פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 960 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אפשר
א' אפריל 09, 2017 9:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפורש מכם באהבה
תגובות: 15
צפיות: 1370

הפורש מכם באהבה

הנה ימות הגשמים כלים ואוזלים, ועמהם הרהורי חשבונו של עולם, [בפרט לאור מספר הודעותיי]. חובתי לומר שהמון תועלת הפקתי מאתרא הדין, בהמון תחומים, הרבה עוררוני לדברים חדשים ואפיקים רחבים, העמידוני על טעויותי, וחידדוני וליבנו סוגיות אשר חשבתים למחודדים ומלובנים. ועוד ועוד. [והיה לי למשיב נפש בפרט לפי מצבי ...
על ידי אפשר
א' אפריל 09, 2017 7:40 am
פורום: פסח
נושא: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן
תגובות: 22
צפיות: 1488

Re: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן

מעניין שלשים תירוצים, והתירוץ העיקרי חסר מן הספר, דעת המג"א ו המשנ"ב , דאין אומרים תחנון בי"ג משום שיצא רובו של חודש בקדושה. כלומר שבאמת אין שום יחוס ומעלה בי"ג. בפשטות, טעם המשנ"ב הוא כהחת"ס שאין אומרים תחנון כיון שהיה זה יו"ט של אחירע בן עינן כיון שאכל אז את שלמ...
על ידי אפשר
א' אפריל 09, 2017 7:36 am
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: קונטרס סיכום טענות המתירים והאוסרים לעלות להר הבית
תגובות: 24
צפיות: 2572

Re: קונטרס סיכום טענות המתירים והאוסרים לעלות להר הבית

טוב ליזהר שלא להטיל מים כי אם יטיל מים הוא סתם יטריח עצמו ויצטרך לטבול עוד הפעם. בתחילת דבריך הסברת שברצונך לפרש כך כ י אין המשנה ברורה מתפרש כעצה בעלמא אמנם רק לפי דבריך מדובר בעצה בעלמא להימנע מטרחה שטוב להיזהר שחלילה לא יטרח לטבול, ואולי עצה שאינה הוגנת שלפעמים להימנע מלהטיל מים לפני אכילתו זה י...
על ידי אפשר
ש' אפריל 08, 2017 11:47 pm
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: קונטרס סיכום טענות המתירים והאוסרים לעלות להר הבית
תגובות: 24
צפיות: 2572

Re: קונטרס סיכום טענות המתירים והאוסרים לעלות להר הבית

אם אכן הייתה כוונת המשנה ברורה שלאחר שהטיל מים לטבול אז מה פתאום טוב להיזהר? מהו לפירושך בספר המנהיג התירוץ על הגמרא והמשנה ? ואם לדעתך לא צריך לחשוש לדעה זו אז למה שיופיע בחוברת לאסור עליה להר הבית? לעצם דברי ספר המנהיג שכתב שם בזמן הבית היו טובלין בעלי קריין שלא להכנס במקדש בטומאה וכי טבילת עזרא ...
על ידי אפשר
ש' אפריל 08, 2017 9:22 pm
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: קונטרס סיכום טענות המתירים והאוסרים לעלות להר הבית
תגובות: 24
צפיות: 2572

Re: קונטרס סיכום טענות המתירים והאוסרים לעלות להר הבית

זה רק טוב ליזהר, כי תמיד יש אופציה לחזור ולטבול, כמו דמסיק המשנ"ב. ברור שהמנהיג בשם תשובה לגאון זה הוא דעה יחידאה, ודלא כפשטות סופ"ג דברכות, אבל עצם המשנה והגמ' אפשר לתרוצי לדעת הך גאון. ועי' במנהיג לפני זה דמביא תשובה אחרת לגאון שלא ביטלו הטבילה. ועד"ז אפשר לפרש הך תשובה. [מובן מאליו...
על ידי אפשר
ו' אפריל 07, 2017 1:12 pm
פורום: פסח
נושא: קושיא גדולה בטעם מזיגת כוס שני קודם מה נשתנה
תגובות: 13
צפיות: 1022

