מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 8911 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ד' יוני 24, 2020 5:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאין משפטי התורה נקמה בעולם
תגובות: 17
צפיות: 2464

Re: שאין משפטי התורה נקמה בעולם

חשבתי ביאור חדש בלש' הר"מ הנ"ל, הנה כבר הערתי במקו"א על לש' השו"ע "מי שיש לו חולי של סכנה, מצוה לחלל עליו את השבת, והזריז הרי זה משובח, והשואל הרי זה שופך דמים", דלכאו' לא בכל מקרה שמותר לחלל שבת, אז השואל הוא שופ"ד, כי מותר לחלל שבת גם על צדדים רחוקים, ומאידך אין...
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 24, 2020 5:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פיקוח נפש עד עקירת התורה
תגובות: 21
צפיות: 2846

Re: פיקוח נפש עד עקירת התורה

ובאמת הסברא נותנת להשוות שני הענינים, שאם כל מצוה שהותרה לצורך קיום החיים, הרי שקיום החיים עדיף ע"פ מצוה זו. א"כ לכאו' מסתבר שהוא מחויב גם לדאוג לקיום המצוה. ואולי אפי' אפשר ללמוד זאת מק"ו. ויל"ע. ראה בס' משנת פיקו"נ (לורינץ) סימן א' שהאריך להוכיח שאין הגדרים שווים. ואם מחפ...
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 24, 2020 4:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?
תגובות: 64
צפיות: 2688

Re: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?

אגב, מה דין המסיר את הקדירה במוצש"ק קודם שהגיעה לכדי מב"ד והחזירה תכף? לפי אותה שיטה מחודשת שהמשך הבישול במוצ"ש מחייב, ודאי שאם השהה והמשיך פטור. לא כך? (וצ"ע לשיטת הפרישה דתנאי חזרה מהני אף לדאורייתא). אמנם בפשטות ודאי יש לפטור בכל אופן שהבישול אירע רק במוצ"ש, וכמו שבשאר מ...
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 24, 2020 4:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יבמות דף קיט, הצעת פיתרון לעגונה
תגובות: 7
צפיות: 224

Re: יבמות דף קיט, הצעת פיתרון לעגונה

ביקורת תהיה כתב:קושית הריטב"א בפרק החולץ.
יש"כ. ז"ל "וא"ת ואמאי מעגנינן לה עד שתדע אמיתת הדברים תחלוץ ותנשא ותהא פסולה לכהונה, וי"ל דחיישינן דילמא לא קיימא באיסורא מכיון דידעי דילדה צרתה ולא היתה חליצתה כלום".
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 23, 2020 11:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?
תגובות: 64
צפיות: 2688

Re: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?

אבל להדעות שהבאת שחייב אף אם נתבשל במוצש"ק, צריך לומר שהדבר נחשב כאילו הכל נעשה בשבת, וכעין דברי הנמוק"י הידועים בענין אשו משום חציו, שכל מה שנעשה אחר כך מתייחס לרגע הראשון. ולפי זה נאמר גם בעניננו שמותר להשהות הקדרה לפי שכל הבישול שלאח"ז נעשה בשעת ההיתר. ולפי דעות אלו, האם בציור ההפ...
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 23, 2020 11:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יבמות דף קיט, הצעת פיתרון לעגונה
תגובות: 7
צפיות: 224

יבמות דף קיט, הצעת פיתרון לעגונה

יבמות פרק בתרא האשה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך לא תנשא ולא תתייבם עד שתדע שמא מעוברת היא צרתה... ותחלוץ ממה נפשך אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין אמרי תרוייהו גזירה שמא יהא ולד בן קיימא ונמצא אתה מצריכה כרוז לכהונה וליצרכה דלמא איכא דהוי בחליצה ולא הוי בהכרזה ואמרי קשרו חלוצה ל...
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 23, 2020 6:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11415
צפיות: 1710014

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה -
שיטה מקובצת חולין דף מ
מכון אופק או אהבת שלום.
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 22, 2020 11:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספר המסורת מנוילן
תגובות: 14
צפיות: 518

Re: ספר המסורת מנוילן

בציטוט מתוך הסכמות הבדצי"ם אין התייחסות לתנאים המקוריים הנ"ל אלא רק לאיסור השגת גבולו.
על ידי עושה חדשות
א' יוני 21, 2020 9:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חגיגה דף ג: איזהו שוטה - גדרי שוטה להלכה ולמעשה
תגובות: 3
צפיות: 923

