מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 157 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בריסק
ד' מאי 21, 2014 7:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השמות המיוחדים ברמב"ם
תגובות: 41
צפיות: 4385

Re: השמות המיוחדים ברמב"ם

יוסף יצחק, זכור לי שכל כה תברכו שכותב הרמב"ם זה מפני ייתור כל שהוא, שאם לא כן יוקשה מניין לנו לומר גם זה וגם זה. - ובזמנו ראיתי שלכן ניתן לברך במדינה באדנות כיון שבאמת אין הכרח לדרוש כל כה תברכו. אני כותב מזכרון, וגם איני יודע אם אני עוזר או רק עושה את העניין מסורבל יותר. בכל אופן אין זה המצאה ...
על ידי בריסק
ד' מאי 21, 2014 7:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה
תגובות: 7
צפיות: 766

Re: בקשת עזרה

בפשטות וכך משמע ברמב"ם כמו שכתב איש ומכח הפסוק ההוא לומד הרמב"ם שצריך לפזז דלא כרבינו בחיי.
על ידי בריסק
ד' מאי 21, 2014 7:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה
תגובות: 7
צפיות: 766

Re: בקשת עזרה

הרב איש - אני מניח שכולי עלמא מסכימים למה שכותב הגרי"ז שאין צריך לפזז בחג - ואני כבר יושב על העניין כמה ימים ואיני מצליח להבין איך זה שאף אחד אינו מסביר את העניין.
על ידי בריסק
ד' מאי 21, 2014 7:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה
תגובות: 7
צפיות: 766

Re: בקשת עזרה

אכן כדבריך מפרש גם הגרי"ז אך הוא טורח להוכיח שלפני ה' הכוונה במקדש, ועוד, וזה העיקר, מדוע אם צריך לשמוח במקדש צריך לפזז וכו' ואילו אם צריך לשמוח בחג אין צריך לפזז וכפי שכותב ומאריך בזה.
על ידי בריסק
ד' מאי 21, 2014 6:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השמות המיוחדים ברמב"ם
תגובות: 41
צפיות: 4385

Re: השמות המיוחדים ברמב"ם

יתכן, ולא עסקתי בכל האשכול, אך אפשר יש לומר שאכן צודק יוסף יצחק שהרמב"ם לא למד כן מהפסוק שכתב הגרי"ז ז"ל אלא ממה שכתוב כה תברכו, וילפינן מזה, כה תברכו בשם המפורש, הרי בהכרח שניתן לומר הוויה גם באדנות, שאם לא כן מפני מה אמרו כה תברכו בשם המפורש. אך צריך לבדוק, אם זה לשון חז"ל או ל...
על ידי בריסק
ד' מאי 21, 2014 6:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה
תגובות: 7
צפיות: 766

בקשת עזרה

הנה עניין שמחת בית השואבה שרוקדין ומפזזין ומכרכרין (כלשון הרמב"ם בהלכות שופר וסוכה ולולב פרק ח הלכה י"ג ורוקדין ומספקין ומטפחין ומפזזין ומכרכרין) מצינו רק בחג הסוכות, וצריך עיון דהא בכל הימים טובים גם כן יש דין ושמחת בחגיך, והרי הרמב"ם כתב בפרק ח' מהלכות לולב הלכה י"ב דשמחת בית ה...
על ידי בריסק
ד' מאי 21, 2014 3:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעלת ראיית פני צדיק
תגובות: 16
צפיות: 2084

Re: מעלת ראיית פני צדיק

ברמב"ן על התורה פרשת וירא (יט,יז) שכתב בביאור הדבר וז"ל. "וענין איסור ההבטה אמר רש"י אתה הרשעת עמהם וכו'. ועוד בו ענין, כי הראות באויר הדבר ובכל החליים הנדבקים, יזיק מאד וידביקם, וכו'
בהמשך הדברים שם מהגרי"ד ז"ל.
על ידי בריסק
א' מאי 18, 2014 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעלת ראיית פני צדיק
תגובות: 16
צפיות: 2084

Re: מעלת ראיית פני צדיק

יתכן שכבר העליתי את זה כבר פעם בכל אופן אבקש לא להעתיקו. וכך נתבקשתי מאחד מראשי הישיבות לבית בריסק לאחרונה שלא להרבות להעלות מהגרי"ד ז"ל כאשר הדברים נהפכו לנחלת הכלל. -- וישמע יתרו וכו' את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצרים. ופרש"י וישמע יתרו מה שמועה שמע ו...
על ידי בריסק
ב' מרץ 24, 2014 4:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תמחה את זכר עמלק או כל אדום?
תגובות: 24
צפיות: 2554

Re: תמחה את זכר עמלק או כל אדום?

