מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 5309 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ב' מרץ 06, 2017 3:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: בבא בתרא מב - אבוה דשמואל ולוי תנו
תגובות: 2
צפיות: 691

בבא בתרא מב - אבוה דשמואל ולוי תנו

וכתב הרשב"ם אבוה דשמואל וגם לוי חבירו עכ"ל ויש לדייק מה כוונתו בזה. ואם תאמר שכוונתו לאפוקי מלפרש דלוי ושמואל אחים היו וכוונת הגמרא שאביו של שמואל שהוא גם אביו של לוי תני כו' הרי גרסינן בגמרא אבוה דשמואל ולוי תנו (בלשון רבים) וא"כ פשוט שהפירוש הוא אבוה דשמואל וגם לוי כו' וצע"ק עו...
על ידי שמואל דוד
ב' מרץ 06, 2017 2:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים
תגובות: 48
צפיות: 5859

Re: הערות וביאורים בסימני הש"ס

ב"ב מא. ענ"ב סימן
יש לעיין מה הביאור לסימן זה
על ידי שמואל דוד
ב' מרץ 06, 2017 1:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 115
צפיות: 23927

Re: 'כל' על פחות מג'

ב"ב מא: וכולם בשטר
ועיין רשב"ם וכולן בשטר אשני לקוחות אחרונים קאי כו'
אולם עיין יד רמה
על ידי שמואל דוד
א' מרץ 05, 2017 8:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: בבא בתרא לג- וכי גדלי יתמי אשתעי דינא
תגובות: 1
צפיות: 637

Re: בבא בתרא לג- וכי גדלי יתמי אשתעי דינא

כתב לי חכם אחד וז"ל לכאורה לא מובן הטעם למה יתומים לא יורדים לנכסיהם כשהם קטנים. שהרי הדין ודברים הוא לא איתם אלא יש לו שטר שאביהם חייב לו והוא גובה מקרקע של אביהם שהשתעבדה לו וזה עניין בינו לאביהם והוא דן מול הבית דין. והיתומים הם לא בעל דין כאן, שעל הצד שהקרקע נשתעבדה היא לא קרקע שלהם ולא ירש...
על ידי שמואל דוד
א' מרץ 05, 2017 6:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים
תגובות: 48
צפיות: 5859

◆ סימני הש"ס - הערות וביאורים

ב"ב לט:-מ. אמר רב נחמן מחאה בפני שנים ואין צריך לומר כתובו מודעא בפני שנים ואין צריך לומר כתובו הודאה בפני שנים וצריך לומר כתובו קנין בפני שנים ואינו צריך לומר כתובו וקיום שטרות בשלשה (סימן ממה"ק)  ויש להעיר, א) . לכאורה הודאה חלוק מן השאר דצריך לומר כתובו וא"כ מדוע נקט לה באמצע הני ד...
על ידי שמואל דוד
א' מרץ 05, 2017 3:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב לט: ערער וחזר וערער
תגובות: 0
צפיות: 561

ב"ב לט: ערער וחזר וערער

וכתב הרשב"ם בר קפרא לטעמיה דאמר צריך למחות בסוף כל ג וג' הלכך מנהג הוא לערער הרבה פעמים עכ"ל
מה כוון הרשב"ם במש"כ "הלכך מנהג הוא לערער הרבה פעמים"
נא להסביר כוונתו בזה.
על ידי שמואל דוד
ו' מרץ 03, 2017 4:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פת שחרית
תגובות: 22
צפיות: 2761

Re: פת שחרית

לא מבואר שם שהיה פת שחרית
על ידי שמואל דוד
ו' מרץ 03, 2017 8:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11541
צפיות: 1771970

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שמואל דוד כתב:בבקשה,

רשב"ם הקצר ב"ב לז-לט
נחל שלמה ב"ב לו-לט

אלפי תודות!!

