מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 560 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש טלז
ה' פברואר 28, 2019 11:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 741
צפיות: 102132

Re: השוואות...

גמ' בב"מ צט' לדעת שמואל איכא חילוק בין תשלומי גזל לתשלומי מעילה וע"כ אע"ג דהגוזל חביצא דתמרי משלם מט' לנגזל בתשלומי מעילה משלם חמישים וע"ז מקשינן דהא חזינן דמדמי הקדש להדיוט גבי זה נהנה וזה לא יחסר וא"כ איך שייך לחלק בתשלומין [וי"ל הדמיון בזה ואכ"מ]
על ידי איש טלז
ה' פברואר 28, 2019 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 741
צפיות: 102132

Re: השוואות...

שו"ת חיי אריה יור"ד סימן יד' מביא מהגרי"ס זצ"ל דאף דאיתא בביצה ממונא לא בטיל היינו דווקא בתחומין דתליא באיש הפרטי של הבעלים אבל גבי ריבית שהאיסור תליא רק בממון של יהודים אולי דמי לממון גבוה דבטיל עין יבמות פא ומעילה דכא ע"ב [היינו היכא שאין האיסור תלוי בבעלות מסוימת הרי"...
על ידי איש טלז
ה' פברואר 28, 2019 8:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: נגח ואח"כ הפקיר - בבא קמא יג:
תגובות: 23
צפיות: 2577

Re: נגח ואח"כ הפקיר - בבא קמא יג:

מקורו טהור מאור זרוע בתשובה סימן רטו' עיקר החיוב על השור והבעלים אינו אלא ערב על חיובי השור עכ"ד ויש לי בזה אריכות מעוד ראשונים לזה ואכ"מ
על ידי איש טלז
ש' פברואר 09, 2019 10:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - על הראשונים ועל האחרונים
תגובות: 92
צפיות: 11961

Re: אשכול - על הראשונים ועל האחרונים

הגרש"ש ה' ו' דנקט מפשטות המקרא דבפרשת מתנות כהונה זכו הכהנים בבכור שתהיה שלהם ולפי"ז קודם שהתקדשו הכהנים היה הבכור קדוש בלא כהנים וכ"ה בנצי"ב בספקי קורח דחזה ושוק קודם שנתקדשו הכהנים היו אסורים לכולם ורק אחר שנתקדשו הכהנים זכו בהם אמנם במהרי"ל דיסקין סוף בא דהיה ניתן לבכורות...
על ידי איש טלז
ו' פברואר 01, 2019 12:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3153
צפיות: 625379

Re: בשורת ספרים חדשים

בס"ד מקרא העדה שמות ח"ב
על ידי איש טלז
ג' ינואר 15, 2019 10:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 741
צפיות: 102132

Re: השוואות...

ראב"ן בב"מ תנן מי שחשוד ונתחייב שבועה דאוריתא שכנגדו נשבע ונוטל, ואם אמר שכנגדו אני מאמינו בשבועה השביעוהו ויפטור מאי, מי אמרינן מידי דהוי אקאו"פ דפסול לעדות וכי קבלי' קבלי' וסמכינן אעדות הכא נמי ל"ש או לא, ונראה לי חשוד על השבועה חלוק ב' פנים, האחד מועל בשבועה והשני משחק בקוביא ...
על ידי איש טלז
ג' ינואר 15, 2019 1:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפרת נדרי הקדשות
תגובות: 21
צפיות: 1563

Re: הפרת נדרי הקדשות

אגב
בנדרי הקדשות בארוס ובעל במיגז גייז איך יתחלקו הממונות ?
על ידי איש טלז
ו' דצמבר 28, 2018 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 741
צפיות: 102132

Re: השוואות...

אור זרוע ח"ב סימן שפו' שדן לגבי ארון הקודש העשוי בבנין אבנים בתוך החומה אם יש בזה קדושה ודן דאין בזה משום תשמישי קדושה ודימה לע"ז שאינה נאסרת במחובר וקבר שאינו נאסר במחובר והוסיף כההיא דר"פ בנהנה מן ההקדש דאף חטא האמור במעילה בתלוש מן הקרקע דמי עכ"ד הרי שדימה מהא דאין מעילה במחוב...
על ידי איש טלז
ג' דצמבר 18, 2018 9:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שבועה חדשה מה"ת ?
תגובות: 5
צפיות: 830

Re: שבועה חדשה מה"ת ?

