מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 8015 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ו' נובמבר 22, 2019 9:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?
תגובות: 53
צפיות: 809

Re: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?

כדאי לעיין בקונטרס שהועלה כאן , שער ג. וז"ל בתחילת דבריו - שמעתי להסתפק במי ששם סיר על האש בשבת מחמת פיקוח נפש, ולפני שהגיע למאכל בן דרוסאי בטל הצורך, האם חייב להורידו מעל האש. ומקודם נראה שצריך לברר הציור, דיש לציירו בכמה אנפי ויתכן שיש לחלק ביניהם להלכה. אופן אחד יש לצייר בעכו"ם שאיים על...
על ידי עושה חדשות
ו' נובמבר 22, 2019 9:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת פה. ומנלן דהא דקים להו לרבנן מילתא היא
תגובות: 2
צפיות: 136

שבת פה. ומנלן דהא דקים להו לרבנן מילתא היא

וקים להו לרבנן דחמשא בשיתא לא ינקי מהדדי. ומנלן דהא דקים להו לרבנן (דחמשא בשיתא) מילתא היא, דא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן מאי דכתיב לא תסיג גבול רעך [אשר גבלו ראשונים], גבול שגבלו ראשונים לא תסיג, מאי גבלו ראשונים, אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן (מאי) דכתיב אלה בני שעיר החורי יושבי האר...
על ידי עושה חדשות
ו' נובמבר 22, 2019 12:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים
תגובות: 34
צפיות: 815

Re: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים

יפה. עכשיו תוכיח לי בבקשה את הצד לאסור מתוך גמרא וראשונים. לא הבנתי למה אני צריך להוכיח לאסור, כבר עירבבתי את כל החלבי והבשרי בבית, ושלום על ישראל :) אגב. אם אתה סובר שחידושו של הרא"ש לאסור ע"י זיעה, לעולם לא ישרוד את מבדק הקפילא, (כי הזיעה תמיד תהיה מים, ולא חלב או בשר וכו'), ואעפ"כ...
על ידי עושה חדשות
ו' נובמבר 22, 2019 12:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: עסיס רימונים
תגובות: 23
צפיות: 488

Re: עסיס רימונים

החכם הנ"ל השיב לי לשאלת ביקורת תהיה; לדעת הראב''ד אכן כל מ''פ שנסחטו בכוונה תחילה דינם כמשקים ואינם זיעה בעלמא, ולדבריו הסוגיא בפסחים היא על משקה הנסחט מאליו, והפסוק בשה''ש על משקה הנסחט בכוונה תחילה. שאר ראשונים שחולקים על חילוק זה של הראב''ד, אכן קשה עליהם מפסוק זה, וכפי מיעוט ידיעתי, לא ניסו...
על ידי עושה חדשות
ה' נובמבר 21, 2019 2:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עסיס רימונים
תגובות: 23
צפיות: 488

Re: עסיס רימונים

כתב לי חכ"א -
תמהני עליך שנשמטו ממך דברי הראב''ד בטומאת אוכלין א,ד והביאו גם הרשב''א בברכות לח. 'ואיה עסיס רימונים ויין תפוחים'.
והכל סוגיא אחת, כידוע למעיין.
על ידי עושה חדשות
ה' נובמבר 21, 2019 8:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?
תגובות: 53
צפיות: 809

Re: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?

ומה הדין בציור הפוך, דהיינו הניח קדירה על האש בשבת שלא כדין, בשוגג או מזיד, ואח"כ נתחדש ענין של פיקוח נפש קודם שנתבשלה הקדירה. האם צריך לתקן את מעשיו הראשונים, דהיינו להסיר את הקדירה מן האש (ולהשיבה מיד כמובן), או שיכול להניחה כמות שהיא.
על ידי עושה חדשות
ה' נובמבר 21, 2019 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל שעיקרו כך אינו בטל במיעוטו
תגובות: 3
צפיות: 126

כל שעיקרו כך אינו בטל במיעוטו

ז"ל תש' הרשב"א (ג,ריד) "לא ידעתי להם מקום שיסמכו בו שאם מפני שנתערב החומץ בתוך הדבש ובטל במיעוטו, זה אינו שהרי עקרו כך וכל שעקרו כך אינו בטל במיעוטו כענין ארבעה מיני מדינה וכ"ש באיסור יין נסך". לכאו' יש כאן כלל חדש; כל עניני "נותן טעם" וטעם כעיקר, זה רק בנפילה אקרא...
על ידי עושה חדשות
ה' נובמבר 21, 2019 12:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3248
צפיות: 655373

