מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 379 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי .השוחט
ב' יולי 15, 2019 10:01 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 8566

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

כח: נמצאת אתה אומר כו' עיין יעב"ץ שהגיה נמצאת (התי"ו בקמץ) אומר כו' וצ"ע בכוונתו. אגב עי' http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=45&t=46053 אם קוראים נמצאת, בתי"ו נחה, לשון נקיבה, יש מקום לתיבת "אתה". אבל אם קוראים נמצאת בצירי, הרי המילה הזו משמעה נמצא אתה, ואין מק...
על ידי .השוחט
ב' יולי 15, 2019 12:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה בביאור תשובת הרשב"א
תגובות: 4
צפיות: 277

Re: בקשת עזרה בביאור תשובת הרשב"א

הא לכתחילה והא דיעבד ולק"מ.
על ידי .השוחט
ב' יולי 15, 2019 12:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 8566

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

כח. א. מחרים אדם מצאנו. יל"ע בכל האי ענינא דחרמים. ובפרט למ"ד סתם חרמים לבדק הבית, א"כ מחרים היינו ממש מקדיש, ומדוע זו פרשה נפרדת בתורה. וגם נפ"מ (אולי יותר מאחת) מעשית ביניהם, שהרי להקדיש כל נכסיו תנן לעיל דחל. [ויל"ע במפרשים כגון הרש"ר והמלבי"ם]. ב. דברי ר"...
על ידי .השוחט
ה' יולי 11, 2019 11:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 8566

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

כה. א. הקדישה שתיים ושלוש שנים לפני היובל. גם כאן יותר נכון בא לגואלה ב' וג' שנים, וכמו שהעירו התוס' בתחילת העמוד על סוגיא קודמת. ב. וליקדשו באפי נפשייהו. עיין במה שציינו התוס', וש"מ בשם רא"ש. עכ"פ יש לציין שרש"י כבר חש בכל זה ופירש במתני' דנפדין בפני עצמן בשווין, ועיקר קושיית ה...
על ידי .השוחט
ה' יולי 11, 2019 6:06 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי יעקב שכטר זצ"ל
תגובות: 69
צפיות: 10540

Re: רבי יעקב שכטר זצ"ל

א. דומני שהוא היה כותב שני פתקים, מניחם בכלי ומוציא אחד. ב. בוודאי שעשה זאת כאשר היה זה בגדר "ספק". אולי גם כשהיתה לו נטייה מסויימת. אבל לא כשדעתו היתה ברורה. כך אני משער. ג. לא בטוח שהוא למד את הסוגיא. הוא חשש בכללות שיש בזה ממשפחת הקוסם והמנחש והמעונן וכל כת דילהון. הוא היה שואל את החזו&...
על ידי .השוחט
ה' יולי 11, 2019 4:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 84
צפיות: 6841

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

בדיון על הנמשלים השונים. ואיך יתכן שתי אמיתות. כבר הזכירו את מאמרם אלו ואלו דא"ח. שאין בתורה "אמת אבסולוטית". יש בחינות שונות, שלפעמים נראות סותרות, וכולן אמת. ידועה הקדמת הקצה"ח מדרשות הר"ן. לגבי מתיבתא דרקיעא ששואלים לחכמי הזמן. אולי מתאים להביא מדברי המהרי"ל דיסקין, ...
על ידי .השוחט
ה' יולי 11, 2019 10:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 8566

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ועוד י"ל דש"י היה מכוסה כדינו, ולא היה מקום לומר לסלק על דבר שלא בטוח בכלל שקיים.
ועוד, דחליצה מתחלת מש"ר, וממילא ימשיך.

אגב. קצ"ב על פירש"י הרי לשון המשנה מעלין. וסליק זה עלה בארמית. ומדוע א"א לפרש סליקו היינו העלו לו בדמים.
על ידי .השוחט
ה' יולי 11, 2019 10:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2864
צפיות: 378532

Re: אשכול אביעה חידות

שבענו מטובך כתב:מחיר כלב.
לא ירבה המלך סוסים.
ידעוני? (לידעוני יש ב' לאוין)


אכן, הוא שליט"א התכוון, פטר חמור, מחיר כלב, ולא ירבה לו סוסים.
על ידי .השוחט
ה' יולי 11, 2019 2:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2864
צפיות: 378532

