מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 131 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ההוא תלמידא
ב' מאי 13, 2013 11:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לומר לגוי לנגן בכלי שיר בשבת ,לצורך נישואין ,ובקבלת שבת
תגובות: 2
צפיות: 646

Re: לומר לגוי לנגן בכלי שיר בשבת ,לצורך נישואין ,ובקבלת שבת

1. לגבי נישואין - עי' בשו"ת הרדב"ז ח"ד (סי' קלב).

2. לגבי קבלת שבת - עי' בספר צרור החיים (דף ד ע"ד), ובספר אלה דברי הברית (עמ' ה)
ובשו"ת מלמד להועיל ח"א (סי' טז) ובשו"ת כפי אהרן אפשטיין (סי' כ אות א).
על ידי ההוא תלמידא
א' מאי 12, 2013 6:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי האמורא שדחה שואל ונענש?
תגובות: 4
צפיות: 800

Re: מי האמורא שדחה שואל ונענש?

עיין בתדא"ר פרק כח במעשה של רשב"ג ור' ישמעאל, ובשמו"ר פ"ל סי' יג.
על ידי ההוא תלמידא
ש' מאי 04, 2013 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שם הוי"ה
תגובות: 3
צפיות: 697

Re: שם הוי"ה

עי' בסנהדרין (קא:) ההוגה את השם באותיותיו, ועי' בפסחים (נ.) זה שמי לעולם וכו'.
ועי' בכה"ח (סי' ה ס"ק ט) בשם הרדב"ז ורבינו האר"י ז"ל.
על ידי ההוא תלמידא
ו' אפריל 19, 2013 12:29 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הרבה פעמים שגגה נידון כמזיד - מקור והשלכות
תגובות: 5
צפיות: 1141

Re: הרבה פעמים שגגה נידון כמזיד - מקור והשלכות

ביומא (פז.) משמע דקאי אמזיד.

ולעצם הדיון: נזכרתי עוד מדברי הח"ח בהקדמתו לספר שכתב ז"ל:
כי אפילו עוון קטן, כשיכפיל כמה פעמים הוא נעשה לבסוף כעבות
העגלה, כמו שצווח ישעיה: "הוי מושכי העוון בחבלי השוא, וכעבות
העגלה חטאה", והמשל מחוטי המשי כשיכפלנו כמה מאות פעמים
כו' ".
על ידי ההוא תלמידא
ה' אפריל 18, 2013 10:52 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הרבה פעמים שגגה נידון כמזיד - מקור והשלכות
תגובות: 5
צפיות: 1141

Re: הרבה פעמים שגגה נידון כמזיד - מקור והשלכות

ביצה (טז:) פושע את. תמורה (כז.) איתחזק באיסורא.
ויש הרבה עוד מה להאריך בזה, אך דומה שאת זה חיפשת.
על ידי ההוא תלמידא
ג' אפריל 16, 2013 1:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איזה איסור יש לבת ישראל להתחתן עם גוי?
תגובות: 7
צפיות: 1104

Re: איזה איסור יש לבת ישראל להתחתן עם גוי?

לאו דלא תתחתן בם כדאיתא בע"ז (לו:) ע"ש.
ואינה מחוייבת למסור עצמה עבור זה כמ"ש התוס'
בסנהדרין (עד:), אי משום דרחמנא אפקריה לזרעיה
דעכו"ם, אי משום דנחשבת קרקע עולם ואינה עושה
מעשה.
על ידי ההוא תלמידא
ד' אפריל 03, 2013 1:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אבק ציפורניים
תגובות: 4
צפיות: 824

Re: אבק ציפורניים

הנה לא מבעיא לפירוש התוס' שם בהך דשורפן דבכה"ג לא מהני, אלא אף לפירוש רש"י,
עדיין במילתייהו קיימי. עי' בשבת (צ.) גבי מקק ספרים, ועי' בע"ז (מג:) ג"כ משמע דשחיקה
לחודא לא מהניא, ועי' בשו"ע או"ח סי' קסח ס"י בחילוק השלישי.
על ידי ההוא תלמידא
ג' אפריל 02, 2013 6:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בענין הדרדעים וספר הזוהר..
תגובות: 48
צפיות: 8229

Re: חקירה בענין הדרדעים וספר הזוהר..

