מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1022 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אהרן תאומים
ג' אוקטובר 20, 2020 5:14 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין נח: וכמה עומקו של גיא אמר רב יוסף אלפים .... הגיע להר מבליעו וחוזר למידתו: אמר רבא לא שנו אלא בהר המתלקט י' מתוך ד' (רש"י)אבל אם היה חוט המשקולת יורד כנגדו. שפתו זקופה מאד שאין מתרחקת שפת תחתיתו מכנגד שפת גובהו ד''א אין מידת מדרונו ממעט מידת התחום ע''י קידור אלא נכנס לתוכו ומודד קרקעית...
על ידי אהרן תאומים
ג' אוקטובר 20, 2020 5:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין נז: א''ל רב ספרא לרבא הרי בני אקיסטפון דמשחינן להו תחומא מהאי גיסא דארדשיר ובני (תחומא) דארדשיר משחינן להו תחומא מהאי גיסא דאקיסטפון הא איכא דגלת דמפסקא [נהר חידקל] בבא מציעא עז. ואמר רבא האי מאן דאוגיר אגורי לדוולא ופסק נהרא בפלגא דיומא אי לא עביד דפסיק פסידא דפועלים עביד דפסיק אי בני מתא ...
על ידי אהרן תאומים
ג' אוקטובר 20, 2020 4:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין נו. כאן בימות החמה כאן בימות הגשמים בבא מציעא עו: והכי קאמר חביבי אמר אי הואי אנא לא הוה יהיבנא ליה כלל ואת אמרת כפועל בטל אלא קשיא הך לא קשיא הא דסיירא לארעיה מדאורתא הא דלא סיירא לארעיה מאורתא כי הא דאמר רבא האי מאן דאגר אגירי לרפקא ואתא מטרא ומלייה מיא (רש"י) חביבי אמר. דודי ר' חייא...
על ידי אהרן תאומים
ג' אוקטובר 20, 2020 4:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין נה. לא בשמים היא ולא מעבר לים היא לא בשמים היא שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה ואם מעבר לים היא אתה צריך לעבור אחריה רבא אמר לא בשמים היא לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים ולא תמצא במי שמרחיב דעתו עליה כים רבי יוחנן אמר לא בשמים היא לא תמצא בגסי רוח ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ו...
על ידי אהרן תאומים
ג' אוקטובר 20, 2020 4:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין נד. א''ר (אליעזר) מאי דכתיב {משלי א-ט} וענקים לגרגרותיך אם משים אדם עצמו כענק זה [תכשיט] שרף על הצואר ונראה ואינו נראה
בבא מציעא עד: (רש"י) ההוא גברא דיהיב זוזי לנדוניא דבי חמוה. ופסק עם מוכרי נדוניא תכשיטי הבנות ונתן להם מעות להיות מוכנים ליום פלוני ועשאו חמיו שליח לפסוק:
על ידי אהרן תאומים
ג' אוקטובר 20, 2020 4:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין נג: אמרו ליה גלילאה שוטה חמר למירכב או חמר למישתי
בבא מציעא עג. והחמרין מעלים במקום היוקר כבמקום הזול
על ידי אהרן תאומים
ג' אוקטובר 20, 2020 4:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין נב. רב יהודה בר אישתתא אייתי ליה כלכלה דפירי לרב נתן בר אושעיא בבא מציעא עב: היכי משכחת לה מתניתין בחיטי דאכלבי וארבי דמשוך תרעיה טפי ת''ר אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער (רש"י) באכלבי וארבי. משיתחילו בעלי בתים ואוצרי פירות לפתוח אוצרותיהם וספינות באות בנהר המביאות תבואה למכור:
על ידי אהרן תאומים
ו' אוקטובר 16, 2020 8:16 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו המקור למה שקופצים במשה אמת ותורתו אמת
תגובות: 36
צפיות: 10346

Re: מהו המקור למה שקופצים במשה אמת ותורתו אמת

בן נ' אנוכי ופעם ראשונה השנה ראיתי שקופצים כי התפללתי במנין באהל בחצר, הסתכלתי על זה מוזר ואמרתי לבני שזה משונה שכולם קופצם בכזה דביקות מתוזמנת, וחשבתי בלבי שבטח הם מבית כנסת אחר שמישהוא המציא את זה וכולם אחריו וזה הפך לחוב ומנהג, והנה אני רואה כאן להפתעתי שקיים כזה דבר ולא רק במאנטריאל, ופלא שלא יד...
על ידי אהרן תאומים
ב' אוקטובר 12, 2020 2:58 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: שם לספר במסכת מעילה
תגובות: 6
צפיות: 388