בבקשה?
על ידי שמואל דוד
ו' מרץ 03, 2017 2:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה
תגובות: 8
צפיות: 1228

Re: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה

הציור קצת מוזר
על ידי שמואל דוד
ה' מרץ 02, 2017 7:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פת שחרית
תגובות: 22
צפיות: 2761

Re: פת שחרית

לא הבנתי, הרי בן סורר ומורה חייב רק כשאוכל בשר ויין, ומה ענין פת שחרית ואכילת מצה לכאן
על ידי שמואל דוד
ה' מרץ 02, 2017 4:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל דאלים גבר
תגובות: 27
צפיות: 2743

Re: כל דאלים גבר

עיין קונטרסי שיעורים ב"ק בענין עביד איניש דינא
על ידי שמואל דוד
ה' מרץ 02, 2017 7:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל דאלים גבר
תגובות: 27
צפיות: 2743

Re: כל דאלים גבר

ויכול להכותו עד שיודה?
על ידי שמואל דוד
ה' מרץ 02, 2017 7:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל דאלים גבר
תגובות: 27
צפיות: 2743

Re: כל דאלים גבר

מה ההיתר?
על ידי שמואל דוד
ה' מרץ 02, 2017 5:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל דאלים גבר
תגובות: 27
צפיות: 2743

Re: כל דאלים גבר

הלילה שמעתי שיעור מאדמו"ר מטאלנא שליט"א שתמה בדינא דכל דאלים גבר, דאיך שייך פסק דכל דאלים גבר דהיינו (עכ"פ לפי הרשב"ם והרא"ש שכתבו בראיות או "בכח") שיכה חבירו עד שיזכה בדין. ולשון הרא"ש ימסור נפשו להעמיד שלו בידו. דאין זה דרכיה דרכי נעם, ואסור להכות חבירו. ונק...
על ידי שמואל דוד
ה' מרץ 02, 2017 2:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11541
צפיות: 1771970

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

רשב"ם הקצר ב"ב לז-לט
נחל שלמה ב"ב לו-לט

אלפי תודות!!
על ידי שמואל דוד
ה' מרץ 02, 2017 1:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה
תגובות: 8
צפיות: 1228

Re: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה

ועכשיו הוא לא מחזיק??
על ידי שמואל דוד
ד' מרץ 01, 2017 10:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לכאורה-לכעורה
תגובות: 3
צפיות: 1212

Re: לכאורה-לכעורה

שו"ת תורה לשמה תקכא גם עוד ילמדנו מה משמעות מלת לכאורה אשר משתמשים בה המחברים בעלי התשובות ושכמ"ה. ועל שאלתכם במלת לכאורה הנה בגמרא דכתובות דף נ"ד ע"א א"ר נחמן לרבא לכאורה כשמואל רהיטא כי מעיינת בה הלכתא כרב ופירש"י פתאום מרוצת משמעות המשנה כשמואל אבל כי מעיינת בה לא מס...
על ידי שמואל דוד
ד' מרץ 01, 2017 9:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פת שחרית
תגובות: 22
צפיות: 2761

Re: פת שחרית

סנהדרין ע
על ידי שמואל דוד
ד' מרץ 01, 2017 5:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11541
צפיות: 1771970

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

רשב"ם הקצר ב"ב לז-לח
על ידי שמואל דוד
ד' מרץ 01, 2017 4:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פת שחרית
תגובות: 22
צפיות: 2761

Re: פת שחרית

על ידי שמואל דוד
ד' מרץ 01, 2017 7:40 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רב אליעזר ברגמן ז"ל המכונה איש ירושלים
תגובות: 4
צפיות: 954

רב אליעזר ברגמן ז"ל המכונה איש ירושלים

האם מישהו יודע יותר מידע עליו
על ידי שמואל דוד
ד' מרץ 01, 2017 5:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פת שחרית
תגובות: 22
צפיות: 2761

