החיפוש הניב 328 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ישנו
ה' אוגוסט 09, 2018 3:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המחאה מחברת אורנג' - חשש ריבית?
תגובות: 17
צפיות: 456

Re: המחאה מחברת אורנג' - חשש ריבית?

אין ריבית אלא מה שבא מיד לווה ליד מלוה. הלווית להם פעם משהו? מסתמא לא. זו תביעת נזיקין וכדומה. (שאף תחילת פרעון ואזקפי' במלווה לא היה). ולא על גביה מיותרת, שיכולה להיות כהלוואה, כי אז לא היו עושים "תביעה ייצוגית". זה על איזה שירות שהבטיחו ולא נתנו, או לא עמדו בכללי משרד התקשורת במשהו, וכד...
על ידי ישנו
ד' יולי 18, 2018 10:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהימן כבי תרי בממון
תגובות: 2
צפיות: 161

Re: מהימן כבי תרי בממון

מהימן כבי תרי מהני בממון רק לעניין לא מקרעינן ולא מגבינן כמבואר בכתובות פ"ה.
השבת אבידה מהני ע"א כמבואר בר"ן הידוע בחולין, והריטב"א בגיטין חולק משום שע"א אינו צורבא מרבנן, אבל מוסכם שצורבא נאמן באבידה ול"ב שני עדים.
על ידי ישנו
ד' יולי 18, 2018 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדת חסידות בדיני ממונות
תגובות: 9
צפיות: 389

Re: מדת חסידות בדיני ממונות

ידעתי ושכחתי, א"י אם פרעתיך חייב, א"י אם נתחייבתי פטור, המע"ה, וכדומה - האם מידת חסידות היא לא לקחת/לתת כדי לא להיכשל בממון שאינו שלו? אנא, דברים מפורשים. איני יודע אם פרעתיך חייב רק כשהמלווה טוען ברי, כמובן שאז אין מה לדבר על מידת חסידות. (אלא שבשו"ש ג"כ חייב לצי"ש, ו...
על ידי ישנו
ב' יולי 16, 2018 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הצד השווה - בדברי הגרי"ז ריש ב"ק
תגובות: 2
צפיות: 159

Re: הצד השווה - בדברי הגרי"ז ריש ב"ק

השאלה היא כזאת: לדעת הגרי"ז יש מחייב אחד של נזיקין, "דרכן להזיק ושמירתן עליך" ומי שיש בו את הצד השווה אמור כבר להתחייב בכל המקרים בלי פטורים כלל (כמו הלמדים מן הצה"ש לדעתו), אלא שמי שיש לו שם מיוחד של קרן לדוגמא חידשה בו התורה פטור חצי נזק. אבל מה ההיגיון בזה, קרן דרכה להזיק, ודר...
על ידי ישנו
ב' יולי 16, 2018 12:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: שליח לגזילה
תגובות: 11
צפיות: 468

Re: שליח לגזילה

בגזילה יש גם זכייה שהרי קונה בקנייני גזילה ומוריש את הגזילה לבניו כמבואר ריש הגוזל ומאכיל.
על ידי ישנו
ב' יולי 16, 2018 12:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: הצד השווה - בדברי הגרי"ז ריש ב"ק
תגובות: 2
צפיות: 159

הצד השווה - בדברי הגרי"ז ריש ב"ק

ידועים דברי הגרי"ז ריש ב"ק שהמחייב בכל הנזיקין זה דרכן להזיק ושמירתן עליך, וחילוקי השמות זה לעניין הפטורים, (ולכן עקרונית הצד השווה יכול לקבל את החיובים של ב' האבות כי הוא לא מספיק "תולדה" לעניין לקבל את הפטור). אני לא מבין, כוונתו היא שבעצם כל אחד מהמזיקים אפשר לחייב אותו בלי פט...
על ידי ישנו
א' יולי 01, 2018 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 68
צפיות: 2429

