מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 601 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוהב עמו
ד' ינואר 15, 2020 4:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קיום פריה ורביה בבנים שאינם הגונים
תגובות: 6
צפיות: 240

Re: קיום פריה ורביה בבנים שאינם הגונים

ביקורת תהיה כתב:זכר לדבר: דעת כל הפוסקים דדיו לגר בבניו הגוים לצורך קיום מצות פריה ורביה,
דלא כהרמב"ם שכתב דאינו מקיים המצוה אלא אם כן בניו נתגיירו אף הם.

לכאורה רצונך לסייע לדרך הא' שכתבתי?
ייש"כ

יוסף חיים אוהב ציון כתב:בזכרוני שיש הגהות מהרש"ם בע"ז על זה.

אשמח למ"מ מדוייק

הרב הנוטר ייש"כ
על ידי אוהב עמו
ב' ינואר 13, 2020 11:09 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קיום פריה ורביה בבנים שאינם הגונים
תגובות: 6
צפיות: 240

קיום פריה ורביה בבנים שאינם הגונים

ברכות י,א אמר ישעיה לחזקיה צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה משום שלא עסקת בפר"ו, א"ל חזקיה משום חזאי ברוח הקודש דנפקי מיני בנין דלא מעלי, א"ל בהדי כבשי דרחמנא למה לך מאי דמיפקדת איבעי לך למעבד. ולכאורה צדק חזקיה המלך בטענתו, שהרי כ' במשנ"ב בהל' תעניות שאע"פ שאסור לו לאדם לשמש מיט...
על ידי אוהב עמו
ב' ינואר 13, 2020 11:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 2974

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

י,א גמ' כל פרשה שהיתה חביבה על דוד וכו'. לכאורה ק' דהאומר שמועה זו נאה שמועה זו אינה נאה ה"ז רועה זונות. וראיתי מי שפירש שרק לומר שמועה זו אינה נאה אסור אבל לומר שמועה זו נאה ולא לפסול האחרות שרי, וק' דא"כ אמאי איתא האומר שמועה זו נאה שמועה זו אינה נאה סגי בכך שאומר שמועה זו אינה נאה כדי ...
על ידי אוהב עמו
א' ינואר 12, 2020 1:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול גליונות המעין להורדה
תגובות: 70
צפיות: 11697

Re: אשכול גליונות המעין להורדה

הרב ספראי הוכיח שאין לחוש על דבר הסתרת הטבילה מפני יחידים, מהא דרבי יוחנן דהוה יתיב על שערי טבילה. והיה לו להוכיח ביתר פשיטות, מהנשים הנמצאות בבית הטבילה גופיה [ואין חילוק בדבר זה בין אנשים לנשים, שהרי חובת ההסתרה היא גם מנשים, וכדיעו"ש]. ומרבי יוחנן לכאורה אין כל הוכחה, שהרי בודאי לא היה מסתכ...
על ידי אוהב עמו
ה' ינואר 09, 2020 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס - מִלֶּכֶת בִּרְחֹבֹתֵינוּ - חיזוק המדרכה העשויה מאבנים משתלבות
תגובות: 12
צפיות: 1173

Re: פולמוס - מִלֶּכֶת בִּרְחֹבֹתֵינוּ - חיזוק המדרכה העשויה מאבנים משתלבות

שמעתי מהרב זלמן קורן שהגרשז"א אויערבאך בעת לימודם בבא בתרא בישיבה הקשה אם יש דוושא דמהני לכתלים היאך מותר ללכת בשבת, ואמר שראוים שיש מושג פסיק רישה שאדם לא מחשבן בכלל ולא חשיב כמעשה כלל. ומפי השמועה שמעתי שבאו להגרשז"א לעורר על ענין האבנים המשתלבות כעס על המעוררים ואמר שאילולא היו מפרסמים ...
על ידי אוהב עמו
ד' ינואר 08, 2020 2:30 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שושלת יוחסין, אילנות יוחסין, וענפי משפחות בישראל
תגובות: 13
צפיות: 3442

