מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 5676 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי נוטר הכרמים
א' דצמבר 01, 2019 9:15 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילת עננו בתעניות - 'תפילה בעת צרה'
תגובות: 1
צפיות: 141

תפילת עננו בתעניות - 'תפילה בעת צרה'

במאמרי ' לתקנת ברכת המינים' שנדפס בקובץ ישורון כה הבאתי בשם הגאון ר' אברהם ישעיה ברגמן שליט"א לבאר שברכת המינים נתקנה בגדר תפילה בעת צרה, שלפי שיטת הרמב"ן זוהי התפילה המחויבת מן התורה. ואולי יש להעמיס כן בדברי הרמב"ם הל' תפילה (פ"ב ה"א), וז"ל: בימי רבן גמליאל רבו האפיקו...
על ידי נוטר הכרמים
א' דצמבר 01, 2019 9:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תמיהות בספר 'מקראי קודש' (יום טוב)
תגובות: 1
צפיות: 129

Re: תמיהות בספר 'מקראי קודש' (יום טוב)

בספר הנ"ל (עמ' כה) דן בדין מלאכה שאינה צריכה לגופה ביו"ט, ומביא תחילה הצעת דברים בשם הגאון רבי אפרים בורודיאנסקי בשיטת המאירי (ביצה ו, א) לחלק בין מלאכות שגם בחול המועד אסורין, דבחול המועד לא שייך לומר דבעינן מלאכת מחשבת, וכלפי מלאכות אלו לא שייכא הטענה שלא יהיה יו"ט חמור משבת (לאלו ה...
על ידי נוטר הכרמים
א' דצמבר 01, 2019 9:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תמיהות בספר 'מקראי קודש' (יום טוב)
תגובות: 1
צפיות: 129

תמיהות בספר 'מקראי קודש' (יום טוב)

בספר מקראי קודש להגרצ"פ פראנק זצ"ל (יום טוב עמ' פ): הרב מטעפליק הגיד לי הערה בדברי היש"ש פ"ק דביצה (סימן כד) דהביא דברי הרמב"ן (הל' בכורות פ"ג אות מא) דשרי למרוט הנוצות קודם שחיטה משום דסופו להיות ניתר אחר שחיטה שהוא לצורך אוכל נפש, ע"ש. ויש לעיין דהא בתוס' בפרק אי...
על ידי נוטר הכרמים
א' דצמבר 01, 2019 12:09 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וְהִנֵּ֥ה תוֹמִ֖ם בְּבִטְנָֽהּ
תגובות: 5
צפיות: 149

Re: וְהִנֵּ֥ה תוֹמִ֖ם בְּבִטְנָֽהּ

ועוד נראה לפי הדברים הנ"ל ליישב תמיהה נכבדה, הנה רשב"ם כאן כתב: והנה תומים - בכל דבר חידוש רגיל לומר כן. וכן ויהי בבקר והנה [היא] לאה, כי עד עתה היה סבור שהיא רחל. וכן ויקץ פרעה והנה חלום. כי לא היה סבור שהיה חלום עד שניעור משנתו. ולכאורה צ"ב, איזה דבר חידוש היה כאן, הרי עצם הדבר שיהי...
על ידי נוטר הכרמים
א' דצמבר 01, 2019 12:08 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וְהִנֵּ֥ה תוֹמִ֖ם בְּבִטְנָֽהּ
תגובות: 5
צפיות: 149

Re: וְהִנֵּ֥ה תוֹמִ֖ם בְּבִטְנָֽהּ

אכן בעיקר מילתא שנראה בדבריו שנקט כאילו יש כאן פלוגתא בין רש"י לחזקוני, איכא למישדי בה נרגא, שלמדקדק בדברים נראה דמילי מילי נינהו, שרש"י נקט שהחיסרון בא להורות שאחד צדיק ואחד רשע, בניגוד לתאומים של תמר מלא לפי ששניהם צדיקים, ואילו החזקוני כתב וז"ל, תומים חסר יו"ד שהרי כל התאומים ...
על ידי נוטר הכרמים
א' דצמבר 01, 2019 12:08 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וְהִנֵּ֥ה תוֹמִ֖ם בְּבִטְנָֽהּ
תגובות: 5
צפיות: 149

