מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 467 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כח עליון
ב' אוקטובר 07, 2019 9:54 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 90
צפיות: 16828

Re: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי

שומע ומשמיע כתב:
כח עליון כתב:אני חושב ששינה היא רק חלק מהיממה, אבל לאכול ביום צריך (/חייבים).
אבל אם תתיר מטעם גשמים או בזמן העלול לבוא גשמים, כיון שקיים לפעמים שהיא מציאות רציפה באירופה ויותר מכך (כמדומני) בארה"ב, ביטלת תורת סוכה

עוררת שאלה הפוכה על המאירי, למה לשיטתו לא פטורים גם מאכילה.

איפה כתוב שלא פטורים?
על ידי כח עליון
ב' אוקטובר 07, 2019 9:10 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 90
צפיות: 16828

Re: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי

אני חושב ששינה היא רק חלק מהיממה, אבל לאכול ביום צריך (/חייבים).
אבל אם תתיר מטעם גשמים או בזמן העלול לבוא גשמים, כיון שקיים לפעמים שהיא מציאות רציפה באירופה ויותר מכך (כמדומני) בארה"ב, ביטלת תורת סוכה
על ידי כח עליון
ב' אוקטובר 07, 2019 1:00 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 90
צפיות: 16828

Re: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי

אולי כי א"כ ביטלת תורת סוכה מישראל (כמו שכתב המאירי שהגדולים עשו כן מחמת החיבוב)


ומכאן אתה למד שמצוות שנתן לנו הקב"ה מתאימים לארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה, ובמקום אשר חלק ה' לכל העמים אפי' 'ציונים' א"א לקיים שם כראוי.
על ידי כח עליון
ב' אוקטובר 07, 2019 12:58 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: תעשה ולא מן העשוי במעמיד
תגובות: 1
צפיות: 929

Re: תעשה ולא מן העשוי במעמיד

פשוט שכשר

עי' למשל שו"ע תרכו סעיף ג' לסכך על עצים דקים שמחזיקים את הרעפים, ובעצם כל סיכוך ע"ג קורות הבית,
שהראשונים (אני זוכר ריטב"א אבל יש עוד) קוראים לזה מלבד פסול 'בית' גם פסול 'תעשה ולא מן העשוי'.
על ידי כח עליון
א' אוקטובר 06, 2019 9:15 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 90
צפיות: 16828

Re: שינה בסוכה בחו״ל

הובא לעיל בית הבחירה (מאירי) מסכת סוכה דף כו עמוד א ואף אנו נוהגים להקל שלא ליתן מטות שלנו בסוכה ולשכב שם מפני סכנת הצנה שהיא מצויה בלילות במחוזות הללו וכן שהם עלולים בגשמים הרבה באותו זמן והרי אנו כמורשים מעיקרא אלא שאבותינו ורבותינו היו נוהגים בלילות הראשונים ובימים הראשונים שישנים שם קימעא בבגדיה...
על ידי כח עליון
ש' אוקטובר 05, 2019 11:28 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה
תגובות: 13
צפיות: 1736

Re: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה

לא הבנתי האם שבעה טפחים שיעור עגול ב'אמות' [ועוד יותר כשתמצי לומר חזינן דיסודי השיעור לא נמסר בכלל באמות מדה של אמות וטפחים רק במחזקת ראשו ורובו ושלחנו, עד שהי' מקום לומר דהולכין אחר מה שהוא אדם, עד שבאו חכמי הגמ' וקמ"ל דשיעור סוכה שבעה, ובירושלמי אסברה לה בסיבת הדברים] שיעור עגול בטפחים, אני ...
על ידי כח עליון
ו' אוקטובר 04, 2019 1:52 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה
תגובות: 13
צפיות: 1736

Re: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה

דברי החכם צבי ברור מללו לגבי רבי עכ"פ ואעתיק לשונו והנלענ"ד דעיקר פלוגתייהו דרבי ורבנן אי בעינן ד' אמות או סגי בז' טפחים הוא בסברא זו אי בעינן שתהא הסוכה ראויה לשינה נמי ולהכי בעינן ד' אמות כדאשכחן לענין ד' אמות ברה"ר דטעמא משום דבשינה בעינן האי שיעורא או סגי בראויה לאכילה ולהכי סגי ...
על ידי כח עליון
ה' אוקטובר 03, 2019 9:28 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה
תגובות: 13
צפיות: 1736

Re: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה

תסלח לי
אני שואל משהו אחד פשוט
כתבת שיש איזה צד לחייב הכנסת הרגליים לתוך הסוכה לא רק בתורת מצטער (כלומר שלא יהיה מצטער וממילא אין זה צורת דירה) אלא כחלק מחיוב.
וא"כ לא סגי בראשו ורובו אלא בעינן כולו
לזה יש לך מקור?
על ידי כח עליון
ד' אוקטובר 02, 2019 1:54 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהיכן מודדים מרחקם של קישוטי הסוכה מהסכך?
תגובות: 13
צפיות: 1665

Re: מהיכן מודדים מרחקם של קישוטי הסוכה מהסכך?

