החיפוש הניב 275 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כח עליון
ה' פברואר 14, 2019 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות בדיני בנין בכלים (בשבת)
תגובות: 2
צפיות: 316

Re: שאלות בדיני בנין בכלים (בשבת)

יש"כ אתה בסוגיא? א. הוא טוען ש'קציעות מהודקין' הוא רק תיאור המציאות, וטעם ההיתר לר"ח הוא כקליפי אגוזין, כידוע שהוא שיטת הירושלמי (הובא במג"א כמדומני). ב. אני רציתי לטעון: ונראה לפרש כוונתו, דבעירובין לה. אוקמינן ר' אליעזר בשיטת ר' נחמיה שאין הכלי ניטל אלא לצורך שימושו, ובשבת קמו. אוקמ...
על ידי כח עליון
ד' פברואר 13, 2019 12:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 34
צפיות: 655

Re: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי

נו ברור השאלה רק לפי רבא מהיכי תיתי שלפי רבא יש חילוק בין ז לז ע"י ד ולבוד? אני מנסה להסביר לך, שכל תיקונו של רבא לא בא אלא לתקן 'חיסרון' הדופן של הללמ"מ. אבל מי שעושה מחיצה כדינה אינו צריך שום תיקון. זה לא חידוש! זה פשוט לכל לומד. ולמה לא מצינו את החידוש הזה בשאר ראשונים? ואם תעיין במה ש...
על ידי כח עליון
ד' פברואר 13, 2019 12:03 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'ידיד נפש' - מהר אהוב כי בא מועד
תגובות: 31
צפיות: 2254

Re: 'ידיד נפש' - מהר אהוב כי בא מועד

ע"י האר"י קבור גבאי בית כנסת שלו ועל מצבתו נחקק השיר הנ"ל. שם כתוב 'מהר אהוב' ואף 'אלה חמדה לבי' מה זה אמור להיות? איזו מן הגדרה זו? 'גבאי בית כנסת'?!!! אתה לא מתבייש? זה נשמע כאילו הוא היה איזה משועמם, שכל עסקו בגבאות בית כנסת, אוסף צדקה ומארגן מניינים. הרב הקדוש האלוקי כמוהר"ר...
על ידי כח עליון
ג' פברואר 12, 2019 11:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 34
צפיות: 655

Re: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי

מלבב כתב:אז אולי תסביר מניין להר״ן לחדש דבר זה? ואיך לא מצינו שום אחד מהראשונים שיאמר חידוש זה?

ב. איך חידש הר״ן קולא כזאת בכזה פשטות בלי ראיה ובלי סברא,

בסוגיא היא פשיטות לא צריך לה ראיה ולא סברא, כנ"ל, מה"ת לרב יהודה סגי בטפח לר' סימון מדרבנן בעינן פס ד' ולבוד, רק רבא הצריך אף צוה"פ.
על ידי כח עליון
ג' פברואר 12, 2019 9:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 34
צפיות: 655

Re: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי

עיין בדרכי משה הארוך שהביא מהרב המגיד והכל בו שלא צריך צורת הפתח ברוח רביעית כשיש שלוש דפנות שלמות, וכן בלבוש כתב שאם יש שלש דפנות שלמות אין צריך צורת הפתח אם לא קשה לך, אשמח אם תצטט. לא מצאתי כלום. משמע דוקא שלמות, וכמה רחוק שזה לא גם כוונת הר״ן וכנ״ל, שאל״כ היה צריך לכתוב שאם דופן שלישי הוא ז לא ...
על ידי כח עליון
ג' פברואר 12, 2019 12:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 34
צפיות: 655

Re: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי

לא קשור לדברי הגר״א והמג״א, מה כוונתך לא קשור? הרי הם כתבו שלבוד אינו כמילוי. להגר"א (לכאו') דוקא בשלישית טפח, להמג"א אפי' בג' ראשונות (ורק בעשה ד' מחיצות מועיל לבוד) . שהרי כתב הר״ן הטעם דלא מהני פחות מד׳ היא משום שפחות מד׳ לא חשוב בשום מקום, לכן דוקא בעריבן מהני טפח הלכה למשה מסיני, אבל...
על ידי כח עליון
ב' פברואר 11, 2019 12:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 34
צפיות: 655