Re: בשורת ספרים חדשים

זמנים כהלכתם רד"י בורשטיין מהדורה שביעית בב' כרכים (נמכר בבלוי ב-30 ש"ח) באיזה עיר? אצלנו לא ראיתי ולא התפרסם בדפים (כלומר לא נגמר עד שבאתי..) אתה מדבר על השבוע פרשת וירא תש"פ? בבני ברק, השבוע. (אגב, הוא מכר שם עוד ספר שלו -שנמצא גם באוצר- בשם עומקה של הלכה, אחד החידושים העיקריים בספ...
על ידי עושה חדשות
ד' נובמבר 20, 2019 11:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עסיס רימונים
תגובות: 23
צפיות: 488

Re: עסיס רימונים

תודה לכולם. שו"ר באגלי טל, מלאכת דש - ...והנה הדבר ברור דגם בכל העולם אם הי' להם הרבה רימונים שלא הי' מספיקים לאוכלם הי' ג"כ סוחטין מהן ועושין משקה ומקרא מלא הוא [שעושין משקה מרימונים] שיר השירים ח' ב' אשקך מיין הרקח מעסיס רמונים וא"כ גם עתה שאין להם הרבה רמונים מה שאין עושין משקה מהמ...
על ידי עושה חדשות
ד' נובמבר 20, 2019 11:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מיגו דהוי דופן וכו', ולא לענין סוכה
תגובות: 14
צפיות: 2074

Re: מיגו דהוי דופן וכו', ולא לענין סוכה

שבת דצ"א "מדמצטרף לענין טומאה מיחייב נמי לענין שבת" לכאו' גם זה ענין של מיגו.
על ידי עושה חדשות
ד' נובמבר 20, 2019 4:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עסיס רימונים
תגובות: 23
צפיות: 488

עסיס רימונים

פסחים כד: אמר רבי זירא: אף אנן נמי תנינא: אין סופגין את הארבעים משום ערלה, אלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים בלבד. ואילו מתותים תאנים ורמונים - לא. מאי טעמא - לאו משום דלא קאכיל להו דרך הנאתן? אמר ליה אביי: בשלמא אי אשמעינן פרי גופא דלא קאכיל ליה דרך הנאתו - שפיר. אלא הכא - משום דזיעה בעלמא הוא. ויש...
על ידי עושה חדשות
ד' נובמבר 20, 2019 4:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דבדאוריתא לא מפליג רחמנא בכל מקום בין לכתחלה לדיעבד
תגובות: 16
צפיות: 1131

Re: דבדאוריתא לא מפליג רחמנא בכל מקום בין לכתחלה לדיעבד

אם עדיין לא הוזכר לעיל - רמב"ן נוסף, בעבודה זרה סז.
...ויש שפירש שלא אסרה תורה אלא קדירה שבודאי בת יומא ואם בישל אסור, והוצרך לומר כן לפי שלא מצינו בתורה בשום דבר שאסור לכתחילה ובדיעבד מותר.
על ידי עושה חדשות
ד' נובמבר 20, 2019 8:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: גוף בלי נשמה
תגובות: 8
צפיות: 366

גוף בלי נשמה

הקדמונים טבעו "תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה". אעפ"כ בתפילות מחוייבות, (ואין הכוונה מעכבת), ודאי מתפלל אדם גם כאשר ברי לו שלא יכוין כלום. שאלתי היא, על אותם תפילות/אמירות שאין בהם חיוב גמור, אלא מעלה או ענין או אפילו חיוב מועט, ואדם ניצב לפניהם כעת, ויודע שלא יכוין בהם כלום, ממש גוף ב...
על ידי עושה חדשות
ד' נובמבר 20, 2019 8:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 747
צפיות: 106744

Re: השוואות...

שבת פט: המוציא עצים כדי לבשל ביצה קלה, תבלין כדי לתבל ביצה קלה ומצטרפין זה עם זה. ורמינהו תבלין שנים וג' שמות ממין אחד או משלשה מינין (ושם אחד) אסורין ומצטרפין זה עם זה ואמר חזקיה במיני מתיקה שנו הואיל וראויין למתק קדירה טעמא דחזו למתק את הקדירה הא לאו הכי לא הכי נמי חזו למתק. (האם נמצא במפרשים שם ב...
על ידי עושה חדשות
ד' נובמבר 20, 2019 8:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3248
צפיות: 655373

