החיפוש הניב 28 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביני
ד' נובמבר 28, 2018 12:59 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פסקא באמצע פסוק מחשיבה את הפסוק כב' פסוקים
תגובות: 11
צפיות: 257

Re: פסקא באמצע פסוק מחשיבה את הפסוק כב' פסוקים

בפסוק 'וילך ראובן' הוא רק לפי הטעם העליון, אבל לפי הטעם התחתון יש כאן שני פסוקים.
ראה:
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=503878#p503878[/quote]
ובזה מובן מנין הפסוקים בפרשת וישלח, שנמנה פסוק אחד יותר, וכנראה שנמנה לטעם התחתון. ופשוט.
על ידי ביני
ו' אוקטובר 12, 2018 12:42 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ארץ ואדמה - מעשה קורח
תגובות: 11
צפיות: 1166

Re: ארץ ואדמה - מעשה קורח

יש לשים לב אמאי שינה הכתוב לשונו במעשה קורח אם המעשה אירע באדמה או בארץ שהרי בתחילה כתוב: "ואם בריאה יברא ה' ופצתה האדמה את פיה וכו'" (במדבר טז:ל) "ותבקע האדמה אשר תחתיהם" (במדבר טז:לא) ואח"כ כתוב "ותפתח הארץ את פיה" (במדבר טז:לב). וכן כתוב "ותפתח הארץ את פיה...
על ידי ביני
ה' אוקטובר 11, 2018 5:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הם שלא חטאו לא נקנסה עליהם מיתה
תגובות: 5
צפיות: 398

Re: הם שלא חטאו לא נקנסה עליהם מיתה

אחד הרבנים כתב:מה עם קין ותאומתו והבל ושתי תאומותיו, דהא נולדו לפני החטא

כלפי קין והבל י"ל שלא מתו אלא נהרגו, וזה שייך אפי' אם לא נקנסה מיתה עליהם. עיין בטעמא דקרא.
על ידי ביני
ב' אוגוסט 13, 2018 10:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזרה בתשובה בחלום
תגובות: 12
צפיות: 599

Re: חזרה בתשובה בחלום

אין חלום בלי דברים בטלים
על ידי ביני
ד' יולי 04, 2018 9:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת חוקת. מיטתו של אהרון מול מיטתו של משה
תגובות: 4
צפיות: 424

Re: פרשת חוקת. מיטתו של אהרון מול מיטתו של משה

גם אני תמהתי בזה ולא ראיתי מי שנתעורר בזה. ואולי שאני כאן שהראו להם את אהרון במטה בתוך המערה שיצאו משם כדאיתא בתנחומא אות י"ז, והי' יותר מומחש ממשה שהראו אותו מרחף באויר השמים... ועדיין צ"ב. עוד תמוה בענין זה דמי אמר להם שמת ע"י מלאך המות, דהרי באמת מת מיתת נשיקה, ולמה לא אמר להם משה ...
על ידי ביני
ו' יוני 29, 2018 11:50 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בנין בית שלישי או גאולה שלימה?
תגובות: 5
צפיות: 616

Re: בנין בית שלישי או גאולה שלימה?

לדעתי, מאד דחוק לומר דכוונת הירושלמי דאם לא נבנה בימיו כאילו נחרב בית ראשון בימיו, חדא דאין זה משמעות הירושלמי למעיין שם בכל הסוגיא, ועוד דא"כ אפי' בזמן בית שני יהא אותו טענה על אותו הדור שכאילו נחרב בית המקדש הראשון בימיהם שהרי אין להם בית המקדש באותו מתכונת
על ידי ביני
ו' יוני 29, 2018 2:01 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בנין בית שלישי או גאולה שלימה?
תגובות: 5
צפיות: 616

Re: בנין בית שלישי או גאולה שלימה?

