מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1005 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אליהוא
ו' מאי 03, 2013 4:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכונות גילוח בהלכה
תגובות: 108
צפיות: 19326

Re: מכונות גילוח בהלכה

בספר הנ"ל טוען דהח"ח מעולם לא אסר את המכונות שלנו, אלא מכונה ידנית שהיתה נפוצה באותה עת באירופה.
על ידי אליהוא
ג' אוקטובר 09, 2012 6:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שהכל נהיה בסגול - לפי הגר"א- בקשת מקורות תומכים
תגובות: 15
צפיות: 4218

Re: שהכל נהיה בסגול - לפי הגר"א- בקשת מקורות תומכים

ולעצם הענין כ"ה גם בדיוקים [ומגוחך הפקפוק בזה]. ועי' מגן אברהם סי' קס"ז סק"ח דמייתי פלוגתא בזה, ובסי' ר"ד ס"ק י"ד כתב בפשיטות לומר בסגול, וכ"כ בתשו' מעיל צדקה סי' מ"ב בחיי אדם כלל מ"ט סעיף א', ובערוה"ש סי' קס"ז סעיף ז' ע"ש. ועי' שאילת יעבץ ...
על ידי אליהוא
ג' אוקטובר 09, 2012 6:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שהכל נהיה בסגול - לפי הגר"א- בקשת מקורות תומכים
תגובות: 15
צפיות: 4218

Re: שהכל נהיה בסגול - לפי הגר"א- בקשת מקורות תומכים

לא חלילה כדי להביע את דעתי בנדון, אלא כשאלת תם: האם יש נוסח אחד קדום שבו מופיע הניקוד קמץ במילה נהיה של ברכת שהכל? האם יש ממצא שתומך שבזמן הגמרא או הראשונים נהגו לברך בקמץ?
על ידי אליהוא
ג' אוקטובר 09, 2012 6:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ללוח ההלכות והמנהגים תשע"ג <ניגון בנש"כ ביו"ט באר"י>
תגובות: 8
צפיות: 2214

Re: הערות ללוח ההלכות והמנהגים תשע"ג

הניגון ביו"ט דווקא מובן, [וגם אינו קשור בהכרח לרבש"ע של החלומות], וגם א"נ שמי שחלם ונפשו עדומה יאמר בשעת אמירת הכהנים אבל לומר בסתמא ודאי אין לומר אלא כשמנגנים. כלומר זה אמנם העתקה אבל העתקה ראויה ונכונה.
איני יודע מנין הפרשנות שהתרוה"ד ומהרי"ל ראו להחמיר יותר מהגמרא.
על ידי אליהוא
ג' אוקטובר 09, 2012 6:11 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: גדר מצות אכילת כזית בליל יו"ט ראשון של סוכות
תגובות: 11
צפיות: 3140

Re: גדר מצות אכילת כזית בליל יו"ט ראשון של סוכות

כמה הערות:
א. זה לא סדר כרונולוגי אלא סדר עניני תוכני ומהותי.
ב. החסרת נפ"מ בענין מצוה הבאה בעבירה שמיוחסת לר' ברוך בער.
ג. מדברי הלקט יושר מבואר לכאו' דלא כהגרש"ז.
ד. מה המעשה על ר"ש סופר?
על ידי אליהוא
ג' אוקטובר 09, 2012 6:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי השואלים בתשובות הרשב"א - ה"ר יוסף מאביניון
תגובות: 1
צפיות: 944

זיהוי השואלים בתשובות הרשב"א - ה"ר יוסף מאביניון

יש מי שניסה לזהות את השואלים?
אני מחפש את זהותו של ה"ר יוסף מאביניון השואל בתשו' הרשב"א ח"ג סי' רפ"ז שלענ"ד אף שהרשב"א כתב שלא ידע מאי קאמר. יש לבאר דבריו היטב.
על ידי אליהוא
ג' אוקטובר 09, 2012 6:04 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "ברוך שעשאני כרצונו" - "ברוך שעשתני אשה"- מקורות
תגובות: 53
צפיות: 10233

Re: "ברוך שעשאני כרצונו" - "ברוך שעשתני אשה"- מקורות

פלא שהרב גאולה בקרוב לא הביא דברי הלקט יושר בענין שאצלם נהגו הנשים לברך שלא עשאני בהמה ולא שעשאני כרצונו עי"ש.
על ידי אליהוא
ג' אוקטובר 09, 2012 6:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הצטרפות לסעודת מלוה מלכה שהחלה קודם חצות
תגובות: 29
צפיות: 4800

Re: הצטרפות לסעודת מלוה מלכה שהחלה קודם חצות

אין שום הגיון שתועיל הצטרפות לסעודת חבירו, וכ"ש בתפילה.

