מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 8911 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ה' מאי 28, 2020 10:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3659
צפיות: 918062

Re: בשורת ספרים חדשים

ספר
חוקת משפט
עם ספר
נימוקי משפט

חו"מ קפב-רמ

מאת;
הרב מנחם זאב גוטמן
הרב שלמה אינדיג
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 27, 2020 8:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר
תגובות: 65
צפיות: 4013

Re: להכשיל בחילול שבת עבור סכנת אבר

זוית נוספת; גם בהנחה שאם מכשיל את השני בחילול שבת אז ודאי יש לזה חומר של שבת לענין סכנת אבר אף שההכשלה אינה אלא לאו דלפני עיור, אמנם אכתי יל"ד באופן שהנכשל אינו עובר שום איסור אלא מצוה קעביד, וכגון כאשר גורם לו אונס ופקו"נ וכד', דבזה המחלל עצמו לאו מידי קעביד (אלא מצוה קעביד), אבל המכשיל ע...
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 26, 2020 10:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מילה שלא בזמנה דוחה שבת
תגובות: 26
צפיות: 1512

Re: מילה שלא בזמנה דוחה שבת

אז תהיה השאלה כלפי יו"ט. יו"ט - עשה ול"ת, ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה. צרעת - ל"ת בלבד, ועשה דוחה ל"ת. זהו התירוץ הפשוט לפי מאי דקיי"ל להלכה. אבל עיין בסוגיית הגמרא שבת קלב,ב-קלג,א ותרווה צמאונך בכמה תירוצים. אבל הק' התוס' שם למה לא נילף מהא דמילה דוחה צרעת, דעשה דוח...
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 26, 2020 10:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושא רבא לשבת ויו"ט שני
תגובות: 1
צפיות: 184

קידושא רבא לשבת ויו"ט שני

ראיתי שכ' בשם הגאון בעל חו"ב - בן חו"ל הנמצא בארץ ישראל ביו"ט שני של גלויות שחל להיות בשבת אינו יוצא בקידושא רבא מבן ארץ ישראל אע"פ שברכת הקידוש שווה, מ"מ בן א"י אינו מחויב אלא בקידוש של שבת והבן חו"ל מחויב גם בקידוש של יו"ט. וכמו דמטו מהחזו"א כן לענין הב...
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 26, 2020 10:28 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: מדוע לא ציוותה התורה להזכיר מעמד הר סיני בכל יום
תגובות: 8
צפיות: 593

Re: מדוע לא ציוותה התורה להזכיר מעמד הר סיני בכל יום

ובדא"ג להעיר עוד, דאמנם מצינו שכ' הראשונים על חובת זכירת מעמד הר סיני כציווי הפסוקים בפ' ואתחנן, ראה לדוג' כאן, אבל לפי פשש"מ עיקר הדגש שם הוא על הזיכרון שלא היה שם תמונה ופסל וכו', ולא על זכירת עשרת הדברים וה'נעשה והנשמע' וכו', [ושמא יש לדחות].
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 26, 2020 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 154
צפיות: 17273

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

דוגמא לשקלול סטטיסטי ראיתי כעת במשנה אחרונה מקואות ח,ג. שם דן לפי שיטת הרמב"ם דספד"א לקולא מדאו', א"כ למה אמרה תורה בשלשת ימי הגבלה אל תגשו אל אשה לחוש שמא תפלוט שכ"ז, והא הוי רק ספק. ותי' שם (בתירוץ השלישי) "כיון שהיו עם רב א"א שלא תפלוט אחת מהן". [על עיקר שאלת המ...
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 26, 2020 3:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נשבה ארון האלוקים
תגובות: 17
צפיות: 1740

Re: נשבה ארון האלוקים

ראיתי כעת בס' שיח יהודה (רי"א רפפורט) פ' פקודי שכ' ליישב ע"פ המדרש הנ"ל דהארון היה ריק מלוחות, את משה"ק הרמב"ן בסהמ"צ שורש ג על הרמב"ם למה בהעלאת הארון לירושלים נשאוהו הלויים ולא הכהנים. עי"ש. - אגב, אולי יש לדרוש קצת על הפס' בירמיה פרק ג "וְהָיָה כִּי תִ...
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 25, 2020 9:17 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: נטיפת השמים בושם וזמרת הארץ במתן תורה
תגובות: 12
צפיות: 650

