מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1063 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ג' מאי 19, 2020 12:04 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה
תגובות: 210
צפיות: 17219

Re: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה

מרן הגאון ר' יעקב חיים סופר האריך בזה באחד מספריו.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ג' מאי 19, 2020 12:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כריכות רצועת התפילין על כף היד
תגובות: 9
צפיות: 276

Re: כריכות רצועת התפילין על כף היד

ספר מצת שימורים - שער תפילין והנה הטעם שאנו עושים שלשה כריכות באצבע צרדה והוא בסוד טבעת קידושין להורות על ג' יסודות הנזכר שיש לה במצחה, שהוא סוד המקיף הנעשה מן החתן לכלה בשעת קדושין כנודע. ולכן טבעת קידושין הוא עגול שהוא סוד המקיף המסבב כל ראשה, ואז כבר היא מקודשת. ואח"כ כשהוא באה בפנים משפיע ב...
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ב' מאי 18, 2020 10:35 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הטעם שפתח הקב"ה במעמד הר סיני בוידבר אלהים ולא בוידבר ה'
תגובות: 2
צפיות: 78

Re: הטעם שפתח הקב"ה במעמד הר סיני בוידבר אלהים ולא בוידבר ה'

פירוש הרקאנאטי על התורה - פרשת יתרו כתב הרב ז"ל תרגם אונקלוס ולא יתמלל עמנא מן קדם יי' ולא עשה כן בשאר המקומות כי תרגם וידבר אלהים ומליל י"י הטעם לאונקלוס מבואר שלא נאמר בכל מתן תורה דבור השם לישראל רק מתוך האש ומן האש שמעו והוא מה שהשיגו הם וכן מן השמים ועל דרך האמת מתוך השמים והוא מתוך ה...
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ב' מאי 18, 2020 8:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סתירה תורה שבכתב ושבע"פ דין או רחמים
תגובות: 3
צפיות: 89

Re: סתירה תורה שבכתב ושבע"פ דין או רחמים

אע"פ שמוחקים אני יעזור לאנשים. [הריקנטי היה קשור לענין]
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ב' מאי 18, 2020 8:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 567
צפיות: 87858

Re: דבר בשם אומרו

באוצרנו קונט' אמירת דבר בשם אמרו.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ב' מאי 18, 2020 6:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 567
צפיות: 87858

Re: דבר בשם אומרו

יש ס' שלם על דבר בשם אמרו.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ב' מאי 18, 2020 4:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשת האוה"ח נתעטפה בטלית והניחה תפילין
תגובות: 19
צפיות: 2829

Re: אשת האוה"ח נתעטפה בטלית והניחה תפילין

בן יהוידע עירובין צו. מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין. י"ל למה נשתוקקה למצוה זו יותר משאר מצות שהזמן גרמא. ונראה לי בס"ד דאיתא במדרש שוחר טוב [תהלים א' ב'] בתורת ה' חפצו, א"ר אלעזר אמרו ישראל לפני הקב"ה רבונו של עולם רוצין אנחנו ליגע בתורה יומם ולילה אבל אין לנו פנאי, א"ל הקב&...
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ב' מאי 18, 2020 2:58 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מגיד דבריו ליעקב עה"ת, מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א
תגובות: 125
צפיות: 25434

Re: מגיד דבריו ליעקב עה"ת, מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה (דף י"ח א') תנו רבנן כשחלה רבי יוסי בן קיסמא הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו אמר לו חנינא אחי אי אתה יודע שאומה זו מן השמים המליכוה שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו ואבדה את טוביו ועדיין היא קיימת ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה [ומקהיל קהלות ברבים] ו...
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ב' מאי 18, 2020 1:54 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: היכן זה בשו"ע האר"י
תגובות: 1
צפיות: 78

היכן זה בשו"ע האר"י

הובא בשלחן ערוך הנקרא של האריז"ל, וזה לשונו: "כשאומר פרשת העקידה, יזהר לאומרה בכוונה, שיש עוונות שעושה האדם, ובכוונת העקידה יכופר עוונו, אם שב בתשובה שלימה לפניו יתברך שמו". ע"כ. מה המקור בשו"ע האר"י?
בהגהות אהבת שלום על עבודת הק' להחיד"א כתבו ספר כוונות קטן היכן?
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ב' מאי 18, 2020 12:46 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: היכן זה נמצא בספר אגודת איזוב
תגובות: 1
צפיות: 71