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

חכ"א מידידי כתב לי היום כך: ראיתי היום את הנידון שפתחת לפני תקופה על הוזלה בקייטנות. ולא הבנתי מאי מספק''ל ופשיטא דשרי כדין מרבין על השכר. ובעוניי לא הבנתי כל סברות המצדדים שם להחמיר. ואיני רואה חילוק בין מקרה זה למבואר במתני'. אולי תשיבו אותו דבר. דין מרבין על השכר הוא רק כאשר משלמים בתחילת י...
על ידי ישנו
א' יולי 01, 2018 2:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 153
צפיות: 2877

Re: יהדות אתיופיה

גירות ללא קבלת מצוות, אינה גירות. ועאכו"כ כשהוא סבור שהוא יהודי כשר וישר, ואין לו מה לתקן כלל בקיום המצוות, שבודאי אין הטבילה כלום, שהרי טובל על דעת להמשיך להיות אתיופי, ולא על דעת לקיים תורה ומצוות כיהודי. בטח שהוא מקבל מצוות, הרי מדובר בשותו"מ, ובוודאי לא משכחת לה שלא הודיע על כך בפני ג...
על ידי ישנו
א' יולי 01, 2018 2:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היכן למדנו איסור דאורייתא מ... דברי חמור
תגובות: 6
צפיות: 610

Re: היכן למדנו איסור דאורייתא מ... דברי חמור

בברכה המשולשת כתב:כל מה שנאמר בתורה הוא דבר ה', ולכן למדים גם מדברי החמור ואפילו מדברי גויים

מאי אפילו?
על ידי ישנו
א' יולי 01, 2018 2:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 153
צפיות: 2877

Re: יהדות אתיופיה

אתה מדבר על אלה מפעם? אני מדבר על אלה שבאו לארץ ובאמת סבורים שהם יהודים, והטבילות שלהם היו טבילות לשם טבילה של יהדות, והם לא נוצרים סמויים שבשקט עובדים על הציבור. אלו שהתגיירו באמת, הרי הם יהודים ממש, כמו כל גר בעולם. לא חשבתי לרגע לערער על יהדותו של גר שהתגייר כדת וכדין. דברתי על האתיופים שהגיעו מ...
על ידי ישנו
א' יולי 01, 2018 1:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 153
צפיות: 2877

Re: יהדות אתיופיה

האם תוכל לפרט מה הצד החזק מאד שהם יהודים? בשומרי המצוות? הרי נימולו וגם טובלים לקריים, ונשים טובלות לנידתם, והוי טבילת גירות. כמבואר בהחולץ. לא הבנתי את הראיה. הרי אמרנו מההתחלה שהם אימצו לעצמם כל מיני מצוות מהתורה, דומה לעוד הרבה שבטים פרימיטיבים. אז איך זה מוכיח שהם יהודים? אתה מדבר על אלה מפעם? ...
על ידי ישנו
א' יולי 01, 2018 12:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 153
צפיות: 2877

Re: יהדות אתיופיה

תוכן כתב:
עושה חיל כתב:לענ"ד, ראוי לדון בזה בזהירות, ולו רק כי על הצד שהם יהודים (ויש צד חזק מאוד כזה), ייחשב הדבר כהוצאת לעז, עם הרבה משמעויות, מלבד הקולא שהדבר עלול להביא.


האם תוכל לפרט מה הצד החזק מאד שהם יהודים?

בשומרי המצוות?
הרי נימולו וגם טובלים לקריים, ונשים טובלות לנידתם, והוי טבילת גירות. כמבואר בהחולץ.
על ידי ישנו
ו' יוני 22, 2018 1:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד אחד המעיד על כשרות המקווה
תגובות: 3
צפיות: 254

Re: עד אחד המעיד על כשרות המקווה

רעק"א והתו"ג כת' בפשטות שכלפי מי שטבל בוודאי ל"מ ודנו האם מועיל לגבי מכאן ולהבא (וכן דנו בעדות על סכין שהיא כשרה לשחיטה) והגרש"ש כת' שמועיל גם על למפרע.
על ידי ישנו
ג' יוני 19, 2018 11:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיום מצות 'פרו ורבו' לאחר מיתה
תגובות: 20
צפיות: 1399

Re: קיום מצות 'פרו ורבו' לאחר מיתה

אוצר החכמה כתב:אני לא מבין אתה מסתפק בזה שמי שמת לילה אחר הנשואין אין אשתו שנתעברה ממנו צריכה ייבום?

