מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 827 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אהרן תאומים
ד' יולי 08, 2020 9:43 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10464

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

ועוד יותר אפילו כאן בעמוד מביא רש"י א''ל רבא כו' אלא אמר כו'. ולרבא דמוקי אליבא דרבי נחמיה דלצורך גופו ולצורך מקומו מותר ע''כ האי לצורך גופו כגון שזה התשמיש מיוחד לו דתניא לקמן בפרק חבית (שבת דף קמו.) רבי נחמיה אומר אפילו תרווד ואפילו טלית אין ניטלין אלא לצורך תשמישן והנה גם בביצה לב מביא רש&qu...
על ידי אהרן תאומים
ג' יולי 07, 2020 9:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10464

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קכא: רש״י ד״ה ואותן חסידים - השונאין אותו על כך אין רוח חכמים עריבה עמהם להיות נוחה ומיושבת במה שרואין במדת חסידים הללו דשפיר עביד דאי לא מזיקין השתא סופן להזיק בשעת כעסן לכאורה קשה, הרי לשון הגמרא הוא ״אין רוח חסידים נוחה הימנו״ ומדוע נקט רש״י שהם שונאים אותו. הוא ע"פ לשון רש"י בהמשך בני...
על ידי אהרן תאומים
ג' יולי 07, 2020 9:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10464

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

שמואל דוד כתב:קיט.

רש״י ד״ה אותבה בסייניה - עשה לו כובע של לבד ושבצו במשבצות של זהב וקבע בו מרגליות וקבע את זו עמהם

מנא ליה לרש״י כל זה שהכובע היתה של לבד, וששבצו במשבצות זהב, ושקבעו אותו מרגלית עם שאר מרגליות וצ״ע.

https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=50537
על ידי אהרן תאומים
ש' יולי 04, 2020 3:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 197
צפיות: 17980

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת ק. ונגע טבול יום בשמן לא פסל
בבא קמא פב. עשרה תקנות תיקן עזרא שקורין במנחה בשבת וקורין בשני ובחמישי ודנין בשני ובחמישי ומכבסים בחמישי בשבת ואוכלין שום בערב שבת ושתהא אשה משכמת ואופה ושתהא אשה חוגרת בסינר ושתהא אשה חופפת וטובלת ושיהו רוכלין מחזירין בעיירות ותיקן טבילה לבעלי קריין:
על ידי אהרן תאומים
ש' יולי 04, 2020 3:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 197
צפיות: 17980

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת צט.: בור ברה''ר עמוקה י' ורחבה ארבעה אין ממלאין הימנה בשבת אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוה י' טפחים ואין שותין הימנה בשבת אא''כ הכניס לה ראשו ורובו ובור וחוליתה מצטרפין לעשרה בבא קמא פא: ומעין היוצא תחילה בני העיר מסתפקין ממנו ..... ונפנין לאחורי הגדר ואפילו בשדה שהיא מלאה כרכום אמר רב אחא בר יעקב ...
על ידי אהרן תאומים
ש' יולי 04, 2020 2:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 197
צפיות: 17980

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת צח: ועשית יריעות עזים לאהל וגו' ..... לאשה שמהלכת בשוק ושפוליה מהלכין אחריה
בבא קמא פ. והביאו לו עז וקשרו לו בכרעי המטה..... ומעשה באשה אחת שהיה בנה מיצר לה וקפצה ונשבעה כל מי שיבא איני מחזירתו וקפצו עליה בני אדם
על ידי אהרן תאומים
ש' יולי 04, 2020 2:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 197
צפיות: 17980

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת צז. אמר לו רבי יהודה בן בתירא עקיבא בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין אם כדבריך התורה כסתו ואתה מגלה אותו ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צדיק ואלא הכתיב בם ההוא בנזיפה בעלמא תניא כמאן דאמר אף אהרן נצטרע דכתיב {במדבר יב-י} ויפן אהרן אל מרים והנה מצורעת תנא שפנה מצרעתו אמר ריש לקיש החושד בכשרים...
על ידי אהרן תאומים
ש' יולי 04, 2020 2:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 197
צפיות: 17980

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת צו. פליגי בה תרי אמוראי במערבא רבי יוסי בר' אבין ור' יוסי בר זבדא חד אמר כמוציא רמון וחד אמר כשורש קטן וסימניך אחד המרבה ואחד הממעיט (רש"י)אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין כו'. ברייתא היא (מנחות קי.) והיא לך לסימן שאחד מן האמוראים ריבה לשער בגדול שבשלשתן ואחד ממעט לשער בקטן שבשלשתן ולא ב...
על ידי אהרן תאומים
ש' יולי 04, 2020 2:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 197
צפיות: 17980