Re: שושלת יוחסין, אילנות יוחסין, וענפי משפחות בישראל

נתבקשתי לברר:
האם יש באיזה מקום שושלת צאצאיו של הבאר מים חיים מטשרנוביץ?
על ידי אוהב עמו
ג' ינואר 07, 2020 10:16 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 2974

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ד, א
דוד המלך זיכה וחייב בדיני ממונות ונפשות וטימא טיהר בדיני טומאה וטהרה.
ונתקשיתי למה לא הוזכר אסרתי והתרתי בדיני איסור והיתר
על ידי אוהב עמו
ג' ינואר 07, 2020 10:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 2974

Re: האם עובר על דברי חכמים חייב מיתה חמור טפי משאר דרבנן

ד, ב בקבא דקשייתא קו' צ"ו הקשה שפסק בשולחן ערוך או"ח תרמט,ה דלולב גזול כשר ביו"ט שני וטעמו הוא דבשאר הימים מצות לולב היא מדרבנן, וכמו שכתבו התוס' סוכה ט' א' דבמצוה דרבנן לא חיישינן למצוה הבאה בעבירה. וקשה דבהלכות קריעה יו"ד שמ,כט פסק דהקורע בחלוק גזול לא יצא ידי קריעה ואף דקריעה...
על ידי אוהב עמו
ג' ינואר 07, 2020 12:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 2974

ג א ללמוד הלכה מאליהו הנביא

ג, א הק' במהרצ"ח היאך ילפינן הלכה מאליהו הנביא והא קיי"מל דלא בשמים היא וכ' רש"י שבת ק"ח,א' ד"ה מאי שאין תלוי באליהו דיני איסור והיתר דלא בשמים היא. ותי' שאם אומר מילתא בטעמא מה ששמע מחכמים אחרים אזי שומעים ממנו כדאשכחן בעירובין מ"ב,א' שס"ד בש"ס דהנהו שב שמעת...
על ידי אוהב עמו
ו' ינואר 03, 2020 11:19 am
פורום: אספקלריא
נושא: איזה דבר מצריך שאלת רב?
תגובות: 17
צפיות: 808

Re: איזה דבר מצריך שאלת רב?

לא סטיתי ולא ניסיתי לעשות איזו פעולה לא טובה. זו חלק מהתשובה. כל מקרה יש לדון לגופו, דהיינו רמת הקשר והקירבה, ורמת הפגיעה והאכזבה של בעל השמחה [או האבל חלילה] באם לא יופיע האיש המסתפק. אבל בגדול: המציאות היא שלחתונת בן דוד או בן אח ועוד משפחה מהמעגל הקרוב, אף אחד לא ינסה לעשות חישוב של ביטול תורה. ...
על ידי אוהב עמו
ה' ינואר 02, 2020 10:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איזה דבר מצריך שאלת רב?
תגובות: 17
צפיות: 808

Re: איזה דבר מצריך שאלת רב?

תיקנתי את ההודעה בפתיחת האשכול.

נראה לי חבל להתפס לזוטות ולסטות מהנושא העיקרי, והבוחר יבחר
על ידי אוהב עמו
ה' ינואר 02, 2020 12:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איזה דבר מצריך שאלת רב?
תגובות: 17
צפיות: 808

Re: איזה דבר מצריך שאלת רב?

אני ממש מסכים עם דברי כת"ר
אך שאלתי היא
א. האם אמורה להפריע לי העובדה שאני מכריע בשאלות הלכתיות כאלו בעצמי כי אין לי אפשרות לשאול רב, או שזהו המצב הרצוי שבשאלות כאלו כל אחד יכריע לעצמו וזו דרכה של תורה.
ב. האם כשמתאפשר יש צורך לשאול רב על שאלות כאלו?
על ידי אוהב עמו
ה' ינואר 02, 2020 11:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: איזה דבר מצריך שאלת רב?
תגובות: 17
צפיות: 808

Re: איזה דבר מצריך שאלת רב?

