החיפוש הניב 1003 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ההוא דאמר
ב' אוקטובר 22, 2018 1:00 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ברית אבות - בסערת אליהו
תגובות: 0
צפיות: 6

ברית אבות - בסערת אליהו

שם המחבר (השני) המלא: יוסף יהושע בן שמואל ריבלין
מח"ס שטרי קהילת אליסנאה,
משנת הנחלות,
הירושה והצוואה במשפט העברי.

בברכה.
על ידי ההוא דאמר
א' אוקטובר 21, 2018 11:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 113
צפיות: 12131

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל - האבי עזרי לרגל יומא דהילולא דמרן האבי עזרי, מצו"ב רשימת חידו"ת מתקופת קלצק "אור ליום ו' האזינו קלצק תרצ"ו יצ"ו". הרקע לתקופת קלצק: בגיל 7 נשלח ללמוד בישיבה בעיירה פוניבז'. בגיל 13 עבר לישיבת כנסת ישראל בעיירה סלבודקה. בהנהגת הישיבה עמד ...
על ידי ההוא דאמר
א' אוקטובר 21, 2018 12:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: לפני עור לא תתן מכשול - שני דינים שונים מפסוק אחד כיצד?
תגובות: 9
צפיות: 126

Re: לפני עור לא תתן מכשול - שני דינים שונים מפסוק אחד כיצד?

עינא דשפיר חזי כתב:יש יסוד מפורסם של הגר"ש כהנמן (הפונוביז' רב) שבלפני עוור יש שני דינים, איסור להשיא עצה רעה ואיסור הכשלה, הראשון בין אדם לחבירו והשני בין אדם למקום. ויש עוד כמה נפק"מ ביניהם (תרי עברי דנהרא, מכשיל בר חיובא ועוד).


ראה בחידושי הגאון מפוניבז' [בענין לאו דלפני עיור]
על ידי ההוא דאמר
ה' אוקטובר 18, 2018 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפני עור לא תתן מכשול - שני דינים שונים מפסוק אחד כיצד?
תגובות: 9
צפיות: 126

Re: לפני עור לא תתן מכשול - שני דינים שונים מפסוק אחד כיצד?

ויש גם דין שלישי, שכמדומני שנוי במחלוקת: שלא לתת מכשול כפשוטו לפני עוור כפשוטו. ארחיב מעט בדבריו של הרע"ז האם לאו דלפנ"ע נאמר על לאו גשמי בהכשלת הסומא בדרכו. הרמב"ם וכל מוני המצוות, העמידו את לאו דלפני עיור בהכשלת דבר איסור ובהשאת עצה שאינה הוגנת, ולא בנתינת מכשול כפשוטו [ועיין בקרבן...
על ידי ההוא דאמר
ה' אוקטובר 18, 2018 9:50 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 267
צפיות: 14315

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

סד, א נתכוון לעשות מצוה - בי' בנ"א שהביאו עשרה גרוגרות חולה שאמדוהו לגרוגרת אחת ורצו עשרה בני אדם והביאו עשרה גרוגרות בבת אחת פטורין אפילו בזה אחר זה אפילו קדם והבריא בראשונה. וברש"י, ואפי' בזה אחר זה. דכולן למצוה נתכוונו פטורין דהזריז לחולה משובח. יל"ע, א' אם רש"י נקט את הטעם ש...
על ידי ההוא דאמר
ה' אוקטובר 18, 2018 12:01 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 267
צפיות: 14315

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

סד, א נתכוון לעשות מצוה - בי' בנ"א שהביאו עשרה גרוגרות חולה שאמדוהו לגרוגרת אחת ורצו עשרה בני אדם והביאו עשרה גרוגרות בבת אחת פטורין אפילו בזה אחר זה אפילו קדם והבריא בראשונה. וברש"י, ואפי' בזה אחר זה. דכולן למצוה נתכוונו פטורין דהזריז לחולה משובח. יל"ע, א' אם רש"י נקט את הטעם ש...
על ידי ההוא דאמר
ה' אוקטובר 18, 2018 12:01 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 267
צפיות: 14315

