מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 131 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ההוא תלמידא
ב' יוני 04, 2012 12:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: נשים שלא ישתו מיין ההבדלה - הטעם
תגובות: 42
צפיות: 6349

Re: נשים שלא ישתו מיין ההבדלה - הטעם

בספר מעשה איש ח"ה כתוב בשם החזו"א שבעיקרם של דברים הייתה האזהרה בשעת ההבדלה ע"פ דברי השל"ה: רק מי שצומח לו זקן, ישתה מיין ההבדלה.
היינו רק הגברים. ואמרו זאת כדי להזהיר הנשים שלא ישתו, ואח"כ נשתרבבו הדברים ונאמרו להיפוך - שמי שתשתה יגדל לה זקן.
על ידי ההוא תלמידא
ב' יוני 04, 2012 12:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם גגי בתי כנסיות נתקדשו?
תגובות: 6
צפיות: 1145

Re: האם גגי בתי כנסיות נתקדשו?

עי' בשו"ע או"ח סי' קנא סי"ג מדברי המרדכי פ"ק דשבת. ועי' בשו"ת חיים שאל ח"א (סי' נו) דאייתי בידיה תשובת הרמב"ם להתיר בזה חוץ ממקום ההיכל. וע"ש. וע"ע בשו"ת חתם סופר (חאו"ח סי' ל) ולמהר"ם שפירא בשו"ת אור המאיר ח"א (סי' עו). וגם בשו&q...
על ידי ההוא תלמידא
א' יוני 03, 2012 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ופרע את ראש האשה
תגובות: 25
צפיות: 2511

Re: ופרע את ראש האשה

ל'ההוא תלמידא', יש דרך להביע דעה. הצלחת גם לא להביע את דעתך וגם להיות גס רוח בהודעה אחת. כנראה אהבת הקיצור הייתה בעוכרי. כוונתי הייתה פשוטה. בכתבי 'דברי הבאי' לא התכוונתי לדברי הכותב לייטנר אלא למקורם, היינו דבמקום שממנו הביא ראיה לדבריו שזקן גדול הוי גנאי, מבואר דדברים אלו הינם דברי הבאי ורעות רוח...
על ידי ההוא תלמידא
א' יוני 03, 2012 7:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: סידור רפורמי
תגובות: 55
צפיות: 7306

Re: סידור רפורמי

לא ידענא מאי קאמר. מעולם לא אמר אדם שמעשים כגון אלו הינם סימן מובהק, אבל למיחש מיהו מיבעי. ולא נגע ולא פגע כלל בגדר השתדלות. עין רואה בתשובת החת"ס שלאחר דהכי הוה עובדא, אע"ג דבעלמא היה תורה יוצאה ממנו להתיר ההיא איתתא, משך ידו לאחוריו ומסתפי להתיר משום דסימנא מילתא. ואשר לההיא דברכות - שם ...
על ידי ההוא תלמידא
א' יוני 03, 2012 4:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: סידור רפורמי
תגובות: 55
צפיות: 7306

Re: סידור רפורמי

זאת אומרת שאין לי כל דרך "לממש" את ההשגחה הפרטית??? כמובן שלא, השגחה פרטית היא מעשיו של הקב"ה, ואנו צריכים להודות לו על השגחתו, אבל אין אנו יכולים לנחש את רצונו ואת ההלכה על פי מה שקורה לנו וקצ"ע מברכות (ז.) כי מטא ההיא שעתא ניים, אמר ש''מ לאו אורח ארעא למעבד הכי. ע"ש. וע&q...
על ידי ההוא תלמידא
א' יוני 03, 2012 3:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: ופרע את ראש האשה
תגובות: 25
צפיות: 2511

Re: ופרע את ראש האשה

טיעון מנצח


ע"ש ברש"י ד"ה רב יוסף, ובד"ה לא יכלי, ותבין.
על ידי ההוא תלמידא
ו' יוני 01, 2012 5:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ופרע את ראש האשה
תגובות: 25
צפיות: 2511

Re: ופרע את ראש האשה

וראה מה שהזכרתי לעיל לגבי עבדקן סכסן וזלדקן קורטמן, שביטוי זה נאמר דווקא כלפי אלה הרואים בזקן גדול משום הדר.


