החיפוש הניב 51 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי העיברי
ה' אפריל 04, 2019 8:59 pm
פורום: פסח
נושא: מצה מכונה בבית המקפידים שלא לאכלו
תגובות: 8
צפיות: 432

מצה מכונה בבית המקפידים שלא לאכלו

ראיתי אצל כמה ת"ח שהגם שנוהגים לבל לאכול מצה מכונה בפסח מכל מקום נוהגים [ומקפידם] שיהא בביתם מצה מכונה משך ימי החג.

האם מישהו יודע מאין בא מנהג זה
על ידי העיברי
ג' מרץ 26, 2019 10:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: מלח בליל שבת
תגובות: 5
צפיות: 210

Re: מלח בליל שבת

האם המנהג גם לא להעלות אז מלח כלל, ולכאו' זה תלי' האם יש ענין שיהי' מלח לעולם על המזבח גם כשאינו זמן הקרבה.
על ידי העיברי
ג' מרץ 19, 2019 8:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: ללכת בדרכיו של הקב"ה ולא לשמוח במפלת רשעים
תגובות: 6
צפיות: 258

Re: ללכת בדרכיו של הקב"ה ולא לשמוח במפלת רשעים

עמש"כ הט"ז בפי' עד דלא ידע בין ארור המן כו' שעל שני דברים אנו מודים לאל ביום הפורים א' מפלת המן וב' גדלת מרדכי וכו' יעו"ש
על ידי העיברי
ו' מרץ 08, 2019 8:42 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם
תגובות: 135
צפיות: 11309

Re: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם

כדכד כתב:עד כמה שזכור לי מובא במנהגי החת"ס שקרא פעמים


החת"ס גם תיקון כן בהמגילה כמש"כ בסוף ספר קסת הסופר שתיקן החת"ס ולהרוג, ושו"ת שבט סופר בסוף התשו' כתוב שיש בידו המגילה של החת"ס וגם תיקן לפניהם עי"ש.
על ידי העיברי
ו' ינואר 18, 2019 6:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: בחורשיא קא אכיל ליה!
תגובות: 16
צפיות: 704

Re: בחורשיא קא אכיל ליה!

ידוע הסיפור שפעם אחת כשיצא הגר"ח קניבסקי משמחה בב"ב וביקש מאחד שינהגו אותו במכונית שלו לביתו ברחוב רשב"ם, ואמר האיש שבודאי יעשה זאת להרב אבל מכיון שאין מקום דירתו בב"ב אינו יודע איפה הרחוב, הישב הגר"ח שגם הוא אינו יודע, שאל אותו האיש שהרי גמ' מפורשת שאמורא אחד [רבה או שמאול]...
על ידי העיברי
ה' ינואר 10, 2019 6:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא
תגובות: 9
צפיות: 474

Re: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי - פרשת בא

החת"ס כתוב בדרשותיו [ח"ב דף שצו טור ד'] שם החודש הלעז, ועי"ש בהג' שער יוסף.

וראה בקובץ אוצרות הסופר חלק ז' עמ' כ"ז מכתה בהגרי"נ שטרן בענ"ז.

ושמעתי שכך נהג החזון איש כדעת החת"ס.
על ידי העיברי
ד' ינואר 09, 2019 8:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם אדה"ר בתחילת יצירתו היה בדרגת חיה?
תגובות: 10
צפיות: 515

Re: האם אדה''ר בתחילת יצירתו היה בדרגת חיה?

וכבר ראיתי מזמן בס' 'selected writings' להג"ר שמעון שוואב מוואשיגטאן הייטס שיצא לחדש דבר נפלא בענ"ז בדרך אפשר, ותוכן דבריו שאדם הראשון היה הראשון עם נשמה חלק אלוקי ממעל אבל מין האנושי כבר ברא ה' לפנ"ז ואכן עד דור המבול היה בנמצא מין אדם כזה, דהיינו בני אדם בלי נשמה, ויוצ"ח אדם וח...
על ידי העיברי
ג' ינואר 01, 2019 6:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: תלישת ציפורן בשבת למנוע פיקוח נפש
תגובות: 9
צפיות: 412