הרב ברזילי.
עתה זה מושלם.
החברים רוצים לראות אותך כותב בפורום.
על ידי בריסק
ב' מרץ 24, 2014 4:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תמחה את זכר עמלק או כל אדום?
תגובות: 24
צפיות: 2554

Re: תמחה את זכר עמלק או כל אדום?

בגמ' ב"ב כא: מובא מעשה יואב שהרג כל זכר באדום, שטעה וחשב זכר בשני קמצין, ולכן החייה הנקבות. המהרש"א בסנהדרין מבין שמדובר בעמלקים ולא באדומים גרידא, וכן ראיתי פעם שהוכיחו מלשון הפסוק גופא, שהרי כתוב ויך כל זכר באדום... עד הכרית כל זכר באדום" ובשמואל נאמר שדוד שם נציבים באדום שיהיו לו ...
על ידי בריסק
ב' מרץ 24, 2014 2:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביטול דבש בקטורת
תגובות: 9
צפיות: 939

Re: ביטול דבש בקטורת

מובא משמו של מרן הגרי"ז ז"ל שכתב לפרש מהו ולמה אין מערבים בו דבש מפני שהתורה אמרה וכו' וכי מה הייתה ההוי אמינא כן לערב בו דבש והרי התורה אמרה וכו'.
ושם עמד לפרש את מה שהקשה הרב אד"ג.
אני צריך לחפש בכתובים ואשלח אותו באישי אם ירצה השם יתברך.
על ידי בריסק
ב' מרץ 24, 2014 1:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תמחה את זכר עמלק או כל אדום?
תגובות: 24
צפיות: 2554

Re: תמחה את זכר עמלק או כל אדום?

אמר הגרי"ד ז"ל: עלינו להדגיש שהדבר ברור ופשוט דהמצות עשה של מחיית עמלק נאמר רק כלפי זרעו של עמלק, כלומר, יוצאי חלציו של עמלק בנו של אליפז ונכדו של עשו. אך לא נצטוינו למחות לא את אביו אליפז ולא את סבו עשו ולא את עמו במידה ואינם מזרע עמלק. כמו כן לא נצטווינו למחות את זכר כל העמים אשר התאכזרו...
על ידי בריסק
ב' מרץ 17, 2014 10:07 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: גר גרמני בדור ראשון - פליאה על הגר"ש וואזנר שליט"א
תגובות: 36
צפיות: 4526

Re: גר גרמני בדור ראשון - פליאה על הגר"ש וואזנר שליט"א

בטעם שלא כתב הרמב"ם אצל עמלק וכבר אבד זכרם מובא בכתבים של בריסק. כתב הרמב"ם בפ"ה מהל' מלכים ה"ד וזה לשונו. מ"ע להחרים ז' עממין שנאמר החרם תחרימם, וכל שבא לידו אחד מהן ולא הרגו עובר בל"ת שנאמר לא תחיה כל נשמה, וכבר אבד זכרם, ע"כ. וכוונת הרמב"ם במה שכתב שכבר אבד...
על ידי בריסק
ב' מרץ 17, 2014 2:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'יק
תגובות: 174
צפיות: 31685

Re: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'

לאור הביקוש הרב. הוצאתי קטע קטן ממה שיש בידי מפורים מהגרי"ד. הנה בפורים דהא שתא. נדחית הסעודת פורים ליום ראשון כמבואר בירושלמי מסכת מגילה פרק ג א"ל כן אמר רב והימים האלה נזכרים ונעשים שתהא אזכרתן קודם לעשייתן ר' אבא בריה דר' פפי בעי הגע עצמך שחל ארב' עשר להיות בשבת הרי שקדמה אזכרתן לעשייתן...
על ידי בריסק
ו' פברואר 28, 2014 1:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבנו חיים הלוי מבריסק - דברים לשיטתו
תגובות: 106
צפיות: 12590