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת צה: (רש"י) ועדיין כלי הוא לקדש בו מי חטאת. כלומר אם כלי שלם היה וניקב כמוציא משקה עדיין כל תורת כלי עליו ואפי' לקדש בו מי חטאת באפר פרה דבעינן כלי ראוי דכתיב (במדבר יט) מים חיים אל כלי וכ''ש שמקבל טומאה : בבא קמא עז. פרה מטמא טומאת אוכלין הואיל והיתה לה שעת הכושר (רש"י) פרה. אדומה מטמ...
על ידי אהרן תאומים
ש' יולי 04, 2020 2:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 197
צפיות: 17980

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת צד. דתניא המוציא בהמה חיה ועוף לרה''ר בין חיין ובין שחוטין חייב רבי נתן אומר על שחוטין חייב ועל חיין פטור שהחי נושא את עצמו
בבא קמא עו. דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה
על ידי אהרן תאומים
ש' יולי 04, 2020 2:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 197
צפיות: 17980

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת צג: אמר רבינא אף אנן נמי תנינא השותפין שגנבו וטבחו (בבא קמא עח)
בבא קמא עה. איתיביה רב לשמואל ראה עדים שממשמשים ובאים ואמר גנבתי אבל לא טבחתי ולא מכרתי אינו משלם אלא קרן, ועוד הרבה פעמיפ טביחה ומכירה בדף זה
על ידי אהרן תאומים
ש' יולי 04, 2020 2:01 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 197
צפיות: 17980

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת צב: (תוספות) ואת''ל אנשי הוצל עושין כן בטלה דעתן אצל כל אדם. .. בית מנשיא דחד גברא בטלה דעתו אע''ג דלכל העולם אם היה להם רמונים הרבה היו סוחטין: ענין בטלה דעת של אדם אחד כנגד השאר, ואין יוצא מן הכלל בבא קמא עד: מעשה בר''ג שסימא את עין טבי עבדו והיה שמח שמחה גדולה (רש"י) והיה שמח. לפי שעבד ...
על ידי אהרן תאומים
ש' יולי 04, 2020 1:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 197
צפיות: 17980

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת צא: הגונב כיס בשבת חייב שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור שבת, בבא קמא עג. היו שנים מעידין אותו שגנב והן מעידין אותו שטבח והוזמו על הגניבה (רש"י) בכת אחת בזה אחר זה. שהעידו היום על הגניבה ואמרו באחד בשבת גנב ולמחר על הטביחה ואמרו בשני בשבת טבח: אפשר לדון בגונב כיס בשבת בשני כיתי עדים...
על ידי אהרן תאומים
ש' יולי 04, 2020 1:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 197
צפיות: 17980

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת צ: מאי ציפורת כרמים אמר רב פליא ביארי אמר אביי ומשתכח בדיקלא דחד נבארא ועבדי לה לחוכמא אכיל ליה לפלגא דימיני' ופלגא דשמאליה רמי לה בגובתא דנחשא וחתים לה בשיתין גושפנקי ותלי לה באיברא דשמאלא וסימניך {קהלת י-ב} לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו וחכים כמה דבעי וגמר כמה דבעי ואכיל ליה לאידך פלגא דאי לא...
על ידי אהרן תאומים
ה' יולי 02, 2020 3:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10464

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

נכון מאוד ולא פלגתי, אבל הרב דב"ש ביקש להבין הלשון "יומא בר הכי" ובקצירתך חזרת על ההלכה והדין שלא פלוג ואת זה נלמד מהתנא עצמו ולא מביאורו של רש"י שלא השתמש בסברת ה"לא פלוג" . והוא לא ביקש קצירה וגם לא חרישה אלא דישה ואמירה ברורה
על ידי אהרן תאומים
ה' יולי 02, 2020 7:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10464

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קיז: נפלה דליקה בלילי שבת. קודם אכילה: שחרית. קודם סעודה: רש"י שינה בלשונו כי בליל שבת לא שייך שיאכל קודם סעודה כי אפשר לטעום כלום לפני קידוש וקידוש במקום סעודה, משא"כ ביום שיכול לאכול ארעי קודם הסעודה. ולגבי מה שנשאל לעיל "הואיל ויומא בר הכי הוא" הכוונה זה יום שאכילתו ג' סעודות...
על ידי אהרן תאומים
ה' יולי 02, 2020 7:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10464

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

לבי במערב כתב:ולמה לא נימא אף בברכות שעל עצמו של האדם קאמר?

