מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4242 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
א' מאי 19, 2019 8:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אתריה דרבי מאיר
תגובות: 2
צפיות: 232

אתריה דרבי מאיר

האם רבי יהודה גר באתריה דרבי מאיר?
על ידי שמואל דוד
א' מאי 19, 2019 6:20 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין ע
תגובות: 8
צפיות: 1226

Re: קידושין ע

על ידי שמואל דוד
א' מאי 19, 2019 5:49 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

עיין במשנה שבמשניות ובשנו״ס שם.
על ידי שמואל דוד
ו' מאי 17, 2019 3:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

כח.

מתני׳ השוחט את הבכור כו׳

עיין הגהות הב״ח השוחט הבכור כצ״ל ותיבת את נמחק.

אשמח בביאור טעמו?
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 16, 2019 9:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 6
צפיות: 564

Re: יומא ג: הערה ברש״י

יישר כח גדול.

אגב, עי׳ יעב״ץ וגליון הש״ס בגמרא. ואולי אפשר לומר דזהו כוונת רש״י שאף שיש קושיא על הגמרא מ״מ הגירסא הוא ״מר״.
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 16, 2019 6:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

דברים שאמרתי לכם טעות הם בידי: הקשו על מה שכתבתי בתשובתי האחרונה מהגמ' לקמן ריש כו. ותוס' שם ד"ה בכור. הנה איתא לקמן כו. בכור בעל מום שתלש ממנו ואח"כ מת עקביא בן מהללאל מתיר וחכמים אוסרים וכתבו תוד"ה בכור דהכא לא קתני והניחו בחלון משום דרשע הוא שתולש ודעתו ליהנות לאלתר אבל בנשר קתני ו...
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 16, 2019 1:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 6
צפיות: 564

הערות והארות במסכת יומא

יומא ג: רש״י ד״ה אלא מר מהיכא יליף אמר ליה מסיני - שמצינו שפירש משה קודם כניסתו למחנה השכינה

צ״ע מדוע העתיק תיבות אלו בד״ה?
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 16, 2019 5:05 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אינו צריך = אינו יכול
תגובות: 7
צפיות: 2241

Re: אינו צריך = אינו יכול

עיין תוספות בכורות דף כח. ד״ה עד שלא נראה להראותו לחכם
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 16, 2019 2:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם קיימת גירסא כזו ברמב"ם? (פ"ב שבועות הי"ב)
תגובות: 5
צפיות: 400

Re: האם קיימת גירסא כזו ברמב"ם? (פ"ב שבועות הי"ב)

גם בספר תפארת בחורים כתב כגירסא הנ״ל.
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 15, 2019 10:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם קיימת גירסא כזו ברמב"ם? (פ"ב שבועות הי"ב)
תגובות: 5
צפיות: 400

Re: האם קיימת גירסא כזו ברמב"ם? (פ"ב שבועות הי"ב)

עיין תפארת בחורים עמ״ס שבועות וצ״ע כנ״ל. ועיין חקרי לב (מהדורה בתרא) ובתשובות משה האי״ש יורה דעה לא. http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=21468&st=&pgnum=145 http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1725&st=&pgnum=3325&hilite= http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?...
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 15, 2019 9:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 97
צפיות: 15933

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

יומא ג:

אי מה מלואים כל הכתוב בהן מעכב בהן אף הכא נמי כל הכתוב בהן מעכב בהן

ועי' גבורת ארי. וע"ע בספר סוכת חיים.
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 15, 2019 8:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תימה בה"א זה אומר קושיא יותר חזקה?
תגובות: 18
צפיות: 2062

Re: תימה בה"א זה אומר קושיא יותר חזקה?

