החיפוש הניב 271 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יזל מדליו
ד' פברואר 14, 2018 8:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרומת וקדושת המשכן
תגובות: 0
צפיות: 64

תרומת וקדושת המשכן

פרשת תרומה א. פרק כ"ה פסוק ב' דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי. שיטת רש"י כתב רש"י "ויקחו לי", לשמי. וביאר ה"גור אריה" דאל"כ הרי לה' הארץ ומלואה וכתיב אם ארעב לא אומר לך כי לי כל חיתו יער, ולפיכך צריך לומר לי לשמי. עוד כת...
על ידי יזל מדליו
ו' נובמבר 10, 2017 1:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מן השמים לארץ מהלך ת"ק שנה - מקור?
תגובות: 10
צפיות: 359

Re: מן השמים לארץ מהלך ת"ק שנה - מקור או היכן נכתב כאן בעניין?

כך לשון הגמרא שם. [ציטוט]

"ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה והלא מן הארץ ועד הרקיע מהלך חמש מאות שנה".
על ידי יזל מדליו
ו' נובמבר 10, 2017 11:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מן השמים לארץ מהלך ת"ק שנה - מקור?
תגובות: 10
צפיות: 359

Re: מן השמים לארץ מהלך ת"ק שנה - מקור או היכן נכתב כאן בעניין?

ראיתי מביאים שמן השמים לארץ מהלך ת"ק שנה וזהו כחשבון ימי שני חיי האבות, [וכמדומני שמקורו (המקור להשוות מניינים אלו) ברבינו בחיי לפרשת עקב אך אולי ישנו מקור קדום יותר ואינני בקיא בכגון דא] האם זו דרשת חז"ל, ואם כן איה מקוריה? יישר כח גדול למאוד! בברכה שלימה ונאמנה א גאליציאנער חגיגה דף י&q...
על ידי יזל מדליו
ד' נובמבר 08, 2017 10:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: זמן קרי"ש
תגובות: 12
צפיות: 462

Re: זמן קרי"ש

גמ': א"ר זירא מאי קראה "ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים" ופי' רש"י ייראוך עם שמש מתי מתייראין ממך, כשמוראך מקבלים עליהם דהיינו מלכות שמים שמקבלים עליהם בק"ש. עוד מבואר בגמ' לק' שבשעה שהחמה זורחת כל מלכי מזרח ומערב משתחווים לה ב"שלוש שעות ראשונות" של היום, וכן לגב...
על ידי יזל מדליו
ג' נובמבר 07, 2017 8:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן קרי"ש
תגובות: 12
צפיות: 462

Re: זמן קרי"ש

עי' מהרש"א מסכת ברכות דף ט: ד"ה "ייראוך עם שמש" דברים נפלאים.
על ידי יזל מדליו
א' נובמבר 05, 2017 9:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הריגת רודף - הצלתו מעבירה או הצלת הנרדף
תגובות: 22
צפיות: 728

Re: הריגת רודף - הצלתו מעבירה או הצלת הנרדף

ג.[/b] עי ' רש"י דף ע"ד. ד"ה ואם אסון יהיה, וז"ל ואי לא מתכוין להרוג דשוגג הוא אמאי מיקטיל, אלא לאו ש"מ במתכוין וסתם רוצח ניתן להצילו בנפשו. עכ"ד. מבואר בדבריו שרודף בשוגג אין מצילים אותו בנפשו ואינו חייב מיתה. ואי נימא כמו שכתבנו שהורגים רודף משום הצלת הנרדף גרידא א&q...
על ידי יזל מדליו
א' נובמבר 05, 2017 10:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: דור המבול לעומת אנשי סדום
תגובות: 2
צפיות: 220

