מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 3339 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סגי נהור
ג' יוני 03, 2014 12:47 am
פורום: אספקלריא
נושא: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי
תגובות: 85
צפיות: 9865

Re: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי

אני לא דיברתי על שנאה וקטטה עם שומרי תורה ומצוות יראים לדבר ה' החלוקים עמך בעניינים דקים, אלא על אויבי ה', שיש מצוה לשנאתם ולהתקוטט עמם. דומה שכותרת האשכול היא "להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי". ואם כוונתך ל"אויבי ה'" שבציבור זה, הנה על זה אמור כל מ"ש לעיל, ובמלוא הת...
על ידי סגי נהור
ב' יוני 02, 2014 9:54 am
פורום: אספקלריא
נושא: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי
תגובות: 85
צפיות: 9865

Re: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי

יהודי חייב לעשות את המוטל עליו, לאהוב את מי שנצטוונו על אהבתו, ולשנוא ולהתקוטט עם מי שנצטוונו על כך. ח"ו להשוות האהבה והשנאה, כי האהבה והשלום הם דבר רצוי ומבורך מצד עצמו, וההתקוטטות היא דבר רע ומאוס אלא שלפעמים אין ברירה אלא לנקוט בו כמדת ההכרח. וכמו שברא הקב"ה אור וחושך, והעולם צריך לשני...
על ידי סגי נהור
ב' יוני 02, 2014 9:37 am
פורום: אספקלריא
נושא: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי
תגובות: 85
צפיות: 9865

Re: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי

מדוע דווקא בעניין חשוב כזה מתחילים לעשות חשבונות שיהיה כולו לשמה בלי שום נדנוד מחשבה זרה??? האם לא מספיק לבדוק האם הלכתית יש להרחיק אותו בשביל להתיר את זה, (ולחייב גם כן). דבר שיש בו פגיעה וגרימת צער לזולת, חשוב עשרת מונים שייעשה לשם שמים - ולא מתוך מידות רעות... אוי לנו שצריך להבהיר דבר פשוט שכזה.
על ידי סגי נהור
ו' מאי 30, 2014 3:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'לא תיתני... דאיכא' <פירוש מקורי ותמוה>
תגובות: 19
צפיות: 2199

Re: 'לא תיתני... דאיכא' <פירוש מקורי ותמוה>

יש פירוש יפה מאד מאדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל (בנוסף למה שהביא יין המשמח לעיל), שגם מיישב לשון הגמרא אל נכון: אמר ליה רב יוסף לתנא - היינו למי ששנה ולימד את המשניות ברבים, לא תיתני ענוה - היינו, אמנם כן כתוב במשנה וכן היא האמת (שלא אמרו "סמי מכאן ענוה" וכדומה), אבל לא תיתני ותלמד זאת...
על ידי סגי נהור
ה' מאי 29, 2014 9:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל דפריש - לפני עוור
תגובות: 101
צפיות: 9211

Re: כל דפריש - לפני עוור

הרי כתבתי "להסוברים שהוא מדין רוב בספקות" (ולא להצד הב', שנתהפך האיסור להיתר).
על ידי סגי נהור
ה' מאי 29, 2014 12:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל דפריש - לפני עוור
תגובות: 101
צפיות: 9211

Re: כל דפריש - לפני עוור

הראיה פשוטה מדין ביטול ברוב, להסוברים שהוא מדין רוב בספקות, שבוודאי אינו צריך כפרה (אף שאם אכל כל התערובת, בוודאי אכל איסור).
על ידי סגי נהור
ג' מאי 27, 2014 10:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל דפריש - לפני עוור
תגובות: 101
צפיות: 9211

Re: כל דפריש - לפני עוור

פלתי, הזורק בשר באמצע הרחוב לא שיקר, שהרי לא תלה על הבשר פתק "כשר" אלא רק הניחו ברחוב ויצר מצב של ספק, ולכן ההכרעה ע"פ רוב היא הכרעה נכונה ואמיתית ע"פ תורה גם בדיעבד, שכן זהו הדין הנכון והאמיתי במקרה של ספק. משא"כ כאשר הכרענו על סמך שקר העד, מתוך שהאמנו לו וראינו את דברים כא...
על ידי סגי נהור
ג' מאי 27, 2014 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל דפריש - לפני עוור
תגובות: 101
צפיות: 9211