הכי נמי מסתברא כתב:זכורני שיש מקום שתוס' מקשים ב"וא"ת" ולא מתרצים, והעיר על אתר בגליון הש"ס

עי' בכורות כו: ובס' הערות להגריש"א ז"ל שם.
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 15, 2019 8:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ואם תאמר - ואת"ל
תגובות: 5
צפיות: 815

Re: ואם תאמר - ואת"ל

עיין ספר הערות לרבי אלישיב ז״ל בכורות דף כו:
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 15, 2019 7:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

תשובה שקבלתי מחכ"א שליט"א עי' תפא"י עדיות פ"ה אות נ"ז דאורחא דמילתא נקט. ויתכן לענ"ד דכוונת המשנה במה שנקט והניחו בחלון לרמוז שמותר לכתחילה לעשות כן אליבא דעקביא בן מהללאל שהרי אחר ששחטו הבכור השער מותר בהנאה אבל לפני השחיטה אסור בהנאה. לכן היה מקום לומר שאסור להניח השע...
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 15, 2019 5:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 97
צפיות: 15933

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

בכורות כז. רש״י ד״ה תיתחל קדושתייהו אארבעה זוזי - דיהיב אבי אמו דהיינו ד' זוזי ואתי למינהג בהו מנהג דחולין שלא יאכלם בצלי ובחרדל כדינם המפורש בפרק הזרוע והלחיים והקיבה (חולין דף קלב:) ומשום הכי לא תנינהו והאי דנקט ובכולן הכי קאמר ובכולן התרומות והמעשרות יש בהן טובת הנאה ועיין מהרי״ט אלגאזי, וע״ע בית...
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 14, 2019 9:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

במסכת עדיות וז״ל שער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון חור שבכותל. ואורחא דמלתא נקט.
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 14, 2019 8:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח, וראיתי בתוספות יו״ט (איני זוכר מקומו) שכתב שחלון דמתני׳ אין הכוונה חלון רגיל, וכמוש״כ.
וע״ע בתפארת ישראל במשניות שכתב שחלון לאו דוקא.
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 14, 2019 7:42 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: המילה "הנאה"
תגובות: 8
צפיות: 713

Re: המילה "הנאה"

עי' ערוך השלם ערך הני-הנה
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 14, 2019 2:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 49
צפיות: 5527

Re: כל העולם כולו

יומא ג.

חוגג כל הרגל כולו כו׳

ועי׳ שפתי חכמים מגילה דף ה
על ידי שמואל דוד
ב' מאי 13, 2019 11:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

כה.

מתני' שער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלון ואחר כך שחטו כו'

צ"ע מה איכפ"ל איפה הניחו?
על ידי שמואל דוד
ב' מאי 13, 2019 5:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: חייבים להיות כיעקב הצדיק?
תגובות: 17
צפיות: 1410

Re: חייבים להיות כיעקב הצדיק?

אגב, האם מצינו לשון ״יעקב הצדיק״ בעוד מקומות?
על ידי שמואל דוד
א' מאי 12, 2019 11:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

כד.

רש"י ד"ה יולדת מרחמת - "והאי אסור באכילה" דלענין בכורה מיפטר כו'

אשמח בביאור כוונת רש"י בתיבות אלו.
על ידי שמואל דוד
א' מאי 12, 2019 10:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: והבדלתם בין הבהמה הטהורה
תגובות: 4
צפיות: 303

Re: והבדלתם בין הבהמה הטהורה

עיין במהרי"ל דיסקין
על ידי שמואל דוד
א' מאי 12, 2019 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 97
צפיות: 15933

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

בכורות כ״ד

ומאי בכוליה פירקין דר״י תרתי קאמר כו׳

עי׳ מהריט״א אות לח ורש״ש
על ידי שמואל דוד
א' מאי 12, 2019 9:39 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: והבדלתם בין הבהמה הטהורה
תגובות: 4
צפיות: 303

Re: והבדלתם בין הבהמה הטהורה

גם יש להעיר מדוע שינה בלשונו בפרשת שמיני ״קנה״ ובפרשת קדושים ״סימן״

ועוד מדוע בפרשת שמיני ״צריך לומר״ ובפרשת קדושים ״אין צריך לומר״
על ידי שמואל דוד
א' מאי 12, 2019 9:01 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: והבדלתם בין הבהמה הטהורה
תגובות: 4
צפיות: 303

