מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 462 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כח עליון
ג' יולי 14, 2020 8:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בענין הוצאה
תגובות: 11
צפיות: 129

Re: חקירה בענין הוצאה

שמואל דוד כתב:אבל בנידון דידן לא כיוון לשום הוצאה

מסכים
הבאתי סמך לדברי הבעה"מ מהגמ'
על ידי כח עליון
ג' יולי 14, 2020 3:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בענין הוצאה
תגובות: 11
צפיות: 129

Re: חקירה בענין הוצאה

יש לחקור במי שעקר חפץ ברשות הרבים ואחר כך בנה נכרי מחיצות סביביו ואח״כ הניח החפץ. האם נחשב כהוצאה מרה״ר לרשות היחיד? אשמח בגמרא או סברא. ידועים דברי בעה"מ (מובא גם במהרש"א ריש הזורק) שיסוד איסור מעביר ד' אמות ברה"ר הוא מכלל מוציא מרשות לרשות כי לכל אדם יש ד' אמות וידוע מה שהק' החת&qu...
על ידי כח עליון
ו' יולי 10, 2020 5:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אריכות רש"י בסוכה ועירובין?
תגובות: 19
צפיות: 287

Re: אריכות רש"י בסוכה ועירובין?

שמתי לב שלרש"י בעירובין יש שיטה אחרת ממסכתות אחרות (שבת סוכה ביצה) לגבי איסור עשיית אהל במחיצה מתוך הרשום אצלי רש"י בכמה מקומות (במסכת שבת סוכה וביצה) כתב דאיסור עשיית אהל שייך בגג ולא במחיצות. 'דמחיצה לאו אהל הוא' (שבת קכה:) 'שאין אהל אלא מי שעשוי כעין גג' (שם קלח.) 'דמחיצה בלא גג לאו אהל...
על ידי כח עליון
ו' יולי 03, 2020 2:21 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: לבישת מסיכה בתפלה
תגובות: 63
צפיות: 1622

Re: לבישת מסיכה בתפלה

מי יימר שהמבחן הוא לפי תמונות של מנהיגים? אולי המבחן צריך להיות האם יש בזה זילות להפגש כך עם מנהיג, כיום ודאי לא נחשב כפגיעה בכבודו ואדרבה זלזול בבריאותו
על ידי כח עליון
ג' יוני 23, 2020 8:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: נדה לט. - שאלה בפשט הגמרא
תגובות: 7
צפיות: 470

Re: נדה לט. - שאלה בפשט הגמרא

שוב חוזרני בי
אכן הסיפא יכולה להתפרש לענין טהרות התלוי בוסתות דאורייתא
וכדבריך
ייש"כ
על ידי כח עליון
ש' יוני 20, 2020 11:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: נדה לט. - שאלה בפשט הגמרא
תגובות: 7
צפיות: 470

Re: נדה לט. - שאלה בפשט הגמרא

מנין לך שסיפא דמתני' 'הגיע שעת וסתה' לשאר אמוראים מדבר על טהרות?
על ידי כח עליון
ו' יוני 19, 2020 4:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: נדה לט. - שאלה בפשט הגמרא
תגובות: 7
צפיות: 470

Re: נדה לט. - שאלה בפשט הגמרא

הגיע שעת וסתה לא מדובר על טהרות, הגמ' מוכיחה מכאן שוסתות דאורייתא (ט. וטז.)
על ידי כח עליון
ו' יוני 19, 2020 1:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: נדה לט. - שאלה בפשט הגמרא
תגובות: 7
צפיות: 470

Re: נדה לט. - שאלה בפשט הגמרא

לא נחלקו אמוראי אלא בפירושא דרישא, אבל מציעתא – לכולי עלמא באשה שיש לה וסת משתעיא, שצריכה בדיקה (כאותה ששנינו: אע"פ שאמרו דיה שעתה, צריכה להיות בודקת) ולא בדקה. ועסוקה בטהרות? לא מסתבר: א. משנת ר"מ היא לענין אשה לבעלה ומאי ענין טהרות לכאן. ב. הלכה זו רחוקה מדאי מרישא וסיפא להוסיף חסורי מח...
על ידי כח עליון
ב' יוני 15, 2020 1:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 684
צפיות: 98442

