מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 8043 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
א' דצמבר 08, 2019 10:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 748
צפיות: 107201

Re: השוואות...

שבת קמו: ושוין שנוקבין נקב ישן לכתחלה. אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא במקום העשוי לשמר אבל לחזק אסור היכי דמי לשמר היכי דמי לחזק א"ר חסדא למעלה מן היין זהו לשמר למטה מן היין זהו לחזק רבא אמר למטה מן היין נמי זהו לשמר והיכי דמי לחזק כגון שניקבה למטה מן השמרים א"ל אביי לרבא תניא דמסייע ל...
על ידי עושה חדשות
א' דצמבר 08, 2019 10:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סגפנות
תגובות: 70
צפיות: 8566

Re: סגפנות

הערוך.png
הערוך.png (9.25 KiB) נצפה 115 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' דצמבר 08, 2019 10:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חוויית הנבואה
תגובות: 14
צפיות: 338

Re: חוויית הנבואה

ספר "מחזה עליון".
על ידי עושה חדשות
ו' דצמבר 06, 2019 3:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מילה שלא בזמנה דוחה שבת
תגובות: 25
צפיות: 534

Re: מילה שלא בזמנה דוחה שבת

חיים שאול כתב:איזה מעשה איש? בספר בשם זה שאני מכיר אין כזה עיצוב ולא כ׳ שם על הקה"י מרן ז"ל, וע"כ שכוונתו לספר אחר ולכן שאלתי איזה


ויש ליישב. עמוד קפד.

Hebrewbooks_org_51558.pdf
(826.69 KiB) הורד 14 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' דצמבר 06, 2019 11:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'לצורך גוף המטלטל' - תעלומה בהמספיק לעובדי השם
תגובות: 2
צפיות: 163

Re: 'לצורף גוף המטלטל' - תעלומה בהמספיק לעובדי השם

בעצם הדין יש טעם, כי אמנם קי"ל דכלי ניטל לצורך דבר שאינו ניטל, אף שאין בזה צורך שבת, כי סו"ס על כלי היתר לא גזרו כלום. אבל כלי שמל"א שאסרו לטלטלו אם לא לצורך שבת כמו צוגו"מ, שפיר י"ל דעכ"פ אינו ניטל אלא לצורך דבר הניטל דהוי לצורך שבת, ולא לצורך שמירה על דבר שאינו ניטל. ...
על ידי עושה חדשות
ו' דצמבר 06, 2019 11:19 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת שירת הים בכל יום
תגובות: 4
צפיות: 241

Re: אמירת שירת הים בכל יום

וכן בברכת אמת ואמונה בתפילת ערבית.
על ידי עושה חדשות
ו' דצמבר 06, 2019 9:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות חדשות
תגובות: 122
צפיות: 15516

Re: מצוות חדשות

פני יהושע ברכות יב: ולכאורה היה נראה לי בזה דבלא"ה היה צד חיוב להזכיר ענין בלק בכל יום כדקאמר מיכה לישראל עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב משמע שיש צד חיוב לזוכרו ואף על גב דפשטא דקרא איכא למימר דזכירה בלב קאמר מ"מ כיון דדרשינן בירושלמי בקרא דוהגית בו יומם ולילה שההגיות יומם ולילה שוין וכיו...
על ידי עושה חדשות
ו' דצמבר 06, 2019 9:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: בית דין של מעלה אינם מסכימים לההיתרים ומכים ומענישים
תגובות: 5
צפיות: 901

Re: בית דין של מעלה אינם מסכימים לההיתרים ומכים ומענישים

ראיתי לחכ"א מחכמי זמנינו שכתב כך: ...אלא שיש כמה וכמה דברים שצריך אדם לשום אל לבו בשעה שעושה היתר עיסקא שאם דקדק בהם הרי ניצול מאסור רבית ואם לא דקדק בהם אפשר שעבר על אסור רבית החמור ונכסיו מתמוטטין ואינו קם לתחית המתים וכאלו כופר בעיקר כמו שהאריכו חז"ל בזה ואינו חשוב כשוגג ולא כאומר מותר ...
על ידי עושה חדשות
ו' דצמבר 06, 2019 9:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכחיש כאומר מותר
תגובות: 6
צפיות: 180

