מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 163 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אליעזר ג
ג' יולי 28, 2020 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עובדי ע"ז עבדו רק כדי לקבל טובה גשמית או שעבדו גם "לשמה"?
תגובות: 29
צפיות: 4362

Re: עובדי ע"ז עבדו רק כדי לקבל טובה גשמית או שעבדו גם "לשמה"?

ויהודי נורמלי לא יגיע לאתאיזם מוחלט אלא רק לעבודה זרה (לגבי תקופת בית שני לא ידוע על אתאיזם רווח בתוך עם ישראל אלא על שיטות פסולות אחרות), ואם כן הרוויחו הרבה. ויש לי עוד מחשבות בענין, אבל קשה לי להעלותם על הכתב ואולי בהמשך. א. המציאות בימינו מוכיחה שיהודי גם יכול להגיע לאתאיזם. ב. חכמי יון היו אתא...
על ידי אליעזר ג
ג' יולי 28, 2020 11:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עובדי ע"ז עבדו רק כדי לקבל טובה גשמית או שעבדו גם "לשמה"?
תגובות: 29
צפיות: 4362

Re: עובדי ע"ז עבדו רק כדי לקבל טובה גשמית או שעבדו גם "לשמה"?

א. ההבדל בין אדם שאיננו מאמין בכל דבר שהוא מעל החושים,דהיינו אתאיסט, לבין העובד ע"ז. שהאתאיסט חוטא רק ב"מחשבה", ואילו העובד ע"ז חוטא ב"מעשה". [ואמנם בע"ז הקב"ה מצרף מחשבה למעשה, אבל עדיין זה לא מעשה, ויש בזה אריכות.] לכן חמור העובד ע"ז וזה מה שהרוויחו אנ...
על ידי אליעזר ג
ג' יולי 28, 2020 11:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עובדי ע"ז עבדו רק כדי לקבל טובה גשמית או שעבדו גם "לשמה"?
תגובות: 29
צפיות: 4362

Re: עובדי ע"ז עבדו רק כדי לקבל טובה גשמית או שעבדו גם "לשמה"?

אם עבדו רק כדי לקבל טובה גשמית ועכ"פ אם עיקר כל עבודתם הייתה רק לשם כך, אפשר אולי להסביר בזה, למה התורה מאריכה כ"כ בטובה הגשמית לעושי רצונו. לא , כי כשביטלו את היצר הרע של ע"ז ביטלו גם את הנבואה כנגדה וזה אומר שהיה שפע טמא הקל להשגה מהמרכבה הטמאה אבל הוא היה שפע רוחני. וכן רואים מהחל...
על ידי אליעזר ג
ג' יולי 28, 2020 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עובדי ע"ז עבדו רק כדי לקבל טובה גשמית או שעבדו גם "לשמה"?
תגובות: 29
צפיות: 4362

Re: עובדי ע"ז עבדו רק כדי לקבל טובה גשמית או שעבדו גם "לשמה"?

אם עבדו רק כדי לקבל טובה גשמית ועכ"פ אם עיקר כל עבודתם הייתה רק לשם כך, אפשר אולי להסביר בזה, למה התורה מאריכה כ"כ בטובה הגשמית לעושי רצונו. אני חושב שאם אתה מתכוין ליהודים אז כתוב שזה היה להתיר להם עריות בפרהסיא דומני שזה כתוב על מקרה מסוים ולא על כלל עובדי עבודה זרה מישראל וראה הופעת מנ...
על ידי אליעזר ג
ה' יולי 16, 2020 9:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ע"ז ומינות בימי בית ראשון.
תגובות: 14
צפיות: 1343

Re: ע"ז ומינות בימי בית ראשון

מצינו בנ"ך שבימי בית ראשון בנ"י עבדו ע"ז  האם מלבד חטא ע"ז, חטאו גם במינות בכפירה בי"ג עיקרי אמונה?  אשמח לקבל ראיות ומקורות. ע"ז זה לא מינות וכפירה? אנסה להסביר את הדיון, מבלי לנקוט עמדה. צד א; מי שעובד ע"ז (אחרי דור אנוש) אין לו שום שייכות עם עיקרי האמונה, לא תו...
על ידי אליעזר ג
ד' יולי 08, 2020 8:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראש השנה כ: - פתרון חידה בת אלפיים שנה
תגובות: 0
צפיות: 209