Re: סוכה שרובו חמתה מרובה מצלתה ומיעוטה צלתה מרובה מחמתה

אתה נוקט לשיטתך, שאם הרא"ש צירף דין ההכשר ולמד זה מזה, אזי אפשר ללמוד לכל הלכה. וזה ודאי שלא. הלא חמתה מרובה לכל הלכות סוכה הוא כמאן דליתא (למשל לענין סוכה תחת סוכה). ועל כרחך שהם חלוקים ביסודם. 'פסל' דחמתה מרובה - הוא עירוב כל גג הסוכה תחת הגדרה אחת ('צלתה מרובה') ופסל סוכה שדופן רביעית נמשכת ...
על ידי כח עליון
ד' יוני 10, 2020 3:24 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: נדה לט. - שאלה בפשט הגמרא
תגובות: 7
צפיות: 470

נדה לט. - שאלה בפשט הגמרא

אם יש מי שמונח בסוגיא לפרש לי לאוקימתא דרב חסדא, דמתני' אליבא דר"מ, איך מפרשים מציעתא דמתני' 'ישבה לה ולא בדקה' וכו' (הצדדים: א. בדיקה לטהרות (ראיתי כך בשוטנשטיין) הוא דחוק מאד, כי רישא לבעלה וסיפא לבעלה, מציעתא לטהרות מאן דכר שמיה. א. בדיקה לבעלה, אבל אם כן צריך לחדש בדיקות בזמן שאינו תלוי במע...
על ידי כח עליון
ב' יוני 08, 2020 2:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה
תגובות: 11
צפיות: 442

Re: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה

לא הבנתי מה כ״כ קשה ומה זה קשור לרש”י, ואם כוונתך לשאול למה צריך להגיע לפסל היוצא הרי יש צל מרובה בכל הסוכה, הרי גם הר״ן מצדד שז׳ טפחים חמתה מרובה פסול אע״פ שבכללות הסוכה צלתה מרובה, ולפי הראש יתכן שגם יותר מג׳ טפחים חמתה מרובה יהיה פסול לולא הדין של פסל היוצא מן הסוכה. ואם כוונתך לשאול שאם זה נחשב...
על ידי כח עליון
א' יוני 07, 2020 11:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה
תגובות: 11
צפיות: 442

Re: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה

א. אבל לבוד כן מועיל לגג לולא הדין של צלתה מרובה מחמתה, כך מפורש בראשונים, ולכן למה שלא נימא דופן עקומה כמו לכל סכך פסול, ואת"ל שזה גרע מסכך פסול ואין עליו שם סכך כלל, א. אין אנו צריכים סכך רק מחיצה, ונכון שיש לדחוק שרק בסכך נאמרה ההלכה של דופן עקומה, אבל אינו מוכרח ועכ"פ מאוד מובן הצד לה...
על ידי כח עליון
ד' יוני 03, 2020 9:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה
תגובות: 11
צפיות: 442

Re: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה

א. אבל לבוד כן מועיל לגג לולא הדין של צלתה מרובה מחמתה, כך מפורש בראשונים, ולכן למה שלא נימא דופן עקומה כמו לכל סכך פסול, ואת"ל שזה גרע מסכך פסול ואין עליו שם סכך כלל, א. אין אנו צריכים סכך רק מחיצה, ונכון שיש לדחוק שרק בסכך נאמרה ההלכה של דופן עקומה, אבל אינו מוכרח ועכ"פ מאוד מובן הצד לה...
על ידי כח עליון
ד' יוני 03, 2020 3:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה
תגובות: 11
צפיות: 442

Re: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה

מלבב כתב:א. אין שם גג, אבל למה אין שם מחיצה, עכ"פ הצד להקל מובן מאוד.

ב. עכ"פ מה כל זה נוגע לעצם שאלתי.