אגב ראיתי דהגרש"ז הביא קושיה בשם המהרי"ל דיסקין אמאי בעי ק"ו לחיוב העדאת עדים כדינא דמודה במקצת, ואמאי אינו מחויב שבועה משום שיש לו מיגו שהיה יכול להביא ע"א והיה מוטל עליו להשבע להכחיש העד ושוב יגלגל ,ודבריו מחודשים למאוד דמיגו מהני לחייבו שבועה [ומצינו בכמ"ד כה"ג בפוסק...
על ידי איש טלז
ג' דצמבר 18, 2018 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 741
צפיות: 102132

Re: השוואות...

מאירי יומא ס' דעגלה ערופה אין בה מעילה משום דהוי כחטאות המתות ואכמ"ל
על ידי איש טלז
ג' דצמבר 18, 2018 9:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 741
צפיות: 102132

Re: השוואות...

תשובת הרמ"א לג' האם שייך לחייב ערב באופן שאינו יודע כמה הוא משתעבד והוכיח זאת משעבוד נכסים [מוכח שזה דומה לא רק בגדר השעבוד אלא גם בסיבת השעבוד ואכ"מ]
על ידי איש טלז
ה' דצמבר 06, 2018 12:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא
תגובות: 8
צפיות: 694

Re: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא

שו"ר שיעורי הגרי"ש בב"מ נט
על ידי איש טלז
ד' דצמבר 05, 2018 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא
תגובות: 8
צפיות: 694

Re: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא

אמת שיש מן הראשונים שפירשו שמיתתה מדין מורד המלכות אבל בהרבה מן הראשונים נראה שזה עונש על העבירה כדין בת כהן וכו' ועצ"ע
על ידי איש טלז
ד' דצמבר 05, 2018 11:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: י"ב שבטים וד' אמהות - איך?
תגובות: 7
צפיות: 546

Re: י"ב שבטים וד' אמהות - איך?

ע"ע עמק דבר פרשת לך לך על הפסוק הנה נא עצרני מלדת שחילק בין השפחות של השבטים לשפחת שרה ודוק היטב
על ידי איש טלז
ד' דצמבר 05, 2018 11:20 pm
פורום: חנוכה
נושא: מחפש ביאור בדברי הת"י על התורה - בקשר לחנוכה
תגובות: 7
צפיות: 1055

Re: מחפש ביאור בדברי הת"י על התורה - בקשר לחנוכה

אגב מחץ מתנים קמיו איתא במדרש רבה שמשה רבינו העמיד את שבט לוי כנגד יון ודומים הם זה לזה עי"ש אריכות גדולה ויל"ע למה הוזכר לשון המכה במתנים [והגר"מ שפירא האריך בזה באפיקי מים ט' שבא לרמז כנגד המותן שהוא המקום שמשתחוים בו ואכ"מ] אכן בפשוטו בנבואת דניאל פ"ב במשל הוזכר כל גלות ו...
על ידי איש טלז
ד' דצמבר 05, 2018 11:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שור תם מועד חיוב השמירה ?
תגובות: 1
צפיות: 331

שור תם מועד חיוב השמירה ?

מצינו כמה גווני שור תם שחייב נזק שלם [כגון לחד מ"ד בהזיק הקדש או בנגח אדם ועוד]
האם יש ראיות בכה"ג מה חיוב השמירה שלו האם כתם או כמועד
אשמח למ"מ הפניות
על ידי איש טלז
ד' דצמבר 05, 2018 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא
תגובות: 8
צפיות: 694

נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא

נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו מה הפירוש בזה הלא זה פשוט דאדם הלובש כלאים פושטו אפילו בשוק דכל שהוא לאפרושי מאיסורא אין חולקין בזה כבוד ואין בזה גם ענין של בזיון ולא חוששים לזה, א"כ תמר היתה צריכה לגלות כדי להציל את יהודה לאפרושי מאיסור רציחה ומה שייך בזה נח לאדם שיפיל עצמו וצ...
על ידי איש טלז
ש' נובמבר 24, 2018 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 741
צפיות: 102132

Re: השוואות...

הר"ן סוף שבועות הביא מתלמידי הרשב"א דל"ש גלגול שבועה אלא היכא שטען את טענת הגלגול ביחד עם עיקר הטענה שנתחייב עליה שבועה אבל כל שנתחייב לו שבועה ואח"כ בא לגלגל דברים אחרים והוכיח לה ממודה במקצת שענינו כעין גלגול שחזינן דאחר טענה אינו מגלגל שבועה עכ"ד
על ידי איש טלז
ו' נובמבר 23, 2018 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 741
צפיות: 102132

Re: השוואות...

