החיפוש הניב 4531 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מיללער
ה' אפריל 18, 2019 7:15 am
פורום: פסח
נושא: הזיק בשריפת חמצו ברה"ר מה דינו בתשלומין
תגובות: 1
צפיות: 56

Re: הזיק בשריפת חמצו ברה"ר מה דינו בתשלומין

מי ששרף את חמצו ברה"ר, והשריפה הלכה ברוח מצויה והזיק נכסי חבירו, האם חייב השורף בתשלומין? עוררנו ת"ח אחד על סגנון השאלה, שהאש הלכה ברוח מצויה והזיק, א"כ השאלה יכולה להיות גם במי שמדליק בחצרו והאש הלכה ברוח מצויה לחצר חברו והזיק, מה דינו. אלא שלכאורה מדברי הגמ' בנר חנוכה נראה שכל מה ש...
על ידי מיללער
ד' אפריל 17, 2019 5:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הערוך
תגובות: 63
צפיות: 6502

Re: ספר הערוך

בערוך ערך שרע (ב) מביא הגמ' ב"ק (כט.) דעברה בשרעתא דנהרא ופירש דהיינו שפת הנהר שהיא מחליק (ודלא כרש"י שפירשה מלשון שרוע וקלוט שהנהר גדל וכסה עין הדרך - ויש לדון אם יהי' נפק"מ בזה אם השי"ן ימנית או שמאלית), והביא סימוכין לזה מתרגום עה"כ בירמיה (כג, יג) לכן יהי' דרכם להם כחלקל...
על ידי מיללער
ד' אפריל 17, 2019 5:04 am
פורום: פסח
נושא: הזיק בשריפת חמצו ברה"ר מה דינו בתשלומין
תגובות: 1
צפיות: 56

הזיק בשריפת חמצו ברה"ר מה דינו בתשלומין

מי ששרף את חמצו ברה"ר, והשריפה הלכה ברוח מצויה והזיק נכסי חבירו, האם חייב השורף בתשלומין? במשנה ב"ק סוף פרק הכונס (סב:) הניח חנוני נרו מבחוץ החנוני חייב, ר' יהודה אומר בנר חנוכה פטור. ופירש"י (שם כב. ד"ה בנר חנוכה) שמצוה להניחה ברה"ר לפרסומי ניסא. ומפרשי המשנה ביארו שחולקין ...
על ידי מיללער
ד' אפריל 17, 2019 4:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 230
צפיות: 22282

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

מח"ב - לאיזה ספר הכוונה?

(שערי תשובה או"ח סי' תרע"א סק"ח ועיין מ"ש במח"ב בזה ושם ובמח"ב כתב כיון שהרי"ף וכו')
על ידי מיללער
ג' אפריל 16, 2019 6:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 56
צפיות: 4594

Re: שמות התנאים והאמוראים

תודה רבה, מעניין מאוד.
על ידי מיללער
א' אפריל 14, 2019 6:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם איסור נדה נקרא 'עריות'?
תגובות: 43
צפיות: 4556

Re: האם איסור נדה נקרא 'עריות'?

מתוס' ב"ק יא. ד"ה דאין מקצת, עולה שאיסור בעילת נדה הוא דוקא איסור ערוה ולא טומאה ולכן אין דנין בה דיני טומאה כמו ספק טומאה ברה"ר וברה"י. האם דנו האחרונים להביא מזה לדיון שעל האשכול? עיין ספר רזא דשבתי הרבה ציונים בזה תודה רבה יש לעיין בהמראי מקומות בפנים, אבל בהכותרת שם לא העתיק...
על ידי מיללער
א' אפריל 14, 2019 5:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם איסור נדה נקרא 'עריות'?
תגובות: 43
צפיות: 4556

Re: האם איסור נדה נקרא 'עריות'?

מתוס' ב"ק יא. ד"ה דאין מקצת, עולה שאיסור בעילת נדה הוא דוקא איסור ערוה ולא טומאה ולכן אין דנין בה דיני טומאה כמו ספק טומאה ברה"ר וברה"י.