דברי הא"א מבוטשאש תמוהים טובא ואין לסמוך עליהם כנגד משמעות כל הראשו' והאחרונים.
על ידי אליהוא
ג' אוקטובר 09, 2012 6:02 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מספר הפריטים של כל אחד מארבעת המינים
תגובות: 14
צפיות: 5139

Re: מספר הפריטים של כל אחד מארבעת המינים

יש בזה חזרה ברמב"ם שבמהדו"ק כתב שאם הוסיף בשאר המינים פסל, ובמהדו"ב חזר בו שלא פסול, ועי"ש בהשגות הראב"ד דשרי להוסיף גם בלולב ואתרוג. [אמנם הרמב"ם חזר בו רק לגבי הפסול ולא שאין מוסיפין לכתחילה]. לענין המטבעות, מה כתוב במכתבו של בן כוזיבא בענין זה? היות וההדס צ"ל גב...
על ידי אליהוא
ו' אוקטובר 05, 2012 2:20 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: גדר מצות הישיבה בסוכה
תגובות: 3
צפיות: 1663

Re: גדר מצות הישיבה בסוכה

לפי פשוטו יש את מינימום המצוה הנדרשת, אבל כמה שעושה יותר כעין תדורו זה יותר מצוה. אמנם מצאתי [בספר תורת הראשונים מוה"ק] מציאה נפלאה לאחד מרבותינו הראשונים ה"ה רבינו אברהם בן רבינו עזריאל [רבו של האו"ז ותלמידו של ריה"ח] בספרו על הפיוטים הנקרא ערוגת הבושם ח"ג בפירוש אהבה לפרשת...
על ידי אליהוא
ו' אוקטובר 05, 2012 2:19 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לחם משנה בסעודה המפסקת ערב יום כיפור
תגובות: 7
צפיות: 2991

לחם משנה בסעודה המפסקת ערב יום כיפור

בתשו' מהרם החדשות סי' ק"ע
מכילתא פרשת המן ר' אליעזר המודעי אמ' למדנו שלא ירד מן בשבת, ביו"ט מנין, ביוה"כ מנין, שבת לא יהיה בו. מיכן נהגו אנשי לותיר לבצוע על ב' ככרות בסעודה מפסקת ליום הכיפורים.

יש לזה חבר?
על ידי אליהוא
ו' אוקטובר 05, 2012 1:57 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: נענועים רק בלולב ?
תגובות: 3
צפיות: 1232

Re: נענועים רק בלולב ?

ולמה יהא רק בלולב? עכ"פ הב"י הסתפק רק באתרוג ופשט מחלומו של הריקנאטי.
והטפח הוא לכסכוס כמ"ש הראשונים זה ודאי שיך רק בלולב.
על ידי אליהוא
ו' אוקטובר 05, 2012 1:55 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מי שלא אכל בסוכתו בליל ט"ו חייב לברך אח"כ שהחיינו?
תגובות: 15
צפיות: 3932

Re: מי שלא אכל בסוכתו בליל ט"ו חייב לברך אח"כ שהחיינו?

בפשוטו אין מקום לטענה כזו, כיון שהשהחינו בעשית הסוכה הוא משום ששהחינו מברכין גם על תחילת המצוה שלא כמו ברכת המצות לדידן [דלא כהירושלמי], וע"כ מי שמברך שהחינו בסוכת חברו למה לא יפטור ג"כ עשית הסוכה, וגם אם כן הול"ל שיברך בעשיה. אמנם יתכן ע"פ תשו' הגאונים הידועה שבסוכת ביהנ"ס ...
על ידי אליהוא
ו' אוקטובר 05, 2012 1:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: מיתת כהנים שקנו את הכהונה הגדולה בבית שני
תגובות: 7
צפיות: 2121

Re: מיתת כהנים שקנו את הכהונה הגדולה בבית שני

ירושלמי יומא פרק א ה"א "בראשון שהיו משמשין הוא ובנו ובן בנו שימשו בו שמונה עשר כהנים אבל בשיני על ידי שהיו נוטלין בדמי' ויש אומרי' שהיו הורגין זה את זה בכשפים שימשו בו שמונים כהנים ויש אומ' שמונים ואחד ויש אומ' שמונים ושנים ויש אומ' שמונים ושלש ויש אומרים שמונים וארבע ויש אומרים שמונים וחמ...
על ידי אליהוא
ו' אוקטובר 05, 2012 1:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ללוח ההלכות והמנהגים תשע"ג <ניגון בנש"כ ביו"ט באר"י>
תגובות: 8
צפיות: 2214