Re: קושיא גדולה בטעם מזיגת כוס שני קודם מה נשתנה

א. מקור הטושו"ע הוא מהרא"ש בסדר פסח קלה ב: "וגם מוזגין כוס שני כדי שישאל התינוק". וכפי הנראה שהרא"ש למד זאת בדברי רש"י ורשב"ם. הב"י הביא כן מהרא"ש בתשובה כלל יד סי' ה, ואפשר דהיינו הך [לא בדקתי]. והב"ח כתב להדיא שהוא ברש"י ורשב"ם שם, ולא י...
על ידי אפשר
ו' אפריל 07, 2017 11:47 am
פורום: פסח
נושא: קושיא גדולה בטעם מזיגת כוס שני קודם מה נשתנה
תגובות: 13
צפיות: 1022

Re: קושיא גדולה בטעם מזיגת כוס שני קודם מה נשתנה

להעיר בכל הענין הזה, דברי הגרי"ז שהאריך בחו"מ, וגם הביא שם דברים רבים בשם הגר"ח. ותו"ד, דיש שני דינים בד' כוסות, הברכות שעל הכוס, ועצם מצות שתיה, ועשה שם מתחילה מחלוקת ראשונים, דעת התוס' [והרא"ש?] דהמצוה הברכה על הכוס, ודעת הרמב"ם שהמצוה השתייה, ולבסוף מסיק ועושה שלום ב...
על ידי אפשר
ו' אפריל 07, 2017 11:09 am
פורום: פסח
נושא: מרור ע"י אכילת דברים מרים או חריפים
תגובות: 27
צפיות: 1744

Re: מרור ע"י אכילת דברים מרים או חריפים

אכן היה עם ר' ישראל שלום לוריא, [ואולי גם עם ר' חיים יעקב הלפרין שנפטר בליל פסח, כמדומה כן שמעתי מנכדו]. ולפני כמה שנים היה כן אצל ר' חיים ראוכברגר. לגבי נידון האשכול, כבר כתבו הרב ברכה והרב יושב שצריך ירק, ורצוני רק להוסיף מקור לדבריהם, בגמ' פסחים לט דשם אמרו דמרור דומיא דמצה דצריך להיות מין זרע, ו...
על ידי אפשר
ו' אפריל 07, 2017 10:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקור שיר של יום לדעת הגר"א
תגובות: 1
צפיות: 398

Re: מקור שיר של יום לדעת הגר"א

מס' סופרים פרק יח.
[עי' מעשה רב של זלושינסקי הרבה ידיעות בענין זה, ותשובות מהנציב ור' בצלאל הכהן ועוד]. וכבר היה אשכול בזה בחנוכה.
על ידי אפשר
ו' אפריל 07, 2017 10:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: כפייה לקיום מצות עשה למ"ד מצות צריכות כונה
תגובות: 9
צפיות: 654

Re: כפייה לקיום מצות עשה למ"ד מצות צריכות כונה

פניתי לעיין שוב, הפני מבין בסי' קנו, ומתרץ בערך כמש"כ ע"פ הרמב"ם. ורשום אצלי שכ"כ גם הישועות יעקב סי' ס סק"ג, ובשו"ת עונג יו"ט סי' מ, ובשו"ת באר יצחק אה"ע סי' י הגה הוסיף, דכיון שיש אומדנא שרוצה לקיים המצוה, לא אזלינן בתר דברים שבלב, אלא אנן סהדי דניחא לי...
על ידי אפשר
ו' אפריל 07, 2017 10:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על עוגוה ממצה ויין אדום
תגובות: 4
צפיות: 489

Re: ברכה על עוגוה ממצה ויין אדום

גם צריך לדעת אם יש למצות שבעוגיות שיעור כזית מתחילת העשייה ועד סופו, דאם בתחילת הכנתם שברם לפחות מכזית ושרה אותם ואח"כ חיברם ואפאם, הרי בשעת ההכנה כבר אבדה דין לחם.
[גם צריך לדעת אם השרייה היתה עד כדי שיתלבנו שגם בזה יש מח'].
על ידי אפשר
ו' אפריל 07, 2017 8:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על עוגוה ממצה ויין אדום
תגובות: 4
צפיות: 489