ראש השנה כ: - פתרון חידה בת אלפיים שנה

הגמרא בראש השנה כ: מדברת על סוד העיבור ומציגה שלוש דינים : א. צריך להיות לילה ויום מהחדש. ב. נולד לפני חצות בידוע שנראה לפני השקיעה, אחרי בידוע שלא ואין היום ראש חדש זהו דין מולד זקן שאנו נוהגים בו עד היום לגבי חצות היום בקביעת ראש השנה. ג. הירח מתכסה 24 שעות לדידן 6 מחדתא ו-18 מעתיקא ולדידהו הפוך. ...
על ידי אליעזר ג
א' יולי 05, 2020 1:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?
תגובות: 68
צפיות: 8847

Re: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?

להלכה כתב הרמב"ם שאפילו באונס גמור חשיב מזיד, כגון מוציא שם רע שגירש את אשתו, והתרו בו בשעת מסירת הגט "שאם לא תחזירנה תלקה" ואמר "על מנת כן אני עושה", ואח"כ מתה האשה - דהיינו אונס גמור - לוקה. וכל הפלפול על כך ש"היתה דעתו כך וכך" - הוא בדיוק הטעם לדברי האומרי...
על ידי אליעזר ג
א' יולי 05, 2020 12:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי אמרינן ''הלעיטהו לרשע וימת''?
תגובות: 9
צפיות: 943

Re: מתי אמרינן ''הלעיטהו לרשע וימת''?

אדם שיכול למנוע בקלות חילול שבת ממי שבלאו הכי מחלל שבת, האם עליו למנוע או אמרינן 'הלעיטהו לרשע וימת'? מתי בדיוק אמרינן הליעטהו? הגמרא נוקטת את זה שאדם לא מחויב לשים שלט על פרדסו שהפירות ערלה כי מי שגונב שיכשל גם בעוון ערלה בשוגג וזה אינו לפני עיוור. אבל לגבי גניבה מדובר במזידים ולכן רשעים , סתם חיל...
על ידי אליעזר ג
ג' יוני 23, 2020 9:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ביטחון מועיל לאדם רשע?
תגובות: 60
צפיות: 4049

Re: האם ביטחון מועיל לאדם רשע?

האם ביטחון מועיל לאדם רשע? לעניין אם הוא מועיל אין לי מה להוסיף על דברי קודמי . אבל רשע בטחונו בדר"כ לא מתקיים כי שורשי מידת הביטחון הם מעשים טובים. כעולה מהמשנה באבות : ג,כא הוא היה אומר, כל שחכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה--לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פנ...
על ידי אליעזר ג
ה' יוני 18, 2020 11:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, הלכה למעשה?
תגובות: 6
צפיות: 1315

Re: גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, הלכה למעשה?

ג) מסוגיא דסנהדרין (עג, א) דאמרינן, ת"ר מניין לרודף אחר חבירו להרגו שניתן להצילו בנפשו ת"ל לא תעמוד על דם רעך. ופרכינן והא להכי הוא דאתא ,הא מיבעיא ליה לכדתניא מנין לרואה את חבירו שהוא טובע בנהר וכו' שהוא חייב להצילו ת"ל לא תעמוד על דם רעך. ומשני איה"נ ואלא ניתן להצילו בנפשו מנ&q...
על ידי אליעזר ג
ד' יוני 17, 2020 2:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שחיטת קראי מותרת - והלא הוא מחלל שבת?
תגובות: 12
צפיות: 1214

Re: שחיטת קראי מותרת - והלא הוא מחלל שבת?

מקבל את תשובתך, אך אם כן היה לרמב"ם לחלק ולא לכתוב בסתם. גם כתב "וכל הטועין אחריהן" וקצת משמע דקאי על מי שהפך לצדוקי ולא צדוקי מעיקרו. הטועין אחריו הכוונה בדורו של צדוק אם כי אכן נראה שיהודי שנולד וחונך בחינוך יהודי והפך לצדוקי כן יחשב מחלל שבת כאמור אם אכן יחללה בפרהסיה על כל תנאיה ...
על ידי אליעזר ג
ד' יוני 17, 2020 12:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: שחיטת קראי מותרת - והלא הוא מחלל שבת?
תגובות: 12
צפיות: 1214

Re: שחיטת קראי מותרת - והלא הוא מחלל שבת?