Re: אשכול אביעה חידות

נתלויתי פעם להגר"ד לנדו שליט"א בהליכתו לצרכי רפואה במשך כשעה
ושאלני חידות רבות.
ביניהם:
ג' בעלי חיים טמאים שיש לכל אחד מהם דין מיוחד בתורה. מדאורייתא ברמה של מצוה, (חד עשה ותרי לאווי).
כמובן מלבד הנזכרים בהקשר לאיסור אכילתם או טומאתם.
על ידי .השוחט
ה' יולי 11, 2019 2:01 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי יעקב שכטר זצ"ל
תגובות: 69
צפיות: 10540

Re: רבי יעקב שכטר זצ"ל

את הדבר הזה שמעתי גם מאאמו"ר הכ"מ. דברים אחרים מהסוג הזה לא זכור לי כרגע. [גם בלי קשר לאישור מרנא החזו"א].
על ידי .השוחט
ה' יולי 11, 2019 1:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 8566

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

כד. א. ורבנן הני לא כלי אומנות אלא נכסים. צ"ב וכי כלי אומנות כתיב להדיא בלשון זו, הלוא לא נאמר אלא החייהו מערכך, ומאי נפ"מ אי כלי אומנות או לא. ועכ"פ צ"ל דמסתברא להו כן, דנכסים הרי זה מה שהקדיש והעריך, וכל עוד זה כלי אומנות שאין לו ערך רב כנכס, יש להוציאו מכלל נכסיו, דזה טעמא וג...
על ידי .השוחט
ד' יולי 10, 2019 6:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיאנס, מותר או לא?
תגובות: 48
צפיות: 2687

Re: סיאנס, מותר או לא?

דומני שיש תשובה בשבט הלוי. מחילה מראש אם אני מטריח חינם לחפש.
על ידי .השוחט
ד' יולי 10, 2019 12:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 8566

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח. חיפשתי ומצאתיו באה"ע תניינא סי' ק"ה, ד"ה והנה. תמצית דבריו דגט הוא בבחינת דין מחמת הממונות שבו, [שמהאי טעמא יש פוסלין בלילה], ולכן בעי ב"ד. ומביא ראיה מריש סנהדרין שאמרו המיאונין בשלושה ופירש"י שם דכעין דאורייתא תקון, וכוונתו היינו גיטין. וכותב שם לפי זה דגט ארוסה ש...
על ידי .השוחט
ד' יולי 10, 2019 11:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 8566

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

כג. א. במאי קמיפלגי וכו'. העולה מסוגיא זו, דלל"ק תיתכן סברא שאדם יעשה קנוניא על הקדש, א"כ י"ל דבזה פליגי ולר"י עושה, אבל לל"ב אין מקום לסברא זו ולכן ע"כ פליגי בענין אחר, לס"ד בהודר ברבים או על דעת רבים, ולמסקנא אי יש שאלה בהקדש. ב. ואלא הא דאמר אמימר וכו'. בגיטין ...
על ידי .השוחט
ד' יולי 10, 2019 2:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 8566

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

חיים סגל כתב:בדף כ"ג מתבאר שרב הונא היה כהן, ובמס' מגילה וכן בגיטין נתבאר שהיה ישראל ואעפ"כ עלה לתורה ראשון מפני חשיבותו
וכי היו שתי אמוראים בשם רב הונא?


רב הונא הזה בנו של משה בר עצרי בדורו של אביי, בוודאי אינו רב הונא הידוע.
מלבד שגם בלעדיו, היו לפחות שני רב הונא.
על ידי .השוחט
ג' יולי 09, 2019 3:21 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי יעקב שכטר זצ"ל
תגובות: 69
צפיות: 10540

Re: רבי יעקב שכטר זצ"ל

אכן כן.
אבל יחסית רק בתקופה האחרונה לחייו החל לגדל זקן מגודל.
בתקופות קודמות הוא נראה קצת אחרת.
על ידי .השוחט
ג' יולי 09, 2019 1:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 7170

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

הרב החושב. שמחתי שגרמתי לך שעשוע. [כשנחתם הירושלמי הוא היה ידיעת התורה דאז לכל העולם. כשבללוהו בבבלי, סגי בבבלי. לא שאני חותם על זה. שוב. זה רק לימוד זכות]. משום מה אני נזכר מה שהיה מדריך אותנו אאמו"ר הכ"מ, אם מתחילים להרים ידיים, תרימו רגליים. במילים אחרות, אני חש יותר מדי אמוציות. לא נעי...
על ידי .השוחט
ב' יולי 08, 2019 11:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 8566