Re: ברכה על עוגוה ממצה ויין אדום

נתבקשתי לשאול אם יש דיון בפוסקים על ברכת עוגה העשויה ממצה שמשרים אותה ביין אדום מ"ש מסי' קסח סי"ב, וק"ו. בדיוק משם מגיעה השאלה, כי אין הדרך בעוגות הנ"ל שיהיו פחות מכזית אך המרקם משתנה יותר מבלחם אפשר לשבור את העוגיות למחצה שיהיו פחות מכזית, אבל לא יעשה כן בשעת האכילה, אלא לפני ה...
על ידי אפשר
ו' אפריל 07, 2017 8:40 am
פורום: פסח
נושא: האם יוצאים במצוות הגדה בהרהור?
תגובות: 19
צפיות: 1270

Re: האם יוצאים במצוות הגדה בהרהור?

אבל במ"ב כתב להדיא שגם בת"ח לא צריך לחזור על מה נשתנה נו, זה כשיטתו. שוב, יש נידון אם יוצאים בשמיעה, או צריך דווקא הגדה, והבאנו אחרונים לעיל שדנו בזה והגר"א, שוב התברר מהמשנ"ב וביה"ל שהוא מבין הסוברים דשומע כעונה מספיק, וא"כ לשיטתו ברור שבשני ת"ח אי"צ שאחד יש...
על ידי אפשר
ו' אפריל 07, 2017 8:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: כפייה לקיום מצות עשה למ"ד מצות צריכות כונה
תגובות: 9
צפיות: 654

Re: כפייה לקיום מצות עשה למ"ד מצות צריכות כונה

קיימ"ל בכתובות פו. וכן בחולין קלב: במצות עשה כגון שאומרין לו עשה סוכה ואינו עושה עשה לולב ואינו עושה מכין אותו עד שתצא נפשו. לכאורה לפי המבואר בר"ה כח. בכפאו ואכל מצה דמהני רק למ"ד מצות אצ"כ אבל אי צריכות כונה לא מהני אם עושה המצוה בכפיה, ולפי"ז קשה לדידן דקיימ"ל מצ&qu...
על ידי אפשר
ו' אפריל 07, 2017 8:08 am
פורום: פסח
נושא: האם יוצאים במצוות הגדה בהרהור?
תגובות: 19
צפיות: 1270

Re: האם יוצאים במצוות הגדה בהרהור?

היום הרהרתי קצת, למה יש עדיפות שכל אחד יאמר את הסיפור, לכאורה אם הסיפור מתקיים על ידי שאחד שואל ואחד עונה הרי עדיף שיהיה צורה של סיפור ולא שכולם אומרים פה אחד, דבצורה כזו למי הם מספרים? וגם במ"ב שציין כעת הרב אפשר משמע שהעדיפות היא שכל אחד יגיד בעצמו את ההגדה. והרי להדיא נפסק שאם שאלו אותו מה ...
על ידי אפשר
ו' אפריל 07, 2017 1:45 am
פורום: פסח
נושא: האם יוצאים במצוות הגדה בהרהור?
תגובות: 19
צפיות: 1270

Re: האם יוצאים במצוות הגדה בהרהור?

היום הרהרתי קצת, למה יש עדיפות שכל אחד יאמר את הסיפור, לכאורה אם הסיפור מתקיים על ידי שאחד שואל ואחד עונה הרי עדיף שיהיה צורה של סיפור ולא שכולם אומרים פה אחד, דבצורה כזו למי הם מספרים? וגם במ"ב שציין כעת הרב אפשר משמע שהעדיפות היא שכל אחד יגיד בעצמו את ההגדה. והרי להדיא נפסק שאם שאלו אותו מה ...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 11:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: י"ג אדמורים בברית של הרבי מויזניץ שליט"א
תגובות: 73
צפיות: 6718

