מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 6665 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי נוטר הכרמים
ד' יוני 03, 2020 11:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אינטרנט מסונן כהלכה - רצוי או לא?
תגובות: 29
צפיות: 1556

Re: אינטרנט מסונן כהלכה - רצוי או לא?

נזקי האינטרנט נהירים לכל. דווקא על התועלת הרוחנית שאפשר לקבל ממנו לא מרבים לדבר. אני לדוגמא מתוקף אופיי הסקרן הייתי צרכן של חדשות, מאז שנחשפתי לפורום של אוצר החכמה אני מתעניין בעיקר בחדשות תורניות ומעשיר בכך את ידיעותיי התורניות. גם הויכוחים האין סופיים בעניני השקפה בפורום יש בהם לענ"ד תועלת מ...
על ידי נוטר הכרמים
ד' יוני 03, 2020 11:16 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתיחת 'זמן קיץ' בצל הקורונה
תגובות: 193
צפיות: 13193

Re: פתיחת 'זמן קיץ' בצל הקורונה

מדרש תהילים מזמור כה

דבר אחר אליך ה' נפשי אשא. אמר שלמה מים קרים על נפש עיפה. דוד היה מעייף בתורה, והיתה נפשו שוקקת להיות בבית המדרש, שנאמר ה' אהבתי מעון ביתך, נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה' וכתיב כי טוב יום בחצריך מאלף.
על ידי נוטר הכרמים
ד' יוני 03, 2020 11:08 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתיחת 'זמן קיץ' בצל הקורונה
תגובות: 193
צפיות: 13193

Re: פתיחת 'זמן קיץ' בצל הקורונה

הרב בן פחמא,
כל הישיבות כבר פתחו?
והקפסולות כוללות את כולם?

אין לי מידע ברור.
למשמע אוזן ולמראה הרחובות - לא נראה לי.
על ידי נוטר הכרמים
ד' יוני 03, 2020 10:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יומא עה. - על עסקי משפחותיו
תגובות: 1
צפיות: 256

יומא עה. - על עסקי משפחותיו

ביומא (עה, א): זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם, רב ושמואל; חד אמר: דגים, וחד אמר: עריות... בשלמא למאן דאמר עריות היינו דכתיב וישמע משה את העם בכה למשפחותיו על עסקי משפחותיו שנאסרו להם לשכב אצלם . מהו 'לשכב אצלם', איזה מין נוסח זה, הרי מיירי כאן באיסור חתנות עם קרובות. ולא מצאתי מי שעמד בזה אלא בשו...
על ידי נוטר הכרמים
ד' יוני 03, 2020 10:41 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1200
צפיות: 261588

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מי הוא הרב המובהק ר' נפתלי ב"ר לוי מבראד,
הנזכר ביד אפרים סי' רמו סעיף ג ובשו"ת בית אפרים אה"ע סי' קז וכן בהקדמת שו"ת בית אפרים חלק או"ח.
על ידי נוטר הכרמים
ד' יוני 03, 2020 10:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רני ושמחי בת ציון
תגובות: 3
צפיות: 204

Re: רני ושמחי בת ציון

ויש להעיר על מה שידוע לפרש מה שאומרים בתפילת מוסף לימים טובים "והראנו בבנינו ושמחנו בתיקונו", וכתב ע"ז בסידור הגר"א בשם הג"ר יחיאל העליר זצ"ל בעל עמודי אור, מהו התיקון שנשמח בו, וביאר דהוא התיקון גדול שיהיה בבית המקדש שלא יתערבו אנשים ונשים כמו דאמרו ומתקנין שם תיקון גד...
על ידי נוטר הכרמים
ד' יוני 03, 2020 10:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רני ושמחי בת ציון
תגובות: 3
צפיות: 204

