מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 29 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אבי'ב
ה' ינואר 09, 2020 12:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: למי שמונח בסוגיא; חענ"ן בתערובת יבש ביבש
תגובות: 26
צפיות: 669

Re: למי שמונח בסוגיא; חענ"ן בתערובת יבש ביבש

נראה לי שלכאורה המשנה אינה שייכת כלל לחענ"ן, שהרי כל דין חנ"ן לא שייך אלא במקום שעל ידי שנבללו איסור בהיתר בעניין שאין לנו עתה אלא חתיכה אחת ואז אנו דנים את כולה כנבילה. ולגבי זה נחלקו הראשונים באיזה אופן נחשב הדבר שנעשו האיסור והיתר כחתיכה אחת להצריך שישים כנגד כולה: אם בבליעה ע"י בי...
על ידי אבי'ב
ד' יוני 26, 2019 5:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 43
צפיות: 2833

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

ואנן קיי"ל כר' יוחנן דאמר לקמן (דף ד:) איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה של ערבית לתפלה . לכן פי' ר"ת דאדרבה קריאת שמע של בית הכנסת עיקר. ואם תאמר היאך אנו קורין כל כך מבעוד יום. ויש לומר דקיימא לן כרבי יהודה דאמר בפרק תפלת השחר (דף כו.) דזמן תפלת מנחה עד פלג המנחה דהיינו אחד עשר שעות פחו...
על ידי אבי'ב
ג' פברואר 26, 2019 2:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור לא ישמע על פיך בשבועה בקוראן
תגובות: 21
צפיות: 1085

Re: איסור לא ישמע על פיך בשבועה בקוראן

עוד ראוי להעיר מהנהגת הרבנות הצבאית, שבהגיע זמן ה"שבועה" של החיילים - נותנים ליהודים תנ"ך ולהבדיל למוסלמים קוראן ולנוצרים את ספר תיפלתם (הבה"ח) ולדרוזים את מה שהם מאמינים בו (מטבע/מדליה שכנראה קדושה להם והם קוראים לה "ברית יתרו"). ואינני יודע מה בדיוק ההיתר שלהם. ובכלל...
על ידי אבי'ב
ד' פברואר 20, 2019 2:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ריש אלו מציאות - למה לא נפשטה בעית הגמ' לגבי חצי קב בשתי אמות?
תגובות: 1
צפיות: 423

Re: ריש אלו מציאות - למה לא נפשטה בעית הגמ' לגבי חצי קב בשתי אמות?

על פניו אי אפשר לראות מהגמרא בברכות ראיה לטענתך שדיוק שכזה הוא דיוק מוכרח - ולכאורה שם משמע גם היפך טענתך. דיוק זה מובא שם כחלק מן הצריכותא בין שתי מימרות רב ושמואל - שכל שיש בו מה' מינים מברכים עליו מזונות, וכל שהוא מה' מינים מברכים עליו מזונות. ומבארת הגמרא דללא מימרת 'כל שהוא' היינו מדייקים דיוק ...
על ידי אבי'ב
ה' נובמבר 15, 2018 11:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 314
צפיות: 23613

Re: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ

https://www.ykr.org.il/media/old_storage/3534.pdf
[בעמ' 5-6 ובהערות שוליים שם]
על ידי אבי'ב
ו' נובמבר 09, 2018 1:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 79634

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

א. ר"ת לומד את זמן צאה"כ שלו מהסוגיה בפסחים. בסוגיה הזו כשם שצה"כ בא אחר ד' מיל מהשקיעה, כך עלוה"ש בא ד' מיל קודם הנץ. (ובלשון הגר"א: "מהא דפסחים כנ"ל, בתוספות הנ"ל") ב. הגר"א מבין שעלוה"ש אינו בהכרח ד' מיל קודם הנץ בכל מקום שהוא, אלא זמנו משתנ...
על ידי אבי'ב
ג' נובמבר 06, 2018 6:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 79634

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

לפי איך שפירש ר"ת את הסוגיא היינו אמורים להסיק שצה"כ מאוחר ובמקומות צפוניים מסויימים אף אין לילה כלל, ואת כל זה החוש מכחיש - שאף באותם המקומות שלא בא צאה"כ דד' מילין במעלות, עינינו הרואות שישנו שם צה"כ המעשי דר"ת. כלומר, זהו רק ניסוח מוקצן של אותה הקושיא. )אינני יודע מה חשב ...
על ידי אבי'ב
ג' נובמבר 06, 2018 5:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 79634

