מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 8015 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 16, 2015 4:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקום עמידת הש"ץ על-פי הרמב"ם
תגובות: 6
צפיות: 702

Re: מקום עמידת הש"ץ על-פי הרמב"ם

תנסה בקטע המצורף כאן - viewtopic.php?f=17&t=24257#p243562
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 16, 2015 3:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כהן צדק
תגובות: 4
צפיות: 1369

כהן צדק

מה פירוש הביטוי כהן צדק,
(שנאמר על שם בן נח, אליהו הנביא, אהרן הכהן, עזרא הסופר, והשתמשו בו גם על כמה כהנים מבין רבותינו הגאונים והראש' וכו'),
וכן מה שאומרים בהושענות לשבת למען צדק היות לך לכהן.

מה בא לאפוקי ה'צדק' הזה?
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 16, 2015 3:31 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שולחנו בתוך הבית
תגובות: 12
צפיות: 2204

שולחנו בתוך הבית

יל"ע באשה האוכלת באופן שראשה ורובה בסוכה ושולחנה תוך הבית, אם יש לה קיום מצוה מדרבנן ויכולה לברך לישב בסוכה. וטעם הדבר דאף דבאיש המחוייב בסוכה מדאו' תיקנו חכמים מטעם דשמא ימשך דלא יצא יד"ח, אבל אולי אשה דלא איכפ"ל דתצא חוץ לסוכה ל"ש האי טעמא, וכן לענין אכילת עראי דאינו חייב בסוכה...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 16, 2015 3:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2728
צפיות: 322947

Re: אשכול אביעה חידות

חידה:
היכן מזכירים את חנוכה בתפילת מוסף של ראש השנה?
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 16, 2015 3:01 pm
פורום: חנוכה
נושא: מה עושים במסיבת חנוכה?
תגובות: 4
צפיות: 1481

מה עושים במסיבת חנוכה?

מהר"ח או"ז סי' מא: לשון אבא מארי זצ"ל. פעם אחת היינו מסובין בבית המשתה בחנוכה ובתוך הסעודה אמרתי אחשוב דבר חידוש בהלכה ובא ללבי והקשיתי אהא דאמר הרי זה גיטך על מנת שלא תיכנסי כל ל' יום לבית פלוני הרי זה גט. ואמאי הוי גט הא מתנה על מה שכתוב בתורה? שאם פלוני יחלה או אחד מבני ביתו אי אפש...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 16, 2015 2:58 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: בר מצווה ביו"ט שני של גלויות
תגובות: 9
צפיות: 2295

Re: בר מצווה ביו"ט שני של גלויות

היכ"ת דבן חו"ל ביו"ט שני (ואולי גם שאר ימי חוה"מ) חייב ליקח ד' מינים ובן א"י אינו חייב: דהנה 'נראה ונדחה' הוא איבעיא דלא איפשיטא, עי' ביאוה"ל תרמ"ו פלו' הראשונים לדינא בזה, וא"כ אם נראה ונדחה ביו"ט ראשון, להצד דנראה ונדחה לא מהני, הרי בן א"י לולב פסו...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 16, 2015 2:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עין תחת עין לשיטת המורה נבוכים
תגובות: 84
צפיות: 7207

Re: עין תחת עין לשיטת המורה נבוכים

דוגמא מענינת:
ז"ל הריטב"א ביבמות קג: לגבי נעל חליצה,
הב ליה ואקני ליה קאמינא לך. פי' מדרבנן בעלמא לקיים פשוטו של מקרא דכתיב נעלו דאילו מדאורייתא יוצא הוא בשל כל אדם דנעלו הראוי לו קאמר.

ויל"ע אם כונתו בכל פשוטו של מקרא שראוי מדרבנן לעשות כן, או תקנה מיוחדת כאן.
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 16, 2015 2:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לברוח מהקללה?
תגובות: 10
צפיות: 1806

Re: לברוח מהקללה?

