החיפוש הניב 340 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמר
ב' יוני 18, 2018 3:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להקטיר קטורת בהיכל מחוץ למזבח הזהב?
תגובות: 7
צפיות: 120

Re: האם מותר להקטיר קטורת בהיכל מחוץ למזבח הזהב?

ב. איסור הקטרת קטורת בחוץ, אולם לכאורה איסור זה שייך רק מחוץ להיכל ולא בתוכו כמו איסור שחוטי חוץ ששייך רק מחוץ לעזרה, וכן מורה לכאורה פשטות המשנה בזבחים (קט, ב) יעוין שם. אינני מונח ממש שם, אולם זכורני דבסוגיא התם מובאת באחרונים שיטת הרמב"ם שהמקריב ביוה"כ בחוץ היינו לא בקודש הקדשים אלא בה...
על ידי שמר
א' יוני 17, 2018 8:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעה פיזית של מחשבות שליליות
תגובות: 22
צפיות: 415

Re: השפעה פיזית של מחשבות שליליות

שמועה טובה תדשן עצם, ובגיטין נו:
על ידי שמר
א' יוני 10, 2018 7:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה דרך שלילה
תגובות: 14
צפיות: 386

Re: חזקה דרך שלילה

שור מועד שחוזר לתמותו בג' פעמים שלא נגח - חזקה ע"ד השלילה.
אמנם יש לדחות דאין זו קביעת חזקה אלא הפקעת חזקת מועד.
על ידי שמר
ד' מאי 30, 2018 3:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 278
צפיות: 12880

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב.
אסור לשנויי ביה וכו' מוצא שפתיך תשמור וכו' אם לא נדר יהא נדבה.

אחר העיון בסוגיית "שכיב ר"ל על מעוהי" לקמן ה. עולה שהפסוק הנ"ל לא שייך באשם עיי"ש.
וא"כ האם מותר לשנויי באשם (לאיבעית אימא קרא)?
על ידי שמר
א' מאי 27, 2018 12:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 278
צפיות: 12880

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

מג, א האם בדם יש דין לחמו של מזבח ואלו דברים שאין חייבין עליהם משום פיגול... והדם. מבואר, שבדם ליכא דין פיגול. ובתוס' ביארו, "שמא לא שייך למימר גבי דם פקע פיגולו כי אם גבי הקטרה דוקא שנעשה לחמו של מזבח". חזינן, שאין דין לחמו של מזבח בדם. יש לעיין ממתניתין דר"פ המזבח מקדש [פג, א]: &qu...
על ידי שמר
א' מאי 27, 2018 12:13 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 987
צפיות: 87280

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

שומע ומשמיע כתב:http://yozmatorot.org.il/hamaorsheba/

באתר כתוב שאזל מהמלאי, מה לעשות??
על ידי שמר
א' מאי 27, 2018 12:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 278
צפיות: 12880

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ד, א בדין שינוי בעלים רד"ה שינוי בעלים מנלן. שצריך לשוחטו על מנת שיתכפרו בו בעליו לא שיתכפר בו אחר. יש לחקור, בגדר הפסול של שינוי בעלים, האם יסודו משום שהקרבן לא הוקרב בשביל בעליו. או משום שהוקרב לשם אחר. ונפק"מ בכהן ששחט שלא לשם שום אדם, האם יש בזה פסול דשי"ב. מהא דקאמר הגמרא לקמן (...
על ידי שמר
ש' מאי 26, 2018 11:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 278
צפיות: 12880

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ד, א בדין שינוי בעלים רד"ה שינוי בעלים מנלן. שצריך לשוחטו על מנת שיתכפרו בו בעליו לא שיתכפר בו אחר. יש לחקור, בגדר הפסול של שינוי בעלים, האם יסודו משום שהקרבן לא הוקרב בשביל בעליו. או משום שהוקרב לשם אחר. ונפק"מ בכהן ששחט שלא לשם שום אדם, האם יש בזה פסול דשי"ב . סתמא לשמה כשר אף בשינ...
על ידי שמר
ש' מאי 26, 2018 11:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 987
צפיות: 87280

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

אברהם ארנטרוי כתב:
שמר כתב:שמעתי שר' משה גרליק הוציא חוברת על הגר"מ זצ"ל.
האם מאן דהו יכול להעלותה כאן.

