החיפוש הניב 732 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אריך
ו' יוני 12, 2015 2:36 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: אשכול בירורים במלאכת הגהה וההדרה – ותשועה ברוב יועץ
תגובות: 38
צפיות: 3922

Re: אשכול בירורים במלאכת הגהה וההדרה – ותשועה ברוב יועץ

במקרה של ההדרה מתוך כ"י, כשנמצאת טעות סופר ברורה ושיבוש מעתיק, לדוגמא: "ומהאי תנא יש ראיה דבעשרה מהני דאפילו מקן דפליג עליה דוקא בפחות מעשרה אבל בעשרה שפיר דמי". נעלה מעבר לכל ספק כי 'מקן דפליג עליה' הינו שיבוש, והנכון הוא 'דאפילו מאן דפליג עליה' וכו'. האם גם במקרה כזה של ט"ס דמ...
על ידי אריך
ד' יוני 10, 2015 3:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי שאינו מיסב בחבורה של מצווה הרי הוא מנודה לשמים.
תגובות: 3
צפיות: 1123

Re: מי שאינו מיסב בחבורה של מצווה הרי הוא מנודה לשמים.

אכן אין נראה שתלוי בלשון "הזמנה". וכמה מגוחך לשמוע בעל ברית מפציר בחבירו שיבא לסעודת המילה, ואומר את כל הלשונות של בקשה והפצרה שיבוא וישתתף חוץ משורש ז.מ.נ., ועל העדר מילה זו מסתמך המופצר שלא להגיע. ולפעמים שומעים שיחה: "אני מודיע לך על הברית, ואשמח מאד מאד אם תגיע, זה יכבד אותי"...
על ידי אריך
ב' יוני 08, 2015 9:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על נפטרת אומרים ע"ה ולא ז"ל
תגובות: 1
צפיות: 606

על נפטרת אומרים ע"ה ולא ז"ל

מה המקור לחלק בין איש לאשה לגבי ברכת המתים, דעל אשה אומרים ע"ה ולא ז"ל. והלא ביו"ד סי' רמ איתא דעל אביו לאחר י"ב חודש אומר זכרונו לברכה, וכ' הרמ"א דאין חילוק בין אם לאב בכל זה. משמע להדיא דגם על אמא אומרים זכרונה לברכה. ממתי התחילו לומר ע"ה על נפטרת? וכאן המקום לשאול למ...
על ידי אריך
ב' יוני 08, 2015 4:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גלגולי נשמות בהלכה
תגובות: 7
צפיות: 1215

Re: גלגולי נשמות בהלכה

בודאי שיכול להיות גלגול בנשים, אך עדיין שתי הנשמות פטורות מציצית, ולחשוש שזכר נתגלגל באשה, לא חיישינן, אלו דברי הפמ"ג.
על ידי אריך
ב' יוני 08, 2015 3:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפיכת (שליט"א) ל- [זצ"ל] כשנפטר החכם אחרי הכתיבה
תגובות: 7
צפיות: 752

Re: הפיכת (שליט"א) ל- [זצ"ל] כשנפטר החכם אחרי הכתיבה

נוה הלבנון כתב:מלבד זאת, קשקוש על ספרים שאינם שייכים למקשקש מהווה גזל.


לא דיברתי על קשקוש על גליון הספר, אלא על תיקון שעושה המדפיס.
על ידי אריך
ב' יוני 08, 2015 3:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גלגולי נשמות בהלכה
תגובות: 7
צפיות: 1215

גלגולי נשמות בהלכה

באו"ח סי' כג סק"ג הביא המ"ב דאפי' בקבר של קטן יש ליזהר מלעג לרש דשמא נשמת אדם גדול הוא, אבל בקבר אשה דבחייה ג"כ פטורה ליכא משום לעג לרש. ומקורו בא"ר ופמ"ג. וז"ל הפמ"ג (א"א סק"ב): אפילו קבר קטן יש לועג לרש שמא נשמת אדם גדול הוא , אליה רבה [ס"ק] ג...
על ידי אריך
ב' יוני 08, 2015 2:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפיכת (שליט"א) ל- [זצ"ל] כשנפטר החכם אחרי הכתיבה
תגובות: 7
צפיות: 752

