מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 142 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אTKH
ש' אוקטובר 27, 2012 6:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת כא:
תגובות: 3
צפיות: 912

שבת כא:

אר"ז וכו' אמר רב פתילות ושמנים שאמרו חכמים וכו' מדליקין בהם בחנוכה בין בחול בין בשבת, וכו' קסבר כבתה אין זקוק לה ואסור להשתמש לאורה. וברש"י ואסור להשתמש לאורה, שיהא ניכר שהוא נר מצוה וליכא למיחש להטיה. וכן נפסק להלכה תרע"ג ס"א. אמנם עיין שם בהמשך הסעיף, אפי' תשמיש של קדושה כגון ל...
על ידי אTKH
ג' אוקטובר 16, 2012 11:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חזרה על ברכות - ברכות לח:
תגובות: 0
צפיות: 671

חזרה על ברכות - ברכות לח:

ברש"י זית מליח - שהיה מלוח זה כמה ימים וקיי"ל מליח כרותח.
לכאו' כבוד כמבושל זה מעל"ע
ומליח כמבושל כשיעור צליה.
ולמה כתב רש"י כמה ימים?
לא מצאתי במפרשים שהעירו, אמנם ראיתי בשטמ"ק שמליח דינו כשלוק, ושלוק הוא יותר ממבושל כמבו' לקמן לט., ואולי לכך כ' כמה ימים.
על ידי אTKH
ג' אוקטובר 16, 2012 12:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכאן תשובה נגד ה'צמחוניים' שמתנגדים לאכילת החי
תגובות: 30
צפיות: 4049

Re: מכאן תשובה נגד ה'צמחוניים' שמתנגדים לאכילת החי

צחוק כתב:גם השאלה מצמח אינו שאלה כי צמח אין לו נפש להרגיש צער, משא"כ בהמה יש לו, ואפשר לטעון שאין ראוי לגרום צער לשום נפש. וצעב"ח יוכיח שאינו שייך אצל צמחים.

איזה צעב"ח יש כששוחטים בהמה? לפני השחיטה עוד לא שחטו, ואחרי השחיטה היא כבר לא מרגישה.
על ידי אTKH
ג' אוקטובר 02, 2012 9:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות פרק תשיעי
תגובות: 73
צפיות: 6758

ברכות נז.

הבא על אמו... הבא על נערה המאורסה... הבא על א"א. ופתרון החלומות שם לטובה. יל"ע איך יתכן שבחלומו עובר על עבירות חמורות כאלו ובגמ' משמע שיש לכך משמעויות לטובה (יצפה לתורה וכדו'). (ואמנם מבואר בגמ' דה"מ דלא ידע לה ולא הרהר בה מאורתא -ויל"ע אי קאי על הכל או רק על א"א- מ"מ ע...
על ידי אTKH
ו' ספטמבר 28, 2012 9:34 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הקפדה על אתרוג מהודר
תגובות: 10
צפיות: 2586

Re: הקפדה על אתרוג מהודר

"ולא היה לולב אלא לרבן גמליאל בלבד, שלקחו באלף זוז. וכו' למה לי למימר שלקחו באלף זוז? להודיעך כמה מצות חביבות עליהן". ואף כאן נראה שהוא משום זה קלי ואנוהו ודוק לשון הגמ' "מצוות חביבות" משמע כל מצוות ולא מצווה זו בפרט אגב, שמעתי לבאר "להודיעך וכו' חביבות עליהן " מדוע כת...
על ידי אTKH
ש' ספטמבר 22, 2012 9:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף נ
תגובות: 4
צפיות: 972

Re: ברכות דף נ

אנו מכירים בעיקר את התמרים המיובשים...
ולעיל מבואר בגמ' שמהתמר היה זב דבש, ובראשונים שם משמע שהיה זב מאיליו, א"כ התמרים היו מאד רכים.
על ידי אTKH
ה' ספטמבר 13, 2012 11:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מותר למחוק שם שמים במחשב?
תגובות: 29
צפיות: 3673

Re: מותר למחוק שם שמים במחשב?