Re: חגיגה דף ג: איזהו שוטה - גדרי שוטה להלכה ולמעשה

מענין לענין, ביבמות דף קיג: יש צד בגמ' לגבי חרש "דדעתיה קלישתא ולאו דעתא צילותא הוא... עתים חלים ועתים שוטה", ולא הבנתי דאמנם חרש (כפי המצב של פעם) לא היה מתפתח אצלו שפה ודיבור וממילא גם ההבנה נחסרת ולאו דעתא צילותא, אבל מהיכ"ת שיהיה בגדר "עתים חלים עתים שוטה", הרי אין לו מח...
על ידי עושה חדשות
א' יוני 21, 2020 12:07 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: בני, תנה ליבך לי - יש מקור?
תגובות: 2
צפיות: 147

Re: בני, תנה ליבך לי - יש מקור?

משלי פרק כג.
על ידי עושה חדשות
ש' יוני 20, 2020 11:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות חדשות
תגובות: 131
צפיות: 20507

Re: מצוות חדשות

מצווה לגייר! בבעלי הנפש סוף שער הטבילה כתב: אבל בגר קטן שב"ד מטבילין אותו אי נמי בעבד קטן שרבו מטבילו בשלשה, שבית דין והאדון מברכין עליהם קודם הטבילה כדין כל שאר המצות. ואם תאמר היכן צוונו, מואת הנפש אשר עשו בחרן, והלא אם נתכנסו כל באי עולם אינן יכולים לברוא אפילו יתוש אחד אלא הגרים שגיירו והח...
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 19, 2020 12:37 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: אל הלקח ארון האלקים - מרן רה"י הגרמ"י ליפקוביץ זצוק"ל
תגובות: 90
צפיות: 11663

Re: מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצוק"ל

יז. אצלינו בישיבה נהוג כל שליש שנה לעשות מבחן חדשי פומבי על ידי אחד מגדולי התורה. וזכינו שבחנוכה היה מגיע מרן הגראי"ל, עשרות פעמים, ממש עד סמוך לסוף ימיו, ובסוף הקיץ היה מגיע מורנו הגרמי"ל. [בשנה הראשונה בא הג"ר יודל שפירא זצ"ל בסוף החורף. אבל מסיבה מסויימת הפסיקו עם זה, ולא הבי...
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 19, 2020 9:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ל. - שונא גזל בעולה
תגובות: 8
צפיות: 1551

Re: סוכה ל. - שונא גזל בעולה

אגב, גירסא חדשה? שו"ת מנחת יצחק חלק ג סימן יד - אמנם יש דבר פלא בראשית חכמה (פרק המצות שער השמיני), דגרס באמת בדברי הש"ס (סוכה ל') דדרש שם מקרא דולקחתם לכם, לכם אמר רחמנא משלכם והאי לאו דידי' מ"ט לא (היינו ביום טוב שני) אמר ר' יוחנן משום דהוה מצוה הבאה בעבירה שנאמר (משלי ט"ו ח') ...
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 19, 2020 9:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספר המסורת מנוילן
תגובות: 14
צפיות: 518

ספר המסורת מנוילן

בהקדמה לספר המסורת (לימוד קריאה לילדים) כתב המחבר הרב חשין שהוא מתנה את מכירת הספר בכך שלא יעטפו את דפיו בניילון ולא יחזקו ויהדקו את כריכתו וכו'. כפי הנראה התכוין להרויח בזה שהספר לא יעמוד ימים רבים ובירושה מאח לאח וכד', אלא ידרש לקניה שוב ושוב. (הנוסח המלא של התנאי אינו תח"י וכדלהלן). לפני כמה...
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 19, 2020 12:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת פרק ראשון
תגובות: 8
צפיות: 1118

Re: מסכת שבת פרק ראשון

ג: בעי אביי ידו של אדם מהו שתעשה ככרמלי' מי קנסוה רבנן לאהדורי לגביה או לא וכו'. לכאו' זה קנס חמור ביותר, ובהרבה מקרים כמעט בלתי אפשרי לעמוד בו. הרי שהוציא אדם את ידו מלאה פירות לרה"ר קצת אחרי כניסת השבת, ומעתה ועד סוף השבת הוא צריך לעמוד בצורה זו כאשר ידו פשוטה לרה"ר, ללא הפסקה ומנוחה. [...
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 19, 2020 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: נעל חליצה בזמנינו
תגובות: 5
צפיות: 260

