מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 59 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ברלינר
ה' ספטמבר 20, 2018 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת דמים או קדושת בדה"ב
תגובות: 1
צפיות: 399

Re: קדושת דמים או קדושת בדה"ב

השטמ"ק שהבאתי מסתפק בפסה"מ שלא נפדו וז"ל "ובפסה"מ שלא נפדו לא ידעתי בטוב אם יש להם מעילה" והגר"מ זמבא תמה דהוא גמרא מפורשת שיש בהם מעילה והנראה דאין כוונת השטמ"ק שאין בה מעילה אלא ההיפך האם יש מעילה בקדשי עכו"ם דזה הסוגיא התם (ועיין שם ודו"ק) עכ"...
על ידי ברלינר
א' ספטמבר 16, 2018 10:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב כאשר זמם מתי חל
תגובות: 5
צפיות: 658

Re: חיוב כאשר זמם מתי חל

ודאי לפי מה שר"א וסרמן דקדק בשיטות הראשונים שבעינן בכל גנב לפס"ד נוסף למכור אותו
בכ"א אין כ"כ נ"מ דבלי שבי"ד יירד למוכרו מי ימכרנו
על ידי ברלינר
א' ספטמבר 16, 2018 10:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת דמים או קדושת בדה"ב
תגובות: 1
צפיות: 399

קדושת דמים או קדושת בדה"ב

הרבה הלכות הגמרא אומרת חילוקי דינים בין קדושת מזבח לקדושת בדק הבית בלשון "ה"מ קדשי מזבח דקדושת הגוף אבל קדשי בדה"ב דקדושת דמים לא" (או להיפך) ויש לדון מה העיקר הדמים והגוף או מזבח ובדה"ב (דהרי יש דמים למזבח כמו כל פסה"מ ויש קדושת הגוף בבדה"ב כמו כלי שרת ואבני המקדש...
על ידי ברלינר
ו' מרץ 16, 2018 12:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון ארמית
תגובות: 6
צפיות: 751

Re: לשון ארמית

רק נוסיף דברי הרמ"א באבן העזר קכו סעיף א
"דאפי' למאן דפוסל מודה דמקצתו לשון הקדש ומקצתו לשון ארמי כשר דשניהם ניתנו בסיני וכלשון אחד דמי" עיי"ש
על ידי ברלינר
ו' מרץ 16, 2018 11:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: גניבת שטרות
תגובות: 0
צפיות: 408

גניבת שטרות

מפורסמים הם דברי הגר"ח שהנושא בתוס' ריש מרובה על גניבת שטרות הוא על ערך הראיה שבשטר והוא הנקרא אין גופו ממון (וכשיטת הנתה"מ לגבי שומר בשטר כלפי שבועה עיין סימן רצ"א וסימן סו) הנה ראיתי ש"ך סימן נד ס"ק ד שם כותב דאין שווי הראיה שוי אמיתי (דרק כלפי שבועת היסת מיקרי שו"פ מ...
על ידי ברלינר
ב' דצמבר 18, 2017 2:04 pm
פורום: חנוכה
נושא: חצי שעה לנר חנוכה - שעה זמנית?
תגובות: 12
צפיות: 1553

Re: חצי שעה לנר חנוכה - שעה זמנית?

כן הוכיח בחי' מהרצ''א ממש''כ הראשונים ז''ל דשיעור השמן הוא שמינית הביצה, וכן שי' הגרח''ק, אך זה תמוה מהשמטת הראשונים וכדהעיר כבר בבני יששכר. ובאמת בחי' המאירי מפו' שזה קצת פחות משמינית הביצה, והעירותי מזה באשכול דומה. וכבר תמה עליו המג"א שהכל תלוי בעובי הנר והפתילה ועיין עוד בשלטי גיבורים שכתב...
על ידי ברלינר
א' דצמבר 17, 2017 5:58 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 285
צפיות: 61108