עדכנתי את הרשימה דלעיל, ותקותי שבזה תסור הקושיא לפ"ע.

כי לא היה לומר "כאילו" אלא כמעיד עדות שקר בעצמו
על ידי אהרן תאומים
ה' יולי 02, 2020 5:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10464

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

אמת, הצדק עם כת"ר (וכמדומני, שבכ"מ מוכח שלפני רש"י לא עמד תיקון סופרים זה, אך אכ"מ) ; והבאתיו כדוגמא לדבר פשוט וברור. עכ"פ, לעניננו: ראה סוכה נב, סע"א ד"ה אי מאן דסני. ברכות יד, סע"ב ד"ה כאלו מעיד. ודו"ק. מה ענין זה לזה לא הצלחתי להבין רק דבר אחד הב...
על ידי אהרן תאומים
ה' יולי 02, 2020 4:40 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10464

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

לבי במערב כתב:ברש"י שבת יז, א ד"ה אקפח את בני: "מצער הי' על תורה המשתכחת ומקלל את עצמו".

אם נתקיימו בניו - ראה ב"מ פה, א. ודו"ק.[/size]


יפה אני מתקן הדברים על פי זה

לבי במערב כתב:'מנין לרש"י' שהביטוי "שונאיהן של ישראל" בלשון ס"נ נאמר?...


איפה?
על ידי אהרן תאומים
ד' יולי 01, 2020 10:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10464

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קטז. א"ר טרפון אקפח את בני שאם יבאו לידי שאני אשרוף אותם ואת האזכרות שבהן שאפי' אדם רודף אחריו להורגו ונחש רץ להכישו נכנס לבית ע"ז ואין נכנס לבתיהן של אלו שהללו מכירין וכופרין והללו אין מכירין וכופרין רש״י: שאפי' רודף אדם להורגו - על עצמו קאמר מנ״ל לרש״י שדיבר על עצמו? הפעם הראשונה שכתוב ...
על ידי אהרן תאומים
ג' יוני 30, 2020 10:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תיקונים בפירש"י על התלמוד
תגובות: 33
צפיות: 4273

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

לדעתי הגהה זו מיותרת אף שנתמכת בכתבי יד כי רש"י כותב בדיבור הזה בתחילתו בלשון רבים דאין משמשין ביום ועל זה מסיים יסתכלו, והוא שבח לכל ישראל שאין משמשים ביום וע"כ ראוי לפרשו בלשון רבים, משא"כ בדיבור השני שהוא על יחידים תלמידי חכמים ראוי לכתוב כולו בלשון יחיד והוא נכון!
על ידי אהרן תאומים
ג' יוני 30, 2020 4:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10464

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

בראשון זה התייחסות לשפה זה נמצא בין רשימת שפות יוונית וכו' ולכן הסביר רש"י למה נקראית עברית - שהיא שפת היושבים בעבר הנהר, כנאמר בהגדה בעבר הנהר ישבו אבותיכם

בפעם השניה ההתייחסות לצורת הכתב כי זה נכתב בגמרא ליד נושא של כתב אשורית שהוא לא שם של שפה אלא שם של צורת כתב
על ידי אהרן תאומים
ג' יוני 30, 2020 7:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10464

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קיב: כגון דין בר אינש. גברא בכולא: הלשון גברא בכולא הנאמר כאן ברש"י כפירוש דברי חזקיה על רבי יוחנן נאמרו ע"י רבי יוחנן עצמו על רב בחולין דף נ"ד ע"א א''ר יוחנן ולא נהירא ליה לאותו תלמיד ששימש את רבי רבה ור' חייא והאלהים כל אותן שנים ששימש אותו תלמיד בישיבה אני שמשתי בעמידה ומאן ג...
על ידי אהרן תאומים
ב' יוני 29, 2020 4:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10464

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קיג: רש״י ד״ה שני שבלין לקטה - כשהיא רואה שני שבלין שנפלו מן ׳ הקוצרים ׳ לוקטתן אבל שלש שוכבות יחד אין לוקטתן דהכי היא מתניתין (פאה פ"ו משנה ה) שני שבלים לקט ג' אינו לקט: עומדות - שבלים עומדות ׳ ששכח בועז ׳ לוקטת מעומד דשכחת קמה נמי הוי שכחה: נופלות - אותן שנשרו מן ׳ הקוצרים ׳ לוקטת מיושב ואינ...
על ידי אהרן תאומים
ב' יוני 29, 2020 3:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10464