Re: שם לספר במסכת מעילה

דש בעקביו
על ידי אהרן תאומים
ה' אוקטובר 08, 2020 10:32 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין נא: א''ר יהודה מעשה באנשי בית ממל ובאנשי בית גוריון בארומא שהיו מחלקין גרוגרות וצימוקין לעניים בשני בצורת ובאין עניי כפר שיחין ועניי כפר חנניה ומחשיכין על התחום למחרת משכימין ובאין בבא מציעא עא . דתני רב יוסף {שמות כב-כד} אם כסף תלוה את עמי את העני עמך עמי ונכרי עמי קודם עני ועשיר עני קודם ...
על ידי אהרן תאומים
ד' אוקטובר 07, 2020 9:28 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: אשכול לנדבקים בלבד!
תגובות: 5
צפיות: 611

Re: אשכול לנדבקים בלבד!

קשה לי להתחבר לרעיון של שכני ובכלל לקשור את זה לחסידות, אני לא נתקלתי בתופעת זלזול בקדושת החיים במכוון בנהיגה ואם מישהוא נתלה בהתנהגותו הפרועה באילן תירוצים זה בכל אופן לא מורה על דרך, אין כוונתי בכלל לבקר התנהגות העדר וההדר התנהגות באופן כללי, אני בהחלט חושב שראוי להתייחס בכובד ראש ובמציאת דרך נכונ...
על ידי אהרן תאומים
ד' אוקטובר 07, 2020 7:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין נ. שאני מעשר בהמה דאיתיה בזה אחר זה בטעות (רש"י) שאני מעשר בהמה דאיתיה בזה אחר זה בטעות. כגון אם טעה בעשירי וקראו תשיעי ולאחד עשר עשירי קדוש אחד עשר משום קריאת השם וקרב שלמים דתנן כו' ובפרק בתרא ד בכורות ילפינן מקראי הלכך כי קראן כאחד לא מעכב י''א על העשירי מלחול עליו שם גמור דהא י''א ...
על ידי אהרן תאומים
ד' אוקטובר 07, 2020 7:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין מט. וכגון זה כופין על מדת סדום (רש"י) מדת סדום. דאפילו מידי דלא חסר ביה לא מהני לחבריה והכא על כרחיה דחינן ליה גביה: מדת סדום. שלי שלי: בבא מציעא סט. כגון דאית ליה בהמה לדידיה דאמרי אינשי גביל לתורא גביל לתורי (רש"י) דאמרי אינשי גביל לתורא גביל לתורי. באותו טורח שאתה מגבל סובין וש...
על ידי אהרן תאומים
ד' אוקטובר 07, 2020 4:07 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: אשכול לנדבקים בלבד!
תגובות: 5
צפיות: 611

Re: אשכול לנדבקים בלבד!

אסביר ראשית למה הכותרת לנדבקים בלבד, כי עכשיו אני מבין יותר טוב קצת על מה מדובר, ואת מה ששאלתי אני מפנה אכן לכולם, מדוע אין חשיבה טוטאלית יותר ומכוונת איך מתנהלים עד לחיסון, בעבר ובאכולות כאן נידונו פסקי הוראה מדורות עברו וכל מיני מציאות ועובדות נמצאו, זה יפה זה מעניין אבל דרך מוחלטת להתנהגות בימנו ...
על ידי אהרן תאומים
ד' אוקטובר 07, 2020 6:55 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: אשכול לנדבקים בלבד!
תגובות: 5
צפיות: 611

אשכול לנדבקים בלבד!

