מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 835 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אפשר
א' אפריל 09, 2017 9:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפורש מכם באהבה
תגובות: 15
צפיות: 2821

הפורש מכם באהבה

הנה ימות הגשמים כלים ואוזלים, ועמהם הרהורי חשבונו של עולם, [בפרט לאור מספר הודעותיי]. חובתי לומר שהמון תועלת הפקתי מאתרא הדין, בהמון תחומים, הרבה עוררוני לדברים חדשים ואפיקים רחבים, העמידוני על טעויותי, וחידדוני וליבנו סוגיות אשר חשבתים למחודדים ומלובנים. ועוד ועוד. [והיה לי למשיב נפש בפרט לפי מצבי ...
על ידי אפשר
א' אפריל 09, 2017 7:40 am
פורום: פסח
נושא: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן
תגובות: 22
צפיות: 4099

Re: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן

מעניין שלשים תירוצים, והתירוץ העיקרי חסר מן הספר, דעת המג"א ו המשנ"ב , דאין אומרים תחנון בי"ג משום שיצא רובו של חודש בקדושה. כלומר שבאמת אין שום יחוס ומעלה בי"ג. בפשטות, טעם המשנ"ב הוא כהחת"ס שאין אומרים תחנון כיון שהיה זה יו"ט של אחירע בן עינן כיון שאכל אז את שלמ...
על ידי אפשר
ו' אפריל 07, 2017 1:12 pm
פורום: פסח
נושא: קושיא גדולה בטעם מזיגת כוס שני קודם מה נשתנה
תגובות: 13
צפיות: 2797

Re: קושיא גדולה בטעם מזיגת כוס שני קודם מה נשתנה

א. מקור הטושו"ע הוא מהרא"ש בסדר פסח קלה ב: "וגם מוזגין כוס שני כדי שישאל התינוק". וכפי הנראה שהרא"ש למד זאת בדברי רש"י ורשב"ם. הב"י הביא כן מהרא"ש בתשובה כלל יד סי' ה, ואפשר דהיינו הך [לא בדקתי]. והב"ח כתב להדיא שהוא ברש"י ורשב"ם שם, ולא י...
על ידי אפשר
ו' אפריל 07, 2017 11:47 am
פורום: פסח
נושא: קושיא גדולה בטעם מזיגת כוס שני קודם מה נשתנה
תגובות: 13
צפיות: 2797

Re: קושיא גדולה בטעם מזיגת כוס שני קודם מה נשתנה

להעיר בכל הענין הזה, דברי הגרי"ז שהאריך בחו"מ, וגם הביא שם דברים רבים בשם הגר"ח. ותו"ד, דיש שני דינים בד' כוסות, הברכות שעל הכוס, ועצם מצות שתיה, ועשה שם מתחילה מחלוקת ראשונים, דעת התוס' [והרא"ש?] דהמצוה הברכה על הכוס, ודעת הרמב"ם שהמצוה השתייה, ולבסוף מסיק ועושה שלום ב...
על ידי אפשר
ו' אפריל 07, 2017 11:09 am
פורום: פסח
נושא: מרור ע"י אכילת דברים מרים או חריפים
תגובות: 28
צפיות: 5682

Re: מרור ע"י אכילת דברים מרים או חריפים

אכן היה עם ר' ישראל שלום לוריא, [ואולי גם עם ר' חיים יעקב הלפרין שנפטר בליל פסח, כמדומה כן שמעתי מנכדו]. ולפני כמה שנים היה כן אצל ר' חיים ראוכברגר. לגבי נידון האשכול, כבר כתבו הרב ברכה והרב יושב שצריך ירק, ורצוני רק להוסיף מקור לדבריהם, בגמ' פסחים לט דשם אמרו דמרור דומיא דמצה דצריך להיות מין זרע, ו...
על ידי אפשר
ו' אפריל 07, 2017 10:11 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור שיר של יום לדעת הגר"א
תגובות: 1
צפיות: 1007

Re: מקור שיר של יום לדעת הגר"א

מס' סופרים פרק יח.
[עי' מעשה רב של זלושינסקי הרבה ידיעות בענין זה, ותשובות מהנציב ור' בצלאל הכהן ועוד]. וכבר היה אשכול בזה בחנוכה.
על ידי אפשר
ו' אפריל 07, 2017 10:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: כפייה לקיום מצות עשה למ"ד מצות צריכות כונה
תגובות: 10
צפיות: 2159