לכאורה, לדברים אלו צריך להבין מה שאמרו חז"ל בירושלמי שכל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. ואם בעצם כבר היינו זוכים לבנין בית המקדש במתכונת בית שני, האיך שייך לומר כאילו נחרב בימיו, הרי למה שהפסדנו בעצם כבר זכינו, רק מחמת בקשת האבות צריך בית המקדש במתכונת בית ראשון. וצ"ב.
על ידי ביני
ג' אפריל 17, 2018 1:17 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה
תגובות: 8
צפיות: 1035

Re: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה

עוד יש לעיין לבני מערבא, האם קראו בדוקא קללות שבתורת כהנים לפני שבועות ושל משנה תורה קודם ר"ה כמו מנהג שלנו, דלכאורה אנו עושין כן מאחר וכך יוצא סדר הפרשיות, אבל לבני מערבא שקראו הקללות בתור קריאה נוספת, יכלו לקרות קללות של משנה תורה לפני שבועות ושל תורת כהנים לפני ר"ה. אא"כ נאמר שבדוק...
על ידי ביני
ב' אפריל 16, 2018 1:09 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: למה אין קוראים בב' דשבועות פרשת שור או כשב?
תגובות: 10
צפיות: 1056

Re: למה אין קוראים בב' דשבועות פרשת שור או כשב?

דרומי כתב:עוד לא עיינתי, אבל גם באחרון של פסח קוראים כל הבכור. וראה בפר"ח סי' תצד בארוכה.

הרבה יש לדון בדברי הר"ן מאחרון של פסח בחו"ל וגם מראש השנה לתקנת המשנה שקראו בחודש השביעי. ואכ"מ.
על ידי ביני
ב' אפריל 16, 2018 1:02 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה
תגובות: 8
צפיות: 1035

Re: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה

לכאורה צריך להבין אם נאמר שקראו בני מערבא הקקלות בתור קריאה נוספת, דמה שייך תכלה שנה וקקללותי', דבשלמא לדידן שגומרים התורה כל שנה, א"כ בכל שנה יש קריאת הקללות ולכן ע"י הקריאה יש תכלה לאותם קללות, אבל לבני מערבא דאין גומרים התורה בכל שנה, לכאורה איו צורך לקרות הקללות וגם אם קוראין מה שייך ת...
על ידי ביני
ב' אפריל 16, 2018 12:01 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: למה אין קוראים בב' דשבועות פרשת שור או כשב?
תגובות: 10
צפיות: 1056

Re: למה אין קוראים בב' דשבועות פרשת שור או כשב?

בר"ן מגילה (י:) מבואר דמאחר וקראו בפסח שור או כשב לכן קוראין בשבועות כל הבכור, ובסוכות חוזרין לקרות את פרשת שור או כשב. עיי"ש.
על ידי ביני
ד' מרץ 14, 2018 9:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כופלין פסוק אחרון בפורים
תגובות: 8
צפיות: 473

Re: כופלין פסוק אחרון בפורים

לכאורה יש חילוק בין מנין ג' למנין י', דהעולה חייב לקרות ג' פסוקים ובזה לא איכפת לן אם כבר קרא אחר אותו פסוק מאחר וסוף סוף קרא ג', משא"כ למנין י' החיוב אינו משתייך לעולה אלא לקריאה בכללות, שצריכים לקרות עשרה פסוקים, ובזה באמת מסתבר דלא מהני לכפול, דבין הכל לא קראו י' פסוקים שונים, וא"כ אין ...
על ידי ביני
ד' מרץ 14, 2018 7:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כופלין פסוק אחרון בפורים
תגובות: 8
צפיות: 473

Re: כופלין פסוק אחרון בפורים

זה פשוט שכפילת פסוק לא עולה למנין ג', דאל"ה היינו כופלין גם בר"ח וע"כ דאינו עולה, ולכן מדלגין דע"י דילוג כן עולה למנין ג', וא"כ כמו שבר"ח אין אפשרות אחרת ומדלגין כמו כן בפורים אין אפשרות אחרת ונדלג. אא"כ נחלק ונאמר דכפילות פסוק עולה למנין י' ואינו עולה למנין ג' וצ&...
על ידי ביני
ד' מרץ 14, 2018 9:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: כופלין פסוק אחרון בפורים
תגובות: 8
צפיות: 473