לא התכוונתי שזה לא נכון ופשוט. רק ר"ל שבדרך כלל אדם אינו פוסק לעצמו בשאר מקצועות התורה אם אינו מונח בסוגיא לפרטיה או שלמשדה בעבר והגיע למסקנות ידועות כגון אדם שלא למד הלכות ד' מינים או למד ולא שימש בהוראה, יעמוד בתור לבית הוראה ולא יחליט האם הלולב קטום בראשו או לא והאם האתרוג כשר ומהודר. ואילו ...
על ידי אוהב עמו
ה' ינואר 02, 2020 7:16 am
פורום: אספקלריא
נושא: איזה דבר מצריך שאלת רב?
תגובות: 17
צפיות: 808

Re: איזה דבר מצריך שאלת רב?

בן אדם צריך לשאול כאשר הוא סבור שאין ביכולתו להכריע בעצמו. ככה זה גם בשאר מקצועות התורה? נידה, ד' מינים שבת, או רק בכגון אלו? ואולי סברת האדם שיכול הלכריע בעצמו אינה נכונה? בל נשכח שהכרעות אלו מלוין את האדם מגיל בר מצווה עד זקנה ושיבה, האם בכל שלב הוא מוכן להיות חכם הרואה טריפה לעצמו? ובאותו ענין א...
על ידי אוהב עמו
ד' ינואר 01, 2020 10:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איזה דבר מצריך שאלת רב?
תגובות: 17
צפיות: 808

איזה דבר מצריך שאלת רב?

יש הרבה מצבים בחיי היומיום שבהם לכאורה נלקחים החלטות על פי הרגשת הלב אף על פי שיש מקום לומר שמדובר בשאלת הלכתיות שצריכות להשאל לרב ומורה הוראה ומשום מה לא נוהגים כך. דוגמאות: 1. שכן או מכר או בן דוד מחתן את בנו או ל"ע יושב שבעה, והשתתפות בכך תלויה בביטול תורה, בדרך כלל ההחלטות מתקבלות תוך התחשב...
על ידי אוהב עמו
ג' דצמבר 31, 2019 11:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים לשפעת
תגובות: 150
צפיות: 3258

Re: חיסונים לשפעת

ברור לכל שגדולי ישראל שאינם מושפעים מלחץ כזה או אחר מורים בפירוש להתחסן!
וברור לכל שיש סיכון מסויים בחיסון! ויש מקים מתועדים של נפגעי חיסון שאף זכו בתביעה בבית משפט, הן מחמת עצם החיסון והן מחמת פגמים באצווה.

ואחר אלף המחילות, מי שכופר באחת מ2 הנחות אלו הוא או טיפש או שקרן....
על ידי אוהב עמו
ג' דצמבר 31, 2019 12:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים לשפעת
תגובות: 150
צפיות: 3258

Re: חיסונים לשפעת

תוכל לבדוק אצל משפחת סמואלס מקימי שלווה על הכח האדיר שיש למפעלי החיסונים וכו'. בלי להכנס לגופם של דברים! נ.ב. בהקשר למה שנכתב לעיל יש בהחלט רופאים ואחיות שמעשנים, כל מי שיהיה שעות מספר באזורי העישון ליד בתי החולים יוכל לראות זאת [אם כי רוב אנשי הצוות המעשנים היו יוצאי בריה"מ או מהמגזר הערבי] מא...
על ידי אוהב עמו
ג' דצמבר 31, 2019 11:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרשות מגימטריא- אל יחסר המזג
תגובות: 15
צפיות: 1247

Re: דרשות מגימטריא- אל יחסר המזג

כתוב אצלי כך בגמ' במה טומנים הדר יתבי וקא מיבעיא להו ל"ט מלאכות מנלן וכו' והק הפני יהושע דלק' ע,א בברייתא אמר רבי נתן אלה הדברים בגימטריא הוי ל"ט מלאכות ואמאי לא הביאה הגמ' כאן את הברייתא דלקמן וביאר הפנ"י שמשמע לגמ' דאת עיקר הדין לא לומדים מגימטריא דלא סגי בגימטריא דינים בתורה, והגימ...
על ידי אוהב עמו
א' דצמבר 29, 2019 8:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עבור פרוייקט של דברים פיקנטים המושכים את העין על הדף היומי
תגובות: 10
צפיות: 590