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

א. ר"ת לומד את זמן צאה"כ שלו מהסוגיה בפסחים. בסוגיה הזו כשם שצה"כ בא אחר ד' מיל מהשקיעה, כך עלוה"ש בא ד' מיל קודם הנץ. (ובלשון הגר"א: "מהא דפסחים כנ"ל, בתוספות הנ"ל") ב. הגר"א מבין שעלוה"ש אינו בהכרח ד' מיל קודם הנץ בכל מקום שהוא, אלא זמנו משתנה...
על ידי אבי'ב
ג' נובמבר 06, 2018 3:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 79634

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

יפה, לקחת את הקושיא העצומה של הגר"א שהעלות והצאת סותרים, ולהפוך אותה לתירוץ... ובעיקר העניין, בספר יום ולילה של תורה תירץ שלעניין עלות השחר לא נוקטים כסוגיא דפסחים אלא כסוגיות אחרות. ואמנם הוא דוחק, אבל עדיף מאשר להנהיג מנהג שאיש מעולם לא נהג (קצת קשה לי לקבל את הסיפורים על הקהילות וכו', ומה ש...
על ידי אבי'ב
א' אוקטובר 21, 2018 11:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 79634

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

מתנצל שאין לי כח לבדוק ולמצוא את השקר שבדברי אותם מגמתיים. אבל זה לא כל כך מטריד אותי , כי זה ודאי שמנהג פרשבורג לפני המלחמה היה כ'רבינו תם', וחיכו פחות מ72 דקות (ראה הזמנים בהלכה חלק ב פרק מו). וההסבר לזה הוא כמו שכתבתי למעלה, שבני ונכדי החתם סופר החליטו לבעוט במורשתו ולחלל שבת באותו זמן, כי כנראה...
על ידי אבי'ב
ה' אוקטובר 11, 2018 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 79634

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

לפי הגר״א ומשמעות התוספת ד מילין הם אחרי תשעים דקות, וזה הוא בא לאפוקי שלא יתכן להרחיק צאת כוכבים בינונים כ״כ, רק צאת הכוכבים הוא כשנשקע אורו מלהאדים, שזה קורה רק כשעה אחרי השקיעה כמו שמעידים כל אלו שבדקו את זה, וכן כותב מפורש המשנה ברורה בדעת הגרא שאין צאת הכוכבים לפני שנסתלק האדמימות מכל כיפת הרק...
על ידי אבי'ב
ג' אוקטובר 02, 2018 12:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 79634

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

נראה לכאורה שר"י הזקן עצמו כבר סבר כן, שאע"פ שהוא מיישב את סתירת הסוגיות כר"ת [כפי שמשמע בפשיטות בתוספות שבת לה. וכפי שמפורש בתוספות רשב"א פסחים צד.] הרי שהלכה למעשה רבים מהראשונים מביאים את תשובתו שיש ללכת אחר היראות שלוש כוכבים בינוניים אף אם עדיין יש אור בעולם [הביאו הב"י...
על ידי אבי'ב
א' ספטמבר 23, 2018 3:18 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מנהג אנשי ירושלים לקרוא קריאת שמע כשלולבם בידם ומנהג וותיקין
תגובות: 16
צפיות: 1651

Re: מנהג אנשי ירושלים לקרוא קריאת שמע כשלולבם בידם ומנהג וותיקין

אין הנטילה נעשית למפרע לכתחילה, אלא שבתחילה נעשה קיום המצווה באופן של בדיעבד ולאחר מכן, מהנץ והלאה נעשה קיום המצווה באופן של לכתחילה. )וכעין זה ראיתי עכשיו, מבואר בדברי הרמבם בפרק ז הלכה ט: "ומצוה כהלכתה שיגביה אגודה של שלושה מינין בימין ואתרוג בשמאל, ויוליך ויביא ויעלה ויוריד, וינענע הלולב שלו...
על ידי אבי'ב
א' ספטמבר 23, 2018 11:24 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מנהג אנשי ירושלים לקרוא קריאת שמע כשלולבם בידם ומנהג וותיקין
תגובות: 16
צפיות: 1651