Re: רני ושמחי בת ציון

ברם, דברי רבי אלעזר בגמ' 'כאותה ששנינו' היינו במשנה במס' מידות (פ"ב מ"ה): וחלקה היתה בראשונה והקיפוה כצוצרה שהנשים רואות מלמעלן והאנשים מלמטן כדי שלא יהו מעורבין. ובדברי רבינו הגר"א שם מצינו פירוש חדש שלא נמצא כמוהו בדברי הראשונים, וז"ל, בראשונה – פי' בראשונה דהיינו במקדש ראשון ש...
על ידי נוטר הכרמים
ד' יוני 03, 2020 10:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רני ושמחי בת ציון
תגובות: 3
צפיות: 204

Re: רני ושמחי בת ציון

ולכאורה בגוף דברי החיד"א ישנו חידוש גדול, כי היה מקום לחלק ולומר שההיתר של ביעתותא דשכינה או אימתא דרביה המבואר בגמ' בנדה היינו לגוונא דהרהור דהתם שאוחז באמתו רגע קט, ואזי כאשר יש אימה ופחד ליכא למיחש להרהור, כיון דטריד טובא באימה, אבל כאשר הנידון הוא שמיעת קול אשה למשך זמן ארוך, אולי ליכא הך ה...
על ידי נוטר הכרמים
ד' יוני 03, 2020 10:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רני ושמחי בת ציון
תגובות: 3
צפיות: 204

רני ושמחי בת ציון

כתב הרב החיד"א בספר צוארי שלל על הפטרת בהעלותך, וז"ל, ר ני ושמחי בת ציון... והבן יקיר לי בני בכורי החכם השלם הרב כמהר"ר ישעיה יה יושיעהו מכל צרה. פירש במ"ש ריש פ' כל היד שאני רב יהודה דאימתא דשכינתא עליה בכנישתא דשף ויתיב בנהרדעא ולא יבא לידי הרהור ע"ש דהוי חד משנויי דמשני ה...
על ידי נוטר הכרמים
ד' יוני 03, 2020 10:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדברי השו"ע על שיירי מטלניות שבלו
תגובות: 6
צפיות: 368

Re: בדברי השו"ע על שיירי מטלניות שבלו

ועתה הראני הרה"ג ר' יוסף חיים חיון שליט"א את דברי רבינו הגר"א בביאורו על מה שכתוב בשו"ע [ורמ"א] לעיל מיניה בסעיף ז: חתיכת חרס שנשברה בחול מכלי וראויה לכסות בה כלי, מותר לטלטלה אפי' במקום שאין כלים מצויים שם לכסותם בה... ודוקא חתיכת חרס משום דאתיא משברי כלי. וכתב הגר"א: ...
על ידי נוטר הכרמים
ד' יוני 03, 2020 9:07 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם מותר לאדם שומר תו"מ לשמש כשר השיכון?
תגובות: 53
צפיות: 2536

Re: האם מותר לאדם שומר תו"מ לשמש כשר השיכון?

ומה עם משרד הדתות שאחראי במישרין לתקצוב כל הדתות בארץ כולל הנצרות האיסלאם וכדו'? אלא מאי? זהו נידון עתיק יומין שימיו כימי שנות המדינה ואולי אף קודם לכן, וממילא הנסיון להחיות אותו על ידי משרד השיכון לא מוצלח במיוחד. נכון שהנידון הוא עתיק, וזה היה אחד הסיבות המכריעות שנציגי אגו"י / דגל לא התמנו ...
על ידי נוטר הכרמים
ד' יוני 03, 2020 9:02 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 624
צפיות: 126367

Re: ◆ אלון בכות ◆

יוצא פוניבז' כתב:הרב עוזר דרורי זצ"ל, בעל הספרים "מראה עוזר" על רוב הש"ס, בהם מעורר את המעיינים על המקומות בהם נחלקים רש"י ותוס' שלא במפורש.

תורה חגרי שק. כמה עמל ויגיעת התורה משוקע בספרים הללו.
היה מעניין לדעת יותר על המחבר המנוח זצ"ל ועל מה שהביא לחיבור הספרים.
על ידי נוטר הכרמים
ד' יוני 03, 2020 6:33 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה
תגובות: 51
צפיות: 7734

Re: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

בתמונה האחרונה, הגאון הגדול ר' לייזר פלצ'ינסקי זצ"ל ששימש בישיבה.
תמונה קודמת, עם הרה"ג יצחק פרץ מרעננה.
על ידי נוטר הכרמים
ג' יוני 02, 2020 11:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול קבצים ופרפראות - ב
תגובות: 1259
צפיות: 72289

Re: אשכול קבצים ופרפראות - ב

למשל, על אמנת כינרת, על גולובנציץ וכו'.

