החיפוש הניב 932 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ההוא דאמר
א' ספטמבר 23, 2018 1:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 171
צפיות: 9443

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

י. אברהם כתב:
ההוא דאמר כתב:מא, ב וא"כ צריך להאסר לבישת התכלת לשם מצוה, מצד איסור 'בל תוסיף', דעל הצד שאין זה תכלת לובש מין שאינו קשור למצות תכלת, ומכוון למצות תכלת מה"ת.

עי' דעת נוטה ח"ב סי' רעט ובהערות


אשתדל בל"נ לעיין,
חג כשר ושמח לכם ולכל חו"ר הדף היומי.
על ידי ההוא דאמר
א' ספטמבר 23, 2018 9:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 171
צפיות: 9443

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

יפה. אבל לפי מה שמוכח בתוס' שלבגדי כהונה יש גדר של הותרה, ולכך הותר איסור כלאיים בבגדי כהונה, אף שלא בשעת עבודה [ואף לנוסח האחרונים עיין קובץ הערות ועוד שהוי הותרה מכח דחויה], מכל מקום חזינן שהאיסור כלאיים נדחה בבגד"כ, גם בצורה שאינה צורך עבודה. ואם כן מאי שנא ציצית בלילה, שמותרת בכל צורה, היות...
על ידי ההוא דאמר
א' ספטמבר 23, 2018 3:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 109
צפיות: 10941

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

רבי יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל - גאב"ד קובנא רבי יצחק אלחנן נחלתו שפרה עליו בכבוד התורה [ישב על כסא הרבנות בקובנה משנת תרכ"ז ועד תרנ"ו] שלא היה גדול הימנו בעולם הרבנות וברוסיה. הגישו לפניו שאלות מכל המקצועות שבשלחן ערוך, וגם דין ודברים בעניני קהלות מכל קצוי הארץ הוצעו לפניו. ורבי יצ...
על ידי ההוא דאמר
א' ספטמבר 23, 2018 12:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 772
צפיות: 58331

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

חיים סגל כתב:
אמרו שהמגיד הבטיח להר"י קארו ז"ל שידרוש בג"ע ז' ימים, כדכתיב משתה שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך

מקור?


קול בוכים [להרב אברהם גלאנטי איכה ה, ב] ועיין במגיד מישרים [מהדורה חדשה] ע' ז'
על ידי ההוא דאמר
ש' ספטמבר 22, 2018 9:13 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עימוד ספר עם קישורים
תגובות: 5
צפיות: 135

Re: עימוד ספר עם קישורים

האם מישהו יודע פרטים בעניין, בעימוד בתכנת תג?
על ידי ההוא דאמר
ש' ספטמבר 22, 2018 9:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 170
צפיות: 28527

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

ערב סוכות
מנחות מב, א
והתנן לולב שיש בו ג' טפחים כדי לנענע בו כשר אלא אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה

דתניא העושה סוכה לעצמו אומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה בא לישב בה אומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסוכה

חג כשר ושמח!
על ידי ההוא דאמר
ש' ספטמבר 22, 2018 9:09 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 171
צפיות: 9443

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

מא, א יופי שכר מצות ציצית - האם עומד בסתירה לאל תהיו כעבדים על מנת לקבל פרס ופליגא דמלאכא דמלאכא אשכחי' לרב קטינא דמיכסי סדינא אמר ליה קטינא קטינא סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא ציצית של תכלת מה תהא עליה אמר ליה ענשיתו אעשה אמר ליה בזמן דאיכא ריתחא ענשינן. וברבינו יונה [שערי תשובה ש"ג אות כב] ביאר...
על ידי ההוא דאמר
ש' ספטמבר 22, 2018 9:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 171
צפיות: 9443

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

מא, ב למה לא נאסר לבישת התכלת בזמן הזה? מיתיבי טלית אין פוטר בה אלא מינה טלית שכולה תכלת מביא תכלת וד"א ותולה בה. התעוררתי לגבי פולמוס התכלת בזמן הזה, מדוע לא יאסר לבישת התכלת הגם [אם נאמר] שיש סיכוי רב שזהו התכלת, מכל מקום מידי ספק לא יצאנו, וצא ולמד.. ואם כן צריך להאסר לבישת התכלת לשם מצוה, ...
על ידי ההוא דאמר
ש' ספטמבר 22, 2018 9:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 171
צפיות: 9443