ב. אם אין שם גג אין חיבור בין הסכך לדופן, ממילא הסוכה בב' דפנות ופסולה.

א. לא כל הלכות מחיצה מועילות להלכות גג. הלא עומד מרובה מועיל במחיצה.
על ידי כח עליון
ג' יוני 02, 2020 3:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה
תגובות: 11
צפיות: 442

Re: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה

מלבב כתב:הצד להקל מובן מאוד משום דופן עקומה, ולא מובן למה לא אם אין ד אמות בחמתה מרובה.

דופן עקומה אומרים על דופן שלימה, ולא על העשויה ע"י לבודים רבים.
כשיש חמתה מרובה הרי שאין שם מחיצה או גג.
על ידי כח עליון
ב' יוני 01, 2020 9:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה
תגובות: 11
צפיות: 442

Re: סוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה

בפמ"ג (תרלא א"א א) 'ואפשר אם מפסיק כל אורך הדופן, באופן שמקום שצל מרובה לא יהיה רק שתי דפנות, צ"ע בכל הסוכה' לכאו' הצד להקיל צ"ע, דאין לפרש היתר אלא מחמת הלבוד שבין הכשרים המועטים, ולא מצינו קולא כזו. (מצינו להיפך מזה בבכורי יעקב, על מה שאמרו דירקות שעתידין להתייבש וליפול דכמאן ד...
על ידי כח עליון
ב' מאי 25, 2020 3:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים
תגובות: 33
צפיות: 1096

Re: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים

נוצר בלבול אני טענתי לגבי פסל שאף לפי מש"כ תוס' לצרף שני חלקי סוכה כשהמצרף אינו ברוחב ז' טפחים, שהיינו דוקא כשהדפנות מקיפות הכל, אלא שהסכך הכשר אינו זע"ז. אבל אם מלבד חסרון הסכך, יש גם מחיצה פיזית המפסקת בין שני חלקי הסוכה, בכה"ג אף לתוס' לא אמרי' פסל. מה שאתה כתבת בהודעה האחרונה, הוא...
על ידי כח עליון
א' מאי 24, 2020 10:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים
תגובות: 33
צפיות: 1096

Re: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים

א. איני רואה סברא לחלק תן דעתך, לדבריך פסל של פחות מד' טפחים מועיל לחבר בין שני חלקי סוכה לכדי סוכה כשרה. וגם באם יש ביניהם מחיצה פיזית מהקרקע עד לסכך. א"כ שני חצאי סוכה עם ד' דפנות (זאת אומרת: שני סוכות קטנות של 3.5 על 7 טפחים) צמודים זה לזה, וביניהם פירצה של טפח או פחות (כדעתך) מצטרפים. לא מ...
על ידי כח עליון
א' מאי 24, 2020 1:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים
תגובות: 33
צפיות: 1096

Re: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים

מלבב כתב:א. איני רואה סברא לחלק

תן דעתך, לדבריך פסל של פחות מד' טפחים מועיל לחבר בין שני חלקי סוכה לכדי סוכה כשרה. וגם באם יש ביניהם מחיצה פיזית מהקרקע עד לסכך. א"כ שני חצאי סוכה עם ד' דפנות (זאת אומרת: שני סוכות קטנות של 3.5 על 7 טפחים) צמודים זה לזה, וביניהם פירצה של טפח או פחות (כדעתך) מצטרפים.
על ידי כח עליון
א' מאי 24, 2020 1:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים
תגובות: 33
צפיות: 1096

Re: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים

(זה מה שמצאתי רשום אצלי, אבל כנראה לא יספק אותך) בדברי הרמ"א לכאו' נראה דלא כהמג"א, דבכלל דבריו דלא כסוף דברי התוס' וכנקיטת הרא"ש והטור, דהרמ"א ס"ל לפסול כשאין במקום אחד שיעור הכשר סוכה עם ג' דפנות, ומש"כ 'ואף שמבחוץ אם מחובר לו מן הצדדים' הוא בדוקא, דרק בכה"ג כשר,...
על ידי כח עליון
ו' מאי 22, 2020 4:05 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לימוד מלאכת הוצאה ופרטיה מהמשכן
תגובות: 0
צפיות: 406

