החיפוש הניב 375 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דמשק
ב' ספטמבר 17, 2018 10:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אבני נזר מורה לחתנו שלא יצום
תגובות: 4
צפיות: 153

Re: אבני נזר מורה לחתנו שלא יצום

יש גם מכתב בזה מהשם משמואל לחתנו שנדפס בסוף שם משמואל על מועדים.
על ידי דמשק
א' ספטמבר 16, 2018 5:06 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום
תגובות: 23
צפיות: 245

Re: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום

כן העיר באגרו"מ או"ח ח"ג סי' צ'.
על ידי דמשק
א' ספטמבר 16, 2018 12:22 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: דברי שיר
תגובות: 1
צפיות: 44

דברי שיר

ספר 'דברי שיר' להגרש"י רבינוב נמצא כפול.
הראשון מספר 13680 (הגרשיים בשם הספר מיותר), והשני מספר 181280.
הראשון מתוקן יותר, יש שם דף עם הסכמות מה שחסר בשני.
על ידי דמשק
ב' ספטמבר 03, 2018 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביצים בחלב אמאי מותר?
תגובות: 33
צפיות: 1119

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

מקבלנא וייש"כ.
(לענין איסור שנשתנה נחלקו בזה הראשונים בברכות לענין דבר שנתהפך לדבש, ועי' מג"א רס"י רט"ז.
ויתכן דהתם נחלקו דאיסור שבהם להיכן הלך, אבל בהיתר כו"ע יודו דחשיב דבר חדש).
על ידי דמשק
ב' ספטמבר 03, 2018 9:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביצים בחלב אמאי מותר?
תגובות: 33
צפיות: 1119

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

שים לב שאתה כן אומר שזה עשוי מבשר, אלא שבמשך הזמן הוא מתהפך למשהו אחר.
האם אתה רוצה להגיד שאיסור שמתהפך לדבר אחר מותר?
על ידי דמשק
ב' ספטמבר 03, 2018 6:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביצים בחלב אמאי מותר?
תגובות: 33
צפיות: 1119

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

אז אתה כן מסכים שהביצה עשוי מבשר, אז גם כשהוא נפרד והפך לביצה למה לא יחשב כ'יוצא מבשר'?
על ידי דמשק
ב' ספטמבר 03, 2018 6:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביצים בחלב אמאי מותר?
תגובות: 33
צפיות: 1119

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

וחוזר חלילה..
אם הוא לא עשוי מבשר, אז איך הוא נחשב כ'חלק מהבשר', ומ"ש משליא?
על ידי דמשק
א' ספטמבר 02, 2018 7:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביצים בחלב אמאי מותר?
תגובות: 33
צפיות: 1119

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

מה שאתה אומר ממש לא מובן, אם הוא עשוי מבשר איך פתאום הוא מפסיק להיות עשוי מבשר. ואם הוא לא עשוי מבשר איך הוא נחשב כבשר כל זמן שלא נגמר (או מעורה)?
(משליא רק הוכחתי שלא תגיד לי שגם דבר שהוא לא בשר, אם הוא מחובר לבשר הוא נחשב לבשר).
על ידי דמשק
א' ספטמבר 02, 2018 6:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביצים בחלב אמאי מותר?
תגובות: 33
צפיות: 1119

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

כשמעורה בגידין היינו מעורבב עם הבשר ונחשב לחלק מן הבשר, לאחר מכן כשנגמר נחשב למשהו אחר לגמרי. אבל אין זה נחשב ל"יוצא מן הבשר" בשום שלב. ראשית להלכה אין החילוק מעורות או אין מעורות אלא אם נגמרו הביצים או לא. וגם מצד מעורות, אם אין הביצה נוצר מבשר, אז זה שהוא קשור בגידין לבשר אינו סיבה להחש...
על ידי דמשק
א' ספטמבר 02, 2018 12:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביצים בחלב אמאי מותר?
תגובות: 33
צפיות: 1119

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

כי עדיין נחשב חלק מהתרנגולת. לאחר שנגמרה הביצה, נחשבת משהו אחר לגמרי, כדכתב הבא"ח. מה שזה נחשב לחלק מהתרנגולת אינו סיבה לאסרו בחלב, יש חלקים מתוך התרנגולת שאינם אסורים בחלב מה"ת כגון הדם והעצמות והגידים, רק אם נחשיבו כחלק מה'בשר' זהו סיבה לאסרו בחלב. ולכן אני חוזר ושואל, אם הוא נוצר מבשר ...
על ידי דמשק
ה' אוגוסט 30, 2018 8:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביצים בחלב אמאי מותר?
תגובות: 33
צפיות: 1119

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

עובר ושב כתב:הביצים הם חלק נפרד שגדל בתוך העוף ולאחר מכן נפרד ממנו לגמרי, באופן שאין קשר בינו לבין בשר העוף.