ייש"כ על הציון לרדב"ז. עדיין לא הבנתי מתוך התשובה מה היישוב לסתירת דברי הרמב"ם, שם כתב: "עוד כתב העד השני בהלכות שחיטה וז"ל אלו הצדוקים והבייתוסים ותלמידיהם וכל הטועים אחריהם שאינם מאמינים בתורה שבע"פ שחיטתן אסורה ואם שחטו בפנינו הרי זו מותרת שאין איסור שחיטתן אלא שמא ...
על ידי אליעזר ג
א' יוני 14, 2020 8:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים
תגובות: 11
צפיות: 1646

Re: הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים

האם גם שפעת וקורונה בכלל? היכן ששכיח היזקא או דרך בני אדם להיזהר בגון דה יכול להביא על עצמו בחוסר זהירות . וזה לא רק במחלות אלא בכל דבר וצינים ופחים וכדוגמתן בכל תחום. וראיה מדברי חז"ל ששואלים על הפסוק במשלי איוולת איש תעוות דרכו ועל השם יכעס ליבו- שאין דבר בכתובים שלא מופיע בתורה והיכן זה מופ...
על ידי אליעזר ג
א' יוני 14, 2020 3:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שחיטת קראי מותרת - והלא הוא מחלל שבת?
תגובות: 12
צפיות: 1214

Re: שחיטת קראי מותרת - והלא הוא מחלל שבת?

ההבדל הוא שהמחלל שבת בפרהסיה על מנת להחשב מומר לכל התורה חייב להיות מזיד והם אינם מזידים כמבואר בממרים ג,ג
על ידי אליעזר ג
ד' יוני 10, 2020 11:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה למשה מסיני כיצד לדרוש את המקרא?
תגובות: 37
צפיות: 2798

Re: הלכה למשה מסיני כיצד לדרוש את המקרא?

אנסה להסביר: א. נראה שלמסקנת הגמרא לא לומדים דין ספק טומאה ברשות הרבים מסוטה. ב. לרבא שכן לומדים הלימוד הוא לעניין ההסתכלות על ספק טומאה לא כמצב בעל שני צדדים, אלא שעצם החלות טומאה נובעת מידיעת האדם לגבי סיבה לטומאה ולא מהסיבה עצמה ובמצב של ספק בידיעת האדם חלה טומאה קלושה בוודאי. ג. נקודה זו לומדים...
על ידי אליעזר ג
ד' יוני 10, 2020 5:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה למשה מסיני כיצד לדרוש את המקרא?
תגובות: 37
צפיות: 2798

Re: הלכה למשה מסיני כיצד לדרוש את המקרא?

ר' אליעזר, יישר כח על תגובתך! אבל לצערי הרב לא זכיתי להבין את דבריך. אנסה להסביר: א. נראה שלמסקנת הגמרא לא לומדים דין ספק טומאה ברשות הרבים מסוטה. ב. לרבא שכן לומדים הלימוד הוא לעניין ההסתכלות על ספק טומאה לא כמצב בעל שני צדדים, אלא שעצם החלות טומאה נובעת מידיעת האדם לגבי סיבה לטומאה ולא מהסיבה עצמ...
על ידי אליעזר ג
ג' יוני 09, 2020 5:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירור המושג 'אמונה'
תגובות: 7
צפיות: 633

Re: בירור המושג 'אמונה'

לכאורה המושג אמונה הוא דבר שאינו מושג בשכל, שאין אפשרות להשיגו בשכל. וכך השימוש הרווח במילה זו. אך בויכוח הרמב"ן בסופו (כתבי רמב"ן מוה"ק ח"א עמ' שכ), הרמב"ן אומר: "דבר ברור הוא שאין אדם מאמין מה שאינו יודע". נראה שהרמב"ן מפרש, שאמונה היא התאמתות הדבר אצל האדם...
על ידי אליעזר ג
א' יוני 07, 2020 6:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שוגג שלא הביא חטאת, דינו בכרת?
תגובות: 8
צפיות: 764

Re: שוגג שלא הביא חטאת, דינו בכרת?

