מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 131 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ההוא תלמידא
ה' מרץ 15, 2012 1:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: לקבלינהו בשמחה
תגובות: 6
צפיות: 978

Re: לקבלינהו בשמחה

ק"ק ע"ד הב"ח, דא"כ הו"ל למינקט כדנקט בעירובין (מא:) לקבולינהו מאהבה, ומאי שנא הכי דשני לישניה. ומשמע יותר דהכוונה לברך בשמחה ממש. ועי' גיטין (לו:) ושמחים ביסורין. ועי' בלשון ירושלמי דמייתו תוס' בסוטה (לא.) ע"ש. וידוע מעשה רב עם האדר"ת הזה, כמו שתוכל לראות בקישור הב...
על ידי ההוא תלמידא
ה' מרץ 15, 2012 12:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'הטבעת בתרמית רגלי בת ענמית'
תגובות: 38
צפיות: 6024

Re: 'הטבעת בתרמית רגלי בת ענמית'

עברתי על הקודמות רק מקופיא ודומני שלא הזכירוהו. עי' ברש"ש תמורה (כד:).
על ידי ההוא תלמידא
ה' מרץ 15, 2012 12:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה הפירוש של המושג "שאילת שלום"?
תגובות: 7
צפיות: 1520

Re: מה הפירוש של המושג "שאילת שלום"?

ע"ע בשו"ת בית דוד לייטר ח"ב סי' קפח.
על ידי ההוא תלמידא
ה' מרץ 15, 2012 12:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: עסק בצורכי ציבור כעיסוק בדברי תורה
תגובות: 5
צפיות: 1010

Re: עסק בצורכי ציבור כעיסוק בדברי תורה

מפורש הוא בשו"ע או"ח סי' צג ס"ד. ע"ש דהוא מחלוקת ראשונים. ועי' ט"ז ברסי' קח ובברכי יוסף בסי' תרפז. ולעניין שכר עמ"ש בבאה"ל (סי' לח ס"ח בד"ה הם). ויש להאריך הרבה בפרט זה, ואין כאן מקומו. ואולי אמרו כן על המתעסק בצרכי ציבור משום הא דאיתא בשמו"ר (פ"...
על ידי ההוא תלמידא
ד' מרץ 14, 2012 7:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עד היום הזה
תגובות: 26
צפיות: 3471

Re: עד היום הזה

אישתמיטיתייהו תשובה מפורשת של ר' אברהם בן הרמב"ם בעניין זה. ועי' שו"ת נוב"י מהדו"ת (חאו"ח בס"ס פז ובסי' פח). ואין הפנאי מסכים להאריך.
על ידי ההוא תלמידא
ד' מרץ 14, 2012 7:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה המקיימת מצות עשה שהזמן גרמא בלי כוונה
תגובות: 5
צפיות: 859

Re: אשה המקיימת מצות עשה שהזמן גרמא בלי כוונה

לענ"ד פשוט דתלי בחקירת האחרונים בהך מ"ד דמצוות א"צ כוונה, מה פירושו - האם כפשוטו דאין צריך כלל כוונה, או דמסכים הולך למ"ד דבעי כוונה, אלא דס"ל דסתמן לשמן קאי (עי' ריש זבחים. ועי' אמרי בינה סי' יד באופן אחר). דלצד א' ל"ש איש ול"ש אישה, מ"מ קיימו מצווה. ולצד ב',...
על ידי ההוא תלמידא
ד' מרץ 14, 2012 6:33 pm
פורום: פסח
נושא: שאלה בענין קרבן פסח
תגובות: 8
צפיות: 1242

Re: שאלה בענין קרבן פסח

תמיהני איך לא הזכירו כולם בנדון את דברי הזוה"ק בפרשת פנחס דף רנ"א סע"א וז"ל: וְעַל דָּא אִמְרָא דְּאִיהוּ פֶּסַח אֲמַאי. אֶלָּא דַּחֲלָא דְּמִצְרָאֵי, וְאֱלָהָא דִּילְהוֹן הֲוָה אִימְרָא. אָמַר קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, מִבְּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ סִיבוּ דַּחֲלָא דִּילְהוֹן דְּמִצְרָאֵי...
על ידי ההוא תלמידא
ד' מרץ 14, 2012 12:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג פלא שלא לנשק בלילה את הציצית בפרשה ג' של ק"ש
תגובות: 12
צפיות: 1660

Re: מנהג פלא שלא לנשק בלילה את הציצית בפרשה ג' של ק"ש

לענ"ד איפכא מסתברא דחיבוב מצווה שייך דווקא היכי שעושה המצוה בשלימות ואח"כ צבי ומוסיף מדיליה.
בזה שעושה המצווה מספק יש קצת חיסרון בגוף המצווה.
ונהי שמכניס עצמו לזה, הלא מכניס עצמו רק לספק חיוב, וכאמור, אי אפשר לשמחה שתמלא את ליבו.
על ידי ההוא תלמידא
ד' מרץ 14, 2012 2:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג פלא שלא לנשק בלילה את הציצית בפרשה ג' של ק"ש
תגובות: 12
צפיות: 1660

Re: מנהג פלא שלא לנשק בלילה את הציצית בפרשה ג' של ק"ש

יל"ע אי שייך דין חיבוב מצווה היכי שנעשית מספק. דלכאורה כל עניין חיבוב מצווה הוא כשנעשית בשלימות ואז מוסיפים עוד מעשים כדי להראות חיבתה בעיננו, עי' בחולין (קלג.) ובשבת (קל.) ובכ"ד, אבל כאשר נעשית מספק הוי כחיסרון בעצם המצווה, ויש בזה קצת נדנוד ששמח בעצם הספק.
על ידי ההוא תלמידא
ג' מרץ 13, 2012 7:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רואה אדם שיסורין באין עליו – פשט בגמ'
תגובות: 5
צפיות: 1008

Re: רואה אדם שיסורין באין עליו – פשט בגמ'

י"ל, דעי' בתענית (ט.) דנראה שכל זה אמרו כמתרעמים על מידותיו של הקב"ה.
וע"ש בח"א למהרש"א.
על ידי ההוא תלמידא
ג' מרץ 13, 2012 7:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש מראי מקומות בענין קבלת ספר תורה מגוי
תגובות: 3
צפיות: 953

Re: חיפוש מראי מקומות בענין קבלת ספר תורה מגוי

עי' ביו"ד סי' רנד ס"ב ובט"ז וש"ך שם. ועי' באו"ח בסי' קנד סי"א ובט"ז ומ"א.

עבור לחיפוש מתקדם