Re: דור המבול לעומת אנשי סדום

הסתפקתי מי היה גרוע יותר דור המבול או אנשי סדום? חשבתי להוכיח מדברי רש"י שפירש שאברהם לא ביקש על פחות מתשעה משום שבדור המבול היו נח ומשפחתו שמונה ולא הציל בעבורם א"כ נראה שסדום היו גרועים יותר ולכן שייך לומר שאם את דור המבול לא הציל על אף שהיו פחות רשעים ק"ו על סדום שאין כלל מה לבקש ...
על ידי יזל מדליו
ו' נובמבר 03, 2017 3:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הנפש אשר עשו בחרן
תגובות: 4
צפיות: 481

Re: הנפש אשר עשו בחרן

גיירו, או קנו עבדים [רש"י] ולת"א: "נפשא די שיעבדו לאורייתא", וכמש"כ בחז"ל שאברהם זקן ויושב בישיבה. ומבואר שבלימוד תורה הנפש משתנה ומתרוממת, "הנפש אשר עשו", ובתנאי שיהיה בגדר "שיעבוד", עבדות, לימוד למרות קשיים, משברים וכו'. לענ"ד "שיעבוד&qu...
על ידי יזל מדליו
ו' נובמבר 03, 2017 10:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: הריגת רודף - הצלתו מעבירה או הצלת הנרדף
תגובות: 22
צפיות: 728

Re: הריגת רודף - הצלתו מעבירה או הצלת הנרדף

אכתוב כמה הערות. א . עי' רש"י דף ע"ג: ד"ה במקפדת על פגמה. וז"ל דאי בשאינה מקפדת על פגמה לא קאמרי רבנן למקטליה משום עבירה דלא חמיר מעכו"ם ושבת. מבואר שרודף ניתן להצילו בנפשו משום הצלת הנרדף. ב . גמ' דף ע"ד. אביי אמר ביכול להציל באחד מאבריו. מבואר שאין קלב"מ במקום ש...
על ידי יזל מדליו
ה' אוקטובר 26, 2017 6:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הטלית כבוד לאדם
תגובות: 2
צפיות: 161

Re: הטלית כבוד לאדם

מכיון ששם התנהג בכבוד לאביו ע"כ זכה לטלית שזהו בגד וכדאמר ר' יוחנן בגמ' שמנא מכבדותיה. לענין זה שטלית ענינו הבגד. כתב הרש"ר הירש שהבגד ענינו להסתיר את הגוף החומרי שמתאוה, אך אפשר שהאדם השתמש בבגד לא כדי להסתיר את גופו אלא אדרבה כדי להרחיב את גופו, ולהשתמש בבגד דווקא לצורך חומרי לצורך גופו....
על ידי יזל מדליו
א' אוקטובר 22, 2017 3:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בפרשת נח,
תגובות: 8
צפיות: 369

Re: בפרשת נח,

העניין הוא כזה שמצד אחד כתוב שבזכות קרבנות שנח הקריב ןבעוד שהוא לא היה חייב כלל אלא מיוזמתו הוא עשה זאת, זכו עם ישראל שלא יהיה מבול לעולם,ומאידך ישנם בעלי המוסר נדמה לי בשם החפץ חיים שעיקר הטענה על נח היתה היא זה שמיד שיצא מהתיבה הוא התעסק בעשיית יין אז לא ברור לי כ"כ העניין. פרק ט' פסוק כ'. &...
על ידי יזל מדליו
א' אוקטובר 22, 2017 9:05 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וגם את נח באהבה זכרת
תגובות: 4
צפיות: 278

Re: וגם את נח באהבה זכרת

כמדומני שיש הסבר ששלושת האנשים הללו נח איוב ודניאל ראו שלושה עולמות עולם בישובו עולם בחורבנו ועולם בשיקומו.
על ידי יזל מדליו
ש' אוקטובר 14, 2017 8:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בני נח צדיקים?
תגובות: 11
צפיות: 475

Re: בני נח צדיקים?