Re: כפייה לקיום מצות עשה למ"ד מצות צריכות כונה

פניתי לעיין שוב, הפני מבין בסי' קנו, ומתרץ בערך כמש"כ ע"פ הרמב"ם. ורשום אצלי שכ"כ גם הישועות יעקב סי' ס סק"ג, ובשו"ת עונג יו"ט סי' מ, ובשו"ת באר יצחק אה"ע סי' י הגה הוסיף, דכיון שיש אומדנא שרוצה לקיים המצוה, לא אזלינן בתר דברים שבלב, אלא אנן סהדי דניחא לי...
על ידי אפשר
ו' אפריל 07, 2017 10:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על עוגוה ממצה ויין אדום
תגובות: 4
צפיות: 1380

Re: ברכה על עוגוה ממצה ויין אדום

גם צריך לדעת אם יש למצות שבעוגיות שיעור כזית מתחילת העשייה ועד סופו, דאם בתחילת הכנתם שברם לפחות מכזית ושרה אותם ואח"כ חיברם ואפאם, הרי בשעת ההכנה כבר אבדה דין לחם.
[גם צריך לדעת אם השרייה היתה עד כדי שיתלבנו שגם בזה יש מח'].
על ידי אפשר
ו' אפריל 07, 2017 8:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על עוגוה ממצה ויין אדום
תגובות: 4
צפיות: 1380

Re: ברכה על עוגוה ממצה ויין אדום

נתבקשתי לשאול אם יש דיון בפוסקים על ברכת עוגה העשויה ממצה שמשרים אותה ביין אדום מ"ש מסי' קסח סי"ב, וק"ו. בדיוק משם מגיעה השאלה, כי אין הדרך בעוגות הנ"ל שיהיו פחות מכזית אך המרקם משתנה יותר מבלחם אפשר לשבור את העוגיות למחצה שיהיו פחות מכזית, אבל לא יעשה כן בשעת האכילה, אלא לפני ה...
על ידי אפשר
ו' אפריל 07, 2017 8:40 am
פורום: פסח
נושא: האם יוצאים במצוות הגדה בהרהור?
תגובות: 19
צפיות: 3197

Re: האם יוצאים במצוות הגדה בהרהור?

אבל במ"ב כתב להדיא שגם בת"ח לא צריך לחזור על מה נשתנה נו, זה כשיטתו. שוב, יש נידון אם יוצאים בשמיעה, או צריך דווקא הגדה, והבאנו אחרונים לעיל שדנו בזה והגר"א, שוב התברר מהמשנ"ב וביה"ל שהוא מבין הסוברים דשומע כעונה מספיק, וא"כ לשיטתו ברור שבשני ת"ח אי"צ שאחד יש...
על ידי אפשר
ו' אפריל 07, 2017 8:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: כפייה לקיום מצות עשה למ"ד מצות צריכות כונה
תגובות: 10
צפיות: 2159

Re: כפייה לקיום מצות עשה למ"ד מצות צריכות כונה

קיימ"ל בכתובות פו. וכן בחולין קלב: במצות עשה כגון שאומרין לו עשה סוכה ואינו עושה עשה לולב ואינו עושה מכין אותו עד שתצא נפשו. לכאורה לפי המבואר בר"ה כח. בכפאו ואכל מצה דמהני רק למ"ד מצות אצ"כ אבל אי צריכות כונה לא מהני אם עושה המצוה בכפיה, ולפי"ז קשה לדידן דקיימ"ל מצ&qu...
על ידי אפשר
ו' אפריל 07, 2017 8:08 am
פורום: פסח
נושא: האם יוצאים במצוות הגדה בהרהור?
תגובות: 19
צפיות: 3197

Re: האם יוצאים במצוות הגדה בהרהור?

היום הרהרתי קצת, למה יש עדיפות שכל אחד יאמר את הסיפור, לכאורה אם הסיפור מתקיים על ידי שאחד שואל ואחד עונה הרי עדיף שיהיה צורה של סיפור ולא שכולם אומרים פה אחד, דבצורה כזו למי הם מספרים? וגם במ"ב שציין כעת הרב אפשר משמע שהעדיפות היא שכל אחד יגיד בעצמו את ההגדה. והרי להדיא נפסק שאם שאלו אותו מה ...
על ידי אפשר
ו' אפריל 07, 2017 1:45 am
פורום: פסח
נושא: האם יוצאים במצוות הגדה בהרהור?
תגובות: 19
צפיות: 3197

Re: האם יוצאים במצוות הגדה בהרהור?