האם דנו האחרונים להביא מזה לדיון שעל האשכול?
על ידי מיללער
ה' אפריל 11, 2019 3:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 56
צפיות: 4594

Re: שמות התנאים והאמוראים

רב נחומי בר זכריה

בב"ק כה: א"ל כבר רמא נהליה ר"נ בר זכריה לאביי וכו'

ובסדר הדורות בערכו של רב נחומי בר זכריה כותב שמה שמצינו בב"ק כה: רב נחמן בר זכריה נ"ל שצ"ל רב נחומי

משמע שבגירסתו היה כתוב רב נחמן מפורש ולא בר"ת כמו שנמצא לפנינו בש"ס וילנא
על ידי מיללער
ה' אפריל 11, 2019 3:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7760
צפיות: 819517

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

ברוז כתב:אלו מי הם?

משמאל הוא האדמו"ר רבי שמואל אליהו עפשטיין מניישטאט זצ"ל
על ידי מיללער
ד' אפריל 10, 2019 9:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כנסת חקקי ישורון - ליקוט מאמרי תנאים ואמוראים
תגובות: 3
צפיות: 130

Re: כנסת חקקי ישורון - ליקוט מאמרי תנאים ואמוראים

אם לא נמצא - שמא יש להרהר אודות עריכת ספר שכזה בצורת 'גיוס המונים' [ע"ד בנית מאגר ' ויקיטקסט ' או האשכול הזה (שאינו היחיד באתרא קדישא הדין) ] , באשר לס' שכזה תועלת רבה יש בו - לבחינת ה"לשיטתייהו" דכל תנא ואמורא, לבד מתועליות נוספות אשר לבטח יימצאו ע"י המעיין. עצה טובה - אולי קרי...
על ידי מיללער
ג' אפריל 09, 2019 5:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 136
צפיות: 13181

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות

בקובץ מפרשים עמ"ס קידושין
על ידי מיללער
ג' אפריל 09, 2019 4:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כנסת חקקי ישורון - ליקוט מאמרי תנאים ואמוראים
תגובות: 3
צפיות: 130

כנסת חקקי ישורון - ליקוט מאמרי תנאים ואמוראים

בשנת תרנ"א נדפס בווילנא ספר בשם הנ"ל והוא ילקוט מאמרי תנאים ואמוראים מכל ספרות חז"ל לפי סדר שמותם על סדר הא"ב http://www.hebrewbooks.org/32791 למעשה נדפס רק כרך א' מאמרי התנאים בשמות אבא-אבהו. ונראה שעשה עבודה קשה במקדש, בהעתקת כל מאמרי התנאים ואמוראים מחוחק לכל מסכתא, מדרשות ובר...
על ידי מיללער
ג' אפריל 09, 2019 4:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקוני טעויות בפי' רבינו חננאל
תגובות: 20
צפיות: 1645

Re: תיקוני טעויות בפי' רבינו חננאל

אני מניח שאלו גרשיים שקיימות בכתב היד שממנו נדפס החיבור (אפשר לבדוק את זה, דומני שכתב היד נסרק לאינטרנט). יש סופרים (או אולי מחברים) שנהגו לסמן בגרשיים משפטים כגון זה (משפטי פתיחה או פסיקת הלכה, שמות של אנשים ומקומות וכדומה). אפשר להקביל את זה להדגשות בימינו, או הגדלת הטקסט בתחילת פיסקה (כמובן שהם ...
על ידי מיללער
א' אפריל 07, 2019 4:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 48
צפיות: 4593

Re: כל העולם כולו

ב"ק כב. במסכסכת כל הבירה כולה
על ידי מיללער
ו' אפריל 05, 2019 3:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 70
צפיות: 837