אני הייתי מצנזר גם כתבי משכילים שונים,
אבל זה כבר ענין של (אנינות) טעם וריח.
על ידי נוטר הכרמים
ג' יוני 02, 2020 10:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול קבצים ופרפראות - ב
תגובות: 1259
צפיות: 72289

Re: אשכול קבצים ופרפראות - ב

ר' זאב מכובדינו!!

חבל שיש כאן ערבוב מוחלט בין קבצים מחכימים ומועילים בנושאים הלכתיים / תורניים - מחקריים,
לבין קבצים פולמוסיים שאינם מביאים שום תועלת, והינם בבחינת פשקוילים עם כריכה.
אולי היו יפים לשעתם, אבל אינם ראויים לעלות על שולחן מלכים כיום הזה.

מעריך ומוקיר את המאמצים.
על ידי נוטר הכרמים
ג' יוני 02, 2020 7:46 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הבית ישראל זי"ע: תמונה נדירה
תגובות: 419
צפיות: 75938

Re: מרן הבית ישראל זי"ע: תמונה נדירה

כמדומני שר' ראובן אהרונוביץ לצידו
על ידי נוטר הכרמים
ג' יוני 02, 2020 7:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 87
צפיות: 5724

Re: מאמר הגרד"ל

אם זוהי המחשה אצלך, אז הצדק עם בריסק. אין כאן שום 'סיקול אבנים', אלא סברות כרס, במחילה. הש"ש כותב ברור 'ימי הילדות והשחרות' 'טרם היותי לאיש', מה מכריח לעקם ולומר שלאו דווקא? סברת כרס = סברא של מישהו שאני לא אוהב מי שטוען כך על המונח 'סברות כרס' כנראה אינו רגיל בשותא של רבותינו הראשונים והאחרונ...
על ידי נוטר הכרמים
ג' יוני 02, 2020 8:36 am
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 87
צפיות: 5724

Re: מאמר הגרד"ל

אם זוהי המחשה אצלך, אז הצדק עם בריסק. אין כאן שום 'סיקול אבנים', אלא סברות כרס, במחילה. הש"ש כותב ברור 'ימי הילדות והשחרות' 'טרם היותי לאיש', מה מכריח לעקם ולומר שלאו דווקא? סברת כרס = סברא של מישהו שאני לא אוהב מי שטוען כך על המונח 'סברות כרס' כנראה אינו רגיל בשותא של רבותינו הראשונים והאחרונ...
על ידי נוטר הכרמים
ב' יוני 01, 2020 11:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדברי השו"ע על שיירי מטלניות שבלו
תגובות: 6
צפיות: 368

Re: בדברי השו"ע על שיירי מטלניות שבלו

ידי"נ ר' דורשי, אני מגיב באיחור גדול, ועמו המחילה רבה. ייש"כ על התוספות. ההערה שלך שאין ראיה מעובדא דקרטין על כך שלא חזי גם לעניים, כבר נמצאת במחנה אפרים שהקשה כן בהגהותיו על הר"ן, והניח בתימה. ובבי מדרשא דידן נתקשו הרבה בזה, והציעו שהראיה מ' בית ' רבי, ובודאי היו גם עניים בני ביתו.
על ידי נוטר הכרמים
ב' יוני 01, 2020 10:47 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: בקשה על א"י באמצע ברכת אהבה רבה
תגובות: 17
צפיות: 774

Re: בקשה על א"י באמצע ברכת אהבה רבה

הרב גביר, נסיתי להתחבר אל "המקרא כמורה דרך להבנת התפילה",
ומצאתי עצמי חסום. אמרתי אחכמה וגו'.