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

סה, א מהי משמעות הלשון - 'פטפוט' רד"ה מפטפט. בדברי ויכוחין. יש לציין, את דברי הרשב"ם [ב"ק קט, ב] על דברי הגמ' שיוסף פטפט ביצרו, וברשב"ם, שפטפט – מתריס ונלחם כנגד יצרו, כדאמרינן בפירקין [קטו, ב] חוץ מזק שהיה מפטפט כנגדו. ובתפוחי זהב [שם] הביא מהערוך "חוץ מזקן אחד שהיה מפטפט ...
על ידי ההוא דאמר
ד' אוקטובר 17, 2018 11:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 267
צפיות: 14315

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

סה, א מהי טענתו האווילית של אותו זקן - 'משה אוהב ישראל' משה רבינו אוהב ישראל היה ויודע שעצרת יום אחד עמד ותקנה אחר שבת כדי שיהו ישראל מתנעגין שני ימים. צ"ע, דהלא זהו דברי אפיקורסות גמורים, כלום משה רבינו קבע את זמן המועדות, והלא אחד מי"ג עיקרים דהתורה היא מן השמים. והלא לזה אף הצדוקים מוד...
על ידי ההוא דאמר
ד' אוקטובר 17, 2018 3:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2311

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

האם בארץ ישראל סובלים פחות ממידת הכעס? גמ' נדרים כב, א -ב עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו ליה תרין בני חוזאי בהדיה קם חד שחטיה לחבריה אמר ליה לעולא יאות עבדי אמר ליה אין ופרע ליה בית השחיטה כי אתא לקמיה דר' יוחנן א"ל דלמא חס ושלום אחזיקי ידי עוברי עבירה א"ל נפשך הצלת קא תמה רבי יוחנן מכד...
על ידי ההוא דאמר
ג' אוקטובר 16, 2018 11:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 267
צפיות: 14315

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

סד, ב נידונים באין מעבירין על המצוות בקצירת העומר מצות העומר להביא מן הקרוב, ובגמ' איכא ב' טעמים, והטעם השני "ואיבעית אימא משום דאין מעבירין על המצות". יש לדון מספר נידונים: א' לכאורה מוכח שאין מעבירין על המצוות גובר אף על הכלל של מצוה מן המובחר, וכידוע דנו בזה הפוסקים האחרונים, דהלא משמע...
על ידי ההוא דאמר
ג' אוקטובר 16, 2018 11:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 267
צפיות: 14315

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

סד, ב חקירה בדין העברה בקצירת העומר מצות העומר להביא מן הקרוב ובגמ' ואיבעית אימא משום דאין מעבירין על המצות. יש לחקור, האם האין מעבירין על המצות, זהו על מצות הבאת העומר למזבח. או דילמא, דההעברה היא על המצות קצירה [וכן נקט בחי' הגרי"ז]. ולכאורה יש להביא ראיה פשוטה כדברי הגרי"ז, דאי נימא שה...
על ידי ההוא דאמר
ג' אוקטובר 16, 2018 11:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה על שיטת רב ביסוד נזקי בור
תגובות: 7
צפיות: 114

Re: שאלה על שיטת רב ביסוד נזקי בור

במקרה הנ"ל של קליפת בננה, יתכן שאף לשמואל יהא פטור. [ואני לא בסוגיא כעת] ראה תוס' [ב"ק כח, ב ד"ה ונשוף] על דברי הגמ' א"ר אלעזר לא שנו אלא שנתקל באבן ונשוף באבן אבל נתקל בקרקע ונשוף באבן פטור. ונשוף באבן. דוקא נקיט דנשוף באבן אבל נתקל באבן ונשוף בקרקע פטור דקרקע עולם הזיקתו ואפילו...
על ידי ההוא דאמר
ב' אוקטובר 15, 2018 11:34 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 267
צפיות: 14315

