מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1221 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מעיין
ו' ספטמבר 13, 2019 7:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רמב"ם דעות פ"ה הי"א <כרם בית ואשה>
תגובות: 10
צפיות: 338

Re: רמב"ם דעות פ"ה הי"א.

באשכול אחר המצויין הביאו דברי חת"ס שכתב דבני תורה זוכין שמהופכין להם סדר העולם, וזוכין לכרם ובית וכו' ובויואל משה רצה להכריח שכיון שמטעם חשש הרהור צריכין לינשא ע"כ א"א לקיים דברי הרמב"ם רק בנוגע אשה שניה **** ובאמת לעיקר הענין יש לדמות לכמה דברים שאף שממדת דרך ארץ יש סדר מ"מ...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 12, 2019 10:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דיוק זמני הנץ והשקיעה שבלוחות
תגובות: 20
צפיות: 251

Re: דיוק זמני הנץ והשקיעה שבלוחות

לקו ירוק עיין בהזמנים והלכה, שהביא מתצפיות שנערכו בב' מקומות שונות בארץ למציאות ג' כוכבים בינונים, עיי"ש שנקב בשמות הכוכבים שמצאו ועל כגון זה תמהתי הא ודאי שבדרום העולם יראו כוכבים אחרים ואפשר שאינן שוין בזוהרן וגודלן כמו הצפוניים, והבינוני מהם הם בגדר אחר, ונמצא שצאת הכוכבים יהי' בדרגה שונה מה...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 12, 2019 9:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דיוק זמני הנץ והשקיעה שבלוחות
תגובות: 20
צפיות: 251

Re: דיוק זמני הנץ והשקיעה שבלוחות

מאז תמהתי, בכגון זה, למשל ג' כוכבים בינונים, והרי הגלגל סובב וראיית ג' הכוכבים הבינונים, תלוי איזה כוכבים הם באופק שלפניו, ולא הרי אופק רוחב עשרים מעלות לרוחב ארבעים מעלות ורואים כוכבים אחרים, וגם בעונת השנה יש כוכבים אחרים, ובפשטות צאת הכוכבים לא הכוכבים גורמים, רק דרגת חושך בסולם אור, שנקבע ע"...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 12, 2019 8:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשה אהובה יולדת לשבעה חודשים?!
תגובות: 16
צפיות: 2168

Re: אשה אהובה יולדת לשבעה חודשים?!

אם יש שהעירו מגמ' ב"ב קכז א לאפוקי מדדרש רבא שתי נשים שילדו ב' זכרים במחבא כותבין הרשאה זה לזה וכו' הוכרו ולבסוף נתערבו וכו' וברשב"ם שם לאפוקי מדדרש רבא - דמסברא אית ליה ואתי קרא למעוטיה: שתי נשים - של אדם אחד: במחבא - ואין ידוע איזה קדם להיות ראשית אונו: כותבין הרשאה זה לזה - ואתי חד מיני...
על ידי מעיין
ד' ספטמבר 11, 2019 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרבנן למשה מסיני
תגובות: 31
צפיות: 3215

Re: דרבנן למשה מסיני

מענין לענין יש סוגי איסורי דרבנן שאין הכוונה שעמדו בזה למנין וגזרו עליו, אלא הכוונה שאין מפורש בתורה והשכל של החכמים מחייב שזה נכנס בכלל האיסור עכ"פ מדרבנן, ויצוייר ענין זה גם בדבר שמתחדש בדורינו שיהי' איסור דרבנן למפרע עד זמן משה רבינו https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=26398&...
על ידי מעיין
ד' ספטמבר 11, 2019 1:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיחת תלמוד - שיגרת לשון חכמים
תגובות: 28
צפיות: 2046

Re: מליצות בגמרא

עי' שאילת יעב"ץ ח"א סי' ק"ע בסופו
על ידי מעיין
ד' ספטמבר 11, 2019 1:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בריאת תשוקה - שיוסיף בעבדות השם
תגובות: 1
צפיות: 126