יש לך אפשרות להעלות לנו עוד מהסוג הזה?
על ידי נוטר הכרמים
ב' יוני 01, 2020 10:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 87
צפיות: 5724

Re: מאמר הגרד"ל

הש"ש כותב ברור 'ימי הילדות והשחרות' 'טרם היותי לאיש', מה מכריח לעקם ולומר שלאו דווקא? מה שמכריח הוא, שלא הגיוני שילד בן 12 יחבר ספר כזה. ואם חיבר כך בגיל כזה, הוא היה צריך לחבר עוד כמה מאות ספרים עמוקים פי כמה בשאר שנותיו. ואם זה בגיל 16 או 18? כפי שכבר הובא כאן מר' חיים עוזר, ומה ששמענו על עו...
על ידי נוטר הכרמים
ב' יוני 01, 2020 10:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' שבועות תש"פ (גיליון 12)
תגובות: 27
צפיות: 1471

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' שבועות תש"פ (גיליון 12)

כפי שהיה צפוי, מגליון לגליון הנועזות והסגנון עולים שלב (אני מציין עובדה, לא מתכוין לדרוש לשבח או לגנאי). חריג באופיו ובמבנהו הינו מאמרו המדהים של הרב בריסקמן על יציאת שש ויציאת יובל. למדנות צרופה העולה מתוך המקראות. מורגלים אנו לדברי תורתו המשובחים שהתפרסמו בבמות שונות (ביניהם בספר חבצלת השרון), ואת...
על ידי נוטר הכרמים
ב' יוני 01, 2020 10:13 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: משיח בכל דור, ואם לא זכו, בבחינת 'נפל'
תגובות: 2
צפיות: 190

משיח בכל דור, ואם לא זכו, בבחינת 'נפל'

בקובץ קול התורה (לונדון; מד, תשנ"ח, עמ' לב) מביא הרב יהושע קרלינסקי שליט"א: באותה הזדמנות אמר הרב (הגר"י אברמסקי) זצ"ל בשם הגר"ח מוואלאז'ין בביאור ה'יהי רצון' שלאחר סדר העבודה ביום הכיפורים 'שנת שלום ושלוה שנה שתוליכנו קוממיות לארצנו שנה שלא תפיל אשה פרי בטנה שנת תעלינו שמחי...
על ידי נוטר הכרמים
ב' יוני 01, 2020 10:09 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: בקשה על א"י באמצע ברכת אהבה רבה
תגובות: 17
צפיות: 774

Re: בקשה על א"י באמצע ברכת אהבה רבה

מתוך - המקרא כמורה דרך להבנת התפילה https://orot.ac.il/%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94 קוממיות לארצנו – ברכות קריאת שמע שחרית הקטע המסיים את הברכה השנייה שלפני קריאת שמע של שחרית כול...
על ידי נוטר הכרמים
ב' יוני 01, 2020 10:03 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חטא אדם הראשון מנע קבלת התורה בגן עדן
תגובות: 5
צפיות: 227

Re: חטא אדם הראשון מנע קבלת התורה בגן עדן

תשו"ח למשיבים.

כעת אצפה לציונים בספרים.
על ידי נוטר הכרמים
ב' יוני 01, 2020 10:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 87
צפיות: 5724

Re: מאמר הגרד"ל

יפה! יש לנו כאן המחשה לחילוק שבין שיטת הסברא של חזון איש ותלמידיו ("סיקול אבנים"), לבין ה"דינים" של בריסק ("לומדים פשט"). אם זוהי המחשה אצלך, אז הצדק עם בריסק. אין כאן שום 'סיקול אבנים', אלא סברות כרס, במחילה. הש"ש כותב ברור 'ימי הילדות והשחרות' 'טרם היותי לאיש', ...
על ידי נוטר הכרמים
ב' יוני 01, 2020 3:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 87
צפיות: 5724

Re: מאמר הגרד"ל

ר' יהושפט, יישר כח. דבר נוסף מעניין הראוי לציון היא הקביעה של רבי דב שהמסורה שחיבור ה'שב שמעתתא' היה בגיל פחות מבר מצוה על סמך הביטוי 'טרם היותי לאיש' הוא טעות! ניתן לשמוע כי הדבר אינו מוכרח, ואולי זו מליצה בעלמא, אך האם הקביעה כי הדבר טעות מתבסס על מידע כל שהוא או השערה בעלמא. בעיני העיוורות אין הד...
על ידי נוטר הכרמים
ב' יוני 01, 2020 3:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'פנימי וחיצון' - התחייבות כתובה
תגובות: 2
צפיות: 164

Re: 'פנימי וחיצון' - התחייבות כתובה

תשו"ח לרב בר נש על ההפניות כאן ובאישי.