דברי הבאי.
על ידי ההוא תלמידא
ה' מאי 31, 2012 4:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ופרע את ראש האשה
תגובות: 25
צפיות: 2511

Re: ופרע את ראש האשה

יש לזה רמז גם ברש"י כתובות (עב.), וידוע שיש שבנו ע"ז הררים. ואכמ"ל. ולעצם העניים, הנה ברש"י סנהדרין (נח:) איתא שבימי חז"ל, גם מנהג הגויות היה לכסות ראשיהן. ועי' בעירובין (ק:) דקרי ליה קללה. ומה שהביא מדברי מהרש"א, לא היה צריך להרחיק, דעי' בסוטה (מז.) וברש"י שם ד&qu...
על ידי ההוא תלמידא
ד' מאי 30, 2012 4:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סחור סחור אמרינן לנזירא- חיוב או עצה טובה
תגובות: 14
צפיות: 1740

Re: סחור סחור אמרינן לנזירא- חיוב או עצה טובה

בברכה המשולשת כתב:
ההוא תלמידא כתב:מלשון "דברי סופרים" של הרמב"ם אין לדייק כלום, וכידוע. והדברים עתיקים.


ודאי שיש לדייק, אלא שהשאלה היא אם כוונתו לדרבנן (כהבנת הרמב"ן והראב"ד בשיטתו) או לדאורייתא שאינו מפורש (כהבנת התשב"ץ ורוב האחרונים).


הוא אשר כיוונתי.
על ידי ההוא תלמידא
ד' מאי 30, 2012 4:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ציטוט בב"ח מהמהרש"ל שלא נמצא במהרש"ל
תגובות: 7
צפיות: 1245

Re: ציטוט בב"ח מהיש"ש שלא קיים ביש"ש

ההוא תלמידא כתב:אולי הכוונה למהרש"ל באו"ש.


או"ש- איסור והיתר שלו. מובא בש"ך לאין מספר.
על ידי ההוא תלמידא
ד' מאי 30, 2012 2:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: סחור סחור אמרינן לנזירא- חיוב או עצה טובה
תגובות: 14
צפיות: 1740

Re: סחור סחור אמרינן לנזירא- חיוב או עצה טובה

מלשון "דברי סופרים" של הרמב"ם אין לדייק כלום, וכידוע. והדברים עתיקים.
על ידי ההוא תלמידא
ד' מאי 30, 2012 2:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: ציטוט בב"ח מהמהרש"ל שלא נמצא במהרש"ל
תגובות: 7
צפיות: 1245

Re: ציטוט בב"ח מהיש"ש שלא קיים ביש"ש

אולי הכוונה למהרש"ל באו"ש.
על ידי ההוא תלמידא
ב' מאי 28, 2012 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סידור רפורמי
תגובות: 55
צפיות: 7306

Re: סידור רפורמי

אוצר החכמה כתב:זאת אומרת שאין לי כל דרך "לממש" את ההשגחה הפרטית???


כמובן שלא, השגחה פרטית היא מעשיו של הקב"ה, ואנו צריכים להודות לו על השגחתו, אבל אין אנו יכולים לנחש את רצונו ואת ההלכה על פי מה שקורה לנו


וקצ"ע מברכות (ז.) כי מטא ההיא שעתא ניים, אמר ש''מ לאו אורח ארעא למעבד הכי. ע"ש.
על ידי ההוא תלמידא
ב' מאי 21, 2012 12:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביקור חולים- נחת רוח לחולה
תגובות: 26
צפיות: 3146

Re: ביקור חולים- נחת רוח לחולה

ואגב דאיירי במצוות ביקור חולים, אציעה מאי דהוה קשיא לי מזה זמן: במו"ק (טז.) איתא: והא ר''ש בר רבי ובר קפרא הוו יתבי וקא גרסי, קשיא להו שמעתא. א''ל ר''ש לבר קפרא: דבר זה צריך רבי. א''ל בר קפרא לר''ש: ומה רבי אומר בדבר זה, אזל א''ל לאבוה, איקפד. אתא בר קפרא לאיתחזויי ליה, א''ל: בר קפרא איני מכירך...
על ידי ההוא תלמידא
ב' מאי 21, 2012 12:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין ספק בדרבנן שיש לו עיקר מהתורה
תגובות: 3
צפיות: 647

Re: דין ספק בדרבנן שיש לו עיקר מהתורה

ועיין בש"ך בס"ס קי בכללי הס"ס אות כו.
ועי' בטור וב"י סי' צט ס"ו ע"ש.
על ידי ההוא תלמידא
ג' מאי 08, 2012 10:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפסקה באמצע הלימוד
תגובות: 15
צפיות: 1959

