החיפוש הניב 17 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי תבונה1
ג' יוני 20, 2017 8:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'כל' על פחות מג'
תגובות: 64
צפיות: 1980

Re: 'כל' על פחות מג'

זכורני שבספר תולדות אדם הביא ראיה מקרא "עני ורש נפגשו עושה כולם ה'".
על ידי תבונה1
א' יוני 18, 2017 9:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיום מצווה ע"י תכליתה
תגובות: 116
צפיות: 885

Re: קיום מצווה ע"י תכליתה

עי' אוצר החיים קיצור תרי"ג מצוות עמוד ס"א
על ידי תבונה1
ג' יוני 13, 2017 10:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי מאיר היילפרן ז"ל בעמח"ס הנוטריקון
תגובות: 1
צפיות: 86

Re: רבי מאיר היילפרן ז"ל בעמח"ס הנוטריקון

כתב את הספר על "הגדול ממינסק" מתוך היכרות קרובה עמו. בתוך הדברים שזורים גם מתולדות חייו. בתחילת הספר כתוב מעט אודות המחבר. אחד מן הספרים שהוציא לאור הוא הספר "התורה והחכמה".
על ידי תבונה1
ש' מאי 27, 2017 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיפול טלית בשבת/במוצ"ש
תגובות: 31
צפיות: 468

Re: קיפול טלית בשבת/במוצ"ש

ראיתי במשנה ברורה שאסור לקפל טלית בשבת על הקפלים, ובערוך השולחן כתב לימוד זכות על אותן האנשים המקפלים על הקפלים. האם יש למישהו עוד מראה מקומות בזה, ומה דעת פוסקי זמנינו ראה בספר "דוגמאות מדרכי אבי" [להגר"ל זצ"ל בן הח"ח] עמוד ע"ה שבאמת אף הח"ח הסכים לדינא ששייך להק...
על ידי תבונה1
ש' מאי 27, 2017 9:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכניס עצמו למתעסק
תגובות: 32
צפיות: 443

Re: מכניס עצמו למתעסק

אש משמים כתב:האם מותר לאדם לשבת בשבת במקום שוודאי שילחץ על מתג בצורה של מתעסק ?
(ידוע דברי רע"א שזהו שוגג עם פטור קרבן והשאלה היא לפי החולקים)

רעק"א שם בתשובה כתב שאין דבריו אמורים בשבת ששם בוודאי מתעסק הוא היתר גמור הואיל ובשבת מלאכת מחשבת אסרה תורה.
על ידי תבונה1
ד' אפריל 26, 2017 6:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חילול שבת במירון
תגובות: 164
צפיות: 3710

Re: חילול שבת במירון

זכורני שיש תשובה של החתם סופר שמביא דברי התוספות פסחים מ"ו, ב ד"ה רבה שהקשו "ואם תאמר אי אמרינן הואיל א"כ ביטלת כל מלאכת שבת הואיל וראוי לחולה שיש בו סכנה" ותירצו "וי"ל כיון דלא שכיח כלל לא אמרינן הואיל". ולכאורה באירוע ציבורי בסדר גודל שכזה הרי בוודאי שכיח וש...
על ידי תבונה1
ב' אפריל 24, 2017 1:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: חובתו של יהודי להתנסות בכל דרכי עבודת ה'?
תגובות: 29
צפיות: 746

Re: חובתו של יהודי להתנסות בכל דרכי עבודת ה'?

הנה בעיקר הענין של דרכים בעבודת ה', ראשית יש להקדים שבאופן עקרוני הנושא הוא בעניינים שמוגדרים כמידות חסידות וקיומי מצוה ולא חובה. למשל דרך לגדול ביראת ה', הנה בתורה לא נאמר אלא "ויראת מאלהיך" לא נאמר שיעור מינימלי, ופשוט שכל שיש לו יראת שמים מינימלית אי אפשר לומר עליו שמבטל מצוה זו. אולם ב...
על ידי תבונה1
ד' אפריל 19, 2017 11:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השגות הראב"ד על הרמב"ם
תגובות: 8
צפיות: 366

Re: השגות הראב"ד על הרמב"ם

יעויין במכתבו של החתם סופר המובא בספר "התורה והחכמה".
על ידי תבונה1
ה' אפריל 06, 2017 2:48 am
פורום: אספקלריא
נושא: פרנומען עם רביעיתין ותקיעות
תגובות: 1
צפיות: 218

Re: פרנומען עם רביעיתין ותקיעות

"ולא עם הארץ חסיד" לכאורה מהו החידוש? ושמעתי בשם הגרי"ז גוסטמאן זצ"ל שהכוונה שאסור לו להיות חסיד....
על ידי תבונה1
ה' אפריל 06, 2017 2:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחס החזון אי"ש לספר 'דורות הראשונים' לרבי אייזיק הלוי
תגובות: 29
צפיות: 1900

