מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 527 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוהב עמו
ש' אוקטובר 05, 2019 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור הזמן שבו יש לחשוש לשכחה/ כמין ימא לטיגני
תגובות: 0
צפיות: 123

שיעור הזמן שבו יש לחשוש לשכחה/ כמין ימא לטיגני

בגמרא קידושין מד,א דנה בשמועה שאמר רבי אבן שנאמרה בבית המדרש הםם רבי אבין בר סמכא הוא לסמוך עליו או לא, ואומרת הגמרא שהיה כמין ימא לטיגני ולכן אפשר לסמוך על רבי אבין שדייק בשמועה זו. ונחלקו רש"י ור"ח, לרש"י הנידון היה האם יש לחשוש שמא שכח רבי אבין את הנאמר בבית המדרש, וכיוון שלא היתה ...
על ידי אוהב עמו
ד' ספטמבר 25, 2019 9:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 860
צפיות: 50184

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

התומים (לג סק"ד) דעל כרחך היה עדים על קרובי שבט לוי שעבדו עבודה זרה, ולכן נידונו בסייף, ואם נאמר שהעדים היו אחרים אמאי הרגו בני לוי את קרוביהם והרי בעינן ש'יד העדים תהיה בו בראשונה', ואם בני לוי הקרובים היו העדים היאך נתקבלה עדותם והא כתיב (דברים כד טז) 'לא יומתו אבות על בנים'. וכתב התומים דמוכ...
על ידי אוהב עמו
ב' ספטמבר 23, 2019 11:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מעילה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 9
צפיות: 226

Re: מסכת מעילה - הערות והארות פנינים ומרגליות

פרק שני – חטאת העוף ח,א רש"י ד"ה חטאת העוף מועלין בה משהוקדשה, בפה. יש מקשים דהא קדושת קרבן חלה במחשבה כדילפינן מקרא כל נדיב לב עולות כדאיתא קידושין מא,ב וא"כ אמאי קאמר רש"י דמיירי שהקדישה דווקא בפה ולא מיירי שהקדישה במחשבה. וחשבתי ע"פ מש"כ הקצות החושן ר,א בבי' דברי הר...
על ידי אוהב עמו
ב' ספטמבר 23, 2019 11:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מעילה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 9
צפיות: 226

Re: מסכת מעילה - הערות והארות פנינים ומרגליות

ז,א גמ' מחשבין על האבוד ועל השרוף. הק' הקרן אורה (סוד"ה אימא) היאך ס"ד דמחשבין על האבוד ועל השרוף שאינם בעולם כלל, והניח בצ"ע, וכה"ק בתקנת עזרא. ובאבן האזל פי"ג מפסולי המוקדשין ה"א (בסוף הדברים ד"ה והנה) בי' דלס"ד אבוד היינו שנאבד וישנו בעולם אלא שעכשיו הוא א...
על ידי אוהב עמו
ב' ספטמבר 23, 2019 11:34 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מעילה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 9
צפיות: 226

Re: מסכת מעילה - הערות והארות פנינים ומרגליות

ו ב גמ' איתמר אמר ר' יוחנן כי אמר ר"ע זריקה מועלת ליוצא שיצא מקצתו אבל יוצא כולו לא אמר ר"ע. כ' התוס' יו"ט דלכאורה כשם שר"ע סבר דלאפוקי ק"ק ממעילה לא מהני אלא ביצא מקצתו ומדין מגו הכא נמי לאתויי קק"ל למעילה לא מהניא אלא ביצא מקצתו אבל יצא כולו לא מהני זריקה לאתויי לידי ...
על ידי אוהב עמו
ב' ספטמבר 23, 2019 11:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מעילה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 9
צפיות: 226

