מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1236 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מעיין
ב' אוקטובר 07, 2019 10:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צלב-אדום [רויטע-קרייץ]
תגובות: 22
צפיות: 2130

Re: צלב-אדום [רויטע-קרייץ]

הלום ראיתי בספר אם לבינה [שיפמאן] והוא ספר שנתיסד על ז' שאלות וחקירות שבאו בסיבת מלחמת העולם הא', ושאלה השביעית הוא אם מותר לנדב לחברה שנתיסד מחדש רויטע קרייץ עיי"ש
על ידי מעיין
ו' אוקטובר 04, 2019 8:22 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה
תגובות: 13
צפיות: 880

Re: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה

לא הבנתי האם שבעה טפחים שיעור עגול ב'אמות' [ועוד יותר כשתמצי לומר חזינן דיסודי השיעור לא נמסר בכלל באמות מדה של אמות וטפחים רק במחזקת ראשו ורובו ושלחנו, עד שהי' מקום לומר דהולכין אחר מה שהוא אדם, עד שבאו חכמי הגמ' וקמ"ל דשיעור סוכה שבעה, ובירושלמי אסברה לה בסיבת הדברים] ואה"נ דרבי אכן קבע ...
על ידי מעיין
ה' אוקטובר 03, 2019 10:59 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה
תגובות: 13
צפיות: 880

Re: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה

דברי החכם צבי ברור מללו לגבי רבי עכ"פ ואעתיק לשונו והנלענ"ד דעיקר פלוגתייהו דרבי ורבנן אי בעינן ד' אמות או סגי בז' טפחים הוא בסברא זו אי בעינן שתהא הסוכה ראויה לשינה נמי ולהכי בעינן ד' אמות כדאשכחן לענין ד' אמות ברה"ר דטעמא משום דבשינה בעינן האי שיעורא או סגי בראויה לאכילה ולהכי סגי ב...
על ידי מעיין
ד' אוקטובר 02, 2019 8:14 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה
תגובות: 13
צפיות: 880

Re: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה

גם למסקנת התרומת הדשן הרגלים הם מחוץ לסוכה, ואף ע"פ נצרך בסוכה שבעה התכופפות בחלק הרגלים שעדיין בתוך שיעור הרוב, עיין היטב בלשון התה"ד [ורק אפשר שלדעת התרומת הדשן במסקנתו אפשר שאין לחלק בין התכופפות להתכופפות וגם אם יכופף כל הרגלים ויכניסם בתוך שיעור שבעה אף שזה התכופפות יתרה, אפשר שלמעשה ...
על ידי מעיין
ו' ספטמבר 27, 2019 7:53 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה
תגובות: 13
צפיות: 880

Re: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה

דין דראשו ורובו כלול בתוכה שני דברים האחד כיון שהשיעור מיוסד על דרך ישיבה סגי בשיעור ששה לגופו, מ"מ יש גם דין שרגליו יכולין להיות חוץ לסוכה לגמרי ובתה"ד בייסדו החשבון לשינה מייסד חשבונו עכ"פ בקושיתו בחשבון שרגליו תלויים לגמרי חוץ לסוכה במקום הפתח, ורק הקושי' שגם רובו המחויב נצרך לזה ה...
על ידי מעיין
ו' ספטמבר 27, 2019 1:29 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: צדיקים בינוניים ורשעים
תגובות: 10
צפיות: 1529

Re: צדיקים בינוניים ורשעים

הערה מן הצד קנה כאן מקומו- בהרבה אשכולות וכן בספרים דנים הרבה בסוגיות הנוגעין לענין הדין של ראש השנה וגם הרמב"ן האריך בזה ועוד ראשונים, ואף שזה ודאי נכון ומחוייב שזה חלק מהתורה, ותורה הוא וללמוד אנו צריכין מ"מ רציתי לציין לדברי הפני יהושע בסוגיא דקידושין לט ב כל העושה מצוה אחת מטיבין לו וכ...
על ידי מעיין
ו' ספטמבר 27, 2019 1:22 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה
תגובות: 13
צפיות: 880