אולי הם צדיקים ביחס לרשעים, אבל אינם צדיקים מספיק כדי לינצל מהמבול שהרי כתוב שבשעה שיש אנדרלמוסיה בעולם אינו מבחין בין טובים לרעים. [רש"י ו', י"ב]

והיה צריך להצטרף לצדקתם גם ההיטפלות שלהם לנח שהיו ממשפחתו.
על ידי יזל מדליו
ש' אוקטובר 14, 2017 8:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סתירה בדברי הגר"א לעניין אסרו חג
תגובות: 5
צפיות: 326

Re: סתירה בדברי הגר"א לעניין אסרו חג

במעשה בחגיגה י"ח עם אלכסא שם מבואר שיום אחר חג השבועות הוא יום טבוח. ורש"י במסכת סוכה באמת עוסק רק באסרו חג של שבועות ולא של שאר הרגלים.
כי שאר האסרו חג אינם באמת לגמרי איסור חג, מכיון שאינם אחר הרגל.
על ידי יזל מדליו
ו' אוקטובר 13, 2017 2:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סתירה בדברי הגר"א לעניין אסרו חג
תגובות: 5
צפיות: 326

Re: סתירה בדברי הגר"א לעניין אסרו חג

אולי יש לחלק בין אסור חג של פסח וסוכות, מאסור חג של שבועות. דאסור חג של פסח וסוכות אינו לאחר החג שהרי החג [דהיינו הרגל] היה בט"ו, וגם שאין מקריבים יותר קרבנות. לעומת זאת האיסור חג של שבועות הוא ממש אחר החג אחר הרגל ולכן היו מקריבים קרבנות אם חל בשבת. והיה יום טבוח. ולכן נפסק להלכה שמותר להתענות...
על ידי יזל מדליו
ג' אוקטובר 10, 2017 4:17 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סעודה לגמרה של תורה-סעודת יום טוב
תגובות: 4
צפיות: 232

Re: סעודה לגמרה של תורה-סעודת יום טוב

הקרן אורה שואל מדוע קבעו שמחת תורה בשמיני עצרת הרי אין מערבין שמחה בשמחה, [כמו שאין נושאין נשים במועד.]

שמעתי מר' בנימין פינקל ששמחת התורה ושמחת שמיני עצרת בשורשה זה שמחה אחת וע"כ שפיר מערבינן. [ועי' בספר דרשות בית ישי.]

ולפי"ז ודאי שהסעודה לכבודה של תורה עולה לשמחת יו"ט.
על ידי יזל מדליו
ו' אוקטובר 06, 2017 2:35 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות
תגובות: 9
צפיות: 575

Re: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות

שומע ומשמיע כתב:אינני מבין את כל התשובות שמגיעות למסקנה, שתוהה על הראשונות זו סוגיה אחרת מתשובה.
הלא הפרשה ביחזקאל שהיא המקור לתוהה על הראשונות, מקבילה את זה [להבדיל] לתשובה.


אולי זה מתחיל הפוך שתוהה על הראשונות נלמד ממצוות התשובה שחידשה התורה.
על ידי יזל מדליו
ה' אוקטובר 05, 2017 10:22 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהות חג הסוכות
תגובות: 0
צפיות: 163

מהות חג הסוכות

מבוא כתב המלבי"ם ויקרא פרק כ"ג [אות ר"ז] ובכל דבר יש חומר וצורה ותכלית, למשל בלחם יש ג' ראשיות שלעומתם ג' מצוות שנקראו ראשית, עת נגמרה התבואה נגמר החומר והראשית היא מצוות ביכורים עת שנתמרח בכרי נגמרה צורת הלחם והראשית הוא מצוות תרומה, ועת נתגלגלה העיסה נגמר התכלית והראשית היא מצוות ח...
על ידי יזל מדליו
ד' אוקטובר 04, 2017 10:28 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: כיצד לקבע את התשובה מיום הכפורים להמשך השנה?
תגובות: 4
צפיות: 217

Re: כיצד לקבע את התשובה מיום הכפורים להמשך השנה?