ז"ל מהרי"ל בליקוטים: בסדר לך לך כתיב: ואנשי סדום רעים וחטאים וגו', פרש"י מכאן שם רשעים ירקב. הקשה הח"ר שלום כ"ץ מה בא רש"י לפרש "מכאן", והלא מקרא מלא הוא: שם רשעים ירקב. ותירץ מהרי"ל דקרא מתנבא דשם רשעים ירקב, אבל מנין כשמזכירין הרשעים דמזכירין לגנאי, לכך...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 16, 2015 1:29 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: דקדוקים בתפילה
תגובות: 71
צפיות: 9153

Re: דקדוקים בתפילה

הערה נוספת. אולי היא פשוטה, אבל אני שמתי לב לזה רק לאחרונה בסידורים, מופיע ה'מודים' בצורה מחולקת, כש'ועל כולם' פותח כביכול קטע חדש, זאת בשל ועל הניסים המודפס שם , ולכן השתרש כאילו מודים דרבנן הוא מקביל למודים של הש"ץ רק עד מעולם קיוינו לך. ודבר מצוי הוא שאם הש"ץ הזדרז במודים יותר מהקהל, הר...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 16, 2015 1:21 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: דקדוקים בתפילה
תגובות: 71
צפיות: 9153

דקדוקים בתפילה

יש לכאו' שיבוש מצוי באמירת 'ממקומך' בקדושה, והוא, דבסופו אמרי' ...לדור ודור ולנצח נצחים, ובהרבה סידורים (גם המדוייקים!) יש כאן סימן הפסק, ואח"כ ממשיכים "ועינינו תראינה מלכותיך כדבר האמור וכו' ימלוך...". ולכאו' ז"א, כי הפסוק ימלוך וכו' לא קאי דווקא על ועינינו, אלא קאי על כל הפיוט,...
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 16, 2015 1:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: "עיון מצוות"
תגובות: 2
צפיות: 626

"עיון מצוות"

נסתפקתי במה שאמרו חז"ל דעיון תפילה מזכיר עוונותיו של אדם, וביארו הראש' הטעם, דכיון דבוטח בזכות תפילתו בודקין אחריו, האם זה דווקא גבי תפילה או גם גבי שאר זכויות כתורה ומצוות, כגון שאומר בליבו לא יקרה לי רע כי גמלתי היום חסדים וכד'.
אם אפשר בבקשה לקבל מקורות על ענין זה.
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 16, 2015 1:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הספר הכי מובחר של הנוב"י
תגובות: 1
צפיות: 521

הספר הכי מובחר של הנוב"י

עדות בנו מהר"ש לנדא במכתב הנד' בספר מי באר:
על ידי עושה חדשות
ו' אוקטובר 16, 2015 12:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמה זמן לוקח להתפלל שחרית?
תגובות: 33
צפיות: 4580

Re: כמה זמן לוקח להתפלל שחרית?

וכמה זמן לוקח פסוד"ז אצל רבי אברהם בן הר"מ? צירפתי מתוך 'המספיק' את הקטע העוסק במעלת העמידה בתפילה, ובו הוא מאריך שראוי מאד לעמוד בהרבה מחלקי התפילה, יותר ממה שנוהגים, (ובודאי אין ראוי לעמוד רק בברכות של תחילת וסוף פסוד"ז, ולשבת באמירת כל המזמורים, עי"ש), ובתוך הדברים הוא כותב: &...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 15, 2015 8:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה זמן לוקח להתפלל שחרית?
תגובות: 33
צפיות: 4580

Re: כמה זמן לוקח להתפלל שחרית?

הא מנלך? אדרבא, הרי מפורש שזהו כדי לגמור מרישא לסיפא. דאל"ה, מי ששהה לקראת סיום הברכה אפילו כרגע - יחשב כמי ששהה כדי לגמור את כולה! סליחה, לא פירשתי דברי כראוי. ס"ד בגמ' (מגילה די"ח) דהכוונה היא לגמור מהיכן שאוחז ועד הסוף, ודחי' דא"כ נתת דבריך לשיעורים. ואילו גבי שחיטה לא ס"...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 15, 2015 1:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 747
צפיות: 106743

Re: השוואות...

שו"ת תשב"ץ חלק ג סימן לז ומגו דהותר' שבת לשאר צרכיו הותרה לענין שחיטה דומה למ"ש במס' סוכה בפ"ק (ז' ע"א) בענין סוכה העשוי' כמבוי דמגו דהויא דופן לענין סוכה הויא דופן לענין שבת ויהא מותר להוציא מרה"י לסוכה בשבת שבתוך הסוכה אף על גב דבשבת אחרת אית בה איסור סקילה משום מגו ...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 15, 2015 1:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: א"ר יוסף לא שמיעא לי הא שמעתא
תגובות: 2
צפיות: 633

א"ר יוסף לא שמיעא לי הא שמעתא

כידוע בהרבה מקומות מופיע בבבלי שרב יוסף אמר "לא שמיעא לי הא שמעתא", ואביי אומר לו את אמרת ניהלן וכו'. והביאור בזה מופיע בגמ' בנדרים דמ"א ד"רב יוסף חלש איעקר ליה למודיה אהדריה אביי קמיה היינו דבכל דוכתא אמרינן אמר רב יוסף לא שמיע לי הדא שמעתא א"ל אביי את אמריתה ניהלן ומהא מתנ...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 15, 2015 12:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 747
צפיות: 106743

Re: השוואות...