בריאת תשוקה - שיוסיף בעבדות השם

עפימ"ש ר"ח ?? טעם על מה שברא השי"ת מדת תשוקה כמאמרם מי שיש לו מנה רוצה מאתים ותירץ למען יוסיף וילך מעלה יתירה בכל יום
מי ר"ח ? ראשית חכמה?
והיכן כתוב זאת
על ידי מעיין
א' ספטמבר 08, 2019 9:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשיית יין ע"י נשים
תגובות: 5
צפיות: 215

Re: עשיית יין ע"י נשים

יישר כוחכם לחלמיש - הדרשן שם מעורר ענינים שונים, כדרך מוכיח בשבת תשובה, וזה אחד מהדברים שמעורר, ולא יועיל הבאת ההקשר, שמדבר מתוכחה על שאר ענינים תפילה וציצית ותפילין ושמירת שבת, ולא נראה שהכוונה משום קלקול היין, וכנראה כוונתו מצד הלכה, או שנשים דעתן קלות, ואין להם נאמנות שישמר ממגע גוי וכדומה, או מצ...
על ידי מעיין
ו' ספטמבר 06, 2019 12:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דיבור - פנימיות, אמירה - נגלות
תגובות: 5
צפיות: 114

דיבור - פנימיות, אמירה - נגלות

האם יש מקור שדיבור על פנימיות התורה, ואמירה אנגלות
מצאתי בספר אפריון האזינו, בכמה ספרים כתוב להיפוך
ואם מוזכר זאת במקור קדום
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 05, 2019 11:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשיית יין ע"י נשים
תגובות: 5
צפיות: 215

עשיית יין ע"י נשים

בספר מסוף שנות התק' בהונגרי' בתוך דרוש תוכחה לשבת תשובה, מעורר שבימים הבאים יהי' ימי הבציר, ויראו לעשות היין בהכשר, ושלא לעשות ע"י נקבות, כ"א ע"י זכרים בני דעת ולא קלים...
אם זה מוזכר באיזה מקומן מחמת דין נאמנות הנשים... או אם יש מקבילות לזה... או רק מחמת כי אינם יודעים דינים...
על ידי מעיין
ה' ספטמבר 05, 2019 1:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיבת הד' דחיות - האם חשבון המולדות היא כה מורכב?
תגובות: 5
צפיות: 401

Re: סיבת הד' דחיות - האם חשבון המולדות היא כה מורכב?

הלום ראיתי בערוך השלחן העתיד שכותב דברים נפלאים ותמוהים בטעם דחיית אד"ו, וכנראה שרוצה לכוון קצת בדברי הרמב"ם ותמצית דבריו שמראשית הבריאה יום אחד הולך הלבנה במהלך האמצעי, ויום אחד במהלך האמתי, ועל יום ב' ויום ג' יש לו הסבר שבתחלת הבריאה הי' במהלך האמתי וכיון שהמולד הראשון הי' בהר"ד, וכ...
על ידי מעיין
ד' ספטמבר 04, 2019 8:51 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התרגשות באמירת כל נדרי
תגובות: 70
צפיות: 10683

Re: התרגשות באמירת כל נדרי

מענין נדרים, רואין גודל פעולת הדיבור, והמחשבה, וההרגל, שנחשב כמעשה, וזה שייך גם לתיקון הברית, וברית הלשון והמעור מכוונים, וסיבת פגם הברית והלשון מעכבים הגאולה, ובכניסת היום שמתחרטים ומכינין הפה להתוודות שזאת מעיקרי המצוות ביוהכ"פ, מה נאה לתקן ענין הנדרים דוקא בעת כניסת היום שהפה יהי' מוכשר להתפ...
על ידי מעיין
ד' אוגוסט 28, 2019 10:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תספורת - איזה מין שחוק היא זה?
תגובות: 8
צפיות: 414

Re: תספורת - איזה מין שחוק היא זה?

יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו, שם הי' מין שחוק של קרב במלחמה ולהתאמן למלחמה ולראות מי מהם יותר מלומד במלחמה, שזה אכן נקרא שחוק ביחס מלחמה האמתית, וגם היא דרך שחוק וזה מן מיני המשחק גם בדורנו אלו. אבל למי שרצונו לבדר את עצמו ולכך מספר את חבירו ואומר לחבירו שיספר אותו ושיקרא זה שחוק לא נהירא לי ומ&quo...
על ידי מעיין
ד' אוגוסט 28, 2019 10:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?
תגובות: 95
צפיות: 3396

Re: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?