Re: מנהג אנשי ירושלים לקרוא קריאת שמע כשלולבם בידם ומנהג וותיקין

בלא עיון ומסברא בעלמא - האין כוונת הגמרא לומר שמתוך זריזותם היו אנשי ירושלים מסתובבים כל היום כולו עם לולביהם, ורק במקומות שנטרדו בדבר אחר, כפי שמפרש רשי, הורידו את לולביהם. ונראה שמקור הקושיה הוא בהנחה שברגע הנטילה נתקיימה המצווה, ולאחר מכן אין בנטילה עוד קיום המצווה, אך לכאורה מאנשי ירושלים מוכח ש...
על ידי אבי'ב
ה' אוגוסט 23, 2018 3:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בניית ערים כדי "להחזיק המלכות"
תגובות: 7
צפיות: 702

Re: בניית ערים כדי "להחזיק המלכות"

אילת - מלכים ב יד כב, במצודת דוד - "אחרי שכב המלך" - על אמציה יאמר כי אף שהוא לכדה עדיין לא הוחזר לידם להחזיק בה עד כי מת ובא עזריה ועשאה עיר מבצר
על ידי אבי'ב
ד' אוגוסט 22, 2018 11:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 285
צפיות: 37645

Re: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו

שמא יעלה על דעת מישהו שאני מכניס ראשי בין ההרים - ובכן אין לי ידיעה והבנה בנושאים אלו כלל. אלא שנתקלתי בעבר במאמר של חוקר בשם מרדכי פכטר, בשם 'קבלת הגר"א באספקלריא של שתי מסורות', שנתפרסם בקובץ 'הגר"א ובית מדרשו' בהוצאת אוניברסיטת בר אילן. תורף טענתו, שלבעל הלשם פרשנות שיטתית לגר"א ול...
על ידי אבי'ב
ד' יוני 20, 2018 11:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 154
צפיות: 17890

Re: עוד ביטול קידושין

ראשית גם אתה לא כותב בשמך להבדיל מחלק מהכותבים כאן שאמנם לא כותבים בשמם אבל לא מסתירים אותו. אבל לעצם העניין לא מובן מה אתה רוצה. כך היא דרכה של תורה שדנים על דברים ומבררים אם הצדק עמהם אם לא והרעיון שלך שכל רב יעשה במחשך מעשהו ולא יטען את טענותיו ותתברר האמת וטעמה הוא עצמו חורבן. אף אחד לא חושד שמ...
על ידי אבי'ב
ד' יוני 20, 2018 8:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 154
צפיות: 17890

Re: עוד ביטול קידושין

ואני שמעתי שאין נוהגים לפרסם פסקים - לא רק את תוכן הפסק אלא את עצם מתן הפסק אף כאשר זה ניתן תוך התייעצות עם תלמידי חכמים גדולים. ועוד שהפרסומים שכן מופיעים הם על פי רוב בניגוד לרצון הדיינים וגישת בתי הדין שכל פסקי דין כה"ג השתיקה יפה להם. צא וראה מה ארע לרב אוריאל לביא ובית דינו שפסק הדין שלהם ...
על ידי אבי'ב
ג' מאי 22, 2018 9:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: להטיל ציציות כשלובשים הבגד
תגובות: 1
צפיות: 274

להטיל ציציות כשלובשים הבגד

ראיתי בארחות רבינו שהחזו"א הורה למשמשו לקשור את ציציותיו בעודם עליו, וסברתו שאין איסור ללבוש ד כנפות בלא ציצית אלא שחל עשה ובקשירה מקיימים את העשה של להטיל ציצית. (על פי דברי המרדכי הביאם רע"א בסי' יא מג"א יג, וברמ"א יג, ג שדנו במי שנפסקה טליתו בשבת) האם מישהו יודע להפנותי לדיוני...
על ידי אבי'ב
ו' מאי 11, 2018 1:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: על סמך מה קובעים שלאדם מסוים יש דין 'רודף'?
תגובות: 24
צפיות: 1402

Re: על סמך מה קובעים שלאדם מסוים יש דין 'רודף'?