Re: כל דפריש - לפני עוור

אנונימי, שימחתני שכיוונתי לסברת הנוב"י בחילוק שבין הכרעה ע"פ עד שקר להכרעה ע"פ רוב. לא מצאתי את המקור שציינת, ואולי תוכל להפנות באופן מדויק יותר (האם ביו"ד? באה"ע?)
על ידי סגי נהור
ב' מאי 26, 2014 8:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל דפריש - לפני עוור
תגובות: 101
צפיות: 9211

Re: כל דפריש - לפני עוור

הצגת את דבריי באופן מוזר במקצת. טענתי שאין להשוות עד שמעיד שקר ביודעין (אף שנאמן ע"פ תורה כל זמן שלא נתגלה לנו שקרו) לספק אמיתי המוכרע ע"פ כללי ההכרעה בספקות. לעניות דעתי זו סברא פשוטה. וציינתי שלכאורה (וגם אני איני מונח בסוגיא) האוכל חלב ע"פ עד שקר חייב חטאת, כיון שלא מצינו פטור מחטא...
על ידי סגי נהור
ב' מאי 26, 2014 6:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל דפריש - לפני עוור
תגובות: 101
צפיות: 9211

Re: כל דפריש - לפני עוור

ברמב"ם שם מבואר היטב שהפטור של היחיד מחטאת בהוראת בי"ד, כיון שעשה על פי הוראתם. דהיינו שהיו אנוסים. הא דצריך שיהיו כולם ראויים להוראה, שאל"כ אין זה בי"ד ולא היה לו לסמוך עליהם, ואינו אנוס אלא שוגג. א"כ למה דוקא בבי"ד הגדול, ולא בבתי דינים של השבטים? משמע שאינו מדין אונ...
על ידי סגי נהור
ב' מאי 26, 2014 3:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל דפריש - לפני עוור
תגובות: 101
צפיות: 9211

Re: כל דפריש - לפני עוור

א"כ למה נזקקנו לפטור מיוחד מחטאת כשהורו ב"ד הגדול להיתר (יעוין בזה רמב"ם פי"ב מהל' שגגות), וכמה וכמה תנאים לפטור זה, וכגון שיהיו כולם ראויים להוראה - הלא לכאורה העושים על פיהם הם אנוסים, שכך הורו להם בי"ד?
על ידי סגי נהור
ב' מאי 26, 2014 3:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל דפריש - לפני עוור
תגובות: 101
צפיות: 9211

Re: כל דפריש - לפני עוור

אפשר גם לשאול על אותה הדרך. מה הדין בראובן שמזמין את שמעון לביתו, ונותן לו בשר טריפה, אבל אומר לו שזה כשר. האם עובר ראובן על לפני עוור? או שמא כיון שעד אחד נאמן באיסורין ממילא היה מותר לשמעון לאכול, ונמצא שלא עבר שום איסור... לכאורה זה אינו שייך לעניננו, כיון שהוא עד שקר, ולכאורה אם העיד אדם בשקר ע...
על ידי סגי נהור
ב' מאי 26, 2014 12:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הורדת גשמים בשבת | הוצאה, זורע
תגובות: 5
צפיות: 910

Re: הורדת גשמים בשבת | הוצאה, זורע

הקשו כן גם ביפ"ת בשמות רבה, וכן בתורה אור לבעל התניא, וז"ל: ...בענין ששאל מין א' לר' יהושע כתיב כי בו שבת כו'. והלא הקב"ה מוריד גשמים ומצמיח דשאים כו' והשיב לו משל מעירוב והוצאה שברשות א' א"צ עירוב והוצאה כך כל העולם שלו הוא. ולכאורה אינו מובן התירוץ, שהרי שאר כל ל"ח אבות מל...
על ידי סגי נהור
ב' מאי 26, 2014 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל דפריש - לפני עוור
תגובות: 101
צפיות: 9211

