החיפוש הניב 107 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כח עליון
ו' מאי 19, 2017 3:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדול שנשבה בין העכו"ם, לענין קיום שבת
תגובות: 1
צפיות: 57

גדול שנשבה בין העכו"ם, לענין קיום שבת

איתא בירושלמי (שבת ז,א) גדול שנשבה בין העכו"ם רב ושמואל חד אמר מונה ששה ועושה שבת. וחרנה אמר עושה שבת ומונה ששה. רבי יצחק בר אלעזר בשם רב נחמן בר יעקב מונה ששה ועושה שבת. חמשה ועושה שבת ארבעה ועושה שבת ג' ועושה שבת שנים ועושה שבת. אחד ועושה שבת. אמר ר' מנא אין אישתבאי בתלתא הוא עבד בשובתא. רב ה...
על ידי כח עליון
ו' מאי 19, 2017 12:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה 'סולת'?
תגובות: 7
צפיות: 156

Re: מה זה 'סולת'?

בזה יש ליישב מבוכה שהיתה לי בפירוש ירושלמי ז"ל הירושלמי פרק ז הל' ב משבת: ומה המרקד קמח מלמטן ו סולת מלמעלן. אף המשמר יין מלמטן ושמרין מלמעלן. והדימוי למשמר מוקשה, שהרי סולת הוא טוב מן הקמח, משא"כ השמרים. ולכך רצו ליישב בכל מיני אופנים, ולבאר דהירושלמי פליג עם הבבלי קלט. דאמרי' התם (ר' זיר...
על ידי כח עליון
ה' מאי 11, 2017 3:13 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך נסדרו פרשיות ויקרא ובמדבר למשה
תגובות: 2
צפיות: 63

Re: איך נסדרו פרשיות ויקרא ובמדבר למשה

ד. פרשת שילוח טמאים. היינו מה שנאמר אחר פקידת מנין כל ישראל וסדר חנייתם ופקידת מנין שבט לוים ומינויים לנשיאת המשכן וכליו. נאמר פרשת שילוח טמאים. ופרשה זו בא' בניסן לשלחם ממחנה שכינה ולויה, אך נכתבה אחר כל הנ"ל שנאמרו ונעשו באייר לפי שמחנה ישראל לא נקבע אלא באייר. ה. פרשת אחרי מות. נגד כניסת בנ...
על ידי כח עליון
ה' מאי 11, 2017 3:06 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך נסדרו פרשיות ויקרא ובמדבר למשה
תגובות: 2
צפיות: 63

Re: איך נסדרו פרשיות ויקרא ובמדבר למשה

שיטת המלבי"ם בפרשת טמאים מלבי"ם במדבר פרק ה: ונדחקו רש"י ותוס' בפי' פרשת טמאים, ולדעתי כוון על פרשת תזריע ומצורע, ששם צוה על טומאת יולדת ומצורע וזב וזבה, וקיי"ל דלידה ונגעים וזיבה שלפני הדבור אין מטמאין, כמ"ש בספרא (תזריע סי' ב' וסי' ל"ו מצורע סי' קכ"א וסי' קס&quo...
על ידי כח עליון
ה' מאי 11, 2017 2:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך נסדרו פרשיות ויקרא ובמדבר למשה
תגובות: 2
צפיות: 63

איך נסדרו פרשיות ויקרא ובמדבר למשה

גיטין ס ע"א אמר רבי לוי: שמנה פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכן, אלו הן: פרשת כהנים, ופרשת לוים, ופרשת טמאים, ופרשת שילוח טמאים, ופרשת אחרי מות, ופרשת שתויי יין, ופרשת נרות, ופרשת פרה אדומה. יש לעיין בסוגיא זו, ואשמח בהערת חברי בית המדרש [פרשת כהנים - ויקרא כא,א פרשת לוים - במדבר ח,ו פרשת טמאים ...
על ידי כח עליון
ג' מאי 02, 2017 10:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 2% שומרי תו"מ קודם השואה?
תגובות: 1
צפיות: 188

2% שומרי תו"מ קודם השואה?