Re: מכחיש כאומר מותר

התי' של ר' אלחנן, לכאו' מועיל רק על עובד ע"ז, ולא על הנ"ל כאשר מכחיש רק חלק מסויים.
הגרא''ו - אומר מותר בע''ז.pdf
(657.29 KiB) הורד 18 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' דצמבר 06, 2019 9:09 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".
תגובות: 58
צפיות: 2622

Re: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".

אם עדיין לא הובא, ז"ל הרמב"ן במלחמות במס' יבמות - ...נפקא מיניה למידע קושטא דמלתא ומיהו לענין דינא נמי נפקא מינה דאי דאורייתא היה מכין אותו כענין שאמרו במי שאומרין עשה לולב ואינו עושה סוכה ואינו עושה שהיו מכין אותו עד שתצא נפשו והיו משמתין ומחרימין ועושין הרדפה אבל משום מצוה דרבנן דלאו תקנ...
על ידי עושה חדשות
ה' דצמבר 05, 2019 11:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו ה'טעמא דקרא' של פטור קלב"מ
תגובות: 11
צפיות: 272

Re: מהו ה'טעמא דקרא' של פטור קלב"מ

חשבתי שדברי הרמב"ם מתאימים יותר ב'טעמי המצוות' ולא בדיני עונשים ותשלומים.
על ידי עושה חדשות
ה' דצמבר 05, 2019 11:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא טעים ולא מבחיל
תגובות: 5
צפיות: 305

Re: לא טעים ולא מבחיל

עושה חדשות כתב:מסתמא זה נפק"מ לנידון האם תוסף תזונה צריך הכשר או לא, וכיו"ב.

ראיתי פעם ספר על עניני כשרות בויטמינים ותרופות וכו', מישהו מכיר? נמצא באוצר?
על ידי עושה חדשות
ה' דצמבר 05, 2019 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכחיש כאומר מותר
תגובות: 6
צפיות: 180

מכחיש כאומר מותר

ילה"ס האם 'אומר מותר' נחשב כשוגג גם באופן שהוא ראה בשו"ע בפירוש שזה אסור, אבל לדעתו לא צדקו דברי השו"ע בענין זה, כי בסוגיא יצא לו אחרת. (ולהסוברים שאין לישא פנים בהלכה וכו', תהיה השאלה על דברי הראשונים, וכן הלאה על דברי הגמרא וכו', כל חד היכא דאית ליה). בעצם צריך לשאול יותר, כל כופר ו...
על ידי עושה חדשות
ה' דצמבר 05, 2019 10:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כבוד יום קודם ביו"ט
תגובות: 8
צפיות: 1019

Re: כבוד יום קודם ביו"ט

האם נזכר בפירוש מה הטעם שכבוד היום קודם לכבוד הלילה?
על ידי עושה חדשות
ה' דצמבר 05, 2019 5:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דברי חלקות ופיתוי
תגובות: 12
צפיות: 526

Re: דברי חלקות ופיתוי

ברמב"ם זה נראה כמו כמה הלכות, אף שיסודם אחד א] להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי ב] להיות א' בפה א' בלב ג] לגנוב דעת הבריות כשאדם הולך לקורס וכד' ללמוד שיטות איך לעשות רושם מוטעה, הוא עלול להיכשל בעתיד בהלכות ב-ג הנ"ל, (אף שלפעמים קשה לקבוע מה הגבול). לעומת זאת, בהלכה א' הוא בודאי נכשל. לענ&q...
על ידי עושה חדשות
ה' דצמבר 05, 2019 5:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיעבד, מידי פעם
תגובות: 1
צפיות: 117