Re: כל דפריש - לפני עוור

באשכול אחר נשאלה שאלה דומה - אם כלפי שמיא יש איסור בכג"ד. ושאלתי שם על מה שהתירו גדולי הפוסקים ממזרים על סמך כל מיני כללים הלכתיים, כגון חוסר נאמנות האם לפסול את בנה וכיו"ב, גם במקרים שהמציאות היתה ידועה וברורה שממזר לפנינו. שאם כלפי שמיא יש איסור, הרי הממזר נשאר ממזר. ומשמע מזה שע"י ...
על ידי סגי נהור
ש' מאי 24, 2014 10:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מזוזה בבניין משותף
תגובות: 17
צפיות: 2118

Re: מזוזה בבניין משותף

רחמים, יישר כח, אבל שים לב שאין בדברים שהבאת כל התייחסות לשאלות ששאלתי.
על ידי סגי נהור
ו' מאי 23, 2014 12:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מזוזה בבניין משותף
תגובות: 17
צפיות: 2118

Re: מזוזה בבניין משותף

מצאתי בספר "חבל נחלתו" לר' יעקב אפשטיין שכתב להוכיח שאינו חובת כל אחד מהדיירים אלא כולם יחד, מהא דבשותפות נכרי פטור מעיקר הדין, שאם היא חובה על כל אחד מהשותפים בפ"ע, היה חייב גם אם השותף הנכרי. עפ"ז יש לדון אם רוצה הדייר בכל אופן לקבוע מזוזה, אם יכול לעשות כן בברכה כיון שלא נעשה ...
על ידי סגי נהור
ו' מאי 23, 2014 12:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מזוזה בבניין משותף
תגובות: 17
צפיות: 2118

Re: מזוזה בבניין משותף

ושאלה נוספת - שאינה מהלכות מזוזה - מה יעשה אם אינו יודע בבירור שכל הדיירים הם ישראל (כגון בבניין מצוי כיום, שיכולים להיות בו עולים וכו' שאינם יהודים).
על ידי סגי נהור
ו' מאי 23, 2014 11:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: מזוזה בבניין משותף
תגובות: 17
צפיות: 2118

מזוזה בבניין משותף

פשוט שהפתחים בבניין משותף חייבים במזוזה מדינא דגמרא. אבל אשמח למראי מקומות בשאלות הבאות: א. כשיש רק דייר אחד שומר תומ"צ, ושאר הדיירים אינם רוצה להשתתף בהוצאות, האם הוא חייב לקבוע בעצמו מזוזות בכל הפתחים? ב. אם אמנם כן, האם חייב להתקין מזוזות בכל הקומות (כמקובל היום, שיש דלת בחדר המדרגות בכל קומ...
על ידי סגי נהור
ב' מאי 12, 2014 10:28 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ספירת העומר בעבר קו התאריך
תגובות: 99
צפיות: 14605

Re: ספירת העומר בעבר קו התאריך

א"כ מה עוד תלוי בחקירה זו מלבד ספירת העומר? קריאת שמע ותפילה אינם שייכים ליום זה או אחר בשבוע, ולכן אין שום נפק"מ אם נשאר באותו היום או עבר ליום הבא.
על ידי סגי נהור
ב' מאי 12, 2014 10:21 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ספירת העומר בעבר קו התאריך
תגובות: 99
צפיות: 14605

Re: ספירת העומר בעבר קו התאריך

גם לענין גדלות מונים לפי ספירת כלל ישראל (-בי"ד), והראיה שהגדלות תלויה בעיבור השנה (כידוע שהנולד בתחלת אדר שני יהיה בר מצוה לפני הנולד בסוף אדר ראשון, אם תהיה שנת הי"ג בשנה פשוטה), ומפורסמים דברי הירושלמי: בת שלש שנים ויום א' ונמלכו בי"ד לעבר את החודש כו'.
על ידי סגי נהור
ב' מאי 12, 2014 9:59 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ספירת העומר בעבר קו התאריך
תגובות: 99
צפיות: 14605