Re: תלישת ציפורן בשבת למנוע פיקוח נפש

ראה תשובה מחודשת מאדמו"ר מביאין בשו"ת דעת משה, וראה בסוף התשו' [ד"ה ועי' בר"ן] להתיר למעשה עכ"פ איסור הוצאה בכרמלית, א"כ ה"נ אם עושה באופן שלא יעבור על דאורייתא. מיהו מדבריו שמענו שחשב סכנה זו ככל סכנות שבעולם, א"כ אפשר ששם שהתיר משום סכנת אשה מעוברת הוא אפי' ...
על ידי העיברי
ג' דצמבר 25, 2018 7:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה המצווה וקיום המצווה
תגובות: 27
צפיות: 1217

Re: מעשה המצווה וקיום המצווה

פרו ורבו שם סובר המנ"ח שהביאה הוא רק הכשר מצוה, ואינו אפילו מעשה מצוה (כמדומה) ידוע מש"כ בשו"ת הר צבי לחלוק ע"ד המנ"ח וס"ל שלא שייך שיהא חיוב לקיים מצוה שאינו בידו לעשותה דהיינו להוליד בנים דמפתחו ביד ה' אע"כ מצות פו"ר היינו המעשה [ההשתדלות] שעושה, ואכמ"...
על ידי העיברי
ה' דצמבר 20, 2018 8:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: שתי וערב ע"י האצבעות
תגובות: 4
צפיות: 211

Re: שתי וערב ע"י האצבעות

תודה לכולכם.
על ידי העיברי
ה' דצמבר 20, 2018 7:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: שתי וערב ע"י האצבעות
תגובות: 4
צפיות: 211

שתי וערב ע"י האצבעות

בזכרוני שבס' יסוד ושורש העבודה מביא [מהזוהר?] שאין לאחוז יד ביד היכא שאצבעות של יד אחד מונחים בין אצבעות יד השני, שעי"ז נראה כצלם, ידוע תמונת מגדולי ישראל שידם מונחים כן דע"כ לא חששו לדברי קבלה אלו להלכה, האם ידוע עוד מראה מקומות בענ"ז. וראו לציין לדברי הטור בהל' לולב שלא לנענע הלולב ...
על ידי העיברי
ב' נובמבר 26, 2018 7:05 am
פורום: חנוכה
נושא: שרגא בטיהרא - כשאור חשמל דלוק
תגובות: 19
צפיות: 1321

Re: שרגא בטיהרא - כשאור חשמל דלוק

לא ראיתי אף אחד שמכבה את החשמל ואדרבה ראיתי שכתבו שכיוון שיש חשמל הרי שא"צ שַמָּש. לגוף הענין יש ליישב בפשטות שהנרות צריכים להאיר החוצה ובחוץ יש חושך ולכן רואים את הנרות אך אם מדליקים כשיש אור יום אז הנרות אינם בולטים. א' לענין שמש פשוט שאינו דומה לאור של שלהבת לאור חשמל שמאיר יותר. ב' אה"...
על ידי העיברי
א' נובמבר 25, 2018 5:16 am
פורום: חנוכה
נושא: שרגא בטיהרא - כשאור חשמל דלוק
תגובות: 19
צפיות: 1321

שרגא בטיהרא - כשאור חשמל דלוק

בשו"ת רבי עקיבה יוסף או"ח ח"ב סי' ר"ח כתב לענין נר שבת [ונר חנוכה] שבזמן שמדליק אם או החשמל דלוק יש בעיה של שרגא בטיהרא [וידוע ד' האגרו"מ בזה ואכמ"ל], לפ"ז האם מעכב מצד הדין לסגור החשמל כשמדליקין נירות של חנוכה, או דילמא שהאי ענינא של שרגא בטיהרא שאמרו חז"ל [ת...
על ידי העיברי
ו' נובמבר 23, 2018 6:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: להסיר מכשול - מטבע עם צורת רבנים
תגובות: 21
צפיות: 1120

Re: להסיר מכשול - מטבע עם צורת רבנים

בענין המטבע- עי' שו"ת חת"ס ח"ו סי' ו', ושו"ת אפרקסתא דעניא ח"ג סי' קנ"א, וראה יערות דבש דרוש ב' שדיבר קשות נגד דברים אלו.