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

מא, א מהו קוטב החילוק בין ציצית לבגדי כהונה תוד"ה תכלת, "והא דאמרינן פרק בא לו (גם זה שם) גבי בגדי כהונה שמקפלין אותן תחת ראשיהן דלאו דווקא [תחת ראשיהן אלא שלא כנגד ראשיהן] משום כלאים היינו בהצעה דלא דמי ללבישה דשרא רחמנא אבל גבי ציצית אין לחלק בין הצעה ללבישה". וצ"ע, מאי שנא בי...
על ידי ההוא דאמר
ו' ספטמבר 21, 2018 3:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9252
צפיות: 631121

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

כנודע היביע אומר אינו מופיע לע"ע באוצר [הוא נמצא במאגרים אחרים], ואולי מכאן תצא הקריאה..
לא מצאתי לע"ע בישורון דברים רלוונטיים לאור לציון, על פי השם של הרב פטרובר.
על ידי ההוא דאמר
ו' ספטמבר 21, 2018 1:08 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרח"ש ליבוביץ זצ"ל
תגובות: 31
צפיות: 3551

Re: הגרח"ש ליבוביץ זצ"ל

מבין כתבי הברכ"ש בכת"י שהיו אצל הגרח"ש, הדפיס מהם בחייו רק ב' מערכות חידו"ת,
ואחד מהם הוא בספר הזכרון אהל שרה לאה [רוטשטיין] אשת גיסו הגאון רבי דב צבי רוטשטיין.
מצו"ב.
על ידי ההוא דאמר
ה' ספטמבר 20, 2018 11:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 171
צפיות: 9443

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

מ, ב קושיא על דברי היונתן בן עוזיאל, כיצד מיכל בת שאול הניחה תפילין, ובני ביתו של רב עמרם ציצית תוד"ה משום, ורב יהודה דרמי תכלתא לפרזומא דאינשי ביתיה לקמן (דף מג.) ובפ"ק דסוכה (דף יא.) ר"י לבד היה עושה כן. עיין בהגהות בסוף הגמ' שרצו ליישב, דרב עמרם חסידא [כן הוא הגירסא לפנינו בגמ' בס...
על ידי ההוא דאמר
ה' ספטמבר 20, 2018 11:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 171
צפיות: 9443

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

מ, ב האם דינו דרבא שייך לכללא דאי עביד לא מהני והאמר ר' זירא הטיל למוטלת כשרה אמר רבא השתא בבל תוסיף קאי מעשה לא הוי. וברש"י [ד"ה אמר רבא] דכיון דעובר על דברי תורה לא מיקרי מעשה. ויל"ע, למ"ד בריש תמורה, דהעובר על איסור תורה – אי עביד מהני, אם כן הגם שעובר על איסור דבל תוסיף, מכל...
על ידי ההוא דאמר
ה' ספטמבר 20, 2018 11:05 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 171
צפיות: 9443

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

מ, ב גדר מחודש בדין תעשה ולא מן העשוי תעשה ולא מן העשוי, בפשוטו זהו חיסרון של העדר הכשר, ועיין ברש"י. אמנם יש להוכיח דבר חידוש בדברי הלבוש [סי' י', סעיף ה'] "אלא אפילו לא קשר אלא קשר [אחד] בפסול, ואחר כך השלים ארבע כנפות והשלים הציצית, הוי נמי בכלל תעשה ולא מן העשוי, וצריך להתיר ממנו אותו...
על ידי ההוא דאמר
ב' ספטמבר 17, 2018 2:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 26
צפיות: 1185

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

מה שנכון נכון כתב:על כעס יש ספר ארך אפים, וספר והסר כעס מלבך (טובולסקי).


