מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1586 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי רחמים
ש' אפריל 11, 2015 11:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת אלקי נצור לש"ץ ששכח יעלה ויבא
תגובות: 15
צפיות: 1504

Re: אמירת אלקי נצור לש"ץ ששכח יעלה ויבא

אין לשליח ציבור שאומר אלקי נצור שום בעיה עם הדין של טירחא דציבורא שהרי כך פסקו הפוסקים שחייב לומר אלקי נצור
רק שאם הוא מכיר את הציבור שלו שהם קצרי רוח יכול לסמוך על הפוסקים שהוא לא חייב לומר עושה שלום לא יסמוך על הקדיש
על ידי רחמים
ה' אפריל 09, 2015 4:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטה חדשה בשיעור חימוץ של עיסה
תגובות: 5
צפיות: 1365

Re: שיטה חדשה בשיעור חימוץ של עיסה

אה...
על ידי רחמים
ה' אפריל 09, 2015 2:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטה חדשה בשיעור חימוץ של עיסה
תגובות: 5
צפיות: 1365

Re: שיטה חדשה בשיעור חימוץ של עיסה

ספר מגן אבות (למאירי) ענין טז הא למדת שבצק שנצטנן הוא הוא בצק החרש הנז' במשנתנו, והוא משנגמרה לישתו, ונראין הדברים לפי דבריו שבצק החרש הוא שנצטנן הבצק מחמת קור חזק שנכנס לתוכו ואותו הקור מעכבה שלא יהיו סימני החימוץ ניכרין בו כשיעור שיוכר בשאר עיסות ובזו אמר כיון שהגיע לידי חרשות יש לחוש שמא מתחלת הי...
על ידי רחמים
ה' אפריל 09, 2015 2:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת אלקי נצור לש"ץ ששכח יעלה ויבא
תגובות: 15
צפיות: 1504

Re: אמירת אלקי נצור לש"ץ ששכח יעלה ויבא

יעויין בשו"ת יביע אומר חלק ה - אורח חיים סימן ט, שסיכם את דעות הפוסקים מי סובר כאבודרהם וכמי כתרומת הדשן: ב. והנה בב"י (סי' קכג) כ' עוד בשם הרד"א, שאם הש"צ לא התפלל בלחש פוסע ג' פסיעות לאחוריו (בסוף החזרה). וסיים הב"י, ונראה שהוא חולק על התה"ד סי' יג שנתן טעם למה שאין ה...
על ידי רחמים
ה' אפריל 09, 2015 2:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת אלקי נצור לש"ץ ששכח יעלה ויבא
תגובות: 15
צפיות: 1504

Re: אמירת אלקי נצור לש"ץ ששכח יעלה ויבא

את הג' פסיעות וכו' הוא צריך לעשות כי לא התפלל לחש ולא בגלל האלוקי נצור, ועיין בבית יוסף אורח חיים סימן קכג וה"ר דוד אבודרהם (עמ' קיט) כתב ולאחר שמסיים שליח ציבור חזרת התפילה אינו צריך לפסוע שלש פסיעות לאחוריו אם התפלל בלחש עם הציבור אבל אם לא התפלל בלחש פוסע שלש פסיעות לאחוריו ע"כ ונראה שה...
על ידי רחמים
ה' אפריל 09, 2015 11:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת אלקי נצור לש"ץ ששכח יעלה ויבא
תגובות: 15
צפיות: 1504

Re: אמירת אלקי נצור לש"ץ ששכח יעלה ויבא

עולה מן הארץ כתב:אני תמה על עצמי מדוע הותר לש"ץ הלזה לעכב את הציבור באמירת אלקי נצור שלו.