עיינתי בכל המקורות הנ"ל, ומעניין שאף כי הוסיפו מקורות נוספים לתפילת יעקב על 'פנימי וחיצון',
לא העירו כלל על השימוש המאוחר בביטוי זה בהתחייבות כתובה, שזוהי התגלית שנתחדשה לי,
ולא מציינים לתשובות חכמי אשכנז הנ"ל.
על ידי נוטר הכרמים
ב' יוני 01, 2020 3:02 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חטא אדם הראשון מנע קבלת התורה בגן עדן
תגובות: 5
צפיות: 227

חטא אדם הראשון מנע קבלת התורה בגן עדן

כתב רבינו החפץ חיים בספר שם עולם ח"א פ"י בהערה: ותדע דהלא ידוע מה דאיתא בספרים וכן בפיוט שאלמלא חטא אדם היה רצונו של הקדוש ברוך הוא ליתן התורה ע"י תיכף בג"ע.

באי אלו ספרים איתא הכי, ובאיזה פיוט?
על ידי נוטר הכרמים
ב' יוני 01, 2020 3:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חמישה פעמים נאמר בני ישראל
תגובות: 4
צפיות: 209

Re: חמישה פעמים נאמר בני ישראל

[ג] והנה הטעם להזכרת חיבה זו דווקא בהקשר ל'ואתנה את הלויים' מבואר היטב בפשיטות, שהרי כאן בעצם ניתנה בכורה ועדיפות לשבט לוי, ונדחו בני ישראל מן עבודת אהל מועד, והיה מקום לחשוב כי בכך נעשו דחויים ח"ו לפני המקום, ועל כך מודגשת חבה יתירה כלפיהם, שאף כי חטאו בעגל ולכן נפסלו מעבודה, עדיין חביבין לפני...
על ידי נוטר הכרמים
ב' יוני 01, 2020 2:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חמישה פעמים נאמר בני ישראל
תגובות: 4
צפיות: 209

Re: חמישה פעמים נאמר בני ישראל

[ב] בספר המנהיג (הלכות ברכות סי' מ): ונהגו לומר צור ישראל קומה לעזרת ישראל ופדה כנאומך יהודה וישראל גואלנו ד' צבאות שמו קדוש ישראל, בא"י גאל ישראל, ושמעתי כנגד חמשה ישראל הכתובים בפסוק אחד בפרשת בהעלותך, ונזכרים חמש פעמים נגד חמשה חומשי תורה, בשביל חיבתן של ישראל לפני הקב"ה. ובספר המנהגים ...
על ידי נוטר הכרמים
ב' יוני 01, 2020 2:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חמישה פעמים נאמר בני ישראל
תגובות: 4
צפיות: 209

חמישה פעמים נאמר בני ישראל

ח, יט וָאֶתְּנָ֨ה אֶת־הַלְוִיִּ֜ם נְתֻנִ֣ים לְאַהֲרֹ֣ן וּלְבָנָ֗יו מִתּוֹךְ֘ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵל֒ לַעֲבֹ֞ד אֶת־עֲבֹדַ֤ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ בְּאֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד וּלְכַפֵּ֖ר עַל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְלֹ֨א יִהְיֶ֜ה בִּבְנֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ נֶ֔גֶף בְּגֶ֥שֶׁת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל אֶל־הַקֹּֽדֶשׁ. פירש"י, וא...
על ידי נוטר הכרמים
א' מאי 31, 2020 10:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'פנימי וחיצון' - התחייבות כתובה
תגובות: 2
צפיות: 164