שו"ת מהרי"ט סימן קנא' שדן אי בספק שבועה מצי הנתבע לומר קים לי כהשיטות שפוטרני מן השבועה כמו דמהני לומר קים לי בממון או"ד כמו דל"מ מיגו לאפטורי משבועה ה"נ לא מהני קים לי עכ"ד
על ידי איש טלז
ו' נובמבר 23, 2018 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 741
צפיות: 102132

Re: השוואות...

ט"ז שו"ע רצו' דל"א מיגו לאפטורי משבועה כמו בחזקה דלא אלזינן אחר חזקה ורוב היכא דאיכא לברורי וה"נ איכא לברורי [וכ"ה בתורי"ד בב"ק קז] ואכ"מ
על ידי איש טלז
ה' נובמבר 22, 2018 11:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ יא. חצר קטן וקטנה
תגובות: 4
צפיות: 748

Re: ב"מ יא. חצר קטן וקטנה

שמעתי מחכ"א [הרה"ג ערן חבה שליט"א] בשם העונג יו"ט כיון דאשה היא משורש אדמה [יותר מן האיש] ראויה היא החצר להיות ידה בשונה מאיש
אבל לא ידעתי מקומו
על ידי איש טלז
ג' נובמבר 20, 2018 9:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 741
צפיות: 102132

Re: השוואות...

שו"ת תשב"ץ ח"א סימן פ"ג, וע"א אי לא משקר במילתא דעבידא לאגלוי מתורת שני עדים הוא דמהימן דאנן סהדי בהכי וע"פ ידיעתינו אנו דנין כי אנו היודעים ועדים שזה אמת הוא ובמילתא דאתחזקא לדידן דהכי הויא שפיר מקריא העדאת עדים כדמוכח בפ"ק דב"מ בההיא דרבי חייא קמיתא דאמרינן ...
על ידי איש טלז
ש' נובמבר 17, 2018 6:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 741
צפיות: 102132

Re: השוואות...

בשו"ע שתית כל המסובין מכוס הקידוש מצטרף למלוא לוגמיו ועי"ש במשנ"ב ובאפיקי ים ב ב ובערוך השולחן שם קישר זאת להא דמצינו ששתית כל המסובין מצטרפת דדמי ללחם הפנים דאכילת כל הכהנים מצטרפת ועיין
על ידי איש טלז
ו' נובמבר 02, 2018 11:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איבעיא דלא איפשטא - תיקו
תגובות: 5
צפיות: 1368

Re: איבעיא דלא איפשטא - תיקו

יש"ש בביצה ספ"ק סימן מג'
וע"ע אשקך מיין [כללים ירמיה הכהן] מה שהאריך בכ"ז
על ידי איש טלז
ה' נובמבר 01, 2018 4:17 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 328
צפיות: 40261

Re: בד"ה - הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

כאיש טלז
אני כמעט בטוח שיעורי דעת
על ידי איש טלז
ד' ספטמבר 26, 2018 7:06 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מחיצות כסכך בעינן
תגובות: 3
צפיות: 407

מחיצות כסכך בעינן

לרבי יאשיה סוכה ד"ז ע"ב שמחיצות כסכך בעינן וזה פוסל בחמתה מרובה מצילתה מחמת דפנות האם זה מצטרף עם הסכך להחשיב חמתה מרובה מצילתה או שזה דין בפ"ע הדין סיכוך של הדפנות עם הסכך
האם מדברים ע"ז?
על ידי איש טלז
ב' ספטמבר 17, 2018 9:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3153
צפיות: 625379

Re: בשורת ספרים חדשים

ממש מלא כדרכו בקודש
מקרא העדה תוכן הענינים.pdf
(39.29 KiB) הורד 206 פעמים
על ידי איש טלז
א' ספטמבר 16, 2018 10:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 741
צפיות: 102132

Re: השוואות...