דינם כאפיקורסים ואינם מצטרפים למניין:
עיין בשו"ת יפה תואר (להר"ר יוף פנסחי) בסי' ה שהאריך בנידון.
וכן דעת הגר"ח קנייבסקי, כפי שהובא בשמו בשו"ת נזר החיים (עמ' קעו, שאלה לט).
על ידי ההוא תלמידא
א' מרץ 10, 2013 1:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיום תהילים קבוצתי
תגובות: 3
צפיות: 751

Re: סיום תהילים קבוצתי

הגאון ר' ראובן מרגליות הביא מקור נאה מאוד למנהג זה ע"פ שבת (צב.) בזה א"י וזה א"י, וגם ע"פ מכות (ה:) בנטפל לעושה מצווה. עיין בדבריו בספר נפש חיה סי' תקנא ס"י: http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=7953&st=&pgnum=113 וגם בדבריו בספר שיחות חכמים: http://www.hebrewboo...
על ידי ההוא תלמידא
ג' פברואר 26, 2013 9:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: להרוויח על חשבון המצוות
תגובות: 3
צפיות: 772

Re: להרוויח על חשבון המצוות

אין תשובה בהירה לזה מכיוון שהמושג של ריווח והפסד הוא סובייקטיבי. אכן מה שניתן לומר בוודאות, שלפי אמיתתן של דברים, אין ספק שהעושה מצווה ירוויח והעושה עבירה יפסיד. ועי' במ"ב (סי' צ ס"ק כט) שכתב עובדא מעניינת בשם המגן גיבורים, וז"ל: אבל משום מניעת ריוח לא ימנע מלהתפלל עם הצבור דחילוק יש ...
על ידי ההוא תלמידא
ב' פברואר 25, 2013 10:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביאת גוי
תגובות: 12
צפיות: 1737

Re: ביאת גוי

לפי מה שהבנתי מהשואל, זאת בדיוק הכוונה. שביאותיהן הן הפקר וחסרות משמעות, וכזנות בעלמא.
ולאו דווקא גדר זנות האוסר לכהונה וכה"ג, וכדאמרינן בעלמא אאעבב"ז, שבודאי אם אכן יעשה בעילתו
בעילת זנות אין הכוונה שנאסרת לכהונה משום כך (לרוב תנאי לבד מר"א ביבמות נט:).
על ידי ההוא תלמידא
ב' פברואר 25, 2013 9:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביאת גוי
תגובות: 12
צפיות: 1737

Re: ביאת גוי

ומינה. זיל בתר טעמא.
על ידי ההוא תלמידא
ש' פברואר 23, 2013 9:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאת גוי
תגובות: 12
צפיות: 1737

Re: ביאת גוי

זו לא שיטת ר"ת בתוס' כתובות (ג:)?
על ידי ההוא תלמידא
ב' פברואר 18, 2013 3:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה
תגובות: 7
צפיות: 1146

Re: שאלה

יש צד לומר, דאדרבה, עדיף טפי לנהוג כמו שאתה נוהג, לברך ע"ז דווקא לאחר הסעודה, דעי' במ"ב (סי' קעד סס"ק לט) בשם החיי"א שכתב שהשותה קפה לאחר אכילתו כדי לעכל המזון טעון ברכה אף בתוך הסעודה. והמ"ב מסתפק בזה. ועכ"פ מידי ספיקא לא נפקא. וא"כ זה ששותה לאחר הסעודה מוציא עצמו...
על ידי ההוא תלמידא
א' ינואר 13, 2013 7:29 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אמר... ולא פירש. היכן המקור?
תגובות: 5
צפיות: 1101

Re: אמר... ולא פירש

בדקת בשו"ת סבא קדישא? כמדומני שזה שם.
על ידי ההוא תלמידא
ש' ינואר 12, 2013 8:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יופי, רצוי או לא?
תגובות: 45
צפיות: 5214

Re: יופי, רצוי או לא?