Re: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה

עיין במאמר ותמיהתנו הוא שמדברי החכם צבי החולק על תרומת הדשן בשתים, הא' דמצטער בכפיפה בעת שינה הוי מצטער, והב' דסוכה שאין ראוי לשינה כשר לאכילה, ובדבריו שם יוצא שסוכה לשינה צריך להיות ד' אמות, מיסוד שכן הוא מקומו של אדם, והיינו בהתפשטותו בריווח, עיי"ש ועי"ז תמהתי דסוכ"ס הרי לסוכה בפשטו...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 26, 2019 9:23 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מזונות קצובים מר"ה חוץ מהוצאות שבת ויו"ט ובניו לת"ת
תגובות: 1
צפיות: 152

Re: מזונות קצובים מר"ה חוץ מהוצאות שבת ויו"ט ובניו לת"ת

עיינתי שוב ונראה להביא ראי' לצד הב' דהנה רש"י כתב בהוצאת שבת דלא פסקו מהיכן תבואהו, ומשמע שהוא ממקום אחר לגמרי, ולכאורה מה הכרח לרש"י בזה ולצד הב' דאדם יכול לסמוך בהוצאותיו כפי מעמדו, וכפי טבע מסחרו, אז בהוצאת שבת שהוא מעבר לזה, זה ע"כ הבא ממקום אחר, וגם אם יהי' מאותה חנות, הוא כמו מק...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 26, 2019 9:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עולם העשי' האם מכוון לעולמות העליונים?
תגובות: 2
צפיות: 169

Re: עולם העשי' האם מכוון לעולמות העליונים?

האם כוונתך לדברי המהר"ל דיתכן לקרוא לאדם שנולד במום ויש לו רק ד' אצבעות שהוא בן אדם עם ה' אצבעות כי זה מהותו ורק נשתנה בסיבה חיצונה ואם לזה הכוונה זה יתכן באדם פרטי שיוצא מסדר השתלשלות, אבל לא לומר שאדם דלמעלה הוא בן ו' אצבעות, ובהשתלשלות דלמטה הוא בן ה' אצבעות [ידעתי מדברי האידרא.. ארור האיש ש...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 26, 2019 9:04 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: "ורוב שולחנו"?
תגובות: 4
צפיות: 257

Re: "ורוב שולחנו"?

באשכול אחר העליתי מאמר ארוך בענין שיעור סוכה בכל היקף הדבר
ושם הבאתי דברי רבינו מנוח שכתב דשיעור שלחן הוא שלשה טפחים [שם נסיתי לבאר קצת שיטתו] שאולי יסייע לכאן
הא לכם קישור להאשכול
viewtopic.php?f=31&t=42152&p=488263
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 26, 2019 12:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עולם העשי' האם מכוון לעולמות העליונים?
תגובות: 2
צפיות: 169

עולם העשי' האם מכוון לעולמות העליונים?

ידועים דברי הרמח"ל וכן הגר"א בכמה ענינים בתכונה שחז"ל דברו כפי פנימיות הענינים, הדברים כשלעצמם נידונו באשכולות הרבה ולא באתי רק לשאלה זו כיצד בעולם העשי' שהוא השתלשלות וצמצום מעולמות העליונים, הדברים אינם מכוונים כפי שורשן בעולמות העליונים, איני בקי בעניני נסתר ועניני צמצום והשתלשלות ...
על ידי מעיין
ד' ספטמבר 25, 2019 7:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש מלת "בטיית"?
תגובות: 8
צפיות: 264

Re: פירוש מלת "בטיית"?

יישר כוחכם - אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בה!
על ידי מעיין
ג' ספטמבר 24, 2019 11:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש מלת "בטיית"?
תגובות: 8
צפיות: 264

Re: בטיית אבזאר ? חילוף בין טית לעין

טעיתי בגדול
וכנראה שהוא מין דילאקט ערבי
ושמא תכוון אותי אל פירוש הנכון של בטיית
על ידי מעיין
ג' ספטמבר 24, 2019 11:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש מלת "בטיית"?
תגובות: 8
צפיות: 264

פירוש מלת "בטיית"?