בענין צילום- עי' שו"ת רבי עקיבה יוסף [המ"מ מדיוק איננו זוכר כעת ועוד חזון למועד], ועי' ביערות דבש הנ"ל.
על ידי העיברי
ו' נובמבר 23, 2018 6:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיגריה אלקטרונית בהלכה
תגובות: 21
צפיות: 3126

Re: סיגרי' אלקטרוני - כשרות

אם יש חשש בשר וחלב אזי בודאי אסור דבו"ח אפי' שלא כדרך הנאה אסור כמש"כ הפת"ש ריש סי' פ"ז [ובאמת כאן אפשר שאכן הוא דרך הנאה] ולענין שאר מאכלות אסורות לכאו' השאלה הוא האם טעימה אסור בספק איסור עי' ריש סי' צ"ח שנחלקו בזה הט"ז והש"ך סי' מ"ב לענין מרה [עי"ש בפת...
על ידי העיברי
ה' נובמבר 15, 2018 6:45 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי ישעי' אשר זעליג מרגליות
תגובות: 12
צפיות: 1709

Re: רבי ישעי' אשר זעליג מרגליות

בספר חמרא טבא לרבו הרב מבארנוב זצ"ל שיצא לאור מחדש שנת תשע"ה בהתולדות שבסוף הספר יש כמה מעשיות אודותיו, עי"ש.
על ידי העיברי
ג' נובמבר 13, 2018 7:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחבר ספר על שם אשתו/אמו
תגובות: 14
צפיות: 549

Re: מחבר ספר על שם אשתו/אמו

מה שנכון נכון כתב:
כדכד כתב:
העיברי כתב:מהרשש"ך [סבא של הח"ס]- ע"ש הוריו

מהרשש"ך זה ראשי תיבות של שם המחבר ולא שם הספר או אשתו או אמו או הוריו

כך צ"ל: שם הספר הוא כוס הישועות, ובגימ' זהו שם המחבר ואשתו, והמחבר מסביר את הטעם שיש לרמוז ולכלול גם את שם האשה בספר.תודה, לזה כוונתי
על ידי העיברי
ב' נובמבר 12, 2018 8:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחבר ספר על שם אשתו/אמו
תגובות: 14
צפיות: 549

מחבר ספר על שם אשתו/אמו

צל"ח [להנוב"י]- ע"ש אמו
מהרשש"ך [סבא של הח"ס]- ע"ש הוריו
לב העיברי[לרבי עקיבה יוסף שלעיזנגר]- ע"ש הוריו
אהל לאה [מהכת"ס]- ע"ש אשתו


בבקשה לעוד דוגמאות.
על ידי העיברי
ב' נובמבר 05, 2018 6:56 am
פורום: אספקלריא
נושא: מהו לבוש יהודי?
תגובות: 163
צפיות: 5488

Re: מהו לבוש יהודי?

ראה מש"כ הגה"ק רבי עקיבה יוסף שלעיזנגר בספה"ק לב העיברי בהענין, ובמיוחד תעיין מש"כ מעשה נורא [דף כ"ד. בהערה] שהיה אצל הגה"ק רבי וואלף באסקאוויץ בנו של המחצית השקל
על ידי העיברי
ב' נובמבר 05, 2018 6:49 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש
תגובות: 265
צפיות: 8259

Re: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש

עי' בס' משכיל אל דל להגה"ק רבי הלל ל"ש מקאלאמיא [ח"א כלל י' פרט א'] ועמש"כ חתנו בלב העיברי [ח"א ד"ה הזהרו], שה אר"י הקדוש [שער הכוונות סעודת שחרית דשבת] שלא דיבר דיבור חול בשבת, ובלשון שלנו דיבר, ואמר דברי מוסר ותורה, ואמר, דהלשון שהסכימו היהודים והוא מיוחד ביניהם ...
על ידי העיברי
ב' אוקטובר 22, 2018 7:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר
תגובות: 128
צפיות: 11216