איני יודע. ואולי מההמשך בשה"ר: "קווצותיו תלתלים שחורות כעורב" (ועי' נדרים ט: וגיטין נח. וגם שם לעניין יופי של איש).
וצל"ע בדברי המפרשים בסוטה (ז.) גבי אם היה שערה נאה, מה פירשו בו.
על ידי ההוא תלמידא
ש' ינואר 12, 2013 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יופי, רצוי או לא?
תגובות: 45
צפיות: 5214

Re: יופי, רצוי או לא?

מן הראוי להביא כאן את דברי הרד"ק בפרשתנו שנוגע בנושא זה ממש. דברי הרד"ק מוסבים על הפסוקים "וללבן שתי בנות שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל, ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה, ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה" (בראשית כט,טז-יח), וז"ל: ויש לשאול, אחר...
על ידי ההוא תלמידא
ש' ינואר 12, 2013 8:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יופי, רצוי או לא?
תגובות: 45
צפיות: 5214

Re: יופי, רצוי או לא?

.
על ידי ההוא תלמידא
ו' ינואר 11, 2013 9:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: יופי, רצוי או לא?
תגובות: 45
צפיות: 5214

Re: יופי, רצוי או לא?

"שקר החן והבל היופי, אשה יראת ה' היא תתהלל" - במה תתהלל? ביופי ובחן שלה. כלומר, כשהיופי הוא קנקן נאה ויאה למה שיש בו, הרי ראוי להתנאות באותו יופי, ואם לא, הריהו "נזם זהב באף חזיר, אשה יפה וסרת טעם". היש עוד מפרש כך מלבד הגר"א? החידוש הזה אמנם ידוע יותר בשם הגר"א, ברם ב...
על ידי ההוא תלמידא
ה' ינואר 03, 2013 7:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "שמעתי שמגיהים בבראשית רבה" מי המגיהים?
תגובות: 7
צפיות: 910

Re: "שמעתי שמגיהים בבראשית רבה"

היפה תואר שנדפס בדפוס ווילנא למיטב זכרוני הוא קיצור וליקוט מספר יפה תואר השלם על המד"ר.
והשלם אינו מצוי אצלי עתה לבדוק שם. אם הוא בנמצא אצלך, טוב שתבדוק שם.
על ידי ההוא תלמידא
ד' ינואר 02, 2013 11:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "שמעתי שמגיהים בבראשית רבה" מי המגיהים?
תגובות: 7
צפיות: 910

Re: "שמעתי שמגיהים בבראשית רבה"

אינני יודע בדיוק מה הפיענוח של הר"ת. ואולי הכוונה לספר לוית חן. וזה מה שהצלחתי למצוא שם בפרשת ויחי (ואולי לרש"ש הייתה שם גירסא אחרת): http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=44855&st=&pgnum=33 ועכ"פ אם כנים הדברים, נראה שכוונת הנצי"ב עצמו לרש"ש ש"הגיה"...
על ידי ההוא תלמידא
ד' ינואר 02, 2013 10:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "שמעתי שמגיהים בבראשית רבה" מי המגיהים?
תגובות: 7
צפיות: 910

Re: "שמעתי שמגיהים בבראשית רבה"

כנראה הכוונה היא לחידושי הרש"ש בב"ר (פס"ג סי' ג) שהגיה שם (באות א) בשם ספר ל"ח כמ"ש הנצי"ב.
על ידי ההוא תלמידא
ד' אוגוסט 22, 2012 2:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף כ
תגובות: 14
צפיות: 2064

Re: ברכות דף כ

עי' ברש"י ב"מ (קיד:). וע"ש בח"א למהרש"א. ועי' במגילה (כח:) ובח"א שם.
על ידי ההוא תלמידא
ד' אוגוסט 22, 2012 12:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף כא
תגובות: 11
צפיות: 1653