יופי אני שייך למאומתים, מחר אני יוצא מבידוד לפי הוראת הרשויות בקנדה המתנתי עשרה ימים מהתגלות התסמין המובהק (חום 38 מעלות) שלשמחתי היה לי אותו כ6 שעות בלבד, ולא נפגע לי הריח וב"ה שלומי טוב, אלא שנוות ביתי סובלת החום לא יורד והסוכר עלה ובקיצור לא מרגישה טוב כלל, עוד חלק מילדינו 24 20 ג"כ חלו...
על ידי אהרן תאומים
ב' אוקטובר 05, 2020 5:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין מח. ורבנן התם אוושי דיורין הכא לא אוושי דיורין:
בבא מציעא סח. ואמר רב אשי אמרו לי סבי דמתא מחסיא מאי משכנתא דשכונה גביה למאי נפקא מינה לדינא דבר מצרא(רש"י) דשכונה גביה. אין שכן קרוב ממנו ואם בא הלוה למוכרה אין בבעל מצריה שכן טוב לקנותה כזה:
על ידי אהרן תאומים
ב' אוקטובר 05, 2020 5:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין מז. אלא מהא דתנן היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיהו לה שלשה חדשים וכן שאר כל הנשים לא ינשאו ולא יתארסו עד שיהו להן שלשה חדשים אחד בתולות ואחד בעולות אחד אלמנות ואחד גרושות אחד ארוסות ואחד נשואות ר' יהודה אומר נשואות יתארסו וארוסות ינשאו חוץ מארוסה שביהודה מפני שלבו גס בה ר' יוסי אומר כל הנשי...
על ידי אהרן תאומים
ב' אוקטובר 05, 2020 5:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין מו: ולא אמרו לערב חצירות אלא כדי שלא לשכח תורת עירוב מן התינוקות (רש"י) ולא אמרו לערב בחצירות אלא שלא לשכח את התינוקות. שלא לשכח תורת עירוב מדורות הבאין אבל עיקר עירוב בתחומין הוא: בבא מציעא סו. עבד רב נחמן עובדא גבי ריש גלותא כשמעתיה קרעיה רב יהודה לשטריה אמר ליה ריש גלותא רב יהודה קר...
על ידי אהרן תאומים
ב' אוקטובר 05, 2020 4:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין מה. דרש רבי דוסתאי דמן בירי מאי דכתיב {שמואל א כג-א} ויגידו לדוד לאמר הנה פלשתים נלחמים בקעילה והמה שוסים את הגרנות תנא קעילה עיר הסמוכה לספר היתה והם לא באו אלא על עסקי תבן וקש דכתיב והמה שוסים את הגרנות
בבא מציעא סה. אם לגורן בשנים עשר מנה אסור:
על ידי אהרן תאומים
ה' אוקטובר 01, 2020 5:21 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין מד: הנהו זיקי דהוה שדיין בריסתקא דמחוזא בהדי דאתא רבא מ פירקיה אעלינהו ניהליה לשבתא אחריתי בעי עיילינהו ואסר להו דהוה ליה כלדעת ואסור (רש"י) זיקי. נודות ושל רבא הוו: ריסתקא. רחוב העיר רה''ר: בהדי דאתי רבא מפירקיה. והיה גדוד דשומעי הדרשה באין אחריו נטלן שמש והביאן בתוך מחיצות הבאין: בבא...
על ידי אהרן תאומים
ה' אוקטובר 01, 2020 5:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין מג. תא שמע הני שב שמעתא דאיתאמרן בצפר' בשבתא קמיה דרב חסדא בסורא בהדי פניא בשבתא קמיה דרבא בפומבדיתא מאן אמרינהו לאו אליהו אמרינהו אלמא אין תחומין למעלה מעשרה לא דלמא יוסף שידא אמרינהו בבא מציעא סג: בה ורב יוסף דאמרי תרוייהו מאי טעמא אמרו רבנן פוסקין על שער שבשוק ואע''פ שאין לו דאמר ליה שקי...
על ידי אהרן תאומים
ה' אוקטובר 01, 2020 4:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין מב: הוליכוהו לעיר אחרת ונתנוהו בדיר או בסהר רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה אומרים מהלך את כולה ורבי יהושע ורבי עקיבא אומרים אין לו אלא ארבע אמות בבא מציעא סב. שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים אם שותין שניהם מתים ואם שותה אחד מהן מגיע לישוב דרש בן פטורא מוטב שישתו שניהם וימותו...
על ידי אהרן תאומים
ה' אוקטובר 01, 2020 4:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין מא: ג' אין רואין פני גיהנם אלו הן דקדוקי עניות וחולי מעיין והרשות (רש"י) והרשות. מי שיש לו נושין : בבא מציעא סא: אמר רבא למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים ברבית יציאת מצרים גבי ציצית יציאת מצרים במשקלות אמר הקב''ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור אני הוא שעתיד ליפר...
על ידי אהרן תאומים
ה' אוקטובר 01, 2020 4:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין מ: ליתביה לינוקא לית הלכתא כרב אחא דילמא אתי למסרך (רש"י) דאתי למיסרך. התינוק לאחר המנהג זה ולשתות ביום הכפורים אחר שיגדיל:
בבא מציעא ס. רבי יהודה אומר לא יחלק החנוני קליות ואגוזין לתינוקות מפני שהוא מרגילן לבא אצלו
על ידי אהרן תאומים
ה' אוקטובר 01, 2020 4:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין לט. מודים חכמים לרבי אליעזר בר''ה שהיה ירא שמא תתעבר (רש"י)מודים חכמים. אע''ג דפליגי עליה דר''א בשבת ויו''ט הכא מודו דב' ימים טובים של ר''ה ב' קדושות הן דחד מינייהו חול ומשום ספיקא דלא ידעינן אי עברוהו ב''ד וקדשו ירחא ביום ל''א והוה ליה ראשון חול או ביום ל' נקבע והוי שני חול הוא דעבדי ...
על ידי אהרן תאומים
ה' אוקטובר 01, 2020 4:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין לח: (תוספות) אמר רבה משום הכנה דתניא. ר''ת מחק מספרו וכו'
בבא מציעא נח: (רש"י) איסמייה. אסיר משנה זו מגירסתי:
על ידי אהרן תאומים
ה' אוקטובר 01, 2020 4:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין לז: ומודה רבי יוסי באומר מעשר שיש לי בתוך ביתי יהא מחולל על סלע חדשה שתעלה בידי מן הכיס שחילל
בבא מציעא נז. דאמר שמואל הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה מחולל
על ידי אהרן תאומים
ד' ספטמבר 30, 2020 7:34 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: 'אמורא היה תופס לשונו' - בעניניים הלכתיים
תגובות: 68
צפיות: 13707