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

סד, א האם יהא חיוב מכת מרדות במעלה תינוק במצודתו - לדעת הרמב"ם דאיתמר (לא) שמע שטבע תינוק בים ופרש מצודה להעלות דגים והעלה דגים חייב להעלות דגים והעלה תינוק ודגים רבה אמר פטור ורבא אמר חייב רבה אמר פטור זיל בתר מעשיו. לכאורה לדעת הרמב"ם שהמתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה דלוקה מכת ...
על ידי ההוא דאמר
ב' אוקטובר 15, 2018 11:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2311

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

האם בארץ ישראל סובלים פחות ממידת הכעס? גמ' נדרים כב, א -ב עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו ליה תרין בני חוזאי בהדיה קם חד שחטיה לחבריה אמר ליה לעולא יאות עבדי אמר ליה אין ופרע ליה בית השחיטה כי אתא לקמיה דר' יוחנן א"ל דלמא חס ושלום אחזיקי ידי עוברי עבירה א"ל נפשך הצלת קא תמה רבי יוחנן מכדי...
על ידי ההוא דאמר
ב' אוקטובר 15, 2018 11:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2311

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

תועבת ה' כל גבה לב תאות לבו נתת לו מדוע כתב מר שרק רק הכעס משוייך ללב? אגב רוגז אינו כעס אלא חרדה כמו "רגזו ואל תחטאו" ואכמ"ל בזה בנוגע לחלק הא' צדקו דבריכם. בנוגע לחלק ב' כמדו' שהדברים אינם מדוייקים. גמ' נדרים כב, א -ב עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו ליה תרין בני חוזאי בהדיה קם חד ...
על ידי ההוא דאמר
ב' אוקטובר 15, 2018 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: העולם הולך ומתגלגל
תגובות: 7
צפיות: 259

Re: העולם הולך ומתגלגל

יעויין באוה"ח פ' נח, שמסתפק בזה האם בני נח היו ראויים להצלה מצד עצמם, או שניצלו רק בזכותו של נח וכן נוטה.
על ידי ההוא דאמר
א' אוקטובר 14, 2018 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2311

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

מדוע לגבי כעס מוצאים אנו דבר חדש, ששייך הוא ללב - 'והסר כעס מליבך'.
ונתן לך ה' 'לב רגז', [עיין נדרים כ"ב].
בשונה משאר המידות שלא מצאנו את ההתייחסות של ה'לב'.
על ידי ההוא דאמר
א' אוקטובר 14, 2018 3:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 113
צפיות: 12131

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

פיענוח כת"י רבי צבי הירש פרבר הנ"ל בעזהי"ת ט' שבט תש"נ לונדון שוכט"ס לכבוד ידידי המאוה"ג בתורה וחכמה ויראה קדומה כש"ת מוהח"ב שליט"א, אחדשהדר"ג בכבוד רב, כל הראשונים נבוכים מדוע נהרג הבל? הלא נשא חן בעיני ה'? ומצאתי לחד מקמאי שזה בעון שהתחבר לרשע כמ&...
על ידי ההוא דאמר
א' אוקטובר 14, 2018 2:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 267
צפיות: 14315

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

נו, א מהו הק"ו מקבלה לשחיטה שיצטרכו שחיטת צפון, והלא שחיטה לאו עבודה היא אלא אותו טעון צפון ואין השוחט עומד בצפון מדרבי אחייה נפקא דתניא רבי אחייה אומר {ויקרא א-יא} ושחט אותו על ירך המזבח צפונה מה ת"ל לפי שמצינו במקבל שעומד בצפון ומקבל בצפון ואם עמד בדרום וקיבל בצפון פסול יכול אף זה כן ת&...
על ידי ההוא דאמר
ש' אוקטובר 13, 2018 10:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 113
צפיות: 12131

