מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 153 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בר ישראל
ד' אוגוסט 28, 2019 6:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עונש בלי עוון
תגובות: 22
צפיות: 870

Re: עונש בלי עוון

יש לציין שדברי החינוך פה הם בעצם כבר מופיעים במכילתא דרשב"י על הפסוק לא תרצח לא תרצח מכלל שנ' (במדבר ל"ה ט"ז) מות יומת הרוצח למדנו עונש אזהרה מניין ת"ל לא תרצח: מניין אמר הריני רוצח על מנת ליהרג הרי זה מותרה ת"ל לא תרצח: מניין ליוצא ליהרג ואמר הריני רוצח הרי זה מותרה ת"...
על ידי בר ישראל
ד' יוני 26, 2019 5:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: יש לשון הרע על תנאים?
תגובות: 18
צפיות: 916

Re: יש לשון הרע על תנאים?

ידוע שיטת הגר"י קמנצקי שלגבי מתים יש רק איסור מוציא שם רע (כלומר דברי שקר) ולא לשון הרע.
על ידי בר ישראל
ד' מאי 29, 2019 12:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגרי"ס ו'מתעסק'?
תגובות: 8
צפיות: 1079

Re: הגרי"ס ו'מתעסק'?

בחלק ג מתשובות מנחת אשר יש דיון ארוך על מתעסק באכילת תולעים
על ידי בר ישראל
א' מאי 05, 2019 11:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הריגת נכרית משום תקלה
תגובות: 73
צפיות: 3389

Re: הריגת נכרית משום תקלה

חשבתי שאפשר אולי להסביר דין זה ע"פ מקום אחר שהרמב"ם מחדש שהורגים אנשים שלכל הנראה הם חפים מפשע, דהיינו נשים וקטנים של עיר הנדחת, שאע"פ שלא פלחו, לפי דעת הרמבם (הלכות ע"ז ד:ו) " מכים את כל הטף ונשים של עובדים לפי חרב". (כמו שמציין האור שמח שם) הרמב"ם בעצמו מסביר דין...
על ידי בר ישראל
ה' אפריל 11, 2019 1:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: הקל הקל תחילה
תגובות: 58
צפיות: 5491

Re: הקל הקל תחילה

ולכאורה יוצא נפקא מינה ממחלוקת זה לגבי חולה שיש לפניו שתי חתיכות בשר, אחת של נבילה ואחת של בשר אדם - כי הלא אם הדין של הקל הקל הוה דין דאורייתא, לרוב השיטות בשר נבילה הוה איסור יותר חמור (אם לא נאמר כחידוש הדור רביעי). אך אם נאמר דהוא דין דרבנן לכאורה היא נדחית מפני כבוד הבריות כמו שאר דינים דרבנן ו...
על ידי בר ישראל
ב' אפריל 01, 2019 6:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם דבש נחשב "מן החי"?
תגובות: 14
צפיות: 525

Re: האם דבש נחשב "מן החי"?

כמדומה שההגהות מהרש"א על יום"ד סי' פא מביא שאלה מאד דומה ומיקל
על ידי בר ישראל
ג' מרץ 26, 2019 12:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: הידור מצוה לאחר שיצא יד"ח
תגובות: 35
צפיות: 2879

Re: הידור מצוה לאחר שיצא יד"ח

לכא' גם אפשר להקשות ע"ז ממנהג ישראל בקרי"מ שכל הציבור אומרים פסוק האחרון של המגילה קודם הבעל קורא (ואע"פ שאינם קוראים מתוך מגילה כשרה) - כי הלא דין הוא שאם קרא פחות מחצי המגילה בע"פ יצא בדיעבד - אע"פ שבודאי הוה הידור מצוה לשמוע כולו מתוך הכתב - כך שכשהבעל קורא חוזר וקורא פסו...
על ידי בר ישראל
ד' מרץ 13, 2019 5:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה כל אשם תלוי לא הוה ספק חסרון ידיעה?
תגובות: 2
צפיות: 170

למה כל אשם תלוי לא הוה ספק חסרון ידיעה?

