מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2660 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עקביה
ב' נובמבר 16, 2015 3:04 pm
פורום: חנוכה
נושא: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא
תגובות: 54
צפיות: 7370

Re: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא

בב"י סי' תרפג הביא מהשבלי הלקט כמה טעמים למה אומרים הלל שלם בכל יום בחנוכה, וא' מהם הוא שהנס נתחדש בכל יום. ובע"כ כוונתו שנתחדש הנס בשמן, ואילו אין ההלל שייך לנס זה איזה טעם יש להשלים מחמתו את ההלל בכל יום. ההלל אינו שייך לנס השמן אלא לנס ההצלה. אבל כשם שפסח 7 ימים ואין גומרין את ההלל אלא...
על ידי עקביה
ב' נובמבר 16, 2015 3:50 am
פורום: חנוכה
נושא: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא
תגובות: 54
צפיות: 7370

Re: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא

ישנה עוד גמרא ממנה יקשה על ההבנה הפשוטה במרדכי. בערכין (י.:) עוסקת הגמ' בימים בהם אומרים הלל, ואומרת (י:): והא חנוכה דלא הכי ולא הכי וקאמר [-אינו מועד ואינו אסור בעשיית מלאכה ובכל זאת אומרים בו הלל, ומדוע] משום ניסא. פורים דאיכא ניסא לימא [-הלא גם בפורים היה נס וא"כ יאמרו גם בו הלל], אמר רבי יצ...
על ידי עקביה
ב' נובמבר 16, 2015 1:58 am
פורום: חנוכה
נושא: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא
תגובות: 54
צפיות: 7370

Re: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא

כבוד הרב 'סגי נהור' אינני מבין אותך, אני מנסה להציל את המרדכי מקושי עצום, שהרי ברור מדברי חז"ל שאין אומרים הלל אלא על הצלה, ואילו אתה מנסה בכוח להפוך אותו למוקשה?
על ידי עקביה
ב' נובמבר 16, 2015 1:02 am
פורום: חנוכה
נושא: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא
תגובות: 54
צפיות: 7370

Re: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא

אבל מסתבר שלכו"ע זו עיקר התקנה. הרי גם במגילת תענית פותחים בטעם נס פך השמן.
על ידי עקביה
ב' נובמבר 16, 2015 12:27 am
פורום: חנוכה
נושא: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא
תגובות: 54
צפיות: 7370

Re: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא

ראה נא שו"ע תר"ע ס"ב מה היא הקביעות העיקרית, האם משתה ושמחה או הלל והודאה.
על ידי עקביה
א' נובמבר 15, 2015 11:10 pm
פורום: חנוכה
נושא: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא
תגובות: 54
צפיות: 7370

Re: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא

אם אכן ברור מדבריהם שהלל והודאה הם על נס פך השמן (מה שלא נראה לי נכון)... מה לא ברור בדברי המרדכי? וז"ל: ובמגלת תענית אמרו שקבעום יו"ט משום חנוכת המזבח כו', והכא [בגמרא] אומר שקבעום יו"ט משום הנס [נס הנרות כמובן]. וי"ל שמשום זה קבעו משתה ושמחה, אבל להודות ולהלל קבעו משום נס. אול...
על ידי עקביה
א' נובמבר 15, 2015 11:01 pm
פורום: חנוכה
נושא: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא
תגובות: 54
צפיות: 7370

Re: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא

כעת מצאתי את זה: ידי אליהו הלכות מגילה וחנוכה פרק ג הלכה ג ויש לדקדק בדברי רבינו (הרמב"ם. ע.) במה שהאריך בתחלת פרק זה בענין צרות היונים שבטלו דת ישראל ושפשטו ידם בממונם ובנותיהם ושפרצו בהיכל ושהיה לחצם לחץ גדול עד שריחם ה' וגברו וכו' והעמידו מלך ועשה מכל זה בבא גדולה ככותב דברי ימות עולם מה שאי...
על ידי עקביה
א' נובמבר 15, 2015 10:57 pm
פורום: חנוכה
נושא: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא
תגובות: 54
צפיות: 7370

Re: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא

אין לי אלא לצטט שוב מה שהבאתי לעיל: והלל זה מי אמרו? נביאים שביניהן תקנו להן לישראל, שיהו אומרין אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבא עליהן, ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן (פסחים קיז.). וברש"י: ועל כל צרה שלא תבא עליהם - לישנא מעליא הוא דנקט, כלומר שאם חס ושלום תבוא צרה עליהן ויושעו ממ...
על ידי עקביה
א' נובמבר 15, 2015 10:42 pm
פורום: חנוכה
נושא: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא
תגובות: 54
צפיות: 7370

Re: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא

בברכה המשולשת

תודה. נדמה לי שמדבריו משמע כמו שכתבתי.