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

שמעתי מאדם חשוב
פ"א הייתי אצל מרן זי"ע
אחרי קבלת קהל של מאות אנשים (בזמן הרישום לישיה"ג
ואמר בהליכתו לחדרו
שכל מאות האנשים שאלו שאלה אחת
ותמהתי כולם אותו שאלה? הייתכן?
אמר לי כן כבוד!
על ידי ברלינר
ב' מאי 29, 2017 8:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יבש האם נקרא לצמאו
תגובות: 13
צפיות: 1721

Re: יבש האם נקרא לצמאו

לגוף השאלה במ"ב דרשו הביאו בשם הגרי"ש שהורה למרצה שצריך ללחלח גרונו שאינו חייב לברך גם אני הסתפקתי בזה נראה לי שיש לחלק בין אם מרגיש יבש ואז בשתיית המים חולפת הרגשת היבשות אז הוא נהנה ודינו כשותה לצמאו אבל אם הוא שותה כי חם ויבש ואמרו לו שחשוב לשתות אך אינו מרגיש הנאה מהשתיה אז לכאורה א&qu...
על ידי ברלינר
א' מאי 28, 2017 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיום פרו ורבו בבנים שאינם הגונים - לאור תפילת השל"ה
תגובות: 16
צפיות: 1591

Re: קיום פרו ורבו בבנים שאינם הגונים - לאור תפילת השל"ה

גם באבודרהם על ברכת שמח תשמח כתב דחופה הוי כמעמד הר סיני כיון שעיקרם להביא בנים ת"ח
וכתבתי ע"ז באשכול על שהתה עשר שנים לפי המרדכי בהבא על יבמתו וע"פ הגמרא סוף חזקת
על ידי ברלינר
ד' מאי 24, 2017 10:23 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: 'מושבע ועומד מהר סיני' - איזו שבועה?
תגובות: 24
צפיות: 4851

Re: 'מושבע ועומד מהר סיני' - איזו שבועה?

יש בנותן טעם להביא את מחלוקת הראשונים בנשבע ולא ידע איסור שבועה דרש"י שבת סט ע"ב ד"ה אבל כתב דאין לך אונס בשבועה גדול מזה (האדם בשבועה) ועיין ברמב"ן שם שהביא לחלוק על רש"י שמיקרי מזיד והר"ן המפורסם בריש שבועות שתים שמקובל להוציא מדבריו שיש איסור בשבועה גם בלי לאו והדברי...
על ידי ברלינר
א' אפריל 02, 2017 12:39 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רש"ד מונק זצ"ל
תגובות: 51
צפיות: 8761

Re: הגאון רש"ד מונק זצ"ל

בקשתנו שלוחה להרב אי"ס
אולי יוכל להעלות ממאמריו ב"החומה"
על ידי ברלינר
ד' מרץ 22, 2017 11:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך להתחשב במי שלא בקי בהלכה
תגובות: 19
צפיות: 2271

Re: האם צריך להתחשב במי שלא בקי בהלכה

לגוף הנושא יש להוסיף דברי רש"י בב"מ סז ע"ב ד"ה וצורבא מרבנן

שכתב וז"ל 'וצורבא מרבנן שצריך ליישר דרכיו ולהתקדש אף במותר לו פן ילמדו ממנו לזלזל באיסורין וכו''

(מלשונו נראה שזה נקרא לישר דרכיו ולקדש עצמו אך אכתי אינו צריך לעשות כן אלא פן ילמדו ועיין)
על ידי ברלינר
א' מרץ 19, 2017 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהר"י בירב חולק על הגר"ח בדין מלקות?
תגובות: 10
צפיות: 1171

מהר"י בירב חולק על הגר"ח בדין מלקות?