לימוד מלאכת הוצאה ופרטיה מהמשכן

בלומדי מסכת שבת, עשיתי רשימה של מלאכת הוצאה ופרטיה שנלמדו מהמשכן מי שיש בידו להוסיף שיוסיף מלאכת הוצאה נתייחדה משאר המלאכות, במה שנתפרט במשנה ובגמרא כל פרט מהמלאכה מהיכן נלמד. כך עשו גם הראשונים ובפרט בעלי התוס'. הוצאה בימינו ובשמאלו משנה שכן משא בני קהת. עקירה ממקום ד' (תוס' ד.) במשכן היו נוטלין מ...
על ידי כח עליון
ו' מאי 22, 2020 2:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים
תגובות: 33
צפיות: 1096

Re: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים

מניין לקחת לחלק בין איכא ד לפחות מד׳, בתוספת דף י״ז כתבו שאם יש חיבור של סכך ליד הדופן והאיור או סכך הפסול אינו הולך על פני כולה מצטרפים, ולא חילקו בין יש ד׳ לפחות מד׳. לכן אם נימא שהמחיצה מחלק רק מה שכנגדו, מספיק פירצה כל שהוא במחיצה לצרף הסכך שמאחורי המחיצה, ולכן לא מסתבר שרק מחיצה הרמטית יחלק, ו...
על ידי כח עליון
ד' מאי 20, 2020 8:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים
תגובות: 33
צפיות: 1096

Re: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים

לא הבנתי את הסיפא של הדברים
אחדד מה שכתבתי, אם יש מחיצה בין שני חלקי סוכה, מקובל עלי שא"א לערב את שני צידי המחיצה, נפק"מ לענין חמתה מרובה - כמו שכתבת.
אבל ברור שזה לא מחלק את מהות הסוכה, והכל כפוף להלכות פסל (כל שיש ד' או ז' טפחים המחברים ביניהם)
על ידי כח עליון
ד' מאי 20, 2020 3:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים
תגובות: 33
צפיות: 1096

Re: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים

לא ברור לי, אבל כל מקום שאין שם מחיצה בודאי אחד הוא.
ואף במקום שיש מחיצה, אם יש מסוף גובה המחיצה עד לסכך י' טפחים - שיעור מקום סוכה, אולי זה מספיק כדי להגדיר הכל כאחד, לא יודע.
על ידי כח עליון
ג' מאי 19, 2020 6:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים
תגובות: 33
צפיות: 1096

Re: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים

איפה הראש והר״ן ? ר"ן על דף ז. (ב: בדפי הרי"ף), אם תדייק בדבריו תראה שמה"ת הוא מועיל. רא"ש פ"א סוף סי' לג ולא דמי ללבוד שלא אמרינן לבוד לחומרא, דלא אמרינן שנחשב כסגור רק לקולא ולא לחומרא, אבל צורת הפתח אינו נחשב כסגור, רק נחשב פתח וזה מספיק לבוד לחומרא אינו ענין לכאן, כי הו...
על ידי כח עליון
ג' מאי 19, 2020 4:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים
תגובות: 33
צפיות: 1096

Re: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים

וכי עלה על דעתך שכך הוא הדין? א"כ לא מצאנו ידינו ורגלינו, באם יש צוה"פ תוך הסוכה (לשי' המשנ"ב ודלא כהחזו"א), ואם יש גוד אחית (באופן שיש רווח טפח בתוך הסכך) ובאופן של שני פסים של טפח משני צידי הסוכה (לר' אליעזר ב"י מדרבנן וכמבואר ז: בפרט בתוס' הוא מה"ת) ועוד צורה״פ אינו...
על ידי כח עליון
ג' מאי 19, 2020 2:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים
תגובות: 33
צפיות: 1096