Re: מסכת מעילה - הערות והארות פנינים ומרגליות

ו א גמ' לא דקבליה סמוך לשקיעת החמה. הק' בתקנת עזרא והא השחיטה הייתה גם סמוך לשקיעת החמה וא"כ הייתה אחר תמיד של בין הערביים וא"כ אפילו אם היה שהות לזרוק הדם אין הדם ראוי לזריקה דאמרינן פסחים נח,ב שאין לאחר שום קרבן אחר תמיד של בין הערביים. וע"ש שדן האם בדיעבד שנשחט קרבן אחר שחיטת התמיד...
על ידי אוהב עמו
ב' ספטמבר 23, 2019 11:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מעילה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 9
צפיות: 226

Re: מסכת מעילה - הערות והארות פנינים ומרגליות

ד ב גמ' אמר ליה בר קפרא לבר פדת בן אחותי ראה מה אתה שואלני למחר בבית המדרש. פי' במשנת רבי יעקב שכן היה מנהגם אז כשרצה אחד לדרוש באיזה עניין איזו ספק בהלכה בקבוצת תלמידים היה מודיע לגדול שבהם שהוא יעמוד וישאל צדדי הספק בדבר זה ועל זה השיבו הדורש כל מה שיש לדון ולפלפל באותו הדין, וכעי"ז מצינו בבא...
על ידי אוהב עמו
ב' ספטמבר 23, 2019 11:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מעילה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 9
צפיות: 226

Re: מסכת מעילה - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב א תוד"ה קדשי קדשים, כגון חטאת ואשם ושלמי ציבור. הק' הגרי"ד סאלאוויציק זצ"ל (הו"ד בגנזי תורת רבותינו) אמאי השמיטו התוס' עולה, ונהי דבסיפא דמתני' בכללא דר' יהושע ליכא למימר דמיירי בעולה דהא עולה לית לה שעת היתר לכהנים מ"מ ברישא דמתני' שפיר מיירי נמי בעולה. ולכאורה קושיא זו ...
על ידי אוהב עמו
ב' ספטמבר 23, 2019 8:18 pm
פורום: עזר אחים
נושא: פינת הקפה בכולל
תגובות: 1
צפיות: 197

פינת הקפה בכולל

בבית מדרש חדש שנבנה בתקופה האחרונה ברוך' ה' יש מטבחון עם שיש נירוסטה ומכשיר מים קרים וחמים לרווחת הציבור. אך הבעיה היא שהקפה והסוכר בין אם נמצאים באריזתם המקורית ובין אם מעבירים אותם לקופסאות ייעודיות גורמים לפיזור וחוסר ניקיון בהווה יחד עם בעיית הכפיות המשותפות ותמציות התה ובנוסף דבר זה עלול להביא ...
על ידי אוהב עמו
ו' ספטמבר 13, 2019 12:04 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ביאור המשל של המחתרת והתשובה
תגובות: 6
צפיות: 1744

Re: ביאור המשל של המחתרת והתשובה

הגר"מ שפירא זצוק"ל מבאר שהטענה כלפין ביא שהוא הורס את כל המושג בית האסורים אם אינו בורח משם, וזה חטא גדול מן הראשון.
ואם האדם אינו בורח מן החטא אז איננו מכיר ברעה ובחסרון שהחטא מביא וזו קשה מן החטא עצמו
על ידי אוהב עמו
ג' ספטמבר 10, 2019 10:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10715
צפיות: 994207

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אם אפשר בבקשה מתוך החבילות שיש באוצר אך אינם בידי:

יד דוד סנהדרין מה ע"ב ד"ה ומי בעינן

ערוך השולחן העתיד סנהדרין סי'מן נ"ג סעיפים יג-טז
על ידי אוהב עמו
ה' ספטמבר 05, 2019 2:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה שלבו נמשך - מזלו חזי שזה ענין טוב לפי כח נפשו
תגובות: 8
צפיות: 493

Re: מה שלבו נמשך - מזלו חזי שזה ענין טוב לפי כח נפשו

כמדומה שבחוה"ל כתב לענין הפרנסה שיש לילך לפי כוחותיו ומה שהוא מוכשר לו, והזכיר שם גם את נטיית ליבו אאל"ט
על ידי אוהב עמו
ד' אוגוסט 28, 2019 5:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2803
צפיות: 247056

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שמעתי פירוש בשם הגר"א שדברי התנא באבות אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס הוא רק באופן של ממש תנאי כפול, שאם לא יהיה לו פרס לא יעשה כן ולא כפשוטו שעושה ורצונו להרוויח פרס.
היכן נמצא פירוש זה? והאם מקורו הוא מהגר"א?