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ייש"כ הרב הנוטר. כב. א. אין נזקקין לנכסי יתומים. העולה מהסוגיא, דרב אסי וריו"ח חידשו דאין נזקקין בדרך כלל, וכך נהג רב נחמן בתחילה. [ולא חידשו מדנפשייהו, דהא מקשינן עלייהו ממשניות]. והטעמים נתבארו להלן, י"א משום דלאו בני מצוה, וי"א משום צררי וי"א משום שובר. ונפ"מ בין הטע...
על ידי .השוחט
ב' יולי 08, 2019 11:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 7170

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

בזכרוני שיצא לאור קול קורא וכמה מכתבים מגדולי הדור בשנות התר"פ תר"צ, בענין לימוד ירושלמי זרעים, אולי רצו לצרף לדף היומי ולא עלתה בידם, וכתבו שם דמדרשי ההלכות והתוספתא יש לומר שהביאו חכמי הש"ס מה שחשבו להכרח , וכן כל ענייני אגדה הנחוצים. ואף ירושלמי בסדרי מועד נשים ונזיקין הובאו בתלמו...
על ידי .השוחט
ב' יולי 08, 2019 5:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 7170

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

בזכרוני שיצא לאור קול קורא וכמה מכתבים מגדולי הדור בשנות התר"פ תר"צ, בענין לימוד ירושלמי זרעים, אולי רצו לצרף לדף היומי ולא עלתה בידם, וכתבו שם דמדרשי ההלכות והתוספתא יש לומר שהביאו חכמי הש"ס מה שחשבו להכרח, וכן כל ענייני אגדה הנחוצים. ואף ירושלמי בסדרי מועד נשים ונזיקין הובאו בתלמוד ...
על ידי .השוחט
ב' יולי 08, 2019 5:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 416
צפיות: 44459

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

כמדו' שהמעשה דהגר"א היה עם הרבנית שקיבלה ע"ע תענית, וכמדו' דלא נזכר שם השעה. [שו"ר שכבר כתבו מזה מקודם]. הגר"ג איידלשטיין מספר שהחזו"א שאל אותו באיזה מוצ"ש אם אכל מלו"מ, ואמר מזונות, וא"ל החזו"א שכשבאים למעלה לאחר אריכות ימים ושנים ישמחו שהקפידו על פת... ...
על ידי .השוחט
ב' יולי 08, 2019 5:46 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 8566

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

כא.

מה ביתו ברשותו. לכאורה הוה ליה להביא מה ביתו שלו. דהא עסקינן בשוכר המקדיש לפי הס"ד. [אמנם למסק' דאיירי בהקדיש המשכיר לק"מ דאינו ברשותו, דהא השוכר אינו מכחיש, וככל שומר שאינו מונע מהמפקיד להיחשב ברשותו, כידוע].
על ידי .השוחט
ב' יולי 08, 2019 1:56 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 59
צפיות: 4372

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

דומה שגם הגר"מ שטרנבוך כותב בחריפות שיתכן שלא יוצאים בלא הזכרת מינים כלל.

שמעתי (מהגראז"ג) שהמשגיח האור יחזקאל בעוברו לפני התיבה היה אומר "וכל המינים כרגע יאבדו", והעיד שכן אמרו בקעלם.

ובאמת ייפלא, אודות ענין כל כך יסודי, בגבול אי יציאת חובת תפילה מעולם !, שלא הרעישו עליו כראוי.
על ידי .השוחט
ב' יולי 08, 2019 1:43 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ישיבת סלבודקא תרפ"ט
תגובות: 59
צפיות: 8222

Re: ישיבת סלבודקא תרפ"ט

יש בויקי ערך מאורעות תרפ"ט (יש שם צילום מהעיתונות עם שמות הנרצחים. קשה לקריאה).
ויש ערך טבח חברון.
בשניהם קישורים ומראי מקומות לרוב.