Re: כופלין פסוק אחרון בפורים

הרב בעל קורא לא הבנתי דבריך כ"כ, דלמה לא יחזור ויקרא השני פסוק האחרון שקרא הראשון והוי בדיוק כמו בר"ח. למה אתה אומר שיצתרך לקרוא כל השלשה, הלא בר"ח אינו קורא השני מראש הפרשה רק חוזר וקורא פסוק האחרון שקרא הראשון, וא"כ נעשה כן גם בפורים.וכמו שאז לא חוששין מפני הנכנסים גם בפורים לא...
על ידי ביני
ג' מרץ 13, 2018 6:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כופלין פסוק אחרון בפורים
תגובות: 8
צפיות: 473

כופלין פסוק אחרון בפורים

בשו"ע סי' תרצ"ג כתב שכופלין פסוק אחרון כדי להשלים לעשרה פסוקים. ולכאורה למה לא מדלגין כמו שעושים בר"ח? ועוד למה דוקא האחרון כופל? האם זה שייך להא דמי שקרא ד' משובח?
לא ראיתי מי שעמד בזה... אודה מאד למי שידוע לו איזה מראה מקומות בענין.
על ידי ביני
ג' אוקטובר 24, 2017 7:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וחמרים ועבדים ושפחות ואתונות
תגובות: 14
צפיות: 972

Re: וחמרים ועבדים ושפחות ואתונות

עיין משך חכמה פרשת ויצא מה שכתב ליישב בזה.
ועיין עוד במהרי"ל דיסקין כאן.
על ידי ביני
א' אוקטובר 22, 2017 10:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הפטרת וירא - למה מתחיל מהסיפור של אשת עובדיה
תגובות: 5
צפיות: 677

Re: הפטרת וירא - למה מתחיל מהסיפור של אשת עובדיה

אולי אפשר להסביר שיש שייכות גם מהתחלת ההפטרה לפרשה, ע"פ המדרש (עיין פרקי דר"א פרק ל') דהחמת מים של הגר לא חסרו מים רק אחר שחזרה לע"ז וכעין המעשה של אלישע, ולכן מתחילים ההפטרה מהתחלת הפרק.
על ידי ביני
ה' אוקטובר 19, 2017 5:56 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: פרשה פתוחה ופרשה סתומה
תגובות: 3
צפיות: 855

Re: פרשה פתוחה ופרשה סתומה

א) עיין במחצית השקל סי' לב ס"ק מ"ח שכתב וז"ל דע פ' פתוחה היא שהיא פתוחה לעצמה ואינה נמשכת למעלה וסתומה היא שנמשכת לענין שלמעלה אלא ניתן ריוח ביניהן כדי שיתבונן משה בין פ' לפ' עכ"ל. ב) ידוע המחלוקת בין הטור והרמב"ם אם פ' או ס' משתייך לפרשה הקודמת או שלאחריו, עיין ב"ח יו&...
על ידי ביני
ה' אוקטובר 19, 2017 3:52 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עליות בש"ת בפרשת בראשית
תגובות: 20
צפיות: 2245

Re: עליות בש"ת בפרשת בראשית

להרב צורב מתחיל, זה פשוט דמדין קריאה מעיניינו של יום א"א לקרות שלא מעיניינו, וא"כ קריאת וזאת הברכה אם היא מפאת היו"ט פשוט שא"א להתחיל קודם. ואם הוא משום סדר קריאות הפרשה איני יודע... (אבל קשה להאמין שיהא מותר לחזור על קריאות שעברו...) שנית, מצאתי בלשון התיקון יששכר שמשמע כסברתך ש...
על ידי ביני
ה' אוקטובר 19, 2017 3:13 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'שביעי' בפרשת וזאת הברכה
תגובות: 35
צפיות: 3081

