החיפוש הניב 16 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביני
ד' מרץ 14, 2018 9:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כופלין פסוק אחרון בפורים
תגובות: 7
צפיות: 156

Re: כופלין פסוק אחרון בפורים

לכאורה יש חילוק בין מנין ג' למנין י', דהעולה חייב לקרות ג' פסוקים ובזה לא איכפת לן אם כבר קרא אחר אותו פסוק מאחר וסוף סוף קרא ג', משא"כ למנין י' החיוב אינו משתייך לעולה אלא לקריאה בכללות, שצריכים לקרות עשרה פסוקים, ובזה באמת מסתבר דלא מהני לכפול, דבין הכל לא קראו י' פסוקים שונים, וא"כ אין ...
על ידי ביני
ד' מרץ 14, 2018 7:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כופלין פסוק אחרון בפורים
תגובות: 7
צפיות: 156

Re: כופלין פסוק אחרון בפורים

זה פשוט שכפילת פסוק לא עולה למנין ג', דאל"ה היינו כופלין גם בר"ח וע"כ דאינו עולה, ולכן מדלגין דע"י דילוג כן עולה למנין ג', וא"כ כמו שבר"ח אין אפשרות אחרת ומדלגין כמו כן בפורים אין אפשרות אחרת ונדלג. אא"כ נחלק ונאמר דכפילות פסוק עולה למנין י' ואינו עולה למנין ג' וצ&...
על ידי ביני
ד' מרץ 14, 2018 9:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: כופלין פסוק אחרון בפורים
תגובות: 7
צפיות: 156

Re: כופלין פסוק אחרון בפורים

הרב בעל קורא לא הבנתי דבריך כ"כ, דלמה לא יחזור ויקרא השני פסוק האחרון שקרא הראשון והוי בדיוק כמו בר"ח. למה אתה אומר שיצתרך לקרוא כל השלשה, הלא בר"ח אינו קורא השני מראש הפרשה רק חוזר וקורא פסוק האחרון שקרא הראשון, וא"כ נעשה כן גם בפורים.וכמו שאז לא חוששין מפני הנכנסים גם בפורים לא...
על ידי ביני
ג' מרץ 13, 2018 6:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כופלין פסוק אחרון בפורים
תגובות: 7
צפיות: 156

כופלין פסוק אחרון בפורים

בשו"ע סי' תרצ"ג כתב שכופלין פסוק אחרון כדי להשלים לעשרה פסוקים. ולכאורה למה לא מדלגין כמו שעושים בר"ח? ועוד למה דוקא האחרון כופל? האם זה שייך להא דמי שקרא ד' משובח?
לא ראיתי מי שעמד בזה... אודה מאד למי שידוע לו איזה מראה מקומות בענין.
על ידי ביני
ג' אוקטובר 24, 2017 7:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וחמרים ועבדים ושפחות ואתונות
תגובות: 14
צפיות: 615

Re: וחמרים ועבדים ושפחות ואתונות

עיין משך חכמה פרשת ויצא מה שכתב ליישב בזה.
ועיין עוד במהרי"ל דיסקין כאן.
על ידי ביני
א' אוקטובר 22, 2017 10:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הפטרת וירא - למה מתחיל מהסיפור של אשת עובדיה
תגובות: 5
צפיות: 395

Re: הפטרת וירא - למה מתחיל מהסיפור של אשת עובדיה

אולי אפשר להסביר שיש שייכות גם מהתחלת ההפטרה לפרשה, ע"פ המדרש (עיין פרקי דר"א פרק ל') דהחמת מים של הגר לא חסרו מים רק אחר שחזרה לע"ז וכעין המעשה של אלישע, ולכן מתחילים ההפטרה מהתחלת הפרק.
על ידי ביני
ה' אוקטובר 19, 2017 5:56 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: פרשה פתוחה ופרשה סתומה
תגובות: 3
צפיות: 566

Re: פרשה פתוחה ופרשה סתומה

א) עיין במחצית השקל סי' לב ס"ק מ"ח שכתב וז"ל דע פ' פתוחה היא שהיא פתוחה לעצמה ואינה נמשכת למעלה וסתומה היא שנמשכת לענין שלמעלה אלא ניתן ריוח ביניהן כדי שיתבונן משה בין פ' לפ' עכ"ל. ב) ידוע המחלוקת בין הטור והרמב"ם אם פ' או ס' משתייך לפרשה הקודמת או שלאחריו, עיין ב"ח יו&...
על ידי ביני
ה' אוקטובר 19, 2017 3:52 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עליות בש"ת בפרשת בראשית
תגובות: 20
צפיות: 986