Re: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים

וכי עלה על דעתך שכך הוא הדין?
א"כ לא מצאנו ידינו ורגלינו, באם יש צוה"פ תוך הסוכה (לשי' המשנ"ב ודלא כהחזו"א), ואם יש גוד אחית (באופן שיש רווח טפח בתוך הסכך) ובאופן של שני פסים של טפח משני צידי הסוכה (לר' אליעזר ב"י מדרבנן וכמבואר ז: בפרט בתוס' הוא מה"ת) ועוד
על ידי כח עליון
ב' מאי 18, 2020 5:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים
תגובות: 33
צפיות: 1096

Re: סוכה שיש בדופן האמצעי מחיצה בולטת של ז טפחים

כוונתך כנראה שבדופן האמצעי (-ריצפת השי"ן) אין ז' טפחים? וכוונתך לשאול שהיא מחלקת את הדופן האמצעי לשתיים? וכוונתך כנראה לאו דוקא מחיצה ז' טפחים ("כי הרי לדופן שלישי מספיק ז טפחים", אלא אפי' פחות מכאן, כי מה"ת סגי בטפח, הלל"מ טפ"ש, ולרבא טפ"ש וצוה"פ.) בכל אופן מ...
על ידי כח עליון
א' מאי 17, 2020 11:48 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 596
צפיות: 114264

Re: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל

לענין כתב:אין לי אפשרות לראות רא"ר. אשמח לאופן העלאה אחר.

https://winrar.he.downloadastro.com/download/https://get.videolan.org/vlc/3.0.10/win ... -win64.exe
(תעלה את התוכנה, תלחץ על לחצן ימני של העכבר, תבחר 'פתיחת מדיה', תפתח את הקובץ שבתיקיית תוכנת RAR שבתוך הורדות)
על ידי כח עליון
ו' מאי 15, 2020 1:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים
תגובות: 31
צפיות: 4155

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

קשור קצת לנושא האשכול

או"ח תרל"ג סוכה שהיא גבוהה וכו' מיעטה בכרים וכסתות אינו מיעוט עד שיבטלנה בפה. ובמ"ב (ס"ק יג): י"א שגם בביטול בלב סגי. כתבו האחרונים דאסור למעטה ביום טוב דהוי כעין בונה: ובשעה"צ (טו).
על ידי כח עליון
ו' מאי 15, 2020 12:08 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 495
צפיות: 113387

Re: עזרה - וורד

תודה רבה לכם יהודים יקרים
על הזמן הטרחה ועל הרצון

הרב שילה,
מפריד ברוחב נקודה 1?
הבעיה שלי שאני עושה 2 טורים לעמוד, כך שהטור השמאלי חסר בסופו קטע גדול (אפילו של 6 שורות) בגלל שהוא נדחף לעמוד הבא. ולא יעזור ליצור מפריד כמו שכתבת
על ידי כח עליון
ה' מאי 14, 2020 7:07 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 495
צפיות: 113387

Re: עזרה - וורד

הבנתי
אבל אז אני נאבד לי הקו המפריד

יש עוד פתרון לרווח שנוצר במסמך בעקבות הערות?
נוצר לי רווח כשיש הערה ארוכה על קטע אחרון בעמוד, כך שהוא מעתיק את הקטע לתחילת העמוד הבא, ולמטה חונה ההערה הארוכה
על ידי כח עליון
ה' מאי 14, 2020 5:54 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 495
צפיות: 113387

Re: עזרה - וורד

יואל שילה כתב:לעתים זה הגורם לרווח גדול מעל ההערות [קורים מקרים שמשתרבבים לשם כמה אנטרים], וכדאי להגדיר בהגדרת התבנית שרווח זה יהיה בעל נקודה אחת בלבד

תוכל להסביר לי את מה אני אמור להגדיר כרווח בעל נקודה אחת בלבד
(איפה ההגדרה הזאת נמצאת? ב"הערות שוליים"?)
על ידי כח עליון
ב' אפריל 20, 2020 12:51 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת
תגובות: 36
צפיות: 5372