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

מכתב חדש מרבי צבי הירש פרבר זצ"ל רבי צבי הירש פרבר זצ"ל, רב בלונדון, חיבר ספרים רבים בהרבה מקצועות בתורה. ספרו הראשון 'כרם הצבי' על התורה נדפס בשנת תר"פ בווינא. בסדרת ספריו מביא הוא שמועות רבות מרבותינו לבית בריסק. הכת"י שלפנינו נשלח להרב בלוך ועוסק הוא בענייני דת ומדינה, תוך כד...
על ידי ההוא דאמר
ש' אוקטובר 13, 2018 10:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל
תגובות: 131
צפיות: 15419

Re: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל

שנדע אשר לא נדע כתב:תרגום חופשי:

"יש לי עליכם תרעומת, אתה לא היית צריך לשאול אותי את השאלה, אבל זאת תדע, שהרבי ר' הירש לייב [הנצי"ב] היה מלאך ה' צבקות"


ייש"כ, להרב הנודע.
על ידי ההוא דאמר
ש' אוקטובר 13, 2018 10:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 267
צפיות: 14315

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

נו, א מהו הק"ו מקבלה לשחיטה שיצטרכו שחיטת צפון, והלא שחיטה לאו עבודה היא אלא אותו טעון צפון ואין השוחט עומד בצפון מדרבי אחייה נפקא דתניא רבי אחייה אומר {ויקרא א-יא} ושחט אותו על ירך המזבח צפונה מה ת"ל לפי שמצינו במקבל שעומד בצפון ומקבל בצפון ואם עמד בדרום וקיבל בצפון פסול יכול אף זה כן ת&...
על ידי ההוא דאמר
ש' אוקטובר 13, 2018 10:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 267
צפיות: 14315

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

נח, א
הערות בענין הקטרת חצי שאור
ת"ר שאור בל תקטירו, אין לי אלא כולו מקצתו מנין, תלמוד לומר כל, עירובו מנין, ת"ל כי כל וכו'.
יש לעיין: א' מדוע לא יאסר להקטיר מקצתו לאכילת מזבח, כדין חצי שיעור האסור מן התורה [יומא עג, ב].
ב' מדוע לא יותר להקטיר עירובו, מדין ביטול ברוב.
על ידי ההוא דאמר
ש' אוקטובר 13, 2018 10:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אלפא ביתא דבן סירא
תגובות: 12
צפיות: 499

Re: אלפא ביתא דבן סירא

ראה מאמר ארוך ספר בן סירא ואיסור הקריאה בו – הרב ישעיה שטיינברגר [הובא במאגר פרויקט השו"ת]. שחילק שהיו ג' ספרי בן סירא [כמדומני]. ואצטט כמה דברים שרשמתי לעצמי מתוך מאמרו כתב הגאון [הגהות לתוספתא, ידים ב,ה], על דברי התוספתא שספר בן סירא אינו מטמא את הידים, כתב "בן סירא ומכאן ואילך: פירוש מה...
על ידי ההוא דאמר
ו' אוקטובר 12, 2018 9:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ציטטות מהרב מפוניבז' - במיוחד בנושא גיוס תרומות - היכן אפשר למצוא?
תגובות: 10
צפיות: 380

Re: ציטטות מהרב מפוניבז' - במיוחד בנושא גיוס תרומות - היכן אפשר למצוא?

מן הסתם אתה מודע לספרו של הרב סורסקי - הרב מפוניבז' [ג"ח], הנמצא באוצר.
על ידי ההוא דאמר
ו' אוקטובר 12, 2018 9:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 267
צפיות: 14315

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

נו, א מהי פירכת הגמ' לצד שסכין לא בעינן כלי שרת סלקא דעתך אמינא ליתי בק"ו מבן צאן ומה בן צאן שלא קבע לו כהן קבע לו צפון בן עוף שקבע לו כהן אינו דין שנקבע לו צפון מה לבן צאן שכן קבע לו כלי יש להעיר, דכידוע ישנם ג' דעות בראשונים, האם בעינן סכין כלי שרת. ומעתה אי לא בעינן כלי שרת בסכין, מהו החומר...
על ידי ההוא דאמר
ו' אוקטובר 12, 2018 9:43 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 267
צפיות: 14315