בדיעבד, מידי פעם

משנה ברורה סי' נח; אם קראה משעלה עמוד השחר, אעפ"י שלא היה אנוס, יצא בדיעבד - דמקצת אנשים קמים באותו הזמן וקרינן ביה ובקומך ובדיעבד העמידוהו על דין תורה ודוקא באקראי בעלמא דהיינו פ"א בחודש הוא דיוצא בדיעבד אבל אם הוא רגיל לעשות כן אמרו חכמים שאפילו בדיעבד לא יצא וצריך לחזור ולקרותה. ומקורו ...
על ידי עושה חדשות
ה' דצמבר 05, 2019 8:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהו ה'טעמא דקרא' של פטור קלב"מ
תגובות: 11
צפיות: 272

Re: מהו ה'טעמא דקרא' של פטור קלב"מ

יש חורש תלם אחד וחייב עליו הרבה מלקויות אבל אם עבר באותו זמן עבירה שעונשה מיתה (ואפילו שוגג) פטור מהמלקויות ואם באותו הזמן הזיקה בהמתו אז פטור מלשלם ובפירוש ריבתה תורה חובל לתשלומים אז לפעמים הממון פוטר את המלקות ואנחנו לא שואלים למה אלא רק מה ולכן שאלתי מה הטעמא דקרא כי בטח יש כאן נקודה עמוקה ויסוד...
על ידי עושה חדשות
ד' דצמבר 04, 2019 8:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: גוף בלי נשמה
תגובות: 8
צפיות: 402

Re: גוף בלי נשמה

לקרב את הסברא אל הלב, אפשר לבאר שזה כמו שאדם נותן לרעהו או למלך מכתב ובו מפורטת בקשתו, למרות שאינו מודע בשעת המסירה לכל תוכן המכתב, אך הוא מודע באופן כללי מה המדובר שם, וכן בתפילה אף שלבו בל עמו, אך מכיון שהוא מודע באופן כללי לתוכן הנאמר ונתן את הפקודה במח להתחיל את שיגרת האמירה הזאת, יש בזה מקצת כ...
על ידי עושה חדשות
ד' דצמבר 04, 2019 8:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות והידורים בתפילין
תגובות: 24
צפיות: 4673

Re: הלכות והידורים בתפילין

תפילין כהלכתם הדרת קודש.pdf
(1.12 MiB) הורד 22 פעמים
על ידי עושה חדשות
ד' דצמבר 04, 2019 8:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול הוקרת והכרת הטוב לרב היקר והאהוב ה"ה הרב משה דביר שליט"א
תגובות: 33
צפיות: 1822

Re: אשכול הוקרת הטוב (הלחם) לרב היקר והאהוב ה"ה הרב משה דביר שליט"א

ג"א מכיר טובה, על כל השיפורים בתוכנת האוצר, ועל ניהול הפורום.
עכ"פ, ודאי חברותו כאן תמשיך להיות נעימה לכולם, בסברותיו הישרות והקולעות ובניסוחיו הבהירים.
על ידי עושה חדשות
ד' דצמבר 04, 2019 8:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: פה לשטן
תגובות: 22
צפיות: 2435

Re: פה לשטן

יעקב אבינו אמר -
אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והכהו.
אולי ימושני וכו' והבאתי עלי קללה.
על ידי עושה חדשות
ג' דצמבר 03, 2019 7:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת
תגובות: 55
צפיות: 1187

Re: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת

אם כך, אין בינינו שום ויכוח.