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

בבא קמא כ. הגמ' מביא ברייתא בדין שן ברה"ר שפטורה מכ"מ משלמת מה שנהנית, ומסיים הברייתא: לפיכך אכלה חטין או דבר הרע לה פטורה . מקופיא יש להקשות על זה למה פטורה לגמרי, אדרבא תחייב חצי נזק כיון שאכלה דברים שאין אורחה בכך, ואפי' ברה"ר יהא חייב כדין קרן. וכן מצינו להדיא בדף יט: ברייתא אכלה...
על ידי מיללער
ו' אפריל 05, 2019 2:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק אדמו"ר רבי ישראל אברהם פורטוגל זצ״ל מסקולען
תגובות: 53
צפיות: 2624

Re: בד"ה - זקן האדמו"רים - כ"ק מרן האדמו"ר מסקולען זצ"ל

דודי צח כתב:כמדומה שהלשון סיקירין, היינו שיכולים 'לחפש אותך'; לחפש את המומים שלך ולבקר אותם

פי' סיקירן הוא לרדוף
על ידי מיללער
ד' אפריל 03, 2019 10:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7760
צפיות: 819517

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מי מזהה את הרבנים בתמונה? על הכיתוב שבארכיווני הג'וינט נכתב: Conference of Rabbis called by JDC for the purpose of approving several types of sanitary mikvahs. אסיפת רבנים שנקראה ע"י הג'וינט בנושא מקוואות טהרה https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=3405&start=4480#p345063 אולי הגיע הזמן ע...
על ידי מיללער
ג' אפריל 02, 2019 8:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: תמונות חדשות ומכתבים של הרב הרצוג
תגובות: 5
צפיות: 927

Re: תמונות חדשות ומכתבים של הרב הרצוג

מי הם ליד הרב הרצוג - כנראה זה מביקור במחנות העקורים בדייטשלנד לאחר השואה
תמונה
על ידי מיללער
ג' אפריל 02, 2019 7:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7760
צפיות: 819517

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מי מזהה את הרבנים בתמונה?

על הכיתוב שבארכיווני הג'וינט נכתב:
Conference of Rabbis called by JDC for the purpose of approving several types of sanitary mikvahs.
אסיפת רבנים שנקראה ע"י הג'וינט בנושא מקוואות טהרה
על ידי מיללער
ג' אפריל 02, 2019 6:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: תמונות משותפות להראי"ה קוק והגרי"ח זוננפלד זצ"ל
תגובות: 108
צפיות: 16078

Re: תמונות משותפות להראי"ה קוק והגרי"ח זוננפלד זצ"ל

לפי התמונה המצורפת.פה, בה נראים האחים רבי דוד מזלאטיפולי (מימין) ורא"ד מראחמיסטריווקא (משמאל) עם הטעפליקער רב, האם נוכל להסיק מכאן שבתמונה לעיל הוא אכן רבי אברהם דוב?
על ידי מיללער
ג' אפריל 02, 2019 5:35 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: תמונות משותפות להראי"ה קוק והגרי"ח זוננפלד זצ"ל
תגובות: 108
צפיות: 16078

Re: תמונות משותפות להראי"ה קוק והגרי"ח זוננפלד זצ"ל

מחילה על האיכות. מה דעתך? טברסקי מנחם נחום מרחמסטריווקה.png טברסקי אברהם דוב מרחמסטריווקה.png [אבהיר כי מה שכתבתי לעיל, שהאדמו"ר רמ"נ היה שם - זה אינו אלא השערה סבירה שלי; בכתבה הנ"ל נאמר רק "האדמו"ר טברסקי"] אם כן, אני חושב שמדובר ברבי זאב (וועלוועלע) מרחמיסטריווקא, מ...
על ידי מיללער
ג' אפריל 02, 2019 4:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 70
צפיות: 837

Re: ב"ק יז ב - זורק כלי מראש הגג

ב"ק יז: רבא מסתפק אם הראשון חייב על זריקת כלי מראש הגג, או לא, (ונח' הראשונים אם יש מקום לחייב את השני). וצ"ב מ"ט לא יתחייב הראשון, כיוון שכלי באוויר כבר אינו יכול להינצל, הרי הוא אבוד מן הבעלים, והוי כמו זורק מטבע למים עכורים לקמן צ"ח. שחייב אע"פ שהכלי שלם? [האחרונים הק' ד...
על ידי מיללער
ג' אפריל 02, 2019 4:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקוני טעויות בפי' רבינו חננאל
תגובות: 20
צפיות: 1645