כן נקט הנוב"י שהוזכר.
על ידי ישנו
ג' יוני 19, 2018 7:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 68
צפיות: 2429

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

בן אליהו כתב:על משמרתי אעמודה, דמכל הראשונים בסוגייה דטרשא מוכח כדאמרתי שאם אומר בנוסח שהמחיר הוא מסויים אלא שיש הוזלה לנותנים מראש, מותר

בכל הפוסקים מפורש לא כן.
על ידי ישנו
ג' יוני 19, 2018 7:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 68
צפיות: 2429

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

אני לא בקיא בסוגיות, תגידו האם זה משפיע - לכאו' ההוזלה לא ניתנת בעבור הקדמת המעות, והעירייה לא מתכננת להרויח בזה משהו, אלא זה נעשה במטרה לזרז את הרישום המוקדם, כדי להיערך מראש כראוי עם צוות ותוכניות וכד'. זה סיבה להקל? יש בזה סברא להקל ועי' בספרי הרב וינד שהביא מדברי הפוסקים בזה. וצריך לבדוק אם הם ...
על ידי ישנו
ג' יוני 19, 2018 7:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 68
צפיות: 2429

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

כדכד כתב:האם זה תלוי איך הם מגדירים את זה או שזהתלוי מתי חל ההחיוב לשלם?

כנ"ל שתלוי בשעת חלות חיוב התשלום.
על ידי ישנו
ג' יוני 19, 2018 7:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 68
צפיות: 2429

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

בן אליהו כתב:אם נדייק בלשון השאלה שהמחיר הוא 280 ויש הוזלה למשלמים מראש, אז לכל הדעות מותר. מכיוון שבכה"ג אין אגר נטר על האיחור בתשלום, אלא להיפך, הוזלה למקדימים.

מפורש בגמ' ב"ב פ"ז. ובכל הראשונים ב"מ ס"ה. שזה רק אם התשלום בשעת תחילת השכירות, אבל אם קודם לכן אסור.
על ידי ישנו
ג' יוני 19, 2018 5:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 68
צפיות: 2429

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

כדכד כתב:לכאורה תלוי אם זו שכירות או מכר

גם בשכירות מותר רק אם משלמים בתחילת זמן השכירות ולא קודם לכן.
(והנושא לגופו תלוי בפרטי המקרה, וע"ע בספרי הרב וינד שדן בהרבה מקרים דומים).
על ידי ישנו
ש' יוני 02, 2018 11:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה
תגובות: 14
צפיות: 561

Re: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה

המנח"ח מפרש לכוף את יצרו לא שדוחה איסור, אלא שצעב"ח הותר לצרכי האדם, ולכוף את יצרו לא גרע משאר צרכים.
(אמנם יל"ד לעניין לא תחנם שאם עושה לכוף את יצרו אינו מתנת חינם, וכמבואר בראשונים לעניין עשה דלעולם בהם תעבודו שהותר לצרכי האדם דהוא מלתא דלא תחנם).
על ידי ישנו
ב' מאי 21, 2018 11:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 61
צפיות: 2628

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

אפשר גם לדמות לדברי הרמ"ה (הובאו בטור חו"מ סי' ר"מ) דראובן שכת' כל נכסיו לשמעון ושמעון כת' כל נכסיו לראובן, ואין יודעים שטרו של מי קודם, המע"ה וכל אחד נשאר מוחזק בנכסיו דמעיקרא, אע"פ שכל אחד בוודאי יצאו ממנו נכסיו וספק אם חזר וקנאם - ומסברא היה מקום לדון שכ"א יזכה בנכסי...
על ידי ישנו
ד' מאי 16, 2018 8:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5828