ספר ארך אפיים הינו ספר דכולא ביה על מידה זו.
על ידי ההוא דאמר
א' ספטמבר 16, 2018 2:53 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין
תגובות: 9
צפיות: 216

Re: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין

אני חושב, שזהו בדיוק דברי הרמב"ם הנודעים בפיה"מ לר"ה, שהם ימי מברח ומנוס אליו. עיי"ש
וכנאמר, ממך אליך אברח.
ואם כן כאשר האדם משליט במעמקי נפשו, שאין עוד מלבדו, ומלכותו ית"ש היא השלטון היחידי,
זהו שלימות המברח ומנוס אליו.
ושנזכה כולנו לגח"ט.
על ידי ההוא דאמר
א' ספטמבר 16, 2018 11:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: בענין מעשה דהריגת יואב את אבנר - מי תפש למי - ובדין גואל הדם
תגובות: 4
צפיות: 126

Re: בענין מעשה דהריגת יואב את אבנר - ובדין גואל הדם

כמדומני שיש לעיין בריטב"א מכות דף ב', ששם דנים בנושא זה, האם גואל הדם וחיוב מיתה, זהו תביעה של הנרצח, עיי"ש.
על ידי ההוא דאמר
א' ספטמבר 16, 2018 11:05 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עימוד ספר עם קישורים
תגובות: 5
צפיות: 135

Re: עימוד ספר עם קישורים

עיקר כוונתי, על קובץ פידיאף.
תודה לכל המגיבים עד כעת, לרבות באישי.
על ידי ההוא דאמר
א' ספטמבר 16, 2018 12:08 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עימוד ספר עם קישורים
תגובות: 5
צפיות: 135

עימוד ספר עם קישורים

שבוע טוב.
ברצוני לברר,
א. היכן ניתן לעשות קישוריים דיגטליים, לספר, [מעין מה שיש בירחון האוצר], כאשר לחיצה על סמן מסויים, מקפיצה את הקורא למקום הרצוי.
ב. האם ניתן להפריד, כגון שהעימוד לספר נעשה אצל מעמד אחר, והעימוד הדיגטלי [במידה וזו המילה הנכונה], נעשה אצל המומחה בתחום זה.

בתודה מראש, וגח"ט.
על ידי ההוא דאמר
ש' ספטמבר 15, 2018 11:59 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין
תגובות: 9
צפיות: 216

Re: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין

אני שמעתי מאחד מגדולי בעלי המוסר בדורינו,
וכמדומני שכך אמר בשיחותיו.
שיש עניין לחשוב בסגולת אין עוד מלבדו, בזמן התקיעות.
על ידי ההוא דאמר
ש' ספטמבר 15, 2018 9:11 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 171
צפיות: 9443

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

כח, א הוכחה נפלאה לדעת האחרונים שמחשבת שלא לשמה הוי בגדרי פסול לריצוי אמר מר ושבפנים ושבמצורע שלא לשמן פסולות שלא מכוונות כשרות וכו'. אלא אמר רבא הא והא רבנן כאן להכשיר (הקרבן) כאן להרצות (שלא עלו לבעלים לשום חובה). וברש"י: לרצות. להזות לעלות לשם חובה ולהתיר מצורע בקהל פסול שלא לשמן, והא דתני ...
על ידי ההוא דאמר
ו' ספטמבר 14, 2018 11:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מותר להדפיס חומרים שתמונתם הובאה ע"י בתי מכירות
תגובות: 1
צפיות: 115

האם מותר להדפיס חומרים שתמונתם הובאה ע"י בתי מכירות

כידוע ישנם בתי מכירות פומביות רבים, אשר מפרסמים תמונת כתב היד שמוצעת על ידם למכירה, על מנת להגדיל את המכירה, לאחר מכן הפריט נמכר לאספנים.
השאלה הנשאלת, האם מותר לפרסם את החומר מתוך תמונת כתב היד שפורסם בריש גלי.
על ידי ההוא דאמר
ה' ספטמבר 13, 2018 11:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 109
צפיות: 10941

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

רבי נפתלי צבי יהודה ברלין - הנצי"ב מוואלוזין ידיעה המעניקה מבט של גדלות לאותו ענק רוח, וחושפת טפח המגלה גבהי רום, כפי שהובאה בספר תולדות בית ה' מוואלוזי'ן: "תחילת ענינו של הנצי"ב במקרא כתוב "ואת צנועים חכמה", וסופו במקרא אחר "חכמות בחוץ תרונה". כשלוקח לביתו - בית ...
על ידי ההוא דאמר
ה' ספטמבר 13, 2018 4:03 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: העושה סינון לאינטרנט האם זה תשובה המעולה
תגובות: 19
צפיות: 452