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

נו, א מהו הק"ו מקבלה לשחיטה שיצטרכו שחיטת צפון, והלא שחיטה לאו עבודה היא אלא אותו טעון צפון ואין השוחט עומד בצפון מדרבי אחייה נפקא דתניא רבי אחייה אומר {ויקרא א-יא} ושחט אותו על ירך המזבח צפונה מה ת"ל לפי שמצינו במקבל שעומד בצפון ומקבל בצפון ואם עמד בדרום וקיבל בצפון פסול יכול אף זה כן ת&...
על ידי ההוא דאמר
ה' אוקטובר 11, 2018 4:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל
תגובות: 131
צפיות: 15419

Re: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל

בספר נפש לראובן
מובאת שאלה ששאל המחבר את הגרב"ד זצ"ל, מדוע קורא הוא בשינוי תוארים למו"ר הגר"ח, בשונה מהנצי"ב.
התשובה בשפת האידיש, ומכל מקום אל תמנע טוב מבעליו.
על ידי ההוא דאמר
ד' אוקטובר 10, 2018 11:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמונה בשואה
תגובות: 31
צפיות: 1022

Re: אמונה בשואה

ייש"כ לכל המגיבים עד כעת, דברים מאלפים. אוסיף מדברי הגר"י ניימן זצ"ל בהספדו על הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד [ראה אשכול], בו אומר כי שאל שאלה זו ממש את החזו"א. [חלק מההספד נדפס בדרכי מוסר סוף ח"ב] אולם אני מוסיף את קובץ ההספד המלא, מצו"ב. כשאדם נפטר על מיטתו הרי הצער הו...
על ידי ההוא דאמר
ד' אוקטובר 10, 2018 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2311

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

יצא לי לדבר עם אחד מגדולי המשגיחים שליט"א,
שהמציאות של כעס, היא כאשר אדם יוצא מ'איזון', ואינו ביישוב הדעת, הן מחמת פגיעה שפגעו בציפור נפשו וכדו'.
ויתכן לבאר שלכך אדם נמדד בכוסו בכיסו ובכעסו, דאז מתגלה האדם האמיתי כאשר השכל אינו שולט, והאדם יצא מהאיזון הרגיל, ובזה מתגלה מהי מהותו הפנימית האמיתית.
על ידי ההוא דאמר
ד' אוקטובר 10, 2018 3:11 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - ניקוד ב' בתי פיוט מלקט פיוטי סליחות
תגובות: 7
צפיות: 731

Re: עזרה - ניקוד ב' בתי פיוט מלקט פיוטי סליחות

אברהם בן ארוש כתב:נקד לבד בקלות ובמהירות
https://jewishoffice.co.il/%D7%A0%D7%A7%D7%93%D7%AA/
תוכנת נקדת. חודש נסיון, וסרגל ניקוד מתקדם בחינם לכל החיים


תודה על ההפנייה, נראה מעניין.
לעת עתה הוא לא מוריד לי זאת, ומשאיר לי הודעה לנקות קבצים מסויימים.
על ידי ההוא דאמר
ג' אוקטובר 09, 2018 1:21 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - ניקוד ב' בתי פיוט מלקט פיוטי סליחות
תגובות: 7
צפיות: 731

Re: עזרה - ניקוד ב' בתי פיוט מלקט פיוטי סליחות

חד ברנש כתב:אגב,
אין מדובר ב"ב' בתים" אלא בשני טורים.


תודה.
על ידי ההוא דאמר
ג' אוקטובר 09, 2018 8:46 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - ניקוד ב' בתי פיוט מלקט פיוטי סליחות
תגובות: 7
צפיות: 731

Re: עזרה - ניקוד ב' בתי פיוט מלקט פיוטי סליחות

חיימקה כתב:שׁוּר צוּר אֶל טוּב פָּעֳלִי / וְאַל תַּבֵּט בְּרִשְׁעוֹתַי
רְאֵה עָנְיִי וַעֲמָלִי / וְשָֹא לְכָל חַטֹּאותָי


יישר כח,
ברכות שמים מעל.