ידועה הכלל שספק חסרון ידיעה אינו בגדר ספק כלל. וכן מוכח מכמה ראשונים שזה הכלל אמור אפילו כשבעינן בקיא כדי להכיר (וכגון ספק בהבחנת כתמים). ולכאורה אפשר להקשות על שה משיטת רבי זירא בכריתות (יז:), דבעינן חתיכה משתי חתיכות להתחייב באשם תלוי כי כי"ז הספק יהיה ניתן לברר (ובבלשון רש"י "שתי ח...
על ידי בר ישראל
ד' פברואר 27, 2019 10:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4152
צפיות: 459534

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אודה מאד אם משהו יכול לשלוח לי "אמונה כנאמנות : אמונה דתית כנאמנות לא-ל" - הדקטורט של רבנית ציפורה שפירא, אלמנת הגרמ"ש (או כולו או מקצתו)
על ידי בר ישראל
א' פברואר 24, 2019 5:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 251
צפיות: 29729

Re: להתנבאות לשקר במקום פיקו"נ

על עצם השאלה איני יודע, אבל לא נראה לי שאי אפשר להשוות דין זה לדינו של היש"ש. הלא נימוקו של היש"ש (בנוסף לראייתו מן הגמרא) הוא שכפירה בתורה הוא יהרג ואל יעבור, ומה לי כפירה בכולו מה לי כפירה במקצתו. נראה לי שסברא זו כלל לא שייך לגבי הוראת נביא, שאין להם דין של גופו של תורה, ובדרך כלל אין ל...
על ידי בר ישראל
ה' פברואר 21, 2019 4:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד לעילוי נשמה
תגובות: 19
צפיות: 2295

Re: לימוד לעילוי נשמה

מאידך גיסא עי' בשו"ת מהר"ם חלאווה סי' יז שלכא' אזיל כשיטת הגר"ם שאלת מהו לידור צדקה בשביל מתים שכבר מתו, דיועיל להן מה שיעשה בשבילן אחר מיתתן. תשובה. אין ספק בדבר כי לא יועיל ולא יצי1 מה שיעשה בשביל אדם אחרי מותו, כי כל אדם נדון לפי מה שהוא בעת מותו, כי לפי מעלתו והשגתו כשתפרד גופו מנ...
על ידי בר ישראל
ג' ינואר 01, 2019 3:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: תלישת ציפורן בשבת למנוע פיקוח נפש
תגובות: 9
צפיות: 646

Re: תלישת ציפורן בשבת למנוע פיקוח נפש

לא ממש דומה, אבל עי' ביביע אומר ח:א שדן בהבדלים הלכתיים בין חומרת סכנות טבעיות לסכנות סגוליות
על ידי בר ישראל
ב' דצמבר 24, 2018 6:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה המצווה וקיום המצווה
תגובות: 27
צפיות: 1739

Re: מעשה המצווה וקיום המצווה

הגריד"ס אמר כך לגבי כמה דינים, וביניהם אבילות (שבה המעשה מצוה הוא פעולות הגבלות, אך הקיום הוא הרכילות שבלב).
על ידי בר ישראל
ב' דצמבר 10, 2018 7:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעמדם ההלכתי של צדוקים
תגובות: 8
צפיות: 468

Re: מעמדם ההלכתי של צדוקים

עי בשו"ת מביט סי' לו שדן בהבדלים בין צדוקים לכותים
על ידי בר ישראל
ד' נובמבר 28, 2018 7:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה
תגובות: 437
צפיות: 55686

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

בדרשות הר"י אבן שועיב על פרשת וישב כותב ש:

ושואלים היאך נתקשה יעקב על מתו יותר מדאי. ויש מפרשים שהיה פחות מעשרים שנה והיה חושב שבחטאו מת. וכמו שאמרו ז"ל על אותו חכם כשהגיע בנו לכלל עשרים שנה ובירך ברוך שפטרני מענשו של זה.