א. שבע יפול צדיק וקם, והיה אומר ר' יצחק הוטנר שאין זה מקרה אלא זה הדרך, אין אפשרות לצדיק לעלות בלי ליפול שבעה פעמים. ב. משהו שאל את הגאון ר' שלמה זלמן מה לקבל? ואמר לו תקבל על עצמך דבר שתוכל להחזיק בו שנה שלימה. והנה יש לדעת ש"הגודל של הקבלה נמדד לפי ההתמדה", כלומר אם אדם קיבל על עצמו ללמ...
על ידי יזל מדליו
ה' ספטמבר 28, 2017 8:00 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות
תגובות: 9
צפיות: 575

Re: בקושייה המפורסמת: מה החידוש בתשובה הרי גם בתוהה על הראשונות מפסיד המצוות

[במחילה מפותח האשכול שאין הדברים כ"כ קשורים לעצם הקושייה שלו.] לא זכיתי להבין את עצם הקושייה המפורסמת של הגר"א וסרמן בקובץ מאמרים. כאשר אדם עשה מצווה והתעלה ממנה, עתה שהוא מתחרט זה מעשה עבירה שמראה שאינו מחובר למצווה שהוסיפה בו נדבך בבניינו ולכן הפסיד עתה את המצווה כלומר רק מעכשיו הוא מפסי...
על ידי יזל מדליו
ה' ספטמבר 28, 2017 1:57 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: גורל השעירים ביוה"כ
תגובות: 5
צפיות: 252

Re: גורל השעירים ביוה"כ

רש"ר הירש ויקרא פרק טז שני השעירים האמורים כאן מתארים לפנינו שתי דמויות. בתחילה הם זהים בתכלית, אך דרכיהם נפרדות על סף המקדש. שניהם "שוין במראה ובקומה ובדמים ובלקיחתן כאחד" (יומא סב ע"א). שניהם עומדים כאחד ובשווה "לפני ה' פתח אהל מועד" (לעיל פסוק ז). שניהם עומדים בפני א...
על ידי יזל מדליו
א' ספטמבר 17, 2017 2:05 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מפני מה נגרעה תפילת ערבית שהיא רק רשות? / הצעה
תגובות: 12
צפיות: 1281

Re: מפני מה נגרעה תפילת ערבית שהיא רק רשות? / הצעה

עוד יש להוסיף. תורה תמימה הערות בראשית פרק כח הערה ה ה) עיין מש"כ בענין תפלות אבות תקנום לעיל בפ' וירא בפסוק וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם (י"ט כ"ז). ודין תפלת ערבית בפרט מבואר באו"ח סי' רל"ה. ומה דקיי"ל תפלת ערבית רשות לא נתבאר יפה הטעם, ונראה לומר בזה ע"פ ...
על ידי יזל מדליו
ו' ספטמבר 15, 2017 9:18 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ליתן שכר למביאיהם
תגובות: 3
צפיות: 379

ליתן שכר למביאיהם

גור אריה דברים פרק לא (יב) ליתן שכר למביאים. דאם [לא] כן, טף למה באו, אלא ליתן שכר למביאים (חגיגה ג.). וקשה, למה הוצרכו לומר כך 'ליתן שכר למביאים', שמא גם כן ללמוד הקטנים, דהא בודאי קטן יכול ללמוד תורה, ומצוה עליו ללמדו. והאי "טף" איירי בקטן שיכול ללמוד, דאי לאו הכי, היכי נאמר 'ליתן שכר למ...
על ידי יזל מדליו
ו' ספטמבר 15, 2017 8:45 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ביכורים ראשון או משובח.
תגובות: 5
צפיות: 435

Re: ביכורים ראשון או משובח.

ממש"כ מראשית כל ה"פרי" אשר תביא אל הבית, ולא מראשית כל "הפירות".
על ידי יזל מדליו
ה' ספטמבר 14, 2017 6:47 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ספר אלול [וימים נוראים] לרבי אברהם יפהן
תגובות: 2
צפיות: 231

Re: ספר אלול [וימים נוראים] לרבי אברהם יפהן

נמצא בהיברובוקס מוסר והדעת ח"ב.
על ידי יזל מדליו
ה' ספטמבר 14, 2017 2:24 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מהות ראש השנה
תגובות: 0
צפיות: 149