הספר נמכר ע"י יוזמת אורות של יהודה פולישוק

נמכר בחנויות? (יפה נוף, אור החיים וכו')
על ידי שמר
ה' מאי 24, 2018 8:15 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה מעניינת בפרשת בהר
תגובות: 1
צפיות: 336

Re: שאלה מעניינת בפרשת בהר

עיין רש"ש ערכין כט: ובחידושים וביאורים שם.
על ידי שמר
ה' מאי 24, 2018 8:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מים המאררים
תגובות: 19
צפיות: 648

Re: מים המאררים

לענין ברכת המצוות מצד הכהן, ראה במצוין כאן . וי"ל שמה"ט גם אין לאשה לברך. אך יש לחלק קצת דהכא היא ברכת הנהנין כללית ולא ברכה מיוחדת למעשה זה, וכן כשיודעת שלא חטאה א"כ ע"י המים ונקתה ונזרעה זרע. אך מסתבר שמכיון ששם במים דבר מר כלענה (חוץ מהעפר) כמ"ש סוטה כ ע"א, שוב אינם...
על ידי שמר
ה' מאי 24, 2018 7:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מים המאררים
תגובות: 19
צפיות: 648

Re: מים המאררים

אם יודעת שחטאה לא תברך שהרי מים אלו מזיקים לה ואין לברך על היזק - כמבואר, ואם לא חטאה מדוע שלא תברך. ולפי"ז יש לדון מה ההיכי תימצי שיפעלו באשה המים המאררים שאם לא תברך ידע הכהן שחטאה ומימלא לא ישקה אותה דהוי כאילו הודתה שחטאה (או שמא אשה כזו שחטאה ולא מודה אין לה בעיה לברך לבטלה). ועוד נראה שלא...
על ידי שמר
ד' מאי 23, 2018 12:12 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ולשדך הבנות
תגובות: 25
צפיות: 2044

Re: ולשדך הבנות

האמת שלשדך הבנות הוא לא רק מתחרז ללחשוב חשבונות, אלא הוא מוכרח, כלומר הפועל יוצא מלשדך הבנות הוא לחשוב חשבונות (והרבה), ואפשר שלזה הזהיר המשורר דאע"ג שמותר לשדך הבנות הזהרו מלשבת עם המחותן ולחשוב חשבונות. ולהכי כתיב לשדך הבנות ולא לשדך הבנים.

ע"ד הדרש והפלפול.
על ידי שמר
ג' מאי 22, 2018 7:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9043
צפיות: 531957

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יהודה בן יעקב כתב:
גליוני מנחת חינוך.pdf

ייש"כ!!!
על ידי שמר
ג' מאי 22, 2018 1:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סתמא לשמה בבעלים
תגובות: 3
צפיות: 374

Re: סתמא לשמה בבעלים

אמת!
נשכחה ממני.

ובאמת מה שייך סתמא לשמה בבעלים לשי' הגרי"ז, הלא דין מחשבת לשם בעלים אינה דין בקרבן אלא בעבודת הכפרה ומה שייך לומר שחל בקרבן שם בעלים דנימא שכל מה שייעשה בו יהיה נחשב שנעשה לשמה.
על ידי שמר
ג' מאי 22, 2018 12:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סתמא לשמה בבעלים
תגובות: 3
צפיות: 374

סתמא לשמה בבעלים

מחפש מקור האם אמרינן סתמא לשמה אף בשינוי בעלים.

הגמ' מתייחסת רק לשינוי קודש, ולפום פשטא אין סיבה שיהיה הבדל.

אולם לשיטת מרן הגרי"ז בדין סתמא לשמה קצת קשה אי שייך לפי"ז סתמא לשמה בבעלים שהוא דין בכפרה ולא בעבודת הקרבן (שהרי רק בשעת זריקה איכא נפק"מ בזה)

מקור או ראיה חשובים לי מאד.
על ידי שמר
ג' מאי 22, 2018 12:18 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 987
צפיות: 87280

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

שמעתי שר' משה גרליק הוציא חוברת על הגר"מ זצ"ל.
האם מאן דהו יכול להעלותה כאן.
על ידי שמר
ג' מאי 22, 2018 12:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 278
צפיות: 12880

ס

.
על ידי שמר
ו' מאי 18, 2018 1:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9043
צפיות: 531957

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה
גליונות אבי עזרי על המנחת חינוך מצוה תקסב
על ידי שמר
ד' מאי 09, 2018 11:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה מעניינת בפרשת בהר
תגובות: 1
צפיות: 336