היכן זה נמצא בספר אגודת איזוב

"ובאגודת אזוב לרבי יצחק האיזובי ז"ל כתב, הטעם שנהגו לקרוא בקרבנות תורה שבכתב ותורה שבעל־פה, לקיים מה שאמרו ז"ל [קידושין ל, א], "לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד". ע"כ."
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
א' מאי 17, 2020 11:06 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: לשאת תיק התפילין בעצמו
תגובות: 2
צפיות: 114

לשאת תיק התפילין בעצמו

היכן כתוב בכתבי מהר"ח פלאג'י שהיה נוהג לשאת תיק התפילין בעצמו ולא נתנם לשמש?
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
א' מאי 17, 2020 10:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה - ביאורו
תגובות: 30
צפיות: 4199

Re: המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה - ביאורו

הערות הגרי"ש אלישיב מסכת כריתות (דף יט עמוד ב) "המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה". פי' דבחלבים ועריות אין האיסור לעשות מעשה, כי אם ההנאה עצמה , והרי נהנה. משא"כ במלאכת שבת העבירה היא המעשה , וכיון שהיה מתעסק במעשה א"א לחייבו. והנה הר"ן (ר"ה דף כ"ח) כתב לבאר ...
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
א' מאי 17, 2020 9:08 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור בכתבי האריז"ל?
תגובות: 11
צפיות: 305

Re: מקור בכתבי האריז"ל?

ספר מגלה עמוקות על ואתחנן - אופן קט
בסוד פועל גבורות שאמרינן בנוסח לאל ברוך (בתפלת שחרית), כנגד בינה כדאיתא בזוהר [ח"ג רל"ה ע"ב], הוא סוד רעם גבורותיו מי יתבונן (איוב כ"ו [כו יד].
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
א' מאי 17, 2020 8:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קריאת תהלים בכותל חשובה יותר מעיסוק בתורת הסוד בחו"ל
תגובות: 5
צפיות: 194

Re: קריאת תהלים בכותל חשובה יותר מעיסוק בתורת הסוד בחו"ל

בספר ארץ חיים סיתהון יש איזה נוסח שהחרימו לא להוציא כתבי האר"י לחו"ל.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
א' מאי 17, 2020 3:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רב אבדימי / רב דימי
תגובות: 7
צפיות: 157

Re: רב אבדימי / רב דימי

וכן כאן
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
א' מאי 17, 2020 3:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רב אבדימי / רב דימי
תגובות: 7
צפיות: 157

Re: רב אבדימי / רב דימי

תנאים ואמוראים - ביוגרפיות: תולדותיו של רב דימי רב דימי - אמורא בדור השלישי - הרביעי. נראה שהיה בבלי ("אגרת רב שרירא גאון"). היה מ"הנחותי", כלומר היה יורד להביא תורת א"י לבבל והביא עשרות דינים מחכמי א"י, ובחזרו הביא מתורת בבל לא"י. כגון: "כי אתא רב דימי א"...
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
א' מאי 17, 2020 2:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תירוץ על קושיית הגמ' - ראיה או קושיא
תגובות: 4
צפיות: 127

Re: תירוץ על קושיית הגמ' - ראיה או קושיא

אור החיים על במדבר פרק ח פסוק ב ויתיישב הענין בתת לב למה שאמרו במנחות בפרק ב' מדות דף פ"ח וז"ל כיצד עושה מסלקן ומניחן באוהל ומקנחן בספוג ונותן בהם שמן וכו' עד כאן, ולסברת החולק על סברא זו וסובר דקביעי נרות סובר גם כן שהיו קנים שבהם נרות קבועים דקים, והיה כופפם למטה עד שהיה מטיבם ומקנחם וחו...
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
א' מאי 17, 2020 12:16 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה
תגובות: 210
צפיות: 17219

Re: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה

זה מזכיר לי את השאלה אם רגליו מגרדות איזה רגל יגרד תחילה.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
א' מאי 17, 2020 12:38 am
פורום: אספקלריא
נושא: חוש הומור אצל גדולי ישראל
תגובות: 44
צפיות: 4727

Re: חוש הומור אצל גדולי ישראל

מעיין כתב:
אין חולקים כבד לרב!