שמעתי שלפני השואה היו 2% שומרי תו"מ. האמנם זה המספרים?
אשמח במידע
על ידי כח עליון
ג' מאי 02, 2017 12:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חילוקי חטאות בחלב משני בהמות
תגובות: 0
צפיות: 62

חילוקי חטאות בחלב משני בהמות

אני מחפש מקור להכריע בנידון שעלה אצלינו בבית מדרש, מהו בב' כזיתי חלב הבאים משני בהמות, אם נחשבים כשני גופים (דומיא דב' נדות) וחיב ב' חטאות (וכן אין מצטרפין לכזית) או לאו. הפשטות שהם אחד, אבל צריך בזה דבר מוכרע (יש לדייק מתוס' שבת סט: שהעמיד הי"ת דתינוק שנשבה שחייב חטאת א' בחלב אליבא דר"י ב...
על ידי כח עליון
א' אפריל 23, 2017 12:22 am
פורום: אספקלריא
נושא: חובתו של יהודי להתנסות בכל דרכי עבודת ה'?
תגובות: 24
צפיות: 565

Re: חובתו של יהודי להתנסות בכל דרכי עבודת ה'?

אל תטוש נאמר על קיום המצוות ומנהגיהם אין שום 'אל תטוש' באדם שלומד 'מוהר"נ' או 'נועם אלימלך', 'חזו"א' או 'חי' רח"ה' - אם באחד מאלו הוא מוצא את עובדת ה' שלו, איך מותר ללמוד ר' שמואל על כתובות הרי לסבא שלי זה לא היה? איך מותר ללמוד מאמרי ר' אלימלך בידרמן כשלאבא שלי לא היה את זה? אלא מה ת...
על ידי כח עליון
ו' אפריל 21, 2017 2:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חובתו של יהודי להתנסות בכל דרכי עבודת ה'?
תגובות: 24
צפיות: 565

Re: חובתו של יהודי להתנסות בכל דרכי עבודת ה'?

חלק מעבודת היהודי בעבודת ה', היא גם שיהא אפשרות בידו לקיים את עצמו נפשו ביתו וילדיו אחריו בדרך נכונה וראויה. אין שום דרך בעולם (אנושי) שיעבור אדם מתרבות לתרבות כדי 'לנסות', וא"א 'לקנות' דרך בעבודת ה' בלא שיסתגל האדם ויתערה בקהילה המדוברת, על כן לטובת נפשו וילדיו לא יעשה שינוי דרסטי כלל אלא רק ל...
על ידי כח עליון
ו' אפריל 21, 2017 1:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קג - חמשה 'שמות' בסוגיא
תגובות: 2
צפיות: 99

Re: שבת קג - חמשה 'שמות' בסוגיא

הצ"ע לאור הברייתא המובאת בגמ' (קג:).

ואולי אפ"ל דמ"ש רבנן לר' יהודה (קד:) 'אין השם מן המובחר' - שהוא בל' מליצי שאין ה'תיבה' מובחרת, אבל לא על 'שם הקב"ה' (שיש בזה סרך זלזול כלפי שמיא) לא עיינתי.
על ידי כח עליון
ו' אפריל 21, 2017 1:50 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שיכוון רגליו כאחת בתפילה
תגובות: 7
צפיות: 426

Re: שיכוון רגליו כאחת בתפילה

צה ס"ק ב' מהפמ"ג
על ידי כח עליון
ו' אפריל 21, 2017 11:27 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שיכוון רגליו כאחת בתפילה
תגובות: 7
צפיות: 426

Re: שיכוון רגליו כאחת בתפילה

פרי יהושע כתב:מי שמתפלל בישיבה [כגון חולה זקן, או בנסיעה], צריך לכוון רגליו או לא?.