בהערכה,
על ידי ההוא דאמר
ג' אוקטובר 09, 2018 1:36 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - ניקוד ב' בתי פיוט מלקט פיוטי סליחות
תגובות: 7
צפיות: 731

עזרה - ניקוד ב' בתי פיוט מלקט פיוטי סליחות

אודה למי שיוכל לנקד בעבורי, ב' בתים מהפיוט [המובא בלקט פיוטי סליחות, גולדשמידט ח"ב ע' 651] שם הפייטן שמשון חזק.

שור צור אל טוב פעלי / ואל תבט ברשעותי
ראה עניי ועמלי / ושא לכל חטאותי

בתודה מראש.
על ידי ההוא דאמר
ב' אוקטובר 08, 2018 9:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 399
צפיות: 47404

Re: דחוף - בקשת מידע - הרב יעקב דב רפפורט מכפר סבא

תודה רבה, והנה נא הואלתי, האם ידוע מיהם יורשיו החיים בינינו.
ראיתי בויקיפדיה כי לבנו נתן היתה בת יחידה, מה ידוע עליה / צאצאיה כיום.
על ידי ההוא דאמר
ב' אוקטובר 08, 2018 9:35 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 399
צפיות: 47404

דחוף - בקשת מידע - הרב יעקב דב רפפורט מכפר סבא

שלום וברכה,
אני מחפש בדחיפות פרטים,
על הרב יעקב דב רפפורט - רבה של העירה זימל, ומח"ס בכפר סבא.
באותו ההקשר נכתב באותה פיתקה "מאיר וונדר".

כיצד אני יכול לדעת מי הם בניו / קרוביו של רבי יעקב דב רפפורט.

ולהנהלת הפורום אבקש, אנא ואנא להמתין מעת לעת.
על ידי ההוא דאמר
ב' אוקטובר 08, 2018 3:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חנוך יבוא עם אליהו בעת הגאולה?
תגובות: 9
צפיות: 317

Re: חנוך יבוא עם אליהו בעת הגאולה?

אף רבי יהושע בן לוי נכנס חי לגן עדן [כתובות עז, ב] כי הוה שכיב אמרו ליה למלאך המות זיל עביד ליה רעותיה אזל איתחזי ליה א"ל אחוי לי דוכתאי אמר ליה לחיי א"ל הב לי סכינך דלמא מבעתת לי באורחא יהבה ניהליה כי מטא להתם דלייה קא מחוי ליה שוור נפל לההוא גיסא נקטיה בקרנא דגלימיה א"ל בשבועתא דלא ...
על ידי ההוא דאמר
ב' אוקטובר 08, 2018 2:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמונה בשואה
תגובות: 31
צפיות: 1022

Re: אמונה בשואה

מספר קישורים שמישהו הפנה אותי [אין זה מיועד עבור ת"ח, אלא כמטרת השאלה, לאדם שחפץ להתקרב]. קישורים לנושא השואה: http://www.arachim.org/ArticleDetail.asp?ArticleID=593 https://www.hidabroot.org/video/211832 השואה מתוארת בפרשה הרב יוסף בן פורת - השואה מתוארת בפרשה האם ניתן היה למנוע את השואה? איפה...
על ידי ההוא דאמר
ב' אוקטובר 08, 2018 2:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמונה בשואה
תגובות: 31
צפיות: 1022

Re: אמונה בשואה

'היכן היה הקב"ה בשואה'? היכן שהיה לפניה ולאחריה. ימחל נא לי הרב ההוא דאמר על הבעת דעתי כי יש למנח את הנושא באופן הראוי. ולאותו אחד שחפץ להתקרב אלא שהשואה מפריעה לו, שמא תחילה יתחיל לשמור מצוות על צד הספק - שמא אכן יש חשבון מדויק לכל אשר נעשה בעולם הזה וכי יש שכר למקיימי המצוות, ואחרי שישמור מצ...

עבור לחיפוש מתקדם