Re: ספירת העומר בעבר קו התאריך

לענ"ד יותר מהשאלה היא בדיני ספה"ע, השאלה היא בדיני קו התאריך: החוצה את קו התאריך בעיצומו של יום, האם פירושו שדילג בבת אחת ליום אחר (ואם חצה ממזרח למערב הוי כאילו ישן כ"ד שעות), או שעדיין אותו יום הוא, אלא שחציו של אותו יום הוא יום א' וחציו יום ב'. לענין שבת, לית מאן דפליג שמשמר את יו...
על ידי סגי נהור
א' מאי 11, 2014 12:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלה במחשבת ישראל רציחת צדיק ע''י בחירה?
תגובות: 42
צפיות: 3934

Re: שאלה במחשבת ישראל רציחת צדיק ע''י בחירה?

אגרת הקודש לבעל התניא, סי' כה:

"...ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה מקללו או מכהו או מזיק ממונו, ומתחייב בדיני אדם ובדיני שמים על רוע בחירתו, אעפ"כ על הניזק כבר נגזר מן השמים, והרבה שלוחים למקום".
על ידי סגי נהור
ה' מאי 08, 2014 3:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורת מתיבתא של עוז והדר
תגובות: 37
צפיות: 7486

Re: מהדורת מתיבתא של עוז והדר

כרכי המתיבתא עבי הכרס יצאו לאור בתדירות מדהימה של אחת לשלושה שבועות בערך, (כמעט בקצב של עיתון. היו יכולים לקבוע בו פרסומות...) כך שיש להשתאות על החומרים הנאותים שבכל כרך, ולא להתאונן על הבעיות שבהם. התייחסתי לכך בהודעה הפותחת. ידוע שפרוייקטים דומים אחרים (כגון אוצר מפרשי התלמוד או אנציקלופדיה תלמוד...
על ידי סגי נהור
ד' מאי 07, 2014 4:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורת מתיבתא של עוז והדר
תגובות: 37
צפיות: 7486

Re: מהדורת מתיבתא של עוז והדר

היא שיחתי כתב: כלומר, עורך ראשי אחד, שילמד את כל התוכן הפרוש לאורך כל הכרך העבה של מתיבתא...
חלמא טבא חזית


אני מכיר אי-אלו אנשים שהצליחו ללמוד לאורך חייהם אפילו יותר מכרך עבה של מתיבתא. תתפלא.
על ידי סגי נהור
ג' מאי 06, 2014 10:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורת מתיבתא של עוז והדר
תגובות: 37
צפיות: 7486

Re: מהדורת מתיבתא של עוז והדר

עובדה פשוטה היא, שאין ספרים ברמה הזו, כל אדם יחיד שהוציא ספר, לא הגיע ברמת הספר לרמה זו של עוז והדר ועל כרחך שצריך הרבה עורכים, אינני מבקש שאת הספר כולו יכתוב אדם אחד, אלא שבראש המערכת (גדולה ומכובדת ככל שיהיה) יעמוד עורך ראשי בפועל שיסדר את כל העניינים על מתכונתם, יקבע לכל מדור את צורתו הסופית, יפ...
על ידי סגי נהור
ג' מאי 06, 2014 4:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורת מתיבתא של עוז והדר
תגובות: 37
צפיות: 7486

מהדורת מתיבתא של עוז והדר

קניתי לראשונה גמרא מהדורת מתיבתא - על פרק כלל גדול. הדבר הראשון שהבחנתי בו הוא שאין עורך אחד לכל הספר. במדורים השונים יש לא רק (שוב ושוב!) כפילות ענין אחד בסגנונות הסברה שונים, אלא גם סתירות ממש. ולדוגמא - שיטת הרמב"ם בענין ידיעות מחלקות, בביאורים על הדף נתבארה כהר"ח והראב"ן ובאוצר עי...
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 09, 2014 11:24 pm
פורום: פסח
נושא: כמה הערות מעשיות בענין חמץ בפסח
תגובות: 11
צפיות: 1196