אולי אפשר לומר שההכרעות המדיניות נכללות ב'משמיא קא רדפו לה', שהרי מהגמרא שם עולה שלא כל מקרה בו אחד מביא לידי מותו של חבירו יכול להיות מוגדר כרודף. ויש כמובן לדון בגדר המדויק של 'משמיא' אבל נראה שהכוונה היא שכאשר כל אחד מן הצדדים מתנהל בצורה טבעית ונורמלית, והרדיפה היא מצד גורם חיצוני להם דהיינו שהמ...
על ידי אבי'ב
ד' אפריל 04, 2018 8:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דינים שלא מופיעים במסכת המקורית
תגובות: 47
צפיות: 6538

Re: דינים שלא מופיעים במסכת המקורית

שאלה קיד, האם חייב על בישול בחמי טבריא בשבת - לכאורה מפורש בשבת מ: שפטור אלא שחייב מכת מרדות.
על ידי אבי'ב
ב' אפריל 02, 2018 3:04 pm
פורום: פסח
נושא: סוף זמני אכילת ושריפת חמץ - מגן אברהם או גר"א?
תגובות: 37
צפיות: 3448

Re: סוף זמני אכילת ושריפת חמץ - מגן אברהם או גר"א?

האם בכלל [גם לגבי סוזק"ש] אין לתמוה על המחמירים כזמן המג"א כשאינם מקפידים על זמן ר"ת גם בענייני דאורייתא? שהרי לכאורה זמן המג"א הוא מעלוה"ש עד צאת הכוכבים דר"ת
על ידי אבי'ב
ו' דצמבר 22, 2017 12:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "אל תקרי בניך אלא בוניך". מאן נינהו בניך, ומאן נינהו בוניך, ומאי קאמר?
תגובות: 20
צפיות: 2536

Re: "אל תקרי בניך אלא בוניך". מאן נינהו בניך, ומאן נינהו בוניך, ומאי קאמר?

הפרשיה בפשוטה מתארת את נחמתו של ה לישראל - כיצד ה יבנה את הריסות ישראל מחדש, בניין יציב ושבניין זה יהיה מבוסס על אדני צדק ומשפט. וזוהי משמעות הדרשה - וכל בונייך, אלו שבאמצעותם (אנשי הצדק והמשפט) תבנה מחדש כנסת ישראל, הם אלו לימודי ה' - לימודים בלשון ישעיה הם התלמידים, לענייננו תלמידי (דבר?) ה'. ורב ...
על ידי אבי'ב
ב' אוקטובר 02, 2017 11:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהי מצוה קיומית?
תגובות: 46
צפיות: 5011

Re: מהי מצוה קיומית?

כתב בערוך השלחן או"ח פז, ז: "ומה שמוני המצות לא מנאו זכירת יציאת מצרים בכללי המצות, נראה לי משום דבתורה כתיב: "למען תזכור את יום צאתך...", ולא כתיב בלשון ציווי "זכור את יום...". אלא הזכירה היא בגלל הדברים הקודמים שבפסוק שם, ולכן אם כי מן התורה היא – אינה נכנסת במנין המצ...
על ידי אבי'ב
א' ספטמבר 10, 2017 10:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: למה 'כוונתו להזיק' זאת סיבה לחייב
תגובות: 22
צפיות: 2603

Re: למה 'כוונתו להזיק' זאת סיבה לחייב

אולי אין לומר שכוונתו להזיק הוא סיבה לחייב, דהיינו שמשום שכוונתו להזיק מוטלת על הבעלים אחריות גדולה יותר לשומרו וכד' - שהרי א"א לומר כן בבור, שתחילת עשייתו לנזק, ואין בגדר זה שום סיבה לחייב יותר מאשר דבר שאין תחילת עשייתו לנזק. ולכן אולי צריך לומר שגדרי המשנה הם המאפיין המייחד כל אב, ויסוד יחוד...
על ידי אבי'ב
ו' יוני 23, 2017 12:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 151
צפיות: 16174

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

ידועות חקירות האחרונים בגדר חפצא וגברא, ואיזו מצוות ישנם שהם בחפצא, ומקור החקירה הוא בגמ' נדרים ב:, ששם מבואר החילוק בין נדר דמתסר חפצא עליה, לשבועה שאסר נפשיה מן חפצא. ופשטות לשון הר"ן שם 'כלומר שאוסר הככר עליו ואומר אכילת כיכר זה עלי לאפוקי שבועה שאסר נפשיה מן חפצא' שכל החילוקהוא בלשון הנודר ...

עבור לחיפוש מתקדם