המשנ"ב כתב שכן, ואף אני התפלאתי בזה, שנמצא ענין הרגלים חשוב לכשעצמו ואינו הגדרה באופן העמידה
על ידי כח עליון
ו' אפריל 21, 2017 11:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת מאמריו של הרב דנדרוביץ | ניסן תשע"ז | להורדה
תגובות: 13
צפיות: 702

Re: אסופת מאמריו של הרב דנדרוביץ | ניסן תשע"ז | להורדה

במאמר השני הוא תוקף בנ"א בלי להשאיר לו מציבה, לא היה לו מה להשיב?
על ידי כח עליון
ו' אפריל 21, 2017 11:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קג - חמשה 'שמות' בסוגיא
תגובות: 2
צפיות: 99

שבת קג - חמשה 'שמות' בסוגיא

מצינו בסוגיא אחת 5 פירושים למונח 'שם' א. במתני' 'בין משם אחד בין משתי שמות' - כלומר צורת אות נקראת שם. ב. שם 'שם קטן משם גדול' - כלומר תיבה נקראת שם. ג. שם 'שם משמעון' - התנא נקט כדוגמא ב שמו של אדם . ד. בגמ' 'יכול עד שיכתוב את כל השם' - דברי ר"ש מתפרש בגמ': כל ה פסוק . ה. בגמ' 'הרי שהיא צריך ל...
על ידי כח עליון
ו' אפריל 21, 2017 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה מצב העירוב ברחוב סורצקין י-ם?
תגובות: 2
צפיות: 108

מה מצב העירוב ברחוב סורצקין י-ם?

אם אפשר, אשמח לדעת אם יש שם עירוב טוב
על ידי כח עליון
ד' אפריל 19, 2017 6:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חינוך קטן, כשבירך ויצא בדיעבד
תגובות: 3
צפיות: 64

Re: חינוך קטן, כשבירך ויצא בדיעבד

אפשר שאין חינוך אל בדרך התמדה, ואת ברכת 'מזונות' יברך מחמת החינוך כראוי.

מסתבר שיש בזה דברים מפורשים, השאלה לעניות דעתי
על ידי כח עליון
ד' אפריל 19, 2017 6:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7251
צפיות: 266541

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מה שנכון נכון כתב:
כח עליון כתב:אבקש אם אפשר,
ספרים שנמצאים באוצה"ח
1. משנה שכר שכיר (מהדורה חדשה) על התורה. טייכטאל ישככר שלמה בן יצחק. עמוד 300 (בגןף ספר - עמוד 259)

2. מקדש הקודש, קונטרס משכן העדות בסוף ספר מקדש הקודש לה' יצחק גולדשטוף. סי' נב בדין משכן אהל מועד

תודה מראש


תודה לך
על ידי כח עליון
ד' אפריל 19, 2017 6:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חינוך קטן, כשבירך ויצא בדיעבד
תגובות: 3
צפיות: 64

חינוך קטן, כשבירך ויצא בדיעבד

מה הדין קטן שבירך שהכל על מזונות,
אם יש להורות לו לברך שוב מזונות, כדי שיתחנך לברך באופן מתוקן
או שמכל מקום הלא נתחנך בעצם הברכה
על ידי כח עליון
ד' אפריל 19, 2017 6:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חינוך קטן, כשבירך ויצא בדיעבד
תגובות: 1
צפיות: 41

חינוך קטן, כשבירך ויצא בדיעבד

מה הדין קטן שבירך שהכל על מזונות,
אם יש להורות לו לברך שוב מזונות, כדי שיתחנך לברך באופן מתוקן
או שמכל מקום הלא נתחנך בעצם הברכה
על ידי כח עליון
ד' אפריל 19, 2017 6:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנגינת בנה ביתך כבתחילה זהה למנגינת אלי ציון ועריה-טעם
תגובות: 12
צפיות: 430

Re: מנגינת בנה ביתך כבתחילה זהה למנגינת אלי ציון ועריה-טעם

וכן יום ל'יבשה זהה' ל'טובים מאורות' ובאופן מפתיע או לא כל כך גם ל'משיב הרוח ומריד הגשם' של הגננות. וכן 'ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו' זהה ל'פרעה בפיג'מה'. ודו"ק היטב. מה, אתה מלעיג? ניגוני התפילה של פעם לא היו "העתק הדבק" כמו הגננות של היום. לכל דבר יש טעם. אתה באמת מתעה, דבריך ברצינות?
על ידי כח עליון
ג' אפריל 18, 2017 10:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים
תגובות: 619
צפיות: 37935

Re: בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים

הרב יצחק גולדשטוף מחבר ספר מקדש הקודש (סנהדריה 126/18)
יש לו דוא"ל? א"כ אשמח לקבלו
על ידי כח עליון
ג' אפריל 18, 2017 10:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7251
צפיות: 266541