Re: י"ג אדמורים בברית של הרבי מויזניץ שליט"א

הרב שיף התכון לומר, שהרבי מסקווירא - היות שלא רצה לשנות ממנהג אביו שהלך עם מכנסים ארוכות, ומצד שני מנהג חמיו מבעלזא במכנסיים קצרות - שם מגפיים להסתיר את גרביו (ובמשך הזמן זה הפך ל'מנהג סקוירא', כמנהגם בכל כיו"ב) סקווירא חתן של בעלזא? ר' יעקב יוסף מסקווירא חתן ר' פנחס טווערסקי מאיסטילה חתן ר' י...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 11:39 pm
פורום: פסח
נושא: האם יוצאים במצוות הגדה בהרהור?
תגובות: 19
צפיות: 1270

Re: האם יוצאים במצוות הגדה בהרהור?

והיום שמתי לב לדברי הביה"ל סי' תעב
ודע דלפי מה שפסק הש"ע דנשים חייבות ג"כ בד' כוסות כאנשים א"כ צריכות ליזהר שיאמרו סדר ההגדה על כל כוס וכוס או שעכ"פ ישמעו מבעליהן.
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 11:36 pm
פורום: פסח
נושא: האם יוצאים ידי מצוות הגדה כשאין לו מצה וד' כוסות?
תגובות: 13
צפיות: 941

Re: האם יוצאים ידי מצוות הגדה כשאין לו מצה וד' כוסות?

היום ראיתי ב"ח סי' תעג ומה שכתב ומחזיר הקערה וכו'. כ"כ גם הסמ"ק (סי' קמד עמ' צו הגהות הר"פ אות ג) שמחזירין הקערה כשיאמר עבדים היינו משום דלחם עוני כתיב שעונין עליו דברים כדאיתא בגמרא (קטו ב) ואין מכאן ראיה דעליו אין פירושו עליו ממש אלא הכי פירושו על ענין הלחם עונין דברים הרבה שעי...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 11:09 pm
פורום: פסח
נושא: מעשיות מהחזו"א
תגובות: 10
צפיות: 1006

Re: מעשיות מהחזו"א

2 מעשיות ששמעתי על רבינו החזו"א זיע"א ממקור מוסמך: א. היה מניח את המצות בסלסלה שבמשך כל השנה היה מניח לחם. כמובן שניער אותה קודם לכן. ב. פעם בשבת הגדול היה חסר לחם משנה, לקח מצה, הצמיד אותה לחלה ובירך, אחרי הברכה נשף על המצה כדי להעיף את הפירורים, והחזיר אותה למקום. איך זה מסתדר עם החומרה...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על עוגוה ממצה ויין אדום
תגובות: 4
צפיות: 489

Re: ברכה על עוגוה ממצה ויין אדום

בברכה המשולשת כתב:נתבקשתי לשאול אם יש דיון בפוסקים על ברכת עוגה העשויה ממצה שמשרים אותה ביין אדום

מ"ש מסי' קסח סי"ב, וק"ו.
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 9:16 pm
פורום: פסח
נושא: מעשיות מהחזו"א
תגובות: 10
צפיות: 1006

Re: מעשיות מהחזו"א

גם אנכי שמעתי מר' משה שטיגל הנ"ל 'מעשיה' מהחזו"א כשעמד לצאת אחרי שהיה אצלו לעזור בבדיקת חמץ, אמר לו החזו"א בערך זו הלשון 'משה אתה הולך הביתה? תעבור דרך קאליש ותמכור את החמץ שלי' הלא הוא הרב קאליש. בלא שום קנין שטר וכדו', ובלא שום ייחוד מקום וכדו'. (בענין הנחת המצות, כמדומני ששמעתי (מ...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 1:12 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: ויכוח החסיד והמתנגד - תשע"ז (מעשה נורא ובלתי ידוע מהרה"ק מאפטא)
תגובות: 183
צפיות: 12220