גם מתרפה במלאכתו אח היא לאיש משחית מ"מ גדרי ענישה של תורה שונה בשב ואל תעשה מקום ועשה מ"מ בעצם הדבר ראינו שפושע נחשב בגדר מזיק לכמה פוסקים *** עוד אשכול הוסב לנושא החיסונים... [דרך אגב, לדעתי אני רואה את המונע חיסונים מבניו לא 'חובל' בבניו אלא מי ש'נחבל' לפרסומת שקרית של אנשי רחוב, זה מה ש...
על ידי מעיין
ד' אוגוסט 28, 2019 9:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תספורת - איזה מין שחוק היא זה?
תגובות: 8
צפיות: 414

Re: איזה מין שחוק היא זה?

בפוסקים מוזכר צירוף לשון דרך שחוק לקידושין דרך שחוק, או לה"ר בדרך שחוק בלי כוונה לצער חבירו
לא משמע לי הלשון כאן שיכוון רק לחוסר הרצינות והאומנות
ואעלה אפשרות נועזה אולי הכוונה שספרו זה את זה בתספורת לצורך עריכת מחזה לשעשע עצמם או לצורך שמחת חתן וכלה - ואחפש מקבילות לנוהג זה
על ידי מעיין
ד' אוגוסט 28, 2019 8:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?
תגובות: 95
צפיות: 3396

Re: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?

ודאי יש הבדל - ויש לדון בסוגי' אדם מועד לעולם בין ער וכו' ובפלוגתת הראשונים במזיק באונס גמור ובדברי הירושלמי כשקדמו כלים והדברים עתיקין, ובסוגיא דגרמא וגרמי, דיני שמים ודיני אדם, היזק ותשובה וכפרה והפך בה והפך בה דכולא בה כל שאלה יש מקום לדמות מילתא למילתא ולמצוא סמוכין בדברי תורה, ולא לגבב סברות בס...
על ידי מעיין
ד' אוגוסט 28, 2019 8:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תספורת - איזה מין שחוק היא זה?
תגובות: 8
צפיות: 414

Re: איזה מין שחוק היא זה?

דחוק
על ידי מעיין
ד' אוגוסט 28, 2019 7:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?
תגובות: 95
צפיות: 3396

Re: האם צריך להעניש הורה ששכח את ילדו ברכב, והילד מת ?

קראתי האשכול, ולא ראיתי מהמגיבים לציין לנושא דומה שנידון הרבה בספרי תשובות אשה שמחמת עייפות לקחה הילד למטה להניק ובשוגג נתהפכה על הילד ונחנק ומת ל"ע אי צריך כפרה ובדרך כלל החמירו הפוסקים להצריך כפרה אף שעסקה בהנקת הילד, ולא כתבו שדי לה בעונש שאיבדה ילד, ומ"מ כמדומני שבימינו אלו להרבה בנ&qu...
על ידי מעיין
ד' אוגוסט 28, 2019 7:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תספורת - איזה מין שחוק היא זה?
תגובות: 8
צפיות: 414

תספורת - איזה מין שחוק היא זה?

כתב בכסף משנה בהל' מלכים פ"א הל' ו' אמ"ש הרמב"ם שאין מעמידין ספר למלך או לכה"ג מפני שהיא אומנות נקלה והעם מזלזלין בו ונראה לי דהני מילי כשעשה כן דרך אומנות אבל אם עשה כן דרך שחוק כדרך הבחורים שמספרים זה את זה אין בכך כלום והיינו דקאמר משום דזיל אומנתייהו אלמא מתורת אומנות נגעו בה...
על ידי מעיין
ד' אוגוסט 28, 2019 7:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לשון לטוב או למוטב
תגובות: 9
צפיות: 510