מהות ראש השנה

א.עקידת יצחק ויש לעיין מה המעלה של עקידת יצחק ? ועוד במה אנו שייכים לעקידת יצחק ? כתב החובת הלבבות בשער אהבת ה' "פרק שני", לפי שהידידים נחלקים לשלשה סוגים מהם מי שמוסר לרצון חבירו ממונו בלבד. ומהם מי שמוסר לרצון חבירו ממונו וגופו בלבד. ומהם מי שמוסר לרצון חבירו ממונו וגופו ונפשו מחמת תקף ...
על ידי יזל מדליו
ד' ספטמבר 13, 2017 9:49 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מה החילוק בין "המלכת ה'" בק"ש בערב ובבוקר כל השנה לבין ר"ה
תגובות: 14
צפיות: 811

Re: מה החילוק בין "המלכת ה'" בק"ש בערב ובבוקר כל השנה לבין ר"ה

מה החילוק בין "המלכת ה'" בק"ש בערב ובבוקר כל השנה לבין ר"ה(כעין קושית הגרח בליל הסדר) טוב שזה דאורייתא בשניהם ור"ה זה דרבנן זה ברור אני שואל האם ישנו חילוק למדני בתוכן של קבלת המלכות אין כמעט חילוק ועי' בספר חכמה ומוסר ח"ב סימן ק"מ שהסבא מקלם מדמה [לא לגמרי] ק&quo...
על ידי יזל מדליו
ד' ספטמבר 13, 2017 9:51 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שני ימים ראש השנה
תגובות: 21
צפיות: 902

Re: שני ימים ראש השנה

באופן כללי, היום הראשון הוא ענין של דינא קשיא, והיום השני דינא רפיא. והדבר מתבטא גם בימי השבוע, שהיום הראשון אינו יכול לחול בימי אד"ו, שהם ימים שלפי הקבלה שייכים לחסד, והיום השני כן יכול לחול בהם, משום שהיום השני יש בו יותר חסד. ומסופר על צדיקים שביום הראשון - ובפרט בלילה הראשון - היו יותר באי...
על ידי יזל מדליו
ג' ספטמבר 12, 2017 11:21 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שני ימים ראש השנה
תגובות: 21
צפיות: 902

שני ימים ראש השנה

אני מחפש ואוסף הסברים על דרך האגדה [לא ההלכה] למה יש ומה המהות של שני הימים של ראש השנה ? [ידוע לי על פירושם של א. הנצי"ב ב. הרב דסלר. אך אני מחפש עוד פירושים.]

בתודה מראש.
על ידי יזל מדליו
ב' ספטמבר 11, 2017 3:59 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: איך לחפש מעמד
תגובות: 9
צפיות: 708

Re: איך לחפש מעמד

כמדומני [תברר] שמעתי פעם שיש אפשרות לקנות איזו תוכנה ואז אתה בעצמך יכול לעשות את העימוד.
על ידי יזל מדליו
א' ספטמבר 10, 2017 2:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערות בעניין עמלק ומחייתו
תגובות: 11
צפיות: 758

Re: הערות בעניין עמלק ומחייתו

חידושי הגרי"ז סימן קס שמואל א' (ט"ו א') - הפטרת פרשת זכור - ויאמר שמואל אל שאול וגו' עתה לך והכיתה את עמלק וגו'. ונראה מוכרח מזה, שאעפ"י שמלחמת עמלק הוא אחד מג' מצות שנצטוו ישראל בכניסתן לארץ אין מחויבין רק בנבואה שילחמו אתם, דאל"כ למה נצטרכו כאן לצווי מיוחד, ומבואר זה בקרא דכתיב...
על ידי יזל מדליו
ה' ספטמבר 07, 2017 9:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: למה 'כוונתו להזיק' זאת סיבה לחייב
תגובות: 22
צפיות: 1076