Re: תיקוני טעויות בפי' רבינו חננאל

מהו פירושן של הגרשיים בדברי הרבינו חננאל ב"ק יז: (ראה במצורף) בקטע המתחלת: אחר"י שפת"חנו וכו'

האם זהו סימן להדגשה? מהו רוצה להדגיש פה? ולמה באו הסימנים שלא כסדרן, פעם קודם האות בסוף התיבה ופעם באמצע התיבה?
על ידי מיללער
ג' אפריל 02, 2019 4:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 41
צפיות: 2581

Re: העתקים ברחבי התלמוד

מס' ב"ק יח. אמר רב ביבי בר אבי דקאזיל מיניה מיניה. כתב הרשב"א, דבאמת חייב אף אי התרנגול רק אזיל מיניה (היינו שלא דחפה את הדלי עד ששברה, רק הנקודה היא שדחפה את גוף הכלי ולא רק שפסקה את החבל) "ומשום דבעלמא אמרינן כי האי לישנא דאזיל מיניה מיניה, כמו בשלהי ר' ישמעאל דע"ז (סא.) אמרינן...
על ידי מיללער
ה' מרץ 28, 2019 9:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: תמונות משותפות להראי"ה קוק והגרי"ח זוננפלד זצ"ל
תגובות: 108
צפיות: 16078

Re: תמונות משותפות להראי"ה קוק והגרי"ח זוננפלד זצ"ל

. במעמד הנחת אבן פינה זה השתתפו הרבנים ראי"ה קוק, רי"ח זוננפלד, רבי נחום צבי יפה ( מצבתו ), רבי ישראל זאב מינצברג , רבי שמחה בק (נינו של ר' ישראל בק), רבי יוסף גרשון הורביץ , רבי מנחם נתן נטע אוירבך , רבי אלימלך הכהן רובינשטיין מראחוב (מח"ס רבים שכותרם משולב בשמו אלימלך); האדמו"...
על ידי מיללער
ד' מרץ 27, 2019 6:27 pm
פורום: ימות עולם
נושא: מיהי ישיבת "בבאאי - הגדולה ביותר באירופה"?
תגובות: 25
צפיות: 1511

Re: מיהי ישיבת "בבאאי - הגדולה ביותר באירופה"?

מי המה החותמים פה עבור הישיבה?
על ידי מיללער
ד' מרץ 27, 2019 1:50 am
פורום: ימות עולם
נושא: ארכיון אגודת הרבנים במנהטן
תגובות: 8
צפיות: 539

Re: ארכיון אגודת הרבנים במנהטן

פייביש אופטובסקי כתב:ייש"כ הרב מילר,
שמא הנך יודע על מי מיו"ח?

לא יודע
על ידי מיללער
ג' מרץ 26, 2019 12:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 70
צפיות: 837

Re: בבא קמא טז: מאי עלייה אר"א במעולה שבנכסיו - זהו פשוטו?

עזריאל ברגר כתב:כמדומני שיותר רגיל בחז"ל לומר "ישלם מביתו", וכאן נקטו לשון עליה, ועל זה תמהה הגמרא מאי עליה ותירצה במעולה שבנכסיו.

נכון, היינו כמו מילתא אגב אורחא קמ"ל, אבל מפירוש הרע"ב והרמב"ם על המשנה משמע שלמדו שמעולה הוא פשוטה של משנה.
על ידי מיללער
ג' מרץ 26, 2019 5:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 70
צפיות: 837

בבא קמא טז: מאי עלייה אר"א במעולה שבנכסיו - זהו פשוטו?