Re: הערות ללוח ההלכות והמנהגים תשע"ג

זה ציטוט עצמי.
ודברי הב"י והמנהג בחו"ל ברורין [והדחי' שכתבת קלושה בלשון המעטה], ומה שבא"י לא נגנו היינו מסתמא משום שלא ראו לנגן כל יום אולי מישהו חלם חלום, וגם משום ביטול מלאכה, אבל אין סיבה שלא לנגן ביו"ט, אם לא דנימא שמהני רק לחלום בן יומו.
על ידי אליהוא
ה' אוקטובר 04, 2012 10:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ללוח ההלכות והמנהגים תשע"ג <ניגון בנש"כ ביו"ט באר"י>
תגובות: 8
צפיות: 2214

Re: הערות ללוח ההלכות והמנהגים תשע"ג

אין נוהגים כדברי התוס' אלא כדברי התרוה"ד סי' כ"ז המובא בב"י והמהרי"ל שאין אומרים הרבש"ע אלא בשעה שהכהנים מנגנים.
על ידי אליהוא
ו' ספטמבר 28, 2012 11:52 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: קושיא גדולה על ברכת שהחיינו ביו"ט שני של גלויות דסוכות
תגובות: 9
צפיות: 3053

Re: קושיא גדולה על ברכת שהחיינו ביו"ט שני של גלויות דסוכות

חבל שלא מעיינים בראשונים לפני ששואלים שאלות.
על ידי אליהוא
ו' ספטמבר 28, 2012 11:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: השבעת הכהן גדול
תגובות: 8
צפיות: 1777

Re: השבעת הכהן גדול

רעק"א על אתר בשם פר"ח, ועי' רש"ש, ובחזו"א יש תי' מענין.
על ידי אליהוא
ו' ספטמבר 28, 2012 11:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שהכל נהיה בסגול - לפי הגר"א- בקשת מקורות תומכים
תגובות: 15
צפיות: 4218

Re: שהכל נהיה בסגול - לפי הגר"א- בקשת מקורות תומכים

לדעת הגר"א כל הברכות הם לשון הווה מהטעם שהוזכר כאן. וע"ע ערוך השולחן אורח חיים הלכות ברכות השחר סימן מו סעיף ג "וכן נראה עיקר דכל הברכות נוסחתן בהוה ולא בעבר כמו יוצר המאורות נותן התורה בורא פרי האדמה וכן כולם והטעם משום דהקב"ה פועל בכל עת ובכל רגע לא כאומן בשר ודם שרק עשה המלאכה...
על ידי אליהוא
ו' ספטמבר 28, 2012 11:50 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: זכר ל'ניסוך המים' בזמן הזה?
תגובות: 12
צפיות: 3180

Re: זכר ל'ניסוך המים' בזמן הזה?

הושענות הוא זכר לניסוך המים כמש"כ הראשונים.
ומה שלא נהגו בניסוך ממש עי' תשו' שיח יצחק ס"ס רל"ז שעמד בזה.
על ידי אליהוא
ו' ספטמבר 28, 2012 11:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ללוח ההלכות והמנהגים תשע"ג <ניגון בנש"כ ביו"ט באר"י>
תגובות: 8
צפיות: 2214

הערות ללוח ההלכות והמנהגים תשע"ג <ניגון בנש"כ ביו"ט באר"י>

נהנתי לעבור על הלוח החדש והיעיל, ואצרף בזה כמה הערות שעלו בעיוני: א. עמ' 9. קבלת שבת בציבור. יש לציין שלא כולם נהגו כן, עי' אזור אליהו. ב. עמ' 10 הערה 22 לענין כריעה במגן אבות, הנה מבואר בראשונים להדיא שהוא כמו חזרת הש"ץ [ודנו בזה למה א"א קדושה], וכ"ה לכאו' דעת הגר"א דאין לומר מג...
על ידי אליהוא
ו' ספטמבר 28, 2012 11:47 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: גדר מצות אכילת כזית בליל יו"ט ראשון של סוכות
תגובות: 11
צפיות: 3140

Re: גדר מצות אכילת כזית בליל יו"ט ראשון של סוכות

החקירה לא כ"כ פשוטה כמו שהצגת, הרי אין מי שסובר שמקיים מחוץ לסוכה, ודעת מורו של הריטב"א בשינה היא דעת יחיד ואעפ"כ נחלקו במצטער ויש להאריך.
אגב, יש להביא קודם הנידונים בראשונים, ואח"כ נפ"מ של אחרונים.
על ידי אליהוא
ה' ספטמבר 27, 2012 1:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נטל סאה ונתן סאה- האמנם גירסא משבשתא?
תגובות: 9
צפיות: 2023

Re: נטל סאה ונתן סאה- האמנם גירסא משבשתא?