[יש לי שם סבא רבא. צילמתי בעצמי את המציבה הנ"ל, ישיבת חברון היתה מארגנת עלייה לבית החיים ביום היא"צ, אבל התמונה אינה זמינה].
על ידי .השוחט
א' יולי 07, 2019 4:55 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ישיבת סלבודקא תרפ"ט
תגובות: 59
צפיות: 8222

Re: ישיבת סלבודקא תרפ"ט

ראיתי פעם ספר שיצא לאור שנה אחר כך, אב תר"צ, ובו תמונה לכל נרצח בגודל של דף שלם על נייר כרומו, עם נייר כיסוי (פרגאמענט).
יש גם קבר אחים בבית החיים הישן דחברון ובו כל השמות של נרצחי תרפ"ט על המציבה הגדולה.
על ידי .השוחט
א' יולי 07, 2019 4:39 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 366753

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אם תתן את העם הזה בידי, שלא רצו לומר כנעני בגלל לשונם ולא עמלקי בגלל דיבורם,
ויש גמרא ידועה בריש פרק המקבל, על המחכיר לחיטים וזרע המקבל שעורים, שאומר בעה"ב התפללתי על חיטים.
ועי' גם משך חכמה במקרא הנ"ל, שדומה שמקשר לגמרא הזו.
על ידי .השוחט
א' יולי 07, 2019 3:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 8566

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

כ. א. כיון דבזה אח"ז נדר תרי זימני אמדינן ליה. לכאורה יצטרכו לנסות לאמוד כמה היה שווה בזמן האמירה הראשונה, וכמה בזמן השנייה, אחרת אין טעם לב' אומדנות. אמנם בסמוך דמספקא ליה באמר שני דמי עלי בבת אחת, שם ע"כ יאמדו פעם שניה למרות שלא עבר זמן בין האמירות. ולכ' באמת לא מתבוננים מחדש, אלא יש צד...
על ידי .השוחט
א' יולי 07, 2019 10:20 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 8566

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יח. מתני' יום שלשים כלמטה הימנה,
העיר הרב שמואל דוד דיש לעיין מה המקור ליום שלשים, הרי במתני' ליכא מקור אלא לשנת חמש ושנת עשרים.

רש"י רמז לזה באומרו דהכי כתוב ואם מבן חדש וכו', אין כוונתו רק להביא דאין ערך לפחות מבן חודש, אלא גם לכך שזה המקור דיום ל' כלמטה, שנאמר שם מבן חדש 'ומעלה'.
על ידי .השוחט
ו' יולי 05, 2019 3:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 8566

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות, ו' הערות לדף יט

יט. א. משקל ידי עלי. ברש"י אם רוצה מכביד. מסתמא כוונת רש"י לא שרוצה לרמות אלא שאין בידו שלא להשפיע על המשקל. ב. מרפיקו. רבינו גרשום ג"כ כפירש"י עד הכתף ודלא כתוס'. ג. הוא דאמר כר"ע. התוס' תמהו דרבנן לא פליגי על ר"ע בנקודה זו. אמנם כמדומה דבפ' המוכר את הבית איכא מאן דפל...
על ידי .השוחט
ו' יולי 05, 2019 3:08 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 366753

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

דרופתקי דאורייתא כתב:

ראיתי מישהו קצת קדום שכתב שחלה בחולי מעיים, והיה לי לפלא. על כן שאלתי.


אמנם צדיקים בחולי מעיים, אבל הרי הניח תפיליו בשופי עד זיבולא בתרייתא.
על ידי .השוחט
ו' יולי 05, 2019 12:46 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 366753

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בקונטרסים של הרד"ל [במבואותיו לפרקי דר"א] כמדו' לא מביא, וכפה"נ דליתא, כיון שמביא שם כל פרט בתולדותיו שיש לו מקור. ומה זה עלה על דעתכם לחקור בזה, מהיכי תיתי שלא חלש מזקנה, שהיה מופלג בה, כמו שמשער הרד"ל לפי חשבונותיו שהיה קרוב למאה. [כן יש לשאול על כל אחד מאישי המקרא והתלמוד]. ומ...
על ידי .השוחט
ו' יולי 05, 2019 10:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 8566

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יח. א. מרגלית לקלים. דאין משערין לענין הישג יד אלא לפי מקומה ושעתה. ואין אומרים אם נשהה את המרגלית לזמן פלוני יעלה ערכה ויידון כעשיר. ושאלוני איך הדין אם בזמן שנדר בערכין היתה שווה נ', והשתא נפחת ערכה, אי דנינן לפי השתא, דגם זה בכלל אין לך אלא שעתו, או כיון דתנן לעיל (יז:) עשיר והעני נותן ערך עני, ...
על ידי .השוחט
ה' יולי 04, 2019 2:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קריאת שיר השירים מתוך קלף בערב שבת קודש
תגובות: 5
צפיות: 378

Re: קריאת שיר השירים מתוך קלף בערב שבת קודש

זה בכל זאת שונה...
[במציאות זה נפנוף שכנגד השואל שבוודאי אינו צודק, בפורום מן הסתם הנפנוף הוא על זה שמטריח בדבר שבוודאי הוא צודק].