צריך לברר שאין אפילו פסוק אחד מיותר, דאל"ה הו"ל שני כתובין הבאין כאחד ואינן מלמדין. אכן אין פסוק מיותר כי ההווא אמינא בכל אחת מהפעמים שמופיע שיש באותה עבירה פגיעה מיוחדת מעצם המעשה במלכות השם, ולא רק מהאי ציות, שלפגיעתו בדרגה הנצרכת במלכות צריך מזיד ודו"ק. ואכן חז,ל גם טורחים לדרוש ז...
על ידי אליעזר ג
א' יוני 07, 2020 3:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שוגג שלא הביא חטאת, דינו בכרת?
תגובות: 8
צפיות: 764

Re: שוגג שלא הביא חטאת, דינו בכרת?

צריך לברר שאין אפילו פסוק אחד מיותר, דאל"ה הו"ל שני כתובין הבאין כאחד ואינן מלמדין. אכן אין פסוק מיותר כי ההווא אמינא בכל אחת מהפעמים שמופיע שיש באותה עבירה פגיעה מיוחדת מעצם המעשה במלכות השם, ולא רק מהאי ציות, שלפגיעתו בדרגה הנצרכת במלכות צריך מזיד ודו"ק. ואכן חז,ל גם טורחים לדרוש ז...
על ידי אליעזר ג
א' יוני 07, 2020 1:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שוגג שלא הביא חטאת, דינו בכרת?
תגובות: 8
צפיות: 764

Re: שוגג שלא הביא חטאת, דינו בכרת?

כך שאלני חד ינוקא בבי כנישתא, אם השוגג אינו מחויב בכרת כלל ורק דינו בחטאת, או שמא החטאת עניינה הוא כפרה על הכרת, אך במקום שלא הביא חטאת חזר וחל עליו עונש כרת. מסברא היה פשוט לי בברירות כהצד הראשון, אך מפני הכבוד ולמען חביבות התורה בקשתי וחפשתי, ומצאתי כי התוספות בזבחים ק"ח ב' מעלים צד כזה - שו...
על ידי אליעזר ג
ו' יוני 05, 2020 6:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה למשה מסיני כיצד לדרוש את המקרא?
תגובות: 37
צפיות: 2798

Re: הלכה למשה מסיני כיצד לדרוש את המקרא?

ראה, קדמת העמק, הקדמת הנצי"ב לשאילתות, [בתחילתו] [אני כותב מזכרון, לא עיינתי כעת בפנים] יישר כח! הוא מוכיח שכאן זה לא הלל"מ מהלשון "הלכתא גמירי לה מסוטה ". כלומר זהו לימוד מסוטה ולא הלל"מ. אמנם נשארתי עם קושי גדול - כיצד לומדים הלכה זו מסוטה. ----------------- אח"כ ראי...
על ידי אליעזר ג
ד' יוני 03, 2020 3:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבטחון פועל שכך יהי' - מדוע?
תגובות: 32
צפיות: 5481

Re: הבטחון פועל שכך יהי' - מדוע?

מקובלנו מכמה גדו"י זי"ע (אף שיש חולקין ע"ז (חזו"א?)) שהבטחון בו ית' פועל שכן יהי'. וכהפתגם (שכמדומה מגיע מחב"ד): "טראכט גוט וועט זיין גוט". ומתמיד תמהתי: הן אמת שזה אכן כך. אך אמאי? מדוע הבטחון גורם שכן יהי'? אשמח לתשובות. לכל הדעות זה לא מאה אחוז , אך אומנם הביטח...
על ידי אליעזר ג
א' מאי 31, 2020 9:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוי גפרור בהדלקת נרות יו''ט. שוגג או מתעסק?
תגובות: 53
צפיות: 3633

Re: כיבוי גפרור בהדלקת נרות יו''ט. שוגג או מתעסק?