אין ספק שזה גרסה משובשת, וכמש"כ תוכ"ד, והדברים פשוטים. [ועי' ביתר ביאור בספר הישר סי' תרע"א].
כמדומה שאצל כל אחד מהראשו' שמובא נוסח זה ניתן למצוא גם הנוסח הנכון, וראה רשימת האחרונים שנמצא בם שיבוש זה.
מניסיון זה שיבוש מאוד נפוץ וגם כשאני כתבתי בענין זה אשתקיל מילולי בזה כמ"פ.
על ידי אליהוא
ב' ספטמבר 24, 2012 9:43 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: לעלא לעלא מכל וכו' (נוסח אר"י בתפילות ימים נוראים>
תגובות: 27
צפיות: 5750

Re: לעלא לעלא מכל וכו'

קדוש אתה ונורא שמך, הוא נוסח א"י קדום לברכת קדושת השם.
ואולי בימים נוראים נשתיירו מנהגים קדומים כי אז התפללו מתוך מחזורים.
על ידי אליהוא
ב' ספטמבר 24, 2012 9:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'קריית ספר' - סקירות ספרים קצרות
תגובות: 333
צפיות: 97147

Re: 'קריית ספר' - סקירות ספרים קצרות

מש"כ הוא חידוש המהדורה השמינית על המהדורות הקודמות, ולא שיך לשיפורים של הסידור בכלל, והיות והסקירה היתה על המהדורה השמינית היה מתבקש לציין זאת.
על ידי אליהוא
ב' ספטמבר 24, 2012 9:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בענין מצות אכילה בערב יום כיפור
תגובות: 2
צפיות: 1218

Re: שאלה בענין מצות אכילה בערב יום כיפור

ביאור הגר"א אורח חיים סימן תרד סעיף ב'

גם אין כו' ויש מקומות כו'. מחלוקתם כמ"ש האחרונים דפליגי אם הלילה ג"כ יום טוב או דוקא ביום ועיין של"ה ומ"א הביאו והעיקר שאין המצוה להרבות אלא ביום וגמ' ערוכה היא בכתובות ה' א' ועיין רש"י שם ד"ה אית ליה כו':
על ידי אליהוא
א' ספטמבר 23, 2012 4:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: חקוק על אבן השתיה
תגובות: 13
צפיות: 2783

Re: חקוק על אבן השתיה

תרגום יונתן שמות פכ"ח פסוק ל' עי"ש.
על ידי אליהוא
א' ספטמבר 23, 2012 4:15 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אמירת ובכן תן פחדך בעשי"ת וביום הכפורים
תגובות: 9
צפיות: 2847

Re: אמירת ובכן תן פחדך בעשי"ת וביום הכפורים

כמדומני מנהג אר"ץ. לעצם השאלה, כידוע מנהג פשוט אצל הרמב"ם הכונה מנהג נפוץ, וכונתו ברורה שי"א כל עשי"ת ויותר נפוץ ביו"כ ועוד יותר בר"ה. ובסידור ר"ש בר נתן נמצא רק במוסף של ר"ה בחזרת הש"ץ. מובא אצל וידר. ועוד מבואר שם שיש ג' הוספות בברכת קדושת השם [חוץ מהמל...
על ידי אליהוא
א' ספטמבר 23, 2012 4:09 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: היכן המקור הראשון על כת האסיים?
תגובות: 93
צפיות: 12679

Re: היכן המקור הראשון על כת האסיים?

בפשטות מוזכרים כאן תוספתא מסכת ידים (צוקרמאנדל) פרק ב

אומרים טובלי שחרין קובלני עליכם פרושים שאתם מזכירים את השם מן הגוף שיש בו טומאה:
על ידי אליהוא
א' ספטמבר 23, 2012 3:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: בענין מנהג הכפרות
תגובות: 7
צפיות: 2346

Re: בענין מנהג הכפרות

ראה במאמר שהובא שם שהביא את כל המקורות.
על ידי אליהוא
א' ספטמבר 23, 2012 3:50 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: טבילת השופר במקווה ושאר כלי מצווה
תגובות: 16
צפיות: 3753