ייש"כ
על ידי אוהב עמו
ג' אוגוסט 27, 2019 9:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10715
צפיות: 994207

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אם אפשר בבקשה להעלות ממתיבתא של עוז והדר את יומא כה עמוד ב

יישר כח
על ידי אוהב עמו
ו' אוגוסט 23, 2019 7:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?
תגובות: 16
צפיות: 361

Re: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?

ראשית הנני מצרף לי מה שכתב לי בזה דיין תלמיד חכם וז"ל לענ"ד המקח והמנהג אינו מחלק כל חלק וחלק בסחורה כנגד חלק בתשלום, אלא באופן כללי נרשם שהסחורה [משמע כולה] ברשות המוכר כל עוד לא שולמו דמי המקח, ואם כך, רק אם דורש מהקונה לבטל את כל העיסקה הסחורה נחשבת שלו ובלי בית דין, או שהקונה מלכתחילה ...
על ידי אוהב עמו
ו' אוגוסט 23, 2019 12:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?
תגובות: 16
צפיות: 361

Re: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?

בפשטות בנידון המצוי בכהאי גוונא אין כלל רצון של גזילה, אלא אי התשלום מגיע מחוסר כסף וכדו'.
ואם כן לכאורה יש לדון שלא יהיה לקונה קנין גזילה אם אינו מתכוון כלל לגזילה, וקנין אין כאן כי אין הסכמה מהמוכר ואם כן חשיב כשלו.
על ידי אוהב עמו
ה' אוגוסט 22, 2019 9:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?
תגובות: 16
צפיות: 361

האם בעל חנות שלא נפרע תשלום על סחורתו יכול לאסור את השימוש בו?

אדם שמוכר ריהוט לבתי מדרשות, והתשלום על הריהוט נמשך על פני מספר חודשים, וקורה שהצ'קים חוזרים, ומזמין הריהוט שכבר משתמש בו אינו משלם את יתרת החוב. אזי ישנה כמובן האפשרות שבעל המפעל יפנה לבית הדין ויציג ללא עוררין את הדברים , ובית דין יפסוק שכמובן המזמין חייב לשלם את החוב. כעת שואל בעל הריהוט, מדוע על...
על ידי אוהב עמו
ש' אוגוסט 17, 2019 10:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סקר - חלומות בדברי תורה
תגובות: 53
צפיות: 4090

Re: סקר - חלומות בדברי תורה

במח ולב על הגר"ח שמואלביץ מסופר שבחוליו האחרון מתוך שינה שמעוהו אומר שהרש"ש לא צודק
והמאזין שאל איפה הרש"יש וענה לו בבא קמא וגיטין....
על ידי אוהב עמו
ש' אוגוסט 17, 2019 10:25 pm
פורום: עזר אחים
נושא: המלצה על טיפול בבעיות במעיים - עזרתכם
תגובות: 19
צפיות: 1020

Re: המלצה על טיפול בבעיות במעיים - עזרתכם

ישנה דיאטה נטולת פחמימות (דפ"מ) על שם הדיאטנית איילין גוטשאל שעוזרת לרוב אם לא כל בעיות המעיים כולל הדלקתיות כמו הכרוהן והקולייטיס. מכיר מישהו עם קרוהן שעשה את זה למשך חצי שנה ולא עזר לו רק סבל ואני מכיר קרוב למנין עם קרוהן וקוליטיס שעושים כן שנים וב"ה בריאים לחלוטין ללא תרופות, ואחד מהם ...
על ידי אוהב עמו
ה' אוגוסט 08, 2019 10:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשמל בשבת
תגובות: 113
צפיות: 12698