מדדתי עם סטופר, אמירה זריזה של אלקי נצור לקחת כ10 שניות בלבד, מן הסתם הציבור מוחל על עיכוב קל שכזה.
על ידי רחמים
ה' אפריל 09, 2015 12:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל נס אצל יחיד גדול הוא
תגובות: 3
צפיות: 757

Re: כל נס אצל יחיד גדול הוא

אין בעל הנס מכיר בניסו נאמר בנס שהאדם לא ראה כלל, אבל כאן מדובר שראה ויודע מהנס ורצה לברך עליו, ראה ברד"ק תהלים פרק קו כי פעמים רבות יעשה האל יתברך עם האדם נס ולא יֵדע ולא ירגיש בו עד אחר זמן שיתבונן בו, וכן אמרו רבותינו ז"ל (נדה לא): אין בעל הנס מכיר בְּנִסּוֹ . וכאשר אמר דוד כל תהלתך, על...
על ידי רחמים
ה' אפריל 09, 2015 12:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד לעילוי נשמת חילוני וכד'
תגובות: 18
צפיות: 2731

Re: לימוד לעילוי נשמת חילוני וכד'

שאלת החילוני נפטרת מדיברי שבט הלוי הנ"ל
והחתן, לא מצינו שנחשב כבן, אם יש להסתפק זה לגבי בני בנים שהרי הם כבנים
על ידי רחמים
ד' אפריל 08, 2015 5:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד לעילוי נשמת חילוני וכד'
תגובות: 18
צפיות: 2731

Re: לימוד לעילוי נשמת חילוני וכד'

וז''ל הבית יוסף (אורח חיים סימן תרכא): כתב המרדכי (שם) מה שהורגלו לידור צדקה ביום הכפורים עבור המתים יש להביא ראיה מספרי (שופטים פסקא רי) דתניא בפרשת עגלה ערופה (דברים כא ח) כפר לעמך ישראל אלו החיים אשר פדית אלו המתים מלמד שהמתים צריכין כפרה: עוד הביא הב''י מהרוקח וז''ל הרוקח (הלכות יום הכיפורים סימ...
על ידי רחמים
א' אפריל 05, 2015 12:05 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ציטוטים בעניין הוצאת ספר בצורה יפה
תגובות: 2
צפיות: 1224

Re: ציטוטים בעניין הוצאת ספר בצורה יפה

ספר החינוך מצוה תריג משרשי המצוה, לפי שידוע בבני אדם שהם עושין כל דבריהם לפי ההכנה הנמצאת להם, ועל כן ציונו ברוך הוא להיות לכל אחד ואחד מבני ישראל ספר תורה מוכן אצלו שיוכל לקרות בו תמיד ולא יצטרך ללכת אחריו לבית חברו, למען ילמד ליראה את ה', וידע וישכיל במצוותיו היקרות והחמודות מזהב ומפז רב. ונצטוינו...
על ידי רחמים
ו' מרץ 27, 2015 3:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור 'ועינינו מאירות כשמש וכירח'
תגובות: 4
צפיות: 814

Re: ביאור 'ועינינו מאירות כשמש וכירח'

יישר כח, עוד חשבתי להסביר שעינים מאירות לא כלפי חוץ אלא כלפי פנים, כי האדם עצמו יושב בחושך והעיניים הן המביאות לו אור לתוכו וכאדם הפותח חלון בביתו ואז החלון מאיר את כל הבית כך העינים מאירות לאדם את החושך שהוא נמצא בו, וכאן אנו אומרים שאילו העינים היו מאירות לנו כמו השמש שמאירה בעוצמה רבה וכירח שאף ש...
על ידי רחמים
ו' מרץ 27, 2015 2:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור 'ועינינו מאירות כשמש וכירח'
תגובות: 4
צפיות: 814

Re: ביאור 'ועינינו מאירות כשמש וכירח'