Re: טבילת השופר במקווה ושאר כלי מצווה

מובא בשם הגר"א באין ספור מקומות, סערת אליהו בתחילתו, אבן שלמה, תולדות יצחק כהנא על ספר יצירה בהקדמה בשם הגריא"ח, בית אבות בשם זקנו בעל מעלות התורה אחי הגר"א, ונמצא כבר בקיצור בביאור הגר"א על תקו"ז בליקוטים שבתחילתו.
על ידי אליהוא
א' ספטמבר 23, 2012 3:45 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: טבילת השופר במקווה ושאר כלי מצווה
תגובות: 16
צפיות: 3753

Re: טבילת השופר במקווה ושאר כלי מצווה

שוב מצאתי: מקדש דוד טהרות סימן נד אמרינן בתוספתא דכלים פ"ו ב"מ שופר טהור ויש לעיין אמאי טהור שהרי הוא מדבר המקבל טומאה שהוא מן הקרנים ואמרינן בחולין כ"ה כל מעשה עזים לרבות הבאין מן העצמות מן הקרנים כו' ואי משום תשמישו אמאי לא יהא שופר ראוי לקבל טומאה שהרי שופר מכלי שיר הוא כמ"ש ת...
על ידי אליהוא
א' ספטמבר 23, 2012 3:38 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: טבילת השופר במקווה ושאר כלי מצווה
תגובות: 16
צפיות: 3753

Re: טבילת השופר במקווה ושאר כלי מצווה

למה ששופר לא יקבל טומאה? כלי שיר מקבלים טומאה וגם קרניים.
על ידי אליהוא
ד' ספטמבר 19, 2012 3:03 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קונטרס בענין נוסח התרת נדרים בערב ר"ה
תגובות: 4
צפיות: 1827

Re: קונטרס בענין נוסח התרת נדרים בערב ר"ה

הספר אינו לפני אבל בזכרוני שיש שם בתוך הערות לכל תפילות ימים נוראים גם הערות לסדר התרת נדרים, ובכללם הערות שלא הובאו בקונטרס.
על ידי אליהוא
ד' ספטמבר 19, 2012 3:00 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מאה תקיעות כנגד מאה פעיות אם סיסרא
תגובות: 37
צפיות: 9019

Re: מאה תקיעות כנגד מאה פעיות אם סיסרא

בית הבחירה למאירי מסכת ראש השנה דף לד עמוד א "שכשדקדקו בתרגומו של אנקלוס שתרגם תרועה יבבא עם מה שראו באמו של סיסרא שנאמר בה ותיבב נודע שהתרועה דרך כלל הוא ענין אנחה ויללה". אמנם עי' ספר שבולי הלקט סדר ראש השנה סימן רצח "למדנו שתרועה הוא קול כעין בכי" ועי"ש שהבכי' היא זכר לבכ...
על ידי אליהוא
ד' ספטמבר 19, 2012 2:52 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מששת ימי בראשית
תגובות: 4
צפיות: 1855

Re: מששת ימי בראשית

משנה מסכת אבות פרק ה משנה ו
עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הן פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות ויש אומרים אף המזיקין וקבורתו של משה ואילו של אברהם אבינו ויש אומרים אף צבת בצבת עשויה:
עי"ש בכל המפרשים. ובפרקי דר"א פל"ח.
על ידי אליהוא
א' ספטמבר 16, 2012 4:34 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סיום ערב ר"ה
תגובות: 1
צפיות: 1290

סיום ערב ר"ה

שמעתי מנהג כמה ת"ח לעשות סיום ערב ר"ה לפטר מהתענית.
וצ"ב שהרי אי"ז תענית מחויבת אלא לתשובה ומה שייך סיום.
ואולי הכונה ע"ד בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה וצ"ע.
על ידי אליהוא
א' ספטמבר 16, 2012 4:19 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ובעוד יקרא בתורה יתן כל איש לבו לשוב
תגובות: 13
צפיות: 3552

Re: ובעוד יקרא בתורה יתן כל איש לבו לשוב

נפלא.
ועי"ש בפנים שהזמן הוא עד חצות. וכן מבואר בנחמיה שם "עד מחצית היום"
על ידי אליהוא
א' ספטמבר 16, 2012 4:13 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קונטרס בענין נוסח התרת נדרים בערב ר"ה
תגובות: 4
צפיות: 1827

Re: קונטרס בענין נוסח התרת נדרים בערב ר"ה

יפה מאוד.
אמנם כמדומה שלא עיין מר בקונטרס תפילת דוד להאדר"ת בזה.

עבור לחיפוש מתקדם