רציתי להתחקות על שורש המלה אביזרייהו ועיינתי בערוך ערך אבזר עולה וכל אביזרהא (מנחות עג) אינהו וכל אבזרייהו (סנהדרין עד) פי' כל מידי דשייך לאותן ז' מצוות, דבל' ישמעאלים קורין אבזאר והוא תבלין של קדירה שוב עשיתי חיפוש מהמלה אבזאר ויצא לי היד רמ"ה סנהדרין וז"ל שם אמר רבא אינהו וכל אביזרייהו ה...
על ידי מעיין
ב' ספטמבר 23, 2019 10:37 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מזונות קצובים מר"ה חוץ מהוצאות שבת ויו"ט ובניו לת"ת
תגובות: 1
צפיות: 152

מזונות קצובים מר"ה חוץ מהוצאות שבת ויו"ט ובניו לת"ת

ידועים דברי הגמ' במס' ביצה כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טוב והוצאת בניו לתלמוד תורה שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין וברש"י כל מזונותיו של אדם - כל מה שעתיד להשתכר בשנה, שיהא נזון משם קצוב לו, כך וכך ישתכר בשנה זו, ויש לו ליזהר מלעשות יצי...
על ידי מעיין
ו' ספטמבר 13, 2019 7:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רמב"ם דעות פ"ה הי"א <כרם בית ואשה>
תגובות: 10
צפיות: 617

Re: רמב"ם דעות פ"ה הי"א.

באשכול אחר המצויין הביאו דברי חת"ס שכתב דבני תורה זוכין שמהופכין להם סדר העולם, וזוכין לכרם ובית וכו' ובויואל משה רצה להכריח שכיון שמטעם חשש הרהור צריכין לינשא ע"כ א"א לקיים דברי הרמב"ם רק בנוגע אשה שניה **** ובאמת לעיקר הענין יש לדמות לכמה דברים שאף שממדת דרך ארץ יש סדר מ"מ...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 12, 2019 10:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דיוק זמני הנץ והשקיעה שבלוחות
תגובות: 20
צפיות: 692

Re: דיוק זמני הנץ והשקיעה שבלוחות

לקו ירוק עיין בהזמנים והלכה, שהביא מתצפיות שנערכו בב' מקומות שונות בארץ למציאות ג' כוכבים בינונים, עיי"ש שנקב בשמות הכוכבים שמצאו ועל כגון זה תמהתי הא ודאי שבדרום העולם יראו כוכבים אחרים ואפשר שאינן שוין בזוהרן וגודלן כמו הצפוניים, והבינוני מהם הם בגדר אחר, ונמצא שצאת הכוכבים יהי' בדרגה שונה מה...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 12, 2019 9:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דיוק זמני הנץ והשקיעה שבלוחות
תגובות: 20
צפיות: 692

Re: דיוק זמני הנץ והשקיעה שבלוחות

מאז תמהתי, בכגון זה, למשל ג' כוכבים בינונים, והרי הגלגל סובב וראיית ג' הכוכבים הבינונים, תלוי איזה כוכבים הם באופק שלפניו, ולא הרי אופק רוחב עשרים מעלות לרוחב ארבעים מעלות ורואים כוכבים אחרים, וגם בעונת השנה יש כוכבים אחרים, ובפשטות צאת הכוכבים לא הכוכבים גורמים, רק דרגת חושך בסולם אור, שנקבע ע"...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 12, 2019 8:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשה אהובה יולדת לשבעה חודשים?!
תגובות: 16
צפיות: 2226

Re: אשה אהובה יולדת לשבעה חודשים?!