Re: 'אמורא היה תופס לשונו' - בעניניים הלכתיים

מיללער כתב:
מיללער כתב:בעי רבי ירמיה כשיר מהו כשורה מהו

נזכר במס' בבא מציעא (כה.) כלפי מציאה של מעות אם הוי דרך הינוח או דרך נפילה, ואותו לשון במס' נדה (נח.) לגבי כתם שנמצא.

וכן במס' בבא בתרא קג. באותו לשון לגבי טרשים באמצע שדה

פלא שנשמט ממך שכתבתי לך זאת כאן באשכול
על ידי אהרן תאומים
ו' ספטמבר 25, 2020 11:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין לו. בעא מיניה רבא מרב נחמן ככר זו היום חול ולמחר קדש ואמר עירבו לי בזה מהו א''ל עירובו עירוב היום קדש ולמחר חול ואמר עירבו לי בזה מהו א''ל אין עירובו עירוב מאי שנא א''ל לכי תיכול עליה כורא דמלח' (רש"י) לכי תיכול עלה כורא דמילחא. לכשתמדוד כור של מלח על דבר זה ותתנהו לי אומר לך טעמו: בבא...
על ידי אהרן תאומים
ו' ספטמבר 25, 2020 11:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין לה. נתגלגל חוץ לתחום נפל עליו גל או נשרף תרומה ונטמאת מבעוד יום אינו עירוב משחשיכה הרי זה עירוב (רש"י) תרומה ונטמאת. דלא חזיא לא לדידיה ולא לאחריני: בבא מציעא נה: חמשה חומשין הן אלו הן האוכל תרומה ותרומת מעשר ותרומת מעשר של דמאי והחלה והבכורים מוסיף חומש (רש"י) האוכל תרומה. בשוגג ...
על ידי אהרן תאומים
ו' ספטמבר 25, 2020 11:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין לד. (רש"י) ואי איכא כוותא ומיתנא כו'. ...היה קורא בראש הגג ונתגלגל הספר מידו אפילו בארץ עצמו גוללו אצלו שאין לך דבר שהוא משום שבות עומד בפני כתבי הקודש אלמא היכא דאיגודו בידו שבות בעלמא הוא ואתי אליבא דרבי דאמר לא גזרו על השבות בין השמשות: בבא מציעא נד. אתגלגל מלתא ומטא לקמיה דרבא גלגו...
על ידי אהרן תאומים
ו' ספטמבר 25, 2020 11:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין לג. וחכמים אומרים כל מקום שאסור ליטלו (משם לאכלו) אין עירובו עירוב בבא מציעא נג: והאמר רבא מחיצה לאכול דאורייתא מחיצות לקלוט דרבנן (מחיצות חומת ירושלים) יש לדו בהיכי תמצי שרצה לילך 2002 אמות ורצה לקנות שביתה בשתי אמות מחוץ לחומה והניח העירוב בחלון החומה שאין בו ד והוא מקום פטור ואינו יכול ל...
על ידי אהרן תאומים
ה' ספטמבר 24, 2020 4:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין לב: כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות (רש"י) בין השמשות. שהיה שעת קניית עירוב וכיון דההיא שעתא מצי שקיל ליה נמצאת סעודה הראויה לו באותה שעה ותו לא איכפת לן. לא גזרו עליו בין השמשות דכיון דבין השמשות ספיקא הוא ושבות דרבנן הוא לא גזור ולקמן (לג.) מפרש מאי רבי ומאי רבנן: בבא מ...
על ידי אהרן תאומים