היום הרהרתי קצת, למה יש עדיפות שכל אחד יאמר את הסיפור, לכאורה אם הסיפור מתקיים על ידי שאחד שואל ואחד עונה הרי עדיף שיהיה צורה של סיפור ולא שכולם אומרים פה אחד, דבצורה כזו למי הם מספרים? וגם במ"ב שציין כעת הרב אפשר משמע שהעדיפות היא שכל אחד יגיד בעצמו את ההגדה. והרי להדיא נפסק שאם שאלו אותו מה ...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 11:41 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: י"ג אדמורים בברית של הרבי מויזניץ שליט"א
תגובות: 77
צפיות: 17170

Re: י"ג אדמורים בברית של הרבי מויזניץ שליט"א

הרב שיף התכון לומר, שהרבי מסקווירא - היות שלא רצה לשנות ממנהג אביו שהלך עם מכנסים ארוכות, ומצד שני מנהג חמיו מבעלזא במכנסיים קצרות - שם מגפיים להסתיר את גרביו (ובמשך הזמן זה הפך ל'מנהג סקוירא', כמנהגם בכל כיו"ב) סקווירא חתן של בעלזא? ר' יעקב יוסף מסקווירא חתן ר' פנחס טווערסקי מאיסטילה חתן ר' י...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 11:39 pm
פורום: פסח
נושא: האם יוצאים במצוות הגדה בהרהור?
תגובות: 19
צפיות: 3197

Re: האם יוצאים במצוות הגדה בהרהור?

והיום שמתי לב לדברי הביה"ל סי' תעב
ודע דלפי מה שפסק הש"ע דנשים חייבות ג"כ בד' כוסות כאנשים א"כ צריכות ליזהר שיאמרו סדר ההגדה על כל כוס וכוס או שעכ"פ ישמעו מבעליהן.
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 11:36 pm
פורום: פסח
נושא: האם יוצאים ידי מצוות הגדה כשאין לו מצה וד' כוסות?
תגובות: 13
צפיות: 2389

Re: האם יוצאים ידי מצוות הגדה כשאין לו מצה וד' כוסות?

היום ראיתי ב"ח סי' תעג ומה שכתב ומחזיר הקערה וכו'. כ"כ גם הסמ"ק (סי' קמד עמ' צו הגהות הר"פ אות ג) שמחזירין הקערה כשיאמר עבדים היינו משום דלחם עוני כתיב שעונין עליו דברים כדאיתא בגמרא (קטו ב) ואין מכאן ראיה דעליו אין פירושו עליו ממש אלא הכי פירושו על ענין הלחם עונין דברים הרבה שעי...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 11:09 pm
פורום: פסח
נושא: מעשיות מהחזו"א
תגובות: 10
צפיות: 2357

Re: מעשיות מהחזו"א

2 מעשיות ששמעתי על רבינו החזו"א זיע"א ממקור מוסמך: א. היה מניח את המצות בסלסלה שבמשך כל השנה היה מניח לחם. כמובן שניער אותה קודם לכן. ב. פעם בשבת הגדול היה חסר לחם משנה, לקח מצה, הצמיד אותה לחלה ובירך, אחרי הברכה נשף על המצה כדי להעיף את הפירורים, והחזיר אותה למקום. איך זה מסתדר עם החומרה...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על עוגוה ממצה ויין אדום
תגובות: 4
צפיות: 1380

Re: ברכה על עוגוה ממצה ויין אדום

בברכה המשולשת כתב:נתבקשתי לשאול אם יש דיון בפוסקים על ברכת עוגה העשויה ממצה שמשרים אותה ביין אדום

מ"ש מסי' קסח סי"ב, וק"ו.
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 9:16 pm
פורום: פסח
נושא: מעשיות מהחזו"א
תגובות: 10
צפיות: 2357

Re: מעשיות מהחזו"א

גם אנכי שמעתי מר' משה שטיגל הנ"ל 'מעשיה' מהחזו"א כשעמד לצאת אחרי שהיה אצלו לעזור בבדיקת חמץ, אמר לו החזו"א בערך זו הלשון 'משה אתה הולך הביתה? תעבור דרך קאליש ותמכור את החמץ שלי' הלא הוא הרב קאליש. בלא שום קנין שטר וכדו', ובלא שום ייחוד מקום וכדו'. (בענין הנחת המצות, כמדומני ששמעתי (מ...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 12:40 am
פורום: פסח
נושא: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן
תגובות: 22
צפיות: 4099