Re: רבנו חיים הלוי מבריסק

דאמר רבי ישמעאל בר רב נחמן: עשרים וששה דורות קדמה דרך ארץ את התורה, הדא הוא דכתיב "לשמור את דרך עץ החיים" (בראשית ג). "דרך" - זו דרך ארץ ואחר כך "עץ החיים" - זו תורה.
– מדרש רבה ויקרא פרשה ט פסקה ג, וכן פרשה לה פסקה ו
על ידי בריסק
ו' פברואר 28, 2014 1:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבנו חיים הלוי מבריסק - דברים לשיטתו
תגובות: 106
צפיות: 12590

Re: רבנו חיים הלוי מבריסק

הוא היה חסיד מושבע של הרמב"ם, והוא בוודאי חש את עוצמת הרציונל שיש ברמב"ם איתבדרא בבית מדרשא וורט ידוע בשם הגר"ח על יסוד דברי הזהר שהקב"ה איסתכל באורייתא וברא עלמא, שמהפך את הקערה על פיה בגדר 'טעמי המצות' שאין הטעם סיבה למצוה אלא להיפך, לדוג' (מה שמצאתי עכשיו בחיפוש באוצר) הר&quo...
על ידי בריסק
ו' פברואר 28, 2014 12:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נכדי הגר"א
תגובות: 11
צפיות: 1445

Re: נכדי הגר"א

רבי משה קרמר שליט"א מחשובי ברסלב הוא נכד בן אחר בן להגר"א מוילנא זי"ע.
על ידי בריסק
ו' פברואר 28, 2014 12:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'יק
תגובות: 174
צפיות: 31685

Re: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'

לפרשת פקודי. הנני בזה להודיע אשר הרב הגאון רשכב"ג רבינו הר"ר חיים זצ"ל הגאבד"ק בריסק, כאשר העביר עינו עין הבדלח בעין ביקורת בספרי עמודי שמואל, ב יקש ממני להשמיט הפלוגתא של מרע"ה ובצלאל שמביא אנכי בספרי על מה שכתוב בסדר בראשית, כי לפי דעתו אין לשום איש כח לחלוק עם משה רבינו ע...
על ידי בריסק
ו' פברואר 28, 2014 10:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'יק
תגובות: 174
צפיות: 31685

Re: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'

בדין מלך ומלחמה במחיית עמלק. יבואר האם צריך לקיים מצות שום תשים וכו' כתנאי למחיית עמלק ואם אין שום תשים ממילא גם מצות מחיית עמלק ליכא או אפשר שאם יש מלך גם לא מכוח שום תשים עליהם למות את עמלק והמסתעף. כתב הרמב"ם פרק ה מהלכות מלכים הלכה ד והלכה ה מצות עשה להחרים שבעה עממין שנאמר החרם תחרימם וכל...
על ידי בריסק
ד' פברואר 26, 2014 10:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחיית זרע עמלק - מי הם?
תגובות: 10
צפיות: 1952

Re: מחיית זרע עמלק - מי הם?

מעשה בגר"ח מוואלאזי'ן ז"ל שהלך ברחובי פטרבורג, ובא לו גוי ילד אחד ונתן לו מכות, ועמד הגר"ח לברר מי הוא הגוי ילד זה, ונתברר לו שזה היה ניקולאי שהיה הבן של אלקסנדר הקיסר של רוסיה (או איפכא [וכזה אמר השתא] שהיה אלקסנדר בנו של ניקולאי קיסר, איני זוכר בדיוק). וכיון שנתברר שזה היה בן הקיסר,...
על ידי בריסק
ו' ינואר 24, 2014 11:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'יק
תגובות: 174
צפיות: 31685

Re: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'

ואלה המשפטים – איתא במכילתא הובא ברש"י ריש פרשת "משפטים" א"ל הקב"ה למשה לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק והלכה ב' או ג' פעמים עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתם ואיני מטריח את עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו לכך נאמר אשר תשים לפניהם כשולחן הערוך ומוכן לאכול, עכ"ל. והיינו דבחיו...
על ידי בריסק
ג' ינואר 21, 2014 6:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 947
צפיות: 108539