הוי עובדא בהאי איתתא שבהדלקת נרות יו''ט בירכה והדליקה עובר לעשייתן, ומתוך הרגל כיבתה את הגפרור. האם הוי שוגג או מתעסק? מתעסק זה כשלא כוון כלל לפעולה האסורה, לדוגמה חשב שענף תלוש וחתך אותו והתברר שמחובר כהי גוונא זה מתעסק לרבא ולאביי גם זה אינו פטור מתעסק אלא שצריך לכוון גם לשם פעולה אחר כגון הגבהה ...
על ידי אליעזר ג
ד' מאי 27, 2020 6:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שלא עשאני עבד בזמן הזה-קושיית הגר"ח קניבסקי
תגובות: 48
צפיות: 7689

Re: שלא עשאני עבד בזמן הזה-קושיית הגר"ח קניבסקי

בספר רץ כצבי עניני אבן העזר החדש, מהר"ר צבי רייזמן שליט"א- מביא: ידידי רבי דוד מנדלבוים, שוחח עם הגר"ח קנייבסקי, על דברי המג"א והמשנ"ב (לגבי שביתת עבדו בזה"ז) שאין עבדים ושפחות בזמן הזה, והגר"ח הקשה על דבריהם ממה שמברכים בברכות השחר "שלא עשני עבד", וביאר...
על ידי אליעזר ג
ג' מאי 26, 2020 5:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוטה אין לה חלק לעולם הבא?
תגובות: 11
צפיות: 1119

Re: סוטה אין לה חלק לעולם הבא?

נלפענ"ד: א. היא לא נידונית רק על שסטתה תחת בעלה, אלא גם על זה שהניחה לשם הקדוש להימחות על המים, ועל זה שהחציפה פניה וקיבלה עליה את האלה, והראתה שהיא לא מאמינה בהבטחת התורה שהמים ימיתוה. וזה כבר כפירה בעיקר בלי שום ספק. ב. אמרה תורה (בסוף פרשת שלח, על עוע"ז) "והנפש אשר תעשה ביד רמה .....
על ידי אליעזר ג
ג' מאי 26, 2020 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: "ששגגת תלמוד עולה זדון" - אימתי?
תגובות: 7
צפיות: 975

Re: "ששגגת תלמוד עולה זדון" - אימתי?

שנינו במשנה (אבות ד, יג) "רבי יהודה אומר, הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדון", ויש שפירשו שיזהר בהוראותיו, שאם מורה מחמת שלא למד אין זה שוגג, ויש שפירשו על התלמידים, שאם לא לימד כהוגן, עולה לו זדון, אמנם יש שפירשו שכוונת התנא להזהיר האדם על לימוד התורה והמצוות, שאם יחטא מחמת שלא למד, ש...
על ידי אליעזר ג
ב' מאי 25, 2020 11:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביטול מניין אגב אונס שינה - לפני עיוור?
תגובות: 6
צפיות: 1229

Re: ביטול מניין אגב אונס שינה - לפני עיוור?

מעשה שהיה כך היה: קבוצת שכנים התארגנו לקיים מניין-מרפסות לתפילת שחרית. לאחר דו"ד נתקבלה ההחלטה שהמניין יתחיל בשעה שבע וחצי בבוקר. אחד המשתתפים ביקש שיאחרו במעט את שעת התפילה ולא יתפללו כ"כ מוקדם לפי שקשה לו וכו'. אך בסופו של דבר הוכרע ברוב קולות שהתפילה תחל בשעה האמורה, דהיינו בשבע וחצי, ...
על ידי אליעזר ג
ה' מאי 21, 2020 11:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם נדרש בלימוד תורה להתאמץ בדווקא? (גם כשאפשר בלא טורח)
תגובות: 56
צפיות: 11035

Re: האם נדרש בלימוד תורה להתאמץ בדווקא? (גם כשאפשר בלא טורח)

איני מבין מה עניין עמל חיפוש הספרים לנושא, הרי עמל לימוד התורה המאמץ השכלי בעצם הלימוד הוא נורא ואיום והוא אכן נדרש והוא תנאי הכרחי לקניין התורה ראה רשי בתחילת בחוקותי ועוד ועוד . ומה לנו לדון על העמל הבטל בששים של חיפוש ועוד שהוא זמן של התבטלות מהמצווה העיקרית והיא הלימוד עצמו ובה על חשבונה וממתי מ...
על ידי אליעזר ג
א' מאי 17, 2020 10:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה - ביאורו
תגובות: 30
צפיות: 5684

Re: המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה - ביאורו

הנני מחפש מקורות א] לסיבת החיוב במתעסק בחלבים ועריות. ב] מה הטעם שהשואל לרבו ועשה מעשה עפ"י הוראתו - אמאי חשיב איסורא (עי' מג"א שיח ג) והרי מאי הוי ליה למיעבד? ג] במי שאכל בשר שיצא מתחת ידו של שוחט יר"ש ובקי וכו' ונתגלה לאחר אכילה שהיה טרף - על מה יעשה תשובה והרי לא עשה שום מעשה שלא ...
על ידי אליעזר ג
ד' מאי 13, 2020 10:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יתכן שחנניה מישאל ועזריה עלו לארץ ישראל לפני הצהרת כורש?
תגובות: 35
צפיות: 3632

Re: האם יתכן שחנניה מישאל ועזריה עלו לארץ ישראל לפני הצהרת כורש?