Re: הפסקה באמצע הלימוד

כמדומה שיש בזה בשו"ת עולת יצחק לרב רצבי. ואמ"א עתה.
על ידי ההוא תלמידא
ג' מאי 08, 2012 9:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יקרבו ימי אבל אבי
תגובות: 12
צפיות: 1856

Re: יקרבו ימי אבל אבי

ואיך שלא יהיה, איכא למישדי נרגא בפירוש זה, שהרי הוכיחו האחרונים מדברי הח"צ (סי' ק) דאבל חייב ללמוד בדברים הרעים ואינו פטור לגמרי ממצוות ת"ת. וכ"כ עוד אחרונים שאבל חייב בת"ת. ומיהו, זה כביר שהעירותי דמדברי רש"י במו"ק (כא.) ד"ה ואסור, מוכח שפטור מכל וכל, דאל"כ ל...
על ידי ההוא תלמידא
ד' מאי 02, 2012 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוכח תוכיח את עמיתך
תגובות: 14
צפיות: 2018

Re: הוכח תוכיח את עמיתך

ישיבע בוחער כתב:יישר כח לכל המשיבים


"לכל" - לאיתויי אף ספרדים?...
על ידי ההוא תלמידא
א' אפריל 29, 2012 11:45 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: האם מותר לברך שהחיינו בימי ספירת העומר
תגובות: 23
צפיות: 5230

Re: האם מותר לברך שהחיינו בימי ספירת העומר

שמעתי שבדורינו שנגלו לנו תעלומות, נמצא בכמה ספרי ראשונים שאסור לברך שהחיינו בימי העומר, וכמדומה
שיש לזה מקור אף בתשובת הגאונים.
על ידי ההוא תלמידא
א' אפריל 29, 2012 12:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיה בפרשת השבוע
תגובות: 3
צפיות: 837

Re: קושיה בפרשת השבוע

א. ולמה לא הקשה עד"ז למה אסרו שימוש בבע"ח אחר שראינו שסומך על הקרבן, ולמה אסרו טלטול אחר שראינו שמטלטל הסכין של שחיטה וכן על זו הדרך. אלא פשוט כמ"ש הוגה דמצוותו בכך, ושותיה דמר לא גמירנא. ב. היא גופא מנ"ל דשרי בל תשחית לצורך מצווה, ולאו מילתא דפשיטא היא. עיין בשו"ת דובב מישר...
על ידי ההוא תלמידא
ב' אפריל 23, 2012 9:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: לפני עיוור במידות
תגובות: 44
צפיות: 6318

Re: לפני עיוור במידות

בתוס' גיטין (יא.) מוכח דמכשיל חבירו בעשה עובר אלפנ"ע.
ויש דיעות בין האחרונים שאף המכשיל חבירו באיסור דרבנן עובר אלפנ"ע דאורייתא, דלא
גרע ממכשול.
על ידי ההוא תלמידא
ד' אפריל 18, 2012 12:04 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: כוונה בספירה
תגובות: 11
צפיות: 2437

Re: כוונה בספירה

עיין בחק יעקב ס"ק יא
על ידי ההוא תלמידא
ב' אפריל 16, 2012 2:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב להקביל פני הרב ברגל - קושיית המנח"א על הנוב"י
תגובות: 3
צפיות: 746

Re: חיוב להקביל פני הרב ברגל - קושיית המנח"א על הנוב"י

יש ליישב ע"פ מה שחקרו האחרונים בגדר אנוס אי חשיב כמחוייב במצווה רק שאינו יכול לקיימה, או דילמא חשיב כפטור לגמרי, וכידוע מדברי הגר"א וסרמן בזה בקובץ אהל תורה מדברי התוס' בב"ב (יג.) ומדברי המרדכי, וכן כתב בזה הקה"י בכמה מקומות. ולצד ראשון החילוק פשוט, דכיוון דאנו נחשבים כמחוייבים ב...
על ידי ההוא תלמידא
ד' אפריל 04, 2012 2:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם נהגו הגברים לגלח את שערות רגליהם, בתקופת דוד המלך?
תגובות: 18
צפיות: 2294

Re: האם נהגו הגברים לגלח את שערות רגליהם, בתקופת התנ"ך?