ידוע יסודו של הגר"ח דמלקות הוא דין רק ע"י בי"ד וע"כ לא שייך בזה כאשר עשה אך בקונטרס הסמיכה (בשו"ת מהרלב"ח תשובה קמז) הביא המהר"י בירב בקונטרס ב מתשובות רב נטרונאי גאון וכן מהאורחות חיים להרא"ש בשם הרמ"ה שאם אדם בא לבי"ד מרצונו ללא עדים ללקות הרי מתכפ...
על ידי ברלינר
ו' מרץ 10, 2017 9:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: שנים שהזיקו
תגובות: 5
צפיות: 912

Re: שנים שהזיקו

חשבתי לדמותו (כדוגמא בעלמא)
לשני עדים שכפרו בב"א ומתחיבים בקרבן
אע"פ דלולי כפירת כ"א אין עדות כיון שהוא ע"א
על ידי ברלינר
ו' מרץ 10, 2017 9:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: שנים שהזיקו
תגובות: 5
צפיות: 912

Re: שנים שהזיקו

יש לדון בשנים שהזיקו וכל אחד מעשהו לבדו מספיק בשביל ההיזק מה דינם לדוגמא בגד שאינו שוה כלום אם יש בו חור ושנים זרקו בו חיצים וכ"א עשה חור בבגד ושמעתי בשם הגר"א דויטש לדמותו לכל שאינו בזה אח"ז אפילו בב"א אינו מה יש להוסיף רא"ד מתכוון ברצינות לפטור את שניהם בגלל כל שאינו? ולמ...
על ידי ברלינר
ו' מרץ 10, 2017 9:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: שנים שהזיקו
תגובות: 5
צפיות: 912

Re: שנים שהזיקו

כמובן... זה היה השאלה החזו"א כותב שאף לתוס' שאין דין של מנא תבירא בחץ עכ"פ אם השובר והזורק חץ שברו ביחד יהיה מנא תבירא ומן הסתם אין המציאות שעושה מעשה שבירה ביחד עם החץ ואולי אכתי כיוןן שהתוצאה היא שהכלי נשבר א"כ זה עצמו מגדיר את המעשה לאחד ןיל"ד דאולי אפשר להגדיר את הפסד ממון נמ...
על ידי ברלינר
ו' מרץ 10, 2017 9:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: שנים שהזיקו
תגובות: 5
צפיות: 912

שנים שהזיקו

יש לדון בשנים שהזיקו וכל אחד מעשהו לבדו מספיק בשביל ההיזק מה דינם
לדוגמא בגד שאינו שוה כלום אם יש בו חור ושנים זרקו בו חיצים וכ"א עשה חור בבגד
ושמעתי בשם הגר"א דויטש לדמותו לכל שאינו בזה אח"ז אפילו בב"א אינו
מה יש להוסיף
על ידי ברלינר
ד' פברואר 15, 2017 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רצון הדין משנה את הדין ?
תגובות: 2
צפיות: 737

Re: רצון הדין משנה את הדין ?

עיין חזו"א יד יג משה"ק על הרא"ש ובתירוצו ביאר שהמקור לדברי הרא"ש הם דין גירי דילי "ועיקרם בשיקול הדעת וכו' עיין עוד ברא"ש מש"כ אחרי שהביא מהעיטור והאביאסף שמוכך דדבריו הם תי' אחר מתי' הר"ח דמיקרי גירי וצ"ע אגב תמוה טובא שהחזו"א מקשה מהבית והעליה וברא...
על ידי ברלינר
ד' ינואר 25, 2017 9:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 776
צפיות: 130203

Re: השוואות...

שאלה מי שאמר הריני בתענית מחר אם לא אשנה פ' זה ואירע שלא במתכוין שנה אותה מסכתא מהו: תשובה אין ענין לכאן מצוות צריכות כוונה אלא מסתברא דכשם דבעינן האדם בשבועה (שבועות כ"ו) כך להפטר ממנה צריך כונה יש לציין בנידון זה לתוס' שבועות כד. ד"ה אלא כדרבא מה שהביא מהתוספתא שאדם שנשבע שיאכל ואכל נות...
על ידי ברלינר
ד' ינואר 25, 2017 9:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרחקה בגירי במת
תגובות: 5
צפיות: 877

Re: הרחקה בגירי במת

אולי יש לבאר דבריו עפ"י שיטת החזו"א שגירי דממונו ביאורו גירי מהשימוש
וכיון שהם משאירים המת בבית א"כ מיקרי שימוש בבית להניח המת וכו'
על ידי ברלינר
ב' ינואר 16, 2017 11:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרחקה בגירי במת
תגובות: 5
צפיות: 877