Re: סוכה העשויה כמבוי

הר״ן מיירי בשלש מחיצות שלימות, כלומר בלי פרצות, וכמו שכתבו שאר הראשונים המובאים בדרכי משה, ודברי הדרכי משה לכאורה טעות משום שהיה לו גרסה אחרת בר״ן, ותמוה מאוד לפי גירסת הדרכי משה, מניין לו להר״ן לחדש דבר כזה בלי ראיה להתיר בלי צורת הפתח רק בגלל שיש ז בלי לבוד, הרי לבוד כמאן דמליא דמיא. זה לשון הרמ&...
על ידי כח עליון
ד' פברואר 06, 2019 8:22 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 2575

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

מענין לענין, העירני פעם חכ"א, לשיטת רבי יהודה הא שתי מחיצות הוו רה"י דאו', וא"כ כל שני אנשים שעומדים זה מול זה ברה"ר, כבר יש ביניהם רה"י גמורה, (כי באופן נורמלי יש ברוחב אדם ד"ט, ובין רגליו יש בדר"כ לבוד). ואם נניח שהמרחק בין המחיצות לר"י צריך להיות פחות מאור...
על ידי כח עליון
ב' פברואר 04, 2019 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עיטור בכוסות ריקים?
תגובות: 36
צפיות: 1161

Re: עיטור בכוסות ריקים?

משל למה הדבר דומה למי שיוציא ברכון וישמיט ממנו בורא מיני בשמים על הבדלה כי בליטא לא ברכו (כידוע). באמת מה הסיבה לזה? [מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, עד היום לא נוהג לברך על מיני בשמים בהבדלה, ומעולם לא הבנתי הטעם לזה]. תשובות והנהגות כרך ה סימן פו ברכת בורא מיני בשמים ומאורי האש בהבדלה הבאת...
על ידי כח עליון
ב' פברואר 04, 2019 7:55 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 2575

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

צריך שיהיה לבוד למשהו, לא? (הפתח פרוץ). אמרי לך אנא שתי מחיצות דאורייתא, ואת אמרת לי דבעינן דעריבן? כעין עריבן, מה מסיים את המחיצה הזו לרשות היחיד שבאיזור שלה? (אני לא יודע עירובין, יכול להיות שאני טועה) אם המרחק בינו לבין שכנגדו הוא פחות מד"ט, אזי הלכה פסוקה היא שאין מחיצה לפחות מד"ט. במ...
על ידי כח עליון
ב' פברואר 04, 2019 12:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 34
צפיות: 655

Re: סוכה העשויה כמבוי

לגבי סוכה ניחא, דאע"פ דהפרוץ מרובה הרבה על העומד הסוכה כשרה; אבל לגבי שבת לא מצאתי מענה. גם אני לא מצאתי להדיא מה הדין בשבת, אמנם יש משמעות גדולה ברא"ש על הסוגיא הנ"ל (סוכה ז.) שבשבת אי"צ שיהיה סך כל הדפנות עומד מרובה (רק כל דופן לעצמה. נפק"מ כשיש ג' מחיצות - רה"י מדאו...
על ידי כח עליון
ב' פברואר 04, 2019 12:36 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 2575

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

אם המרחק בינו לבין שכנגדו הוא פחות מד"ט, אזי הלכה פסוקה היא שאין מחיצה לפחות מד"ט. אתה צודק, הכוונה ד"ט (אורכו כרחבו, כדפסקינן פרוץ כמרובה מותר) במחשבה שניה - יל"ח בהאי דינא שאין מחיצה לפחות מד"ט, מה קורה במחיצה הסמוכה לצוה"פ של רה"י אחרת, והיא באה כביכול 'להרחיב'...
על ידי כח עליון
א' פברואר 03, 2019 11:55 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 2575

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

מענין לענין, העירני פעם חכ"א, לשיטת רבי יהודה הא שתי מחיצות הוו רה"י דאו', וא"כ כל שני אנשים שעומדים זה מול זה ברה"ר, כבר יש ביניהם רה"י גמורה, (כי באופן נורמלי יש ברוחב אדם ד"ט, ובין רגליו יש בדר"כ לבוד). ואם נניח שהמרחק בין המחיצות לר"י צריך להיות פחות מאור...
על ידי כח עליון
א' פברואר 03, 2019 12:09 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 2575