והבדלתם בין הבהמה הטהורה

רש״י סוף פרשת קדושים - והבדלתם בין הבהמה הטהורה כו׳ אין צ"ל בין פרה לחמור שהרי מובדלין ונכרין הם אלא בין טהורה לך לטמאה לך בין שנשחט רובו של סימן לנשחט חציו וכמה בין רובו לחציו מלא שערה צ״ע מדוע חזר ופירש כן כאן, הרי כבר כ״כ בסו״פ שמיני וז״ל בין הטמא ובין הטהור - צ"ל בין חמור לפרה והלא כבר...
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 09, 2019 10:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

יט-כ

נחלקו התנאים אם לאחר טינוף של עז בשנתה הראשונה יכול להיות שתלד כו' האם זה מחלוקת במציאות?
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 09, 2019 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סימני טהרה בבהמה טמאה מעלה או חסרון?
תגובות: 2
צפיות: 126

Re: סימני טהרה בבהמה טמאה מעלה או חסרון?

ייש"כ!
חשבתי לתרץ, שיש גריעותא במה שמראה הסימן טהרה שלו . ולא שבעצם יש גריעותא בטמא שיש לו סימן טהרה. ודו״ק.
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 09, 2019 2:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: סימני טהרה בבהמה טמאה מעלה או חסרון?
תגובות: 2
צפיות: 126

סימני טהרה בבהמה טמאה מעלה או חסרון?

שאלני חכם אחד שליט״א בכורות י. וא"ר שמעון מה טעם הואיל ויש בהן סימני טהרה. מבואר שמה שיש סימן אחד של טהרה חשיב יותר אוכל. וצ"ב בזה, [ועיין מה שהביאו במתיבתא ב'פניני הלכה' להוציא מכאן דלא כהמהרי"ט שסימני הטהרה זה סימן אלא סיבה שמהווה את הטהרה, וממילא ע"י סימן אחד הוי קצת טהור]. וע...
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 08, 2019 8:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10508
צפיות: 886830

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אשמח לקבל בבקשה,

נר יצחק (ארדיט) עמוד 116-117 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
א' מאי 05, 2019 5:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10508
צפיות: 886830

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

נר יצחק (ארדיט) עמוד 116-117 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ו' מאי 03, 2019 5:55 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 903
צפיות: 111304

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

רב שמואל טוביה שטרן ז"ל
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 02, 2019 10:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10508
צפיות: 886830

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
הטוב והישר.PDF
ר' משולם דוד.PDF

יישר כח!
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 02, 2019 5:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 7636

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

יג:

רש"י משיכה למה לי עכ"ל. צ"ע בכוונתו.
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 02, 2019 4:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...
תגובות: 8
צפיות: 670

Re: כדאמר רב פלוני.... הכא נמי...

בכורות ט:
כדרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר אשה יודעת שאין מעשר שני מתחלל על ידה ועולה ואוכלתו בירושלים הכא נמי אשה יודעת דפטר חמור איסורא אית ביה ופרקא ליה בשה ומקדשא בהך דביני וביני

ורש״י ומצייני הש״ס לא כתבו איפה נמצא דברי רבי אליעזר. וחיפשתי ומצאתי בקידושין דף נו ע״ש.
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 01, 2019 5:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10508
צפיות: 886830

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה

1) הטוב והישר (הורביץ) עמוד 232-233 מדפי האוצר

2) נר יצחק (ארדיט) עמוד 116-117 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 01, 2019 5:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משנה בלא גמרא
תגובות: 12
צפיות: 1632

Re: משנה בלא גמרא

הבנתי, יישר כח!
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 01, 2019 2:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משנה בלא גמרא
תגובות: 12
צפיות: 1632

Re: משנה בלא גמרא

עדיאל ברויאר כתב:זכור לי שיש מקרה הפוך, שמשנה שאין עליה גמרא לא נמצאת בדפוסי הבבלי (לא זוכר היכן, אולי קידושין).


לא הבנתי כוונתך.

עבור לחיפוש מתקדם