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אבקש אם אפשר,
ספרים שנמצאים באוצה"ח
1. משנה שכר שכיר (מהדורה חדשה) על התורה. טייכטאל ישככר שלמה בן יצחק. עמוד 300 (בגןף ספר - עמוד 259)

2. מקדש הקודש, קונטרס משכן העדות בסוף ספר מקדש הקודש לה' יצחק גולדשטוף. סי' נב בדין משכן אהל מועד

תודה מראש
על ידי כח עליון
ו' אפריל 14, 2017 3:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: לאהוב ת"ח
תגובות: 14
צפיות: 546

Re: לאהוב ת"ח

יישר כחך
על ידי כח עליון
ו' אפריל 14, 2017 2:27 am
פורום: פסח
נושא: קנתה חמץ בפסח וזרקתו לאשפה האם צריכה לחפש אחריו כדי לבער?
תגובות: 37
צפיות: 442

Re: קנתה חמץ בפסח וזרקתו לאשפה האם צריכה לחפש אחריו כדי לבער?

פרי יהושע כתב:עכ"פ הוי מעשה עבירה בכך שמתכוון לקנות.


שוב,
מתכוין לקנות חמץ?
או מתכוין בכלל לקנות? איזה עבירה יש בכוונה לקנות דבר בעלמא
אלא מתכוין להכניס לרשותו חמץ בלא להחיל קנין, א"כ הוא אשר אמרתי, רק במכניס לרשותו חמץ
על ידי כח עליון
ו' אפריל 14, 2017 2:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: לאהוב ת"ח
תגובות: 14
צפיות: 546

Re: לאהוב ת"ח

מוכרח אני להוסיף פעם שמעתי מזקיני 'ווארט' בענין עשרה הרוגי מלכות (אמר לי בשם אומרו ואינו זוכר) מ"ש בקרא וְכָל מַעְשַׂר בָּקָר וָצֹאן כֹּל אֲשֶׁר יַעֲבֹר תַּחַת הַשָּׁבֶט הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה קֹּדֶשׁ לַה' שהוא מתפרש כך: וכי למה מת עקיבא שהיה רועה צאן ובקר, (בשלמא) כל אשר יעבור (נהרג) תחת השבט (הש...
על ידי כח עליון
ו' אפריל 14, 2017 2:11 am
פורום: פסח
נושא: קנתה חמץ בפסח וזרקתו לאשפה האם צריכה לחפש אחריו כדי לבער?
תגובות: 37
צפיות: 442

Re: קנתה חמץ בפסח וזרקתו לאשפה האם צריכה לחפש אחריו כדי לבער?

פרי יהושע כתב:איני חושב שזה הכוונה ברמב"ם, אלא כיון ועשה מעשה של קניה חשוב כמעשה לעניין ב"י ותל"מ, וה"נ הכא.


באר דבריך!
הלא אין קנין באיסור הנאה, א"כ מה מועיל מה שנתכוון לעשות מעשה קנין באיזה דבר עלום אם אינו קונה
ועל כרחך שאיסורו במה שמתכווין לקנין, ואין זה אלא במתכוין לקנין חמץ
על ידי כח עליון
ו' אפריל 14, 2017 1:55 am
פורום: פסח
נושא: קנתה חמץ בפסח וזרקתו לאשפה האם צריכה לחפש אחריו כדי לבער?
תגובות: 37
צפיות: 442

Re: קנתה חמץ בפסח וזרקתו לאשפה האם צריכה לחפש אחריו כדי לבער?

אבי 1000 כתב:ובנידון דידן איני כלל מקום לשאלה הרי ביקשה שניצל מקמח מצה או תפו"א והביא לה שניצל מחמת והרי זה מוצר אחר ובודאי שאין כאן שום זכייה.


אינו מוחלט, ה'ציפוי' שעל השניצל אינו יכול להגדיר כשני סוגים שונים.
על ידי כח עליון
ו' אפריל 14, 2017 1:52 am
פורום: פסח
נושא: קנתה חמץ בפסח וזרקתו לאשפה האם צריכה לחפש אחריו כדי לבער?
תגובות: 37
צפיות: 442

Re: קנתה חמץ בפסח וזרקתו לאשפה האם צריכה לחפש אחריו כדי לבער?