השוואה מענינת מאד: בפני יהושע בשבת דמ"א ובבית אפרים או"ח סי' נט הסמיכו את הדין של דבר שאינו מתכוין / פסיק רישא / לא ניחא ליה, אל הדין של דברים שבלב אינם דברים אא"כ הוי אומדנא דמוכח, עי"ש. (וכבר מצינו בראש' שכ' דההיתר של פסי"ר דלא ניח"ל הוא רק כשיש הוכחה על כך דלא ניח&qu...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 15, 2015 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמה זמן לוקח להתפלל שחרית?
תגובות: 33
צפיות: 4580

Re: כמה זמן לוקח להתפלל שחרית?

בהלכות שחיטה, שיעור שהיה בבהמה הוא "כדי שיגביהנה וירביצנה וישחוט". שמע מינה תלת: א. בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון - שיעורה כדי לעשות את כל המעשה מתחילתו ועד סופו. ב. קצב המעשה - ע"ד הרגיל (וכפי שהבאת מהמאירי). ג. מחשיבים בתוך המעשה גם את הדברים שלא תמיד נכללים בו, כגון הגבה...
על ידי עושה חדשות
ה' אוקטובר 15, 2015 12:02 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מקור לאמירת "למנצח לבני קורח" בר"ה
תגובות: 9
צפיות: 1690

מקור לאמירת "למנצח לבני קורח" בר"ה

אי' במס' סופרים פי"ח:
ובראש השנה אומרים מזמור, כל העמים תקעו כף; ביום הכיפורים, ברכי נפשי, ממעמקים קראתיך; בחג הסוכות, נודע ביהודה אלוקים; ביום השמיני, למנצח על השמינית. ואם אינו בקי בהן, אומר אודה ה' בכל לבי, ודיו.
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 13, 2015 9:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה זמן לוקח להתפלל שחרית?
תגובות: 33
צפיות: 4580

Re: כמה זמן לוקח להתפלל שחרית?

המקור העיקרי הוא הדיון בענין שיעורי הפסק ד"כדי לגמור את כולה", בקישור זה (לקו"ש כרך ד עמוד 1363 ואילך לא ברירא לי כלל מה ההכרח לקשר בין דיני הפסק לשהה באונס כדי לגמור כולה. בכל אופן, המאירי בברכות דכ"ב כתב להדיא: "וכן פרשו שם בשהייה זו שבקורא משערין אותה כלומר על הדרך שהוא ...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 13, 2015 8:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוונה לעיכובא בברכה ראשונה
תגובות: 46
צפיות: 4856

Re: כוונה לעיכובא בברכה ראשונה

שו"ת רבי אברהם בן הרמב"ם סימן עט: והטעם שייחדו הכונה בברכת האבות, אם אינו יכול לכוון בתפלתו כולה, הטעם בזה כפי הנראה לי אחד משנים או שניהם. האחד שהיא התפלה הראשונה ובשעת הכניסה לתפלה צריכה שקידה בכונה. והשני תכלית הברכה שהיא קבלת עול מלכות שמים והיא ראויה ביותר לכונה ובשתי הפנים יתאים זה ...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 13, 2015 5:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אלדד הדני - הלכות א"י
תגובות: 27
צפיות: 4681

Re: אלדד הדני - הלכות א"י

פנינה: כתב בשו"ת הריב"ש סי' קסג (בשם מהר"ש חלאיו) "שזו בדיקה שאנו בודקין עתה בריאה, אינה תקנה ולא גזרה שתקנו או גזרו האחרונים. אלא שזו הבדיקה שאנו בודקין עתה בריאה, אם יש בה סירכות אם לאו, קבלה היא בידינו מאבותינו, איש מפי איש מפי מרע"ה והלכה למשה מסיני, ככל התורה שבעל פה&qu...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 13, 2015 12:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוונה לעיכובא בברכה ראשונה
תגובות: 46
צפיות: 4856

Re: כוונה לעיכובא בברכה ראשונה

חבל שבספר 'המספיק' חסרים דפים בדיוק כשהוא עסוק ב'כוונת הלב' בתפילה.