Re: לשון לטוב או למוטב

יישר כוחכם
על ידי מעיין
ג' אוגוסט 27, 2019 12:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לשון לטוב או למוטב
תגובות: 9
צפיות: 510

Re: לשון לטוב או למוטב

תמה אני הלשון מופץ מאוד, ואין אתנו יודע מקורו, ופירושו...
על ידי מעיין
ב' אוגוסט 26, 2019 6:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לשון לטוב או למוטב
תגובות: 9
צפיות: 510

Re: לשון לטוב או למוטב

אחד מן החברים כתב לי באישי [למה באישי איני יודע...] מוטב הוא קיצור המשפט - מוטב היה אילו לא היה כך... מוטב שלא. טוב זה כפשוטו. אין לו דו משמעות. אבל מוטב זה לא עצם הטוב. אין כזו מילה בפנ"ע בכלל, אין כזו הגדרה או מושג. אלא משמש רק ביטוי למה שצריך להיטיב. וכאמור זה קיצור ממשפט שלם. ולבבי לא כן יד...
על ידי מעיין
ו' אוגוסט 23, 2019 4:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השר מקוצי הר"ש משאנץ
תגובות: 4
צפיות: 923

Re: השר מקוצי הר"ש משאנץ

עיין ש"ך יו"ד סי' רצ"ג סק"ו
והר"ש מקוצי בפירוש המשניות וכו'
על ידי מעיין
ו' אוגוסט 23, 2019 4:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרך הפוסקים בכינוי החיבורים
תגובות: 26
צפיות: 2270

Re: דרך הפוסקים בכינוי החיבורים

מהרש"א סוכה י"ח ועוד שדחק עצמו מהרש"ל במה שכתב הרא"ש ולפר"י אין הסכך מהלך על פני כל החצר אלא יש לסוכה ב' דפנות ובשלישית סיכך ע"ג אכסדרה כו' שאין זה ר"י בעל התוס' אלא רי"ף שמפרש לה הכי דסמך לה בשלישית על אכסדרה וזה אינו דבדברי רי"ף לא הוזכר ... ג ם אין לשו...
על ידי מעיין
ו' אוגוסט 23, 2019 3:42 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם כולם זוכים להשגחה פרטית - דעת הרמב"ן
תגובות: 31
צפיות: 3986

Re: האם כולם זוכים להשגחה פרטית - דעת הרמב"ן

מענין השגחה שכתבו הראשונים שעל בעלי חיים הם רק על המין, ובספרי חסידות גם על הקש באיזה צד שיפול (אמרי פנחס), ויש שכתבו (עיין פרי הארץ בא) מלשון הפסוק מקום שיפול העץ שם יהוא - ועיין בדרך ה' לרמח"ל והדברים עתיקין עכשיו בלמדי כסדר ספר תהלים עם מפרשים עמדתי בלשון אבן עזרא על הפסוק יהיו כמוץ לפני רוח...
על ידי מעיין
ו' אוגוסט 23, 2019 3:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לשון לטוב או למוטב
תגובות: 9
צפיות: 510

לשון לטוב או למוטב

אם יש לא' מהחכמים לציין מקור סגנון הלשון לטוב או למוטב - לטב או למוטב - איזכורים ראשונים
כנראה למוטב הוא כינוי לרע בלשון סגי נהור ואם יש פירוש לשינוי לשון בין טוב למוטב שדוקא מוטב יכנה לרע, או משום הכפילות משנה הלשון ואין לשון מוטב יותר כינוי לרע
על ידי מעיין
ה' אוגוסט 08, 2019 9:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשובה בתוך תשובה - חיבור בתוך חיבור
תגובות: 1
צפיות: 279

תשובה בתוך תשובה - חיבור בתוך חיבור

נתתי אל לבי לפתוח אשכול שחכמי הפורום יסייעו לקבץ אל פנדק אחד שני ענינים א. תשובה או תשובות שנדפסו בתוך ספר תשובת לגדול אחר [כשואל או כמשיב, או כגביית עדות], ודבר זה גרם שתשובה ההיא נתייחסה בטעות לגדול ההיא כמו תשו' למהרש"ל שנדפס בתשו' רמ"א ב. ומענין זה טעות יותר חמור, שנדפסו שני חיבורים בכ...
על ידי מעיין
ה' אוגוסט 08, 2019 8:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2755
צפיות: 238316