ה' ספטמבר 24, 2020 4:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין לא: פשיטא לא צריכא שפדאן ולא פדאן כהלכתן מעשר שפדאו על גב אסימון ורחמנא אמר {דברים יד-כה} וצרת הכסף כסף שיש עליו צורה הקדש שחיללו על גב קרקע דרחמנא אמר ונתן הכסף וקם לו: (רש"י)אסימון. מעה בלא צורה פנטו''ן בלע''ז: ונתן הכסף. במקדיש שדהו כתיב ויסף חמישית כסף ערכך (ויקרא כז): בבא מציעא נא...
על ידי אהרן תאומים
ה' ספטמבר 24, 2020 4:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין ל. אבל בגדי עשירים לעניים לא בבא מציעא נ: אמר רב נחמן לא שנו אלא לוקח אבל מוכר לעולם חוזר (רש"י) לא שנו. בכדי שיראה: אלא לוקח. שמקחו בידו ויכול להראות': מוכר. שאין בידו מה להראות ולימלך אינו מכיר באונאתו עד שיראה טלית אחרת כדמותה נמכרת בדמים יקרים הלכך לעולם חוזר אם לא נתייקרו טליתות ב...
על ידי אהרן תאומים
ב' ספטמבר 21, 2020 8:57 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור ל: סימן טוב כשבמהלך הלימוד יש פסוק מפרשת השבוע
תגובות: 26
צפיות: 1909

לימוד גמרא הנפגשת בדיוק בפרשת השבוע

מפעם לפעם הן בלימוד הדף היומי והן בלימוד באופן כללי נתקל בעניני פרשת השבוע, האם יש מי שמדבר על זה או כותב שזה מראה לימוד תורה לשמה
על ידי אהרן תאומים
ד' ספטמבר 16, 2020 7:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

לכל הלומדים כפליים לתושיה, לוח הלימוד לשנת תשפא , כולל מקום לציון נלמד ב: חברותא וכדו' וכולל מקום לכתיבת ציונים לשעשועי אורייתא, אשמח מאוד לסיוע בזה להעלות רעיונות וכד' ועם סיום שנת תשפ נאחל לכל עם ישראל תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה בכפליים , וברכת כה לחי למוסיפי הדף שזכו ללמוד בשנה זו מתחילת ...
על ידי אהרן תאומים
א' ספטמבר 13, 2020 4:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 258
צפיות: 93601

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

יפה, תשפ"א ר"ת תוקעים שופר פעם אחת
על ידי אהרן תאומים
ש' ספטמבר 12, 2020 12:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין כט: אבל הכא לא דעבידי אינשי דשתו כסא בצפרא וכסא בפניא וסמכי עילויהו [לעירוב בערב שבת]
בבא מציעא מט. בדידי הוה עובדא ההוא יומא אפניא דמעלי שבתא [ערב שבת]
על ידי אהרן תאומים
ש' ספטמבר 12, 2020 12:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 318
צפיות: 30793

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

עירובין כח: ר' זירא כי הוה חליש מגרסיה הוה אזיל ויתיב אפיתחא דרב יהודה בר אמי אמר כי נפקי ועיילי רבנן איקום מקמייהו ואקבל בהו אגרא נפק אתא ינוקא דבי רב א''ל מאי אגמרך רבך א''ל כשות בורא פרי האדמה חזיז שהכל נהיה בדברו אמר ליה אדרבה איפכא מיסתברא האי מארעא קא מרבי והאי מאוירא קא מרבי והלכתא כינוקא דב...

עבור לחיפוש מתקדם