Re: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן

בכלל כמדומה שלא הבנת את דברי הפמ"ג, הוא בא ליישב קושיא, הבית יוסף כתב הטעם הזה של יצא רובו בקדושה, והוא לא מתייחס לע"פ ואסרו חג, והמג"א כן מתייחס, ולזה הקשה הפמ"ג, למה הב"י לא התייחס, וע"ז מתרץ כי לא צריך שום טעמים ותירוצים לגבי ע"פ ואסרו חג, כי ממילא הם בכלל עצם ה...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 12:36 am
פורום: פסח
נושא: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן
תגובות: 22
צפיות: 4099

Re: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן

ואין צריך שכתב הפמ"ג קאי על מה שכתב המגא סק"ח שזה על אסרו חג. פשוט מה כתוב בסק"ח, כתוב שם לדון אם באסרו חג מתענים, למעשה המג"א מסיק שהמנהג דאין מתענים! וא"כ למה צריך עוד טעמים, הרי ממילא אין מתענים, ואי אין מתענין אין אומרים תחנון. וע"כ שכוונתו על שניהם דאי"צ לשום...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 12:30 am
פורום: פסח
נושא: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן
תגובות: 22
צפיות: 4099

Re: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן

גם לא. תעיין שוב בפמ"ג שכתב כך: ועיין מה שכתב בסק"ח וזה אינו כיון שיצא וכו' וזה קאי על מה שכתב המג"א שם בענין אסרו חג. ולא על ע"פ. ערב פסח אי"צ לטעם זו. הוא יוט בעצמו. ז"ל הפמ"ג ומה שכתב המ"א ערב פסח ואסרו חג, בב"י ליתא, עיין מה שכתב [המ"א] אות ח'. ...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 12:21 am
פורום: פסח
נושא: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן
תגובות: 22
צפיות: 4099

Re: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן

דורש מבקש כתב:המגא אינו אומר על ע"פ שזה הטעם. תעיין טוב תראה שכותב אח"כ יש ע"פ ופסח ואסרו חג וא"כ יצא רוב החודש וכו' אבל זה זו הטעם על ערב פסח. דלטעמך גם פסח ואסרו חג זו הטעם?!

צודק במג"א, אבל בפמ"ג מפורש שע"פ בכלל 'רובו בקדושה', עיי"ש.
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 12:14 am
פורום: פסח
נושא: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן
תגובות: 22
צפיות: 4099

Re: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן

המקור חיים מצטט רק את דברי המגא. ערב פסח אין הטעם מחמת יצא רוב בקדושה אלא ערב פסח בעצמו כיו"ט. רק באמת בשו"ע הרב כתב שי"ג פנוי. וכולל זאת עם אחרי הפסח. ולכן מטעם שלא שייך בזה הטעם של יצא רוב. כתב החת"ס טעם אחר. מקו"ח צורף בטעות, אבל באמת גם מהמג"א עצמו יש ראיה, כי לא כ...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 12:02 am
פורום: פסח
נושא: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן
תגובות: 22
צפיות: 4099

Re: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן

מה שייך על זה "יצא רוב חודש" עדיין לא עבר רוב חודש. והמשנ"ב והמג"א מתייחסים אך ורק על אחרי הפסח!! אתה צודק בדיוק הלשון ד'יצא', אבל לא צודק בעיון ספרי הפוסקים, עי' שו"ע הרב פמ"ג ומקו"ח שכתבו להדיא דענינו 'רוב החודש בקדושה', והביאו טעם זה לגבי ערב פסח שג"כ לא ע...
על ידי אפשר
ד' אפריל 05, 2017 11:18 pm
פורום: פסח
נושא: מדוע סבי ז"ל היה נוטל שק על הגב להראות שכך יצאו ממצריים?!!
תגובות: 28
צפיות: 5219

Re: מדוע סבי ז"ל היה נוטל שק על הגב להראות שכך יצאו ממצריים?!!