Re: העושה סינון לאינטרנט האם זה תשובה המעולה

בימי חורפי שמעתי להוכיח, משבואל בן גרשום [שהיה כהן לפסל מיכה עיין ב"ב קט] והיה זה לחיסרון הממון, וכאשר עמד דוד המלך ומינהו על האוצרות, והיה לו את מחסורו שב בתשובה, עד כדי שהגמ' דורשת עליו 'שבואל' ששב - לא-ל בכל ליבו, ולאחר מכן בימי שלמה שהודח משררתו, שב לחטאו. והרי שהכל היה מחמת חיסרון ממון, ומ...
על ידי ההוא דאמר
ה' ספטמבר 13, 2018 3:58 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תשובה חלקית
תגובות: 6
צפיות: 138

Re: תשובה חלקית

בקידושין [מט, ב] המקדש את האשה על מנת שאני צדיק, הרי היא מקודשת. על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתו ושם וודאי דאין את כל חלקי התשובה, דמדובר בהרהור תשובה לאלתר. ומבואר, שיש קיום תשובה גם בחלק משלימות התשובה. דף על הדף קידושין מט עמוד ב והנה עצם הראיה מהגמ' כאן דאמרינן: שמא ...
על ידי ההוא דאמר
ה' ספטמבר 13, 2018 10:19 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התשובה- מחוייבת המציאות
תגובות: 2
צפיות: 137

Re: התשובה- מחוייבת המציאות

דברים יפים מאוד.
רק התעוררתי על בעל העקידה, מדברי הגמ' סופ"ק דב"ב, דד' מתו בעטיו של נחש. ופשוטן של דברים, שלא חטאו, מלבד זוהמת הנחש הקדמוני, שמחייבת את הקנס הקדמון 'ואל עפר תשוב'.
על ידי ההוא דאמר
ה' ספטמבר 13, 2018 10:15 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תשובה חלקית
תגובות: 6
צפיות: 138

Re: תשובה חלקית

בקידושין [מט, ב] המקדש את האשה על מנת שאני צדיק, הרי היא מקודשת.
על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתו

ושם וודאי דאין את כל חלקי התשובה, דמדובר בהרהור תשובה לאלתר. ומבואר, שיש קיום תשובה גם בחלק משלימות התשובה.
על ידי ההוא דאמר
ג' ספטמבר 11, 2018 11:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ידוע מהו ספר התורה העתיק הקיים בעולם?
תגובות: 260
צפיות: 98685

Re: האם ידוע מהו ספר התורה העתיק הקיים בעולם?

בבדיקת המחשב אצלי הס"ת הזה היה נפסל, אין רווח בין המילים 'כי בחזק'. חבל שצילמו אותו עם פלאש. סת"ם צריך לצלם ללא פלאש, אלא עם תאורה לא חזקה הנזרקת לצד, ובכך הדיו נראה כהה יותר. הס"ת התימני שמצולם בראש דף זה ממחיש היטב את הפרשיות לפי הרמב"ם - ש'פתוחה' היא שורה רווח בין הפרשה המסתי...
על ידי ההוא דאמר
ג' ספטמבר 11, 2018 11:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 171
צפיות: 9443

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

כו, ב הצעת ביאור בספק הגמ' האם יש דין מעשה הקטרה בעי חזקיה אברין שסידרן וסידר עליהן את המערכה מהו על העצים אמר רחמנא דוקא על העצים או דלמא כיון דכתיב קרא אחרינא אשר תאכל האש את העולה על המזבח אי בעי הכי עביד אי בעי הכי עביד תיקו. מבואר בגמ' דמספקא לן, בגוונא שנתן את האברים על המזבח ולאחר מכן ערך על...
על ידי ההוא דאמר
ג' ספטמבר 11, 2018 11:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 171
צפיות: 9443