Re: כמה הערות מעשיות בענין חמץ בפסח

בס"ד אם יש לו דעת לקנות, למה לא להפקיר? וכמדומני שהדברים מפורשים. כ"כ פשוט לך הדבר? הקטן יש לו דעת לקנות, אבל לא להקנות (וי"א שהפקר הוא גדר הקנאה). ועוד זאת, שאם הקטן יכול להפקיר, למה אמרו בגמרא (סוכה מו:) לא להקנות ד' מינים לקטן, כיון שאינו יכול להקנותם בחזרה? הרי יכול להפקירם ויקנה...
על ידי סגי נהור
ד' אפריל 09, 2014 2:46 am
פורום: פסח
נושא: לצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרים בהלכות פסח
תגובות: 8
צפיות: 1076

Re: לצאת ידי חובת סיפור יציאת מצרים בהלכות פסח

לכאורה הסברא פשוטה, שיש בזה זכרון יציאת מצרים. וגדולה מזו מצינו בדברי רבותינו הראשונים, שאפילו באכילת (פסח) מצה ומרור ראשונים אפשר שיוצאים י"ח הסיפור ביצי"מ. ועיין פרש"י עה"פ למען תזכור וגו': "למען תזכור, עלֿידי אכילת הפסח והמצה, את יום צאתך".
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 07, 2014 3:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גירות למי שאינו מאמין
תגובות: 15
צפיות: 1692

Re: קבלת מצוות בגירות

לפענ"ד הדברים פשוטים כביעתא בכותחא שאפיקורס אינו מקיים מצוות ואפילו מה שעושה הוא הצגה בעלמא. מה נעשה וגמרא ערוכה שלא כדבריך (ר"ה כח:), כפאו ואכל מצה יצא כו', אמר רבא זאת אומרת התוקע לשיר יצא, (ומקשינן:) פשיטא, היינו הך, (ומתרצינן:) מהו דתימא התם אכול מצה אמר רחמנא והא אכל, אבל הכא זכרון ת...
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 07, 2014 2:28 pm
פורום: פסח
נושא: מה הפירוש: כאילו הוא יצא ממצרים?
תגובות: 12
צפיות: 1685

Re: מה הפירוש: כאילו הוא יצא ממצרים?

לומד_בישיבה כתב:
ארי כתב:בס"ד


כדאי לציין שגירסת הרמב"ם להראות את עצמו הוא בניגוד כל הראשונים ולדעת כל הראשונים חייב לראות את עצמו


לא נכון. ראה רשב"ם על דברי רבא בגמרא שם.
על ידי סגי נהור
ב' אפריל 07, 2014 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: אי מתן קרדיט - עילה לתביעה ע"פ דין תורה?
תגובות: 8
צפיות: 1148

Re: אי מתן קרדיט - עילה לתביעה ע"פ דין תורה?

בס"ד ומצד זכויות יוצרים, לא ברור לי המציאות בזה, האם המנהג פשוט שכל עורך מקבל קרדיט? לענ"ד ודאי שהמנהג פשוט כן, וגם בספר זה גופא שבו אנו דנים הוזכר שמו של עורך אחר. נהוג היום להתייחס לדינא דמלכותא רק במקום שזה הפך למנהג נפוץ, אם מתן הקרדיט לא הפך להיות מנהג בקרב הציבור, אין הפועל יכול לתב...
על ידי סגי נהור
א' אפריל 06, 2014 11:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי מתן קרדיט - עילה לתביעה ע"פ דין תורה?
תגובות: 8
צפיות: 1148

Re: אי מתן קרדיט - עילה לתביעה ע"פ דין תורה?