Re: מעשה נורא ובלתי ידוע מהרה"ק מאפטא

כמה נקודות לחידוד. א. אכן ההתנגדות של פעם לדון את החסידים בדיני חרם וכו', בטילה לגמרי, ואין לו זכר אלא אצל קומץ אנשים, [וכמו שכל דבר הזוי ומופקע יש לו אחיזה אצל קומץ אנשים, שמצד טבעם הקשה והמרובע ואי הגמישות אינם יכולים להרפות או להתרחב, וזה נידון לאשכול אחר, אבל הרבה יש להאריך בטבעי האנשים של אש, ר...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 10:16 am
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: קונטרס סיכום טענות המתירים והאוסרים לעלות להר הבית
תגובות: 24
צפיות: 2572

Re: קונטרס סיכום טענות המתירים והאוסרים לעלות להר הבית

יש כאן שאלה איך לקרוא את המשנ"ב, [אגב כבר הועתק בדברי], אני קורא כך 'ולא יטיל מים בין טבילה לאכילה' בשום אופן, כי 'שמא יטיל מים חלוקים או עכורים שיש בהן חשש קרי', והוא לא יודע מזה, אלא יחשוב שהטיל מים בעלמא, אבל לא כן הוא, אלא הוא צריך לחשוש שמא באמת יצא קרי, 'ויהא אסור לאכול חלה עד שיחזור ויט...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 1:17 am
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: קונטרס סיכום טענות המתירים והאוסרים לעלות להר הבית
תגובות: 24
צפיות: 2572

Re: קונטרס סיכום טענות המתירים והאוסרים לעלות להר הבית

א. המשנ"ב אומר מפורש שכל שהטיל מים צריך לחזור ולטבול! ב. המנהיג דן שם אי בטילה, ומביא תשובות ע"ז, וע"ז מביא עוד טעם שממילא לא מועיל הטבילה, ומזה מוכח דס"ל שזה לא מועיל כפשוטו. א. לא כי המשנ"ב אינו אומר ד"ז. ליתר ביטחון אעתיק את לשונו: משנה ברורה סימן תנז (כא) או גדול ש...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 1:15 am
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: קונטרס סיכום טענות המתירים והאוסרים לעלות להר הבית
תגובות: 24
צפיות: 2572

Re: קונטרס סיכום טענות המתירים והאוסרים לעלות להר הבית

א. המשנ"ב אומר מפורש שכל שהטיל מים צריך לחזור ולטבול! ב. המנהיג דן שם אי בטילה, ומביא תשובות ע"ז, וע"ז מביא עוד טעם שממילא לא מועיל הטבילה, ומזה מוכח דס"ל שזה לא מועיל כפשוטו. א. לא כי המשנ"ב אינו אומר ד"ז. ליתר ביטחון אעתיק את לשונו: משנה ברורה סימן תנז (כא) או גדול ש...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 12:40 am
פורום: פסח
נושא: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן
תגובות: 22
צפיות: 1488

Re: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן

בכלל כמדומה שלא הבנת את דברי הפמ"ג, הוא בא ליישב קושיא, הבית יוסף כתב הטעם הזה של יצא רובו בקדושה, והוא לא מתייחס לע"פ ואסרו חג, והמג"א כן מתייחס, ולזה הקשה הפמ"ג, למה הב"י לא התייחס, וע"ז מתרץ כי לא צריך שום טעמים ותירוצים לגבי ע"פ ואסרו חג, כי ממילא הם בכלל עצם ה...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 12:36 am
פורום: פסח
נושא: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן
תגובות: 22
צפיות: 1488

Re: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן

ואין צריך שכתב הפמ"ג קאי על מה שכתב המגא סק"ח שזה על אסרו חג. פשוט מה כתוב בסק"ח, כתוב שם לדון אם באסרו חג מתענים, למעשה המג"א מסיק שהמנהג דאין מתענים! וא"כ למה צריך עוד טעמים, הרי ממילא אין מתענים, ואי אין מתענין אין אומרים תחנון. וע"כ שכוונתו על שניהם דאי"צ לשום...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 12:34 am
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: קונטרס סיכום טענות המתירים והאוסרים לעלות להר הבית
תגובות: 24
צפיות: 2572

