השתמש בפירוש מתוק מדבש? והרי הוא נלב"ע לפני שנדפס מתוק מ...
על ידי 250
ב' אפריל 30, 2018 10:44 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הג"ר צבי יצחק אברמוביץ זצ"ל
תגובות: 42
צפיות: 5060

Re: הג"ר צבי יצחק אברמוביץ זצ"ל

מה שם ספר הזכרון שיצא לזכרו של הרב צבי יצחק אברמוביץ ז"ל, והיכן אפשר להשיגו. תודה.
על ידי 250
ג' אפריל 24, 2018 11:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ואתא שוחט - הוספת המדפיס בסידור יעב"ץ
תגובות: 36
צפיות: 3721

Re: ואתא שוחט - הוספת המדפיס בסידור יעב"ץ

זכורני שכבר לפי זמן רב הגריח"ס שליט"א בספריו עורר הרבה על כך שסידור הנקרא בית יעקב לאו היעב"ץ חתים עליו, והמדפיס שינה והוסיף בו רבות הן בנוסח והן בהלכות, והביא דברי האדר"ת והרב ממונקאטש בחמישה מאמרות ועוד, ראה לו במנוחת שלום חי"ב עמ' מא ובכל ספריו שציין אליהם שם.
על ידי 250
א' אפריל 15, 2018 12:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2805
צפיות: 248539

Re: היכן כתב מרח"ו שהחסד הכי חשוב הינו חסד עם האשה?

זכורני שכך מובא בחוברת הדרכה לחתנים של הרב וולבה ז"ל והביא כן בשם מהרח"ו, ובזמנו ניסתי לברר אצל הבקיאים בדברי מהרח"ו היכן הדברים ואין מי שידע. וצ"ע.
על ידי 250
ש' אפריל 14, 2018 11:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגבול הדק שבין שגגה לאונס
תגובות: 14
צפיות: 1009

Re: הגבול הדק שבין שגגה לאונס

רמב"ם הלכות שגגות פ"ה ה"ו: הבא על אשתו שלא בשעת וסתה וראתה דם בשעת התשמיש הרי אלו פטורין מקרבן חטאת מפני שזה כאנוס הוא ולא שוגג, שהשוגג היה לו לבדוק ולדקדק ואילו בדק יפה יפה ודקדק בשאלות לא היה בא לידי שגגה, ולפי שלא טרח בדרישה ובחקירה ואחר כך יעשה צריך כפרה, אבל זה מה לו לעשות הרי טה...
על ידי 250
ג' פברואר 27, 2018 11:03 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: המלך סתם במגילה - מלכו של עולם
תגובות: 1
צפיות: 410

Re: המלך סתם במגילה - מלכו של עולם

החודש יצא ספר שלם המבאר כל מלך במגילת אסתר דהיינו מלכו של עולם שם הספר "המלך בהסתר", המחבר רבי אריאל שקלים שליט"א בני ברק
על ידי 250
ו' פברואר 23, 2018 1:52 am
פורום: עזר אחים
נושא: גליונות תורת החכמים
תגובות: 189
צפיות: 26246

Re: גליונות תורת החכמים

כעת יצא לי לראות גליון פר' בשלח ושם יש תמונה של הגר"ח פאלג'י זצ"ל, האם היא אמיתית או דמיונית, ואם היא אמיתית נא להודיעני מנין לנו שאכן זו תמונתו. בברכה

עכשיו ראיתי שכתוב שם תמונה מיוחסת לרח"פ , יחוס זה מהיכן הוא?
על ידי 250
א' פברואר 18, 2018 3:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מזל ומלאך - מהו החילוק ביניהם.
תגובות: 5
צפיות: 644

Re: מזל ומלאך - מהו החילוק ביניהם.

רש"י שבת נג: מזליה מלאך שלו, ומליץ עליו ושם סא:
מזליה דהאי גברא, מלאכו וכו' ועיין מו"ק כח. (הראני הגריח"ס שליט"א)
על ידי 250
ג' פברואר 13, 2018 12:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש חובה להיות דיין?
תגובות: 2
צפיות: 405

האם יש חובה להיות דיין?

מדרש תנחומא משפטים ס"ב: ואלה המשפטים זש"ה מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה (משלי כט) מלכה של תורה במשפט שהוא עושה מעמיד את הארץ ואיש תרומות יהרסנה אם משים אדם עצמו כתרומה הזו שמושלכת בזויות הבית ואומר מה לי בטורח הצבור מה לי בדיניהם מה לי לשמוע קולם שלום עליך נפשי הרי זה מחריב את העו...

עבור לחיפוש מתקדם