Re: ברכות דף כא

גם אנא זעירא חשבתי להסביר כהסבר הראב"ן. אלא שהוקשה לי מפ"ק דפסחים (ו:) דבחד עניינא יש מוקדם ומאוחר בתורה, ולפ"ז הו"ל למידרש בכל התורה כולה בחד עניינא. ועיין בחי' הרש"ש כאן שג"כ העיר מיבמות (ד.) וע"ש. ועפ"י הפירוש שהביא רחמים, יתכן דזהו בכלל דברי הגמ' דדריש היכ...
על ידי ההוא תלמידא
ב' אוגוסט 20, 2012 3:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף יט עמוד ב
תגובות: 12
צפיות: 1716

Re: דף יט עמוד ב

אמנם לפי מאי דמסיק הגמרא שב ואל תעשה שאני, א"כ תו לא צריך לתירוצא דממונא שאני, וא"כ יש לומר דאין שום חילוק בין איסור לממון בענין זה. באמת כ"כ תוס' בשבועות (ל:) לחד תירוצא, וע"ש עוד ב' תירוצים. ועי' במאירי כאן, ז"ל: ומה שתירצו כאן איסורא מממונא לא ילפינן, יכול היה לתרץ שב וא...
על ידי ההוא תלמידא
א' אוגוסט 19, 2012 1:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דף יט עמוד א
תגובות: 5
צפיות: 1141

Re: דף יט עמוד א

יישר כחך!
על ידי ההוא תלמידא
א' אוגוסט 19, 2012 3:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף יט עמוד א
תגובות: 5
צפיות: 1141

Re: דף יט עמוד א

לשון המהרש"ל בחכמת שלמה: ובערוך פירש לפירושו זה הכי קאמר שמעיה ואבטליון השקוה כדי להראות חשיבות של גרים בא"י שהם כישראל ונמצא מזלזלין בכבודן ולפי שגינה שמעיה ואבטליון נידו אותו לכבוד הרב ע"ש. ולשון "בא"י " שכתב קצת צ"ע, דמאי שייאטיה הכא. ופתחתי בערוך, ולא נזכר מזה ...
על ידי ההוא תלמידא
ד' אוגוסט 15, 2012 11:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף יד
תגובות: 8
צפיות: 1395

Re: ברכות דף יד

יש איזה ט"ס בדבריך.
ועכ"פ, עי' בחידושי הרש"ש.
על ידי ההוא תלמידא
ד' אוגוסט 15, 2012 4:14 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ח עמוד א איך שלמה למד משמעי בן גרא
תגובות: 21
צפיות: 3222

Re: ברכות דף ח עמוד א איך שלמה למד משמעי בן גרא

ע"ע בסנהדרין (לו.) ובפירש"י שם ד"ה שמעי ובמהר"ם שם. ועי' בחי' הרש"ש שם בגמ'.
על ידי ההוא תלמידא
ב' יולי 30, 2012 2:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פשט בגמ' סוטה לקשר בין גאוה לאיסור אשת איש
תגובות: 4
צפיות: 856

Re: פשט בגמ' סוטה לקשר בין גאוה לאיסור אשת איש

אעתיק ממה שכתבתי במקו"א בקצרה: הנה גאוה דרך כלל באה לאדם מחמת איזו מעלה שיש בו, עצמית או נקנית, ועי' בתענית (ז:) ועי' יומא (יט. כב:) ופסחים (קיג:) וסנהדרין (לח.). ועיין ר"ן נדרים (פא.) ועי' קידושין (מט:) וברש"י שם. וקרא כתיב: "תועבת ה' כל גבה לב", ומאי כולי האי, אלא דהגאה לו...
על ידי ההוא תלמידא
ד' יולי 18, 2012 3:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: "לא פלוג" בדין מדאורייתא
תגובות: 4
צפיות: 739

Re: "לא פלוג" בדין מדאורייתא

ע"ע בשו"ת בית דוד לייטר ח"א (סי' ע).
על ידי ההוא תלמידא
ד' יולי 18, 2012 3:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: בתרי גברי לא אתי עשה ודחי לא תעשה
תגובות: 2
צפיות: 607