Re: חשמל בשבת

ייתכן וכבר כתבתי כן
אבל בזמנו הייתי נוכח שנציגים ישבו על הענין עם ר' עזריאל אויערבאך בשליחות ר' יצחק זילברשטיין שקידם את הענין וכבר היום רוב העבודה היא אוטומטית
ולאף אחד אין אינטרס לעבור לאוטומציה מלאה
על ידי אוהב עמו
ג' אוגוסט 06, 2019 10:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזלא טבא וגדיא יאה לידידנו "קמצן קדוש"
תגובות: 17
צפיות: 1025

Re: מזלא טבא וגדיא יאה לידידנו "קמצן קדוש"

אף אני אענה חלקי כנגד המברכים ואצרף ברכתי לטנא הברכות
בעז"ה יהיה הבית בית נאמן בישראל

כעת לא נותר אלא לברר איזה סגולה הועילה האם שיירי פתילות של חנוכה או עלה של ערבה
על ידי אוהב עמו
ג' אוגוסט 06, 2019 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רבית מוקדמת בעמלה על העמדת מסגרת
תגובות: 7
צפיות: 299

Re: רבית מוקדמת בעמלה על העמדת מסגרת

לכאורה ריבית קצוצה אין כאן בלאו הכי כי תמורת העמלה הם מתחייבים להלוות לך בהיתר עיסקא
על ידי אוהב עמו
ג' אוגוסט 06, 2019 9:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רבית מוקדמת בעמלה על העמדת מסגרת
תגובות: 7
צפיות: 299

Re: רבית מוקדמת בעמלה על העמדת מסגרת

דיברתי היום עם מורה הוראה, ואמר לי שלכאורה, בלי להיות בפרטי הסוגיא כעת לפני ולפנים, באמת תהיה בעיה להכנס לחריגה קטנה מאד שלא יכול לחול עליה היתר עיסקא.
על ידי אוהב עמו
ג' אוגוסט 06, 2019 12:52 pm
פורום: עזר אחים
נושא: רב (עדיף כהן) בראשון לציון שיכול לארגן פדיון ליהודי מסורתי
תגובות: 2
צפיות: 219

רב (עדיף כהן) בראשון לציון שיכול לארגן פדיון ליהודי מסורתי

נפגשתי ביהודי מסורתי תושב ראשל"צ לאיזה שהוא ענין תוך כדי הדברים הוא סיפר לי שלפני 3 חודשים נולד לו בן בכור, לשאלתי אם הוא ערך פדיון, הוא השיב שאמרו לו שהוא צריך לעשות אבל הוא עדין לא עשה, הוא שאל אותי אם אני כהן ואז אעזור לו בכך, אך לצערי איני כזה. האם יש מישהו שמכיר רב שיוכל ליצור עמו קשר ולתא...
על ידי אוהב עמו
ב' אוגוסט 05, 2019 1:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מבארים על ספר החינוך
תגובות: 6
צפיות: 494

Re: מבארים על ספר החינוך

מנחת יצחק ארונובסקי
על ידי אוהב עמו
א' אוגוסט 04, 2019 8:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"
תגובות: 122
צפיות: 6316

Re: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"

בלי להיות מבין גדול בנדל"ן אבל גם אם אותה קרן השקיעה בחריש אזי יש סיוכי טוב שעוד 20-30 היא תיתן רווחים נאים [מדובר בעיר ריימת ההולכת ונבנית, לא כמו דורות עילית למשל וד"ך] כמי שמכיר קצת את ההתנהלות קשה לי להאמין שההשקעה לא עברה התייעצות עם הרב סילמן, שנחשב כמומחה בתחומים אלו. מצודת הטעות פר...
על ידי אוהב עמו
א' אוגוסט 04, 2019 1:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 860
צפיות: 50184

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בספר הרד"ל במדבר רבה נשא פ"ט אות י"ז (עמוד קנז במהדורת וגשל) מביא
שז"ר נדחק בזה


שיערתי שהכוונה לזית רענן של המג"א, אך לא ראיתי שמדבר כלל בענין שמדבר בו הרד"ל והוא הריגת ב' חייבי מיתות בית דין כאחד משום מצוות חבילות חבילות
על ידי אוהב עמו
א' אוגוסט 04, 2019 1:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10715
צפיות: 994207

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אם אפשר בבקשה :

ערוך השולחן העתיד סנהדרין סי' נב סי"ח (במהדורתי 16 אינו...)