לכאו' אין קנין באיסורי הנאה, ולא נעשה שלה ומאחר שלא נתכונה להכניס לרשותה , לא עברה כל איסור. ומש"כ הרמ' ש'אינו לוקה אלא"כ קנה חמץ בפסח' (א"כ יש קנין), רצה לומר שהכניסו לרשותו ונתכוין לקנותו, וזהו המעשה שלוקין עליו. ומאי שנא הכא ממה שכתב הרמב"ם? עניתי על כך, ובפירוט יותר: אי אפשר...
על ידי כח עליון
ו' אפריל 14, 2017 1:39 am
פורום: פסח
נושא: קנתה חמץ בפסח וזרקתו לאשפה האם צריכה לחפש אחריו כדי לבער?
תגובות: 37
צפיות: 442

Re: קנתה חמץ בפסח וזרקתו לאשפה האם צריכה לחפש אחריו כדי לבער?

לכאו' אין קנין באיסורי הנאה, ולא נעשה שלה
ומאחר שלא נתכונה להכניס לרשותה , לא עברה כל איסור.

ומש"כ הרמ' ש'אינו לוקה אלא"כ קנה חמץ בפסח' (א"כ יש קנין), רצה לומר שהכניסו לרשותו ונתכוין לקנותו, וזהו המעשה שלוקין עליו.
על ידי כח עליון
ו' אפריל 07, 2017 3:20 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קג - בענין אא דאאזרך
תגובות: 6
צפיות: 187

Re: שבת קג - בענין אא דאאזרך

עוד יש לישב בדרך פלפול שאמנם 'אאר' קדם ל'אאזרך' במקרא, אבל קמ"ל איזה נפק"מ בזה, דהתם איירי בבירור שי' ר' שמעון, דבתחילה סברו להעמיד שיטתו - דמחייב אפי' ב'א א דאאזרך' ונדחה צד זה, ואדרבה הוא מחמיר בגדרי המלאכה, ואינו חיב עד שישלים התיבה, מעתה נפק"מ טובא, דאפי' הוסיף על ב' אותיות קיימות...
על ידי כח עליון
ה' אפריל 06, 2017 7:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר שימוש במגבונים בשבת
תגובות: 73
צפיות: 1067

Re: היתר שימוש במגבונים בשבת

"לעזרת ה' בגבורים" פותח האשכול העמידני על נידון המגבונים לפני זמן רב. וכבר כתבתי את הצדדים בנוסח שלי (במקום אחר) הרי הוא לפניכם, אולי יש בזה תועלת, (לא עיינתי בתגובות הרבנים ע"ד השאלה עד כה) בענין שימוש במגבונים הפוסקים שדנים לאסור שימוש במגבונים בשבת, דנים מצד מלבן ודש, לכאו' מאחר שמ...
על ידי כח עליון
ה' אפריל 06, 2017 12:37 am
פורום: אספקלריא
נושא: אור וחושך בערבוביה - ר' שלמה קרליבך
תגובות: 271
צפיות: 11324

Re: אור וחושך בערבוביה - ר' שלמה קרליבך

כתוספת לדברים שנכתבו למעלה

פשוט לי שמה שאמרו צריך לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, היינו כשמברך 'דין האמת' על רעות שקרו איתו, אבל השומע שמתה אשת חבירו בתאונת דרכים ומברך בשמחה ברוך דין האמת, הר"ז שפל.
על ידי כח עליון
ד' אפריל 05, 2017 11:15 pm
פורום: פסח
נושא: ביעור חמץ ע"י ביטול ברוב או אכילה
תגובות: 24
צפיות: 365

Re: ביעור חמץ ע"י ביטול ברוב או אכילה

מקור הדין שמקיימין תשביתו ע"י אכילה, מבואר בבעל המאור (הביאו גם הרא"ש) על סוגיית הגמ' דף ז. דבריו קאי אדברי ר"ש דלפני זמנו אינו עובר בלא כלום, ומ"מ דרשינן תשביתו שמחויב בהשבתה מיד משעה שביעית, אלא שמצד עצמו מותר באכילה והנאה, ואדרבה אם אכלו קיים התשביתו. לכאו' אין לדייק מכאן לקיו...
על ידי כח עליון
ד' אפריל 05, 2017 9:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיית אדם להיות שפוי
תגובות: 5
צפיות: 186