Re: בתרי גברי לא אתי עשה ודחי לא תעשה

נראה דהכוונה לתוס' הידוע בב"ב (יג.) ובגיטין (מא.) בתירוץ על קושייתם דליתי עשה דפו"ר כו', דגבי דידה ליכא עשה. ע"ש.
על ידי ההוא תלמידא
ש' יולי 14, 2012 10:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הפשט - פנחס הוא אליהו הנביא
תגובות: 13
צפיות: 2147

Re: מה הפשט - פנחס הוא אליהו הנביא

ברשב"ם ב"ב (קכא:) ובתוס' שם מבואר דלמ"ד פנחס הוא אליהו, הוא כפשוטו ממש.

ולעניין הסדר - עי' להגחיד"א בספר מדבר קדמות בערך אליהו.
על ידי ההוא תלמידא
א' יוני 24, 2012 11:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקורות לכך שהתורה מגדלת ומרוממת את לומדיה
תגובות: 2
צפיות: 610

Re: מקורות לכך שהתורה מגדלת ומרוממת את לומדיה

ברכות (מח.) סלסלה ותרוממך, ועי' ר"ה (כו:).
ובעירובין (נד.) עולה לגדולה.
על ידי ההוא תלמידא
ד' יוני 13, 2012 4:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "דגה שאני טועם" | מקור שעדיף לשאול מהתורה מאשר מנביא
תגובות: 11
צפיות: 1348

Re: "דגה שאני טועם" | מקור שעדיף לשאול מהתורה מאשר מנביא

ברסלב כתב:ידועים גם דברי הגמ' בריש ברכות שכתבו להביא ראיה מאיכה נחפשה דרכינו ונחקורה, ולא הביאו מהפסוק אבל אשמים אנחנו, ויש עוד הרבה כהנה וכבר הארכנו בזה בשום מקום.

כמדומה שכוונתו לתענית ט.
על ידי ההוא תלמידא
ד' יוני 13, 2012 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "דגה שאני טועם" | מקור שעדיף לשאול מהתורה מאשר מנביא
תגובות: 11
צפיות: 1348

Re: "דגה שאני טועם" - חיפוש מקור לשאלה בפשט

בענין זה אשאל עוד שאלה, היכן באמת מצינו ששואלים על גמרא או על תנא או אמורא, מדוע הוא שאל מפסוק של נביא ולא שאל מפסוק של תורה? וראה תוס' ר"ה לב., מתחיל בתורה ומסיים בנביא - וא"ת דבכל דוכתא משמע דנביאי עדיף מכתובים כדאמר (מגילה דף לא.) כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים וה"ק קראי ...
על ידי ההוא תלמידא
ג' יוני 12, 2012 10:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שם הכלה כשם החמות
תגובות: 3
צפיות: 891

Re: שם הכלה כשם החמות

מחלוקת: מהמיקילים: שו"ת לחם ושמלה (אה"ע סי' מ), שו"ת אבן הראשה (סי' לא), שו"ת בית ישראל (לנדא, סי' קס), ספר חינא וחסדא ח"ב (דף רכה ע"ג). מהמחמירים: שבעים תמרים על צוואת ריה"ח (סי' כו אות ז), הגר"ח פלאג'י בספר רוח חיים (אה"ע סי' סב). היפה ללב ח"ו (דף ...
על ידי ההוא תלמידא
ו' יוני 08, 2012 10:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה פילוסופית בלימוד, בכח חזקה
תגובות: 7
צפיות: 1252

Re: שאלה פילוסופית בלימוד, בכח חזקה

איני מבין מאי קשיא ליה, הלא לרבי בתרי הויא חזקה, וכשם דלרשב"ג ניחא ליה, הכ"נ לרבי.

יבאר נא כבודו.
על ידי ההוא תלמידא
ד' יוני 06, 2012 4:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: ואל עפר תשוב
תגובות: 5
צפיות: 939

Re: ואל עפר תשוב

אולי דברי החסד לאברהם (בנהר נה ובנהר נו) יוכלו לעזור

עבור לחיפוש מתקדם