Re: וְהִנֵּ֥ה תוֹמִ֖ם בְּבִטְנָֽהּ

ואבי מורי שליט"א הקשה על דברי האליהו זוטא, מדברי הגרע"א בתשובותיו (קמא סי' עה) אודות וי"ו דשלום קטיעא מביא בתוך דבריו דברי הרב ב"י (בתשו' סי' קא) שכתב דכל מלא וחסר שתלוי בו דין, כמו קרנת קרנות, בסוכות בסוכת, אם שינה פסול דיעבד, אבל מה דלא נפ"מ לדינא כשר, יעו"ש, וכאן הרי...
על ידי נוטר הכרמים
א' דצמבר 01, 2019 12:07 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וְהִנֵּ֥ה תוֹמִ֖ם בְּבִטְנָֽהּ
תגובות: 5
צפיות: 149

Re: וְהִנֵּ֥ה תוֹמִ֖ם בְּבִטְנָֽהּ

אגב, במשנה ברורה (סי' קמג ס"ק כו) כתב: וכן בפסוק והנה תומים בבטנה אם כתב תומים מלא באלף תאומים אף על גב שהענין אחד צריך להוציא אחרת שהרי נרגש במבטא. וב שער הציון (ס"ק מב) הוסיף: והנה ראיתי בחיי אדם דבר פלא, דמשמע מינה שיש לכתב תומים ביו"ד ובאמת לא כן הוא . וצ"ב היכן נמצא כן ב חיי...
על ידי נוטר הכרמים
א' דצמבר 01, 2019 12:05 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וְהִנֵּ֥ה תוֹמִ֖ם בְּבִטְנָֽהּ
תגובות: 5
צפיות: 149

וְהִנֵּ֥ה תוֹמִ֖ם בְּבִטְנָֽהּ

כה, כד וַיִּמְלְא֥וּ יָמֶ֖יהָ לָלֶ֑דֶת וְהִנֵּ֥ה תוֹמִ֖ם בְּבִטְנָֽהּ. פירש"י, והנה תומם - חסר, ובתמר תאומים מלא לפי ששניהם צדיקים, אבל כאן אחד צדיק ואחד רשע. ב אליה זוטא (מנהגים, בסופו תשובה ו) נשאל על ספר תורה שנמצא בקריאה בפר' תולדות והנה תומים מלא ביו"ד, אי יש להוציא אחרת, והשיב וז&quo...
על ידי נוטר הכרמים
ו' נובמבר 29, 2019 2:04 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: כמו שנתברכו אבותינו... בכל מכל כל
תגובות: 0
צפיות: 116

כמו שנתברכו אבותינו... בכל מכל כל

כמו שנתברכו אבותינו אברהם יצחק ויעקב בכל מכל כל. נראה לבאר מקומה של בקשה מיוחדת זו כאן, דהנה בקשה זו באה במקום ברכת האורח, שהאורח מברך את בעל הבית, וכן מפורש להדיא בלשון התקו"ז (תקון מז): ואורח מברך לבעל הבית בכל מכל כל. והנה איתא בבבא בתרא (יז, א): תנו רבנן ששה לא שלט בהן מלאך המות, ואלו הן א...
על ידי נוטר הכרמים
ה' נובמבר 28, 2019 11:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמידי החזו"א
תגובות: 19
צפיות: 660

Re: תלמידי החזו"א

כבר נכתב במקו"א כאן שהגדרת תלמידים בכלל, ובהקשר לדמות רבת אנפין מסוגו של החזו"א וכדומה בפרט, היא לא חד משמעית בכלל. הרי ברור לכולם כי בר אוריין מסוגו של ר' שלמה כהן, אף שלמד עמו בחברותא שנים ארוכות, אינו תלמיד מובהק יותר מאשר הגאון ר' חיים גריינימן, למשל, ולא משנה מי עשה יותר שעות במחיצתו....
על ידי נוטר הכרמים
ה' נובמבר 28, 2019 10:57 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1670
צפיות: 290849