והדברים מחודשים
על ידי בר ישראל
ג' נובמבר 27, 2018 8:32 am
פורום: חנוכה
נושא: שרגא בטיהרא - כשאור חשמל דלוק
תגובות: 19
צפיות: 2585

Re: שרגא בטיהרא - כשאור חשמל דלוק

אכן מו"ר הגר"ץ שכטר אוחז שאין להדליק נרות חנוכה במקום שאין תוספת אור בהדלקתם מדברת שרגא בטיהרא, וראיתי כמה מתלמידיו שמחמירין בזה
על ידי בר ישראל
ג' נובמבר 06, 2018 9:01 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק
תגובות: 48
צפיות: 6720

Re: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק

שמעתי מאחד שעסק הרבה בענייני חזנות ונוסח שקדושת שחרית אמורה להיות משהו כמו סולם מינורי וקדושת נוסף סולם מז'ורי (כמובן קשה לדבר על ענייני ניגון דרך כתב)
על ידי בר ישראל
ג' נובמבר 06, 2018 8:53 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס
תגובות: 46
צפיות: 3300

Re: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס

ראיתי שלפי חוקרי מצרים הקדום, הסוס רק הגיע לאזור מצרים (מאזיא) אם שלטון ההיקסוס (מאות ה17 ו16 לפני ספירתם, בערך התחלת אלף השלישי למנינינו) כך שבזמן אברהם נראה שעוד לא היה אפשרות להשיג סוסים (ואכן מובן ע"פ זה למה אנחנו לא מוצאים שום איש משתמש בסוסים עד שעבוד מצרים, ולמה כשפרעה מעניק לאברהם בכל ר...
על ידי בר ישראל
א' נובמבר 04, 2018 9:01 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם יונה חס על הקיקיון?!
תגובות: 15
צפיות: 1646

Re: האם יונה חס על הקיקיון?!

פעם שאלתי למו"ר הגר' משה סתיו שאלה זו, ותירץ לי ש(להבדיל מרחמים, שבאמת תלוי ברגשי סימפטיה על מי שנמצא בצער ואיננו שייך כלל לגבי קיקיון) לחוס הוא הכאב הפנימי שנובעת מבזבוזו של משהו שהוא עוד בעל תועלת (וכמו הכאב שנובעת כשרואים מישהו שורף כספו או עובר על בל תשחית באופן גורף). כשרואים חתולה שבורה מ...
על ידי בר ישראל
ד' אוקטובר 31, 2018 6:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם היה מותר לאנשי הספינה לזרוק את יונה לים?
תגובות: 50
צפיות: 3594

Re: האם היה מותר לאנשי הספינה לזרוק את יונה לים?

ראיתי בספר תורת אברהם להגר"א גרודינסקי הי"ד (במאמרו על שכל אנושי) שנוקט כדבר פשוט שבני נח מצווים לשמוע בקול נביא, ואל"כ ע"פ פשטות היה מותר להם לזורכו ע"פ צווו שלו.
על ידי בר ישראל
ה' ספטמבר 27, 2018 8:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4152
צפיות: 459534

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אפשר לקבל מספר "The Life and Times of Rabbi David ibn Abi Zimra" (Israel Goldman) - את דבריו על התייחסותו של הרדב"ז לקראים (מתחיל מעמוד 52)?
על ידי בר ישראל
ה' ספטמבר 20, 2018 5:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה המשטר הכלכלי של התורה?
תגובות: 69
צפיות: 4919

Re: מה המשטר הכלכלי של התורה?

בר ישראל כתב:כדי לעיין בתומים ריש סי' ס"ז
על ידי בר ישראל
ה' ספטמבר 20, 2018 5:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה המשטר הכלכלי של התורה?
תגובות: 69
צפיות: 4919

Re: מה המשטר הכלכלי של התורה?

כדי לעיין בתומים ח"מ ריש סי' ס"ז
על ידי בר ישראל
א' ספטמבר 16, 2018 4:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: בבריסק מקילים בתעניות?
תגובות: 13
צפיות: 1343

Re: בבריסק מקילים בתעניות?

כשהורי רבנו התחתנו, שלח הגר"ח להודיע להכלה מרת פעשא שא"צ להתענות ביום חתונתה, כי כך היה דן כל אדם בזה"ז החולה שאב"ס, שא"צ להתענות בשאר תעניות [ואפי' בט' באב, כדעת המחבר (תקנ"ד ס"ו) והאבני נזר (חאו"ח סי' תכ"ט), ודלא כדאת הט"ז (שמה סק"ד), כך שמעת...
על ידי בר ישראל
ה' ספטמבר 13, 2018 9:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגרי"ז למד מורה נבוכים
תגובות: 2
צפיות: 412