צריך לי מעט עיון, מהיכן מודדים את הקישוטים של הסוכה שיהיו רחוקים ד' טפחים מהסכך כהוראת הרמ"א בשם מהרי"ל בס"ס תרכ"ט, מסוף הקישוט (כמו ששמעתי מורים) או שאולי יש להקל שיש למדוד מתחילתו, כיון והעניין הוא ביטול לסכך, העיקרון כמה הוא מרוחק בעצמו, ואם כבר הוא מתחיל תוך ד' הרי כולו בטל ...
על ידי כח עליון
א' ספטמבר 29, 2019 1:41 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה
תגובות: 13
צפיות: 1736

Re: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה

דין דראשו ורובו כלול בתוכה שני דברים האחד כיון שהשיעור מיוסד על דרך ישיבה סגי בשיעור ששה לגופו, מ"מ יש גם דין שרגליו יכולין להיות חוץ לסוכה לגמרי ובתה"ד בייסדו החשבון לשינה מייסד חשבונו עכ"פ בקושיתו בחשבון שרגליו תלויים לגמרי חוץ לסוכה במקום הפתח, ורק הקושי' שגם רובו המחויב נצרך לזה ...
על ידי כח עליון
ו' ספטמבר 27, 2019 2:54 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה
תגובות: 13
צפיות: 1736

Re: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה

עיין במאמר ותמיהתנו הוא שמדברי החכם צבי החולק על תרומת הדשן בשתים, הא' דמצטער בכפיפה בעת שינה הוי מצטער, והב' דסוכה שאין ראוי לשינה כשר לאכילה, ובדבריו שם יוצא שסוכה לשינה צריך להיות ד' אמות, מיסוד שכן הוא מקומו של אדם, והיינו בהתפשטותו בריווח, עיי"ש ועי"ז תמהתי דסוכ"ס הרי לסוכה בפשט...
על ידי כח עליון
ו' ספטמבר 27, 2019 1:18 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה
תגובות: 13
צפיות: 1736

Re: להורדה - שיעור סוכה לאכילה ולשינה

מעיין כתב:אני תמה אם באיזו מקום מוזכר מפורש סברא זו דלא אמרינן רובו ככלו לענין שינה ושצריך שגם רגליו יהיו בתוך הסוכה, מה שיש לזה משמעות גדולה בתשו' חכם צבי הנ"ל

זה נידון התרומת הדשן, לא?


גם אני מצטרף להודות על המאמר
על ידי כח עליון
ה' ספטמבר 26, 2019 9:24 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 117
צפיות: 19951

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

זכור לדוד עמוד 40.png
זכור לדוד עמוד 40.png (27.05 KiB) נצפה 2958 פעמיםפרי מגדים אורח חיים משבצות זהב סימן תרמג
הסכך מן ענפי אילן דוקא עם עלים, אז יוצא ידי חובתו לכולי עלמא, כי אף לטי"ש וקנים יש לפקפק בהם עתה גזירת תקרה, וכל שכן שיש לגמגם אם קולע קנים ועושה כמין דופן וכדומה ומסכך סכך בהם די"ל בהן גזירה תקרה
על ידי כח עליון
ה' ספטמבר 26, 2019 1:23 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: "ורוב שולחנו"?
תגובות: 4
צפיות: 724

Re: "ורוב שולחנו"?

הרע"ב כתב ששלחנו טפח על טפח (יש בזה משהו הגיוני, כי זע"ז כלול מוע"ו של ישיבת האדם, ומלבד מש"כ רש"י שהוא רוב גופו של אדם הנשען על צדו, שכך היה דרכם לאכול. ברא"ש משמע שמדובר בישיבה מזרחית שכך היתה ישבתם בזמנם שהיו משלבים רגליהם, וכך בכפיפת קומה קצת (טבעית בכזו ישיבה) הרי ...
על ידי כח עליון
ב' ספטמבר 23, 2019 9:27 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עזרה ב - כיור נייד לסוכה
תגובות: 0
צפיות: 437

עזרה ב - כיור נייד לסוכה

ראיתי פרסומת של חברת סוכות ירושלים על כיור נייד לסוכה
אשמח לנסות אותו ולקנות במחיר מוזל ממי שאינו מעונין בו
כמו"כ אשמח אם יש למשהו נסיון להמליץ לי לטוב ולמוטב (באישי)
(דרך אגב הם מוכרים את זה ב350 'במקום ב440' ופה ראיתי את זה ב299 אבל זה אזל!)
על ידי כח עליון
ד' ספטמבר 18, 2019 2:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11571
צפיות: 1779662

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
דברי יוסף.PDF

תודה רבה
על הרצון ועל הטרחה
על ידי כח עליון
ג' ספטמבר 17, 2019 11:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ארור מכה רעהו וכו' ומה עם ברוך אשר
תגובות: 11
צפיות: 1005

Re: ארור מכה רעהו וכו' ומה עם ברוך אשר

אבן עזרא ויקרא כו יד
וריקי מוח אמרו כי הקללו׳‎ רבות מהברכות ולא אמרו אמת רק נאמרו הברכות כלל ונאמרו בקללות פרטים לירא ולהפחיד. השומעי׳‎ והמסתכל היטב יתברר לו דברי:
על ידי כח עליון
ג' ספטמבר 17, 2019 11:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11571
צפיות: 1779662

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:איזה חלק?