יואל שילה כתב:לא מקפיד שחוטי העירוב ינועו קלות
רק בעירוב פרטי שלך, או גם כאשר אתה אחראי על עירוב ציבורי?
על ידי עושה חדשות
ג' דצמבר 03, 2019 6:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת
תגובות: 55
צפיות: 1187

Re: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת

וכמו בנידון הקודם שלנו, כבודו מתעלם מכך שעמדתו היא בניגוד לעמדת גדולי ההוראה בדורינו. ובכן, ביום שכת"ר ואני נהיה פוסקי הדור, (ובס"ד לא ירחק), אכן נכריע יחד את ההלכה כפי סברתינו (ואני הקט' סבור כמותך זמ"ר) שאין חשש חיתוי בכה"ג. וגם בנידון הקודם שלנו, בל"נ אצטרף לפסק שלך להשתמ...
על ידי עושה חדשות
ג' דצמבר 03, 2019 4:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מילה שלא בזמנה דוחה שבת
תגובות: 25
צפיות: 534

Re: מילה שלא בזמנה דוחה שבת

מעשה איש בשם הקה''י.png
מעשה איש בשם הקה''י.png (14.34 KiB) נצפה 351 פעמים
על ידי עושה חדשות
ג' דצמבר 03, 2019 4:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת
תגובות: 55
צפיות: 1187

Re: טשולנט על אש גלויה שהוסיפו לתוכו מים מהמיחם בשבת

חיים סגל כתב:לא הרגזת כי דיברת דברים ידועים ומפורסמים לכל בר בי רב, אלא שמה נעשה שגדולי פוסקי זמנינו התייחסו לסברא זו ובכל אופן החמירו, כך מבואר בכל ספרי זמנינו.
היטב דיבר הגר"י שילה שליט"א שזה נקרא להרגיז...
על ידי עושה חדשות
ג' דצמבר 03, 2019 12:00 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 217
צפיות: 30849

Re: כמה שירים, בבקשה.

יושב סתר כתב:'יהודי צריך להאמין שהכל לטובה' - משהו כזה, נשמע הרבה היום
תודה רבה

הכל לטובה.mp3
(10.94 MiB) הורד 34 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' דצמבר 02, 2019 1:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מילה שלא בזמנה דוחה שבת
תגובות: 25
צפיות: 534

Re: מילה שלא בזמנה דוחה שבת

דל מהכא צרעת. מילה דוחה שבת? אז נלמד הצד השווה שאף מילה שלא בזמנה תדחה. מאי איכא למיפרך, דשאני שלא בזמנה דאפשר למחר? אז מה הדין כאשר א"א למחר.
(אמנם המהרש"א כ' דעל מילה שלא בזמנה לא נכרתו יג בריתות אלא רק יב, וא"כ איכא למיפרך).
על ידי עושה חדשות
ב' דצמבר 02, 2019 8:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: מילה שלא בזמנה דוחה שבת
תגובות: 25
צפיות: 534

Re: מילה שלא בזמנה דוחה שבת

אז תהיה השאלה כלפי יו"ט.
על ידי עושה חדשות
ב' דצמבר 02, 2019 12:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנה
תגובות: 19
צפיות: 1798

Re: אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנה

ודאי המכוון הוא להפך בזכותו כדין ולא ח"ו אחרת, אבל מ"מ שניים באים לדין ואין שויון ביניהם אצל הדיין.
על ידי עושה חדשות
א' דצמבר 01, 2019 11:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הולדת ילדים לחיי מחסור, רצויה?
תגובות: 81
צפיות: 9468

Re: הולדת ילדים לחיי מחסור, רצויה?

מצאתי אצלי;

הגר''ח גריינמן.png
הגר''ח גריינמן.png (134.82 KiB) נצפה 191 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' דצמבר 01, 2019 11:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מילה שלא בזמנה דוחה שבת
תגובות: 25
צפיות: 534

Re: מילה שלא בזמנה דוחה שבת

בס' דחזיתיה לרבי מאיר מסופר שהגרב"ד פוברסקי שאל זאת להגר"מ סולבייציק, ולא השיבו דבר. לכן שאלתי כאן.