Re: פת שחרית

עיין טור או"ח סימן קנה שכתב שטוב שירגיל לזה דמצוה לשמור גופו ועיין ב"ח שם בשם המרדכי ועיין מג"א ופמ"ג (א"א סק"ג) ואם פת דוקא, עיין מהרש"א ב"מ קז, פמ"ג (משב"ז סק"ג) , וע"ע באשל אברהם (בוטשאטש) שכתב דגם קפה נכלל בזה והשיעור, עיין פמ"ג (מ...
על ידי שמואל דוד
ד' מרץ 01, 2017 1:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב פרק חזקת - תיקונים ברשב''ם
תגובות: 8
צפיות: 1237

Re: ב"ב פרק חזקת - תיקונים ברשב''ם

22014_156_948_1220.pdf
(173.66 KiB) הורד 98 פעמים
על ידי שמואל דוד
ד' מרץ 01, 2017 1:20 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב פרק חזקת - תיקונים ברשב''ם
תגובות: 8
צפיות: 1237

Re: ב"ב פרק חזקת - תיקונים ברשב''ם

י. אברהם כתב:בעוז והדר כתבו כן, נדצ"ל בל' אילנות.

בב"ח כתב דצ"ל בכל האילנות, אולם ראיתי בב"י חו"מ קמא שכתב בל' עיין שם
וברור שט"ס נפל ברשב"ם
ולא צריך לדחוק וליישב דברי הרשב"ם כמו שראיתי בס"א שנדחק בזה
על ידי שמואל דוד
ד' מרץ 01, 2017 1:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב פרק חזקת - תיקונים ברשב''ם
תגובות: 8
צפיות: 1237

Re: ב"ב פרק חזקת - תיקונים ברשב''ם

ב"ב לז: האמצעיים - שורה בין שתי שורות רואין כאילו אינה והוו להו שש אמות בין שורה לשורה
אולי צ"ל "כשש", דלכאורה הוו להו יותר משש אמות בין שורה לשורה
על ידי שמואל דוד
ד' מרץ 01, 2017 12:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה
תגובות: 8
צפיות: 1228

Re: ב"ב ל: - שני טובא שני חזקה

אם הכוונה בשני חזקה הוא רק ג שנים אז הוא מודה שלא החזיק קודם חבירו
על ידי שמואל דוד
ד' מרץ 01, 2017 12:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב פרק חזקת - תיקונים ברשב''ם
תגובות: 8
צפיות: 1237

Re: ב"ב פרק חזקת - תיקונים ברשב''ם

רשב"ם לז. סוד"ה לאו מי אמר רבי ישמעאל חדא פירא הוי חזקה לכולהו פירי - כאילו החזיק בכל שנה בג' אילנות
אולי צ"ל בל' אילנות
על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 28, 2017 9:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11541
צפיות: 1771970

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
שמואל דוד כתב:דברי דוד (טהרני) ח"ג לט

מה לט? עמוד?
הגר''א דסלר.PDF
סימן?

סימן לט כמדומני, בענין חניות שבשוקים פטורין ממזוזה

תודה רבה!
על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 28, 2017 7:49 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 837
צפיות: 221667

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

גדר זמן מופלג בספק אם אמר יעלה ויבא
על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 28, 2017 5:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב לו: אבל חכ"א עד שיגדור ג' גדירות כו'
תגובות: 0
צפיות: 560

ב"ב לו: אבל חכ"א עד שיגדור ג' גדירות כו'

אבל חכמים אומרים עד שיגדור שלש גדירות ויבצור שלש בצירות וימסוק שלש מסיקות ועיין רשב"ם אבל חכמים אומרים כו' עד שיגדור בתמרים ג' גדירות... מסיקות בזיתים. ויש להעיר, א) מדוע השמיט הגמרא תאנים דמתני' ונקט תמרים במקומה, ב) מדוע לא פירש הרשב"ם בצירות ועיין רש"י שבת עג: גודר - בתמרים ומוסק -...
על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 28, 2017 7:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: רמב"ם פרק ו מזוזה הלכה ט בית שבספינה חניות שבשוקים כו'
תגובות: 0
צפיות: 523