האם הגרי"ז למד מורה נבוכים

בספרה של שולמית מייזלמן ע"ש (נכדה של הגר"ח סולובייציק) על תולדות משפחתה, מספרת (עמ' קט) שסבה שלה (הגר"ח) למד מורה נבוכים אך אסר אביה הגר"מ ללמדו (ואף השביע אותו על זה), ושאכן הגר"מ סירב ללמוד מו"נ במשך חייו מפני הבטחתו. מה אם הגרי"ז - האם הוא למד מורה נבוכים או ג&q...
על ידי בר ישראל
א' ספטמבר 09, 2018 11:31 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה
תגובות: 12
צפיות: 1595

Re: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה

כמדומה לי שב"בן מלך" על עשי"ת להגר"ל מינצברג יש אריכות דברים על זה שכל התקופה בין ר"ה ליוה"כ הוא מוגדר כראשית השנה - ואין הספר תחת ידי כעת.
על ידי בר ישראל
ו' אוגוסט 24, 2018 8:45 am
פורום: עזר אחים
נושא: חבר שלי מתלבט אם לטעון
תגובות: 19
צפיות: 3969

Re: חבר שלי מתלבט אם לטעון

כדי לקרוא דברי מו"ר הגר"ץ שכטר על האסונות הנובעים ממציאות טוענים בבתי דין (אנג.)

https://www.vosizneias.com/92931/2011/1 ... rt-system/
על ידי בר ישראל
ג' אוגוסט 21, 2018 1:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה היחס לשיטת הדילוגים בתורה בימינו
תגובות: 88
צפיות: 11074

Re: מה היחס לשיטת הדילוגים בתורה בימינו

לאלו שבקשו לשמוע הצד השני - הנה מאמר של פרופ׳ ברוך סיימן (מתמטיקאי בארה״ב ואיש ירא שמים) מגדולי מתנגדי שיטת הדילוגים (אנגלית) - http://torahcode.us/torah_codes/code_hi ... heCase.htm

(כשלעצמי אין לי דעה בעצם הנושא, אך מרגיש אי נעימות כשאני פוגש אנשים שכל אמונתם מבוסס על שיטה הזאת)
על ידי בר ישראל
ג' יולי 24, 2018 6:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחיקת שם ה׳ במחשב
תגובות: 1
צפיות: 281

מחיקת שם ה׳ במחשב

רוב הפוסקים שראיתי שדנו בשאלת מחיקת שם ה המופיע על צג מחשב בסוף דנו כשרובא ככולא של מחשבים פעלו ע״י קרן קטודית, ובסוף נימוקים להתיר ע״ז שהקרן הקטודית גם אין בה שום דבר פיזי, וגם מתחדשת כל רגע ורגע (כך שה״מחיקה״ הוה רק הפסקת חידוש) - שתי טענות שאינם שייכים כ״כ בימינו שמחשבים פועלים ע״י LCD או OLED שב...
על ידי בר ישראל
ב' יולי 16, 2018 2:46 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל חלוצי צבא
תגובות: 14
צפיות: 1134

Re: כל חלוצי צבא

אפשר שנזדקנו ועברו את גיל חלוצי צבא או שהיה להם פטורים מחמת.אונס הלא בנוסף לזה שלא מסתבר לאמר שיותר מחמישים אחוז מרגו״מ היו אותו גיל בדיוק הרי גזירת המרגלים היה בשנה שנייה של המדבר, והיה על כל בן עשרים ומעלה, כך שהאיש הכי מבוגר היה יום לפני שנתו הכ׳ בט׳ באב של שנה שנייה, וחמישים ושמונה בניסן של שנת...
על ידי בר ישראל
א' יולי 15, 2018 9:15 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל חלוצי צבא
תגובות: 14
צפיות: 1134

כל חלוצי צבא

בפרשת מטות כתוב שבני גד וראובן הסכימו שכל חלוצי צבא יעברו את הירדן אם שאר כלל ישראל ורק נשים ולפיהם יישארו. במנין בני ראובן וגד בפרשת פנחס עולה שבין שניהם היו כשמונים אלף יוצאי צבא (שעליו צריך לצרף מנין חצי שבט מנשה כך שסה״כ עולה לכה״פ ל תשעים אל ף). בספר יהושע (ד: יב-יג) כתוב ״יוַיַּעַבְרוּ בְּנֵי-...
על ידי בר ישראל
ה' יולי 05, 2018 12:09 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' שלמה פוליאצ'ק העילוי ממייצ'ט
תגובות: 24
צפיות: 3818