Re: 'שביעי' בפרשת וזאת הברכה

אולי אפשר להסביר פשר הפסקת שביעי כך, דכבר דנו האחרונים לבני מערבא דמסיימי אורייתא לתלת שנים אם עדיין קראו וזאת הברכה בשמחת תורה, דהוי חיוב מפאת המועד, א"כ כשחל שמיני עצרת בשבת היו צריכים ז' קרואים, וכאן אין לטעון דחתן תורה אינו מתחיל שם וכמו שטענו למעלה, שהרי אינם מסיימים כעת התורה רק קוראים קר...
על ידי ביני
ב' אוקטובר 16, 2017 4:18 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עליות בש"ת בפרשת בראשית
תגובות: 20
צפיות: 2245

Re: עליות בש"ת בפרשת בראשית

המשנה ברורה הביא שני טעמים לריבוי העליות, א) משום כבוד התורה ב) שכולם יזכו בשמחת תורה. לא ידעתי מהיכן יצא לך שזה מישך שייך לסיום התורה...
על ידי ביני
א' אוקטובר 15, 2017 8:26 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עליות בש"ת בפרשת בראשית
תגובות: 20
צפיות: 2245

עליות בש"ת בפרשת בראשית

בשמחת תורה התפללתי במנין ותיקין, ולא חלקו עליות לכל המתפללים. לאחר התפילה הוציאו ס"ת כדי לתת עליות לכל מי שירצה. הגבאי גלל את הס"ת שכבר הי' בבראשית חזרה לוזאת הברכה. ובזה יש להסתפק האם יכולים לקרוא בוזאת הברכה הרי ציבור זה כבר קרא בראשית? ולמה לא יכלו להעלות את המתפללים לקרוא בבראשית?
על ידי ביני
ו' יולי 21, 2017 6:55 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע התורה חוזרת על מנין השלל של מדין
תגובות: 2
צפיות: 389

Re: מדוע התורה חוזרת על מנין השלל של מדין

עיין רמב"ן ואור החיים שביארו הענין.
על ידי ביני
א' יולי 16, 2017 5:53 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: דאינהו ידעי דחייא קליל ממיתא - האם אכן המת שוקל יותר ?
תגובות: 31
צפיות: 3934

Re: דאינהו ידעי דחייא קליל ממיתא - האם אכן המת שוקל יותר ?

יש לציין דברי השיטה מקבוצת ערכין יט. אות ג וז"ל "גליון צריך לדקדק באיזה עת שקלו אותו כי הדבר ידוע שאדם כבד יותר בבקר קודם אכילה מאחר אכילה ומסתברא הכל כשעת הנדר. הרא"ש."
על ידי ביני
ו' יולי 14, 2017 7:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיר של יום בשבת ויו"ט
תגובות: 0
צפיות: 391

שיר של יום בשבת ויו"ט

למה מנהג הספרדים שלא לומר היום יום פלוני כשאומרים שיר של יום בשבת? ולמה ביו"ט אין אומרים בכלל שיר של יום? ודלא כמנהג האשכנזים בשניהם.
אודה מאד למי שיודע איזה מראה מקומות בענין.
על ידי ביני
ו' יולי 14, 2017 6:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מיתת מרים
תגובות: 17
צפיות: 1280

Re: מדוע מרים לא זכתה להכנס לארץ ישראל?

עיין במדרש אספה הובא בחומש תורה שלמה פרק כ א אות כג
על ידי ביני
ו' יולי 14, 2017 6:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום
תגובות: 13
צפיות: 2009

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

פירוש הנ"ל מקורו הוא בספר הר סיני לר' סיני שטיינר בשם זקן אחד תלמידו של הגאון ר' יונתן אייבשיץ.שמעתי מר' חיים שאול קויפמאן מגייטסהד זצ"ל

עבור לחיפוש מתקדם