Re: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת

עוד על שאלה זו דרכי שמואל שיחות ליל שבת קודש (פרשת אמור שיחה ו'): ונראה לבאר ע"פ מה שכתב הריב"ש בתשובה שכל זמן שלא היו קרבנות לא היו מועדים, שהקרבנות הם עיקר קדושת המועד, וכן מוכח מדברי הגר"א שכתב ליישב הקושיא שלפי החשבון יוצא שהמשכן נבנה בט"ו בתשרי והרי זהו יום טוב ואינו דוחה את...
על ידי כח עליון
ב' אפריל 13, 2020 11:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקוני טעויות בפי' רבינו חננאל
תגובות: 22
צפיות: 3040

Re: תיקוני טעויות בפי' רבינו חננאל - פסחים מח:

לפנינו נדפס (רבינו חננאל פסחים מח:): ר' עקיבא אומר לא כל הנשים ולא כל העצים ולא כל התנורים שוין זה הכלל תפח תלטוש בצונן ויש אומרים תפח: ובכת"י תאפה תפח.png תאפה ותלטוש בצונן ויש אומרים ת(?)פח לא הבנתי כוונת הדברים \\ שו"ר מ דקדוקי סופרים שיש גירסא בכת"י 'תאפה ותלטוש בצונן'. כך מצאתי כ...
על ידי כח עליון
ב' אפריל 13, 2020 8:34 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: קובץ וורד גדול שסופר את עמודיו כל הזמן
תגובות: 6
צפיות: 835

Re: קובץ וורד גדול שסופר את עמודיו כל הזמן

או
'חלוקה לרמות' בתגית 'תצוגה'
על ידי כח עליון
ב' אפריל 13, 2020 6:25 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: קובץ וורד גדול שסופר את עמודיו כל הזמן
תגובות: 6
צפיות: 835

Re: קובץ וורד גדול שסופר את עמודיו כל הזמן

תעביר אותו ממצב פריסת הדפסה (הזמן שלוקח זה לעמד מחדש את העימוד להדפסה)
על ידי כח עליון
ב' אפריל 06, 2020 9:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4897
צפיות: 779431

בקשה: רבינו חננאל פסחים מה: של מכון לב שמח

אין את זה באוצר, ואין לי אפשרות לראות

מה העירו על רבינו חננאל פסחים מה: של מכון לב שמח

בסוף פיסקא המתחילה: 'אמר ליה אביי לרב יוסף שנית כזית פחות מכזית מאי'
נראה שיש שם ט"ס (בכתב יד יש חזרה מוטעית, ובהגהה שם תיקון לכנדפס)
על ידי כח עליון
ה' אפריל 02, 2020 9:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ נוקשה להרמב"ם
תגובות: 2
צפיות: 549

Re: חמץ נוקשה להרמב"ם

מה שסיכמתי לעצמי בשיטת הרמב"ם אין בזה מרפא לדברי הטור והגר"א שהתקשיתי בהם למעלה. אשמח לפתרון הרמב"ם בספר המצוות (קצח) כתב שעל אכילת תערובת חמץ (ככותח הבבלי) - לוקה. ו'עם היותם אסורים ומוזהר מאכילתם', אינו לוקה אלא ביש בו כזית בכדי אכילת פרס. משמע שאף בפחות מכא"פ מוזהר מה"ת. ...
על ידי כח עליון
ג' מרץ 31, 2020 12:13 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שחיטת כל הסימן ביום טוב
תגובות: 5
צפיות: 446

Re: שחיטת כל הסימן ביום טוב

נחוץ לי לדעת (האם) מי מהאחרונים הקשה ונו"נ בהערה דלהלן - בהא דביו"ט שוחטים את כל שני הסימנים לצורך או"נ, והא להיתר אכילת הבשר סגי ברוב שנים בבהמה ורוב אחד בעוף, אלא מדרבנן לכתחילה שוחטים את כל הסימן, וכיון דשחט בה שנים ועדיין היא מפרכסת הרי היא כחיה לכל דבריה, והחובל בה חייב, והרי חו...

עבור לחיפוש מתקדם