סגי נהור

אם אכן ברור מדבריהם שהלל והודאה הם על נס פך השמן (מה שלא נראה לי נכון) אז דבריהם טעונים יישוב. וכי היכן מצינו הלל על נס מסוג זה? וההודאה, קרי 'על הניסים', ודאי אינה על נס זה.
לא יצא לי דבר ברור מהקונטרס אליו ציינת.
על ידי עקביה
א' נובמבר 15, 2015 8:30 pm
פורום: חנוכה
נושא: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא
תגובות: 54
צפיות: 7370

Re: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא

במגילת תענית (הסכוליון) יש אריכות דברים, וישנו הרושם שהברייתא שמביאה הגמרא בשבת היא קיצור של מה שיש שם. ומ"מ לא התייחסתי לכתוב במגילת תענית כי נ"ל שיש הבדל בין מה שעולה משם למה שעולה מהברייתא כצורתה בגמרא.
על ידי עקביה
א' נובמבר 15, 2015 5:22 pm
פורום: חנוכה
נושא: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא
תגובות: 54
צפיות: 7370

Re: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא

סגי נהור

האם הדברים הכתובים שם סותרים למה שכתבתי? אולי כוונתם שהנס הוא סיבת הקביעות לדורות, ולא שההלל וההודאה הם על נס פך השמן.

בברכה המשולשת

תוכל למקד יותר בנר מצוה?
על ידי עקביה
א' נובמבר 15, 2015 2:12 pm
פורום: חנוכה
נושא: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא
תגובות: 54
צפיות: 7370

Re: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא

ברזילי כתב:במגילת תענית יש ימי מועד רבים שנקבעו לדורות בלי להסביר זאת בנס מיוחד שקרה בהם.

בדרך כלל אלה רק ימים שלא מספידים בהם ולא מתענים בהם. אין בהם חיוב של הלל והודאה. מבחינה זו חנוכה יוצא דופן.
ובכלל, על חנוכה הברייתא כן שואלת על איזה נס הוא נקבע.
על ידי עקביה
א' נובמבר 15, 2015 2:02 pm
פורום: חנוכה
נושא: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא
תגובות: 54
צפיות: 7370

Re: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא

סעדיה כתב:'מאי חנוכה' היינו מה קרה בשמונת ימים אלו - והתשובה לזה הוא רק נס פך השמן

זהו לפי פירושך. מה שכתבתי הוא לפי פירוש רש"י.
על ידי עקביה
א' נובמבר 15, 2015 1:26 pm
פורום: חנוכה
נושא: 'מאי חנוכה' פשט בגמרא
תגובות: 54
צפיות: 7370

'מאי חנוכה' פשט בגמרא

תלמוד בבלי מסכת שבת דף כא עמוד ב מאי חנוכה? דתנו רבנן: בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון, דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון. שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אח...
על ידי עקביה
ו' נובמבר 13, 2015 2:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?
תגובות: 71
צפיות: 6035

Re: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?

וכיון שזה ברור לכל קורא לא ברור למה אתה מנסה לסנגר על הטענה הזאת.

אני לא אומר על אדם שהוא אפיקורוס לפני שקראתי מה הוא כתב.
על ידי עקביה
ו' נובמבר 13, 2015 12:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?
תגובות: 71
צפיות: 6035

Re: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?

אוצר החכמה כתב:בדור אחד חשבו שהדין כך. ובדור השני אמרו שהדור הקודם טעה. כן או לא?

כבר כתבתי שמה שקרה עם המזבח יכול לקרות (תיאורטית. לא מסתבר שאכן קרה) עם בשר בחלב.
כאשר יובן שם כך יובן שם.
על ידי עקביה
ו' נובמבר 13, 2015 11:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?
תגובות: 71
צפיות: 6035

Re: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?

אוצר החכמה כתב:זו בדיוק הטענה שמה שאתה אומר זה דברי הכפירה. לא יכול להיות שינוי בדין דאורייתא יכול בית דין אחד לטעון שהבית דין הקודם טעה.

מסכים. אם כן בדור אחד נהגו מדאורייתא כך ובדור אחר נהגו מדאורייתא אחרת.
על ידי עקביה
ו' נובמבר 13, 2015 10:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?
תגובות: 71
צפיות: 6035

Re: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?