Re: בשורת ספרים חדשים

זמנים כהלכתם רד"י בורשטיין מהדורה שביעית בב' כרכים (נמכר בבלוי ב-30 ש"ח) באיזה עיר? אצלנו לא ראיתי ולא התפרסם בדפים (כלומר לא נגמר עד שבאתי..) אתה מדבר על השבוע פרשת וירא תש"פ? בבני ברק, השבוע. (אגב, הוא מכר שם עוד ספר שלו -שנמצא גם באוצר- בשם עומקה של הלכה, אחד החידושים העיקריים בספ...
על ידי עושה חדשות
ג' נובמבר 19, 2019 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 38
צפיות: 4306

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

ועוד מתורתו של הנצי"ב, מצו"ב.
הסכמת הנציב לאהבת חסד.pdf
(746.3 KiB) הורד 7 פעמים
על ידי עושה חדשות
ג' נובמבר 19, 2019 10:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים
תגובות: 34
צפיות: 815

Re: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים

הרב שילה - אני מקבל את דבריך (בדיון שלנו לעיל), והנה המסקנה שלי; היות ומעולם לא הרגשתי במאכלים שאכלתי מתוך צלחת שום טעם שנשאר מהמאכלים האחרים שהיו קודם בצלחת (שעברה שטיפה בינתיים), וכך גם אשתי, ועוד הרבה אנשים ששאלתי, וכנ"ל גם הסכו"ם והתנורים וכל השאר, סירים ומחבתות (שנשטפו עם סבון כמובן) ...
על ידי עושה חדשות
ג' נובמבר 19, 2019 2:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדר ה"דינים" של בני נח
תגובות: 13
צפיות: 354

Re: גדר ה"דינים" של בני נח

על ידי עושה חדשות
ג' נובמבר 19, 2019 8:33 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: וידוי וי"ג מידות אחרי תפילת שמו"ע
תגובות: 10
צפיות: 282

וידוי וי"ג מידות אחרי תפילת שמו"ע

בנוסח ספרד/ע"מ אומרים בימות החול מיד אחרי תפילת שמו"ע וידוי וי"ג מידות,
גם בסידורים נוסח אשכנז זה מופיע, אבל המנהג הוא שאין אומרים.
מה מקור המנהג לומר, ומה מקור המנהג שלא לומר, ומאיזה טעם כל זה.
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 18, 2019 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים
תגובות: 34
צפיות: 815

Re: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים

חתכתי בצל בסכין חלבית, טעמתי את הבצל ואין בו טעם חלב. אפשר לשים בטשולנט? יש לך צד שאסור? אשאל טוב יותר, יש לך צד שחכמי הגמרא היו אוסרים? חז"ל הרי אמרו ליטעמיה קפילא, כן כן, אותו קונדיטור [ואולי לא צריך קונדיטור, מחלוקת ראשונים] מוסטפא בן פאטמה הוא שיקבע האם אפשר לאכול או לא. ובמאכל של תרומה - ...
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 18, 2019 10:39 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מטבע ברכת אבות - אל עליון קונה שמים וארץ, ושינויו - פתרון תעלומה
תגובות: 7
צפיות: 301

Re: מטבע ברכת אבות - אל עליון קונה שמים וארץ, ושינויו - פתרון תעלומה

(אגב, לנוסח דידן, היכן האתנחתא - לפני "אל עליון" או לאחריו? תלוי קצת בהנ"ל). זה לא קשור להצעתי אלא עצם העובדה שהנוסח המקורי (כפי שמתועד במקורות ובכת"י) הוא אל עליון קונה שמים וארץ, מוכיח שהנוסח שבידינו הוא החלפה של נוסח זה, וא"כ ברור שהאתנחתא קבועה לפני אל עליון, ואל עליון ...
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 18, 2019 4:05 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מטבע ברכת אבות - אל עליון קונה שמים וארץ, ושינויו - פתרון תעלומה
תגובות: 7
צפיות: 301

Re: מטבע ברכת אבות - אל עליון קונה שמים וארץ, ושינויו - פתרון תעלומה

יש"כ. כדאי לחשוב גם על התוספת של - קונה "ברחמיו" שמים וארץ. (אגב, לנוסח דידן, היכן האתנחתא - לפני "אל עליון" או לאחריו? תלוי קצת בהנ"ל). וע"ע https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=411301#p411301 http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=46616 http://forum.otzar.org/...
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 18, 2019 1:59 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 307
צפיות: 50576

Re: ◆ אלון בכות ◆

נמסר על ידי מערכת "נר לדוד"
nerledovid@gmail.com


שיחה על ילדה.pdf
(106.71 KiB) הורד 114 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' נובמבר 17, 2019 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיגריה אלקטרונית בהלכה
תגובות: 24
צפיות: 4004

Re: סיגריה אלקטרונית בהלכה

אני מחפש מאמרים על סיגריה אלקטרונית / רגילה / טבק לנרגילה, ושאר כיו"ב
בהקשר של "ריחא מילתא", האם זה סיבה לאסור בהנחה שהמרכיבים אסורים באכילה או בהנאה.
מן הסתם כבר נכתבו בזה דברים ברורים ומסכמים.
(נוגע לי בעיקר בירור הסוגיא עצמה, ולא הלכה למעשה... ב"ה).