הפיכת (שליט"א) ל- [זצ"ל] כשנפטר החכם אחרי הכתיבה

מקובל מאד בספרים שמביאים לדוגמא פסק מחכם אחד שבשעת כתיבת הדברים היה חי ונתברך בברכת החיים, וכאשר בשעת ההדפסה, או בהוצאת מהדורה חדשה, כבר נפטר לב"ע, מתקנים: (שליט"א) [זצ"ל]. ויש להביא מקור מפורש כנגד זה, בבהגר"א יו"ד סי' רמ אות כב הביא: "במד"ר של אסתר על פסוק אשר הג...
על ידי אריך
ד' יוני 03, 2015 3:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה בחיוב כפרה על תענית חלום בשבת
תגובות: 5
צפיות: 592

Re: תמיהה בחיוב כפרה על תענית חלום בשבת

לא הבנתי דברי הרב תוכן, בנזיר הוא לא היה מחוייב לנזור, וקבלת הנזירות יש בה טוב ורע, נמצא שעשה מעשה טוב וגם מעשה רע (במידת מה), משא"כ בנידו"ד לא היתה לו ברירה שלא להתענות תע"ח בשבת א"כ מה לנו להלין עליו ולחייבו בכפרה.
על ידי אריך
ד' יוני 03, 2015 2:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה בחיוב כפרה על תענית חלום בשבת
תגובות: 5
צפיות: 592

תמיהה בחיוב כפרה על תענית חלום בשבת

איתא בברכות לא, ב כל היושב בתענית בשבת קורעין לו גז"ד של שבעים שנה, ואעפ"כ חוזרין ונפרעין ממנו דין עונג שבת. מאי תקנתיה, ליתיב תענית לתעניתו. והתוס' ועוד ראשונים מפרשים דקאי על תענית חלום, וכן נפסק בסי' רפח. ויש לתמוה טובא על מה צריך כפרה, הרי מותר להתענות תענית חלום בשבת, וכמ"ש הטור ...
על ידי אריך
ג' יוני 02, 2015 10:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ראיית עבריין בעונשו מרחיקה מן החטא או להיפך?
תגובות: 11
צפיות: 1258

Re: האם ראיית עבריין בעונשו מרחיקה מן החטא או להיפך?

כיון שקלקולה היינו ניוולה אם כן תירוץ רחמים דלעיל אינו עולה יפה, דא"כ למה דיברו על ראייתה בקלקולה, ושוב הדרא הקושיא על הפרי הארץ לדוכתה. ונראה דלא יועיל לתרץ דהנשים שבאות לראות אותה מגיעות על דעת לנזור עצמן מן היין, דהרי מהסבר הפרי הארץ ודעימיה יוצא שאילו לא היה רואה אותה בקלקולה היה עדיף טפי, ...
על ידי אריך
ג' יוני 02, 2015 1:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ראיית עבריין בעונשו מרחיקה מן החטא או להיפך?
תגובות: 11
צפיות: 1258

Re: האם ראיית עבריין בעונשו מרחיקה מן החטא או להיפך?

לכאורה לא תירץ הפרי הארץ הקושיא מונוסרו כל הנשים, אא"כ נאמר שהמטרה היא שתראינה הנשים את הסוטה בקלקולה ומיד תזרנה עצמן מן היין.
על ידי אריך
ג' יוני 02, 2015 9:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ראיית עבריין בעונשו מרחיקה מן החטא או להיפך?
תגובות: 11
צפיות: 1258

האם ראיית עבריין בעונשו מרחיקה מן החטא או להיפך?

בהא דסוטה ב,א - הרואה סוטה בקלקולה (פרש"י בניוולה) יזיר עצמו מן היין, ובפשטות נראה שדוקא מפני שראה אותה בקלקולה הוא בסכנה לחטוא. וראה מכתב מאליהו (ח"ג עמ' 128 וח"ד עמ' 11) מה שביאר בזה בשם ספר פרי הארץ. וצע"ג דבסוטה ח, ב אמרינן דכל הנשים חייבות לראות שנאמר "ונוסרו כל הנשים ו...

עבור לחיפוש מתקדם