חשבתי על זה, אך א"כ תמוה אמאי כשהוא מעורה בגידין דינו כבשר.
על ידי דמשק
ה' אוגוסט 30, 2018 6:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביצים בחלב אמאי מותר?
תגובות: 33
צפיות: 1119

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

כבר השבתי למעלה שהם דנו מצד דיחשב גוף התרנגולת, ובזה אכן יש חילוק בין נגמרה ללא נגמרה, אבל לא דנו כלל מצד דין יוצא. (ברור לי שאין בזה דין יוצא ואני רק שואל למה).
את החילוק בין ציר לביצים לא הבנתי, שניהם אינם חלק מהבשר עצמו אלא יוצאים מן הבשר.
על ידי דמשק
ד' אוגוסט 29, 2018 12:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביצים בחלב אמאי מותר?
תגובות: 33
צפיות: 1119

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

הריטב"א אינו דן מצד 'יוצא' מן הבשר, אלא מדין בשר עצמו, דבביצת נבילה אסרו בית הלל אטו מעורה בגידין [דבמעורה חשיב כנבילה עצמה], ולהכי מקשה אמאי לענין בשר בחלב לא גזרו כל ביצה אטו מעורה בגידין [דבמעורה חשיב כבשר עצמו ואסור לאכלו בחלב], וכבר עמדו ע"ז התוס' בביצה שם. ולזה מחלק חילוקו אמאי בבשר...
על ידי דמשק
ג' אוגוסט 28, 2018 9:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביצים בחלב אמאי מותר?
תגובות: 33
צפיות: 1119

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

עיין ריטבא עירובין סב. דלא מיבעי למאן דאמר בשר עוף בחלב דרבנן אלא אף למאן דאמר דאורייתא מכל מקום לא גזרו חז״ל על ביצים כיון דבשר בחלב חידוש הוא הבו דלא להוסיף עלה ועיין רדב״ז ח״ו סימן קח הריטב"א אינו דן מצד 'יוצא' מן הבשר, אלא מדין בשר עצמו, דבביצת נבילה אסרו בית הלל אטו מעורה בגידין [דבמעורה ...
על ידי דמשק
ב' אוגוסט 27, 2018 9:21 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: שלחן ערוך - פריעדמאן
תגובות: 0
צפיות: 156

שלחן ערוך - פריעדמאן

בשו"ע פריעדמאן אבן העזר ח"ב חסר עמוד ק"מ
על ידי דמשק
ב' אוגוסט 27, 2018 2:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביצים בחלב אמאי מותר?
תגובות: 33
צפיות: 1119

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

עפר לרגלם כתב:גם חלב הוא יוצא מן הבשר...

מה אתה רוצה להסיק מכח בדיחה זו?
על ידי דמשק
ב' אוגוסט 27, 2018 11:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביצים בחלב אמאי מותר?
תגובות: 33
צפיות: 1119

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

א. עוף עצמו אינו אלא דרבנן... ב. ומדוע הותרה אכילתן ואינן נחשבות אבר מן החי? אלא פשוט שביצים הן דבר בפ"ע ואינן כבשר העוף. א. שכחתי להדגיש ששאלתי לאלו ששומרים גם על דינים דרבנן.. ב. לא הבנתי דבריך. ולגבי השאלה מדוע אינו כיוצא מאבר מן החי, דברו בזה הראשונים והביאו מקורות מפסוקים. עי' תוס' חולין ...
על ידי דמשק
ב' אוגוסט 27, 2018 9:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביצים בחלב אמאי מותר?
תגובות: 33
צפיות: 1119

ביצים בחלב אמאי מותר?

בגמ ביצה ז. דנו בשוחט תרנגולת ומצא ביצים בתוכה, מתי חשיב כחלק מהתרנגולת ואסור לאוכלן בחלב ומתי מותר, ותליא אם מעורה בגיגין או לא וכו'. ואני שואל בכל ביצה שנולדה (לא נמצאה בתוכה ולא מעורה בגידין) אמאי לא יחשב כבשר מדין יוצא מן הבשר ויאסר לאכלה בחלב? (יש מחלו' הפמ"ג והחת"ס אי דין יוצא נאמר מ...
על ידי דמשק
ב' אוגוסט 27, 2018 8:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר
תגובות: 78
צפיות: 4529