מנהג זה מובא במג"א סי' תעג ס"ק כב!
על ידי אפשר
ד' אפריל 05, 2017 11:16 pm
פורום: פסח
נושא: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן
תגובות: 22
צפיות: 4099

Re: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן

מצורף קובץ מאור תורה ובו מלקט כותב המאמר הרב אפרים פישל שטיין הרבה טעמים על אי אמירת תחנון ביום י"ג ניסן והיא קיצור ממאמר ארוך מספרו גוילי אפרים יג ניסן.PDF הביטו ותחי נפשכם! מעניין שלשים תירוצים, והתירוץ העיקרי חסר מן הספר, דעת המג"א והמשנ"ב, דאין אומרים תחנון בי"ג משום שיצא רו...
על ידי אפשר
ד' אפריל 05, 2017 4:48 pm
פורום: פסח
נושא: צורת ההסיבה למעשה
תגובות: 102
צפיות: 9746

Re: צורת ההסיבה למעשה

אני לא חושב שיש במה להסתפק, שההסיבה שאנו עושים היום אינה הסיבה כלל, אלא הוא זכר להסיבה. ונפק"מ דמי שלא שתה בהסיבה אינו חייב לשתות שוב. פשששששששששששששש. מענין שלכל גדולי הפוסקים לא היה את כושר ההכרעה שלך, וד"ל. הביקורת שלך צודקת. אבל מה לעשות שהשכל הישר חזקה יותר מהכל. ושוב אני אומר, ההסיב...
על ידי אפשר
ד' אפריל 05, 2017 4:42 pm
פורום: פסח
נושא: צורת ההסיבה למעשה
תגובות: 102
צפיות: 9746

Re: איך בדיוק ההסבה בשתיה ללא אמצעות קש\בקבוק?

אוסיף מש"כ באשכול אחר בענין זה. לענ"ד, שבכל הסיבת שמאל יוצאים ולא משנה איך, וכמש"כ לעיל, ולכן הוצרכו למעט פרקדן, דאילו היה הגבלות לענין שמאל היו צריכים לפרש, וכמו שמיעטו פרקדן, ולכן גם כתבו הראשונים הובא בד"מ, דעני שאין לו כרים וכסתות יוצא הסיבה על הספסל דהיינו שכיבה כפשוטו, ולכן...
על ידי אפשר
ד' אפריל 05, 2017 1:52 pm
פורום: פסח
נושא: צורת ההסיבה למעשה
תגובות: 102
צפיות: 9746

Re: צורת ההסיבה למעשה

שמעתי מר' אליהו זילברמן שליט"א ואיני יודע על מה הסתמך (אולי ע"פ קבלה), שעיקר ההסיבה זה להרים את הרגליים. בכתבי האריז"ל לא מוזזכר מאומה מזה. הסיבה בהרמת הרגליים שכיבה איקרי ולא הסיבה האמור להיות בצורה של ישיבה רק בהסיבה דרך חירות יש מקום להבין דברי הרב זילברמן, כי איתא בטור בבה"ג...
על ידי אפשר
ד' אפריל 05, 2017 12:45 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי איסר יהודה אונטרמן
תגובות: 102
צפיות: 23769

Re: רבי איסר יהודה אונטרמן

להרב אונטרמן היה נכד/נכדה [או נשוי ל] שנהרג בפיגוע דחפור בסביבות רח' יפו, היה/היתה מציבור הד"ל [לפני כמה שנים כשהיה בירושלים כמה פיגועים כאלו].
על ידי אפשר
ד' אפריל 05, 2017 12:36 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: צדיקים שנמצאו שלמים בקברם
תגובות: 206
צפיות: 40305

Re: אשכול-צדיקים שכאשר פתחו את קיברם נמצאו שלמים

עכשיו נזכרתי בשם המעיד, אבל אולי כבר יש בזה לישנא בישא לאור תיאורי דלעיל שנקבע ע"י הבאים אחריי.

כידוע שגם על הגר"א סיפרו שהיה שלם, וגם ע"ז שמעתי מערערים, [כמדומה שאפשר לברר אצל אליאך בענין זה].
על ידי אפשר
ד' אפריל 05, 2017 12:19 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: צדיקים שנמצאו שלמים בקברם
תגובות: 206
צפיות: 40305

Re: אשכול-צדיקים שכאשר פתחו את קיברם נמצאו שלמים

בינתיים איש לא הביא תמונה וכל עוד שאין תמונה כל הסיפורים בחזקת ... מה עוד שיש סיפורים שבהדיא הוכחשוע''י עדים נאמנים כמו הסבא מנוברהדוק ע''י הרב יוזוק למשפ׳ הרב ברונשטיין יש תמונות שרואים שם בבירור עצמות בלבד. כמו״כ התפרסמו תמונות בעיתוני התקופה דאז שגם רואים כך. לפני שנים רבות, דיברתי עם אחד המעורב...
על ידי אפשר
ד' אפריל 05, 2017 9:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקורות חזליי"ם לתפילת המוספין במועדים השונים
תגובות: 3
צפיות: 901