בכל השבחים אנו אומרים אילו כך וכך, כאשר הכוונה שכל איבר היה עושה את התפקיד המקורי שלו רק ביתר שאת ויתר עוז
רגלינו קלות כאיילות הכוונה שהרגליים עשות את התפקיד שלהם רק יותר טוב, וכן שאר התיאורים על זה הדרך, אבל עיניים מאירות, זה בכלל לא התפקיד שלהם, התפקיד שלהם הוא להכניס אור ולא להשפיע החוצה.
על ידי רחמים
ו' מרץ 27, 2015 2:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור 'ועינינו מאירות כשמש וכירח'
תגובות: 4
צפיות: 814

ביאור 'ועינינו מאירות כשמש וכירח'

צריך ביאור:
1. הירח אין לו אור עצמי ואם הזכיר שמש בכלל מאתיים מנה
2. מה הכוונה עינים מאירות? וכי מהעינים בוקע אור? אדרבא האישון שחור לגמרי והוא רק מקבל אור
על ידי רחמים
ב' מרץ 09, 2015 4:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור דק דק לענין טוחן
תגובות: 2
צפיות: 655

Re: שיעור דק דק לענין טוחן

אם תלוי אם צריך ללעוס, אז גודל שומשום לא נחשב לטוחן שהרי אם אדם יכניס כפית של שומשום לפה בוודאי שילעס
על ידי רחמים
ב' מרץ 09, 2015 12:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור דק דק לענין טוחן
תגובות: 2
צפיות: 655

שיעור דק דק לענין טוחן

ביאור הלכה סימן שכא סעיף יב ד"ה * המחתך הירק * המחתך הירק דק דק - בגמרא איתא אר"פ האי מאן דפריס סילקא חייב משום טוחן ופירש רש"י פריס מחתכו דק דק וכ"כ התוספות דמיירי בחתיכות קטנות כעין טחינה אבל בחתיכות גדולות קצת אין דרך הטחינה בכך וכ"כ הרמב"ם דק דק אך כ"ז לענין חי...
על ידי רחמים
ש' פברואר 14, 2015 7:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להתוכח עם אפיקורסים של ימינו
תגובות: 23
צפיות: 3756

Re: להתוכח עם אפיקורסים של ימינו

לפי פשטות דברי הרמב"ם אין לדבר עם אפיקורסים כלל שכתב: רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק ב הלכה ה והאפיקורסים הם התרים אחר מחשבות לבם בסכלות דברים שאמרנו עד שנמצאו עוברים על גופי תורה להכעיס בשאט בנפש ביד רמה ואומרים שאין בזה עון, ואסור לספר עמהן ולהשיב עליהן תשובה כלל וחז"ל אמרו שאדרבא ישראל...
על ידי רחמים
ש' פברואר 14, 2015 7:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וכן אתה מוצא באברהם כשבירך את יצחק בנו
תגובות: 11
צפיות: 1650

Re: וכן אתה מוצא באברהם כשבירך את יצחק בנו

מה שאמר אברהם 'ישלח מלאכו לפניך' אינו איחול וברכה אלא סיפור של עובדה, והחשבון של אברהם הוא פשוט וכמפורש בכתוב שה' שנשבע לזרעך אתן את הארץ בוודאי ישלח מלאך כדי לשמור אותך כי אחרת לא תתקיים השבועה, ומעתה מובן המדרש, שעל פי אותו החשבון גם ליצחק עצמו היה מלאך ובק"ו מאליעזר.
על ידי רחמים
ו' פברואר 13, 2015 9:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: להשתמש בתוף העשוי מגוילי ס"ת רח"ל
תגובות: 20
צפיות: 2722

Re: להשתמש בתוף העשוי מגוילי ס"ת רח"ל

מה זה קשור לעניין הטומאה, שאלה אחת היא אם יש חיוב גניזה וזה דנו במה שהביא מה שנכון. ושאלה אחרת היא אם זה דרך כבוד ועל זה יש קצת להביא ראיה לעניין מהא דר' יוחנן. (אפשר לחלק כמה חילוקים בין העניינים אבל בשביל זה יש מקום לשאול רבנים אם מותר או אסור) מזה שהרשב"ם טרח להסביר שאין בעצם משום טומאה הרי...
על ידי רחמים
ו' פברואר 13, 2015 9:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לתת מתנה לגוי כהכרת הטוב
תגובות: 10
צפיות: 2515