Re: עליות בש"ת בפרשת בראשית

להרב צורב מתחיל, זה פשוט דמדין קריאה מעיניינו של יום א"א לקרות שלא מעיניינו, וא"כ קריאת וזאת הברכה אם היא מפאת היו"ט פשוט שא"א להתחיל קודם. ואם הוא משום סדר קריאות הפרשה איני יודע... (אבל קשה להאמין שיהא מותר לחזור על קריאות שעברו...) שנית, מצאתי בלשון התיקון יששכר שמשמע כסברתך ש...
על ידי ביני
ה' אוקטובר 19, 2017 3:13 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'שביעי' בפרשת וזאת הברכה
תגובות: 35
צפיות: 2351

Re: 'שביעי' בפרשת וזאת הברכה

אולי אפשר להסביר פשר הפסקת שביעי כך, דכבר דנו האחרונים לבני מערבא דמסיימי אורייתא לתלת שנים אם עדיין קראו וזאת הברכה בשמחת תורה, דהוי חיוב מפאת המועד, א"כ כשחל שמיני עצרת בשבת היו צריכים ז' קרואים, וכאן אין לטעון דחתן תורה אינו מתחיל שם וכמו שטענו למעלה, שהרי אינם מסיימים כעת התורה רק קוראים קר...
על ידי ביני
ב' אוקטובר 16, 2017 4:18 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עליות בש"ת בפרשת בראשית
תגובות: 20
צפיות: 986

Re: עליות בש"ת בפרשת בראשית

המשנה ברורה הביא שני טעמים לריבוי העליות, א) משום כבוד התורה ב) שכולם יזכו בשמחת תורה. לא ידעתי מהיכן יצא לך שזה מישך שייך לסיום התורה...
על ידי ביני
א' אוקטובר 15, 2017 8:26 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עליות בש"ת בפרשת בראשית
תגובות: 20
צפיות: 986

עליות בש"ת בפרשת בראשית

בשמחת תורה התפללתי במנין ותיקין, ולא חלקו עליות לכל המתפללים. לאחר התפילה הוציאו ס"ת כדי לתת עליות לכל מי שירצה. הגבאי גלל את הס"ת שכבר הי' בבראשית חזרה לוזאת הברכה. ובזה יש להסתפק האם יכולים לקרוא בוזאת הברכה הרי ציבור זה כבר קרא בראשית? ולמה לא יכלו להעלות את המתפללים לקרוא בבראשית?
על ידי ביני
ו' יולי 21, 2017 6:55 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע התורה חוזרת על מנין השלל של מדין
תגובות: 2
צפיות: 241

Re: מדוע התורה חוזרת על מנין השלל של מדין

עיין רמב"ן ואור החיים שביארו הענין.
על ידי ביני
א' יולי 16, 2017 5:53 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: דאינהו ידעי דחייא קליל ממיתא - האם אכן המת שוקל יותר ?
תגובות: 26
צפיות: 2134

Re: דאינהו ידעי דחייא קליל ממיתא - האם אכן המת שוקל יותר ?

יש לציין דברי השיטה מקבוצת ערכין יט. אות ג וז"ל "גליון צריך לדקדק באיזה עת שקלו אותו כי הדבר ידוע שאדם כבד יותר בבקר קודם אכילה מאחר אכילה ומסתברא הכל כשעת הנדר. הרא"ש."
על ידי ביני
ו' יולי 14, 2017 7:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיר של יום בשבת ויו"ט
תגובות: 0
צפיות: 212

שיר של יום בשבת ויו"ט

למה מנהג הספרדים שלא לומר היום יום פלוני כשאומרים שיר של יום בשבת? ולמה ביו"ט אין אומרים בכלל שיר של יום? ודלא כמנהג האשכנזים בשניהם.
אודה מאד למי שיודע איזה מראה מקומות בענין.
על ידי ביני
ו' יולי 14, 2017 6:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע מרים לא זכתה להכנס לארץ ישראל?
תגובות: 4
צפיות: 367

Re: מדוע מרים לא זכתה להכנס לארץ ישראל?

עיין במדרש אספה הובא בחומש תורה שלמה פרק כ א אות כג
על ידי ביני
ו' יולי 14, 2017 6:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום
תגובות: 13
צפיות: 1288

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

פירוש הנ"ל מקורו הוא בספר הר סיני לר' סיני שטיינר בשם הגאון ר' יונתן אייבשיץ.שמעתי מר' חיים שאול קויפמאן מגייטסהד זצ"ל

עבור לחיפוש מתקדם