Re: למה 'כוונתו להזיק' זאת סיבה לחייב

כדכד כתב:שם מדובר לכאורה על בע"ח שדרכם להזיק ולא על שור


למה לא לומר ה"ה.
וביותר שיש להם דין "שור" הנסקל לפי אחד מ"ד ועורם אסור בהנאה.
על ידי יזל מדליו
ה' ספטמבר 07, 2017 6:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: למה 'כוונתו להזיק' זאת סיבה לחייב
תגובות: 22
צפיות: 1076

Re: למה 'כוונתו להזיק' זאת סיבה לחייב

לכאורה אדרבה, מכיון שכוונתו להזיק הסבירות נמוכה יותר שהוא יזיק וזאת סיבה לפטור. ובשלמא למ"ד פלגא נזקא ממונא, נקטינן דסתם שוורים לאו בחזקת שימור קיימי, וכוונתו להזיק גורם שהוא רוצה יותר להזיק וחובת השמירה גדלה. אבל למ"ד פלגא נזקא קנסא, הרי סתם שוורים בחזקת שימור קיימי, ולא היה לא לחשוב שהש...
על ידי יזל מדליו
ד' ספטמבר 06, 2017 2:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ביכורים ראשון או משובח.
תגובות: 5
צפיות: 435

ביכורים ראשון או משובח.

סעיף א: בגדר ביכורים דברים פרק כ"ו פסוק ב'. "ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה' אלקיך נתן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך לשכן שמו שם". ובתחילת הפסוק ישנם שתי תמיהות. א. מהו שכתוב "כל פרי האדמה" הרי רק משבעת המינים מביאים ביכורים ולא מכל פרי האדמה...
על ידי יזל מדליו
ג' אוגוסט 29, 2017 9:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' ישראל זאב גוסטמן זצ"ל
תגובות: 55
צפיות: 18423

Re: הגאון ר' ישראל זאב גוסטמן זצ"ל

אבי מורי סיפר לי שהיה הולך לשמוע שיעורים בנצח, והגאון הרב גוסטמן היה מוסר שיעור כללי ארבע שעות והדלת הייתה נעולה אין יוצא ואין בא.
ובסוף השיעור היה אומר שהוא יכול להמשיך עוד ארבע שעות, אך הוא יודע שאין לתלמידים כח. [בספריו רואים את העוצמה האדירה.]
על ידי יזל מדליו
ג' אוגוסט 29, 2017 8:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וכל ישראל וכל העם
תגובות: 12
צפיות: 845

Re: וכל ישראל וכל העם

כתב הרמב"ן פרק כ"א פסוק י"ח בן סורר ומורה, ועל הכלל אין בו עתה חטא מות ועל שם סופו הוא נדון כמו שהזכירו רבותינו וזה טעם וכל ישראל ישמעו יראו כי לא הומת בגודל חטאו אלא ליסר בו את הרבים ושלא יהיה תקלה לאחרים. וכן דרך הכתוב שיזהיר כן כאשר ימיתו לגדר כדי שתהיה במיתתם תקנה לאחרים כי הזכיר ...
על ידי יזל מדליו
ג' אוגוסט 29, 2017 8:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: המלכות והסוס
תגובות: 3
צפיות: 422

Re: המלכות והסוס

לא הבנתי מדוע זה לאו שאין בו מעשה?
על ידי יזל מדליו
ג' אוגוסט 29, 2017 8:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשת יפת תואר
תגובות: 0
צפיות: 340

אשת יפת תואר

דברים פרק כ"א [י'] כי תצא למלחמה על איביך ונתנו ה' אלוקיך בידך ושבית שביו. [י"א] וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה. [י"ב] והבאתה אל תוך ביתך וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה. [י"ג] והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה וב...
על ידי יזל מדליו
ה' אוגוסט 24, 2017 7:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: המלכות והסוס
תגובות: 3
צפיות: 422

המלכות והסוס

שלוש שיטות בציווי המלך שלא ירבה לו סוסים. דברים פרק י"ז. [י"ד] כי תבא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נתן לך וירשתה וישבתה בה ואמרתה אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבתי. [ט"ו] שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלוקיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא. [ט"ז] ר...

עבור לחיפוש מתקדם