בבא קמא טז: במתני' ב"ק טז: מה בין תם למועד שהתם משלם חצי נזק מגוםו ומועד משלם נזק שלם מן העלייה. ואמרינן עלה בגמרא, מאי עלייה אמר רבי אלעזר במעולה שבנכסיו. ומשמע מדברי הגמ' שרבי אלעזר פירוש דברי המשנה שצריך לשלם מעידית שבנכסיו, וכן הוא לשון הרע"ב על המשנה, מן העליה: מעידית שבנכסיו. וכן הו...
על ידי מיללער
ג' מרץ 26, 2019 4:21 am
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 41
צפיות: 2581

Re: העתקים ברחבי התלמוד

ברא"ש וברי"ף פרק ראשון ממס' בבא קמא העתיקו הגמ' מדף ג: בחצי נזק צרורות דהלכתא גמירי לה " דממונא הוא " וכו' ולפנינו בגמ' ליתא להני מילי 'דממונא הוא' אלא לקמן בדף טו: וכתב הפלפולא חריפתא (סי' א' אות ד) ונראה לי שנשתבשו לגרוס כאן דממונא ממאי דבסוף פירקין דף טו וכו' ומהתם נשתבשו לגרו...
על ידי מיללער
ב' מרץ 25, 2019 6:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ק ד. עבד ואמה שהזיקו האדון פטור מלשלם - מה הדין בעבד קטן?
תגובות: 8
צפיות: 260

Re: ב"ק ד. עבד ואמה שהזיקו האדון פטור מלשלם - מה הדין בעבד קטן?

יישר כח. וע״ע בספר פני אריה http://hb.borisute.com/pdfpager.aspx?req=41039&st=&pgnum=48 . תודה רבה ונראה שהפני אריה אכן למד כן בפשטות דברי הגמ' שגם על עבד קטן פטור האדון, וצ"ע לדבריו דא"כ מאי האי דקאמרי בגמ' שטעם הפטור הוא משום שמא יקניטנו וכו' הלא זה לא שייך בעבד קטן, והלא לדבריו...
על ידי מיללער
ב' מרץ 25, 2019 5:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ק ד. עבד ואמה שהזיקו האדון פטור מלשלם - מה הדין בעבד קטן?
תגובות: 8
צפיות: 260

Re: ב"ק ד. עבד ואמה שהזיקו האדון פטור מלשלם - מה הדין בעבד קטן?

תודה רבה כבוד הרב - מהגרנ"ט משמע שכל הפטור בעבד קטן הוא כמו שכ' החזו"א שאין בכלל חיוב על האדון לשלם מצד ממונו שהזיק, אלא שיש סברא לשלם את חובות עבדיו וזה לא שייך בעבד קטן. אולם אם ננקוט שאכן יש חיוב מצד ממון המזיק וכמו שמשמע מדברי המאירי, אז אולי יש לחייב האדון בנזקי עבדו קטן. אולם בגידולי...
על ידי מיללער
ב' מרץ 25, 2019 5:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ק ד. עבד ואמה שהזיקו האדון פטור מלשלם - מה הדין בעבד קטן?
תגובות: 8
צפיות: 260

Re: ב"ק ד. עבד ואמה שהזיקו האדון פטור מלשלם - מה הדין בעבד קטן?

תודה רבה על הרחבת הדברים ועל הקישור

אין לי הגרנ"ט והגידולי שמואל, אבל כאמור עיינתי בהתוס' ולא מצאתי שייכות שם למה ששאלתי.

מהשו"ת פלגי מים נראה שמדבר מחיוב של 'הורים' לשמור קטן, האם דן גם בענין 'אדון' בחיוב שמירת עבדיו הקטנים?
על ידי מיללער
ב' מרץ 25, 2019 4:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ק ד. עבד ואמה שהזיקו האדון פטור מלשלם - מה הדין בעבד קטן?
תגובות: 8
צפיות: 260

Re: ב"ק ד. עבד ואמה שהזיקו האדון פטור מלשלם - מה הדין בעבד קטן?

שמואל דוד כתב:עיין תוספות ב״ק כא: ד״ה אדם .