Re: נטיפת השמים בושם וזמרת הארץ במתן תורה

אולי גם שייך לפס' בחבקוק "וַיִּתְפֹּצְצוּ הַרְרֵי עַד שַׁחוּ גִּבְעוֹת עוֹלָם", עי"ש.
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 25, 2020 6:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: דבר שיש לו מתירים בספק מצוה דרבנן
תגובות: 3
צפיות: 295

Re: דבר שיש לו מתירים בספק מצוה דרבנן

יש"כ!
וקצת יל"פ (בב' הסברות שכ' הקה"י שם)
בדברי השעה"צ קס,מט.
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 25, 2020 12:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות חדשות
תגובות: 131
צפיות: 20506

Re: מצוות חדשות

סמ"ג עשין יז (והביאו הערוה"ש באו"ח סימן א) מצות עשה לצדק הדין על כל המאורע שנאמר (דברים ח, ה) וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה' א-להיך מיסרך, דרשתי העשה הזה לרבים אם אחר שעשה תשובה לא יבא עניינו בטוב כאשר בתחילה מצות עשה לחשב בלבו כי לטובתו נשתנו ענייניו כי קודם שעשה תשובה היה...
על ידי עושה חדשות
א' מאי 24, 2020 11:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דבר שיש לו מתירים בספק מצוה דרבנן
תגובות: 3
צפיות: 295

דבר שיש לו מתירים בספק מצוה דרבנן

המסופק האם יצא ידי חובתו במצוה דרבנן, יש לו פטור של ספק דרבנן לקולא.
האם גם בזה נאמר שאם זה בגדר 'דבר שיש לו מתירים', כי בקל יכול לקיים המצוה,
אזי לא יהיה בזה דין לקולא, וכמו בספק איסור דרבנן בדשיל"מ?
על ידי עושה חדשות
א' מאי 24, 2020 10:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וַיָּשֶׁב ה' לִי כְּצִדְקָתִי - אַל תֹּאמַר בְּצִדְקָתִי
תגובות: 10
צפיות: 1985

Re: וַיָּשֶׁב ה' לִי כְּצִדְקָתִי - אַל תֹּאמַר בְּצִדְקָתִי

ויש לדון שאין האיסור מחמת הגאוה ורמות רוחא שיש בדבר, אלא מצד הפירוש המוטעה להנהגת ד', אולם מצאתי בספר יראים סימן רנא: לא תאמר בלבבך בהדוף. הזהיר הכתוב בנפול רשעים ביד צדיקים שלא יתפארו צדיקים לומר צדקותינו גרמה לנו. דכתיב בפ' והיה עקב אל תאמר בלבבך בהדוף ה' את אויביך מלפניך לאמר בצדקתי הביאני ה' לר...
על ידי עושה חדשות
א' מאי 24, 2020 10:32 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בד"ה הג"ר ישראל אהרן קופשיץ זצ"ל
תגובות: 19
צפיות: 1192

Re: בד"ה הג"ר ישראל אהרן קופשיץ זצ"ל

אגב נשוא האשכול זצ"ל, אשמח לברר את השמועה דלהלן, והאם נמצא מכתב כזה.

עובדות והנהגות לבית בריסק.jpg
עובדות והנהגות לבית בריסק.jpg (35.16 KiB) נצפה 542 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' מאי 24, 2020 8:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וביום השבת שני כבשים - שלא יהנו מאש המערכה
תגובות: 9
צפיות: 1537

Re: וביום השבת שני כבשים - שלא יהנו מאש המערכה

חזקוני פ' פנחס - וביום השבת בכל הקרבנות כתיב ביה הקרבה או עשיה ובשבת הואיל ונאסרה בה מלאכה מפני כבודה לא נאמר בקרבנותיה הקרבה ועשיה כאלו אין מלאכה נעשית בהם.
על ידי עושה חדשות
א' מאי 24, 2020 8:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי
תגובות: 3
צפיות: 376

ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי

ז"ל ספר חרדים בהקדמתו - ויש מצות עשה שלא יתחייב אדם בהם כי אם בסבה כגון מזוזה שמי שדר באהל פטור מן המזוזה וכן אם ידור בבית שחסר א' מן עשרה תנאים שצריך שיהיה בו כדי שיתחייב בה כדכתב רמב"ם וכן מצות מעקה צריך תנאים כדי להתחייב בה וכן ציצית מי שאינו לבוש טלית שיש בו ארבע כנפות פטור ובתרומה ומע...
על ידי עושה חדשות
א' מאי 24, 2020 12:58 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).
תגובות: 375
צפיות: 25412

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

צביב כתב:הגר'א כותב בפי' לשיר השירים שמלכי ישראל היו טובים בעניני בין אדם לחבירו.
ומלכי יהודה היו גם צדיקים בין אדם למקום.
יש"כ, אם אפשר בבקשה ציון מקור מדוייק או ציטוט.
(מתאים עם דברי הנצי"ב על שבט יוסף שהיה ביסוד גמ"ח ולא בתורה כ"כ).
על ידי עושה חדשות
א' מאי 24, 2020 12:52 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: כניסה לבתי החולים בשבת בימי הקורונה
תגובות: 29
צפיות: 1875

Re: כניסה לבתי החולים בשבת בימי הקורונה

ראיתי בבי"ח שע"צ (ואולי כ"ה בשאר בתי החולים הדתיים) שבימות החול משתמשים במצלמה תרמית ובשבת בבדיקה ידנית ע"י השומר. כפה"נ זה בא להרויח את אלו שנכנסים לצורך שאינו פקו"נ, ומאידך השומר (וגם היהודים שבהם) עושה כדין בכך שהוא בודק אותם כדי להגן על שאר השוהים והמאושפזים שבסיכון...
על ידי עושה חדשות
ש' מאי 23, 2020 11:18 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים | ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות ◆
תגובות: 99
צפיות: 13594

Re: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים | ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות ◆

יש"כ. וישנה טעות נפוצה שמ"ח קניני תורה הרי הן בגדר תנאי והכנה למתן תורה, אולם בודאי שזה כלי מהאוצר והכלי קיבול לזכות לתורה, אבל הפשט הפשוט במ"ח קנינים היינו שזה מ"ח מתנות שהתורה מעניקה ללומדיה שהיא מרוממתם ומגדלתם, ומשפיעה אצילות ועדינות הנפש וחכמה וכל המעלות והחמודות, וכמו הקנינ...
על ידי עושה חדשות
ש' מאי 23, 2020 10:24 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה
תגובות: 22
צפיות: 5923

Re: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה

כעת הראוני את דברי רבינו מנוח בהל' תפילה פי"ג, ולפי דבריו מצאנו פיתרון על ג' ההערות. ז"ל - קללות שבתו"כ קודם עצרת שהוא זמן קציר ותחילת דין פירות האילן ולאו אורח ארעא לאדכורי ריתחא אחריו. ודו"ק. אמנם ז"ל שו"ת מהרי"ט חלק ב אורח חיים סימן ד - ...וכתבו התוס' שנהגו העו...
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 21, 2020 7:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4856
צפיות: 775563

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

בסו"ס אבן העוזר שבהוצאת הר"ש לנדוי
יש חידו"ת מאת אחיו הגרד"ל שליט"א.
אני זקוק בבקשה לסימן כד.
תודה למסייע!
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 21, 2020 5:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבל פיהם של תשב"ר
תגובות: 4
צפיות: 350

Re: הבל פיהם של תשב"ר

יש"כ. וראה עוד במצו"ב.

פתח עינים.pdf
(1.42 MiB) הורד 29 פעמים
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 20, 2020 7:08 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וגם את נח באהבה זכרת
תגובות: 5
צפיות: 1238

Re: וגם את נח באהבה זכרת

וע"ע בתרגום על ישעיה סה,ח.
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 20, 2020 4:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: יחס התורה למדע
תגובות: 74
צפיות: 8364

Re: יחס התורה למדע

יש פה עוד נקודה. בדרך כלל פסיק רישיה, המעשה עצמו מתייחסת ישירות לתוצאה. שוחטים בהמה היא בודאי תמות. יש יחס ישיר בין המעשה לבין התוצאה, וכאן הדין שאפילו אם לא ניחא ליה, מכל מקום פסיק רישיה אסור בשבת. אבל בוא נגיד שיש מעשה שתלוי באלף מרכיבים, ואם חסר אחד מהם, המעשה לא יקרה. למשל, ראובן סוגר ספר והנר ...
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 20, 2020 1:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה למשה וזאת הברכה
תגובות: 14
צפיות: 2353