עבור פרוייקט של דברים פיקנטים המושכים את העין על הדף היומי

עבור פרוייקט של דברים פיקנטים המושכים את העין על הדף היומי אשמח לקבל את עזרתכם על שמות ספרים שיש בהם מפתח של התלמוד בבלי, וכן כמובן ספרים עם וורטים ודברים קצרים על הש"ס,
הספרים שכבר ברשימה:
חשוקי חמד
דף על דף
והגדת - מפתח
על ידי אוהב עמו
ש' דצמבר 21, 2019 10:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆
תגובות: 206
צפיות: 23668

ספרים שמדברים בעניני שמות

נשאלתי איזה ספרים מבארים עניני שמות לבנים ולבנות
על ידי אוהב עמו
א' דצמבר 15, 2019 1:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לקראת סיום הש"ס - דרשו
תגובות: 37
צפיות: 5094

Re: לקראת סיום הש"ס - דרשו

כמה תיקוני טעויות מכל האמור לעיל: ואני נמנה על נבחני מפעל הש"ס, וגם בדרשו... 1. למפעל הש"ס 3 מסלולי בחינה על הש"ס 20 דף 30 דף ו70 דף בחודש. המבחנים נערכים אחת לחודש בכמה מוקדי מבחן מלבד ה70 דף הנערך בנתניה בלבד. אין שום מסלול שקשור לדף היוצי ואין מבחנים שמגיעים דרך הדואר! לגבי שאלות י...
על ידי אוהב עמו
ב' דצמבר 09, 2019 6:41 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 217
צפיות: 33711

Re: כמה שירים, בבקשה.

יש שיר נראה לי עם מילים של בעל התניא: הנשמה יורדת לתוך הגוף ירידה לצורך עלייה וכל זה הוא כדאי ייש"כ יש שיר נראה לי עם מילים של בעל התניא: הנשמה יורדת לתוך הגוף ירידה לצורך עלייה וכל זה הוא כדאי ייש"כ http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%A0%D7%99%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%9...
על ידי אוהב עמו
ב' דצמבר 09, 2019 5:59 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 217
צפיות: 33711

Re: כמה שירים, בבקשה.

יש שיר נראה לי עם מילים של בעל התניא:

הנשמה יורדת לתוך הגוף ירידה לצורך עלייה וכל זה הוא כדאי

ייש"כ
על ידי אוהב עמו
ו' דצמבר 06, 2019 6:42 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה יעקב התאחר בנשיאת אשה, והגיל של רחל ולאה בנישואיהן
תגובות: 24
צפיות: 861

Re: גיל רחל ולאה בזמן הנישואין ליעקב

אולי היא לא ידעה אם נולדו לו בנות (כי הם גרו רחוק מאוד, כידוע), ופשוט הניחה שכן? (ואל תקשה שכן עבר מידע, ממה שכתוב שבסביבת לבן אמרו שלאה לעשיו ורחל ליעקב, כי יש לדחות שזה היה פשוט יותר שיעבור, שהרי עשיו ויעקב היו כבר בני ששים שנה, ומשפחת לבן כמובן ציפתה לשידוך שיגיע מהקרובים העשירים בארץ ישראל, ולכ...
על ידי אוהב עמו
ה' דצמבר 05, 2019 11:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שמות גוים: אבימלך מגרר ואבימלך בן גדעון
תגובות: 28
צפיות: 2152

Re: שמות גוים: אבימלך מגרר ואבימלך בן גדעון

כמדומני שלא הוזכר כאן באשכול אבל באחד מקבצי עץ חיים באבוב נכתב מאמר ארוך בהאי עניינא, אחפשנו ואציין אליו בעז"ה.
על ידי אוהב עמו
ה' דצמבר 05, 2019 11:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה יעקב התאחר בנשיאת אשה, והגיל של רחל ולאה בנישואיהן
תגובות: 24
צפיות: 861