אם יש שהעירו מגמ' ב"ב קכז א לאפוקי מדדרש רבא שתי נשים שילדו ב' זכרים במחבא כותבין הרשאה זה לזה וכו' הוכרו ולבסוף נתערבו וכו' וברשב"ם שם לאפוקי מדדרש רבא - דמסברא אית ליה ואתי קרא למעוטיה: שתי נשים - של אדם אחד: במחבא - ואין ידוע איזה קדם להיות ראשית אונו: כותבין הרשאה זה לזה - ואתי חד מיני...
על ידי מעיין
ד' ספטמבר 11, 2019 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרבנן למשה מסיני
תגובות: 31
צפיות: 3332

Re: דרבנן למשה מסיני

מענין לענין יש סוגי איסורי דרבנן שאין הכוונה שעמדו בזה למנין וגזרו עליו, אלא הכוונה שאין מפורש בתורה והשכל של החכמים מחייב שזה נכנס בכלל האיסור עכ"פ מדרבנן, ויצוייר ענין זה גם בדבר שמתחדש בדורינו שיהי' איסור דרבנן למפרע עד זמן משה רבינו https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=26398&...
על ידי מעיין
ד' ספטמבר 11, 2019 1:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיחת תלמוד - שיגרת לשון חכמים
תגובות: 28
צפיות: 2384

Re: מליצות בגמרא

עי' שאילת יעב"ץ ח"א סי' ק"ע בסופו
על ידי מעיין
ד' ספטמבר 11, 2019 1:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בריאת תשוקה - שיוסיף בעבדות השם
תגובות: 1
צפיות: 159

בריאת תשוקה - שיוסיף בעבדות השם

עפימ"ש ר"ח ?? טעם על מה שברא השי"ת מדת תשוקה כמאמרם מי שיש לו מנה רוצה מאתים ותירץ למען יוסיף וילך מעלה יתירה בכל יום
מי ר"ח ? ראשית חכמה?
והיכן כתוב זאת
על ידי מעיין
א' ספטמבר 08, 2019 9:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשיית יין ע"י נשים
תגובות: 5
צפיות: 245

Re: עשיית יין ע"י נשים

יישר כוחכם לחלמיש - הדרשן שם מעורר ענינים שונים, כדרך מוכיח בשבת תשובה, וזה אחד מהדברים שמעורר, ולא יועיל הבאת ההקשר, שמדבר מתוכחה על שאר ענינים תפילה וציצית ותפילין ושמירת שבת, ולא נראה שהכוונה משום קלקול היין, וכנראה כוונתו מצד הלכה, או שנשים דעתן קלות, ואין להם נאמנות שישמר ממגע גוי וכדומה, או מצ...
על ידי מעיין
ו' ספטמבר 06, 2019 12:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דיבור - פנימיות, אמירה - נגלות
תגובות: 5
צפיות: 166

דיבור - פנימיות, אמירה - נגלות

האם יש מקור שדיבור על פנימיות התורה, ואמירה אנגלות
מצאתי בספר אפריון האזינו, בכמה ספרים כתוב להיפוך
ואם מוזכר זאת במקור קדום
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 05, 2019 11:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשיית יין ע"י נשים
תגובות: 5
צפיות: 245

עשיית יין ע"י נשים

בספר מסוף שנות התק' בהונגרי' בתוך דרוש תוכחה לשבת תשובה, מעורר שבימים הבאים יהי' ימי הבציר, ויראו לעשות היין בהכשר, ושלא לעשות ע"י נקבות, כ"א ע"י זכרים בני דעת ולא קלים...
אם זה מוזכר באיזה מקומן מחמת דין נאמנות הנשים... או אם יש מקבילות לזה... או רק מחמת כי אינם יודעים דינים...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 05, 2019 1:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיבת הד' דחיות - האם חשבון המולדות היא כה מורכב?
תגובות: 5
צפיות: 441

Re: סיבת הד' דחיות - האם חשבון המולדות היא כה מורכב?