Re: הרחקה בגירי במת

תימה רבתי לגוף הדין שמא יש לבאר עפ"י הריטב"א ריש לא יחפור (יז ע"ב בשיטת רש"י) דאין לפרש המשנה בסמך השני בורו למיצר דא"כ פשיטא שהשני צריך להרחיק בורו כיון שהוא מזיק גם לעצמו מבואר דאם אינו משתמש כראוי פשיטא שצריך להרחיק ואולי לפי"ז י"ל דכיון דאין שימוש כלל להחזיק מת...
על ידי ברלינר
ד' ינואר 11, 2017 8:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצויה שאינה מצויה
תגובות: 6
צפיות: 1171

Re: מצויה שאינה מצויה

הוא לא ניסה לבאר הוא ניסה להוכיח..
על ידי ברלינר
ד' ינואר 11, 2017 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצויה שאינה מצויה
תגובות: 6
צפיות: 1171

Re: מצויה שאינה מצויה

חכ"א מביהמ"ד הזה שלח לי: "מה הפשט מצוי? פעם ביום? בשבוע? בחודש? בחצי שנה? התשובה ההגיונית היא: תלוי ביחס למה. אם מניחים אבן על ראש הגג ליום אחד, אומדין מה מצוי לבוא פעם ביום. ואם ברוח מצויה לבוא כל יום לא תנטל האבן ותזיק, הרי שמרה כדבעי, ואם תבוא רוח שאינה מצויה כל יום והאבן תזיק אינו...
על ידי ברלינר
ג' ינואר 10, 2017 10:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יבוא אליהו בספק לחומרא
תגובות: 24
צפיות: 2365

Re: יבוא אליהו בספק לחומרא

פותחים ספר וכותבים מלה במלה........ מחילה... לא שמתי לב שביקשת לצטט חשבתי שהתכוונת לעלות "או די"ל דהחדוש הוא רק בדין טומאה דספק טומאה הוי טמא ודאי, ודין טומאה ודאית הטילה תורה על ספק טומאה, אבל עצם המעשה אם נגע או לא נגע הוי בספק," וכו' "וע"כ מוכך מזה דהדין דספק כודאי הוא ר...
על ידי ברלינר
ג' ינואר 10, 2017 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פירוש המושג 'אונאה'
תגובות: 23
צפיות: 2636

Re: פירוש המושג 'אונאה'

לגופו של ענין למען לא יבואו לטעות שהענין מוסכם לכל הדעות נביא בתמצית ההוכחות לצד שאונאה היא כן גזל. עיין פסקי הרי"ד ב"מ נא: וז"ל "ובריתא דקתני דמהני במפרש, שפירש לו שביוקר קונה אותו או בזול מוכר אותו, לא אזהר רחמנא התם לא תונו דהא אינו מאנהו דניחא ליה ומפני שחביב עליו קונהו ביותר...
על ידי ברלינר
ג' ינואר 10, 2017 8:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פירוש המושג 'אונאה'
תגובות: 23
צפיות: 2636

Re: פירוש המושג 'אונאה'

שוב אינני יודע במה הנני מואשם,, אני לא מאשים.. ענין האשכול היה להפקיע הצד שאונאה בממון היא מטעם גזל כלומר שהלוקח חושב שהוא שוה יותר ואם היה יודע שאינו שווה כן לא היה מוכן להתחייב וע"ז הוכיחו שאף באחד שאומר מפורש ללוקח שיש בזה המקח אונאה יש אונאה אלא א"כ עושה תנאי או מחילה וכו' ואם טעם אונ...
על ידי ברלינר
ג' ינואר 10, 2017 9:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: פירוש המושג 'אונאה'
תגובות: 23
צפיות: 2636

Re: פירוש המושג 'אונאה'