בזמנו (לפני כ-13 שנה) נשאל הגר"ח קנייבסקי לגבי מחיקת השם ממסך, והשיב שמותר מפני שזה רק "כיבוי אורות" ולא מחיקה.
על ידי אTKH
ג' ספטמבר 11, 2012 7:07 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שמו ושם אביו של רבי שמשון רפאל הירש זצ"ל
תגובות: 29
צפיות: 4658

Re: שמו ושם אביו של רבי שמשון רפאל הירש זצ"ל

אגב,
המקובל בקרב יוצאי אשכנז לקרות השם שַׁמשון ולא שִׁמשון,
(כמדו' משום ששמשון משופטי ישראל נהרג בצורה טראגית).
על ידי אTKH
ב' ספטמבר 10, 2012 12:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות לז
תגובות: 7
צפיות: 1402

Re: ברכות לז

ראה גם ברבינו יונה שמסביר בכל דבר את שני הגרסאות, למה חייבת ולמה פטורה.
על ידי אTKH
א' ספטמבר 09, 2012 1:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות לה-לו
תגובות: 0
צפיות: 680

ברכות לה-לו

אניגרון עם שמן זית - פסק הרמב"ם (ח,ב) שבריא מברך שהכל (כברכת האניגרון) ובגמ' אניגרון הוא מי שלקות, ולקמן לט. בגמ' דמיא דסלקא כסלקא לענין ברכה, היינו האדמה. וק' על דברי הרמב"ם. ובמג"א רב ס"ד הק' כן, ובבי' הגר"א תי' דאניגרון הוא לשתיה ומי שלקות דדף לט הוא לאכילה, ועפי' התוס' ל...
על ידי אTKH
א' ספטמבר 09, 2012 1:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות לז
תגובות: 7
צפיות: 1402

Re: ברכות לז

נראה דמכיון שכל הזמן נמשח בשמן הרי הוא כבישול ולא כאפיה, וכנראה שגם אין לו תואר לחם.
על ידי אTKH
א' ספטמבר 09, 2012 1:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות לו
תגובות: 6
צפיות: 1502

Re: ברכות לו

זה גופא הגמ' מחלקת
שקמח שעורים יש ממנו קצת הנאה (היינו בטעמו) ולכך מברכים
משא"כ שמן זית.
ויש מתרצים שהוא מזיק רק קצת דקשה לקוקיאני, משא"כ שמן זית מזיק יותר לגוף כולו.
על ידי אTKH
ד' יולי 27, 2011 2:43 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: צאצאי בעל קונטרס הספיקות
תגובות: 1
צפיות: 789

צאצאי בעל קונטרס הספיקות

יש ברשותי יחוס לבעל קונה"ס בלשון זו:
ר' נחמיה פרידמן, חתנו של ר' ליפמן כהן, בן ר' דוד כהן, שהיה מבני בניו של בעל הקונה"ס.
אשמח לשמוע מיודעי דבר על היחוס המדוייק.
על ידי אTKH
ה' מאי 19, 2011 1:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דחוף מאמרים בנושא נבואה
תגובות: 16
צפיות: 2225

Re: דחוף מאמרים בנושא נבואה

ישנה הגדרה ממהרי"ל דיסקין לגבי נבואת משה ובלעם ושאר הנביאים.
מסתמא נמצא במהריל"ד עה"ת.
על ידי אTKH
ב' מאי 02, 2011 1:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3475
צפיות: 555222

Re: אשכול אביעה חידות

יש לו שני בנים, ונתן בנו למולך
ואח"כ בני השני .