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קיב. רש״י ד״ה חייסה על שערה - שמא תוציא בדוחק ותינתק שערה ודפסקיא נמי איכא לשנויי כה"ג מהו דתימא מחתא ליה דרך רגלה ויוצאה קמ"ל דלא עבדה הכי משום צניעותא לא הבנתי איזה חסרון צניעות יש כאן. וצ״ב. היו הולכות עם חלוק רחב שלא יראו את צורת הגוף וברגע שמעבירה את החגורה דרת הרגל תבליט את צורת הגוף
על ידי אהרן תאומים
ב' יוני 29, 2020 12:09 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: בקשה רבה - הגדלת מספר התשלומים בשדרוג
תגובות: 5
צפיות: 399

Re: בקשה רבה - הגדלת מספר התשלומים בשדרוג

אני מאוד רוצה לקנות את מפרשי האוצר ופניתי לנציג שכאן באמריקה אצלו קניתי את האוצר עצמו והמחיר יוצא גבוה מדי לכיסי יותר נכון עוד לא מצאתי ספונסר לכך, האם יש הבדל איפה אני קונה את התוסף הזה ואם שייך להעביר אותו דרך ג'מבומייל וכדומה ואולי אוכל לקבל מחיר ישראלי יותר זול ובתשלומים?
על ידי אהרן תאומים
ש' יוני 27, 2020 2:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10464

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

דף קיב: חמורו דר' פנחס. מפורש בהכל שוחטין (חולין דף ז.) ודרבי חנינא במסכת תענית (ד' כד.): עיין במסורת הש"ס שתמה על מ"מ וגם מביא גירסא בגמרא לשנות את השם וצריך לשים ליבנו להבדל בלשונו של רש"י הקדוש - חמורו דר' פנחס מפורש בהכל שוחטין, ורש"י גם הופך מהסדר בגמרא מקדים את חמורו של רב...
על ידי אהרן תאומים
ה' יוני 25, 2020 7:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10464

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

משה-קנדה כתב:שבת דף קט. ד"ה כל הימים
האם יש משהוא שיכול לשפוך אור על המילים "זהו פירוש מטהר בזוחלין בכל מקום ואני לא שמעתיו כן"
על מה קאי רש"י?

ראה רש"י בדף סה: ד"ה וסבר שמא ירבו נוטפים. ותבין כי שם הרחיב את השיטה הנוספת וכאן קיצר והן הן הדברים
על ידי אהרן תאומים
ה' יוני 25, 2020 7:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10464

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קח: תיקצץ. ולא תגע שוב בעין או באוזן קודם נטילה: ורש"י מסביר את הלשון החריפה שעדיף שהיד תקצץ ולא תגע שוב בעין או באוזן, ולא כתב זאת על אוזן ופה משני טעמים שהם כאחד, א)עינים יש שנים ואוזניים שניים ואם נגע פעם אחת וסימא את עינו וחירש את אזנו עדיין יכול לנגוע שוב באוזן ובעין השני ולכן כאילו שעדיף ...
על ידי אהרן תאומים
ג' יוני 23, 2020 9:16 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10464

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

לא דיקדקתי כל כך אבל רעיון הדברים ששם נאמר בגמרא אמר רב למינהו הפסיק הענין וליחשוב נמי תנשמת אמר רב שמואל בר יצחק רב תנא הוא ותני תנשמת והא תנא דידן לא תני תנשמת אמר רב ששת בריה דרב אידי תנא דידן סבר לה כר' יהודה דאזיל בתר גישתא ובגישתא דהלטאה קמיפלגי ולכאורה כאן רש"י כותב את הסברו בדברי רב הונ...
על ידי אהרן תאומים
ג' יוני 23, 2020 8:16 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10464

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

שמואל דוד כתב:יודע אני שיש מחלוקת בזה בחולין קכב אבל מדוע שינה רש״י בלשונו

המחלוקת שם היא רב ושמואל ורש"י כותב כאן את דבריו בהתאמה לכך דו"ק היטב
על ידי אהרן תאומים
ג' יוני 23, 2020 7:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10464

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

כי בקרא קמא יש רק את אלו השלש  כט וְזֶה לָכֶם הַטָּמֵא בַּשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל הָאָרֶץ הַחֹלֶד וְהָעַכְבָּר וְהַצָּב לְמִינֵהוּ. ל וְהָאֲנָקָה וְהַכֹּחַ וְהַלְּטָאָה וְהַחֹמֶט וְהַתִּנְשָׁמֶת. לא אֵלֶּה הַטְּמֵאִים לָכֶם בְּכָל הַשָּׁרֶץ כָּל הַנֹּגֵעַ בָּהֶם בְּמֹתָם יִטְמָא עַד הָעָרֶב. ואכן לגבי...
על ידי אהרן תאומים
ג' יוני 23, 2020 6:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10464