כתבתי שאף אם יש בו אונאה אם מפרש כמה אונאה יש בו כשר הדבר ,שו"ע רכז כא ע"מ שאין לך עלי אונאה כנראה דברי עד עתה לא היו ברורים דים א"כ אכתוב סיכום השו"ע בסעיף כה מדבר דווקא בע"מ כמו שמבואר בסוגיא שם ובמכות דף ג ע"ב ומהני רק אליבא דר"י דס"ל תנאי שבממון תנאו קיים...
על ידי ברלינר
ג' ינואר 10, 2017 8:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: יבוא אליהו בספק לחומרא
תגובות: 24
צפיות: 2365

Re: יבוא אליהו בספק לחומרא

פותחים ספר וכותבים מלה במלה........ מחילה... לא שמתי לב שביקשת לצטט חשבתי שהתכוונת לעלות "או די"ל דהחדוש הוא רק בדין טומאה דספק טומאה הוי טמא ודאי, ודין טומאה ודאית הטילה תורה על ספק טומאה, אבל עצם המעשה אם נגע או לא נגע הוי בספק," וכו' "וע"כ מוכך מזה דהדין דספק כודאי הוא ר...
על ידי ברלינר
ג' ינואר 10, 2017 2:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: פירוש המושג 'אונאה'
תגובות: 23
צפיות: 2636

Re: פירוש המושג 'אונאה'

ביליצר כתב:לא הבנתי במה כבודו סותר כאן את דבריי ,,,,,,,,,

הבנתי שאתה מתכוון לחלוק על מה שנכתב שמפרש אינו מתיר והוכיחו מזה למעלה שאונאה אין ענינה הטעיה וגזילה
ואם טעיתי איתי תלין משוגתי
על ידי ברלינר
ג' ינואר 10, 2017 2:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: יבוא אליהו בספק לחומרא
תגובות: 24
צפיות: 2365

Re: יבוא אליהו בספק לחומרא

ביליצר כתב:
ברלינר כתב:
ביליצר כתב:לא כ"כ הבנתי את דברי מרן רב חיים לפי הציטוט ,איה מקומו?

סטנסלך לגבי ספק סוטה


את"י סטנסיל ,אם תוכל לצטט אודה לכ"ת

אין לי מושג איך עושים את זה
על ידי ברלינר
ג' ינואר 10, 2017 1:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: פירוש המושג 'אונאה'
תגובות: 23
צפיות: 2636

Re: פירוש המושג 'אונאה'

אדוני המלך ,אינך חייב להגיב לפני שבדקתם הקצוה"ח והנתיבות נחלקים בגדר המחילה של תנאי ע"מ שתמחלי ובזה כתב הנתיבות שהמחילה היא לפני המקח אמנם ודאי בעינן לדין מחילה וע"כ במקום שלא ודאי מחלה לא מהני ולא מספיק שהמוכר פי' (וזהו תנאי שבממון לשיטת הנתיבות)(אמנם בנתיבות ס"ק ד כתב שגם ר&qu...
על ידי ברלינר
ג' ינואר 10, 2017 1:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: יבוא אליהו בספק לחומרא
תגובות: 24
צפיות: 2365

Re: יבוא אליהו בספק לחומרא

ביליצר כתב:לא כ"כ הבנתי את דברי מרן רב חיים לפי הציטוט ,איה מקומו?

סטנסלך לגבי ספק סוטה
על ידי ברלינר
ג' ינואר 10, 2017 1:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: יבוא אליהו בספק לחומרא
תגובות: 24
צפיות: 2365

Re: יבוא אליהו בספק לחומרא

מהרם בן חביב בתוספות יום הכיפורים, http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?sits=1&req=50921&st=%u05e1%u05e4%u05e7 לגבי שיטת רב חיים אולי י ,,,פרש כבודו שיחתו איני מצליח לראות שם אנסה לבדוק מחר או שתוכל לעלות לי את הדף המסויים מה שכתבתי הוא: שהגר"ח סובר דספק טומאה הוא דין טומאה בפני עצמו ו...
על ידי ברלינר
ג' ינואר 10, 2017 1:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: פירוש המושג 'אונאה'
תגובות: 23
צפיות: 2636