Re: מקורות חזליי"ם לתפילת המוספין במועדים השונים

חז"ל קוראים למוסף גם בשם 'שני' 'אחרון', וכמפורש בתענית ב ע"א [יו"ט], ור"ה לב ע"ב [ר"ה]. וכן יש 'מוסף'תענית כו ע"א [ר"ח, יוה"כ, ותעניות? בגמ' מי אית בהו מוסף, וב"י הל' תענית תקעט שהיו מוספים תפילה כעין מוסף, ואמנם אפשר כוונתו לנעילה וכמבואר הלאה שם בד...
על ידי אפשר
ד' אפריל 05, 2017 1:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כנס קידוש החודש
תגובות: 15
צפיות: 3193

Re: כנס קידוש החודש

ייש"כ לנ"ל, אציין ספרים שעזרוני יש ספר באוה"ח אסטרונומיה לכל [איתו התחלתי, הוא אמנם נכתב לפני כתשעים שנה, ולא מעודכן מספיק, אבל למתחילים הוא די טוב]. הלוח דבר בעתו מדור מעשה בראשית והנספח, יש המון מידע שם. ונמצאים באוצר. וכן ספרו ברכת החמה בתקופתה [כמדומה לא באוצר]. ושוטנשטיין בברכות ...
על ידי אפשר
ג' אפריל 04, 2017 11:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כנס קידוש החודש
תגובות: 15
צפיות: 3193

Re: כנס קידוש החודש

אפרקסתא דעניא כתב:יש ספר "מגיד הרקיע" של משה הסגל, ויש "היא חכמתכם" של יואל שילה.

קודם כל ייש"כ, מגיד הרקיע קניתי לפני שנים, אבל כמדומה לא היה מספיק, אבל האמת שזכרוני בזה לא בהיר כ"כ, ובאמת אחזור ואבדוק.
על היא חכמתכם לא שמעתי, אם כי על המחבר שמעתי.
על ידי אפשר
ג' אפריל 04, 2017 10:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כנס קידוש החודש
תגובות: 15
צפיות: 3193

Re: כנס קידוש החודש

אמצא כאן מקום לבקש עזרת החברים הרבה השקעתי להבין תחום האסטולוגיה והאסטרונומיה, ע"פ תוה"ק, יצויין שאני כלל לא מחפש להתמקצע, רק לדעת הבסיס והעיקר הנוגע בגמ' ומפרשים ושו"ע ופוסקים. והנה התחום הזה הוא במידת מה טלאי ע"ג טלאי, ההנחות שע"פ קבעו הראשונים יסודותיהם כבר נסתרו לפי המדע...
על ידי אפשר
ג' אפריל 04, 2017 5:36 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: צאצאי השאגת אריה
תגובות: 33
צפיות: 5687

Re: צאצאי השאגת אריה

מענין לענין, עי' ספר חידו"ת לגר"א קוטלר, בסופו ייחוסו העניפה

ושם מובא שהוא אחיין של ר' אשר אבי השאג"א, ויש שם עוד פרטים על משפחת השאג"א.
על ידי אפשר
ג' אפריל 04, 2017 5:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר שימוש במגבונים בשבת
תגובות: 105
צפיות: 17639

Re: היתר שימוש במגבונים בשבת

כידוע נהגו העולם איסור בדבר סחיטת מגבונים בשבת ודעתי נוטה להיתר ואשמח לשמוע חו"ד הרבנים חברי הפורום. 1 מוסכם על כו"ע שהאיסור הוא מחשש סחיטה של תולדה דדש ולא מחשש מלבן שהרי לאחר השימוש המגבונים עומדים להיזרק וכל שהשימוש הוא חד פעמי אין מקום לאסור מלאכת מלבן, ועוד שהמגבונים היו נקיים בתחילה...
על ידי אפשר
ג' אפריל 04, 2017 5:21 pm
פורום: פסח
נושא: אלה שאצליהם מצות מכונה זה חמץ גמור
תגובות: 134
צפיות: 16266

Re: אלה שאצליהם מצות מכונה זה חמץ גמור

איך אנשים לא נלאים ולא בושים למחזר ולהעלות גרה שקרים וסיפורים מצוצים מן האצבע. כל גדולי ליטא כולם (זולת אחדים מהם) אכלו מצות מכונה, וביניהם משפחתו של החזו"א. אחיו ר' מאיר אכל כמובן, ומן הסתם ראה את זה אצל אביו. החזו"א לגרמיה עביד, ורק אותם מבני המשפחה שהיו כרוכים אחריו כמו גיסיו הסטייפלער...

עבור לחיפוש מתקדם