שם יב"ק - מסוגל לשמירת הדרך

כתבו המפרשים שם יב"ק היוצא מפסוק י'עננו ב'יום ק'ראינו [ב"פ יב"ק עולה דרך] רומז למעבר יב"ק המסוגל לשמירת הדרך וכל הענינים - מקור
על ידי מעיין
ג' יולי 30, 2019 3:59 am
פורום: אספקלריא
נושא: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"
תגובות: 122
צפיות: 6116

Re: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"

לכבוד רבינו זאב היקר קצרתי כדרכי אבל כוונתי במלת 'משכנתא' על גיוס הכספים מבני אר"י לצורך דיור הזוג, ואינני נכנס אם זה נכון או לא, ולכאורה אף שיתכן שיש לשנות פני הדברים, מ"מ הכנסת כלה הי' בכל הדורות הון תועפות לפעמים לנדן, ולפעמים לדירות, וכל דור ודור יש להוצאות משלה, ואין אני בראש צבור לעש...
על ידי מעיין
ב' יולי 29, 2019 10:18 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"
תגובות: 122
צפיות: 6116

Re: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"

האשכול נטע ועתה הבשילו אכשלותיה ענבים הרבה א. עסקנות של הבחורים [וזה נוגע גם שאר עסקנות כגון לפני בחירות באר"י...] ב. אסיפת כסף בעת התפלה ג. אסיפת כסף לצרכי עצמו בלי ליווי מאדם הנאמן להתורם והמתרים ד. אסיפת כסף למותרות ה. גדרי המותרות ו. סטנדרט של החתונות ז. ניצול נדיבותן של נותנים ללא קבלת אחר...
על ידי מעיין
א' יולי 28, 2019 7:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"
תגובות: 122
צפיות: 6116

Re: צדקה

אמסור כאן מה ששמעתי שר' אביגדור מילר אמר בהזדמנות אחת: כשיהודי רוצה לראות מה זה תפלה יסע לוויליאמסבורג, ויכנס לביהמ"ד סאטמאר ויראה מה טובו - דולר לצדקה - אוהליך - עוד דולר - משכנותיך - חמש דולר זה נקרא להתפלל כך אמר בצחות הרה"ק מסאטמאר בישיבתו עוד מלפני המלחמה הי' להם להבחורים גבאי קבוע לע...
על ידי מעיין
ה' יולי 18, 2019 11:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מהי יראת שמים
תגובות: 34
צפיות: 1697

Re: מהי יראת שמים והאם זה דבר הניתן למדידה

בהעמדת סנהדרין שיש לזה תנאי של יראת שמים נאמר בכתוב וידועים לשבטיכם - שהם ניכרים לכם שאם בא לפני מעוטף בטליתו איני יודע מי הוא ומאיזה שבט הוא ואם הגון הוא אבל אתם מכירין בו שאתם גדלתם אותו לכך נאמר וידועים לשבטיכם ויש הלובשים אדרת שער למען כחש וכבר מצינו נביאי שקר שהי' מראין עצמן לנביאים וסרסרו זה ל...
על ידי מעיין
ד' יולי 17, 2019 10:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "מוגנות"
תגובות: 126
צפיות: 6804

Re: "מוגנות"

לרבינו זאב מענין דיווח הרופאים נדבר מאלימות הכאה ע"פ תורה חושך שבטו שונא בנו, ומצד ההלכה באופן חינוך גם אם מת על ידו 'פטור' וכי יזיד וכו' יצא אב שרדה בבנו, ואף שאפשר שאין זה פטור ומותר ואין צריך לפרש שאין זה מכשיר אלימות בזדון באופן התעללות אבל כהיום אם אב הכה את בנו גם שלא באופן כעס, אם באיזה ...
על ידי מעיין
ד' יולי 17, 2019 9:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "רבותינו חכמי המשנה"
תגובות: 14
צפיות: 1025

Re: "רבותינו חכמי המשנה"