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

יש לציין לשיטת הריטב"א עירובין כב. (דלא כתוס' ו: סד"ה וכי תימא) שכל שיטת ר"י דב' מחיצות דאוריתא לא נאמרה במקום רחב ט"ז אמה דאל"כ בטלת תורת רה"ר לר"י. כוונתו שבין ב' המחיצות יש ט"ז אמה (דכל רה"ר דרך כלל עוברת בין ב' מחיצות). מה הוכחת מכאן לגוף השאלה, באופ...
על ידי כח עליון
ש' פברואר 02, 2019 11:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 34
צפיות: 655

Re: סוכה העשויה כמבוי

דרך אגב איך אתה מבין את ר' יהודה ששתי מחיצות עושות רה"י? ברור לך שהוא מתיר כש'פרוץ מרובה' בסך הכל של המחיצות? אם לא, על כרחך כדלעיל - רחבו אינו יתר על אורכו. אני רוצה לשמוע דעת תלמידי חכמים. הרי לך דעת הפוסקים: א. שני דפים ברשות הרבים זה כנגד זה במרחק פחות מעשר אמות, רחבים ארבעה וגבוהים עשרה, ...
על ידי כח עליון
ו' פברואר 01, 2019 2:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 34
צפיות: 655

Re: סוכה העשויה כמבוי

במחילה אתה מחדש חילוק שלא נזכר בשום מקום, נכון, לכן אני רוצה לשמוע דעת תלמידי חכמים מסברא לא מבוססת. על זה אני חולק קצת, ומכיון שקשה להכריע בויכוח 'מבוססת' 'לא מבוססת' אסתפק בראיות קונקרטיות מבוי ארכו יתר על רחבו בגלל שהוא עשוי למעבר, והסיבה שהוא ניתר בלחי וקורה כתב הרשב"א שכיון שעשוי למעבר לא...
על ידי כח עליון
ו' פברואר 01, 2019 1:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 34
צפיות: 655

Re: סוכה העשויה כמבוי

שוב מצאתי:
העשויה כמבוי.png
העשויה כמבוי.png (15.46 KiB) נצפה 589 פעמים

והוא רמז למה שהערתי אני
(אם אורך הדפנות קטן מרוחב הפילוש, שוב נעשה פרוץ מרובה, ועל כרחך שסוכה כמבוי זו אורכה יתר על רחבה, או עכ"פ שוים)
על ידי כח עליון
ו' פברואר 01, 2019 12:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 34
צפיות: 655

Re: סוכה העשויה כמבוי

אנחנו מדברים על סוכה שיש לה רק ב' דפנות והשלישית פרוצה הדעת נותנת, כי דיניה של המחיצה השלישית של סוכה כדיניה של המחיצה הרביעית של רשות היחיד בשבת. אם 'הדעת נותנת', לדין אבל עם 'דעת תורה', לית דין. אכן על זה בדיוק אני בא לדון, שונה לגמרי תיקון רשות שהיא כבר מוגדרת בשלש מחיצות, שמן התורה כרה"י, ...
על ידי כח עליון
ו' פברואר 01, 2019 12:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 34
צפיות: 655

Re: סוכה העשויה כמבוי

חצר שהיא רשות פרטית ראויה להיתר פסים, מבוי לא. שולחן ערוך אורח חיים הלכות הוצאה והכנסה סימן שסג סעיף כו: אֵין מָבוֹי נִתָּר בְּלֶחִי אוֹ קוֹרָה עַד שֶׁיִּהְיוּ פְּתוּחִים לְתוֹכוֹ שְׁנֵי חֲצֵרוֹת וּלְכָל חָצֵר שְׁנֵי בָּתִּים, וְשֶׁלֹּא יְהֵא בְּכָל פֶּתַח מֵאֵלּוּ פָּחוֹת מֵאַרְבָּעָה טְפָחִים, וְ...
על ידי כח עליון
ו' פברואר 01, 2019 12:14 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 34
צפיות: 655