Re: קונטרס סיכום טענות המתירים והאוסרים לעלות להר הבית

תמהני על כב', הלא בלשון המשנ"ב משמע כדבריי עוד יותר מאשר בלשון המג"א. הוא אומר שכל הסיבה היא שמא יטיל מים חלוקים או עכורים. ז"א שהוא ספק אם יקרה ד"ז או לא. אין בדבריו משמעות שהאדם אינו יכול לשים לב לזה ולכן אנו תמיד חוששים. אלא שאם יקרה ד"ז הוא לא ישוב ויטבול היום ונמצא שהא...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 12:30 am
פורום: פסח
נושא: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן
תגובות: 22
צפיות: 1488

Re: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן

גם לא. תעיין שוב בפמ"ג שכתב כך: ועיין מה שכתב בסק"ח וזה אינו כיון שיצא וכו' וזה קאי על מה שכתב המג"א שם בענין אסרו חג. ולא על ע"פ. ערב פסח אי"צ לטעם זו. הוא יוט בעצמו. ז"ל הפמ"ג ומה שכתב המ"א ערב פסח ואסרו חג, בב"י ליתא, עיין מה שכתב [המ"א] אות ח'. ...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 12:21 am
פורום: פסח
נושא: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן
תגובות: 22
צפיות: 1488

Re: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן

דורש מבקש כתב:המגא אינו אומר על ע"פ שזה הטעם. תעיין טוב תראה שכותב אח"כ יש ע"פ ופסח ואסרו חג וא"כ יצא רוב החודש וכו' אבל זה זו הטעם על ערב פסח. דלטעמך גם פסח ואסרו חג זו הטעם?!

צודק במג"א, אבל בפמ"ג מפורש שע"פ בכלל 'רובו בקדושה', עיי"ש.
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 12:14 am
פורום: פסח
נושא: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן
תגובות: 22
צפיות: 1488

Re: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן

המקור חיים מצטט רק את דברי המגא. ערב פסח אין הטעם מחמת יצא רוב בקדושה אלא ערב פסח בעצמו כיו"ט. רק באמת בשו"ע הרב כתב שי"ג פנוי. וכולל זאת עם אחרי הפסח. ולכן מטעם שלא שייך בזה הטעם של יצא רוב. כתב החת"ס טעם אחר. מקו"ח צורף בטעות, אבל באמת גם מהמג"א עצמו יש ראיה, כי לא כ...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 12:10 am
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: קונטרס סיכום טענות המתירים והאוסרים לעלות להר הבית
תגובות: 24
צפיות: 2572

Re: קונטרס סיכום טענות המתירים והאוסרים לעלות להר הבית

ה. בספר המנהיג לא כתב שאין מועיל לטבול לטומאה קלה כל זמן שיש עליו טומאה חמורה, וז"ל: ספר המנהיג דיני תפילה עמוד קיד ותשובה אחרת בזמן הבית היו טובלין בעלי קריין שלא להכנס במקדש בטומאה, ועכשיו שכולנו טמאי' בטומאת מת חמורה שאין שום טבילה מועלת לה בלא הזאת מי חטאת שלישית (ורביעי') [ושביעית] אין די...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 12:07 am
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: קונטרס סיכום טענות המתירים והאוסרים לעלות להר הבית
תגובות: 24
צפיות: 2572

Re: קונטרס סיכום טענות המתירים והאוסרים לעלות להר הבית

ג. שם. לא נ"ל שמהמג"א (סי' תנז ס"ק ח) אכן עולה מה שהביאו ממנו. אדם הטובל לקריו עושה זאת בד"כ פעם אחת ביום. ולכן מזהיר המג"א שיאכל הכהן את החלה לפני שהטיל מים, מפני שאם יטיל מים אולי יראה מים חלוקים או עכורים וייאסר באכילת החלה עד לאחר שיטבול, מה שמן הסתם יקרה רק למחרת, ונמצ...
על ידי אפשר
ה' אפריל 06, 2017 12:02 am
פורום: פסח
נושא: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן
תגובות: 22
צפיות: 1488