לעצם הענין {נפנוף ביניים שכזה], אם מוסכם שהקריאה ענין יש בה, קריאה מכתבי הקדש הכתובין כהלכתן וודאי מעולה יותר, וכמו שמהאי טעמא יש מעבירין סדרה מספר תורה.
על ידי .השוחט
ה' יולי 04, 2019 2:09 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 136
צפיות: 8566

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:טז:
רש״י ד״ה הוא הבדיל - שעל לשון הרע באו נגעים עליו. לכאורה הלשון מגומגם קצת, ואשמח בביאור כוונתו.


כוונתו פשוטה, הרי לא ראינו שהמצורע הבדיל בין איש לאשתו וכדו' ומנין לנו הא, אלא ראינו שבאו עליו נגעים, וידוע לנו שעל לשון הרע הם באים, ומכאן הוא שידוע לנו שהבדיל. והבן.
על ידי .השוחט
ד' יולי 03, 2019 11:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ערכין יט א - סבא בביתא פאחא בביתא
תגובות: 19
צפיות: 1698

Re: ערכין יט א - סבא בביתא פאחא בביתא

ייש"כ.

אגב. ללא ספק נפלה ט"ס בהעתקת היעב"ץ, וצ"ל שם סבי "דבהתא".
על ידי .השוחט
ד' יולי 03, 2019 9:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ערכין יט א - סבא בביתא פאחא בביתא
תגובות: 19
צפיות: 1698

Re: ערכין יט א - סבא בביתא פאחא בביתא

אמר לי היום ידיד בשם רבו השפע חיים, שהסבא צריך לשבת בבית המדרש גם בזקנותו או בפרט אז, וכשהוא בבית זה גנאי, והאשה כבודה פנימה גם לעת זקנה [דסד"א דעיקר הקפידא בנעוריה דייקא], וכשהיא בבית היא משובחת.
על ידי .השוחט
ד' יולי 03, 2019 9:41 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מזבח חדש בציון תכין
תגובות: 34
צפיות: 2029

Re: מזבח חדש בציון תכין

דומני שבמליצה פיוטית זה חוקי לומר תכין במובן של תכונן.
על ידי .השוחט
ד' יולי 03, 2019 4:37 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מזבח חדש בציון תכין
תגובות: 34
צפיות: 2029

Re: מזבח חדש בציון תכין

מצינו, אור חדש על ציון תאיר.
משום דהאור מתחדש בכל יום.
וכאן, איידי דהחודש מתחדש, כמו שמיד ממשיכים, ועולת ראש חודש נעלה עליו.

תכין, מלשון לכונן, והוא כבר במקרא בענין הקדש והמקדש, מקדש אד' כוננו ידיך.
ובתפילה, בנה ביתך כבתחילה וכונן מקדשך על מכונו.
על ידי .השוחט
ד' יולי 03, 2019 12:32 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ערכין יט א - סבא בביתא פאחא בביתא
תגובות: 19
צפיות: 1698

Re: ערכין יט א - סבא בביתא פאחא בביתא

אז יש הסכמה שניתן לומר זאת בלימוד הדף היומי בס"ד בעוד יום או יומיים?
על ידי .השוחט
ד' יולי 03, 2019 10:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ערכין יט א - סבא בביתא פאחא בביתא
תגובות: 19
צפיות: 1698

Re: ערכין יט א - סבא בביתא פאחא בביתא

רעיון יפה, אבל אינו נראה נכון, כי בפשטות יש לפרשה היפך מ'סימא' של הסבתא. כיון שה'סימא' הוא מטמון (חיובי), בהכרח שה'פאחא/פחחא/פחתא' צריך להורות על המובן ההפוך (שלילי), דוגמת שבר, ערום (בלי מטמון) וכיוצא, כדעת המפרשים. לא מסתבר שנקטו מלה שהיא בעצם מלה חיובית (המורה על שליט ומושל) ורק כאן היא מתפרשת ל...

עבור לחיפוש מתקדם