רמב"ם פרק ו מזוזה הלכה ט בית שבספינה חניות שבשוקים כו'

והכס"מ לא ציין מקורו והמגדל עוז ציין למנחות לד, ולא נמצא שם. וכ"ה במעדני יו"ט סוף הלכות מזוזה להרא"ש ועיין ביאור הגר"א יו"ד רפו שציין להרי"ף. ולא מצאתי. ויש מגיהין שצ"ל רי"ו (רבינו ירוחם) ועיין מאירי שכתב כמוש"כ הרמב"ם בשם תלמוד המערב. ולא נמצא....
על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 28, 2017 6:51 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: למה לא היתה מוזיקה במשתה אחשוורוש?
תגובות: 57
צפיות: 8096

Re: כלי שיר בסעודת אחשורוש

כעין זה כתב העקידת יצחק
על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 28, 2017 5:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: בבא בתרא לו: כל שיבא ושיבא כו'
תגובות: 0
צפיות: 522

בבא בתרא לו: כל שיבא ושיבא כו'

רשב"ם כל שיבא ושיבא כו' כלומר הלואי ויחרוש הרבה "עד שתכלה מחרשתו" כו'
וצע"ק דמנ"ל זה, ומי הכריחו לפרש כן וצ"ב
ועיין רשב"ם הקצר
על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 28, 2017 5:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: בבא בתרא לב- עד שיעידו שניהם כאחד כו'
תגובות: 1
צפיות: 519

Re: בבא בתרא לב- עד שיעידו שניהם כאחד כו'

וחכ"א שליט"א כתב לי דבכל אחד פירש הרשב"ם מה שיותר חידוש ודו"ק
על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 28, 2017 12:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11541
צפיות: 1771970

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,
הגר"א דסלר עמ"ס בבא בתרא פרק חזקת הבתים (כמדומני עמוד קעח)
דברי דוד (טהרני) ח"ג לט

אלפי תודות!
על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 28, 2017 12:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11541
צפיות: 1771970

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:ההפניה לילקוט יוסף אינו מדוייק מספיק
רשב"א אור המזרח, לא מצאתי

כבר שלח הילקוט יוסף ותשואת ח"ח לו
השו"ת הרשב"א ח"ג קמט נשמט
על ידי שמואל דוד
ב' פברואר 27, 2017 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספר לחיזוק באמונה
תגובות: 12
צפיות: 2075

Re: ספר לחיזוק באמונה

שער הביטחון בחובת הלבבות נפלא ביותר
על ידי שמואל דוד
ב' פברואר 27, 2017 10:02 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור לשמלה לבנה לכלה
תגובות: 68
צפיות: 10770

Re: מקור לשמלה לבנה לכלה

על דרך רמז,
בגדי כלה (עם האותיות) בגימטריא לבן (עה"כ)
על ידי שמואל דוד
ב' פברואר 27, 2017 6:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11541
צפיות: 1771970

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שו"ת הרשב"א (אור המזרח) ח"ג סימן קמט
על ידי שמואל דוד
ב' פברואר 27, 2017 5:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב לו. - אפיק כורא ועייל כורא
תגובות: 0
צפיות: 510

ב"ב לו. - אפיק כורא ועייל כורא

פירש רשב"ם אפיק כורא: זרע כור, ועייל כורא: וליקט בו כור כו'
ולכאורה קשה, עיין רשב"ם לעיל לג: ד"ה והדרי וז"ל כגון עייל כורא ואפיק טפי מכורא כו' דמשמע שהכוונה בעייל הוא זריעה והכוונה באפיק הוא לקיטה וצע"ק
עיין רשב"ם הקצר ובהגהות שם

עבור לחיפוש מתקדם