Re: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן

מה שייך על זה "יצא רוב חודש" עדיין לא עבר רוב חודש. והמשנ"ב והמג"א מתייחסים אך ורק על אחרי הפסח!! אתה צודק בדיוק הלשון ד'יצא', אבל לא צודק בעיון ספרי הפוסקים, עי' שו"ע הרב פמ"ג ומקו"ח שכתבו להדיא דענינו 'רוב החודש בקדושה', והביאו טעם זה לגבי ערב פסח שג"כ לא ע...
על ידי אפשר
ד' אפריל 05, 2017 11:18 pm
פורום: פסח
נושא: מדוע סבי ז"ל היה נוטל שק על הגב להראות שכך יצאו ממצריים?!!
תגובות: 28
צפיות: 2589

Re: מדוע סבי ז"ל היה נוטל שק על הגב להראות שכך יצאו ממצריים?!!

מנהג זה מובא במג"א סי' תעג ס"ק כב!
על ידי אפשר
ד' אפריל 05, 2017 11:16 pm
פורום: פסח
נושא: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן
תגובות: 22
צפיות: 1488

Re: למה אין אומרים תחנון בי"ג ניסן

מצורף קובץ מאור תורה ובו מלקט כותב המאמר הרב אפרים פישל שטיין הרבה טעמים על אי אמירת תחנון ביום י"ג ניסן והיא קיצור ממאמר ארוך מספרו גוילי אפרים יג ניסן.PDF הביטו ותחי נפשכם! מעניין שלשים תירוצים, והתירוץ העיקרי חסר מן הספר, דעת המג"א והמשנ"ב, דאין אומרים תחנון בי"ג משום שיצא רו...
על ידי אפשר
ד' אפריל 05, 2017 4:48 pm
פורום: פסח
נושא: צורת ההסיבה למעשה
תגובות: 25
צפיות: 2005

Re: צורת ההסיבה למעשה

אני לא חושב שיש במה להסתפק, שההסיבה שאנו עושים היום אינה הסיבה כלל, אלא הוא זכר להסיבה. ונפק"מ דמי שלא שתה בהסיבה אינו חייב לשתות שוב. פשששששששששששששש. מענין שלכל גדולי הפוסקים לא היה את כושר ההכרעה שלך, וד"ל. הביקורת שלך צודקת. אבל מה לעשות שהשכל הישר חזקה יותר מהכל. ושוב אני אומר, ההסיב...
על ידי אפשר
ד' אפריל 05, 2017 4:42 pm
פורום: פסח
נושא: איך בדיוק ההסבה בשתיה ללא אמצעות קש\בקבוק?
תגובות: 51
צפיות: 3410

Re: איך בדיוק ההסבה בשתיה ללא אמצעות קש\בקבוק?

אוסיף מש"כ באשכול אחר בענין זה. לענ"ד, שבכל הסיבת שמאל יוצאים ולא משנה איך, וכמש"כ לעיל, ולכן הוצרכו למעט פרקדן, דאילו היה הגבלות לענין שמאל היו צריכים לפרש, וכמו שמיעטו פרקדן, ולכן גם כתבו הראשונים הובא בד"מ, דעני שאין לו כרים וכסתות יוצא הסיבה על הספסל דהיינו שכיבה כפשוטו, ולכן...
על ידי אפשר
ד' אפריל 05, 2017 1:52 pm
פורום: פסח
נושא: צורת ההסיבה למעשה
תגובות: 25
צפיות: 2005

Re: צורת ההסיבה למעשה

שמעתי מר' אליהו זילברמן שליט"א ואיני יודע על מה הסתמך (אולי ע"פ קבלה), שעיקר ההסיבה זה להרים את הרגליים. בכתבי האריז"ל לא מוזזכר מאומה מזה. הסיבה בהרמת הרגליים שכיבה איקרי ולא הסיבה האמור להיות בצורה של ישיבה רק בהסיבה דרך חירות יש מקום להבין דברי הרב זילברמן, כי איתא בטור בבה"ג...

עבור לחיפוש מתקדם