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

שר שלום- אחד מגדולי הראשונים

שר שלום- מבעלזא
על ידי העיברי
ב' אוקטובר 22, 2018 7:04 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: משה רעיא מהימנא - מרן החת"ס זי"ע
תגובות: 27
צפיות: 3077

Re: משה רעיא מהימנא - מרן החת"ס זי"ע

ברוז כתב:הלא יש ציור מפורסם של הגרעק"א וחברי בית דינו ?שמעתי שנמצא עכשיו תמונה הארגנלי.......האם אחד יכול להעלותן?
על ידי העיברי
ד' אוקטובר 17, 2018 8:03 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב מטשעבין זצוק"ל
תגובות: 190
צפיות: 25920

מתפעל כתב:מי כאן עם הגאון?


דעת סופר.jpeg
דעת סופר.jpeg (134.26 KiB) נצפה 1418 פעמיםעוד תמונה מהמעמד
על ידי העיברי
ד' אוקטובר 17, 2018 7:50 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: משה רעיא מהימנא - מרן החת"ס זי"ע
תגובות: 27
צפיות: 3077

תמונת מרן החתם סופר

לפני חודש יצא לאור ספר חדש על החתם סופר באנגלית ועליו תמונה [לא כ"כ] חדש, וגם ידוע שיש עוד תמונה של החתם סופר עם זקן לבן, וגם שמעתי שיש תמונה כשעומד ביחד עם אשתו הרבנית [לא התמונה של הרבנית שנתפרסם לפני זמן].

בבקשה תחכים אותי אודות כל אחד ואחד, ולהעלותן .....
על ידי העיברי
ו' אוקטובר 12, 2018 7:02 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7768
צפיות: 821917

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

אולי זה הגר"ד שפרבר מבראשוב.

וראה לעיל עמוד 7 שכבר טעו בין הגרצפ"פ להגר"ד שפרבר [דשם בודאי באב"ד בראשוב מיירי והוא תמונה מפורסם כשיצא מבית נשיא המדינה להשתדל אודות גיוס בנות]

להשוות
על ידי העיברי
ו' אוקטובר 12, 2018 6:27 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרי"א הלוי הרצוג - כינוסי הלומדים בביתו בימי שישי
תגובות: 122
צפיות: 13352

Re: הגרי"א הלוי הרצוג - כינוסי הלומדים בביתו בימי שישי

שמעתי שפעם אחת עלה על שלחן הלומדים שאלה בהל' התליות בארץ ולא מצאו הגאונים פתרון עד שכנס הגר"ד שפרבר אב"ד בראשוב ופנה הרב הרצוג לחוות דעתו ואמר שדבר זה הוא ירושלמי מפורשת, והתפעלו כולם ושאלו אותו איך זכר הירשלמי, והישב שהתיו"ט באיזה מקום הביא הירושלמי.
על ידי העיברי
ד' אוקטובר 10, 2018 6:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 53999

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

מתנצל שאין לי כח לבדוק ולמצוא את השקר שבדברי אותם מגמתיים. אבל זה לא כל כך מטריד אותי , כי זה ודאי שמנהג פרשבורג לפני המלחמה היה כ'רבינו תם', וחיכו פחות מ72 דקות (ראה הזמנים בהלכה חלק ב פרק מו). וההסבר לזה הוא כמו שכתבתי למעלה, שבני ונכדי החתם סופר החליטו לבעוט במורשתו ולחלל שבת באותו זמן, כי כנראה...
על ידי העיברי
ו' ספטמבר 14, 2018 7:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בחיוב הבדלה
תגובות: 1
צפיות: 161