גיל רחל ולאה בזמן הנישואין ליעקב

כתב רבנו בחיי שהטעם שיעקב אמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה לפי שהיתה בת ה' שנים ולכן בלאו הכי היה עליו להמתין ז' שנים עד אשר תהיה ראויה לבנים. ולכאורה כיוון שיעקב התעכב י"ד שנה בבית שם ועבר, נמצא שעוד לא נולדו רחל ולאה שהיו תאומות לדברי הרמב"ן כאשר יצא יעקב מבית אביו ואמו והאם שלחה אותו ר...
על ידי אוהב עמו
א' דצמבר 01, 2019 7:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנה
תגובות: 19
צפיות: 1920

Re: אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנה

עושה חדשות כתב:בשו"ע חו"מ סי' טו נפסק "צריך להקדים דין של תלמיד חכם אפילו בא לבסוף וכן מצוה עליו להפך בזכותו מה שיכול". ודו"ק.

מצינו הרבה דינים בזמן הזה שקיי"ל שאין תלמיד חכם בזמן הזה
על ידי אוהב עמו
א' נובמבר 24, 2019 6:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: הנותן לחבירו חצי מנה ממנה שהונחה לפניו ע"י בעה"ב - עובר על גזל?
תגובות: 5
צפיות: 176

Re: הנותן לחבירו חצי מנה ממנה שהונחה לפניו ע"י בעה"ב - עובר על גזל?

בקובץ שיעורים תולה שאלה כעין זו במחלוקת ראשונים.
ונפק"מ אם קידש אישה במנה שהונחה לפניו
על ידי אוהב עמו
ו' נובמבר 22, 2019 12:04 am
פורום: אספקלריא
נושא: דברים שנאמרו
תגובות: 12
צפיות: 942

Re: דברים שנאמרו

ש"י מד"ן
על ידי אוהב עמו
ה' נובמבר 21, 2019 11:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 77
צפיות: 2931

עפרון הפסיד שש מאות כסף

ישנו וורט ידוע שעפרון כתיב חסר וא"ו לפי שהיה לאאע"ה אלף כסף שקיבל מאבימלך ולא רצה להנות מהם וחשב ליתן אותם לעפרון, וכיווון שביקש עפרון ד' מאות כסף אזי הפסיד לעצמו שש מאות. וחשבתי כמה נקודות בהאי עניינא: א. ראיתי שמביאים וורט זה מהגר"א מהפנים יפות ומחידושי מהרי"א ולא הצלחתי למצוא ...
על ידי אוהב עמו
ה' נובמבר 21, 2019 11:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 77
צפיות: 2931

Re: אחיה ואמה - איפה בתואל?

במנחת אשר (להגר"א וייס) כ' דבפסוק נ"ג כתיב "ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה ומגדנות נתן לאחיה ולאמה" ונראה דכסף הקידושין היו הכלי כסף וכלי זהב שנתן לרבקה, והמגדנות היו סבלונות שנתן לאחיה ואמה ובתואל אביה לא קיבל מאומה. ולפי"ז צ"ל דרבקה קידשה את עצמה והיינו...
על ידי אוהב עמו
ד' נובמבר 20, 2019 10:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לאכול ארוחה חלבית בשבת בבוקר
תגובות: 50
צפיות: 3255

Re: האם מותר לאכול ארוחה חלבית בשבת בבוקר

שמואל דוד כתב:
אוהב עמו כתב:מצורף בזה מה שכתבתי בעוניי

אפשר בpdf?

בבקשה
על ידי אוהב עמו
ג' נובמבר 19, 2019 9:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יצחק המתין לרבקה שתהא ראויה לביאה ג' שנים - מקור?
תגובות: 30
צפיות: 2724

Re: יצחק המתין לרבקה שתהא ראויה לביאה ג' שנים - מקור?

מצבי הוא כחתימת הנצי"ב.
לע"ע אפשר לעיין במנחת אשר לפרשתן בה הביא ד' שיטות אלו, ותמר"נ
על ידי אוהב עמו
ג' נובמבר 19, 2019 4:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יצחק המתין לרבקה שתהא ראויה לביאה ג' שנים - מקור?
תגובות: 30
צפיות: 2724

Re: יצחק המתין לרבקה שתהא ראויה לביאה ג' שנים - מקור?

