מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4533 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ג' אוגוסט 27, 2019 12:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 60
צפיות: 6874

Re: כל העולם כולו

הפסוק??
על ידי שמואל דוד
ב' אוגוסט 26, 2019 8:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 105
צפיות: 19180

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

כריתות ה.

אכולהון מחייב חדא כו' ועיין כתר ישועה שם
על ידי שמואל דוד
ב' אוגוסט 26, 2019 3:24 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכת החודש
תגובות: 43
צפיות: 4405

Re: ברכת החודש

שייף נפיק כתב:לא זכיתי להבין השאלה

לכאורה מתחילה יש לבקש לתורה וליראת שמים .... וידוע ה״וארט״ שלא ברכו בתורה תחילה ...
על ידי שמואל דוד
א' אוגוסט 25, 2019 11:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פחות מכן כנותן אצבע בעין
תגובות: 2
צפיות: 212

Re: פחות מכן כנותן אצבע בעין

מתוך מכתב שכתבתי לפנים כמה שנים: משנה כתובות יא. הגדול שבא על הקטנה כו׳ ועי' רש״י ד״ה הבא (אפשר כונתו שלא צריך גדול דוקא ולכן שינה מלשון המשנה)על הקטנה פחותה מבת ג׳ שאין ביאתה ביאה שהרי בתוליה חוזרין. וצ״ע דלכאורה אי״ז טעם מדוע אינו ביאה שהרי אפילו בא עליה שלא כדרכה אינו ביאה. ואפשר שאחר שראינו שבתו...
על ידי שמואל דוד
א' אוגוסט 25, 2019 11:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 2079

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ד:

רש"י ד"ה לאו מלאו כו' דבר מעניינו כגון גבי אבר מן החי כו'

צ"ע מדוע שינה מפירושו בדף ד. ד"ה ורבנן - דבר למד מעניינו כי ההיא דבשר בחלב כו'
על ידי שמואל דוד
א' אוגוסט 25, 2019 10:19 pm
פורום: מפרשי האוצר
נושא: גרסה ראשונית של 'מפרשי האוצר' זמינה באתר!
תגובות: 55
צפיות: 67867

Re: גרסה ראשונית של 'מפרשי האוצר' זמינה באתר!

בכריתות יש כמה טעויות, גם לא מצאתי עבודה ברורה אחר דף ג
על ידי שמואל דוד
א' אוגוסט 25, 2019 10:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין אומרים יעשה זה תחתיו
תגובות: 2
צפיות: 121

Re: אין אומרים יעשה זה תחתיו

עיין ריטב"א ובשיעורי רב שמואל
על ידי שמואל דוד
א' אוגוסט 25, 2019 8:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערה בחובת הלבבות שער הבטחון
תגובות: 10
צפיות: 770

Re: הערה בחובת הלבבות שער הבטחון

שער הבטחון פרק ד

ואם יהיה הבוטח בעל אשה כו׳ כמו שכתוב ואהבת לרעל כמוך ואמר לא תשנא את אחיך בלבבך כו׳

יש לעיין, חדא, הרי בסדר הפסוקים ׳לא תשנא׳ קודם ל׳ואהבת לרעך׳, ועוד ק׳ שהרי לכאורה ׳ואהבת׳ הוא מדריגה גדולה יותר מ׳לא תשנא׳ וא״כ הול״ל ׳לא תשנא׳ ואח״כ ׳ואהבת׳ וצ״ע.
על ידי שמואל דוד
א' אוגוסט 25, 2019 8:34 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכת החודש
תגובות: 43
צפיות: 4405

ברכות טז - ברכת החודש

רב בתר צלותיה אמר הכי יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתתן לנו חיים ארוכים חיים של שלום חיים של טובה חיים של ברכה חיים של פרנסה חיים של חלוץ עצמות חיים שיש בהם יראת חטא חיים שאין בהם בושה וכלימה חיים של עושר וכבוד חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים חיים שתמלא לנו את כל משאלות לבנו לטובה יש לעיין מדוע מבקש...
על ידי שמואל דוד
א' אוגוסט 25, 2019 4:47 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 2079

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב: אלא ש"מ רבי יוסי בר' יהודה היא כו' עיין רש"י אלא שמע מינה כו' - ולהכי תנא מניינא לאשמועינן דדוקא הוא ולא תימא רבי היא וסמי מכאן נזיר. לכאורה תמוה, מה ההו"א שיש למחוק נזיר כדי לאוקמה כרבי. (ועי' רבינו גרשום) וה"ה שיש לתמוה כן בסמוך "לאפוקי מדרבי אליעזר" ופירש"י ...
על ידי שמואל דוד
א' אוגוסט 25, 2019 4:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 60
צפיות: 6874

Re: כל העולם כולו

תמורה ב: כל העריות כולן...
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 9:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 2079

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב:

מסורת הש"ס אות ז - לקמן ט. [ע"ש וצע"ק] עכ"ל

אשמח בביאור כוונתו.
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 8:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 105
צפיות: 19180