Re: האם מותר לתת מתנה לגוי כהכרת הטוב

האם יציל את אביו העכו"ם שטובע בנהר חשוקי חמד עבודה זרה דף כו עמוד א שאלה. נאמר ברמב"ם (פ"י מע"ז ה"א): אין כורתין ברית לשבעה עממין כדי שנעשה עמהן שלום ונניח אותם לעבוד עכו"ם שנאמר לא תכרות להם ברית אלא יחזרו מעבודתם או יהרגו, ואסור לרחם עליהם שנאמר ולא תחנם, לפיכך אם רא...
על ידי רחמים
ד' פברואר 11, 2015 11:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: שווה או שוה
תגובות: 4
צפיות: 886

Re: שווה או שוה

בפרוייקט השו"ת מצאתי בספרות חז"ל יותר שוה מאשר שווה
על ידי רחמים
ד' פברואר 11, 2015 11:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: להשתמש בתוף העשוי מגוילי ס"ת רח"ל
תגובות: 20
צפיות: 2722

Re: להשתמש בתוף העשוי מגוילי ס"ת רח"ל

לענ"ד תוף כזה לא מחנך אף אחד לשום דבר, רק מתקרר לאדם הרואה דבר כזה הכבוד לספר תורה ומה שעשה ר' יוחנן זה היה עם שן שלא מקבלת טומאה ולא דומה לס"ת רשב"ם מסכת בבא בתרא דף קטז עמוד א דין גרמא דעשיראה ביר - נשאר אצלו שן אחד מבניו ובו היה מנחם למרי נפש האבלים שהשן של מת אינו טמא דתנן באהלות ...
על ידי רחמים
ו' פברואר 06, 2015 10:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך להרגיש את האמונה???
תגובות: 9
צפיות: 1524

Re: איך להרגיש את האמונה???

נשאלתי שאלה מעניינת מאוד: חרדית בת 42 נשואה פלוס, מבינה בשכל שהתורה והמצות אמת ללא שום עוררין. שואלת עצה/עצות מה לעשות בכדי להרגיש את הקב"ה בלב???? התוכלו לומר לי מה להשיב, עצות נוספות בנושא החשוב הזה??? *** לענ"ד התשובה פשוטה הדרך להידבק בקדוש ברוך ולהרגיש אותו היא על ידי עשיית המצוות בש...
על ידי רחמים
ד' פברואר 04, 2015 6:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה מקובל שזה לא דבר טוב לתרגום התורה ללשונות אחרים
תגובות: 2
צפיות: 994

Re: למה מקובל שזה לא דבר טוב לתרגום התורה ללשונות אחרים

כאן הנוסח שונה: מסכתות קטנות מסכת ספר תורה פרק א אין כותבין לא עברית ולא עילמית, לא מדית ולא יונית. שבעים זקנים כתבו כל התורה לתלמי המלך לשון יונית, והיה אותו היום קשה לישראל כיום שעשו בו את העגל, שלא היתה תורה יכולה להתרגם כל צרכה. שלשה עשר דברים שינו בה, אלהים ברא בראשית, אעשה אדם בצלם ובדמות, ויכ...
על ידי רחמים
ג' פברואר 03, 2015 3:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תשובות לתועים בימינו?
תגובות: 223
צפיות: 34581

Re: תשובות לאנוסים בימינו?