יד דוד סנהדרין מו,א ד"ה בבת כהן (לבעלי חבילת מכון ירושלים)

יישר כח
על ידי אוהב עמו
ו' אוגוסט 02, 2019 6:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה
תגובות: 283
צפיות: 28096

Re: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה

השעיר החיי כתב:כמו ה\״הרבנים המקומיים״ שהובאו לעיל..


F5FE7CB8-B7D3-4994-86BE-F9672A7A19B9.jpeg


אנא לשים לב:
1. הם דברו על גברים. [למרות שמקום זה מכיל גם מסלולים לנשים]
2. הם לא הכריעו על סמך דעתם, אלא התייעצו עם גדול"י, וע"כ שגם הם סברו שלא ניתן דבר זה לכל רב בית כנסת....
על ידי אוהב עמו
ה' אוגוסט 01, 2019 10:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי התוספות
תגובות: 131
צפיות: 20494

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

כמדומה שלא הוזכר תוס' ביצה כד,ב
וגם רבינו קלונימוס איש רומי בקי בכל הש"ס


הריב"ש כתב כן על רבו הר"ן, ויש שפתחו את הר"ת לבקי השלושה סדרים
על ידי אוהב עמו
ה' אוגוסט 01, 2019 8:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"
תגובות: 122
צפיות: 6316

Re: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"

עברתי על הדוחות ובאמת התרשמתי לטובה מהיקף ההוצאה לפירסום.
כמי שהתעסק עם הקופות הגדולות הרגשתי שהמקום שעל פניו מנוהל בצורה הטובה ביותר הוא קופת העיר.
בהערת אגב, כיהודי טוב שחייב להטיל ביקורת, לא בטוח שכל שקל שנכנס לקופה ברחוב נספר ומדווח...ועדיין
על ידי אוהב עמו
ה' אוגוסט 01, 2019 8:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד
תגובות: 21
צפיות: 1279

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

בגמ' ביצה ריש פ"ג מבואר שילתא היה צורך רבים שתצא, אך בתוס' שם ביארו שהיתה בתו של ריש גלותא ומשו"ה היה צורך רבים. כדאי לבדוק אם יש ראשונים שפירשו שלימדה תורה לרבים.

יש שמייחסים חלק מהשטיקלאך באבן האזל לרבנית בילא הינדא שהביאה והעתיקה לדפוס
על ידי אוהב עמו
ה' אוגוסט 01, 2019 10:14 am
פורום: עזר אחים
נושא: המלצה על טיפול בבעיות במעיים - עזרתכם
תגובות: 19
צפיות: 1020

Re: המלצה על טיפול בבעיות במעיים - עזרתכם

ישנה דיאטה נטולת פחמימות (דפ"מ) על שם הדיאטנית איילין גוטשאל שעוזרת לרוב אם לא כל בעיות המעיים כולל הדלקתיות כמו הכרוהן והקולייטיס.
על ידי אוהב עמו
ה' אוגוסט 01, 2019 10:08 am
פורום: אספקלריא
נושא: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה
תגובות: 283
צפיות: 28096

Re: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה

אכן היה רב אחד שאמר כך, ולדעתי האישית גם טוב שאמר כך. למה טוב שאמר כך? אני מאמין שאחרי כל הביקורת, מוסד הרבנות הוא בין עמודי התווך של עם ישראל לאורך הדורות, וצריכים לשמור עליו כל הזמן. למרות שלצערינו בשנים האחרונות יש שימוש הולך וגובר של האנשים שסביב החכמים לצרכים לא ראויים, וזה בהחלט פוגע במעמד הר...
על ידי אוהב עמו
ה' אוגוסט 01, 2019 12:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: רבית מוקדמת בעמלה על העמדת מסגרת
תגובות: 7
צפיות: 299