נעל חליצה בזמנינו

בבלי מס' יבמות פרק מצות חליצה - ושל עיר הנדחת ושל זקן העשוי לכבודו לא תחלוץ ואם חלצה חליצתה פסולה א"ל רבינא לרב אשי מאי שנא זקן העשוי לכבודו דלאו להילוכא עביד דבי דינא נמי לאו להילוכא עביד א"ל אילו מסגי ביה שלוחא דבי דינא מי קפיד עליה דיינא. האם בזמנינו יש אפשרות שמישהו יקח את נעל החליצה מ...
על ידי עושה חדשות
ה' יוני 18, 2020 11:32 pm
פורום: עזר אחים
נושא: גיליון 'צבא הלוי' להורדה
תגובות: 68
צפיות: 10815

Re: גיליון 'צבא הלוי' להורדה

אם מחללים שבת על מי שנחלה בעקבות שלא עטה מסיכה אף שלמעשה יש לחלל עליו שבת מספק, מ"מ מסתבר שכששניהם לפנינו יש להקדים את זה שלא גרם לעצמו. וגם צ"ע האם יש חיוב להציל מי שגרם לעצמו, ובפרט כשיש חשש סכנה או צער גדול למציל. האם אין חיוב להציל אדם שמן שלקה בליבו? מעשן שחלה בריאותיו? הזדקן בטרם עת...
על ידי עושה חדשות
ה' יוני 18, 2020 2:57 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה מקוצרת לשעת הדחק
תגובות: 1
צפיות: 149

תפילה מקוצרת לשעת הדחק

קיבלתי.

על ידי עושה חדשות
ה' יוני 18, 2020 2:53 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: האם מותר לעשות בדיקת קורונה סמוך לשבת?
תגובות: 14
צפיות: 647

Re: האם מותר לעשות בדיקת קורונה סמוך לשבת?

זה נכתב (ע"י החכם הנ"ל) בתקופת ניסן, כאשר היתה הוראה של כמה רבנים מתוך הסתמכות על בעלי מקצוע שראו את הצורך להודיע לחולה להסתגר כצורך של פקו"נ. היום זה כפי הנראה השתנה, אם משום שהנגיף עצמו כבר פחות מסוכן, או משום שאנשים בלא"ה נזהרים יותר, ובפרט אלו שבסיכון. וגם בדרך כלל יש להניח ש...
על ידי עושה חדשות
ה' יוני 18, 2020 12:07 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: האם מותר לעשות בדיקת קורונה סמוך לשבת?
תגובות: 14
צפיות: 647

Re: האם מותר לעשות בדיקת קורונה סמוך לשבת?

לכאו' אם יש אפשרות סבירה שייעשה קודם השבת או אחריה, אז אין בזה משום לפני עיור או מסייע. אמנם לפי החזו"א (שביעית יב,ט) כל ההיתר בספק הוא רק משום שאם נחמיר נעשה מכשול שנמנע דרכי חיים ושלום מעצמנו ומהם וכו' ושקלו חז"ל בפלס וכו', א"כ כל ההיתר רק למכור ולהשאיל. אבל בריטב"א ע"ז טו...
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 17, 2020 11:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות קצרות בעניני כשרות מוצרים
תגובות: 16
צפיות: 664

Re: שאלות קצרות בעניני כשרות מוצרים

מישהו יודע פרטים על זה? בעזרת הרה"ג (הרב הגוגל) מצאתי שגם באתר דין וגם באתר כושרות כתבו שאפשר לסמוך עליו. http://din.org.il/2018/12/02/טוסטר-שאינו-צריך-טבילה/ https://www.kosharot.co.il/index2.php?id=414213&lang=HEB הבנתי שהרב הזה הוא חב"דניק, וכמדומני שלמדתי איתו (או עם אחיו) בישיבה ...
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 17, 2020 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאין משפטי התורה נקמה בעולם
תגובות: 17
צפיות: 2464

Re: שאין משפטי התורה נקמה בעולם

חשבתי ביאור חדש בלש' הר"מ הנ"ל, הנה כבר הערתי במקו"א על לש' השו"ע "מי שיש לו חולי של סכנה, מצוה לחלל עליו את השבת, והזריז הרי זה משובח, והשואל הרי זה שופך דמים", דלכאו' לא בכל מקרה שמותר לחלל שבת, אז השואל הוא שופ"ד, כי מותר לחלל שבת גם על צדדים רחוקים, ומאידך אין...
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 17, 2020 12:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: נבילה מחיים בשחיטה פסולה
תגובות: 2
צפיות: 109