תמהני כלום יש כאן תמימות או שמא היתממות. אילו היה כאן ויכוח נקודתי על הלכה זו או אחרת, היה ניתן לדון אם אכן באו ב"ד הגדול בדור מסויים וחלקו על קודמיהם, ואז היה ראוי להתבונן באיזו הלכה אנו עוסקים, אם זו הלכה שכיחה שהטעות בה אינה מצויה או הלכה נדירה יותר, וכיוצ"ב. אבל הרי כן דרכם כסל למו של...
על ידי עקביה
ה' נובמבר 12, 2015 10:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?
תגובות: 71
צפיות: 6035

Re: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?

1. בכל חניה בה העמידו מחדש את המזבח היה עליהם להקפיד למלא אותו באדמה כך שלא ייוותר בו חלל, אם מזבח אדמה פירושו אטום באדמה, ואם לא, לא הייתה קפידא בזה.
2. אם כנים דבריי בסעיף 1 זוהי תשובת סעיף זה.
3. כנ"ל. ובכלל, אם שלמה לא ידע מה שידעו אנשי כנה"ג מה רע לומר כן על בשר בחלב?
על ידי עקביה
ה' נובמבר 12, 2015 9:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?
תגובות: 71
צפיות: 6035

Re: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?

ככל הידוע לנו (מן הכתוב בתורה ובפירש"י) המזבח במדבר היה מזבח נחושת ומולא באדמה, מה שלא היה במזבח אבנים שבמקדש, כך שדבריך אינם מובנים. אתה משום מה נמנע מן השאלה ששאלתי אותך. האם לדעתך מדובר בטענת טעות או בטענת שינוי. כיוון שברור לכל, וכפי שכתבת גם אתה, שטענת טעות אינה מסתברת בבשר וחלב, על כרחך ...
על ידי עקביה
ה' נובמבר 12, 2015 5:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?
תגובות: 71
צפיות: 6035

Re: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?

ככל הידוע לי לא היו שיתין במדבר, אבל היה מזבח, ולכן היה עליהם לדעת היטב את הדינים הנוגעים לגביו. אחד הדינים הוא 'מזבח אדמה', שפירושו הוא או אטום באדמה או מחובר לאדמה אע"פ שיש בו חלל. ודאי שהלכה זו הייתה ידועה ומוקפדת גם במדבר, וגם בכל המזבחות שהוקמו במקומות השונים שהיה בהם המשכן עד בניית בית המ...
על ידי עקביה
ה' נובמבר 12, 2015 1:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?
תגובות: 71
צפיות: 6035

Re: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?

לא משנה מי זה אבל הוא צודק. גבול ים הסביר את ההבדל. אם נראה לך סביר שבזמן בית שני טענו שהיתה טעות לאורך כל השנים בדין כל כך מצוי ויש לך ראיות מוכיחות שהיתה טעות כזאת אז אולי. לי נראה שכדי לטעון דבר כזה צריך ראיות חזקות מאד. את הדוגמה מעמוני ולא עמונית אני בכלל לא מבין. הלא בזמנו היה ויכוח ודיון על ...
על ידי עקביה
ה' נובמבר 12, 2015 11:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?
תגובות: 71
צפיות: 6035

Re: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?

לא מדובר ברב שך אלא ברב אהרן פפויפר ז"ל.
למה מה שנאמר על המזבח ועל לא יבוא עמוני אינו יכול להיות נכון, באותה צורה ואופן, על בשר בחלב?
על ידי עקביה
ה' נובמבר 12, 2015 10:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?
תגובות: 71
צפיות: 6035

Re: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?

החילוק הוא פשוט, ונקדים, ודאי שב"ד הגדול יכול לדרוש ולחדש דין שלא היה ידוע לפניו, אבל זה ברור שיש גם ענין של קבלה ומסורת, בניית המזבח היא מאורע חד פעמי שאינו מסור לכל, גם לקיחת עמונית לא היתה רווחת, ועכ"פ כללות ההלכה של בניית המזבח ואיסור עמוני היתה ידועה, ורק פרטיה ניתנו לב"ד הגדול....
על ידי עקביה
ה' נובמבר 12, 2015 12:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?
תגובות: 71
צפיות: 6035

Re: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?