הרי הוא מדבר במפורש על אנשים ש "נשארו מן השבי". נשארו בחייהם וביהדותם מהשבי שנשבה לבבל . היו כאלה שלא נשארו ביהדותם? ומה העניין להזכיר 'נשארו בחייהם' כשבעים שנה לאחר שגלו? אדרבא נשארו מהשבי משמע שנשבו ושרדו. מן הסתם רוב הגולים שרדו. ומ"מ אין עניין להזכיר נתון זה כעת. 'נשארו מן השבי' ...
על ידי אליעזר ג
ד' מאי 13, 2020 3:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יתכן שחנניה מישאל ועזריה עלו לארץ ישראל לפני הצהרת כורש?
תגובות: 35
צפיות: 3632

Re: האם יתכן שחנניה מישאל ועזריה עלו לארץ ישראל לפני הצהרת כורש?

מדובר בנחמיה שעלה בזמן מאוחר יותר מאשר בניין המזבח וגם בניין הבית [למיטב זכרוני] והאנשים עליהם הוא מדבר הם אלו שעלו בעליות הקודמות לכך במסגרת שיבת ציון וזה ברור לחלוטין מהמשך הדברים בנחמיה ומכאן לא קשה כלל. הרי הוא מדבר במפורש על אנשים ש "נשארו מן השבי". נשארו בחייהם וביהדותם מהשבי שנשבה ...
על ידי אליעזר ג
ג' מאי 12, 2020 11:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יתכן שחנניה מישאל ועזריה עלו לארץ ישראל לפני הצהרת כורש?
תגובות: 35
צפיות: 3632

Re: האם יתכן שחנניה מישאל ועזריה עלו לארץ ישראל לפני הצהרת כורש?

אמת שמפשטות לשון הכתוב המובא לעיל: נחמיה פרק א, ב-ג (ב) וַיָּבֹא חֲנָנִי אֶחָד מֵאַחַי הוּא וַאֲנָשִׁים מִיהוּדָה וָאֶשְׁאָלֵם עַל הַיְּהוּדִים הַפְּלֵיטָה אֲשֶׁר נִשְׁאֲרוּ מִן הַשֶּׁבִי וְעַל יְרוּשָׁלִָם : (ג) וַיֹּאמְרוּ לִי הַנִּשְׁאָרִים אֲשֶׁר נִשְׁאֲרוּ מִן הַשְּׁבִי שָׁם בַּמְּדִינָה בְּרָ...
על ידי אליעזר ג
ב' מאי 11, 2020 3:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע צבע עורם של הכושים שונה
תגובות: 51
צפיות: 7026

Re: מדוע צבע עורם של הכושים שונה

כיון שחם נתקלל להיות שחור היו צאצאיו שחורים. גם אלה שלא מצאצאי חם יתכן והפכו כהים כתוצאה משהיה בשמש וכדומה, כדברי הלל על רגלי אפריקנים וכו'. מה עם האתיופים שהם משבט דן..? האתיופים הם לא משבט דן, אלא משבט פראי אפריקאי שאת מקורו לא נדע. רק כדי שלא יאמרו מדשתקי (...), אז אני מזכיר http://forum.otzar.o...
על ידי אליעזר ג
א' מאי 10, 2020 1:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיידקי מוחק <חמירא איסורא כסכנתא?>
תגובות: 32
צפיות: 3012

Re: חיידקי מוחק

אולי אפשר מעט להקל על השאלה לפי התפיסה שרואה באיסורי התורה, איסורים שהמהות שלהם היא בעולם התודעה וההרגשה, ולא שהדברים האסורים מכילים כוחות טומאה וכיוצב"ז, ואזי התוכן של האיסור קיים רק כאשר אכן הדבר אסור, אבל כאשר הדבר התבטל וכיוצב"ז אין כאן את המהות של האיסור. וממילא באיסורי התורה היחס מת...
על ידי אליעזר ג
ש' מאי 09, 2020 10:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיידקי מוחק <חמירא איסורא כסכנתא?>
תגובות: 32
צפיות: 3012