Re: כפיית אדם להיות שפוי

מפני מה הרב כוח עליון אתה קורא לו קוף לעניין מה בדיוק הוא קוף ובאם נולד לאם יהודיה הוא חייב במצוות ככל אדם אלא שיקרא שוטה. וחידוש עצום הוא לומר ששיטיון שוה במצבו למיתה ולא שמענו כן עד עתה. צודק, חלק מה'אולי אפש"ל' כולל הנחה שילד/קוף כזה גרוע אפי' משוטה (את"ל שד הוא) וסיכון מיתתו בדרך להופ...
על ידי כח עליון
ד' אפריל 05, 2017 6:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיית אדם להיות שפוי
תגובות: 5
צפיות: 186

כפיית אדם להיות שפוי

תוך כדי מילוי חובתי בדפיקת הספרים פגעתי בספרי הרב באגד, עלעלתי בהם וראיתי שם ציטוטים מעיתונים שונים איך ניסו לנרמל ילדים ונערים שנמצאו גדלים בחברת חיות, קופים זאבים ועוד. יש מהם שמתו זמן קצר לאחר שניסו לנרמלם יש מהם שחיו זמן רב בלא להתנרמל (ויש שבאמת השתנו מאד, כסיפור שהיה כמדומני כאן בארץ אצל הבדוא...
על ידי כח עליון
ב' אפריל 03, 2017 8:33 pm
פורום: פסח
נושא: מעשיות מהחזו"א
תגובות: 10
צפיות: 436

Re: מעשיות מהחזו"א

גם אנכי שמעתי מר' משה שטיגל הנ"ל 'מעשיה' מהחזו"א כשעמד לצאת אחרי שהיה אצלו לעזור בבדיקת חמץ, אמר לו החזו"א בערך זו הלשון 'משה אתה הולך הביתה? תעבור דרך קאליש ותמכור את החמץ שלי' הלא הוא הרב קאליש. בלא שום קנין שטר וכדו', ובלא שום ייחוד מקום וכדו'. (בענין הנחת המצות, כמדומני ששמעתי (מר...
על ידי כח עליון
ה' מרץ 23, 2017 10:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פסחים ט. - חולדה מצויה ועכבר חצוף?
תגובות: 0
צפיות: 68

פסחים ט. - חולדה מצויה ועכבר חצוף?

במשנה ט. 'שמא גיררה חולדה', בגמ' ט: 'ואתא עכבר ושקל'. אפשר שחולדה מצויה טפי, ועכבר חצוף טפי לחטוף בפני אדם. (ורבא דנקט שמא תטול חולדה בפנינו אגב רישא נקטיה).
יש לזה מקום?
על ידי כח עליון
ה' מרץ 16, 2017 12:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 151
צפיות: 3937

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

" ובאורם בירושלמי אינו מוכרח כאשר כתבתי בחידושי " (ביאור הלכה סי' ש"מ ד"ה במשקין)
משמע כבר חיבר (/התחיל לחבר)
על ידי כח עליון
ד' מרץ 15, 2017 9:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 151
צפיות: 3937

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

החפץ חיים כתב פירוש על הירושלמי? כך ראיתי בביאור הלכה שמ. למה הוא לא הוציא אותו?
על ידי כח עליון
ג' מרץ 14, 2017 1:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשר אועד לכם/לך שמה
תגובות: 0
צפיות: 85

אשר אועד לכם/לך שמה

אשר אועד לכם/לך שמה א. נאמר בציווי עשיית קרבן התמיד על המזבח 'פתח אהל מועד לפני ה' אשר אועד לכם שמה' ב. אחר הנ"ל נתפרש ציווי עשיית מזבח הקטרת ונתינתו 'לפני הפרכת אשר על ארן העדת לפני הכפרת אשר על העדת אשר אועד לך שמה' ג. אחרי זה פי' (מניית בנ"י, עשיית הכיור, עשיית שמן המשחה, ושם פי') עשיית...

עבור לחיפוש מתקדם