ובכל אופן יש לנו כאן הגדרה ממצה על חשיבות ברכה ראשונה מצ"ע (ולא מצד שהיא תחילת הכניסה לתפילה),
שהיא קבלת עול מלכות שמים!
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 13, 2015 11:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: כוונה לעיכובא בברכה ראשונה
תגובות: 46
צפיות: 4856

Re: כוונה לעיכובא בברכה ראשונה

במקרה נתקלתי: שו"ת רבי אברהם בן הרמב"ם סימן עט [ז] והטעם שייחדו הכונה בברכת האבות, אם אינו יכול לכוון בתפלתו כולה, הטעם בזה כפי הנראה לי אחד משנים או שניהם. האחד שהיא התפלה הראשונה ובשעת הכניסה לתפלה צריכה שקידה בכונה. והשני תכלית הברכה שהיא קבלת עול מלכות שמים והיא ראויה ביותר לכונה ובשת...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 13, 2015 11:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה עצומה
תגובות: 12
צפיות: 1558

Re: תמיהה עצומה

עו"ק לי על ד' המאירי, דא"כ תרומה טמאה נמי לא תהיה מוקצה הואיל ואי בעי מיתשיל. אבל אם הביאור הוא כדברינו, דאיירי שלא יחזור להיות טבל כי יפריש לפני השאלה ממקו"א, בתרומה טמאה זה לא יועיל, כמובן. ואולי סברת אי בעי מיתשיל ל"מ בדבר שאסור לכו"ע, ורק בדבר שיש לו היתר לאחרים, מהני לצ...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 13, 2015 11:07 am
פורום: חנוכה
נושא: סברא היא דכל שכן...
תגובות: 2
צפיות: 816

סברא היא דכל שכן...

מי יכול לבאר פשר ד' האו"ז הל' חנוכה סי' שכב? מה הקשר בין כבתה זקוק לה לדינא דהוקצה למצוותו? "אבל לדידן דקי"ל דכבתה אין זקוק לה משמע אין זקוק לה וגמרה לה מצותה לגמרי דאי דאתקצאי למצותה כל כך שצריך להוסיף עליה כל הלילות אם נשאר ממנה ובאחרונה עושה מדורה בפ"ע סברא היא דכ"ש אם כב...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 13, 2015 10:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת רוב חכמי צרפת בחלוקה בין שותפין ע"י אומד בלבד
תגובות: 1
צפיות: 825

שיטת רוב חכמי צרפת בחלוקה בין שותפין ע"י אומד בלבד

בחיבור המשיחה והתשבורת לר' אברהם בר חייא הנשיא (הוצ' מק"נ) כ' בתוך הקדמתו את הדברים דלהלן: "וראיתי רוב חכמי דורנו בארץ צרפת אינן בקיאין במדידת הארצות ולא זריזין בחלוקתן, אבל הם מזלזלין בדבר הזה זלזול גדול ומחלקין את הקרקעות בין היורשין והשותפין לפי אמידה וגוזמא ובאין במעשה הזה לידי עון ואש...
על ידי עושה חדשות
ג' אוקטובר 13, 2015 12:23 am
פורום: פסח
נושא: 'מעשי ידי טובעין בים' - מאמר מקיף למה ישראל אמרו שירה?
תגובות: 20
צפיות: 4946

Re: 'מעשי ידי טובעין בים' - מאמר מקיף למה ישראל אמרו שירה?

מענין לענין.
ראיתי בסידור רס"ג שהוא מכנה את חג שביעי של פסח (בתרגום מערבית) "חג ההשמדה"!!!
והרי זה מקור לתרתי, חדא דהחג הוא על קרי"ס, (וכמקובל), ועוד דהתוכן של החג על קרי"ס זה השמדת המצרים.
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 12, 2015 11:50 pm
פורום: חנוכה
נושא: סגילות שמן הנותר מנרות חנוכה ושריפת הפתילות
תגובות: 34
צפיות: 7610

Re: סגילות שמן הנותר מנרות חנוכה ושריפת הפתילות

מקור קדום ל'ענין' של שריפת הפתילות:

ז"ל ספר המאורות בפ' במה מדליקין:
"ונהגו בארצות אלו לעשות מדורה מכל שיירי הפתילות והשמן בלילה האחרון ונראה כי המנהג כדי שלא ליהנות בהן לפרסם כי זה זכר לנס שהיה בשמן הקדש שאסור בהנאה ושיירי הפתילות שהיו במקדש".
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 12, 2015 11:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השבת ניתנה לנו להודאה?
תגובות: 6
צפיות: 1173

השבת ניתנה לנו להודאה?