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

חולין קמ רש"י ד"ה ימחה על המים - פרשת סוטה יש בה הזכרות הרבה כתובות ועי' מהר"י שפירא. ועיין כריתות ב: רש"י ד"ה נזירות דטהרה - נזיר שנטמא וספר ז' לחזור ולהתחיל ולמנות נזירות טהרה מז' חיילא ומשכחת לה דמביא קרבן א' על טומאות הרבה כגון שנטמא בשביעי וחזר ונטמא בז' דכיון דבז' טהו...
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 7:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גדלים ועצמים
תגובות: 3
צפיות: 1035

Re: גדלים ועצמים

תשובה שקבלתי מחכם אחד שליט״א ומה שהביא על הפסוק: "שמע ישראל אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת גוים גדולים ועצומים ממך וגו' (עקב ט, א). דברי רש"י (שם): גדולים ועצומים ממך, אתה עצום, והם עצומים ממך". והעיר מר נר"ו, מדוע לא כתב "אתה גדול והם גדולים ממך". ונראה לענ"ד בס...
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 7:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ולמדתם אתם כו׳ לדבר בם
תגובות: 8
צפיות: 861

Re: ולמדתם אתם כו׳ לדבר בם

עוד תשובה מחכ״א שליט״א נראה דמה דרש"י האריך מכאן אמרו, כשהתינוק מתחיל לדבר וכו'. טעמו הוא, כיון שמקור דבריו של מאור עינינו רש"י זיע"א, הוא מהספרי (פ' עקב יא, יט) לדבר בם, מכאן אמרו כשהתינוק מתחיל לדבר, אביו מדבר עמו לשון הקדש. ולכאורה ממאי דקאמר "לדבר בם", ולא "והגית בו...
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 7:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ולמדתם אתם כו׳ לדבר בם
תגובות: 8
צפיות: 861

Re: ולמדתם אתם כו׳ לדבר בם

מכתב שקבלתי מחכ״א שליט״א ועתה אבוא לבאר הדברים שנכתבו בספר, ולברר אחת לאחת האיך מתיישבין על פי זה הערותיך הנפלאות. הנה נתבאר בספר שיש כאן ב' ענינים נפרדים, הענין הראשון הוא שיהיה האב משיח עם בנו שיחת חולין ודברי הבאי בלשון הקודש, והענין השני הוא שיהיה האב מלמד את בנו תורה. ונתבאר עוד בספר ששני הענינ...
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 6:24 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 4283

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

דעת נעימה כתב:לד.
הגמרא דנה במשנה המביאה שקוברים את שער הנזיר ומעמידה זאת במחלוקת אם קוברים רק שער נזיר טמא או כל שער נזיר, אבל כתוב בתורה בפירוש ששורפים את שער הנזיר?
אולי הרבניפ בכאן ידעו לתרץ קושי זה שנתעורר לי?

לא הבנתי כוונתך, אשמח ביותר ביאור..
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 4:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 2079

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

מתניתין רבי עקיבא היא (כדאמרינן בגמרא) , דס"ל בריש אלו הן הלוקין 'חייבי כריתות ישנן בכלל מלקות ארבעים, חייבי מיתות בית דין אינן בכלל מלקות ארבעים', ואליביה ערוכים דברי רש"י בטוב טעם, כדלהלן: כל הנך כריתות השנויות במשנתנו אמורות בעובר במזיד בלא התראה, אבל - א. אם התרו בו – חייב: או חנק – א...
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 4:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 2079

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

חיים סגל כתב:
שמואל דוד כתב:ב:

מניינא למה לי כו׳

פירש״י מניינא - שלשים ושש. צ״ע מה רוצה בזה?

לכאורה כוונתו שאין הקושיא מעצם מניית הכריתות [שגם זה לכאורה מיותר לאחר שמפורשים בקרא או במקום אחר בש"ס], אלא מכך שפתח התנא במספר

יישר כח!
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 4:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 2079

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב. רש"י ד"ה כל הנך כו' יש מהן בחנק ויש בסקילה כו' צ"ע מדוע השמיט שריפה, [עי' שיטה מקובצת ורש"ש] גם ק"ק מדוע הקדים חנק לסקילה, הול"ל יש מהן בסקילה,בשריפה,בחנק,במלקות,בחטאת. מלקות וחטאת לא קשיא: מלקות - יש בכל חייבי כריתות שאין בהן מיתת ב"ד, וזה שנוי במחלוקת. חטאת -...
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 8:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי מרחם יותר על הבן, האב או האם?
תגובות: 18
צפיות: 2772

Re: מי מרחם יותר על הבן, האב או האם?