ש"ס ערוך ביבמות (מח.) בפלוגתא דר"א ור"ע גבי ועשתה את צפרניה. ואייתי ר"ע ראיה ממקרא זה, ולהדיא פירש"י שם: לא עשה רגליו - לא קצץ צפרני רגליו. ומיהו שם בתוס' חלקו ע"פ גמ' שם (קג.) ופירשו דהיינו שיער בה"ע. וע"ע בשו"ת תורה לשמה (סי' רטו) שהביא גם מת"י בזה...
על ידי ההוא תלמידא
ג' אפריל 03, 2012 9:39 am
פורום: פסח
נושא: בישול קטניות בשביעי של פסח
תגובות: 3
צפיות: 908

Re: בישול קטניות בשביעי של פסח

עי' לגרי"ח בשו"ת רב פעלים ח"ג חאו"ח ס'י ל שאוסר לבשל בכה"ג.
ולעניין מוקצה, אין ולאו ורפיא בידיה.
על ידי ההוא תלמידא
א' אפריל 01, 2012 7:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עיר הנדחת לא הייתה, האמנם???
תגובות: 20
צפיות: 2749

Re: עיר הנדחת לא הייתה, האמנם???

עיין לגאון הרוגאצ'ובי בשו"ת צפנת פענח (דווינסק) ח"א סי' יא, דדן בדור המבול בגדר עיר הנדחת. ע"ש.
על ידי ההוא תלמידא
א' אפריל 01, 2012 10:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש זמן ק"ש גם של שחרית וגם של ערבית?
תגובות: 3
צפיות: 785

Re: האם יש זמן ק"ש גם של שחרית וגם של ערבית?

מחילה, פספסתי בסימן אחד - זה בסימן עח.
על ידי ההוא תלמידא
א' אפריל 01, 2012 1:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש זמן ק"ש גם של שחרית וגם של ערבית?
תגובות: 3
צפיות: 785

Re: האם יש זמן ק"ש גם של שחרית וגם של ערבית?

זו מחלוקת ראשונים, ותלויה בתירוץ קושיית התוס'.
ועיין שו"ת משכנות יעקב (סי' עט).
על ידי ההוא תלמידא
ו' מרץ 30, 2012 4:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור לא ילבש ע"י אחר
תגובות: 13
צפיות: 1629

Re: איסור לא ילבש ע"י אחר

למה לא עיין בשו"ת רב פעלים שציינתי בתחילה. שם גם הביא מחלוקת הש"ך והט"ז, והוכיח מדברי הראשונים כהט"ז,
ולמד מזה לכל מקום דמסייע שעוזר לפעולה יש בו ממש. ע"ש.
ולא ראינו אינה ראיה.
על ידי ההוא תלמידא
ו' מרץ 30, 2012 3:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור לא ילבש ע"י אחר
תגובות: 13
צפיות: 1629

Re: איסור לא ילבש ע"י אחר

דע, שכה"ג אפשר לחקור גם בשאר איסורים שעל גופו, כגון עשית כתובת קעקע אי שריא ע"י אחר, וכן בהשחתת זקנו ע"י אחר (ובפרט ע"י אשה דלא מיפקדא). והנה עי' בתוס' גיטין (כ:) דמשמע מדבריהם דכתובת קעקע אסירא אף ע"י אחר. ע"ש היטב. וזהו קצת סיוע לדברי האג"מ, דבאיסורים שעל גופו מס...
על ידי ההוא תלמידא
ה' מרץ 29, 2012 9:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור לא ילבש ע"י אחר
תגובות: 13
צפיות: 1629

Re: איסור לא ילבש ע"י אחר

בשו"ת אג"מ (חיו"ד ח"א סי' פב) מבואר דהאיסור הוא בתוצאה ולכן גם ע"י גרמא אסור, וגם בגוונא שכתבת.
על ידי ההוא תלמידא
ה' מרץ 29, 2012 7:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור לא ילבש ע"י אחר
תגובות: 13
צפיות: 1629

Re: איסור לא ילבש ע"י אחר

נראה שאסור משום ספויי איסורא בידיים דאוסר לקטן וכ"ש לגדול (יבמות קיד.). וגם משום לאו דלפנ"ע. והנה בנזיר (נז.) פליגי ר"ה וראב"א, דר"ה ס"ל דהמקיף קטן חייב, ואשה שהקיפה בין גדול בין קטן פטורה. וראב"א ס"ל דכל מי שמקיף קטן פטור כיוון שהוא לא מחוייב, אבל המקיף גדול ...
על ידי ההוא תלמידא
א' מרץ 25, 2012 1:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך כפרה על שגגת לאו?
תגובות: 1
צפיות: 760

Re: האם צריך כפרה על שגגת לאו?