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

מדי למדי בספר הנפלא עד מאוד 'שיחות ליל שבת דרכי שמואל ', נתחדשו לי מקורות והוספות לרעיונות העמוקים והבנינים המפוארים שמסתתרים בין הדברים העשירים, וערכתי נושא אחד, "עננו פחד יצחק " תוכנו הוא מידת הגבורה של יצחק אבינו והשפעתה לדורות, רוב הדברים הם משל מו"ר זצ"ל, והשלמתי היריעה במקו...
על ידי נוטר הכרמים
ה' נובמבר 28, 2019 7:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאור על נפש החיים
תגובות: 7
צפיות: 203

Re: ביאור על נפש החיים

יש גם של ר' ישראל אלי' ויינטרוב זצ"ל,
ביאור עמוק.
על ידי נוטר הכרמים
ה' נובמבר 28, 2019 9:03 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד
תגובות: 151
צפיות: 13304

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד

רש"י מביא את הביטוי "אבי אבות הטומאה" כמה פעמים בפירושיו: במדבר יט כב, חגי ב יג, שבת סו ע"א ד"ה ואין, עירובין קד ע"ב ד"ה לא, פסחים יד ע"ב ד"ה בחלל, נזיר נג ע"ב תוד"ה חרב, ב"ק ב ע"ב ד"ה וטמא, ב"ב כ ע"א תוד"ה בחבית, ...
על ידי נוטר הכרמים
ד' נובמבר 27, 2019 10:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: זִכְר֕וּ תּוֹרַ֖ת מֹשֶׁ֣ה עַבְדִּ֑י
תגובות: 4
צפיות: 153

Re: זִכְר֕וּ תּוֹרַ֖ת מֹשֶׁ֣ה עַבְדִּ֑י

עושה חדשות כתב:
נוטר הכרמים כתב:והן הן הדברים.
לאו דוקא.

הרעיון זהה ממש, לא כן?
שהסמיכות לאליהו היא מחמת שמכאן ועד אליהו זכרו תורת משה,
אולי ה'זכרו' שונה קצת.
על ידי נוטר הכרמים
ד' נובמבר 27, 2019 10:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3251
צפיות: 657821

Re: בשורת ספרים חדשים

שברי לוחות כתב:
ספר יד הסימנים (2).pdf

הספר הנפלא יד הסימנים

מעניין מאוד. יישר כח.

התפלאתי שלא כתב מאומה על סימן 'בצלאל' בפר' נח,
והרי זה פשוט לפי מה שכבר עמדו רבים על הקשר בין תיבת נח למשכן.
על ידי נוטר הכרמים
ד' נובמבר 27, 2019 10:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגר"א: לימוד התורה מקיים את העולם ולאו דווקא 'מצות' ת"ת
תגובות: 14
צפיות: 1638

Re: הגר"א: לימוד התורה מקיים את העולם ולאו דווקא 'מצות' ת"ת

עתה ראיתי בשיחות 'דרכי שמואל' פרשת תולדות שבאמצע דבריו שם, האיר לנו כמקור לדברי הנפש החיים האלה כפשוטם את דברי ה זוה"ק בתחילת הפרשה (קלד ב), וז"ל, אמר קודשא בריך הוא לעלמא בשעתא דעבד ליה וברא לאדם א"ל עלמא עלמא, אנת ונימוסך לא קיימין אלא על אורייתא, ובגין כך בראתי ליה לאדם בך, בגין די...
על ידי נוטר הכרמים
ד' נובמבר 27, 2019 10:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: זִכְר֕וּ תּוֹרַ֖ת מֹשֶׁ֣ה עַבְדִּ֑י
תגובות: 4
צפיות: 153

Re: זִכְר֕וּ תּוֹרַ֖ת מֹשֶׁ֣ה עַבְדִּ֑י

בספר שיחות דרכי שמואל (פרשת תולדות שיחה א עמ' סח): "והיו זולגות עיניו של רבינו חיים הלוי זלה"ה דמעות, באומרו זכרו תורת משה עבדי, זהו דבר ד' האחרון לכלל ישראל לדורות עולם, אין עוד נבואה, אך בתורה מצוי הכל, תחזיקו בתורה ועסקו בה תדיר, זהו דבר ד' לדורות".