Re: סוכה העשויה כמבוי

האם הציור שהבאת הוא אכן מותר? הלא פרוץ מרובה על העומד! שולחן ערוך אורח חיים הלכות הוצאה והכנסה סימן שסב סעיף ח: פָּרוּץ מְרֻבֶּה עַל הָעוֹמֵד אָסוּר, אֶלָּא אִם כֵּן כָּל פִּרְצָה מֵהֶם פְּחוּתָה מִשְּׁלשָׁה טְפָחִים: ובביאור הלכה שם בד"ה פרוץ מרובה על העומד: וְדַע, דְּכָל הָאִסּוּר דְּפָרוּץ ...
על ידי כח עליון
ו' פברואר 01, 2019 12:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 34
צפיות: 655

Re: סוכה העשויה כמבוי

צודק,
אבל עדיין איני חוזר בי ממש"כ (עד שתוכיח דבריך), שאין הגדרת מבוי שרחבו יתר על אורכו הופכתו לחצר.
על ידי כח עליון
ה' ינואר 31, 2019 11:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 34
צפיות: 655

Re: סוכה העשויה כמבוי

נמצא שאם יש לו רי"ש של ז' טפחים על ז' טפחים, וכנגד רגל הרי"ש ממול במרחק של 10 אמות עוד דופן של ז' טפחים כשרה הסוכה. וזה דבר שלא יעלה על הדעת. אבל דעת תורה כן היא: א. סוכה בת ג' מחיצות כמוה כרשות בת ד' מחיצות לענין שבת. ב. כשם שפרצה פחותה מעשר אמות במחיצה הרביעית של רשות היחיד נחשבת כפתח ל...
על ידי כח עליון
ה' ינואר 31, 2019 11:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 34
צפיות: 655

Re: סוכה העשויה כמבוי

מבוי שאין לו צורת מבוא וכניסה לחצרות לא נחשב כרשות עצמאית ששיך לסגור אותה לעשות בה תיקונים משלימים (קורה לחי וכדו' ) כין אין כאן תמונת רשות, היא מאוחדת עם רשות הרבים. לא כי, בלחי וקורה הוא דאינו ניתר, אבל בפס ארבעה או בשני פסין של שני משהויין הרי הוא ניתר, כחצר. והטעם, משום 'שאין לו צורת מבוא וכניס...
על ידי כח עליון
ה' ינואר 31, 2019 8:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 34
צפיות: 655

Re: סוכה העשויה כמבוי

סליחה. אני לא מתכוון לחלוק על רש"י ולא על אף ראשון אחר, וגם לא אחרון, כי אין אף אחד שמדבר על הנקודה. סוכה העשויה כמבוי הוא כפירש"י ב' דפנות הניצבות זו מול זו כמבוי המפולש, אלא: אני מתכוון לענות על בעיה, שהיא: לא מסתבר כלל שסוכה שיש לה דופן, נניח רוחב ז' טפחים, וכנגדה ממול במרחק של 10 אמות ...
על ידי כח עליון
ה' ינואר 31, 2019 2:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 34
צפיות: 655

סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי

בלומדי דף ז. בענין סוכה העשויה כמבוי, עלה ברעיוני (ונראה לי כדבר מושכל ופשוט) שלא דיברו ב'סוכה כמבוי' אלא בעשויה כדין מבוי, כלומר שלא יהא רחבה יתר על אורכה. ולא מצאתי בינתיים מי שידבר מענין זה.
על ידי כח עליון
ג' ינואר 15, 2019 9:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9999
צפיות: 760199

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אם אפשר בבקשה
שמות חכמים לרא"מ ווייס עמ' קכח הע' 14
(viewtopic.php?p=517591#p517591)
על ידי כח עליון
א' ינואר 13, 2019 8:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 601
צפיות: 8379

מיהו הר"ש (שמעון/שמשון) ב"ר יוסף, גיס ר"ת?