אבל אין הדבר מוסכם
והוא קשה מסברא.
על ידי אTKH
ג' פברואר 15, 2011 5:12 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: חפוש בדרי מחבר מסויים
תגובות: 0
צפיות: 729

חפוש בדרי מחבר מסויים

ראיתי לנכון, לאחר חיפוש שלא צלח להוסיף אפשרות לחפש בדברי מחבר מסויים, גם בספרים שלא חיבר (בדוגמא שאני נתקלתי - הגהותיו לש"ס, אולם יכול להיות עוד אפשרויות). כמובן שזו מלאכה קשה לקטלג כל עמוד או אזור מי הוא המחבר, אולם נראה שיש בו תועלת רבה כגון כששמעו או ראו בספר שמועה ללא מקור ורוצים לאמתה. וכמ...
על ידי אTKH
ג' פברואר 15, 2011 5:09 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים קטן - דאורייתא
תגובות: 6
צפיות: 2088

Re: פורים קטן - דאורייתא

מצאתי מקורו טהור
בהגהותיו לש"ס, מגילה ו: עי"ש
ותקנו חז"ל משום כך דלא למספד בהון ודלא להתענות.
(ודלא כמש"כ בטעות בהודעה קודמת - תחנון).

והיוצא מדבריו, דפורים גדול השתא הוא פחות מפורים באדר רגיל שיש בו אף יסוד דאוריתא.
על ידי אTKH
ג' פברואר 15, 2011 12:50 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים קטן - דאורייתא
תגובות: 6
צפיות: 2088

פורים קטן - דאורייתא

שמעתי בשם מרנא החת"ס זיע"א,
דעיקר הפורים הוא דאורייתא דיש לעשות זכר לנס
ובשנה מעוברת יש לקיימו באדר הראשון, דגבי דאורייתא לא שייך סברא דסמכינן גאולה לגאולה,
דזריזין מקדימין, או אין מעבירין.
(ומקיימים בכך שאין אומרים תחנון באותו היום דמיקרי זכר לנס).
היודע מקום דבריו, אשמח לקבלו.
על ידי אTKH
ב' פברואר 07, 2011 9:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המתיגע על מספרי הפרים - הוזה הזיות
תגובות: 34
צפיות: 7404

Re: המתיגע על מספרי הפרים - הוזה הזיות

הרמב‏"ם במורה כותב שכל המתעסק בפרטי הקרבנות למה זה כבש וזה אייל ובמספרם הרי זה 'הוזה הזיות‏'‏ ובתרגום ן‏'‏ תיבון כמדומה לי לקחו לכיוון השגעון. וגם המאירי בביאורו לאבות החרה אחריו כמדומה לי פ‏"ג מי‏"א‏, כיצד יפרנסו ראשונים כמלאכים אלו את מאמרי חז‏"ל הרבים אודות ע'‏ פרים כנגד שבעי...
על ידי אTKH
א' פברואר 06, 2011 9:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - שאלות פשוטות
תגובות: 222
צפיות: 40567

Re: אשכול - שאלות פשוטות

יאיר כתב:3. מהו ערך פרוטה בימינו ו/או היכן אפשר לדעת את ערכה המשתנה?


03-6171101
מתעדכן כל חודש.
על ידי אTKH
ב' ינואר 10, 2011 10:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המילה "חנווני"
תגובות: 4
צפיות: 1235

Re: המילה "חנווני"

לכאורה ממשמעות דברי רש"י נראה דהיינו תגר, ולאו"ד בחנות, ואדרבה מ' קצת להיפך.
[עיי' רש"י ברכות כח,ב מיושבי קרנות, חנוונים וכו' שעוסקין בדבר שיחה. ובסנהדרין ג,א יושבי קרנות, תגרין], ויל"ע.
על ידי אTKH
ב' ינואר 10, 2011 10:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין הלוואת ביצים בזוגות
תגובות: 12
צפיות: 1977

Re: דין הלוואת ביצים בזוגות

ולמי שאינו בקי ב. בביצים ישנה קפידא מיוחדת, כך הביא בשו"ת רבבות אפרים ח"ו סי' תנח שהחזו"א היה מקפיד על שתי ביצים ומניח משהו מהביצה השניה, כיון שעל בצים מפורש בגמ' פסחים קי,ב שזה הלמ"מ. אכילת ביצים, או גם שאלה משכנים? [החזו"א היה מניח שתי ביצים על השולחן, ורק לא היה אוכלן בש...

עבור לחיפוש מתקדם