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קז. רש״י ד״ה תחת כנפיו - תחת כנפי כסותו ואין יכול לצאת שננעל בפניו מאליו: יושב ומשמרו - כן ואינו צריך לפתוח לו חלון דאינו אלא שומר: צ״ע ׳חלון׳ מאן דכר שמיה? הקדמתני ממש כי רציתי להעלות אתמול את ענין זה של החלון, ובהקדם נא לעיין כאן https://www.daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=20513 על הרש&quo...
על ידי אהרן תאומים
ב' יוני 22, 2020 7:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ביאור מעשה רב ששת ששפך ציר של דגים על ראש אמתו (שבת קה, ב)
תגובות: 12
צפיות: 1449

Re: ביאור מעשה רב ששת ששפך ציר של דגים על ראש אמתו (שבת קה, ב)

מראה מקום מענין (יומא פ"ז)ר' ירמיה הוה ליה מילתא לר' אבא בהדיה אזל איתיב אדשא דר' אבא בהדי דשדיא אמתיה מיא מטא זרזיפי דמיא ארישא אמר עשאוני כאשפה קרא אנפשיה {תהילים קיג-ז} מאשפות ירים אביון שמע ר' אבא ונפיק לאפיה אמר ליה השתא צריכנא למיפק אדעתך דכתיב לך התרפס ורהב רעיך
על ידי אהרן תאומים
ב' יוני 22, 2020 1:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10464

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

רש"י ציין את האמורים בפירוש , ואשתו נלמד מדרש "שארו הקרוב" וכן רש"י כתב את הסדר הראוי לגבי הלכות אבילות, וצריכים להבין מדוע הפסוק הקדים את אמו לאביו ובמדרש לקח טוב מסביר הענין
על ידי אהרן תאומים
א' יוני 21, 2020 8:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10464

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

צז. רש"י ד"ה כמאן דמלי - מתוך שהוא חושך ומלא הבלא. מה כוונת רש"י במש"כ חושך, מה שייך חושך להא דמלי? ראה כדברי הפני יהושע שחילק בין הדברים ברש"י בתחילת המסכתא לכאן, אבל זה רק להסביר מדוע שם נקט כבית מלא חפצים וכאן נקודת חושך והבלא, ויש להוסיף שכאן רש"י משלים את פירושו ש...
על ידי אהרן תאומים
ש' יוני 20, 2020 2:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 197
צפיות: 17980

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת פט. שוב מה כתיב בה זכור את יום השבת לקדשו כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות
בבא קמא עא. ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם מה קדש אסור באכילה אף מעשה שבת אסורין באכילה
על ידי אהרן תאומים
ש' יוני 20, 2020 1:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 197
צפיות: 17980

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת פח: אמר להן לקבל תורה בא אמרו לפניו חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם.. לימוד התורה וחשיבות לקיום העולם העברה מדור לדור ועוד ענינים בדף זה ובפרק זה רבי עקיבא בבא קמא ע. לימא מתניתין דלא כרבי עקיבא דאי ר' עקיבא האמר דבר ולא חצי דבר דתניא ...
על ידי אהרן תאומים
ש' יוני 20, 2020 1:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 197
צפיות: 17980

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת פז. רבי אומר בתחילה פירש עונשה דכתיב וישב משה דברים שמשבבין דעתו של אדם ולבסוף פירש מתן שכרה דכתיב ויגד משה דברים שמושכין לבו של אדם כאגדה ואיכא דאמרי בתחילה פירש מתן שכרה דכתיב וישב משה דברים שמשיבין דעתו של אדם ולבסוף פירש עונשה דכתיב ויגד משה דברים שקשין לאדם כגידין (רש"י) עונשה. של תור...
על ידי אהרן תאומים
ש' יוני 20, 2020 1:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 197
צפיות: 17980

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

שבת פו. והא אמר רב הונא ישראל קדושים הן ואין משמשין מטותיהן ביום הא אמר רבא אם היה בית אפל מותר ואמר רבא ואיתימא רב פפא תלמיד חכם מאפיל בטליתו ומותר (רש"י)דקאמר רב הונא. דאין משמשין ביום דכתיב (משלי יט) בוזה דרכיו ימות דבעי צניעותא שלא יסתכלו: תלמיד חכם. שהוא צנוע ולא יסתכל סגי ליה במאפיל בטלי...

עבור לחיפוש מתקדם