Re: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר

[ואגב בחפשי באוצה"ח, ראיתי בקובץ בית אהרן וישראל, אחד מעיר מלשון הגמרא בסוטה שמכריזין בת פלוני לפלוני בית פלוני לפלוני שדה פלוני לפלוני, שלכאורה נקט הענינים המבוארים בהפסוקים מי האיש אשר בנה בית, בית פלוני לפלוני, ומי האיש אשר נטע כרם, נגד זה מכריזין שדה פלוני לפלוני, ונגד מי האיש אשר נשא אשה,...
על ידי דמשק
ו' אוגוסט 24, 2018 12:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: דבדאוריתא לא מפליג רחמנא בכל מקום בין לכתחלה לדיעבד
תגובות: 9
צפיות: 346

Re: דבדאוריתא לא מפליג רחמנא בכל מקום בין לכתחלה לדיעבד

שיטת הראב"ד דהא דאין מבטלין איסור לכתחילה מדאורייתא הוא.
על ידי דמשק
ה' אוגוסט 23, 2018 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חטאם של דור אנוש
תגובות: 9
צפיות: 317

Re: חטאם של דור אנוש

עי' עוד ברש"י סו"פ בראשית עה"פ הנפילים היו בארץ בימים ההם וברא"ם שם.
על ידי דמשק
ד' אוגוסט 22, 2018 8:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחיקת הודעות בפורום
תגובות: 47
צפיות: 3610

Re: מחיקת הודעות בפורום

פלתי כתב:לכאורה יש גיבוי לכל המערכת הזו. הלא כן? אם כך, כאשר מישהו יפרוש בזעם, ניתן להשלים את החורבן מתוך הגיבוי ולנעול את אותו המשתמש שלא יוכל לעשות כך שוב.

גא"מ להצעה זו, כי בדרך כלל הם ניקים קבועים שרגילים למחוק את תגובותיהם, ואותם כדאי להגביל.
על ידי דמשק
א' יולי 22, 2018 8:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צער הבא מהאוהב
תגובות: 5
צפיות: 265

Re: צער הבא מהאוהב

עי' תוס' תענית כ. ד"ה ונעתרות
על ידי דמשק
ד' יולי 18, 2018 10:54 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: קובץ עץ חיים
תגובות: 1
צפיות: 834

קובץ עץ חיים

קובץ חיים דבאבוב חלק כ"ה יש כפול, האחד רגיל והשני רק תשע עמודים.
על ידי דמשק
ג' יולי 17, 2018 12:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: להיכן נעלם כלל כ"ד בשושנת העמקים?
תגובות: 2
צפיות: 171

Re: להיכן נעלם כלל כ"ד בשושנת העמקים?

שייף נפיק כתב:במהדורה חדשה הובא.

במהדורא החדשה שבאוצר אין. יש מהדורא יותר חדשה?
על ידי דמשק
א' יולי 15, 2018 11:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: להיכן נעלם כלל כ"ד בשושנת העמקים?
תגובות: 2
צפיות: 171

להיכן נעלם כלל כ"ד בשושנת העמקים?

במפתחות שבראש ספר שושנת העמקים להפמ"ג מונה כ"ד כללים, כלל כ"ד הוא בענין עד אחד נאמן באיסורים, אבל גוף הספר מסתיים בכלל כ"ג.
מי יודע פשר דבר?
על ידי דמשק
ה' יולי 12, 2018 9:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: נירון קיסר התגייר ויצא ממנו רבי מאיר
תגובות: 21
צפיות: 957

Re: נירון קיסר התגייר ויצא ממנו רבי מאיר

יאיר1 כתב:לפי מה שהביאו החברים כאן, מבואר שהיה בנו של נירון

הרמב"ם בהקדמתו לי"ד כתב שרבי מאיר היה בן גר צדק.
על ידי דמשק
ג' יולי 10, 2018 1:25 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: קרן אורה
תגובות: 2
צפיות: 952

Re: קרן אורה

כפי שכתבתי ה'חדשה' היא מהדורא מאוחרת יותר, והוסיפו שם עוד ספר שלם (ילקוט מפרשים על מנחות). אבל בגוף הספר הם שווים, ואולי אף משופר יותר כמו כל מהדורא שניה.
ובאמת גם כדאי להוסיף שם משנה "ילקוט מפרשים-מנחות".
על ידי דמשק
ב' יולי 09, 2018 6:22 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: קרן אורה
תגובות: 2
צפיות: 952