מובא בהגה"מ (ועוד) שעשה הר"ש סוכה באופן שא"א לגשמים לרדת ופסל זאת ר"ת.
מיהו אותו ר"ש?
על ידי כח עליון
ו' ינואר 11, 2019 1:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9999
צפיות: 760199

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:
כח עליון כתב:אפשר לבקש 'ליקוטים' שבסוף 'אמרי נועם' להגר"א?

תודה רבה לך
אולי יש לזה המשך - על שאר מסכתות הש"ס?
(אני צריך את הקטע על מסכת סוכה)
על ידי כח עליון
ו' ינואר 11, 2019 2:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9999
צפיות: 760199

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אפשר לבקש 'ליקוטים' שבסוף 'אמרי נועם' להגר"א?

זה לא מובא במהדורות הישנות, כך שאין לי מושג אם קיים באוצר, ומי ליקט
על ידי כח עליון
ב' דצמבר 31, 2018 12:25 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: פירוש 'נקם אחת משתי עיני'
תגובות: 3
צפיות: 314

Re: פירוש 'נקם אחת משתי עיני'

לכאורה לדרך זו המם היא מם הסיבה. אנקמה אחת (ולא אשנה. כבש"א כו,ח; נחום א,ט) מפני (שנקרו את) שתי עיני. (ויש אחת בפתח שאינו סמוך). יישר כחך אמנם עדיין אינו אותו ענין, שאינו רק 'מסיבת שתי עיני' אלא 'מסיבת עקירת שתי עיני' ואולי לשון זה שייך יותר לענין לקיחת נקמה, שכאילו נאמר ואקח נקמה משתי עיני בע...
על ידי כח עליון
ה' דצמבר 27, 2018 9:13 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: פירוש 'נקם אחת משתי עיני'
תגובות: 3
צפיות: 314

פירוש 'נקם אחת משתי עיני'

על הפסוק 'ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלשתים' יש פרשנים שפירשו נקמת עין אחת מתוך שתי עיניים (רש"י רד"ק ומלבי"ם) וכך הוא נדרש ע"י חז"ל (א' בעוה"ז וא' לעת"ל) ויש שפירשו נקמה אחת (אחרונה?) כנגד שתי עיני (מצוד"ד). השאלה שלי, האם מצאנו עוד בתנ"ך חילוף 'כנגד'/'במ...
על ידי כח עליון
א' דצמבר 23, 2018 9:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה: מראי מקומות על הלכות דפנות הסוכה
תגובות: 0
צפיות: 356

בקשת עזרה: מראי מקומות על הלכות דפנות הסוכה

אני לומד מסכת סוכה, כעת הגעתי לדף ז, ונערמים אצלי שאלות בענין הדפנות והלכותיהן. ברור שהכל עלה על שולחן מלכים ונפרט אצל שולחני, אשמח לקבל הפנייה או גם לקבל חומר כתוב בענין זה. - שאלה לדוגמא מהיום בגמ' סוכה איתא סוכה העשויה כמבוי וכו'. ובעירובין איתא דמבוי בעינן שיהא אורכו יתר על רחבו. שאלתי: האם גם ב...
על ידי כח עליון
ד' דצמבר 19, 2018 12:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: מיגו דהוי דופן וכו', ולא לענין סוכה
תגובות: 11
צפיות: 1523

Re: מיגו דהוי דופן וכו', ולא לענין סוכה

לא הובא בינתיים
ביצה ו. 'הואיל ומוכן אגב אמו בשחיטה' לכך ניתר משום מוקצה.

(רש"י: הואיל ומתיר עצמו - בלידתו להיות נשחט מה שלא היה לפני לידתו אף מוקצה התיר את עצמו בלידתו דמגו דאתקן להא אתקן להא)
על ידי כח עליון
א' דצמבר 09, 2018 12:01 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עצות פרקטיות להארכת זמן בעירת נר חנוכה
תגובות: 30
צפיות: 1170

Re: טיפים מעשיים להדלקת נרות

אני מדליק חנוכיה בתוך 'בית חנוכיה' ונוצרים בגגה נטיפי פחם גדולים. יש מי שיודע האם אפשר למנוע את זה ואיך? א. שהלהבה לא תהיה גדולה (ובהוראות הפתילות הקנויות, ממליצים על פתילה שאיננה גבוהה מ-5 מ"מ משפת המקום ממנה היא יוצאת. ב. שהלהבה לא תהיה סמוכה לתקרת הבית. ג. שזה לא יהיה שמן גפת גרוע או מזוייף...
על ידי כח עליון
ה' דצמבר 06, 2018 1:24 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עצות פרקטיות להארכת זמן בעירת נר חנוכה
תגובות: 30
צפיות: 1170