Re: מהירות האור עפ"י תורה

חבל מאד שהמו"נ צוטט באופן חלקי. המעיין במו"נ יראה שקדמות העולם ע"פ אריסטו סותרת את כל התורה ורק קדמות העולם ע"פ אפלטון, היינו שיש חומר קדמון שממנו הבורא יצר הכל, היא דבר שפסוקי התורה אינם סותרים אותו. יש לך טעות, פסוקי התורה בוודאי סותרים לקדמות של אפלטון, ולכן הקדים הרמב"ם...
על ידי ישנו
ג' מאי 15, 2018 11:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5828

Re: מהירות האור עפ"י תורה

הובא לעיל - מורה נבוכים ב כה
על ידי ישנו
ג' מאי 15, 2018 11:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5828

Re: מהירות האור עפ"י תורה

הבנתי שלא לזה התכוונת. אבל הבעייה היא המסקנה שעלתה מדבריך. כי לכאורה כשם שלא נאמר על מצווה שהיא אחרת מפשוטה כיוון שחז"ל לא אמרו את זה. כך לא נאמר שששת ימים שהתורה מדברת עליה והשבת שאחריהם אינם ימים פשוטים היפך ההבנה הפשוטה המקובלת מחז"ל. ואם כן הוא איך הצדקת את הטענה ההפוכה. כוונת הרב החו...
על ידי ישנו
ג' מאי 15, 2018 11:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5828

Re: מהירות האור עפ"י תורה

הבנתי שלא לזה התכוונת. אבל הבעייה היא המסקנה שעלתה מדבריך. כי לכאורה כשם שלא נאמר על מצווה שהיא אחרת מפשוטה כיוון שחז"ל לא אמרו את זה. כך לא נאמר שששת ימים שהתורה מדברת עליה והשבת שאחריהם אינם ימים פשוטים היפך ההבנה הפשוטה המקובלת מחז"ל. ואם כן הוא איך הצדקת את הטענה ההפוכה. כוונת הרב החו...
על ידי ישנו
ג' מאי 15, 2018 11:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 195
צפיות: 5828

Re: מהירות האור עפ"י תורה

מיסודות אמונתינו שהעולם נברא בששה ימים וינח ביום השביעי והאומר שא"א לחשוב שהבנו את מה שכתוב במילים מפורשות שחור על גבי לבן הוא שוטה או אפיקורס או שניהם גם יחד. כנלענ"ד. מורה נבוכים ב כ"ה דע כי אין בריחתנו מן המאמר בקדמות העולם מפני הכתובים אשר באו בתורה בהיות העולם מחודש, כי אין הכתו...
על ידי ישנו
ש' אפריל 28, 2018 11:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגר"א וייס-אין דרך הרמב"ם לדקדק להשוות לשונו בכל מקום ומקום.
תגובות: 48
צפיות: 4079

Re: הגר"א וייס-אין דרך הרמב"ם לדקדק להשוות לשונו בכל מקום ומקום.

אשוב ואשאל: --בס' חידושי הרי"ם ב"ק דס"ה. נראה שסובר, שהדין של רב "בדמים קננהו" (סנהדרין דע"ב), גם הוא נאמר רק בגניבה, אבל בגזילה מודה לרבא דל"מ קלב"מ להיפטר מהשבה. מה דעתכם על חידוש מרעיש זה? התעשו לו סמוכות? ראייתו של רב ש"בדמים קננהו" זה ממה שגנב ...
על ידי ישנו
ש' אפריל 21, 2018 11:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גנב ושילם ולבסוף נמצא החפץ, למי הוא הולך.
תגובות: 9
צפיות: 450

Re: גנב ושילם ולבסוף נמצא החפץ, למי הוא הולך.