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

כו, א-ב ידון בדברי הגרי"ז בענין פסול נשפך בדם תא שמע קמץ בימינו ונתן בשמאלו יחזיר לימינו בשמאלו וחכ"א כיון שנתנו לשמאל פסלתו מתנתו מ"ט משום דבעי קדושה בכלי וכיון שנתנו לשמאל נעשה כדם שנשפך מצואר בהמה על הרצפה ואספו שפסול. והנה מרן הגרי"ז [הובא במנחת אברהם זבחים כה ,א] ביאר את פס...
על ידי ההוא דאמר
ג' ספטמבר 11, 2018 9:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 109
צפיות: 10941

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

גמר חתימה טובה,
לכל חו"ר הפורום, ושיתקבלו התפילות לרצון לפני אדון כל.
בנימה אישית, מצו"ב איגרת ששלח אבינו ז"ל לעו"ד הר"ר חיים ויסמן, אבי הקדוש יוסף דב הי"ד. בעניין משפט ראש השנה בדברי המשך חכמה.
על ידי ההוא דאמר
א' ספטמבר 09, 2018 2:39 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: יה שמע אביונך בערב ראש השנה
תגובות: 5
צפיות: 220

Re: יה שמע אביונך בערב ראש השנה

ויש ליישב.
על ידי ההוא דאמר
א' ספטמבר 09, 2018 11:03 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: יה שמע אביונך בערב ראש השנה
תגובות: 5
צפיות: 220

Re: יה שמע אביונך בערב ראש השנה

ערב ראש השנה הוא גם זמן מחילה, כמבואר בטור שהקב"ה מוחל שליש מהעוונות בו ביום.
על ידי ההוא דאמר
ש' ספטמבר 08, 2018 10:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מדוע לשון הרע קוטל את מי שנאמר עליו
תגובות: 5
צפיות: 206

Re: מדוע לשון הרע קוטל את מי שנאמר עליו

כעת ראיתי שמציינים את דברי רש"י [על הרי"ף בעין יעקב], שמפרש כי זהו משום שמקבל הלשון הרע הורג את מי שנאמר עליו.
מצו"ב.
ממתין לתשובות נוספות.
על ידי ההוא דאמר
ש' ספטמבר 08, 2018 9:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מדוע לשון הרע קוטל את מי שנאמר עליו
תגובות: 5
צפיות: 206

מדוע לשון הרע קוטל את מי שנאמר עליו

בגמ' ערכין [טו, ב] "במערבא אמרי לשון תליתאי קטיל תליתאי הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו". מבואר במפרשים, כי אחד הנהרגים הוא מי שמספרים עליו לשון הרע. ונשאלתי על ידי אחד מידידי ת"ח חשוב, מדוע נהרג מי שמספרים עליו לשון הרע, מה פשעו ומה חטאתו, בכך שבחרו לדבר עליו לשון הרע, שאף הוא יהרג. נא ל...
על ידי ההוא דאמר
ש' ספטמבר 08, 2018 9:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 171
צפיות: 9443

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ייש"כ,
כוונתי למקום שאפשר לקמוץ מאחת ולא מהשנייה, שרק שיריים של אחת ניתרות. ודוק.
על ידי ההוא דאמר
ש' ספטמבר 08, 2018 8:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ספרים שימושיים ללומדי מסכת מנחות
תגובות: 3
צפיות: 704

Re: ספרים שימושיים ללומדי מסכת מנחות

איזהו מקומן [פרידלס]
על ידי ההוא דאמר
ו' ספטמבר 07, 2018 12:59 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ידיעה נפלאה מהגר"ש קלוגר - השפעת אמירת גם זו לטובה בר"ה
תגובות: 0
צפיות: 149

ידיעה נפלאה מהגר"ש קלוגר - השפעת אמירת גם זו לטובה בר"ה

מחדש בהגהות חשק שלמה [או"ח תקפג, א, הובא בשנה הקודמת ע"י הגה"צ ר"א בידרמן , דיאמר אדם בבוקר ראש השנה - 'גם זו לטובה', וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד, שעי"כ יהפך עליו הדין לטובה ולברכה. [וכן מפרש הוא את עניין הסימנים בראש השנה, שאינם בגדר תפילה, אלא בגדר בטחון שכן יהיה]. כתיבה ו...

עבור לחיפוש מתקדם