'פנימי וחיצון' - התחייבות כתובה

בספר כד הקמח (ערך חמדה): ויסתפק בדבר הבינוני ולא יחמוד ליתרונות הממון ודי שיהיה לו לחם לאכול ובגד ללבוש שיעבור זמנו בכבוד ולא בבזוי בהיתר ולא באיסור. ואמרו בירושלמי בברכות כל ימיו של אותו צדיק יעקב אביהם לא היה מצטער אלא על פנימי וחיצון שנא' ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. ודברים אלו בשם הירושלמי הובא...
על ידי נוטר הכרמים
א' מאי 31, 2020 10:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 87
צפיות: 5724

Re: מאמר הגרד"ל

אכן, אני מודה על האמת שלא דייקתי. יש גם התייחסות להישגים של מיצוי וליבון הסוגיא, אבל הנושא של שקיעות ו'מונחות' בלימוד וחיי תורה גם שב על עצמו. בכל אופן, לטעמי, וכפי מה שקיבלתי מרבותיי, 'חיי תורה' על כל משמעותם זה היתרון הברור של האברך בכולל על לומד דף היומי. יש יוצאים מן הכלל, בפרט בארה"ב. הנוש...
על ידי נוטר הכרמים
א' מאי 31, 2020 8:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 87
צפיות: 5724

Re: מאמר הגרד"ל

לא ידעתי שהיו אנשים שפויים שהאמינו ב'שמועה' ההיא. ולמה היה לו להביא את הרב שך בשעה שהרב שך לא היה בגיל תלמידי החזו"א? כנראה קראת מהר מידי, הוא מזכיר פעמיים את רבותיו בפוניבז' באותם שנים, ר' שמואל ור' דוד. למיטב ידיעתי, כשר' דב למד בפוניבז' כבר הרב שך היה שם. ---- ר' יהושע אייכנשטיין הוא שם מכו...
על ידי נוטר הכרמים
א' מאי 31, 2020 7:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 87
צפיות: 5724

Re: מאמר הגרד"ל

וואו! העיתונות בארה"ב היא רחוקה אלף מייל ממאמרים כאלה! יש שמה את הבלוף והשקר בהתחלה, משום שזהו עיתון, ומה אנחנו מקוים מעיתון? אבל התוכן היא עניינית מאד, ופותחת פתח לתוך לבו של הגרד"ל שליט"א. רואים מדבריו מאזן בריא, שהוא באמת לא מזלזל במסיימי ש"ס. בעת סיומי הש"ס הענקיים בעול...
על ידי נוטר הכרמים
א' מאי 31, 2020 7:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 87
צפיות: 5724

Re: מאמר הגרד"ל

יש הרבה מה ללמוד מהראיון המקיף מהמאלף, ממה שנאמר (ובאמת נאמר הרבה באיכות ובכמות) וממה שלא נאמר (אין מילה על הרב שך...), אך גולת הכותרת, מבחינה היסטורית, היא שהוא מבטל כעפרא דארעא את השמועה בשם החזו"א כביכול הכוללים היו 'הוראת שעה'. מוסיף ומחדד ומבהיר בחריפות ובהבנה. הפלא ופלא. לתשומת לב רבים רב...
על ידי נוטר הכרמים
ש' מאי 30, 2020 10:08 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ביאורים וציוני מקורות לפיוט 'אקדמות'
תגובות: 15
צפיות: 620

Re: ביאורים וציוני מקורות לפיוט 'אקדמות'

רְבוּתְהוֹן דְיִשְׂרָאֵל, קְרָאֵי בִשְׁמַעְתָּא: שְׁבַח ריבון עַלְמָא, אֲמִירָא דַכְוָתָא. אף שהלשון 'קראי בשמעתא' משמע דקאי על לימוד שמעתא, פירשו המפרשים לפי הענין על קריאת שמע, שזה חשיבות וגדולת ישראל שמיחדים שם ד' ערב ובקר בכל יום תמיד ואומרים שמע ישראל, וזה המשך למה שרשום על התפילין של הקב"...

עבור לחיפוש מתקדם