שאלה מעניינת בפרשת בהר

המוכר שדה אחוזה מוכר לפי השנים מכר שדהו 15 שנה קודם היובל צריך לקבל עבור 15 שנה, טוען הקונה הנה ב' שמיטות ישנם בתוך השנים הנ"ל ואין הקרקע שווה בשמיטה ככל השנים שהרי אין הנאה מיבול שנה זו, אשלם לך על אותם השנים פחות. ואת"ל שאכן ישנה טענה כזו לקונה האם יכול המוכר לטעון לקונה אם אכן ושומר שבי...
על ידי שמר
א' מאי 06, 2018 3:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדר 'אשה' במצב של פירוד חלילה
תגובות: 16
צפיות: 574

Re: גדר 'אשה' במצב של פירוד חלילה

נמחק
על ידי שמר
א' אפריל 15, 2018 8:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ספרים שימושיים ללומדי מסכת זבחים
תגובות: 9
צפיות: 397

Re: ספרים שימושיים ללומדי מסכת זבחים

נפש טובה - הגר"ש כץ ר"י חברון
על ידי שמר
א' אפריל 15, 2018 12:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: עץ הדעת וטעות התפוח
תגובות: 4
צפיות: 245

עץ הדעת וטעות התפוח

אפשר שהטעות יסודה מדברי התרגום "וריח אפיך כתפוחים" - כריחא דאתרוגא (עי' תוס' שבת פח. ד"ה פריו), ולכן השתרשה הטעות שפרי העץ שהיה אתרוג (לחד שי') נקרא תפוח.
על ידי שמר
ד' אפריל 11, 2018 1:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: במעלת חידושי תורה
תגובות: 19
צפיות: 1081

Re: במעלת חידושי תורה

ויש להעיר, שגם "חידושי תורה" צריכים להיות כפופים לתורה ולא סברות כרסיות, וכמאמר שסברא צריכה להיות כמעט מפורשת. ולאחרונה הזדמן לי לראות בכמה קבצים תורניים, כמו ספרי זכרון ודומה, שהיה נראה במאמרי הכותבים בדרך לימוד שיכולים לומר סברא בלי לטרוח למצוא איזה מקור או דימוי לכך. ואמנם בגדר "פ...
על ידי שמר
ב' אפריל 09, 2018 1:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: עלייה לתורה עם הרבה שמות
תגובות: 22
צפיות: 816

Re: עלייה לתורה עם הרבה שמות

בישיבת חברון לא קוראים לעולה בשם האב כלל.
ושמעתי שהחזו"א לא אהב את המנהג הזה והתבטא עליו שרק לאסופי קוראים כך.
על ידי שמר
ב' אפריל 09, 2018 1:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'ענין מעשה בראשית מהו?' - שיטת הר"ן בדרוש הראשון
תגובות: 2
צפיות: 139

Re: 'ענין מעשה בראשית מהו?' - שיטת הר"ן בדרוש הראשון

עיינת במהדורה שיצא ע"י מוסד הרב קוק ?
על ידי שמר
ב' אפריל 09, 2018 1:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: כיוון הקבורה בבני ברק
תגובות: 1
צפיות: 139

כיוון הקבורה בבני ברק

כידוע המנהג הוא לקבור את המת כשרגליו לכיון ירושלים (שבתחיית המתים כשיקום פניו יהיו לכיוון ירושלים) לאחרונה שמתי לב שבבית החיים שב"ב קבורים המתים כשרגליהם לכיוון דרום ולא לכיוון מזרח - כמובן שעובדה זו לכשעצמה איננה אומרת דרשני שהרי ירושלים בדרום מזרח לבני ברק, אלא שתמהתי מדוע בכל (לענ"ד) בת...
על ידי שמר
א' אפריל 08, 2018 1:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9043
צפיות: 531957

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יש"כ חבר פורום אוצה"ח
קיץ בריא
על ידי שמר
ש' אפריל 07, 2018 11:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9043
צפיות: 531957

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

משנת יעב"ץ או"ח (מועדות)סי' כו'
תודה רבה
על ידי שמר
ד' אפריל 04, 2018 10:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לראות ספר ... ◆
תגובות: 328
צפיות: 12290

Re: הקלטות של הרב ישראל מאיר לאו שליט"א

פייביש אופטובסקי כתב:היודע מאן דהו כיצד ניתן להשיג הקלטות של הרב ישראל מאיר לאו שליט"א בכל נושא שהוא. דרוש, אגדה ואף ראיונות ונאומים.

תודה רבה למשיבים

קול הלשון ואתר בינינו נסית?
על ידי שמר
ד' אפריל 04, 2018 10:12 pm
פורום: פסח
נושא: הגדה של פסח לזמן בית המקדש!
תגובות: 12
צפיות: 604

Re: הגדה של פסח לזמן בית המקדש!