הלום ראיתי בערוך השלחן העתיד שכותב דברים נפלאים ותמוהים בטעם דחיית אד"ו, וכנראה שרוצה לכוון קצת בדברי הרמב"ם ותמצית דבריו שמראשית הבריאה יום אחד הולך הלבנה במהלך האמצעי, ויום אחד במהלך האמתי, ועל יום ב' ויום ג' יש לו הסבר שבתחלת הבריאה הי' במהלך האמתי וכיון שהמולד הראשון הי' בהר"ד, וכ...
על ידי מעיין
ד' ספטמבר 04, 2019 8:51 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התרגשות באמירת כל נדרי
תגובות: 79
צפיות: 11685

Re: התרגשות באמירת כל נדרי

מענין נדרים, רואין גודל פעולת הדיבור, והמחשבה, וההרגל, שנחשב כמעשה, וזה שייך גם לתיקון הברית, וברית הלשון והמעור מכוונים, וסיבת פגם הברית והלשון מעכבים הגאולה, ובכניסת היום שמתחרטים ומכינין הפה להתוודות שזאת מעיקרי המצוות ביוהכ"פ, מה נאה לתקן ענין הנדרים דוקא בעת כניסת היום שהפה יהי' מוכשר להתפ...
על ידי מעיין
ד' אוגוסט 28, 2019 10:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תספורת - איזה מין שחוק היא זה?
תגובות: 8
צפיות: 448

Re: תספורת - איזה מין שחוק היא זה?

יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו, שם הי' מין שחוק של קרב במלחמה ולהתאמן למלחמה ולראות מי מהם יותר מלומד במלחמה, שזה אכן נקרא שחוק ביחס מלחמה האמתית, וגם היא דרך שחוק וזה מן מיני המשחק גם בדורנו אלו. אבל למי שרצונו לבדר את עצמו ולכך מספר את חבירו ואומר לחבירו שיספר אותו ושיקרא זה שחוק לא נהירא לי ומ&quo...
על ידי מעיין
ד' אוגוסט 28, 2019 10:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?
תגובות: 95
צפיות: 3807

Re: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?

גם מתרפה במלאכתו אח היא לאיש משחית מ"מ גדרי ענישה של תורה שונה בשב ואל תעשה מקום ועשה מ"מ בעצם הדבר ראינו שפושע נחשב בגדר מזיק לכמה פוסקים *** עוד אשכול הוסב לנושא החיסונים... [דרך אגב, לדעתי אני רואה את המונע חיסונים מבניו לא 'חובל' בבניו אלא מי ש'נחבל' לפרסומת שקרית של אנשי רחוב, זה מה ש...
על ידי מעיין
ד' אוגוסט 28, 2019 9:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תספורת - איזה מין שחוק היא זה?
תגובות: 8
צפיות: 448

Re: איזה מין שחוק היא זה?

בפוסקים מוזכר צירוף לשון דרך שחוק לקידושין דרך שחוק, או לה"ר בדרך שחוק בלי כוונה לצער חבירו
לא משמע לי הלשון כאן שיכוון רק לחוסר הרצינות והאומנות
ואעלה אפשרות נועזה אולי הכוונה שספרו זה את זה בתספורת לצורך עריכת מחזה לשעשע עצמם או לצורך שמחת חתן וכלה - ואחפש מקבילות לנוהג זה
על ידי מעיין
ד' אוגוסט 28, 2019 8:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?
תגובות: 95
צפיות: 3807

Re: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?

ודאי יש הבדל - ויש לדון בסוגי' אדם מועד לעולם בין ער וכו' ובפלוגתת הראשונים במזיק באונס גמור ובדברי הירושלמי כשקדמו כלים והדברים עתיקין, ובסוגיא דגרמא וגרמי, דיני שמים ודיני אדם, היזק ותשובה וכפרה והפך בה והפך בה דכולא בה כל שאלה יש מקום לדמות מילתא למילתא ולמצוא סמוכין בדברי תורה, ולא לגבב סברות בס...
על ידי מעיין
ד' אוגוסט 28, 2019 8:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תספורת - איזה מין שחוק היא זה?
תגובות: 8
צפיות: 448

Re: איזה מין שחוק היא זה?

דחוק
על ידי מעיין
ד' אוגוסט 28, 2019 7:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?
תגובות: 95
צפיות: 3807

Re: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?