האם מוכר משהו זהה או דומה?
על ידי נוטר הכרמים
ד' נובמבר 27, 2019 10:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: זִכְר֕וּ תּוֹרַ֖ת מֹשֶׁ֣ה עַבְדִּ֑י
תגובות: 4
צפיות: 153

זִכְר֕וּ תּוֹרַ֖ת מֹשֶׁ֣ה עַבְדִּ֑י

בסוף מלאכי (ג, כב-כד) זִכְר֕וּ תּוֹרַ֖ת מֹשֶׁ֣ה עַבְדִּ֑י אֲשֶׁר֩ צִוִּ֨יתִי אוֹת֤וֹ בְחֹרֵב֙ עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵ֔ל חֻקִּ֖ים וּמִשְׁפָּטִֽים: (כג) הִנֵּ֤ה אָֽנֹכִי֙ שֹׁלֵ֣חַ לָכֶ֔ם אֵ֖ת אֵלִיָּ֣ה הַנָּבִ֑יא לִפְנֵ֗י בּ֚וֹא י֣וֹם ד' הַגָּד֖וֹל וְהַנּוֹרָֽא: וְהֵשִׁ֤יב לֵב־אָבוֹת֙ עַל־בָּנִ֔ים וְלֵ֥ב ב...
על ידי נוטר הכרמים
ד' נובמבר 27, 2019 9:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3251
צפיות: 657821

Re: בשורת ספרים חדשים

ראה אור גם כרך נוסף (בכריכה רכה) מהסידרה המרתקת
'ברכת אלישע'
חלק חמישי

מאת הגרי"י וייס שליט"א רב נווה אחיעזר.
על ידי נוטר הכרמים
ד' נובמבר 27, 2019 7:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3251
צפיות: 657821

Re: בשורת ספרים חדשים

ספר 'לאוהבי תורתך' על חומש בראשית

אוצר ביאורים וחידושים על התורה

לקט נפלא, רובו בלתי ידוע בכלל,
מוגשים בבהירות נפלאה ובטעם משובח.

שהתפרסם במשך השנים האחרונות בגליונות 'לקראת שבת' מדי שבוע,
במדור 'ויבינו במקרא'

מאת הרה"ג ר' לוי יצחק בטיסט שליט"א.
על ידי נוטר הכרמים
ג' נובמבר 26, 2019 7:52 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 307
צפיות: 51037

Re: ◆ אלון בכות ◆

לפלא שלא בא כאן זכרו של אב"ד תהילות ישראל זצ"ל ששחל"ח אמש. אני רוצה לחלוק עמכם התרחשות שהייתי עד לה, לפני 21 שנה, בתחילת אדר תשנ"ט. ביום פטירתו והלוייתו של מרן רבי דוד פוברסקי זצ"ל, התקיימה בירושלים לעת ערב חתונתו של אחד מן האריות בועד שלי בפוניבז'. זה היה מהחתונות הראשונות...
על ידי נוטר הכרמים
ש' נובמבר 23, 2019 11:48 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגאון רבי אריה אברהמס זצוק"ל
תגובות: 42
צפיות: 2551

Re: ◆ אלון בכות ◆

ידוע כת"ח עצום. ד"א יש איזה סיפור על זקנו שהלבין ביום אחד שמעתי מסלבודקאי מבוגר שנכנס לים להציל מישהו וכמעט טבע ובנס יצא חי ומאז הלבין ביום חמישי ל' כסלו תשי"ג הלכו הגרא"ל זצ"ל עם ידידו תלמיד הישיבה ר' משה ברגילבסקי זצ"ל לחוף הים בת"א לצורך בריאות, הם שהו במים הרד...
על ידי נוטר הכרמים
ש' נובמבר 23, 2019 7:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בחור שקם מאוחר לתפילה - האם מותר להגיד בשידוכים
תגובות: 17
צפיות: 539

Re: בחור שקם מאוחר לתפילה - האם מותר להגיד בשידוכים

כבד עלי מאוד לקרוא את הסלנג המשונה הזה, כמו מבבבטיחח וכדומה,
אפשר לתמצת בקצרה את הטיעונים?