Re: רבית מוקדמת בעמלה על העמדת מסגרת

אכן זוהי רבית קצוצה, עי' רעק"א על שו"ע יו"ד קס, ו ד"ה והיה, וחוו"ד ס"ק ג, ושער דעה ס"ק ג. ולענין היתר עיסקא, יש לדון שאם לקח הלוואה קטנה, כגון 100 ש"ח למשך שבוע, א"כ נחשב שכל ה-12 ש"ח הם רווחים של עיסקא זו, וצ"ע איך שייך שיהיו כ"כ הרבה רוו...
על ידי אוהב עמו
ד' יולי 31, 2019 6:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 948
צפיות: 135773

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מחפש מידע על הרב חיים יצחק אייזיק הלברשטאם אבד"ק סלאטפינא או סלאווינא.
הוזכר בשו"ת מקדשי השם ח"א סי' ק"ד (המנחת יצחק נשא ונתן עמו)
על ידי אוהב עמו
ד' יולי 31, 2019 3:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"
תגובות: 122
צפיות: 6316

Re: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"

אני קשור קצת לקופת השכונה בה אני גר שמתנהלת בצורה מוחלטת על ידי תלמידי חכמים ועוד אנשים יראי שמים שכולם מתנדבים! \והדברים ברורים שפירסום מחזיר את עצמו בערך פי 4! השאלה הנכונה איננה בכמה הוא מחזיר את עצמו, אלא אלא איזה אחוז הוא מכלל ההכנסות של הארגון. הרי אפשר להשקיע לדוגמא 75% בפרסום, ושוב להשקיע 7...
על ידי אוהב עמו
ד' יולי 31, 2019 2:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"
תגובות: 122
צפיות: 6316

Re: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"

אני קשור קצת לקופת השכונה בה אני גר שמתנהלת בצורה מוחלטת על ידי תלמידי חכמים ועוד אנשים יראי שמים שכולם מתנדבים! \והדברים ברורים שפירסום מחזיר את עצמו בערך פי 4! ואכן מאז שהתחילו הפירסום במודעות ענק על בתי הכנסת וברחוב וכו' הגיעו כמה אנשים ומהם ת"ח יקרים להתלונן על השינוי (שנעשה לפני כ-5 שנים ב...
על ידי אוהב עמו
ג' יולי 30, 2019 10:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רבית מוקדמת בעמלה על העמדת מסגרת
תגובות: 7
צפיות: 299

רבית מוקדמת בעמלה על העמדת מסגרת

בכמה מספרי זמננו כתבו שהעמלה המשולמת לבנק על העמדת מסגרת נחשבת רבית מוקדמת. תיאור העובדות כפי שידוע לי הוא כך: לפי חוק בנק ישראל אסור לבנק לכבד כל המחאה או הוראת קבע או הוראה לחיוב (נראה לי שכרטיס אשראי נמצאים בהחרגה מסעיף זה אאל"ט) אם אין בחשבון כיסוי מספיק. לפיכך כל חשבון עובר ושב רשאי לבקש מ...
על ידי אוהב עמו
ג' יולי 30, 2019 9:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התנהלות ויקיפדית
תגובות: 60
צפיות: 3648

Re: התנהלות ויקיפדית

כמובן שברשימת הציונים הנלהבים היש למנות את הגר"י סרנא שבישיבתו היו מחלקים קסטות ביום ירושלים. את החזון איש שתמך ועודד השתתפות בבחירות לכנסת הציונית שהקים ד.ב.ג. ואף נפגש עמו כידוע. יש כרגע שמועות שיש עדויות חדשות שגם הגר"י טייטלבוים תמך ברעיון הציונות וחזר בו בעל פה מרוב הדברים שכתב בספרו,...

עבור לחיפוש מתקדם