נטתה
זה שמפאיהם נו"ן ונופל לפרקים באופן שטי"ת רומז על נטתה
ומה שכתב רש"י חכמי המשנה אולי הכוונה לברייתא דשלשים ושתים מדות של ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי ומדה הל' הוא נוטריקון
על ידי מעיין
ד' יולי 17, 2019 8:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מוגנות דאמריקה
תגובות: 97
צפיות: 3196

Re: "מוגנות"

וודאי שהרבנים (אדמורי"ם ... אם היא רב ודעתו דעת תורה... ומנהיג את הצבור מכיוון זה... או מפנה לרבנים ועסקנים שמתחים בנושא... ולא מייעץ מרוח הקודש...והרגש של ירושה מאבותיו...) צריכים להיות אנשים שמתמחים בנושא על כל השלכותיה ויודעים היטיב את התוצאות מהתעללות ושזה מזיק לנפגעים לאורך חייהם בגשם וברו...
על ידי מעיין
ד' יולי 17, 2019 7:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "מוגנות"
תגובות: 126
צפיות: 6804

Re: "מוגנות"

בענין דיווח לרשיות אעתיק סוף דבר מתשובת הרב ר' יהודה סילמאן רב דקהל רמת אלחנן ב"ב בישורון שם, שהפליא למצות תוכן הענין דינים העולים א לענין לפטרו מעבודה בזה קי"ל זה כדעת השו"מ שסגי ביצא עליו שם רע דיש לחוש מספק ונ' דבכה"ג שיש רגלים לדבר אפשר לפטרו באמצע השנה וגם אין מגיע לו פיצויי...
על ידי מעיין
ד' יולי 17, 2019 7:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "מוגנות"
תגובות: 126
צפיות: 6804

Re: "מוגנות"

ח"ו איני מלמד זכות וגם על עצם ענין האשכול ודאי שחוב היא לדבר על כן בפתיחות וגם בת"ת ובישיבות חסידיות הרבה מדברים בפתיחות להשמר ולהזהר ממלכודת אנשים זרים המראים עצמם כאוהבים... ובאזני שמעתי דורש בת"ת חסידי שהזמינו דורש בקי לדבר בדברים בענינים אלו, ודיבר ברחל בתך הקטנה לתלמידים... ודברי...
על ידי מעיין
ד' יולי 17, 2019 5:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מוגנות דאמריקה
תגובות: 97
צפיות: 3196

Re: "מוגנות"

איני נכנס לגדרי הלכה, ובדיני מוסר, ואת"ל שמותר ומחוייב, [וכבר נדפס ע"ז תשובה מגדולי ירושלים, ריש"א והביא דברי הראשונים מענין ראבר"ש, ומ"מ כתב שם והעיר דיש לוודאי שברור ולא שיהי' קרבן לנקמה], מ"מ להרגש האדם, כשרואין שהרשיות מענישים לגוזמאות של שנים בסוהר, [ק"ב במספר...
על ידי מעיין
ד' יולי 17, 2019 12:45 am
פורום: אספקלריא
נושא: "מוגנות"
תגובות: 126
צפיות: 6804

Re: "מוגנות"

בין הסיבות שהדברים נסתרים תחת השטיח, והפוגעים עושים את שלהם ואין מתפרסמים גם מהיודעים ממעשיות ומאנשים בעלי מעשה רשע, הוא אי הבקיאות בגדרי ההלכה, בענין מסירה לרשיות, וכיון שהרשיות מחמירות בזה בהפלגה, ואין מענישים בזה כפי גדרי ההלכה, וגם דרכם נסתרה בגביית העדות ועוד ועוד, וגם אין לעיניהם בעיקר תכלית ה...
על ידי מעיין
ב' יולי 15, 2019 10:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פירוש של מלת - מה - במקרא ובמשנה
תגובות: 7
צפיות: 238

Re: פירוש של מלת - מה - במקרא ובמשנה

אז ג"כ בקהלת (ט, ד) מי אשר יחבר אל כל החיים יש בטחון וגו'
יישר כוחך

עבור לחיפוש מתקדם