עיינתי שם ולא מצאתי שייכות לאחד משאלותי, אולי תוכל להרחיב הדיבור ולא רק לציין חידות סתומות
על ידי מיללער
א' מרץ 24, 2019 4:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ק ד. עבד ואמה שהזיקו האדון פטור מלשלם - מה הדין בעבד קטן?
תגובות: 8
צפיות: 260

ב"ק ד. עבד ואמה שהזיקו האדון פטור מלשלם - מה הדין בעבד קטן?

במס' ב"ק ד. עבד ואמה לאו אע"ג דכוונתן להזיק אפ"ה פטירי וכו' אמר רב אשי אטו עבד ואמה לאו טעמא רבה אית בהו, שמא יקניטנו רבו וילך וידליק גדישו של חבירו ונמצא זה מחייב את רבו מאה מנה בכל יום. מקור הדין הוא משנה במס' ידים פ"ד מ"ז, להשיב לצדוקים שטענו למה בשור וחמור שהזיקו חייבין ...
על ידי מיללער
ה' מרץ 21, 2019 5:40 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: "הוא לא עשה אלא לפנים": האם הייתה בכלל גזירת כליה על עמ"י?
תגובות: 3
צפיות: 521

Re: "הוא לא עשה אלא לפנים": האם הייתה בכלל גזירת כליה על עמ"י?

בענין הזה כתבתי כבר על דבר הגמ' שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה וכו' א"ל מפני שהשתחוו לצלם א"ל וכי משוא פנים יש בדבר, א"ל הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה אלא לפנים. ונראה לפרש השקלא וטריא בין רשב"י לתלמידיו, הקושיא והתירוצים ו...
על ידי מיללער
ה' מרץ 21, 2019 3:48 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: היאך תלו את המן על עץ מקה"ק והלא היא מעילה
תגובות: 16
צפיות: 1375

Re: היאך תלו את המן על עץ מקה"ק והלא היא מעילה

בענין התלייה של המן, יש בתרגום אסתר דברים ארוכים בעצת זרש אשתו למה בחרה דוקא להרגו בתליה ולא בדברים אחרים, ומנתה כל מיני מיתות משונות שכבר ניצלו ממנה גדולי ישראל כמו משה מחרב פרעה, דוד מסקילת גליית הפלשתי, חנניה מישאל ועזרי' מכבשן האש ודניאל מגוב האריות וכו' אבל מתלייה לא נמצא מי שניצול הימנה. ומסי...
על ידי מיללער
ד' מרץ 20, 2019 3:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: נגח ואח"כ הפקיר - בבא קמא יג:
תגובות: 23
צפיות: 1835

Re: נגח ואח"כ הפקיר - בבא קמא יג:

מקורו טהור מאור זרוע בתשובה סימן רטו' עיקר החיוב על השור והבעלים אינו אלא ערב על חיובי השור עכ"ד ויש לי בזה אריכות מעוד ראשונים לזה ואכ"מ האם אפשר לבאר את הסברא בשונה קצת, לא שעצם החיוב התשלומין על השור, אלא שהדין הוא על השור ואנו דנין את השור שהזיק וכשיצא חייב בדין החיוב תשלומין חל על הב...
על ידי מיללער
ד' מרץ 20, 2019 2:19 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שאלות וחקירות במצוות מחיית עמלק
תגובות: 12
צפיות: 943

Re: שאלות וחקירות במצוות מחיית עמלק

על השאלה האחרונה- ימי משתה ושמחה ולא לילות. מ"ב תרצו,לב "ונהגו כך - היינו מעת קריאת המגילה עד ליל סעודת פורים שהם שני לילות ויום אחד [א"ר]". ומקור הדברים בתשובת מהר"י מינץ מה יסוד סברת הפטור כשהזיק או גנב וגזל מחמת.שחוק ושמחה? (המקורות ידענא עי' בתוס' סוכה מה. ד"ה מיד,...

עבור לחיפוש מתקדם