בספר 'פניני רבינו האבי עזרי' מובא מכתב של רב אחד ז"ל המספר שראה ספר של פלוני, ובו כותב המחבר שעד ימי בית שני נלמד הפסוק 'לא תבשל גדי בחלב אמו' כפשוטו, דהיינו מה שאסור הוא לבשל גדי בחלב של אמא שלו, ותו לא. ורק אז דרשו חכמים מפסוק זה את איסורי בשר בחלב המקובלים כיום כאיסורים דאורייתא. הרב ז"...
על ידי עקביה
ד' נובמבר 11, 2015 10:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פניה לבית הדין לעבודה כנגד מעסיק
תגובות: 65
צפיות: 5563

Re: פניה לבית הדין לעבודה כנגד מעסיק

יש כאן מאמר מעניין של פרופ' נדב שנרב בנושא
על ידי עקביה
ב' נובמבר 09, 2015 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החובה להאמין בקבלה
תגובות: 21
צפיות: 2155

Re: החובה להאמין בקבלה

ביליצר רבי יעקב עמדין, שהאמין בקדושתו של ספר הזוהר, כתב ספר מחקרי בשם 'מטפחת ספרים' הבא לברר מה בזוהר מאת רשב"י ומה לא. החתם סופר כנראה החשיב את הספר הזה, כפי שכתב: שו"ת חתם סופר חלק ו - ליקוטים סימן נט הנה נמצא בשכונתך ס' מטפחת ספרים למהריעב"ץ תמצא שם כי דבר גדול דבר הנביא ז"ל ב...
על ידי עקביה
ב' נובמבר 09, 2015 2:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החובה להאמין בקבלה
תגובות: 21
צפיות: 2155

Re: החובה להאמין בקבלה

על התשובה מאהבה זה לא פלא. יעויין בתשובתו ח"א סי' כו.
על ידי עקביה
א' נובמבר 08, 2015 3:09 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הצעת שידוך: יצחק עם בכל
תגובות: 11
צפיות: 1596

Re: הצעת שידוך: יצחק עם בכל

אם 'בכל' מתה יחד עם שרה או לפניה, כיצד זה נאמר לאחר מות 'בכל' "וה' ברך את אברהם בכל"?
זה לא לעג לרש?
על ידי עקביה
ו' נובמבר 06, 2015 4:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה הקשר בין מצות פו"ר לאיסור הוז"ל?
תגובות: 45
צפיות: 4762

Re: מה הקשר בין מצות פו"ר לאיסור הוז"ל?

ולגוף הענין, לא עיינתי שוב בפנים הספר אך נראה כוונתו ז"ל שממצוות פו"ר אנו למדים שענין המשגל נועד למטרת קיום המין, ולאו הבא מכלל עשה – שאין להשתמש בזה לענין תאוה [ואפשר להסביר, שמצד המוסר מובן שענין זה הוא מגונה מצד שהוא תאוה להשחתה ועי' עירובין ק' ב' גזל מנמלה וכו' ולכן סגי בגילוי קט]. אך...
על ידי עקביה
ה' נובמבר 05, 2015 10:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הקשר בין מצות פו"ר לאיסור הוז"ל?
תגובות: 45
צפיות: 4762

Re: מה הקשר בין מצות פו"ר לאיסור הוז"ל?

סעדיה כתב:ומה שאינו מתחזק מן השכל ומן המקרא אין לקבלו אף לא כאמת של אגדה?

זה נושא לאשכול אחר.
על ידי עקביה
ה' נובמבר 05, 2015 4:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הקשר בין מצות פו"ר לאיסור הוז"ל?
תגובות: 45
צפיות: 4762

Re: מה הקשר בין מצות פו"ר לאיסור הוז"ל?

יחיאל מ כתב:האם המקור שלך הוא בספר 1984

ספרו של ג'ורג' אורוול? לא קראתי אותו. מה יש שם שנוגע לענייננו?
על ידי עקביה
ה' נובמבר 05, 2015 2:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הקשר בין מצות פו"ר לאיסור הוז"ל?
תגובות: 45
צפיות: 4762

Re: מה הקשר בין מצות פו"ר לאיסור הוז"ל?

יחיאל מ כתב:כשרב שרירא גאון אומר "והנכון מהם מה שמתחזק מן השכל ומן המקרא נקבל מהם" כוונתו נקבל כאמת.

מישהו התווכח על כך? ודאי כאמת, אבל כאמת של אגדה ולא של הלכה. שהרי זו אגדה ולא הלכה.
על ידי עקביה
ה' נובמבר 05, 2015 1:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הקשר בין מצות פו"ר לאיסור הוז"ל?
תגובות: 45
צפיות: 4762

Re: מה הקשר בין מצות פו"ר לאיסור הוז"ל?