הר' זמיר כהן והר' דניאל בלס ואחרים מטפלים מצויין במדע
ומראים איך שלא רק שהמדע לא סותר את התורה אלא מחזק את התורה
ולא עוד אלא שהמון דברים כבר היו ידועים לעם ישראל מתוך התורה שבעל פה מאז נתינתה עוד לפני שהמדע גילה אותם
על ידי רחמים
ג' פברואר 03, 2015 2:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תשובות לתועים בימינו?
תגובות: 223
צפיות: 34581

Re: תשובות לאנוסים בימינו?

צולניק כתב:לא אכפת לו לחלל שבת ואכפת לו להכשיל אחר שלא יקיים מצוות קידוש?

כנראה שהוא מכור לאיזה חילול שבת כמו סרטים, אז בזה הוא 'מקיל'
אבל להכשיל אחרים, הוא לא רוצה כי אין לו הנאה מזה ואין אדם חוטא ולא לו.

אם הוא אמיתי ברור שהוא מודה שהעולם לא קדמון,
ואם יש לו מידות טובות איך זה שהוא לא מכיר טובה למי שבראו?
על ידי רחמים
ב' פברואר 02, 2015 2:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תשובות לתועים בימינו?
תגובות: 223
צפיות: 34581

Re: תשובות לאנוסים בימינו?

אכן וודאות גמורה כרואה מה שלפניו זו מידה שאין אנחנו משיגים, בעל היסוד ושורש העבודה כותב בצוואתו שהיה בטוח באמונתו כמרע"ה, אע"פ שאיני מבין כוונתו ואיך זה יכול להיות, (אולי רק רצה להבליט אמונתו ואמר על דרך המליצה) אבל ברור מדבריו הדבר המסתבר שמרע"ה שראה עין בעין וודאי האמין יותר בכל יש...
על ידי רחמים
ב' פברואר 02, 2015 11:34 am
פורום: אספקלריא
נושא: מעמד האישה ביהדות
תגובות: 18
צפיות: 3250

Re: מעמד האישה ביהדות

בחז"ל מסופר על ברוריה אשת ר"מ ועל מיכל בת שאול שהיו להם דעות והשקפות אבל מודגש בחז"ל שזו התנהגות יוצאת דופן לאישה שו"ת משנה הלכות חלק י סימן קסא אשה אי מותרת ללמוד תורה ד' בהעלותך התשכ"ט בנ"י יצו"א. מע"כ ידידי היקר מאד נעלה נו"נ או"א חוב"ט מתנהג...
על ידי רחמים
ב' פברואר 02, 2015 8:44 am
פורום: אספקלריא
נושא: תשובות לתועים בימינו?
תגובות: 223
צפיות: 34581

Re: תשובות לאנוסים בימינו?

יתכן שאתה צודק לענ"ד האמונה בסופו של דבר מתבססת על אמונה. והויכוח בןין המאמין למי שאינו היא כמה אחוזים הוא מאמין וכן בכמה אחוזים הוא מוכן לשמור מצוות ולכן לדעתי הגישה איתו צריכה להיות. שמע ידידי אין הוכחה חד משמעית כמו כל דבר בחיים צריך להסתפק באחוז ניכר ולעשות. כל העולם פותח עסק בסיכוי של 80 ...
על ידי רחמים
א' פברואר 01, 2015 11:35 am
פורום: אספקלריא
נושא: תשובות לתועים בימינו?
תגובות: 223
צפיות: 34581

Re: תשובות לאנוסים בימינו?

פשוט לא מתקבל בליבו שרשרת הדורות של עם ישראל. ממעמד הר סיני כל התנ"ך משנה גמרא וכו'. לדעתו אפשר לשכתב זאת בלא שזה היה באמת. דברי בלע. אבל בכפירה זו הוא נפל לצערי. שיסביר איך שייך להנהיג פסח שבועות סוכות בתוך עם שלם זכר ליציאת מצרים אם לא שהיה יציאת מצריים?? איך יתכן שיבוא מישהו ויספר לעם שלם ש...
על ידי רחמים
ה' ינואר 29, 2015 12:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגונב כרטיס פיס של חברו
תגובות: 2
צפיות: 627