קרן אורה

קרן אורה על מנחות מהדורא חדשה נמצא באוצר כפול (בגי' 16). אחד בשם מהדורא חדשה ואחד בשם מהדורא מוערת, שניהם שוים רק ה'חדשה' היא מהדורא מאוחרת יותר.
על ידי דמשק
ד' יולי 04, 2018 7:00 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 367
צפיות: 41528

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

הוציא ספר "אומר מן החדש", הוא חתנו של החיד"ו ווייס מאנטווערפן ומשם היכרותו עם הגר"ח קרייסווירטה.
בזכרוני שהגר"ח היה אומר, מי שתופס את האברך הזה עם רש"י בש"ס שאיננו זוכר מקבל ממני 'א הונדערט'ער' (מאה דולר).
היום הוא יושב בכולל של דן גרטלר ומי בעל דברים יגש אליו.
על ידי דמשק
ו' יוני 29, 2018 10:08 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר התרומות
תגובות: 0
צפיות: 453

ספר התרומות

בחיפוש ספר התרומות עולה ח"ב גם של מכון ירושלים וגם הישן פעמיים. אך מבדיקה במספר הספר אני רואה שזה אותו ספר שעולה פעמיים. במקוון אין בעיה זו.
על ידי דמשק
ב' יוני 25, 2018 8:58 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: מסורת משה
תגובות: 8
צפיות: 900

Re: מסורת משה

כנראה ספרים שהיו והוסרו מאיזה סיבה שיהיה. ומהדיסק אי אפשר להסיר (מי שלא מעדכן). לדוגמא ראה viewtopic.php?f=4&t=40327
על ידי דמשק
ב' יוני 25, 2018 8:48 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: אגודת אזוב
תגובות: 3
צפיות: 819

Re: אגודת אזוב

לא סודר.
(במקוון בתצוגה מקדימה זה נראה בסדר, אבל כשפותחים את הספר יש את הטעות הנזכרת, ובדיסק גם זה לא. וסתם מוזר שהשער שנראית בתצוגה (במקוון) איננה השער האמיתי של הספר שרואים כאשר פותחים אותו).
על ידי דמשק
א' יוני 24, 2018 1:40 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר אור לישרים
תגובות: 1
צפיות: 262

ספר אור לישרים

המהדורא החדשה של 'אורים גדולים' (זאבי) כולל בסופו גם ספר דרוש 'אור לישרים'. אבל בשם הספר זה לא מופיע, (בחיפוש אור לישרים עולה רק המהדורא הישנה). כדאי לתת לו שם משנה.
על ידי דמשק
ש' יוני 23, 2018 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי השם במקצת החפץ מהני?
תגובות: 8
צפיות: 411

Re: שינוי השם במקצת החפץ מהני?

לא מצאתי שם כלום. (רוב האחרונים שם נקטו שאכן לא קנה את החולין, ורק דנו דא"כ האיך חל התרומה. והגרש"ש נקט דקנה את הטבל, דגם טבל שנתקנו חשיב שינוי השם).
על ידי דמשק
ו' יוני 22, 2018 9:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: "רבי יוחנן בן יהושע בן חמיו של רבי עקיבא" - איך בדיוק?
תגובות: 10
צפיות: 363

Re: "רבי יוחנן בן יהושע בן חמיו של רבי עקיבא" - איך בדיוק?

לפי הבנת הסדה"ד, יתכן שרבי יהושע בנו של רבי עקיבא נקרא על שם זקינו. (אם היה מאשה זו).
על ידי דמשק
ו' יוני 22, 2018 9:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: "רבי יוחנן בן יהושע בן חמיו של רבי עקיבא" - איך בדיוק?
תגובות: 10
צפיות: 363

Re: "רבי יוחנן בן יהושע בן חמיו של רבי עקיבא" - איך בדיוק?

פלא שבאור תורה לא ציינו את הגמ' בשבת (דף קמז, ע"א) שאולי דרכה נוכל להגיע לפתרון התעלומה: "כי אתא רבין אמר: לא יהושע בן זירוז הוה - אלא יהושע בן כפוסאי היה, חתנו של רבי עקיבא". אך כיצד זה יתיישב עם לשון המשנה "בן יהושע בן חמיו של רבי עקיבא"? מה הקשר בין חתנו של רבי עקיבא לחמ...
על ידי דמשק
ה' יוני 21, 2018 10:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי השם במקצת החפץ מהני?
תגובות: 8
צפיות: 411

Re: שינוי השם במקצת החפץ מהני?

רון כתב:האם אין זה השבר קטן של הרמב"ם או פירות שהרקיבו מקצתן?

אני שאלתי על המקצת שנשתנה, ולא על שאר החפץ.

עבור לחיפוש מתקדם