בעניין לימוד מאגדה עי' באוצר הגאונים חגיגה הפירושים י"ד א' שכ' רב שרירא גאון על האגדות, אומדנא נינהו ... לכן אין סומכים על אגדה ... והנכון מהם מה שמתחזק מן השכל ומן המקרא נקבל מהם. ע"כ. כלומר יש אגדות שראוי לקבלם. בנידון דידן האגדה מיישבת את ההלכה ולמה לא לקבלה. ככלל זה שיש אגדות שנאמרו ב...
על ידי עקביה
ה' נובמבר 05, 2015 10:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה הקשר בין מצות פו"ר לאיסור הוז"ל?
תגובות: 45
צפיות: 4762

Re: מה הקשר בין מצות פו"ר לאיסור הוז"ל?

איש אחד

זהו מדרש אגדה. ככל הידוע לי לא לומדים שום הלכה מער ואונן. לא את גוף האיסור ולא פרטים בו. הגמ' (נדה יג.) שלומדת מיתה בד"ש למוז"ל מער ואונן, היא אגדה ולא הלכה, כפי שכתבתי לעיל.
על ידי עקביה
ד' נובמבר 04, 2015 10:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הקשר בין מצות פו"ר לאיסור הוז"ל?
תגובות: 45
צפיות: 4762

Re: מה הקשר בין מצות פו"ר לאיסור הוז"ל?

יחיאל מ כמו שכתבת, עצם הסיפור של ער ואונן אינו מספיק ללמוד מכך איסור להלכה. לכן גם לא נ"ל שיש משמעות לייתור לשון בסיפור הדברים. ראה נא בנדה יג: שמ'לא תנאף' לומדים איסור רק ל'בין ביד בין ברגל', ולא למעשה ער ואונן. שכן ביאת איש על אשתו איננה ניאוף, והתורה גם התירה ביאה שלכ"ד (נדרים כ:), למר ...
על ידי עקביה
ד' נובמבר 04, 2015 3:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה הקשר בין מצות פו"ר לאיסור הוז"ל?
תגובות: 45
צפיות: 4762

Re: מה הקשר בין מצות פו"ר לאיסור הוז"ל?

אני מעתיק מספר אמרי יעקב חלק אבן העזר לרב יעקב מאיר שטרן סימן כג ויש בזה איסור תורה פמג ס ג סוסק יד משבצז סק יב והסמק מנאה במנין המצות של לא תנאף ובשעת חג ס קיב מנאו בין חייבי מיתה בידי שמים ועין תוס סנהדרין ועע מה שכתב בשות תורת חסד חב סימן מג דתליא בפלוגתת הראשונים. מסופקני אם אפשר להוכיח משערי ת...
על ידי עקביה
ד' נובמבר 04, 2015 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה הקשר בין מצות פו"ר לאיסור הוז"ל?
תגובות: 45
צפיות: 4762

Re: מה הקשר בין מצות פו"ר לאיסור הוז"ל?

מאת יחיאל מ תשובה לטענות עקביה מ"ש נדה דף יג א, ר"א אומר כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם וכו' דא"ר יוחנן כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה שנאמר וירע בעיני ה' (את) אשר עשה וימת גם אותו. וכן מסכת כלה פרק א, שכל המחמם את עצמו חייב מיתה, וכל המקשה את עצמו הרי זה משומד, שנאמר...
על ידי עקביה
ג' נובמבר 03, 2015 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה הקשר בין מצות פו"ר לאיסור הוז"ל?
תגובות: 45
צפיות: 4762

Re: מה הקשר בין מצות פו"ר לאיסור הוז"ל?

הילך מדברי הגרח"ש ז"ל בחו"ב יבמות סי' ה' (סק"א): סנהדרין נ"ט ב' תוד"ה והא וי"ל - - -, נראה דאין הכונה שכשמשחית הזרע הרי הוא כאילו עובר בקום ועשה על מצות פריה ורביה, וכל האיסור הוא שאינו עוסק בפ"ו, דא"כ אכתי קום ועשה הוא, ועוד דודאי אף מי שכבר קיים פ"...
על ידי עקביה
ג' נובמבר 03, 2015 12:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה הקשר בין מצות פו"ר לאיסור הוז"ל?
תגובות: 45
צפיות: 4762

Re: מה הקשר בין מצות פו"ר לאיסור הוז"ל?

התלות של איסור השחתת זרע בחיוב פריה ורביה. הנראה, כתוב בער ואונן ושחת ארצה וימת גם אותו. זה מגלה שיש איסור, ואין בו אמירה לֶאֱסוֹר, ומזה נובע שיש אמירה האוסרת. ידיעה כזו מכריחה לדרוש את אמירת האיסור בדרשה רחוקה כשאין קרובה ממנה. כעין הדרשה הרחוקה (סנהדרין נ"ו ב) מכל עץ הגן ולא גזל, שנראה שנדרש...

עבור לחיפוש מתקדם