Re: חיידקי מוחק

אולי אפשר מעט להקל על השאלה לפי התפיסה שרואה באיסורי התורה, איסורים שהמהות שלהם היא בעולם התודעה וההרגשה, ולא שהדברים האסורים מכילים כוחות טומאה וכיוצב"ז, ואזי התוכן של האיסור קיים רק כאשר אכן הדבר אסור, אבל כאשר הדבר התבטל וכיוצב"ז אין כאן את המהות של האיסור. וממילא באיסורי התורה היחס מת...
על ידי אליעזר ג
ו' מאי 08, 2020 6:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיידקי מוחק <חמירא איסורא כסכנתא?>
תגובות: 32
צפיות: 3012

Re: חיידקי מוחק

אולי אפשר מעט להקל על השאלה לפי התפיסה שרואה באיסורי התורה, איסורים שהמהות שלהם היא בעולם התודעה וההרגשה, ולא שהדברים האסורים מכילים כוחות טומאה וכיוצב"ז, ואזי התוכן של האיסור קיים רק כאשר אכן הדבר אסור, אבל כאשר הדבר התבטל וכיוצב"ז אין כאן את המהות של האיסור. וממילא באיסורי התורה היחס מת...
על ידי אליעזר ג
ש' מאי 02, 2020 11:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מ"ח קניני תורה
תגובות: 17
צפיות: 1405

Re: מ"ח קניני תורה

למה לא הוזכר בקנינים תפילה? קניין פירושו של דבר קונה אם כמציאה ואם כמתנה ,תפילה אינה קונה אלא זו בקשת רחמים ממי שהחכמה שלו וברחמים תלייה מילתה, כמובן שהיא תנאי הכרחי. שאלה יפה ותירוץ אמיתי קניני התורה הם ב"צורת הלימוד", ותפילה אפילו שהיא הכרחית אבל היא מחוץ לעצם צורת הלימוד. אולי זו היתה ...
על ידי אליעזר ג
ה' אפריל 30, 2020 5:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מ"ח קניני תורה
תגובות: 17
צפיות: 1405

Re: מ"ח קניני תורה

יוסף חיים אוהב ציון כתב:למה לא הוזכר בקנינים תפילה?קניין פירושו של דבר קונה אם כמציאה ואם כמתנה ,תפילה אינה קונה אלא זו בקשת רחמים ממי שהחכמה שלו וברחמים תלייה מילתה, כמובן שהיא תנאי הכרחי.
על ידי אליעזר ג
ג' אפריל 28, 2020 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הדת הדרוזית נחשבת לעבודה זרה?
תגובות: 50
צפיות: 4004

Re: האם הדת הדרוזית נחשבת לעבודה זרה?

מחלוקת הרמב"ם (שמחמיר) והראב"ד (שמקל), בשאלה, האם אלה שחושבים כי "יש לו דמות הגוף" נחשבים עובדי ע"ז. אין כזה מחלוקת. הם נחלקו אם מי שמאמין שיש לו גוף נחשב כמין או לא. עיין רמב"ם: גזילה ואבדה יא ב, ושבת ל טו. ביחס לאלו שחושבים כך הם מוגדרים כמינים וזה לא עבודה זרה רק חמ...
על ידי אליעזר ג
ג' אפריל 28, 2020 12:34 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דרכו של רבי אברהם אבן עזרא בפירושי פשט בניגוד לחז"ל בהלכה
תגובות: 35
צפיות: 5735

Re: האבן עזרא מפרש שלא כחז"ל

דברי האב"ע הם מרפסין אגרין שכתב ואם פטר רחם בבהמה טמאה כמו חמור בניגוד גמור למה שאמרו בגמ' חמור דווקא. והנה ידועים דברי האב"ע בהקדמה שכתב שהוא מפרש בכתובים גם בניגוד לדעת חז"ל אך מדגיש שם שכל זה רק בדברים שאינם להלכה. וכאן כותב להדיא דלא כחז"ל גם בדבר הלכה. וצ"ע. http://www...

עבור לחיפוש מתקדם