Re: הגונב כרטיס פיס של חברו

מה היה הדין אם לאחר שהחליף את הכרטיסים היה מתגלה שכרטיס שבידו עלה בהגרלה האם היה צריך לשלם לנגנב את הזכיה? ולעצם מקור הדין של הגר"ח זו גמ' מפורשת שבכל מקום אומרים שמזלו של האדם גורם וכמבואר בחידושי הר"ן מסכת כתובות דף ב עמוד א או דילמ' מציא אמרה ליה נסתחפה שדיהו, פירש"י ז"ל מזלך ...
על ידי רחמים
ה' ינואר 29, 2015 11:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: להשכרה דירת 4 חדרים
תגובות: 13
צפיות: 2049

Re: להשכרה דירת 4 חדרים

חשוקי חמד שבת דף קטז עמוד ב להכניס מודעה לעיתון על מכירת מכונית כשיקראו את המודעה בשבת שאלה. האם מותר להכניס מודעה על מכירת מכונית בעיתון של ערב שבת, עיתון זה עוסק רק בענייני כלכלה ומסחר, ומסתבר שהרבה אנשים יקראו את המודעה בשבת, ונמצא שמכשילים אותם בשטרי הדיוטות ובקריאת חשבונות בשבת? תשובה. יעוין במ...
על ידי רחמים
א' ינואר 18, 2015 2:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תענית בכורות
תגובות: 2
צפיות: 606

תענית בכורות

מבואר בטשו"ע סי' ת"ע שהבכורות מתענין בערב פסח זכר לנס, ונוהגים שהנקבות לא מתענות, וכתב המ"ב ס"ק י' שנוהגים לפטור עצמם מהתענית ע"י השתתפות בסיום מסכת. א. מדוע מתענים זכר לנס ולא עושים משתה ושמחה? ב. מדוע הנקבות לא מתענות הרי גם הן ניצלו במכת בכורות? ג. מדוע על ידי סיום מסכת נ...
על ידי רחמים
ד' ינואר 14, 2015 1:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס "מדיד המים במיחם"
תגובות: 7
צפיות: 1511

Re: פולמוס "מדיד המים במיחם"

יעויין ביחוה דעת חלק ו' סי' כ"א שהעלה להתיר בזה והיתרו בנוי מכמה טעמים: 1. לדעת הערוך ודעימה מותר כיון דהוי פס"ר דלא ניחא ליה 2. לדעת החולקים על הערוך אסור מדרבנן, אולם כיון שהמים שבמדיד כבר התבשלו [בעת רתיחת המיחם] יש להתיר לדעת הסוברים שאין בישול אחר בישול בלח 3. לדעת החולקים על הערוך וג...
על ידי רחמים
ש' ינואר 10, 2015 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גזירתך קשה משל פרעה
תגובות: 8
צפיות: 1433

Re: גזירתך קשה משל פרעה

לא כתוב שהוא פסק כך לרבים, אלא עשה זאת וכולם עשו אחריו בלי לשאול תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יב עמוד א וילך איש מבית לוי - להיכן הלך? אמר רב יהודה בר זבינא: שהלך בעצת בתו. תנא: עמרם גדול הדור היה, כיון (שראה שאמר) +מסורת הש"ס: [שגזר]+ פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אמר: לשוא אנו עמלין! עמד...
על ידי רחמים
ג' ינואר 06, 2015 12:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נמס פרווה ללא צורך בחלב או מלבין בסעודה בשרית
תגובות: 22
צפיות: 3050

Re: נמס פרווה ללא צורך בחלב או מלבין בסעודה בשרית

אמש בשמחה משפחתית הגישו בסוף הסעודה קפה העשוי מאבקה להכנת קפה נמס ללא חלב, (הקפה נראה כחלבי לכל דבר והוא למעשה פרווה) והחלו לדון שם אם מותר לעשות כן. אשמח לשמוע דעת חכמי הבית המדרש. לדעת הרמ"א בוודאי אין בזה חשש כלל: שולחן ערוך יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן פז הגה: ונהגו לעשות חלב משקדים ומניחי...
על ידי רחמים
ו' ינואר 02, 2015 12:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור "כל שהוא" בחז"ל - פשוטו כמשמעו?
תגובות: 23
צפיות: 2958

Re: שיעור "כל שהוא" בחז"ל - פשוטו כמשמעו?