השאלה היא האם אכן מחייבים בפועל בד"ת לשלם בכגון דא, כי יש מקום לומר שבכל הענינים השייכים להפרת זכויות יוצרים, א"א לחייב ממון בד"ת אלא רק למנוע המשך השימוש ביצירה הגזולה.
על ידי סגי נהור
א' אפריל 06, 2014 11:43 pm
פורום: פסח
נושא: מה הפירוש: כאילו הוא יצא ממצרים?
תגובות: 12
צפיות: 1685

Re: מה הפירוש: כאילו הוא יצא ממצרים?

בס"ד זה לשון הרמב"ם: (הלכות חמץ ומצה פ"ז ה"ו) בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים שנאמר (דברים ו') ואותנו הוציא משם וגו' ועל דבר זה צוה הקב"ה בתורה (דברים ה') וזכרת כי עבד היית כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית : וזה גם...
על ידי סגי נהור
א' אפריל 06, 2014 11:37 pm
פורום: פסח
נושא: מה הפירוש: כאילו הוא יצא ממצרים?
תגובות: 12
צפיות: 1685

Re: מה הפירוש: כאילו הוא יצא ממצרים?

הדבר מובן ע"פ יסודו של הגאון הרוגצ'ובי (יעוין מפענח צפונות בערכו), שיש בתורה ענינים שהם "פעולה נמשכת", היינו שאינם מעשה 'חד פעמי' אלא דבר הנמשך ומתחדש בכל רגע. וכגון הגוזל את חבירו, שכיון שהחפץ עדיין שייך לבעליו, הרי בכל רגע ורגע שאינו מחזיר הגזילה הרי הוא גוזלו מחדש. וכן בכמה ענינים,...
על ידי סגי נהור
א' אפריל 06, 2014 11:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי מתן קרדיט - עילה לתביעה ע"פ דין תורה?
תגובות: 8
צפיות: 1148

Re: אי מתן קרדיט - עילה לתביעה ע"פ דין תורה?

השאלה היא אם יש לזה שוויות ממונית, ואפשר לתבוע פיצוי על אי מתן הקרדיט (כמו ע"פ חוקי המדינה, להבדיל).
על ידי סגי נהור
א' אפריל 06, 2014 8:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי מתן קרדיט - עילה לתביעה ע"פ דין תורה?
תגובות: 8
צפיות: 1148

Re: אי מתן קרדיט - עילה לתביעה ע"פ דין תורה?

חיפשתי קצת, ומצאתי שיש בזה משום איסור אל תגזול דל, המבואר במג"א סי' קנו סק"ב.
על ידי סגי נהור
א' אפריל 06, 2014 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי מתן קרדיט - עילה לתביעה ע"פ דין תורה?
תגובות: 8
צפיות: 1148

אי מתן קרדיט - עילה לתביעה ע"פ דין תורה?

ראובן שהשתתף בעריכת ספר עבור שמעון, ושילם לו שמעון עבור עבודתו, אך השמיט את שמו מרשימת העורכים.

ע"פ חוקי המדינה, מדובר בעבירה על החוק, שכן ע"פ חוק זכויות יוצרים אדם זכאי לקרדיט על עבודתו אף אם קיבל עליה תשלום. ויש כאן עילה ברורה לתביעה.

השאלה היא האם ע"פ ד"ת יש כאן מקום לדיון.
על ידי סגי נהור
ב' מרץ 31, 2014 1:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ניחא ליה לחבר ליעביד איסורא .. ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבה
תגובות: 2
צפיות: 553

Re: ניחא ליה לחבר ליעביד איסורא .. ולא ליעבד עם הארץ איסורא

בתור התחלה - יעויין בתוס' שבת ג' ע"א, ובב"י סוף סי' שו.
על ידי סגי נהור
ו' מרץ 07, 2014 1:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים שלא עברו את ביקורת הדורות מדויקים יותר?
תגובות: 18
צפיות: 1779

Re: ספרים שלא עברו את ביקורת הדורות מדויקים יותר?

איזה תלמוד עבר יותר ביקורת, הבבלי או הירושלמי?

איפה יש יותר טעויות ושיבושים?

ואידך זיל וגמור.

עבור לחיפוש מתקדם