כבר קדמו בזה הגאון מטשעבין בשו"ת דובב מישרים ח"א (סי' ל), ע"ש שכתב שכתב בתוך דבריו ז"ל: דהן אמת דמוכח מתוס' ביצה דף כ"ה ד"ה אורח ארעא קמ"ל, דבשוגג איכא מעשה עבירה, וכן מבואר בתוס' יבמות דף נ"ח ד"ה ונקה דבמעשה עבירה בשוגג אינו מנוקה מעון קרינן ביה. כו'. ע&...
על ידי ההוא תלמידא
ב' מרץ 19, 2012 2:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: השראת שכינה באהלים
תגובות: 1
צפיות: 632

Re: השראת שכינה באהלים

ומבואר שהשכינה שרתה אצל האבות באהליהם

א"צ להגיע עד הרמב"ן, בעוד שכך מפורש ברש"י שבת (נה:) להדיא ז"ל: עד שלא נבנה אהל מועד היתה שכינה מצויה באהלי צדיקים. ע"כ.
ונ"ב לעיין בפירושו לקמן פז: בד"ה לשכון.
על ידי ההוא תלמידא
א' מרץ 18, 2012 3:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפרת מיתת צדיקים כפרה אדומה
תגובות: 4
צפיות: 1012

Re: כפרת מיתת צדיקים כפרה אדומה

תימה דאישתמיטתיה דברי התו"י במקומם שם. וע"ע בחידושי הרש"ש בריש יומא.
על ידי ההוא תלמידא
א' מרץ 18, 2012 12:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: קול באשה ערווה - ראשונים ואחרונים
תגובות: 19
צפיות: 3145

Re: קול באשה ערווה - ראשונים ואחרונים

אוצר החכמה כתב:
מ"ש בשלמה "עשיתי לי שרים ושרות", אולי בגלל שרק איסור מדרבנן עדיין לא נאסר בתקופת שלמה?


רש"י בקהלת שם פירש מיני כלי זמר ולא מיירי כלל בנשים.


וכ"כ המהרש"א בח"א לגיטין (סח.) ושכן הוא בת"י.
על ידי ההוא תלמידא
א' מרץ 18, 2012 12:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בענין משה רבינו
תגובות: 5
צפיות: 1121

Re: שאלה בענין משה רבינו

כבר הקשה כן האוה"ח הקדוש בפרשת תזריע (יב, לז). ואשריך שכיוונת לקושייתו, וגם תירוצך קרוב מאוד לתירוצו. והא לך לשונו: וראיתי ליישב מאמרי רז''ל שאמרו (ויק''ר פכ''ב) שלא היה דבר שלא נמסר למשה בסיני, ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, ואמרו במקום אחר (במד''ר פי''ט) כי רבי עקיבא היה דורש מה שלא ידע משה...
על ידי ההוא תלמידא
ו' מרץ 16, 2012 10:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: לקבלינהו בשמחה
תגובות: 6
צפיות: 1020

Re: לקבלינהו בשמחה

עדיין לא ענה על השאלה מעירובין.
על ידי ההוא תלמידא
ה' מרץ 15, 2012 10:41 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ביקוש מקור בסנהדרין ומכות
תגובות: 1
צפיות: 560

Re: ביקוש מקור בסנהדרין ומכות

נראה לי שמאוד יעזור אם תרחיב את הציטוט מלפניו ומאחריו כדי שנדע מה ההקשר.

לפו"ר הכוונה היא להזמנה לשם ע"ז, ודווקא בזה לא מיתסר כדאיתא בע"ז (מד:) וע"ש (נא:) ובסנהדרין (מז:).
יש בסוף מכות הא דחורש בעצי אשירה, אבל לא נראה שהכוונה הייתה לזה.
על ידי ההוא תלמידא
ה' מרץ 15, 2012 10:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: רואה אדם שיסורין באין עליו – פשט בגמ'
תגובות: 5
צפיות: 1045

Re: רואה אדם שיסורין באין עליו – פשט בגמ'

יאיר כתב:מהשבטים אין ראיה דצריך לפשפש...ודו"ק.


אי משום הא לא איריא, דיש ויש. עי' בגדר פשפוש ברש"י עירובין (יג:).

עבור לחיפוש מתקדם