ז"ל סידור רס"ג "מאהבתך ה' אלוקינו שאהבת את ישראל עמך ומחמלתך מלכנו שחמלת על בני בריתך נתתה לנו ה' אלוקינו את יום השביעי הגדול והקדוש הזה לאהבה למנוחה לעבודה להודאה לתת לנו מאתך חיים וחסד אלוקינו ואלוקי אבותינו רצה במנוחתנו...". (מאהבתך ומחמלתך וכיו"ב מופיע כבר בתוספתא, הנוסח...
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 12, 2015 10:50 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הלכה מחודשת מסידור רס"ג
תגובות: 2
צפיות: 839

הלכה מחודשת מסידור רס"ג

ז"ל רס"ג בסידורו "והמחיצות האלה יכולות להיות ווילונות או מחצלות או מרבדים ובלבד שיהדקו אותן בחבלים באופן שלא יוכל אדם להרים אותן ולהכנס משם", משמע שגם האפשרות שיוכל אדם לסתור את המחיצה בקל, הר"ז פוסל את המחיצה, למרות שבלי מעשה אדם הרי היא עומדת כך לעולם ואינה נסתרת ע"י ...
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 12, 2015 10:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה זמן לוקח להתפלל שחרית?
תגובות: 33
צפיות: 4580

Re: כמה זמן לוקח להתפלל שחרית?

לפענ"ד המג"א מדבר על נוסח אשכנז, ועל תפילת שויו"ט, שאומרים הרבה מזמורים בתוך פסד"ז. וליתר פירוט: נראה לי (ואכמ"ל לבאר מקורותי) ששיעור "כדי לגמור את כולה" הוא לא כפי ההרגל של האדם, ואפילו לא כפי הממוצע, אלא כפי הארוך-הנורמלי, והארוך-הנורמלי הוא בשויו"ט, ולמתפל...
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 12, 2015 10:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אסור לדרוס על זרעים בשבת?!
תגובות: 5
צפיות: 826

Re: אסור לדרוס על זרעים בשבת?!

כבר מילתי אמורה לעיל, שהגמרא בעירובין דכ"ג פירשה באופ"א, וכמו ה'איכא דאמרי' שהובא שם בפי' רגמ"ה.
ואף זה מכלל פליאתי.
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 12, 2015 5:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקפדה על ערבה צפונית, רק בשמיטה?
תגובות: 33
צפיות: 2674

Re: הקפדה על ערבה צפונית, רק בשמיטה?

גימפעל כתב:אם כדבריך מעשרים הם מן הפטור על החיוב וכו' וע"כ שבודקים בתעודות מהיכן מגיע כל פרי וכל ירק.


הם מעשרים מכל קבוצה על עצמה, אבל האם ראית פעם משגיח שבודק תעודת משלוח ואומר: אה, זה פטור?
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 12, 2015 5:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקפדה על ערבה צפונית, רק בשמיטה?
תגובות: 33
צפיות: 2674

Re: הקפדה על ערבה צפונית, רק בשמיטה?

שמעתי היום מהאחראי על המעשרות בעדה"ח שכל המקומות בערבה הצפונית שהם מקילים להחשיב כחו"ל לעניין שביעית, ה"ה דמקילים לעניין מעשרות, שלא לעשר כלל. ולכן יש לתמוה על כל אותם שבמשך השנים סומכים על עה"ח לעניין תרו"מ, ורק לעניין שמיטה מחמירים כמדומה שהמציאות היא שמשגיחי העדה"ח ...
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 12, 2015 2:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה זמן לוקח להתפלל שחרית?
תגובות: 33
צפיות: 4580

Re: כמה זמן לוקח להתפלל שחרית?

ובמג"א נג-ה מבו' דשיעור הזמן של פסוד"ז (נפק"מ לשהה כדי לגמור את כולה) הוא חצי שעה. ובלקט יושר מעיד על התרוה"ד שבימי האלול היה מנגן את ברוך שאמר שלושת רבעי שעה, מלבד שאר פסוד"ז. וחסידים הראשונים שוהים וכו' (אי נימא דפסוד"ז אינו מצטרף להאי שהייה), צא ולמד שכבר הגיע משך הת...
על ידי עושה חדשות
ב' אוקטובר 12, 2015 1:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר רפואות
תגובות: 18
צפיות: 2453

Re: ספר רפואות

יש"כ

עבור לחיפוש מתקדם