Re: טיפים מעשיים להדלקת נרות

תקפיד שאורך הפתילה שיוצאת מהצינורית (למעלה) קטן מאד, כך לא מתפתחת 'פטריה' בתוך השלהבת - בדוק עוד ענין, הפתילה צריכה שיהיה לה מרווח מסויים בתוך הצינורית לצורך יצירת ה(ואקום?) - שע"י כך נמשך השמן למעלה. אם הפתילה ממלאת את כל הצינורית - השאיבה לא טובה, וכן להיפך, אם יש לה מרווח גדול מידי - השלהבת...
על ידי כח עליון
ש' נובמבר 17, 2018 11:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת ויצא. ויצק שמן על ראשה
תגובות: 5
צפיות: 300

Re: פרשת ויצא. ויצק שמן על ראשה

ייש"כ.
עדיין לא הונח לי. השמש המטר והרוחות, אינן יכולות על כתם שמן אחד, בתקופה בלתי מוגבלת (22 שנה לכה"פ).
למה לא העדיף יעקב לסמן ע"י סידור אבנים או הטמנת האבן וכדו'.
על ידי כח עליון
ו' נובמבר 16, 2018 9:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת ויצא. ויצק שמן על ראשה
תגובות: 5
צפיות: 300

פרשת ויצא. ויצק שמן על ראשה

על דברי הפסוק "ויצא שמן על ראשה". כתב האבן עזרא: "להכירה בשובו".

איזה היכר זה?
וכמה זמן הוא ראוי לעמוד?
על ידי כח עליון
ו' נובמבר 16, 2018 1:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: דופן עקומה בסוכה עגולה
תגובות: 0
צפיות: 154

דופן עקומה בסוכה עגולה

בגמ' איתא, מי שיש לו סוכה גבוהה כ' אמה, ועשה לה תקנה איצטבא (בנין של אבן או של עץ) על דופן מן הצד (למשל סוכה העשויה כאות ח , ועשה האיצטבא לאורך אחת מרגליה) ויש בין האיצטבא לדופן ממול פחות מד' טפחים - אמרי' על אותה דופן מרוחקת שהיא נעשית כדופן עקומה, וממילא סוכתו כשרה בג' דפנות. מלבד זאת, באותה סוכה ...
על ידי כח עליון
ו' נובמבר 16, 2018 1:07 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דופן עקומה כאשר הסכך הפסול נע ברוח
תגובות: 1
צפיות: 642

Re: דופן עקומה כאשר הסכך הפסול נע ברוח

דעת המשנ"ב שמחיצה המתנדנדת ברוח פסולה, (שסג-כ, תרל-מח). מה הדין בדופן עקומה, כאשר הסכך הפסול האמור להיות דופן, נע ברוח? ואולי בכלל צריך לשאול גם על סכך כשר, האם לדעת המשנ"ב יש לפוסלו אם הוא נע ברוח? דין דופן עקומה נאמר רק אחרי שיש לדופן הכשר בהלכות דופן, לכך בעינן שתהא י' טפחים (סוכה ד:),...
על ידי כח עליון
ו' נובמבר 16, 2018 1:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: גוד אסיק
תגובות: 24
צפיות: 803

Re: גוד אסיק

בזכרוני המטושטש שמובא שאין אומרים בכלל גו"א בכה"ג אלא רק אם הכותל ישר לגמרי. ואיני זוכר כעת מקורו. לכאו' מדברי הגמ' בעירובין צד ע"ב בהתחלה משמע שלא אומרים פי תקרה יורד וסותם באלכסון, ומסתבר שה"ה בגוד אסיק. האם אני צודק בהבנתי? שם זה בגלל שאין פה, כמבואר ברש"י שם. אתה מתכון ...

עבור לחיפוש מתקדם