אודה למסייעים בהפניות.
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 16, 2019 9:52 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 307
צפיות: 50576

Re: ◆ אלון בכות ◆

אום אני חומה כתב:הלא תדעו כי שר וגדול נפל היום בישראל
הגאון השקדן ר' זליג נביס זצ"ל
היה ספון כל ימיו באהלה של ישיבת נצח ישראל (של הרב גוסטמן זצ"ל)

"שיחה על ילדה" בספר "הרקידה לפני המשיח" של ר' דוד זריצקי, קאי על הגאון הנ"ל, זצ"ל.

מפעים.
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 16, 2019 8:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מדובר בחז"ל ששאול נענש על שרדף את דוד או שעשה שלא כהוגן
תגובות: 18
צפיות: 930

Re: האם מדובר בחז"ל ששאול נענש על שרדף את דוד או שעשה שלא כהוגן

מהר"ץ חיות (תורת נביאים פרק ז) והנצי"ב (העמק שאלה קמב,ט) מבארים את גדר העונש של מורד במלכות, שהוא כמו 'רודף', כיון שבערעור ענין המלכות יסתכן כל העם. לפ"ז יש מקום לומר שאף המורד במלכות בשוגג (או אפי' באונס) חייב מיתה, וכן י"ל דספק מורד במלכות ג"כ חייב מיתה, (אם כ"ה הדין ...
על ידי עושה חדשות
ש' נובמבר 16, 2019 7:12 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: בר מצווה ביו"ט שני של גלויות
תגובות: 9
צפיות: 2295

Re: בר מצווה ביו"ט שני של גלויות

יו"ט שני של גלויות שחל בער"ש, ושכח לערב קודם יו"ט ראשון, דינו לערב בב' הימים-טובים על תנאי, כמבואר בסי' שצג. אמנם לש' הטור שם דמערב באותה הפת. ומבואר בט"ז הטעם לזה משום 'הואיל ואיתעבידא ביה חדא מצוה', וכבר העיר בא"ר שם דממ"נ אין בזה טעם, אמנם עי' פמ"ג. ובמג"א ...
על ידי עושה חדשות
ו' נובמבר 15, 2019 1:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות חדשות
תגובות: 122
צפיות: 15442

Re: מצוות חדשות

סמ"ג עשה מז - צוה הקב״ה לחשב התקופות והמזלות ומולדות הלבנה כדדרשינן במסכת שבת בפ׳ כלל גדול [דף ע״ה] מזה המקרא ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים איזוהי חכמה ובינה שהוא לעיני העמים זו היא חישוב תקופות ומזלות לפי שבישול התבואות והפירות אחר תקופות החמה הם הולכים ועוד כי על ידי חישוב ה...
על ידי עושה חדשות
ו' נובמבר 15, 2019 9:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 38
צפיות: 4306

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

העמק דבר בראשית פרק ט פסוק כג ויקח שם ויפת. כבר פרש"י בשם חז"ל שהתאמץ שם במצוה יותר מיפת, אמנם לא נתבאר סיבת ההתאמצות היתירה ובמה ניכרת ההתאמצות, אבל נראה דלכן לקחו שניהם, משום דלא היה אפשר לכסותו בכבוד אם לא שיעשו שניהם, ואם היה אפשר לעשות ביחיד לא היו עושים שניהם אלא שם לבדו, ולא משום ש...
על ידי עושה חדשות
ו' נובמבר 15, 2019 9:10 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆
תגובות: 248
צפיות: 50967

Re: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆

האם יש בנמצא תמונות של הסבא מנובהרדוק? והסבא מקעלם? אין כזה דבר? אולי ציור? לצערינו לא נשאר מהם שום תיעוד. לא מהם ולא מרבם רבינו רבי ישראל סלנטר. הפליאה ע"כ מתעצמת שבעתיים כשנחשפים להערצה הרבה לה הם זכו מהמון העם מה שבדר"כ בזמנם היה מביא תיעוד כלשהו או בתמונה או בציור לכל הפחות.. חכמה ומו...
על ידי עושה חדשות
ו' נובמבר 15, 2019 8:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים
תגובות: 34
צפיות: 815

Re: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים

רבינו יואל

חתכתי בצל בסכין חלבית, טעמתי את הבצל ואין בו טעם חלב. אפשר לשים בטשולנט?
על ידי עושה חדשות
ה' נובמבר 14, 2019 8:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא טעים ולא מבחיל
תגובות: 5
צפיות: 286

Re: לא טעים ולא מבחיל

תודה למשיבים.