Re: נבילה מחיים בשחיטה פסולה

שאלה טובה שאלת. ורבותינו האחרונים נקטו דהחילוק הוא בין איסור נבילה לטומאת נבילה. (תבו"ש פלתי יד יהודה וכו' סי' לג). זאת מלבד דעת כמה אחרונים (דרישה ונקוה"כ שם) שנקטו שאין כוונת הרמב"ם 'נבילה מחיים' כפשוטו, עיין בדבריהם. [וראוי לדקדק עוד בלש' הגמ' בחולין דל"ב "כי קתני נבילה ד...
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 16, 2020 6:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת סולם הערכים לפי תוכחות הנביאים
תגובות: 4
צפיות: 210

קביעת סולם הערכים לפי תוכחות הנביאים

בעקבות הקריאה בספר תכלית המצוות התעוררתי פעם נוספת להתלבטות ישנה שעדיין אין לי עליה תשובה ברורה. הנה, מתוך לימוד תוכחות הנביאים עולה התרשמות ברורה, כי עיקר התביעה שלהם מישראל היא סביב עניני באדל"ח. יתירה מזו, הרבה פעמים נוסח התוכחה הוא במה שאין שום תועלת בקרבנות וצומות ועבודת השם, אם עדיין יש ג...
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 16, 2020 5:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הַשְׂכֵּל וְיָדֹעַ אוֹתִי
תגובות: 8
צפיות: 1024

Re: הַשְׂכֵּל וְיָדֹעַ אוֹתִי

הרד"ק בהושע פרק ד מחלק את זה לשנים, ז"ל -
ואין דעת אלהים בארץ; לעשות משפט וצדקה, כמו אביך הלא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה אז טוב לו, דן דין עני ואביון אז טוב לו, הלא היא הדעת אותי נאם ה'. או יהיה פירוש דעת אלהים החקירה בידיעת אלהותו ויונתן תירגם ולית דמהלכין בדחלתא וגו':
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 16, 2020 12:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1286
צפיות: 140676

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

מהרש"א בסוכה דף י
"אהובי אחי בדבריך עיינתי והנה תלית דבריך באילן שתחתיו סוכה..."

המהרש"א דן שם עם אחיו, (מי זה?), או שזה ביטוי מושאל בלבד?
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 15, 2020 11:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11415
צפיות: 1710014

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

https://tablet.otzar.org/pages/?&restor ... ook=621292
נחוץ לי מתוך הספר "בנין נחום" את הסימן הראשון על מסכת שבת עניני הוצאה, עמודים ג-ז מדפי הספר.
תודה למסייע!
על ידי עושה חדשות
א' יוני 14, 2020 12:36 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מילה לתינוק בתקופת הקורונה- הנחיות מוצעות
תגובות: 57
צפיות: 2910

Re: מילה לתינוק בתקופת הקורונה- הנחיות מוצעות

על מציצה בכלי, ראה במוסף התורני של יתד, פ' בהעלותך ופ' שלח.
על ידי עושה חדשות
ש' יוני 13, 2020 10:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 106
צפיות: 12107

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

שמואל דוד כתב:בהעלתך פרק יב פסוק יג

רש״י ד״ה רפא נא לה - מפני מה לא האריך משה בתפלה, שלא יהיו ישראל אומרים אחותו עומדת בצרה והוא עומד ומרבה בתפלה.

לא הבנתי, מה עליו לעשות אם לא להתפלל??


viewtopic.php?f=17&t=27666&p=283571&hilit#p283571
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 12, 2020 4:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעלות אב על בנו
תגובות: 24
צפיות: 4398

Re: בעלות אב על בנו

ומענין לענין, הרמ"א בהל' נידוי סי' שלד פסק את מה שהביא הנמוק"י בב"ק בשם הגאונים "יש רשות לבית דין להחמיר עליו שלא ימולו בניו, ושלא יקבר אם ימות, ולגרש את בניו מבית הספר ואשתו מבית הכנסת, עד שיקבל עליו הדין". וראה מש"כ שם הט"ז בשם מהרש"ל.
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 12, 2020 4:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הרמב"ם בהבדל בין רכילות ללשון הרע
תגובות: 8
צפיות: 1390