Re: יחס החזון אי"ש לספר 'דורות הראשונים' לרבי אייזיק הלוי

בספר "החפץ חיים חייו ופעלו" [להרמ"מ ישר] חלק שלישי עמוד תתרס"ד מביא התיחסות מהחפץ חיים על דורות הראשונים בענין ספר יוסיפון, וגם שם הוא לא מקבל את דבריו עקב זאת שאנו רואים כי הראשונים הביאוהו.
על ידי תבונה1
ד' ינואר 11, 2017 1:10 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 911
צפיות: 41993

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

בענין מה שאמר כמעט על גבול הזלזול בגדלותו של המשנ"ב, והביא שהוא לא כתב אפילו תשובה אחת לרפואה בשום ענין להלכה, [סתם עובדתית זה לא נכון יש תשובות להלכה], ואילו הרוגוצובער כתב לאלפים, אבל הלכתא כהמשנ"ב וכו', והאריך. אז שלום רב, יש שני סוגי לומדים, יש לומדים לעומק ויש לרוחב, יש ת"ח גם ב...
על ידי תבונה1
א' ינואר 01, 2017 10:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לרובוט
תגובות: 60
צפיות: 1561

Re: אמירה לרובוט

מעניין לעניין, ואולי יש לפתוח על זה אשכול בפני עצמו. בשנים האחרונות מתפתחים מכשירים המופעלים על ידי גלי מוח, נראה כי במשך הזמן יורחבו טכנולוגיות אלו יותר ויותר, ויש לדון מה דינם בשבת. מצאתי שני מקורות שאולי יכולים מעט להועיל בנושא, אך כמובן שהדבר זקוק עיון אמיתי של גדולי ההוראה [ואולי נכתב כבר על הנ...
על ידי תבונה1
א' ינואר 01, 2017 8:28 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגר"מ גולדשטיין זצ"ל ראש ישיבת התפוצות
תגובות: 19
צפיות: 1252

Re: הגר"מ גולדשטיין זצ"ל ראש ישיבת התפוצות

ראוי לציין פרט שמשום מה [ואינני מבין מדוע] נשמט מכל הכתבות והמאמרים אודותיו. במשך קרוב לשלשים שנה הוא היה מגיע כמעט בכל יום לשיעור אצל הגר"ח צימרמן זצ"ל ועמל וחוזר עליו עם בניו. הוא כמעט ולא הפסיד שום שיעור. לפעמים היה מגיע אף פעמיים ביום. הוא הגיע לביתו של הגר"ח אף בימי בין הזמנים , ...
על ידי תבונה1
ו' דצמבר 30, 2016 1:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה רבתא במצות תפילין - תפילין דר"ת
תגובות: 23
צפיות: 939

Re: תמיהה רבתא במצות תפילין - תפילין דר"ת

בענין סדר הפרשיות שבתפילין [אשר נחלקו בהם הראשונים] מצאתי לכאורה מספר דרכים: א. עי' בלבוש ובשו"ת הרמ"ע מפאנו [המעיין היטב יראה שבדבריו כלולים תשובות על תשובות הרמב"ם והרשב"א] משם הרא"ש ומהר"מ מרוטנבורג שחשו לשיטה זו כמו כל ספקא דאורייתא דאזלינן ביה לחומרא ועיין בהגהות ה...
על ידי תבונה1
ה' דצמבר 29, 2016 6:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: פרטים על הישיבה בשקלוב
תגובות: 13
צפיות: 821

Re: פרטים על הישיבה בשקלוב

בישורון תשס"א כתבו אודות רשכבה"ג הגר"ד מקארלין זצ"ל, ושם כתבו כי היה תלמיד בישיבת שקלוב במשך חמש שנים ואצלם סיגל לעצמו את דרך לימודו.
על ידי תבונה1
ה' דצמבר 29, 2016 6:08 pm
פורום: חנוכה
נושא: נשים פנויות בהדלקת נר חנוכה
תגובות: 47
צפיות: 1287

Re: נשים פנויות בהדלקת נר חנוכה

לכאורה כוונת החתם סופר רק להסביר מדוע המנהג כך. והיינו משום שאזיל כשיטת המהרי"ל דיסקין בתורת האהל על השלחן ערוך אשר הוא משווה [לענין ברכת שעשה נסים] בין הדלקה בבית הכנסת לשיטת הריב"ש שאינו אלא מנהג לבין הדלקת כל אחד ואחד מבני הבית, ואינו סובר כהגרע"א במהדו"ת סימן י"ג. גם בכת...

עבור לחיפוש מתקדם