Re: תפילה למשה וזאת הברכה

ובדרך אגב
העירני חכ"א שיש דמיון רב בין פרקים צ-צא בס' תהילים,
ובין ספר איוב (שכתבו משה רבינו כמבו' בגמ').
האם זה נכון, ואם עמדו בזה.
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 19, 2020 11:13 pm
פורום: פסח
נושא: תיאור יציאת מצרים במרחבי התנ"ך
תגובות: 19
צפיות: 5932

Re: תיאור יציאת מצרים במרחבי התנ"ך

ישעיה פרק סג יא וַיִּזְכֹּר יְמֵי עוֹלָם מֹשֶׁה עַמּוֹ אַיֵּה הַמַּעֲלֵם מִיָּם אֵת רֹעֵי צֹאנוֹ אַיֵּה הַשָּׂם בְּקִרְבּוֹ אֶת רוּחַ קָדְשׁוֹ. יב מוֹלִיךְ לִימִין מֹשֶׁה זְרוֹעַ תִּפְאַרְתּוֹ בּוֹקֵעַ מַיִם מִפְּנֵיהֶם לַעֲשׂוֹת לוֹ שֵׁם עוֹלָם. יג מוֹלִיכָם בַּתְּהֹמוֹת כַּסּוּס בַּמִּדְבָּר לֹא י...
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 19, 2020 11:12 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שייכות בין ע"ז למידות רעות באדל"ח
תגובות: 1
צפיות: 179

שייכות בין ע"ז למידות רעות באדל"ח

אני מחפש מקורות בדברי רבותינו,
על הקשר בין הליכה אחרי עבודה זרה, ובין עבירות שבין אדם לחבירו כמו גזילה ורציחה וכו'.
(דהיינו לא רק בתור עזיבה את ה', אלא שהע"ז היתה סיבה לרוע באדל"ח).
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 19, 2020 10:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבל פיהם של תשב"ר
תגובות: 4
צפיות: 350

הבל פיהם של תשב"ר

שבת קיט: אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו אל תגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן ובנביאי אל תרעו אלו ת"ח אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן א"ל רב פפא לאביי דידי ודידך מאי א"ל אינו דומה הבל שיש בו חטא להבל שא...
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 18, 2020 11:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה לי איסור כרת מה לי איסור לאו
תגובות: 2
צפיות: 457

Re: מה לי איסור כרת מה לי איסור לאו

דבר דומה קצת יש גם ביבמות ד"ז. - הדר אמר אטו עשה דוחה את ל"ת לאו לא תעשה חמור מיניה וקאתי עשה ודחי ליה, מה לי חומרא זוטא ומה לי חומרא רבה.
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 18, 2020 7:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הידור במצוה שיש בה הנאת הגוף
תגובות: 2
צפיות: 244

הידור במצוה שיש בה הנאת הגוף

כבר כתב הרב המחבר (בעל בני יששכר) שיש לעיין על חידושו בהרבה מקומות בתורה,

א"כ אשמח לאסוף ראיות לנידון זה, לכאן ולכאן.

דברים נחמדים.jpg
דברים נחמדים.jpg (125.46 KiB) נצפה 244 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 18, 2020 6:42 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: זבחים צא. לברכת היין לא אהנאי
תגובות: 2
צפיות: 795

Re: זבחים צא. לברכת היין לא אהנאי

נתיבות הקודש.jpg
נתיבות הקודש.jpg (142.87 KiB) נצפה 261 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 18, 2020 5:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראיה לנידון של ספק פסיק רישא
תגובות: 8
צפיות: 1089

Re: ראיה לנידון של ספק פסיק רישא

רגילים לשאול, אם ספק פסיק רישא (המכונה -פסיק רישא דלשעבר) יש בו איסור, א"כ כל מקרה של 'אינו מתכוין' הוא ספק פסיק רישא. דהרי אין הדבר תלוי בהחלטה ובחירה של הספסל האם לחרוץ חריץ באדמה או לאו, אלא הכל תלוי בנתונים מוקדמים כמו כובדו של הספסל ואיכות האדמה וכד', אלא שאין אנו יודעים את איכות הדברים בי...
על ידי עושה חדשות
א' מאי 17, 2020 9:15 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: מדוע לא ציוותה התורה להזכיר מעמד הר סיני בכל יום
תגובות: 8
צפיות: 593