בשומר זה גמ' מפורשת בב"מ ל"ה. בסוגיא דכיפי שהקרן חוזרת לבעלים.
ורק אם השומר שילם במקום לעמוד לדין הבעלים מקנה לו את הקרן.
על ידי ישנו
ו' אפריל 13, 2018 1:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד אחד בממון לענין רשות להשתמש בחפץ
תגובות: 21
צפיות: 1158

Re: עד אחד בממון לענין רשות להשתמש בחפץ

אני לא מבין אותך. הרי אם מניעת ההשתמשות היא מחמת זכויות הבעלות, הרי תמיד יהא הנידון אם כאן יש סתירה לזכות הבעלים או לא, ולמה אתה עוסק רק בספק שהוא בעלים, ולכאו' כל ספק שבא בקיום זכיותיו של הבעלים הוא ספק ממון. [שכן בפשוטו חלוקת הנידון היא בין חיוב לחבירו לחיוב לשמים, וכתוכן ההבדל בין ממונא ואיסורא]...
על ידי ישנו
ה' אפריל 12, 2018 10:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד אחד בממון לענין רשות להשתמש בחפץ
תגובות: 21
צפיות: 1158

Re: עד אחד בממון לענין רשות להשתמש בחפץ

בפשוטו היכא שאין קפידא לשותף אי"ז דמסתמא הוא נותן לו רשות [ומהיכן לך אומדנא זו?] אלא דכל שותף זכאי בשדה לגמרי אלא דבעלות השני מעכבת עליו, וכיוון שכך כל היכא שאינו מחוייב לצד המניעה בספק ממון הרי שיש לו את השדה לשימוש, משא"כ באדם חיצוני, וכהנידון בראשונים בב"מ ובר"ן בנדרים, שאז ג...
על ידי ישנו
ג' אפריל 10, 2018 8:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית בפירעון כשעת התשלום?
תגובות: 10
צפיות: 290

Re: ריבית בפירעון כשעת התשלום?

שוב לא כ"כ הבנתי את המילים, אבל השורה התחתונה היא שאגר נטר זה לא שכר ותמורה דווקא, אלא עצם זה שהמלווה עדיין נשאר כבעלים בממון לקבל עליו תמורה או לייקר אותו לעצמו זה אסור באיסור ריבית, ולכן יוקרא של כל שעה ושעה בממון שביד הלווה נחשב כריבית, כי זה שהממון מתרבה לו אחרי שניתן כבר בהלוואה נחשב ריבית...
על ידי ישנו
ג' אפריל 10, 2018 8:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד אחד בממון לענין רשות להשתמש בחפץ
תגובות: 21
צפיות: 1158

Re: עד אחד בממון לענין רשות להשתמש בחפץ

לפרש דעניין תשמישים בשותפות שייך לעצם הקנין הוא קצת צ"ב, דלא שמענו דתלוי הדבר בקפידת השותפין, וגם הסוגיא שם עוסקת בחזקת תשמישין, ולא בחזקת עצם השדה. בעיקר הסתירה צ"ל מה ששמעתי מת"ח א' דכיוון דספק ממון הוא לנתבע, והיינו דהנידון הוא לעכב עלי מלהשתמש בחפץ, דבזה אמרי' דספק לקולא ואינו חו...
על ידי ישנו
ב' אפריל 09, 2018 9:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית בפירעון כשעת התשלום?
תגובות: 10
צפיות: 290

Re: ריבית בפירעון כשעת התשלום?

עצם הדבר שהחיטים ממשיכות להתייקר לו גם ברשות הלווה נחשב אגר נטר. וע"ע משכיות כסף סי' ג' באריכות. עיינתי שם. אז בעצם, 'אגר נטר' פירושו תוספת דמים על עצם ממון ההלוואה הנכונה לו בתורת קיום ההשבה בשלמות. האם הבנתי נכון? לא כ"כ הבנתי את המילים. אבל לא כל יוקרא שבפירעון אסורה, שהרי ביש לו ויצא ...
על ידי ישנו
ב' אפריל 09, 2018 7:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית בפירעון כשעת התשלום?
תגובות: 10
צפיות: 290

Re: ריבית בפירעון כשעת התשלום?