(לא מובן לי מאז ומקדם, למה צריך לשחות עמוק ברדודים,
אם יש לך דברי טעם תורניים או מחשבתיים או מכל סוג שהוא,
למה מוכרחים להוריד את זה לשפה רחובית?).
על ידי נוטר הכרמים
ו' נובמבר 22, 2019 3:05 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגאון רבי אריה אברהמס זצוק"ל
תגובות: 42
צפיות: 2551

Re: מרן הגאון רבי אריה אברהמס זצוק"ל

אהרון 37 כתב:נוטר, אולי תוכל להעלות את הכתבה מהפלס לכאן?

אינני מצליח להעלות את כל העיתון, וגם אינני חפץ בכך, מפני רגישותם של חברים כאן,
ולגזור קטעים אין לי את הידע והסבלנות.
על ידי נוטר הכרמים
ו' נובמבר 22, 2019 2:34 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגאון רבי אריה אברהמס זצוק"ל
תגובות: 42
צפיות: 2551

Re: מרן הגאון רבי אריה אברהמס זצוק"ל

ניתן לחתום על כל מילה ביחס לכבוד הראוי ל'אדם השלם', ובכך שעורכי העיתונים לא יקבעו את מדרג התוארים האמיתי, אבל דווקא ביחס לתואר 'מרן' אני חושב שאתה טועה, מרן זה תואר לא אויבקטיבי, תואר שלא מסמל גדלות מסוימת כמו גאון וצדיק, אלא בדומה לתואר 'אדמו"ר' מגדיר את היותו מנהיג, ותואר זה בודאי לא קשור לגא...
על ידי נוטר הכרמים
ו' נובמבר 22, 2019 1:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת ויצא ברכותיו של לבן
תגובות: 8
צפיות: 699

Re: פרשת ויצא ברכותיו של לבן

כד, ס וַיְבָרֲכ֤וּ אֶת־רִבְקָה֙ וַיֹּ֣אמְרוּ לָ֔הּ אֲחֹתֵ֕נוּ אַ֥תְּ הֲיִ֖י לְאַלְפֵ֣י רְבָבָ֑ה וְיִירַ֣שׁ זַרְעֵ֔ךְ אֵ֖ת שַׁ֥עַר שֹׂנְאָֽיו . איתא במדרש (בראשית רבה ס, יג): רבי ברכיה ור' לוי בשם ר' חמא בר חנינה מפני מה לא נפקדה רבקה עד שנתפלל עליה יצחק, שלא יהיו עובדי כוכבים אומרים תפלתנו עשתה פירו...
על ידי נוטר הכרמים
ו' נובמבר 22, 2019 1:52 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 307
צפיות: 51037

Re: ◆ אלון בכות ◆

אמש בשמחת תנאים שמעתי דרשה מפי הגאון רבי אברהם לנדא שליט"א ר"מ ישיבת תפרח, ובתו"ד סיפר מעשה נפלא בידיד נעוריו שנלב"ע זה לא מכבר, הגאון רבי יצחק נאור זצ"ל. ר' יצחק היה מבית מודרני מאוד, אביו לא היה חרדי כלל ורצה שילמד באוניברסיטה, ומהמדרשיה בפרדס חנה נתעלה ללמוד בישיבת חברון....
על ידי נוטר הכרמים
ה' נובמבר 21, 2019 2:35 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגאון רבי אריה אברהמס זצוק"ל
תגובות: 42
צפיות: 2551

Re: ◆ אלון בכות ◆

את הגאון ר' אריה לייב איברהמס זצ"ל הכרתי למראה עינים, כגיס וכשכן בבנין של מו"ר הגרי"י קלמנוביץ שליט"א. נתקלנו רבות בדמותו האצילית, לעיתים הצטרף אלינו למנין תפילת מנחה של ער"ש. המשפט הכי ממצה דומה שנכתב במודעה בעלת הנוסח המדוד מבית היוצר של בית המדרש ברחוב חידושי הרי"ם, ...
על ידי נוטר הכרמים
ד' נובמבר 20, 2019 9:17 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: קטעי גמרא שהולחנו
תגובות: 44
צפיות: 1496

Re: קטעי גמרא שהולחנו

חרט, יישר כח.

באמת, אין שני לו.