השואל המקורי העלה האשכול לפני מספר שנים... אולם אדרבה, לחידודא. בסנהדרין עב ישנו נידון לגבי הבא המחתרת ושם נזכר שאם אביו בא במחתרת אזי אין רשאי הבן להרוג האב, שכן רחמי האב על הבן ולפיכך לא בא על עסקי נפשות. צריך לבדוק האם ומה ניתן להסיק במקרה שתבוא האמא במחתרת. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?...
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 8:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2805
צפיות: 248209

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראיתי נפ״מ בנוגע בא במחתרת אצל אב ובתו. ועיין כרם אליעזר ראש השנה סימן לז. http://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.as ... &pgnum=219
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 7:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: מנינא למעוטי מאי
תגובות: 15
צפיות: 1459

Re: מנינא למעוטי מאי

עיין עבודה ברורה כריתות ב:
Screenshot 2019-08-23 at 11.21.07 AM - Edited.png
Screenshot 2019-08-23 at 11.21.07 AM - Edited.png (105.04 KiB) נצפה 132 פעמים
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 6:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 2079

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב:

מניינא למה לי כו׳

פירש״י מניינא - שלשים ושש. צ״ע מה רוצה בזה?
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 6:23 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: אמרי ישראל
תגובות: 0
צפיות: 138

אמרי ישראל

על הש״ס (פרידמאן)
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 5:46 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ערבית - ערב שבת
תגובות: 15
צפיות: 678

Re: ערבית - ערב שבת

461EE5CA-BE45-435B-9787-D356A54E6E82.jpeg
461EE5CA-BE45-435B-9787-D356A54E6E82.jpeg (678.04 KiB) נצפה 283 פעמים
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 23, 2019 12:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 470
צפיות: 143599

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

מרדכי וינטרויב כתב:
שמואל דוד כתב:יש כת"י רש"י עמ"ס כריתות?

https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew ... 00159163-1

יישר כח
על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 22, 2019 10:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10719
צפיות: 996642

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

עזריאל ברגר כתב:
שמואל דוד כתב:בבקשה,

אור תורה (תשמט) עמוד 597-98 מדפי האוצר

יישר כח!
על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 22, 2019 9:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10719
צפיות: 996642

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

אור תורה (תשמט) עמוד 597-98 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 22, 2019 8:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 2079

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב. רש"י ד"ה על שגגתו חטאת - כסבור שהיא אשתו כו' עיין שושנים לדוד במשניות שכתב ש"אשתו" לאו דוקא וה"ה אם כוונתו לפנויה וכדומה, והביא ראיה מרש"י לקמן אצל מגדף ע"ש. ולכאורה יש להביא ראיה ממש"כ רש"י אצל אשה המביאה בהמה עליה וז"ל "דסבורה להביא "...
על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 22, 2019 8:00 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לאו - אזהרה
תגובות: 2
צפיות: 160

Re: לאו - אזהרה

ייש"כ גדול! ועיין https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.p ... ודית:אזהרה אריכות קצת בזה.
ועי' רש"י כריתות ב. ד"ה ופסח שלפעמים כתב "לאו" ולפעמים כתב "אזהרה" וצ"ע בזה.
על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 22, 2019 7:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 2079

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב.

רש"י ד"ה ועל לא הודע כו' דלא אתיידע אם בא על אשתו שלא כדרכה או זכר כו' ולקמן בד"ה לא הודע - אשתו ואחותו במטה כו'

צ"ע מדוע חוזר ומפרש, ומדוע שינה בפירושו.
על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 22, 2019 7:01 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לאו - אזהרה
תגובות: 2
צפיות: 160

לאו - אזהרה

האם יש חילוק ביניהם?
על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 22, 2019 6:34 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 2079

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב.

רש"י ד"ה ופסח - ובמגדף כו' וכל הני עריות כו' ובנדה כו'

צ"ע מדוע לא כתב כסידרא דמתני' עריות,נדה,מגדף כו'
על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 22, 2019 3:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 2079

מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב.

רש"י ד"ה כל הנך כו' יש מהן בחנק ויש בסקילה כו'

צ"ע מדוע השמיט שריפה, [עי' שיטה מקובצת ורש"ש] גם ק"ק מדוע הקדים חנק לסקילה, הול"ל יש מהן בסקילה,בשריפה,בחנק,במלקות,בחטאת.
על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 22, 2019 2:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 4283

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

לד. רש"י סיים המסכתא "אסור בהנאה". וחכ"א כתב לי שאי"ז דרכו של רש"י ז"ל, שהרי דרכו לסיים בדבר טוב, ואמרתי לו שרש"י אכן סיים בדבר טוב: ה נאה ודו"ק ועי' סוף מסכת ב"ק ברש"י "למ רעה טוב " ובמהרש"א שם. הדרן עלך מסכת תמורה בע"ה
על ידי שמואל דוד
ד' אוגוסט 21, 2019 8:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא
תגובות: 37
צפיות: 6033

Re: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא

רש"י תמורה לד.

ובמסכת נזיר ילפינן שפיר כו'
על ידי שמואל דוד
ד' אוגוסט 21, 2019 7:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 4283

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

לג:

מתני' והערלה וכלאי הכרם כו'

עיין הגהות הב"ח שהגיה וכלאי הכרם והערלה, וצ"ע כוונתו בזה. ואולי יש ליישב ע"פ רש"י ותוספות ע"ש.

עבור לחיפוש מתקדם