כמה הערות:
"השתא עבדי לשנה הבא בני חורין" בזמן הבית יאמרו זאת?
"זכר למקדש כהלל בזמן שבית המקדש היה קיים" היה? הווה!!
על ידי שמר
ד' אפריל 04, 2018 6:01 pm
פורום: פסח
נושא: האם מידע על אלרגנים סותר את הכשרות??
תגובות: 18
צפיות: 668

Re: האם מידע על אלרגנים סותר את הכשרות??

לכאורה עניין זה מתבאר בשו"ע יו"ד קטז ס"ב בנו"כ שם.
על ידי שמר
ד' אפריל 04, 2018 2:13 pm
פורום: פסח
נושא: האם מידע על אלרגנים סותר את הכשרות??
תגובות: 18
צפיות: 668

Re: האם מידע על אלרגנים סותר את הכשרות??

ברור שזה לא כך. אלא שאנחנו נוהגים לפי תורה. התורה אמרה שמותר ללכת אחר רובא בענייני איסור והיתר והגמרא מוכיחה את זה. ומעתה אין צורך לשקול האם יש לנו חששות בעניין או לא אלא אנחנו סומכים על מה שקבעה תורה ואפילו ברוב קטן אנחנו יכולים לסמוך על זה כי התורה התירתו וזה הדבר היחיד שחשוב אם הדבר מותר או אסור...
על ידי שמר
ד' אפריל 04, 2018 2:03 pm
פורום: פסח
נושא: האם מידע על אלרגנים סותר את הכשרות??
תגובות: 18
צפיות: 668

Re: האם מידע על אלרגנים סותר את הכשרות??

אוצר החכמה כתב:למה אתה סומך על רובא דליתא קמן באיסורים אם היה חס וחלילה ילד וכולי .

נו, אז באמת מה הפשט? אנחנו לא כ"כ "מאמינים" בדיני רוב כשזה מגיע למידי דסכנתא?, אזי היראת שמים שלנו והאמונה בדברי חכמים בבעיה גדולה.
על ידי שמר
ד' אפריל 04, 2018 1:14 pm
פורום: פסח
נושא: האם מידע על אלרגנים סותר את הכשרות??
תגובות: 18
צפיות: 668

Re: האם מידע על אלרגנים סותר את הכשרות??

החברות מעוניינות להגן על עצמן מתביעות אפילו רחוקות, וע"כ רושמים את זה גם על מוצרים שהחשש איננו קיים. [size=50]כמו כל התרופות (ללא יוצא מן הכלל) שכתוב עליהן לא לקחת בהריון אם ח"ו היה ילד שהיה רגיש לאחד המוצרים הללו ויכול להגיע עד שערי מוות, היית נותן לו לאכול מזה עד סמך השערה זו?? פשוט שלא...
על ידי שמר
ג' אפריל 03, 2018 12:46 pm
פורום: פסח
נושא: האם מידע על אלרגנים סותר את הכשרות??
תגובות: 18
צפיות: 668

האם מידע על אלרגנים סותר את הכשרות??

קניתי מוצר בהכשר מהודר לפסח, לתומי גיליתי שבמידע על אלרגנים כתוב עלול להכיל סויה ושומשום (קטניות), אם כן פני הדברים ויש אחוז שולי להמצאות מאכלים אלו במוצר איך ישנה כשרות מהדרין לפסח ע"ז.
באותו ענין זכרוני על מקרה דומה שעל אחד המוצרים נכתב שהוא פרווה ובמידע על אלרגנים כתוב עלול להכיל חלב.
על ידי שמר
א' מרץ 25, 2018 12:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לא הבנתי בעל הטורים בפ' פקודי
תגובות: 9
צפיות: 729

Re: לא הבנתי בעל הטורים בפ' פקודי

"מזמור שיר חנוכת הבית לדוד"
לדוד??
לשלמה!!
אלא ע"כ היחס הוא לזה שהתחיל והניח היסודות.
על ידי שמר
ד' מרץ 21, 2018 8:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9043
צפיות: 531957

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שמר כתב:
אמרתי אחכמה כתב:
שמר כתב:בבקשה
מכתב מאליהו עמ' 138

איזה כרך "מכתב מאליהו"?

ח"ב
וכן חבר המאמרים לר' ירוחם דעת חכמה ומוסר סי' פה

עבור לחיפוש מתקדם