לכאו' צריך לבדוק באחרו' שהק' למה מילה שלא בזמנה אינה דוחה שויו"ט כמו שהיא דוחה עשה ול"ת של צרעת, אם התירוץ הוא כי אפשר למחר, בהחלט יש מקום להתיר בשאלה הנ"ל.
על ידי עושה חדשות
א' דצמבר 01, 2019 11:22 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פגיעה שחלפה עם הזמן
תגובות: 26
צפיות: 2155

Re: פגיעה שחלפה עם הזמן

אולי שייך קצת; שו"ת רש"י סי' רמה - שנים שנתקוטטו זה עם זה... קפץ זה ונשבע שלא למחול לו עולמית... אם תימצי לומר דחיילא שבועה, יכול הוא לנשקו ולדבר עמו באהבה ובחיבה הואיל ואינו מוצא מחילה מפיו או לאו... ולחבקו ולנשקו שאין לך מחילה גדולה מזו. שהרי כתוב בתורה וישב אבשלום בירושלים שנתיים ימים ו...
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 30, 2019 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דברי חלקות ופיתוי
תגובות: 12
צפיות: 526

דברי חלקות ופיתוי

רמב"ם הל' דעות - אסור לאדם להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב אלא תוכו כברו והענין שבלב הוא הדבר שבפה ואסור לגנוב דעת הבריות התעוררתי לחשוב עד היכן בא ענין של דברי חלקות ופיתוי, כי מצוי היום שלומדים במיוחד את המקצוע הזה של 'איך לעשות רושם', איך לרכוש ידידים והשפעה, איך לשד...
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 30, 2019 11:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השחרת אבוקדו
תגובות: 10
צפיות: 510

השחרת אבוקדו

אם המציאות הנכונה, ואם באנו לדון, אז לכאו' ראוי לעורר גם על איסור צובע.
דלכאו' בכה"ג יש צביעה באוכלים, כאשר כוונתו היא לצבע גופיה.
מה דעתכם?

אבוקדו.png
אבוקדו.png (55.79 KiB) נצפה 510 פעמים
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 30, 2019 11:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה
תגובות: 70
צפיות: 7716

Re: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה

...דברי הרב וולבה במכתב (אגרות וכתבים ח"א אגרת מט) לגבי העובדה שרי"ס נשאל ע"י ר' שלמהל'ה פיין [הלשם] מדוע אינו לומד קבלה, וענה לו ר' ישראל "מה איכפת לי באיזה רקיע הקב"ה יושב, אני רק יודע ששם יכו בשוטים של אש ומאוד יכאב!", ומבאר שם... הסיפור הזה כבר מופיע בדעת חכמה ומוס...
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 30, 2019 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מילה שלא בזמנה דוחה שבת
תגובות: 25
צפיות: 534

מילה שלא בזמנה דוחה שבת

באופן שיש לפנינו מילה שלא בזמנה, אבל ההיכ"ת היחידה שיהיה אפשר למול זה רק בשבת.
האם בכה"ג מילה דוחה שבת?
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 30, 2019 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק קיימא וספק לאלתר
תגובות: 7
צפיות: 215

Re: ספק קיימא וספק לאלתר

שבות יצחק - ספק לאלתר.pdf
(497.62 KiB) הורד 10 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' נובמבר 29, 2019 12:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פסוק אחד מתוך פרשה ארוכה
תגובות: 1
צפיות: 134

פסוק אחד מתוך פרשה ארוכה

בשיר של יום, או בקריאת הפטרה בשבת, מצינו לכאו' שהשייכות ליום או לקריאה מתבטאת בפירוש רק בפסוק אחד מתוך כל הפרק. האם זה לבד סיבה לקריאת כל הענין שמופיע בו הפסוק, או שבהכרח הענין כולו מקושר איכשהו ליום ולקריאה, ורק שזה מתגלה במיוחד באותו פסוק.

עבור לחיפוש מתקדם