Re: דעת הרמב"ם בהבדל בין רכילות ללשון הרע

יש"כ. בקטע האחרון במאמר הנ"ל הובא שהח"ח הקשה על דברי המהר"ל וכו', נחוץ לי מ"מ.
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 12, 2020 1:04 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ברית כרותה לי"ג מדות שאין חוזרות ריקם
תגובות: 14
צפיות: 2568

Re: ברית כרותה לי"ג מדות שאין חוזרות ריקם

ברית שלש עשרה
לכאו' עצם המושג של "ברית" הוא ענין דו-סיטרי,
ובהכרח א"כ ש"יעשו לפני כסדר הזה" היינו ללכת במידותיו
ולא באמירה בעלמא.
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 12, 2020 12:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למה לא ללמוד הפוך?
תגובות: 23
צפיות: 3465

Re: למה לא ללמוד הפוך?

התעיף עיניך בו ו... כתב:למה אנו לומדים "מה הוא רחום אף אתה..." אולי נלמד מה הוא "קנא ונוקם" אף אתה וכד'.
חיים כתב:בנוגע לקב"ה הוא ענין אחר, וח"ו אין שום חסרון ופגם בשום מדה ממדותיו וצריכים להדבק בכולם בלא יוצא מן הכלל.
מבי מדרשא כתב:באשר לוהלכת בדרכיו, מה הוא רחום וכו', הדברים פשוטים שהעליון הינו תכלית הטוב וההטבה, וגם מה שנאמר קנא ונקם זהו חלק ממעלותיו ולא חסרון כמו שהעיף עיניו בו ו... ולכך שאלתך כלל אינה מתחילה, כי העונש והנקם מגיע רק בעקבות הרחום וחנון, ולכך אומרים לך תתחיל מזה ותלך בדרכיו.
התעיף עיניך בו ו... כתב:אז באמת בהמשך הדרך אוכל להתנהג בקנאות ונקמה הטובים? הרי לנו זה גם נאסר, וגם ודאי אינו טוב, אחרי שהכל בא ממנו, וח"ו שהתכוונתי שזה מידה רעה בקב"ה, ח"ו, וח"ו, אלא ששאלתי למה אנחנו לא נלמד להתנהג כך.


אני מחפש כעת בספרי רבותינו התייחסות לשאלה זו, אודה למסייע.
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 12, 2020 12:02 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שופר כתפילה
תגובות: 81
צפיות: 14256

Re: שופר כתפילה

כהמשך לדברי ר' מחולת, דבר מענין הוא בנוסח התפילה, בבקשה של שופרות מתפללים על תקע בשופר גדול לחירותינו וכו', ואז נזכה למש"כ בתורה שביום שמחתכם וכו' נתקע בחצוצרות על הקרבנות. וכי זהו עיקר הדבר? אלא שאף במזמור מז כן הוא. ידבר עמים תחתינו, יבחר את נחלתינו, עלה ה' בתרועה ובקול שופר. וצריך ביאור. גם...
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 12, 2020 11:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'ואהבת חסד'
תגובות: 3
צפיות: 708

Re: 'ואהבת חסד'

חפץ חיים - אהבת חסד חלק ב פרק א ...ולזה בא הנביא ואמר ומה ד' דורש ממך כי אם וגו' ואהבת חסד ר"ל שלא תחשוב בנפשך שבזה שאתה עושה לפעמים חסד אתה יוצא בזה בשלימות כ"א שהאדם צריך להיות לו אהבה למדה זו של חסד וידוע דיש נ"מ גדולה בין דבר שהאדם עושה מצד ההכרח לדבר שהוא עושה מצד האהבה... בא ור...
על ידי עושה חדשות
ו' יוני 12, 2020 10:23 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם פירושי הראשונים למצוות התורה יש להם תוקף של מצוות עשה ול''ת?
תגובות: 24
צפיות: 2838

Re: האם פירושי הראשונים למצוות התורה יש להם תוקף של מצוות עשה ול''ת?

עיקר הבנת התורה הוא ע"פ הפשט, והבנת המאמר אין מקרא יוצא מידי פשוטו הוא ששניהם אמת בהבנת התורה הדרש והפשט. עד היכן מגיע אמיתת הבנת התורה ע"פ פשט, נראה ממצות ל"ת ראשונה במנין המצוות להרמב"ם ז"ל, מצוה ראשונה ממצות ל"ת שלא לעלות במחשבה שיש שם אלוקה זולת ה' שנאמר לא יהיה לך...

עבור לחיפוש מתקדם