עצם הדבר שהחיטים ממשיכות להתייקר לו גם ברשות הלווה נחשב אגר נטר.
וע"ע משכיות כסף סי' ג' באריכות.
על ידי ישנו
ב' אפריל 09, 2018 10:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד אחד בממון לענין רשות להשתמש בחפץ
תגובות: 21
צפיות: 1158

Re: עד אחד בממון לענין רשות להשתמש בחפץ

הנה כתב הרשב"ם בב"ב נז. לגבי חצר השותפין, דבגוונא דהאחד מסופק אם חבירו מקפיד עליו משימוש בחצירו, דיכול להשתמש כיוון דספק ממון לקולא. והגרש"ש הק' ע"ז לשיטתו, דהרי התם אין ספק במשפטי הממון אלא רק באיסור גזל. [ודחק לתרץ דהיכא דאינו מקפיד מקרי ספק הפקר, דכל בעלים שאינו מקפיד ה"...
על ידי ישנו
א' אפריל 08, 2018 9:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עד אחד בממון לענין רשות להשתמש בחפץ
תגובות: 21
צפיות: 1158

Re: עד אחד בממון לענין רשות להשתמש בחפץ

הנה כתב הרשב"ם בב"ב נז. לגבי חצר השותפין, דבגוונא דהאחד מסופק אם חבירו מקפיד עליו משימוש בחצירו, דיכול להשתמש כיוון דספק ממון לקולא. והגרש"ש הק' ע"ז לשיטתו, דהרי התם אין ספק במשפטי הממון אלא רק באיסור גזל. [ודחק לתרץ דהיכא דאינו מקפיד מקרי ספק הפקר, דכל בעלים שאינו מקפיד ה"...
על ידי ישנו
א' אפריל 08, 2018 5:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס חדר יחוד (לספרדים)
תגובות: 104
צפיות: 7477

Re: פולמוס חדר יחוד (לספרדים)

השאלה היתה מה לפי הבנתך היינו דעתך יסבור רבנו תם. שאם לדעתך סובר רבנו תם שבאמת הווה קידושין א"כ הבאת ראיה צודקת שכל ייחוד הוה פריצות. אבל אם לדעתך במקרה כזה לא הווה קידושין א"כ היא הנותנת. כל הכיעור הוא לדעת רבנו תם משום שהעדים מעידים בעצם שבא עליה אבל אם אין הייחוד ראיה על הביאה אין בו מ...
על ידי ישנו
א' אפריל 08, 2018 9:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: "אם עביד מהני"
תגובות: 8
צפיות: 513

Re: "אם עביד מהני"

השאלה היא בעיקר הפוכה, הרי מתנה עמש"כ בתורה זה דין מוסכם במשנה, ואי עביד מהני זה מח' אמוראים. והאריך בזה הגרחי"ש בכמה מקומות. (תורף דבריו - תנאי יכול להתבטל כשהוא נגד התורה, כי תנאי זה תביעה של בעלים (כמו לא יירשני בני) ונגד התורה אין לו כח של בעלים, אבל "עביד" זה עשייה נגד התורה...
על ידי ישנו
ה' מרץ 29, 2018 10:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: בתשע חנויות ששמונה יצאו מכלל הספק
תגובות: 50
צפיות: 1529

Re: בתשע חנויות ששמונה יצאו מכלל הספק

אין הולכים אחרי גודל השובך, הולכים אחרי רוב היונים, והרי היונים הנשארים אינם בכלל הספק, וזה קושית הרש"ש, ואין זה שייך לדין של רעק"א, כי ההגדרה של רוב היא מה שגורם יותר לצד אחד של הספק, אז בוודאי אם יש שובך של אלף יונים ושובך של כמה יונים בודדים, אז השובך הגדול גורם יותר לצד שיהיה היונה הנ...
על ידי ישנו
ד' מרץ 28, 2018 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בתשע חנויות ששמונה יצאו מכלל הספק
תגובות: 50
צפיות: 1529

Re: בתשע חנויות ששמונה יצאו מכלל הספק

בן אליהו כתב:ביחס לעד אחד, זה תליא בשאלה האם עד אחד נאמן נגד רובא. יעויין רעק"א כתובות י"ג ע"ב בביאור דברי הרא"ש המפורסמים בסימן יח בכתובות.

אין צד שע"א אינו נאמן נגד רובא דאיתא קמן, דהא תנן מעלין לכהונה עפ"י ע"א, אע"פ שרוב אינם כהנים.

עבור לחיפוש מתקדם