Re: ר' שלמה פוליאצ'ק העילוי ממייצ'ט

הנה ביוגרפיה קצרה שלו מאתר ישיבת רי״א (שבה לימד בשנותיו האחרונות)
https://www.yu.edu/riets/about/mission- ... i/polachek
על ידי בר ישראל
ב' יולי 02, 2018 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: במצוות פו"ר
תגובות: 8
צפיות: 925

Re: במצוות פו"ר

ראיתי בשו״ת הליכות אליהו להרה״ג אליהו פיינשטיין (מפרוזין), שחידש שאין בעצם הולדת בנים ובנות שום קיום בפו״ר כלל (שהרי איננו תלוי בבחירתו של אדם ואינו נכנס בגדר ציווי), וכל המצוה הוא לעסוק בפו״ר, לא פו״ר עצמה - אלא שיש דין שכל מי שיש לו בן ובת פטור ממצווה זו (וע״פ זה הסביר הדין של בני גר שנתיים)
על ידי בר ישראל
ה' יוני 21, 2018 4:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 154
צפיות: 14697

Re: עוד ביטול קידושין

בעקבות פרסומים לא נכונים אודות היתרה של מסורבת הגט על ידי בית הדין הרבני האזורי בחיפה, מפרסמת הבוקר (חמישי) הנהלת בתי הדין הרבניים הבהרה חריגה. "המידע שפורסם אמש בעלון 'מצב הרוח' הינו פייק ניוז מוחלט. להלן העובדות והמידע האמין מפסק הדין: 'עד הקידושין' היה אדם דתי שגדל במשפחה שומרת תורה ומצוות ...
על ידי בר ישראל
ב' יוני 18, 2018 6:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעה פיזית של מחשבות שליליות
תגובות: 22
צפיות: 2085

Re: השפעה פיזית של מחשבות שליליות

מויקפדיא מחלה פסיכוסומטית (מיוונית: פסיכו - נפשי, סומטי - גופני) היא מחלה גופנית המושפעת ולעיתים אף נובעת מגורמים נפשיים, בעיקר מדחק. תופעות פסיכוסומטיות כוללות גם מצבים של כאב כרוני ואף שיתוק איברים עם וללא אבחנה רפואית של איבר שאינו מתפקד כראוי. פסיכוסומטיה מבוססת על ההנחה כי ישנה השפעת גומלין בין...
על ידי בר ישראל
ד' יוני 13, 2018 5:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט
תגובות: 65
צפיות: 7066

Re: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט

ואיסור אשת איש? ודאי שאיסור אשת איש הוא מהאיסורים החמורים, ושהתרת אשת איש לעלמא הוא מהדברים העומדים ברומו של עולם, ושכל דיין שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין אין לא עסק בשאלות אלו. אבל הלא יש כמה וכמה איסורים חמורים (וכמו שאלות בענייני נדה, שהם יהרג ועל יעבר, או באיסורי שבת, שהם במיתת סקילה ולא חנק) ...
על ידי בר ישראל
ד' יוני 13, 2018 4:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הצעת נישואין – חשש קידושין?
תגובות: 16
צפיות: 1522

Re: הצעת נישואין – חשש קידושין?

אכן היה באנגלית - אינני יודע בדיוק איזו נוסח אבל כמדומע לי שהיא "will you marry me" כנהוג אצל מציעי נישואים בארה"ב
על ידי בר ישראל
א' יוני 10, 2018 8:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט
תגובות: 65
צפיות: 7066

Re: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט

בלי לדון כלל בפסק הדין עצמו, נראה לי סביר להניח שהסכמתם של אלו שצירפו היתה תלויה בזה שהאשה כנראה כבר עברה גיל לידת בנים בעיגונה (ר״ל) כך שאין חשש של ממזרות ואפשר שע״כ ראו פחות צורך להתייעץ אם גדו״י.
על ידי בר ישראל
ו' יוני 08, 2018 7:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר לזירוז לידה
תגובות: 21
צפיות: 4042

Re: היתר לזירז לידה

למה שיהיה אסור?

עבור לחיפוש מתקדם