ראב"ד בב"ק ד"ה שדן אם העד"ז חייבים במיטב גם באופן שלמי שזממו לא היה דין מיטב וחילק דלמ"ד ממונא רק באופן שחייבו מיטב משלם מיטב אבל למ"ד קנסא בכל גווני משלם מיטב מכיון שיש ענין לקנסו וע"כ תמיד ישלם ממיטב
על ידי איש טלז
א' ספטמבר 16, 2018 10:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב כאשר זמם מתי חל
תגובות: 5
צפיות: 513

Re: חיוב כאשר זמם מתי חל

אגב ברמב"ן לגבי כופר לפו"ר מבואר דחיוב כאש"ז יכול להיות במיתה ביד"ש וז"ל ואף הוא דינו מסור לשמים והיינו דאף לגבי המיתה בידי שמים איכא חיוב כאשר זמם ולהכי הוי עדות שא"א יכול להזימה ומה שאינם חייבים בכופר משום שלא ניתן להם לכפר ע"ז בכופר [גם בריטב"א מדוקדק דהטעם...
על ידי איש טלז
א' ספטמבר 16, 2018 10:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב כאשר זמם מתי חל
תגובות: 5
צפיות: 513

Re: חיוב כאשר זמם מתי חל

פרט נוסף דאפילו נימא שחל החיוב מאליו בממון מ"מ בוודאי שיש ג"כ אופן שבי"ד הם מחייבים אותו כגון בזומם על ע"ע שדנו הראשונים שבי"ד ימכור אותו כדין מכרוהו בי"ד
על ידי איש טלז
ד' ספטמבר 12, 2018 8:55 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר
תגובות: 7
צפיות: 662

Re: פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר

ראה שו"ת צ"צ הקדמון סימן נ' ובאלף המגן סימן תקצב' א מש"כ בזה
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 12:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה
תגובות: 34
צפיות: 3761

Re: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה

ועיל"ד דכל עד זומם יודה שזמם לשיטות דעד"ז קנסא ושוב לא יוכל להענש והוי עשאאי"ל [רק ע"ז לא קשה דזה גופא דין קנס ועיין]
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 12:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה
תגובות: 34
צפיות: 3761

Re: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה

שיטת רש"י מכות ד"ה דכל רוצח שמודה נפטר ממיתה ותמה הריטב"א דכל רוצח יעשה כן
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 12:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה
תגובות: 34
צפיות: 3761

Re: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה

לא זכיתי לראות את האחר' אף ששלחת לי באישי אבל גם לא נתבאר כאן לחברים הסברא בזה ולמען הסר ספק אנא באר דבריך ויבאו. עד שאביא לך רשימה מסודרת מן האחרו', אציין בינתיים כמה מן הראש'. א. הראש' ריש מכות נקטו שהדין המבו' בב"ק דע"ה שייך גם לגבי גלות, אף שכידוע אין אדם מתחייב גלות ע"פ עצמו. ב....
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 12:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אימורים או חלבים?
תגובות: 1
צפיות: 326

אימורים או חלבים?

לפעמים זה נקרא כך ולפעמים זה נקרא כך מהו הסיבה לשינוי
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 12:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זוממי גוסס פטורים
תגובות: 2
צפיות: 338

זוממי גוסס פטורים

מאירי בסנהדרין פב' וז"ל כבר ביארנו שמי שנתחייב ב' מיתות נידון בחמורה ואפילו נגמר דינו בקלה שמא תאמר ומאחר שנגמר דינו היאך מקבלים עליו עדות והלא הוי עדשאאי"ל שהרי יכולים לומר הואיל וכבר נגמר לא באנו להרוג אלא מי דכבר נהרג יראה מכאן שאין יכולים לומר כן הואיל ואף לאחר גמר דין מחזירין לזכות וא...
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 12:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - על הראשונים ועל האחרונים
תגובות: 92
צפיות: 11961

Re: אשכול - על הראשונים ועל האחרונים

הגרי"ז בסוף ספרו כותב לחכ"א שניסה לבאר מ"ש קרבן דל"ב כלי שרת לקידוש ואילו מנחה בעי כלי שרת לקידוש שאי"צ לזה טען והוא מעיקרי הדינים דזה דינו בקידוש פה וזה דינו בכלי שרת אבל הראב"ד בתמיד פירש בזה דבקרבן אינו מחוסר מעשה ואילו במנחה היא מחוסרת הרבה עבודה בלילה ועוד [וזה כדב...
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 11:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד זומם למפרע הוא נפסל -מאימתי
תגובות: 2
צפיות: 316

Re: עד זומם למפרע הוא נפסל -מאימתי

ברור שמה שהכריעו זה מחמת נידון הרי"ף וא"כ מבואר שיש מקום לדון לאו דווקא בשטר
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: אדם שחייב ב' מיתות
תגובות: 3
צפיות: 397

Re: אדם שחייב ב' מיתות

וזה מזכיר את הנידון שהעלה עושה חדשות בעבר באדם שחייב פעמים גלות אם מתקיים הגלות באחת

עבור לחיפוש מתקדם