שילוב של גאונות מוזיקלית, הבנה עמוקה של הטקסטים, וגם דמיון מפליא ליוסל'ה.
על ידי נוטר הכרמים
ג' נובמבר 19, 2019 10:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "עבד ליה אפטרה"
תגובות: 3
צפיות: 146

Re: "עבד ליה אפטרה"

ראו גם אצל פ' מנדל, ' 'והחי יתן אל לבו': על מנהגי הספד ותנחומים בבבל ובארץ-ישראל בתקופת התלמוד', בתוך: מחקרים בתלמוד ובמדרש, ירושלים תשס"ה, עמ' 385-410, שהלך בדרך אחרת והאריך בה, ולדעתו "אפטרתא" היא דרשות החכמים בשעת תנחומי אבלים, והיא שייכת לעידוד מעשה החסד שבניחום. בהע' 63 הדגיש: &...
על ידי נוטר הכרמים
ג' נובמבר 19, 2019 10:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בְּחַצְרֵיהֶ֖ם וּבְטִֽירֹתָ֑ם
תגובות: 0
צפיות: 107

בְּחַצְרֵיהֶ֖ם וּבְטִֽירֹתָ֑ם

יד, טז אֵ֣לֶּה הֵ֞ם בְּנֵ֤י יִשְׁמָעֵאל֙ וְאֵ֣לֶּה שְׁמֹתָ֔ם בְּחַצְרֵיהֶ֖ם וּבְטִֽירֹתָ֑ם שְׁנֵים־עָשָׂ֥ר נְשִׂיאִ֖ם לְאֻמֹּתָֽם. הפי' של 'בחצריהם ובטירותם' היינו כמבואר בתרגום וברש"י שחצירות היינו כרכים שאין להם חומה וטירות היינו כרכים מבוצרים עם חומה, ויש מן הקדמונים שפירשו לא על הערים, אלא ...
על ידי נוטר הכרמים
ג' נובמבר 19, 2019 10:05 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלון - ומתוקים מדבש
תגובות: 7
צפיות: 713

Re: ומתוקים מדבש

משונה ביותר, הכותב מצטט על כל צעד ושעל את הוראות הגר"ח קניבסקי שליט"א, הוא מציין מכמה מקורות את דעתו שאין מחוייבים לערוך בדיקות 'דור ישרים', ואז טורח להדגיש: וכנראה שכיום כבר נתקבל הדבר ברוב תפוצות ישראל בלא שום פקפוק - שמחוייבים לעשות בדיקה זו. חדא, אין ספק שכולם עושים, וזה מומלץ, מי אמר ...
על ידי נוטר הכרמים
ג' נובמבר 19, 2019 9:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "עבד ליה אפטרה"
תגובות: 3
צפיות: 146

"עבד ליה אפטרה"

איתא במדרש (בראשית רבה פרשת חיי שרה ס, ז): ויאמר בא ברוך ה'. א"ר יעקב בשם ר' יוחנן דבית גוברין עבד ליה אפטרה , ומה אם אליעזר ע"י ששרת את הצדיק באמונה יצא מכלל ארור לכלל ברוך ישראל שעושין חסד עם גדוליהם ועם קטניהם בידיהם ורגליהם עאכ"ו. מהו "עבד ליה אפטרה"? איתא בירושלמי סוטה ...
על ידי נוטר הכרמים
ג' נובמבר 19, 2019 9:18 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: קטעי גמרא שהולחנו
תגובות: 44
צפיות: 1496

Re: קטעי גמרא שהולחנו

אשכול שעוסק בשירה,
כ"כ הרבה מלל,
וצלילים אין.

השמיני את קולך.
אנא. העלו משהו.
על ידי נוטר הכרמים
ג' נובמבר 19, 2019 9:16 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 307
צפיות: 51037

Re: ◆ אלון בכות ◆

הסוגיא הזאת העוסקת בהרמוניה שבין חיים ספוגי אמונה וערכים נעלים, לבין רגשות אנושיים פשוטים ולבביים, היא ארוכה ורחבה מני האשכול הזה. ובכל זאת כמה נקודות. ' את ר' זליג נביס זצ"ל ראיתי פעמים בודדות בחיי, עקב קירבת משפחה כל שהיא. מן הרגע הראשון אתה חש שמדובר באדם ערכי ועיקבי בצורה נדירה, מכונס ובלתי...
על ידי נוטר הכרמים
ב' נובמבר 18, 2019 9:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יצחק המתין לרבקה שתהא ראויה לביאה ג' שנים - מקור?
תגובות: 30
צפיות: 2600

Re: יצחק המתין לרבקה שתהא ראויה לביאה ג' שנים - מקור?