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

בגרי"ז סטנטסיל מביא כך. שמן למאור בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים, ושאל אחי הרר"פ אח הרב נ"י למה נאמר שמן למאור ובשמים לקטרת הסמים, בפרשת נדבה המשכן, הא מתרומת הלשכה היו צריכים לבא, וענהו, דהרי שמיני למלואים היה בא' בניסן ובשבעת ימי המלואים מבואר ברמב"ן דהדליקו הנרות והקטירו קטורת ...
על ידי בריסק
ו' ינואר 17, 2014 10:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'יק
תגובות: 174
צפיות: 31685

Re: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'

את התורה על ברוך ובדברי הגמ' בסנהדרין (דף צד,א) גנאי הוא למשה וששים ריבוא שלא אמרו ברוך עד שבא יתרו ואמר ברוך ה'. הגרי"ד ז"ל אומרו באופן אחר קצת אך מטעמים שונים העליתי גירסה זו כפי שכתבו תלמידי הגרי"ז ז"ל.
על ידי בריסק
ו' ינואר 17, 2014 9:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'יק
תגובות: 174
צפיות: 31685

Re: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'

בס"ד פרשת יתרו. וישמע יתרו וכו' את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצרים. ופרש"י וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק עכ"ל רש"י. וצריך עיון דהרי בפסוק גופא מפורש מה שמע, ששמע כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל כי הוציא ה' את ישראל ממצרים. הרי ...
על ידי בריסק
ו' ינואר 17, 2014 9:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'יק
תגובות: 174
צפיות: 31685

Re: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'

ביסוד המצווה של אנכי ה' אלוקיך מאמר מקיף. כפי שאמרתי לחברים מקשיבים אשתקד. אנכי ה' אלקיך א. ביסוד המצוה ''אָנֹכִי ה' אֱלֹקֶיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים', מצאנו לכאורה שתי גישות בדברי הראשונים, מהו גדר חיוב מצות האמונה: להאמין - כלומר לקבל את הדברים כפי המסורת שהועברה לנו...
על ידי בריסק
ה' דצמבר 26, 2013 2:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'יק
תגובות: 174
צפיות: 31685

Re: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'

והנה שם כתיב דבר נא וכו' וישאלו צריך עיון הלשון "נא", ועיין שם ברש"י מחז"ל אין נא אלא לשון בקשה. בבקשה ממך הזהירם על כך. שלא יאמר אותו צדיק אברהם, ועבדום וענו אותם קיים בהם ואח"כ יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם עכ"ל. וצריך עיון אמאי אמר שציוום שלא יאמר אותו צדיק דהרי בלא זה...
על ידי בריסק
ש' נובמבר 09, 2013 7:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'יק
תגובות: 174
צפיות: 31685

Re: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'

אכן קיצרתי הרבה. ולשאלתך אני מעלה עוד קטע ממה שהאריך לפרש בשנה שאחר כך. עם אשר תמצא את אלוהיך לא יחי' וכו. ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם. ופי' הגר"ח דב"נ מצווה על גזל, ואזהרתן זו היא מיתתן ולכן אמר לא יחי' דב"נ נהרג על הגזל עכ"ד. ולפי"ז מש"א ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם הפי' ש...
על ידי בריסק
ו' נובמבר 08, 2013 3:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'יק
תגובות: 174
צפיות: 31685

Re: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'

וישכב במקום ההוא. ופרש"י אבל י"ד שנים ששימש בבית עבר לא שכב בלילה שהיה עוסק בתורה עכ"ל. אין הפירוש שלא ישן כלל שזה א"א רק הפירוש שלא הניח עצמו על המטה כדי לישון. "ער האט זיך נישט געלייגט שלאפען" ר מנדל סלוצקער ז"ל ... מספר המעלות של ישיבת וואלאזין היה אומר שבוואלאז...
על ידי בריסק
ו' נובמבר 08, 2013 3:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'יק
תגובות: 174
צפיות: 31685

Re: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'

ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה (ד"ז איתא בבית הלוי כאן) ביאר הגר"ח ז"ל במש"כ כאן ב' דברים ויצא וכו' וילך, דהנה היה ליעקב שני ציווים לילך לחרן אחד מאביו ושנית מאמו, והנה גבי רבקה היה עיקר תכלית ציוויו כדי לברוח מבאר שבע כדי שלא יהרגהו עשיו כמו שאמרה הנה עשיו אחיך מתנחם לך להרגך ואתה...
על ידי בריסק
ב' נובמבר 04, 2013 12:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כמטר לקחי -אסופת חדו"ת לסדר התורה מגדולי ראשי הישיבות שליט"א
תגובות: 35
צפיות: 3737

Re: כמטר לקחי -אסופת חדו"ת לסדר התורה מגדולי ראשי הישיבות של

יישר כוחך הרב א"ס.
זה עתה נפל לי האסימון כאשר כפי שנכתב שניתן להשיג הספר אצל משפחת פריימן.
אם אפשר לקבל קצת פרטים מיהו הרב פריימן ז"ל.
על ידי בריסק
א' נובמבר 03, 2013 11:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'יק
תגובות: 174
צפיות: 31685

Re: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'

כך הוא על פי ההלכה ולהבדיל גם בחוקי המדינות ובבתי המשפט בכל העולם.
בזמנו ביררתי את הנושא.
על ידי בריסק
א' נובמבר 03, 2013 11:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'יק
תגובות: 174
צפיות: 31685

Re: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'

איני מצליח להבין מדוע צריך אישור מרבי אברהם יהושע על תורה של רבי מאיר או רבי משולם דוד. ואם אין לי טעות יש שם גם תורת מרבי חיים בנו של הגרי"ז האמנם כל זה שייך לרא"י אתמהה!! גם תורות של אביו הגרי"ד ז"ל אינו שייך לרבי אברהם יהושע שליט"א. יתירא מכך. גם התורות של רא"י עצמו ...
על ידי בריסק
א' נובמבר 03, 2013 10:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כמטר לקחי -אסופת חדו"ת לסדר התורה מגדולי ראשי הישיבות שליט"א
תגובות: 35
צפיות: 3737

Re: כמטר לקחי -אסופת חדו"ת לסדר התורה מגדולי ראשי הישיבות של

חיפשתי להשיג את הספר ולא מצאתי. לפי הקבצים שהעלה כאן הרב איש ספר ראיתי שם תורות מידידי הגאון רבי דוד פיינשטיין שליט"א - משום מה לא מצאתי שהביאו תורות מאביו רבי מיכל פיינשטיין ז"ל - בשעה שיש ממנו ארגזים של חומר ללא כל גוזמה ואני הייתי מגיע לשמוע ממנו והיה מקיף בעל פה את כל התורה כולה. לדעתי...
על ידי בריסק
ו' נובמבר 01, 2013 2:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'יק
תגובות: 174
צפיות: 31685

Re: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'

על פניו מבלי לעיין היטב בפנים הספר הנ"ל אני מתרשם שרוב רובם של הדברים שם לא נכתבו על התורה אלא סידרו אותם לפי סדר הפרשיות. ולדעתי אין זה מושך כל כך. היחידים כמעט שעסקו בביאור הפרשה הם רבותינו לבית בריסק לדורותיהם, המשך חכמה, הנצי"ב והמלבי"ם, ולפי כמות הכתבים שיש בידי הוא אמור לעבור את...
על ידי בריסק
ו' נובמבר 01, 2013 12:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'יק
תגובות: 174
צפיות: 31685

Re: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'

רבו עלי חברי להעלות עוד ממה שיש עמי בכתובים. צר לי שמטעמים שונים איני יכול להעלות כל מה שיש בידי על פרשת תולדות ובכל אופן פטור בלא כלום א"א על כן אני מעלה עוד קטע. ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. יש לומר בב". פא.. דשינה הלשון ויאהב אוהבת דגבי יצחק שהיה אהבה התלויה בדבר ...
על ידי בריסק
ו' נובמבר 01, 2013 11:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'יק
תגובות: 174
צפיות: 31685

Re: חידושי תורת הגאון רבי אברהם יהושע הלוי שליט"א סאלאווייצ'

טעימות משיעור הגרי"ד סולובייצי'ק ז"ל. ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק ופרש"י ע"י שכתב הכתוב יצחק בן אברהם הוזקק לומר אברהם הוליד את יצחק לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה וכו' מה עשה הקב"ה צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם והעידו הכל אברהם הוליד את ...

עבור לחיפוש מתקדם