Re: שאלה בחיוב הבדלה

הנה עי' משנ"ב סי' רצ"ט סקל"ה וז"ל בא"ד, אבל לענין טעימה אסור וכו'.
ועי' בשעה"צ ס"ק ח' שכ' בסו"ד בזה"ל ומותר לגמור סעודתו עכ"ל, ושם במי שהתחיל בהיתר ובאמצע סעודתו אמר ברוך המבדיל מתירין דוקא לגמור, אבל בניד"ד שהתחיל באיסור לכאו' עליו להפסיק.
על ידי העיברי
ו' ספטמבר 07, 2018 8:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוה או עבירה שעדיין אינו מבורר כשעושה המעשה
תגובות: 12
צפיות: 798

Re: מצוה או עבירה שעדיין אינו מבורר כשעושה המעשה

כעת עלה ברעיוני עוד דוגמה: רמב"ם פ"ב מהל' תשובה ה"א, איזו תשובה גמורה זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשות ופירש ולא עשה מפני התשובה לא מיראה ולא מכשלון כח כיצד הרי שבא על אשה בעבירה ולאחר זמן נתייחד עמה ועומד באהבתו בה ובכוח גופו ובמדינה שעבר בה ופירש ולא עבר זה הוא בעל תשובה גמו...
על ידי העיברי
ו' ספטמבר 07, 2018 6:04 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: סיפורו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר, ותובנות היסטוריוגרפיות
תגובות: 69
צפיות: 12992

Re: סיפורו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר, ותובנות היסטוריוגרפיות

ידוע שיש מכתב מהייטב לב (ומעוד גדולי הונגריה) בו הוא תומך בפעולות ההתישבות של רעי"ש, והאדמו"ר מסאטמר זצוק"ל, כשהיה בארץ ביקש מנכדו של רעי"ש (שכחתי את שמו אולי ר' הלל שלזינגר) שהיה מחברי הבד"ץ, לראות את כתב יד זקנו הייטב לב. לאחר שעיין במכתב הפטיר, אכן לו רעי"ש היה עושה...
על ידי העיברי
ב' ספטמבר 03, 2018 7:32 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: סיפורו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר, ותובנות היסטוריוגרפיות
תגובות: 69
צפיות: 12992

Re: סיפורו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר, ותובנות היסטוריוגרפיות

ידוע שיש מכתב מהייטב לב (ומעוד גדולי הונגריה) בו הוא תומך בפעולות ההתישבות של רעי"ש, והאדמו"ר מסאטמר זצוק"ל, כשהיה בארץ ביקש מנכדו של רעי"ש (שכחתי את שמו אולי ר' הלל שלזינגר) שהיה מחברי הבד"ץ, לראות את כתב יד זקנו הייטב לב. לאחר שעיין במכתב הפטיר, אכן לו רעי"ש היה עושה...
על ידי העיברי
ה' אוגוסט 30, 2018 7:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוה או עבירה שעדיין אינו מבורר כשעושה המעשה
תגובות: 12
צפיות: 798

Re: מצוה או עבירה שעדיין אינו מבורר כשעושה המעשה

עלה ברעיוני שתי דגמאות: א' . קידוש במקום סעודה - דבשעה שמקדש עדיין אינו במקום סעודה אלא כששוב למעשה אוכל סעודתו. ב' . מלאכת בורר - דאופן המותר אינו כ"א כשבפועל אוכלו לאלתר וזה אינו מבורר עד שלמעשה אוכלו. 2) האם ד"ז תלי' בדין ברירה? [לענין בורר לכאו' אין שייכות עי' שו"ת רב פעלים סי' י...
על ידי העיברי
ד' אוגוסט 29, 2018 3:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוה או עבירה שעדיין אינו מבורר כשעושה המעשה
תגובות: 12
צפיות: 798

Re: מצוה או עבירה שעדיין אינו מבורר כשעושה המעשה

כמדומני שהדוגמא של 'בורר בשבת' אינה מדוייקת שם כבר מבורר בשעת מעשה הברירה, היות ואם בורר 'על מנת' לאכול לאלתר, אם שוב נמלך ולא אכל - לא עבר שום עבירה, כמבואר בפוסקים ריש שי"ט [והפמ"ג כ' שלכתחילה לא אריך למיעבד הכי להמלך - והשעה"צ פקפק על זה]. ומאידך אם בירר על מנת לאכול לאחר זמן - בפ...
על ידי העיברי
ג' אוגוסט 28, 2018 7:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוה או עבירה שעדיין אינו מבורר כשעושה המעשה
תגובות: 12
צפיות: 798