א.[/b] היתכן לומר כן, שנשאה יצחק בלא קידושין?! ב. רש"י בפסוק נה מביא אף הוא את המשנה 'נותנין לבתולה שנים עשר חדש לפרנס את עצמה'. ג. רשב"ם אזיל בשיטת תנא דברייתא בפרק הבא על יבמתו, דרבקה לא היתה לא קטנה ולא בוגרת כי אם נערה. ד. בגמרא אמרו שאסור לאדם לקדש את בתו אלא לדעתה, ולפיכך אסור לאב ל...
על ידי אוהב עמו
ג' נובמבר 19, 2019 7:03 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יצחק המתין לרבקה שתהא ראויה לביאה ג' שנים - מקור?
תגובות: 30
צפיות: 2724

Re: יצחק המתין לרבקה שתהא ראויה לביאה ג' שנים - מקור?

ועוד מעט לכאורה אם נאמר שלאבות היה דין בן נח קיי"ל לחד לישנא בנידה מה,א דעכו"ם ראויים להתעבר קודם גיל י"ג, ויוסטני בתו של אסוירוס בן אנטונינוס ילדה בגיל שבע, אך זה אינו דבגמ' מבואר הטעם שמקדימים להתעבר דכתיב אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם, וח"ו לומר כן על האמהות הקדושות. ו...
על ידי אוהב עמו
ג' נובמבר 19, 2019 7:02 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יצחק המתין לרבקה שתהא ראויה לביאה ג' שנים - מקור?
תגובות: 30
צפיות: 2724

Re: יצחק המתין לרבקה שתהא ראויה לביאה ג' שנים - מקור?

מן המעט שבאמתחתי בענין זה: אמר רב נחמן מנוח עם הארץ היה שנאמר ויקם וילך מנוח אחרי אשתו מתקיף לה רב נחמן בר יצחק אלא מעתה גבי אלקנה דכתיב וילך אלקנה אחרי אשתו הכי נמי וגבי אלישע דכתיב ויקם וילך אחריה הכי נמי אלא אחרי דבריה ועצתה הכא נמי אחרי דבריה ועצתה אמר רב אשי ולמאי דאמר רב נחמן מנוח עם הארץ היה ...
על ידי אוהב עמו
ג' נובמבר 19, 2019 6:58 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרובי אברהם בסדום
תגובות: 20
צפיות: 585

Re: קרובי אברהם בסדום

כבר דיברו בזה מדוע לא עמדה ללוט זכות מצוות הכנסת אורחים להצילו מסדום, אלא רק החסד שעשה עם אברהם ושרי שלא גילה שאינה אחותו אלא אשתו.
בעלי המוסר אומרים שמי שהתחנך אצל אאע"ה אזי הכנסת אורחים היתה טבועה בדמו ולא היה לו ניסיון בזה עד כדי מסירות נפש וממילא אינו ראוי לשכר עבור זה.
על ידי אוהב עמו
ג' נובמבר 19, 2019 6:53 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: חנוכת ישיבת סלבודקא בשנת תש''ז
תגובות: 6
צפיות: 408

Re: חנוכת ישיבת סלבודקא בשנת תש''ז

דווקא התעניינתי במי שעומד אחרי ר' אייזיק שער, אם יש למישהו השערה
על ידי אוהב עמו
ב' נובמבר 18, 2019 10:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 410
צפיות: 49662

שינוי מקום בברכת התורה

נחלקו הפוסקים האם ברכת התורה צריך דוקא ללמוד אחריה מיד כדי שלא יהיה הפסק או שלא חיישינן להפסק בין ברכות התורה לתלמוד תורה. המחבר או"ח מז,ט יש אומרים שאם הפסיק בין ברכת התורה ללימודו אין בכך כלום והנכון שלא להפסיק ביניהם וכן נהגו לומר פרשת ברכת כהנים סמוכה לברכת התורה. ובמשנ"ב סקי"ט כת...

עבור לחיפוש מתקדם

cron