Re: מדוע לא ציוותה התורה להזכיר מעמד הר סיני בכל יום

השאלה היא הלכתית, כלומר כיצד חז"ל הגיעו למסקנה מהפסוקים שאת יציאת מצרים צריך להזכיר ולזכור באיזכור יומי של יציאת מצרים, ואילו את מעמד הר סיני אין צורך כזה. ערוה"ש סי' ס - ויראה לי דהענין כן הוא: דזכירת יציאת מצרים כתבה התורה: "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך". וזהו...
על ידי עושה חדשות
א' מאי 17, 2020 2:46 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה
תגובות: 22
צפיות: 5923

Re: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה

ג' שאלות נשאלו לעיל; כיצד התקיים ענין זה לפי מנהג מערבא למה רק לפני שבועות ולא לפני פסח בו נידונים על התבואה ולמה אם קוראים קודם זה עושה שתכלה שנה וקללותיה. כעת הראוני את דברי רבינו מנוח בהל' תפילה פי"ג, ולפי דבריו מצאנו פיתרון על ג' ההערות. ז"ל - קללות שבתו"כ קודם עצרת שהוא זמן קציר ...
על ידי עושה חדשות
ש' מאי 16, 2020 9:22 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 596
צפיות: 113958

Re: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל

יפה ואופייני

emuna.rar
(22.1 MiB) הורד 164 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' מאי 15, 2020 11:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים
תגובות: 30
צפיות: 4050

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

ויש תיקון רוחני שדנו לחייב עליו מהתורה מילה י"ס שחייבים עליה משום תיקון האדם, מיעוט ענבי ההדס להכשירו למצוה, י"ס שאיסורו מה"ת. אגידת הלולב לסוברים שלולב צריך אגד חשובה תיקון כלי משום שבלעדיו אי אפשר לקיים מצות הנטילה. טבילת גר שאמרו בגמרא שאין טובלים בשבת, הרי זה משום שהוא תיקון גמור...
על ידי עושה חדשות
ו' מאי 15, 2020 10:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: כרת על אבר אחד
תגובות: 1
צפיות: 163

כרת על אבר אחד

יומא פה: נענה רבי אלעזר ואמר ומה מילה שהיא אחד ממאתים וארבעים ושמונה איברים שבאדם דוחה את השבת קל וחומר לכל גופו שדוחה את השבת. שבת קלב. רבי אלעזר בן עזריה אומר מה מילה שהיא אחת מאיבריו של אדם דוחה את השבת קל וחומר לפיקוח נפש שדוחה את השבת. תנחומא (בובר) פ' וישב אמר ר' אלעזר בן עזריה ומה המילה שאינ...
על ידי עושה חדשות
ו' מאי 15, 2020 10:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשרת הדברות
תגובות: 22
צפיות: 3334

Re: עשרת הדברות

שָׁאַל אַגְרִיפַּס הַמֶּלֶךְ אֶת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וְכִי מֵאַחַר שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא חִבֵּב אֶת הַמִּילָה, לָמָּה לֹא נְתָנָהּ בַּעֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת? אָמַר לוֹ: קֹדֶם עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת הִזְהִיר עָלֶיהָ, וְעַתָּה אִם שָׁמֹעַ תִּשְׁמְעוּ בְּקֹלִי וּשְׁמַרְתֶּם אֶת בְּרִיתִי וְגוֹ' (שמו...
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 14, 2020 1:31 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: באספך
תגובות: 0
צפיות: 491

באספך

עי' בסנהדרין דף יג נידון בגמ' האם האסיף יוצא בחוה"מ או ביו"ט וכו'.
ובחגיגה דף יח מבואר בגמ' שבחוה"מ בכלל אסור לעשות אסיף.
וגם כשעם ישראל עולה לרגל, הרי לא נמצאים בבית כמה ימים קודם, ועד שחוזרים.

אז מתי בדיוק אוספים את התבואה והפירות, האם הכוונה שבזמן הזה מסתיים כבר כל/רוב האסיף.

עבור לחיפוש מתקדם