Re: מצוה או עבירה שעדיין אינו מבורר כשעושה המעשה

לא הבנתי איך יהיה זה שייך לדין ברירה. ברירה פירושו שהוברר דבר למפרע שבשעה שעשה המעשה היה כאילי המציאות של עכשיו היה אז, א"כ האם בכגון קידוש במקום סעודה שמהני במה שאוכל לאחר קידוש הוא מכח חי' דין ברירה. ונ"מ לדידן דנקטינן כמ"ד אין ברירה עכ"פ במידי דאורייתא, ליכא למימר שקידוש במקו...
על ידי העיברי
ג' אוגוסט 28, 2018 6:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוה או עבירה שעדיין אינו מבורר כשעושה המעשה
תגובות: 12
צפיות: 798

מצוה או עבירה שעדיין אינו מבורר כשעושה המעשה

עלה ברעיוני שתי דגמאות: א' . קידוש במקום סעודה - דבשעה שמקדש עדיין אינו במקום סעודה אלא כששוב למעשה אוכל סעודתו. ב' . מלאכת בורר - דאופן המותר אינו כ"א כשבפועל אוכלו לאלתר וזה אינו מבורר עד שלמעשה אוכלו. ושאלתי ובקשתי הוא בשני דברים: 1) האם יש עוד דגמאות? 2) האם ד"ז תלי' בדין ברירה? [לעני...
על ידי העיברי
ג' אוגוסט 28, 2018 5:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר
תגובות: 128
צפיות: 11216

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

מהר"מ סופר - מפרעשבורג - החת"ס מהר"מ סופר - מפעשווארסק וכבר טעה בזה השד"ח [פאת השדה מערכת בין המצרים סי' א' אות ג' ד"ה והשגתי] כשמעתיק דברי הבני יששכר [מאמרי חודש תמוז אב מאמר א' מהות החדשים אות יו"ד] שכתוב בא"ד שבבחרותו היה משמש להגאון החתם סופר שהיה צדיק ובעל מדר...
על ידי העיברי
ב' אוגוסט 20, 2018 6:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה בור ע''ג בור
תגובות: 9
צפיות: 1021

Re: מקוה בור ע''ג בור

ונהפוך הוא עי' שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ג סי' ס"ה, דמפורש בד' כד' הדברי יואל ודעמי' בדעת הדברי חיים
על ידי העיברי
ג' אוגוסט 14, 2018 2:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: חזרה בתשובה בחלום
תגובות: 12
צפיות: 766

Re: חזרה בתשובה בחלום

נפלאתי מאד על מה שדחו שאלת חכם בשתי ידים בלי להכנס כלל לשקו"ט בדברי הפוס' המדברים מענין לענין באותו ענין, ראשית כל ידוע ד' החת"ס בתשו' חיו"ד סי' רכ"ב [ד"ה אבל] בענין הנודר בחלום וז"ל וצ"ל משום דאין מראין לאדם אלא מהרהורי דיומא וכו' וחששו שמא קיבל בלב בהקיץ דבר זה, ...
על ידי העיברי
ג' אוגוסט 14, 2018 1:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר
תגובות: 128
צפיות: 11216

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

המקנה [בפתח] - ההפלא"ה
המקנה [בחירק] - רבי אליעזר זוסמאן סופר מפאקש

שבט סופר - בן הכת"ס
שבט סופר - בן רבי צבי הירש ארנפלד חתן החת"ס
על ידי העיברי
ג' אוגוסט 14, 2018 1:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקת מוך דחוק
תגובות: 9
צפיות: 696

Re: בדיקת מוך דחוק

וראה משנת יעקב [שו"ת ח"ג בהג' לסי' קצ"ו], דאשה שסתרה בז' נקיים כגון שהורה חכם על בדיקתה שאיננה טהורה, אין מורין לה לעשות הפס"ט עם מוך דחוק....

עבור לחיפוש מתקדם