קראתי האשכול, ולא ראיתי מהמגיבים לציין לנושא דומה שנידון הרבה בספרי תשובות אשה שמחמת עייפות לקחה הילד למטה להניק ובשוגג נתהפכה על הילד ונחנק ומת ל"ע אי צריך כפרה ובדרך כלל החמירו הפוסקים להצריך כפרה אף שעסקה בהנקת הילד, ולא כתבו שדי לה בעונש שאיבדה ילד, ומ"מ כמדומני שבימינו אלו להרבה בנ&qu...
על ידי מעיין
ד' אוגוסט 28, 2019 7:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תספורת - איזה מין שחוק היא זה?
תגובות: 8
צפיות: 448

תספורת - איזה מין שחוק היא זה?

כתב בכסף משנה בהל' מלכים פ"א הל' ו' אמ"ש הרמב"ם שאין מעמידין ספר למלך או לכה"ג מפני שהיא אומנות נקלה והעם מזלזלין בו ונראה לי דהני מילי כשעשה כן דרך אומנות אבל אם עשה כן דרך שחוק כדרך הבחורים שמספרים זה את זה אין בכך כלום והיינו דקאמר משום דזיל אומנתייהו אלמא מתורת אומנות נגעו בה...
על ידי מעיין
ד' אוגוסט 28, 2019 7:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לשון לטוב או למוטב
תגובות: 9
צפיות: 558

Re: לשון לטוב או למוטב

יישר כוחכם
על ידי מעיין
ג' אוגוסט 27, 2019 12:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לשון לטוב או למוטב
תגובות: 9
צפיות: 558

Re: לשון לטוב או למוטב

תמה אני הלשון מופץ מאוד, ואין אתנו יודע מקורו, ופירושו...
על ידי מעיין
ב' אוגוסט 26, 2019 6:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לשון לטוב או למוטב
תגובות: 9
צפיות: 558

Re: לשון לטוב או למוטב

אחד מן החברים כתב לי באישי [למה באישי איני יודע...] מוטב הוא קיצור המשפט - מוטב היה אילו לא היה כך... מוטב שלא. טוב זה כפשוטו. אין לו דו משמעות. אבל מוטב זה לא עצם הטוב. אין כזו מילה בפנ"ע בכלל, אין כזו הגדרה או מושג. אלא משמש רק ביטוי למה שצריך להיטיב. וכאמור זה קיצור ממשפט שלם. ולבבי לא כן יד...
על ידי מעיין
ו' אוגוסט 23, 2019 4:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השר מקוצי הר"ש משאנץ
תגובות: 4
צפיות: 968

Re: השר מקוצי הר"ש משאנץ

עיין ש"ך יו"ד סי' רצ"ג סק"ו
והר"ש מקוצי בפירוש המשניות וכו'
על ידי מעיין
ו' אוגוסט 23, 2019 4:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרך הפוסקים בכינוי החיבורים
תגובות: 26
צפיות: 2342

Re: דרך הפוסקים בכינוי החיבורים

מהרש"א סוכה י"ח ועוד שדחק עצמו מהרש"ל במה שכתב הרא"ש ולפר"י אין הסכך מהלך על פני כל החצר אלא יש לסוכה ב' דפנות ובשלישית סיכך ע"ג אכסדרה כו' שאין זה ר"י בעל התוס' אלא רי"ף שמפרש לה הכי דסמך לה בשלישית על אכסדרה וזה אינו דבדברי רי"ף לא הוזכר ... ג ם אין לשו...
על ידי מעיין
ו' אוגוסט 23, 2019 3:42 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם כולם זוכים להשגחה פרטית - דעת הרמב"ן
תגובות: 31
צפיות: 4118

Re: האם כולם זוכים להשגחה פרטית - דעת הרמב"ן

מענין השגחה שכתבו הראשונים שעל בעלי חיים הם רק על המין, ובספרי חסידות גם על הקש באיזה צד שיפול (אמרי פנחס), ויש שכתבו (עיין פרי הארץ בא) מלשון הפסוק מקום שיפול העץ שם יהוא - ועיין בדרך ה' לרמח"ל והדברים עתיקין עכשיו בלמדי כסדר ספר תהלים עם מפרשים עמדתי בלשון אבן עזרא על הפסוק יהיו כמוץ לפני רוח...

עבור לחיפוש מתקדם