עיין ערך זה באלפא ביתא תניתא

איה?
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
א' מאי 17, 2020 12:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: תירוץ על קושיית הגמ' - ראיה או קושיא
תגובות: 4
צפיות: 127

Re: תירוץ על קושיית הגמ' - ראיה או קושיא

כב' יודע שרבינו האו"ח חולק גם על אמוראים וידועה שיטתו בזה לבאים בשערי ספריו הק'.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ש' מאי 16, 2020 10:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפתעה בשלום זכר האם צריך לברך שוב?
תגובות: 5
צפיות: 209

Re: הפתעה בשלום זכר האם צריך לברך שוב?

אתכא ד"בעה"ב" סמכינן לכאורה.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ו' מאי 15, 2020 5:08 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: ברכת מעין שבע במניין ארעי
תגובות: 46
צפיות: 1291

Re: ברכת מעין שבע במניין ארעי

הרב אלישיב למד קבלה ומנ"ל שלא התחשב בקבלה?
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ו' מאי 15, 2020 3:45 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתיחת בתי כנסיות
תגובות: 318
צפיות: 10736

Re: פתיחת בתי כנסיות

ראיתי במנין קרלין בשכונה בגן העיר, שבמנחה של שבת עלה הקורא את כל העליות. וכאן הוראה אחרת?
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ו' מאי 15, 2020 3:43 pm
פורום: עזר אחים
נושא: הפעלת אוצה"ח
תגובות: 2
צפיות: 206

Re: הפעלת אוצה"ח

אמר לי חכ"א שהבעיה בכבל היכן ניתן להשיג כבל שמתאים לאוצה"ח.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ו' מאי 15, 2020 3:18 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: המקדש אשה - צריך שיעשה זאת עומד
תגובות: 10
צפיות: 322

Re: המקדש אשה - צריך שיעשה זאת עומד

עזריאל ברגר כתב:
יוסף חיים אוהב ציון כתב:https://rce.eu.com/wp-content/uploads/2019/07/Kesher_88-1.pdf
לפי הטעמים האמורים כאן נ"ל שצריך מעומד.

לפי כמעט כל הטעמים - נראה שא"צ!
אבל ראיתי באיזה ספר בהלכות תפילין, שיש לכרוך את הרצועות על האצבע בעמידה משום שכריכתם דומה לנתינת טבעת הקידושין שנעשית בעמידה.

הס' הוא עולת יצחק רצאבי?
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ו' מאי 15, 2020 3:02 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון
תגובות: 130
צפיות: 19474

Re: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון

לארץ ולדרים כתב:ספר המכיל את רוב הווארטים יו"ל השבוע ובשבועות הקרובים ישווק בבתי הכנסת

ושמו?
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ו' מאי 15, 2020 12:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחיקת חדו"ת שאינם אמיתיים
תגובות: 24
צפיות: 423

Re: מחיקת חדו"ת שאינם אמיתיים

מית"נ וכן הנ"ל.
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ו' מאי 15, 2020 12:00 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שמו"ת בחקותי דוקא בבית המדרש?
תגובות: 7
צפיות: 201

Re: שמו"ת בחקותי דוקא בבית המדרש?

בקונטרס מנחת תודה דברים מהגר"ח קניבסקי שנכתב ע"י נכדו רבי גדליה הוניגסברג שליט"א מביא: בקריאת שמו"ת בפרשת בחוקותי ופ' כי תבא שיש שם הקללות, כשקורא בביתו ויש שם עוד אנשים בחדר נעמד ומסתובב לקיר ואומר שהמקור משבועות דף ל"ו ע"א א"ל כנה וכו' שלא ישתמע הקללות על העומדי...
על ידי יוסף חיים אוהב ציון
ו' מאי 15, 2020 10:47 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ביציאת מצרים רגע הים על ידי שם בן ע"ב אותיות
תגובות: 11
צפיות: 184

Re: ביציאת מצרים רגע הים על ידי שם בן ע"ב אותיות

דרוש מקור לכך שביצי"מ רגע הים בכח שם בן ע"ב אותיות זוהר כרך ב (שמות) פרשת משפטים דף קטו עמוד א ודא ע"ב שמהן ויסע ויבא ויט רש"י מסכת סוכה דף מה עמוד א אני והו - בגימטריא: אנא ה', ועוד: משבעים ושתים שמות הן, הנקובים בשלש מקראות הסמוכין בפרשת ויהי בשלח: ויסע וגו' ויבא בין מחנה ויט ...

עבור לחיפוש מתקדם