א. האם יש נ"מ לדינא בין משהו לבין שני משהויין? כן, כמבואר בערובין ב. האם יתכן דבר שהינו גם משהו וגם שני משהויין בעת ובעונה אחת? כן, ולא תלוי מאיזה דין מגיע הצורך במשהו הזה, משהו זה דבר יחסי. ג. האם גם כל חצי טיפה היא משהו? כן ד. האם כל טיפה היא גם שני משהויין? כן ה. האם גם כל זוג-טיפות הוא משהו...
על ידי רחמים
ד' דצמבר 31, 2014 11:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור "כל שהוא" בחז"ל - פשוטו כמשמעו?
תגובות: 23
צפיות: 2958

Re: שיעור "כל שהוא" בחז"ל - פשוטו כמשמעו?

אני הקשתי על זיסע לפי שיטתו, כלומר לפי שיטתו אם אין למשהו שיעור לא שייך לומר שני משוהין ועל זה הקשתי למה לא? כלומר אם בשביל משהוא אחד תביא טיפה אחת בשביל שני משהוין תביא שתי טיפות, וזה כוונת המשנה שני משהוין - תביא פעמיים את מה שהיית מביא בשביל משהו אחד, וכעת לא קשה מה שאמרת שגם לחצי טיפה אפשר לקרוא...
על ידי רחמים
ב' דצמבר 29, 2014 9:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה נשתנה יעקב משאר האבות?
תגובות: 7
צפיות: 1142

Re: מה נשתנה יעקב משאר האבות?

אדרבא הצורה הפשוטה לא לכתוב שנה אחרי כל מספר, ואצל אברהם ושרה יש דרשות ולימודים מדוע נאמר שנה בכל מספר ומה שהוצרך הכתוב לזה באברהם ושרה מכלל שאר צדיקי עולם, הוא משום דאברהם ושרה היו גוים מתחלה, והיה עולה על הדעת לומר שמתחלה היו רשעים ואחר כך היו צדיקים, לפיכך הוצרך לומר שאף על פי כן כל ימיהם צדיקים ...
על ידי רחמים
ב' דצמבר 29, 2014 9:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור "כל שהוא" בחז"ל - פשוטו כמשמעו?
תגובות: 23
צפיות: 2958

Re: שיעור "כל שהוא" בחז"ל - פשוטו כמשמעו?

נתעוררתי היום מהמשנה בביצה טו: " ואם שייר ממנו כל שהוא - סומך עליו לשבת". להלכה נפסק שאם שייר "כזית", אולם פחות מכזית אינו סומך עליו לשבת. במשנ"ב הביא מעולת-תמיד הסיבה: כיוון ששיעור עירוב-תבשילין, כזית. נזכרתי שלמדתי הגמ' הזאת בבחרותי לפני 20 שנה עם אברך ת"ח מופלג, ואמ...
על ידי רחמים
ה' דצמבר 25, 2014 10:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור "כל שהוא" בחז"ל - פשוטו כמשמעו?
תגובות: 23
צפיות: 2958

Re: שיעור "כל שהוא" בחז"ל - פשוטו כמשמעו?

למה לא? כל שהוא אינו כלום
טיפה ועוד טיפה יכולים להפוך למבול
כל שהוא זה מושג יחסי
כזית לעומת ככר נקרא כל שהוא

עבור לחיפוש מתקדם