לא הבנתי מה הראיה מהסוגיא בבכורות.
דין נטל"פ אף שהוא נלמד מהדין הנ"ל מ"מ זה לא באותו שיעור של פגם, וכמו שהאריך הרשב"א.
שאלתי בדוקא על נבילה שאינה ראויה לגר בעצמה, ולא על נותן טעם.
על ידי עושה חדשות
ה' נובמבר 14, 2019 8:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים
תגובות: 34
צפיות: 815

Re: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים

אך הבו דלא לוסיף עלה לאסור זיעת מאכל היתר שפוגעת בקופסת פלסטיק המכילה תבלינים ולחוש שהיסו"ב באדים אלו ולחוש שגם הפפריקה הנמצאת בתוך הכלי תאסר חברה, הגזמתם הטענה על ההגזמה מורגשת גם אצלי. אבל הנושא הוא לא מצד פגיעת אדים שהיס"ב בפלסטיק, אלא כניסה ישירה של אדים לתוך התבלין, וכמו שניכר לעין ש...
על ידי עושה חדשות
ד' נובמבר 13, 2019 11:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא טעים ולא מבחיל
תגובות: 5
צפיות: 286

לא טעים ולא מבחיל

נבילה שאינה ראויה לגר אינה אסורה באכילה,
האם זה דוקא כשהיא נעשית סרוחה, או גם כאשר היא מאבדת את הטעם החיובי
ונשארת כמו כלום.
מסתמא זה נפק"מ לנידון האם תוסף תזונה צריך הכשר או לא, וכיו"ב.
אשמח לקבל מקורות לנושא.
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 11, 2019 11:25 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פשוטו של מקרא או פשוטה של תפילה?
תגובות: 14
צפיות: 445

Re: פשוטו של מקרא או פשוטה של תפילה?

תודה לפותח האשכול ולשאר המגיבים.

אולי זה שייך קצת לענין המדובר -
הליכות שלמה להגרשז''א.png
הליכות שלמה להגרשז''א.png (58.05 KiB) נצפה 278 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 11, 2019 10:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מדובר בחז"ל ששאול נענש על שרדף את דוד או שעשה שלא כהוגן
תגובות: 18
צפיות: 930

Re: האם מדובר בחז"ל ששאול נענש על שרדף את דוד או שעשה שלא כהוגן

יתכן לומר שמבחינת שאול דוד היה מורד במלכות ולכן הותר לו להרגו. ומדשתקי רבנן יש ללמוד דניחא להו בהכי. יל"ע שהרי דוד מתחילה לא פעל שום מרידה במלכות, אלא שהוא הכה את גלית, והנשים שרו לו על שהכה ברבבותיו, וכי מה הו"ל למיעבד. האם נלמד מכאן שיש היתר להרוג כל מי שמסכן את המלכות אפי' אם הוא עצמו ...
על ידי עושה חדשות
ב' נובמבר 11, 2019 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים
תגובות: 34
צפיות: 815

אדים במטבח - הפרדה בתבלינים

בינת צבי - זיעה - הרב רוזנר.pdf
(1.42 MiB) הורד 58 פעמים


האם אתם נוהגים כן, לייחד פפריקה לבשרי ופפריקה לחלבי?

והאם נוהגים להיזהר שלא לערות מן המיחם על בשרי או חלבי?

ובעצם, למה כל הסוגיא של 'ריחא' עם הראשונים, מתעלמת לגמרי מהענין של זיעה?
על ידי עושה חדשות
א' נובמבר 10, 2019 1:00 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת 'נשבעה בטוב ביתך' ע"י הקהל בברית מילה
תגובות: 3
צפיות: 178

Re: אמירת 'נשבעה בטוב ביתך' ע"י הקהל בברית מילה

ולכאורה הדברים צריכים ביאור, שהרי כאן במעמד ברית המילה אין כל העומדים שם שייכים לברית המילה, אלא רק משתתפים בשמחה, ואיזה ענין רחמים וכפרה בעינן שתחילה יבקשו בעד עצמם ואחר כך בעד הרך הנימול. ולא דמי לכהן גדול, שמלבד הדין המיוחד של כפרה שיש לו בתורת כהן גדול, יש לו דין כפרה בתוך הכלל בתור איש ישראל. ...

עבור לחיפוש מתקדם