הרב ביקורת, ייש"כ על הציון לדברי התוס', והוא בדף סד, א ד"ה ולילף.

בנוסף מצויין אצלי לדברים מפורשים יותר בדברי התוס' ביבמות סא, ב ד"ה וכן הוא אומר.
על ידי נוטר הכרמים
ב' נובמבר 18, 2019 9:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וַאֲשֶׁ֨ר דִּבֶּר־לִ֜י וַאֲשֶׁ֤ר נִֽשְׁבַּֽע־לִי֙
תגובות: 0
צפיות: 92

וַאֲשֶׁ֨ר דִּבֶּר־לִ֜י וַאֲשֶׁ֤ר נִֽשְׁבַּֽע־לִי֙

כד, ה-ז וַיֹּ֤אמֶר אֵלָיו֙ הָעֶ֔בֶד... הֶֽהָשֵׁ֤ב אָשִׁיב֙ אֶת־בִּנְךָ֔ אֶל־הָאָ֖רֶץ אֲשֶׁר־יָצָ֥אתָ מִשָּֽׁם: וַיֹּ֥אמֶר אֵלָ֖יו אַבְרָהָ֑ם הִשָּׁ֣מֶר לְךָ֔ פֶּן־תָּשִׁ֥יב אֶת־בְּנִ֖י שָֽׁמָּה: ד' אֱלֹהֵ֣י הַשָּׁמַ֗יִם אֲשֶׁ֨ר לְקָחַ֜נִי מִבֵּ֣ית אָבִי֘ וּמֵאֶ֣רֶץ מֽוֹלַדְתִּי֒ וַאֲשֶׁ֨ר דִּבֶּר־לִ...
על ידי נוטר הכרמים
ב' נובמבר 18, 2019 9:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הפטרת וירא - ואשה אחת מנשי בני הנביאים וגו'
תגובות: 25
צפיות: 3774

Re: הפטרת וירא - ואשה אחת מנשי בני הנביאים וגו'

לבל יחסר המזג, אעתיק כאן מה שכתבתי בס"ד במקו"א בקשר לחלק האחרון של ההפטרה. איתא בלבוש (סי' תרסט): ומפטירין ואשה אחת [מנשי בני] הנביאים וגו', משום דכתיב בה ויאמר למועד הזה כעת חיה את חובקת בן וגו', שהוא מעין ענין מה שכתוב בפרשה. והנה מנהג הספרדים שמסיימים עם הנס של לידת הבן, אבל האשכנזים נו...
על ידי נוטר הכרמים
ב' נובמבר 18, 2019 8:01 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 307
צפיות: 51037

Re: ◆ אלון בכות ◆

נלב"ע הגאון רבי נפתלי זאב פרידמן זצ"ל,
מלפנים - ר"מ (בקיאות) בישיבת פוניבז' לצעירים,

חתנו של הגה"צ ר' גדליה שניידר זצ"ל.
על ידי נוטר הכרמים
א' נובמבר 17, 2019 8:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מאמרי "אריה הכהן"
תגובות: 15
צפיות: 836

Re: מאמרי "אריה הכהן"

יישר כח על המאמרים הנפלאים. זו שאלה מאוד מענינת, מה האבות קיימו ומה לא, כי הרי ודאי שלמצוות יש טעמים נסתרים ו'ענינים' אין סוף, מעבר ל'זכר' ליציאת מצרים. בסברא, יש מקום לומר שמצות אכלו כ'סימן' לבנים, פדיון הבן זה 'מציאות' של פדיון וחלות של פדיה, וזה לא שייך אם אין עדיין את כל הסיבה של הפדיה. אף כי כב...

עבור לחיפוש מתקדם