Re: פירוש המושג 'אונאה'

הא דיש אונאה אף באומר לו שיש בו אונאה היינו דלא ידע כמה אונאתו בכדי מחילה [שו"ע הלכות אונאה ] אבל במפרש אין בו אונאה ,,, ועיין בנתיבות דבע"מ שתמחול לי אונאה מהני התנאי אבל יכול לחזור בו אם לא ימחול , "אבל במפרש אין בו אונאה" אין לי מושג על איזה שו"ע אתה מדבר (אולי לא נתכונת...
על ידי ברלינר
ג' ינואר 10, 2017 1:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: פירוש המושג 'אונאה'
תגובות: 23
צפיות: 2636

Re: פירוש המושג 'אונאה'

הא דיש אונאה אף באומר לו שיש בו אונאה היינו דלא ידע כמה אונאתו בכדי מחילה [שו"ע הלכות אונאה ] אבל במפרש אין בו אונאה ,,, ועיין בנתיבות דבע"מ שתמחול לי אונאה מהני התנאי אבל יכול לחזור בו אם לא ימחול , "אבל במפרש אין בו אונאה" אין לי מושג על איזה שו"ע אתה מדבר (אולי לא נתכונת...
על ידי ברלינר
ג' ינואר 10, 2017 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: יבוא אליהו בספק לחומרא
תגובות: 24
צפיות: 2365

Re: יבוא אליהו בספק לחומרא

אגב עיין מל"מ אישות פ"ט ה"ו בסוף דבריו שכתב להיפך שרק בספק במציאות שייך יבא אלינו אך בדינא לא (ואולי אפשר לדחוק שכוונתו שלא יהני לגבי שליח כיון דנאמנותו בדין הוא כחת"ס) ולגבי נאמנותו לפשוט תיקו עיין שו"ת חת"ס ח"ו סימן צ"ח שהוא לא מדין נאמנות אלא מדין מורה כיו...
על ידי ברלינר
ב' ינואר 09, 2017 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פירוש המושג 'אונאה'
תגובות: 23
צפיות: 2636

Re: פירוש המושג 'אונאה'

בראשונים בסוגיא דע"מ שאין עלי אונא למעט פסקי הרי"ד והריטבא ישנים מבואר דאף אם המוכר פירש שיש אונאה אכתי אסור (ועיין נתיבות שכתב דתנאי שאני והקצוה"ח שפליג) עיין עוד תשב"ץ ח"ג תשובה קנא שדן בעיר שהמוכרים עשו חרם למכור ליהודים בהוקרה של זוז לדינר ועי"ש שדן לאסור מדין אונאה...
על ידי ברלינר
ב' ינואר 09, 2017 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצויה שאינה מצויה
תגובות: 6
צפיות: 1171

מצויה שאינה מצויה

מפורסם הויכוח בין הגר"נ קרליץ שליט"א להגר"א גניחובסקי זצ"ל (נראה לי שפורסם מתי שהוא במוסף שבת קודש) בנושא הנחת מזיק ששמור לרוח מצויה, למשך זמן שמצוי שתבא הרוח שאינה מצויה. דעת הגר"נ לאסור, ודעת הגר"א להתיר. מצאתי ברי"ף פרק הכונס דף כ"ה ע"ב בדפי הרי"ף...
על ידי ברלינר
ב' ינואר 09, 2017 8:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יבוא אליהו בספק לחומרא
תגובות: 24
צפיות: 2365

Re: יבוא אליהו בספק לחומרא

אגב עיין מל"מ אישות פ"ט ה"ו בסוף דבריו שכתב להיפך שרק בספק במציאות שייך יבא אלינו אך בדינא לא (ואולי אפשר לדחוק שכוונתו שלא יהני לגבי שליח כיון דנאמנותו בדין הוא כחת"ס) ולגבי נאמנותו לפשוט תיקו עיין שו"ת חת"ס ח"ו סימן צ"ח שהוא לא מדין נאמנות אלא מדין מורה כיון...

עבור לחיפוש מתקדם