האמת שאני לא יודע (הוא אמור לדון שם בעניני בין השמשות ואו קידוש החודש)
על ידי כח עליון
ג' ספטמבר 17, 2019 8:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11571
צפיות: 1779662

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אם אפשר
ספר דברי יוסף (יוסף בן מנחם. שו"ת)
דפים לה ע"ב - לו ע"ב
תודה
על ידי כח עליון
א' ספטמבר 08, 2019 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?
תגובות: 17
צפיות: 1152

Re: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?

הרלב"ג היא הסברא שעומדת מאחורי כל ההלכות הללו, ובמובחן אצל הירושלמי (שהתיר לשבור מגדל של עץ מצד 'שובר אדם את החבית' ובודאי לא איירי ב'מוסתקי' לפי מש"כ כאן בדעת ר"ח ואחריו הרמב"ם, את"ש אדעתיה דירושלמי ) ובשו"ת רש"י (צו) איך אפשר לפרש כך בדעת רש"י שכתב שההיתר ה...
על ידי כח עליון
א' ספטמבר 08, 2019 2:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?
תגובות: 17
צפיות: 1152

Re: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?

ובטח ידועים לך דברי הרלב"ג.... עדיין לא. "...שהאכילה אינה בגדר מלאכה אבל היא נכנסת בגדר הפעולות הטבעיות כי הבע"ח כולם יעשו זה הפועל, ולזה לא נאסרה בשבת כמו שנאמר בביאור אכלוהו היום כי שבת היום, ובהיות הענין כן הנה שבירת הדברים שהם לצורך אכילה לא יקרא מלאכה כאלו תאמר שבירת האגוז לאכול...
על ידי כח עליון
ו' ספטמבר 06, 2019 3:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?
תגובות: 17
צפיות: 1152

Re: היתר שבירת החבית בשבת - מיסוד המגיד משנה?

אבל מעט מאד מאד עסקו בגוף ההיתר למה אין כאן עשית כלי אע"פ שאינו מכוון אינו דומה כל כך לסתם אינו מתכווין, כיון שמתכוין במעשיו להגיע אל האוכל - אופי הפעולה היא כעין סתירת החותלות, ממילא, מרכזיות הסתירה מבטלת את חלק עשיית הכלי רק, אם יכוון להדיא לעשות פתח נאה, אז מצטרפת לעיקר מלאכתו עוד חלק פעולה...
על ידי כח עליון
ד' ספטמבר 04, 2019 3:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רוח שאינה מצויה
תגובות: 21
צפיות: 2004

Re: רוח שאינה מצויה

מסוגיית הגמ' סוכה כג. ממח' ר"ע ור"ג ברוח מצויה בים ואינה מצויה ביבשה וממש"כ הריטב"א לפסול סוכה שאינה עומדת ברוח מצויה משום שאינה ראויה לשבעה משמע שרוח שאינה מצויה סטטיסטית איננה באה בפחות משבוע, ורוח מצויה סטטיסטית באה אחת ליום או יומיים (גם ממה שר"ע עשה סוכה בראש הספינה, ול...
על ידי כח עליון
ד' אוגוסט 07, 2019 9:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שובר אדם חבית אטומה?
תגובות: 12
צפיות: 2132

Re: שובר אדם חבית אטומה?

איש_ספר כתב:מן המפורסמות שסוגיא זו הלכו בו נמושות עד שלא הניחו יתרם לעולליהם.

אולי תפתור את זה?
לא מצאתי מי שיפרש דברי הר"ח בביצה לב: מוסתקי פי' גרוגרות מהודקות.

ובהודעה זו
על ידי כח עליון
ו' יולי 19, 2019 2:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קונטרסים בגדרי ל"ט מלאכות - להורדה
תגובות: 38
צפיות: 7200

Re: קונטרסים בגדרי ל"ט מלאכות - להורדה

מסתבר שאין היתר של שינוי באהל גמור. ויש לעיין האם יש כלל דין של מחיצות באהל גמור, דמשמעות הפוסקים היא שאין את הקולא שלא נעשות המחיצות בשבת, ומשמע שעכ"פ מחיצות בעינן. ולפי"ז צ"ל שבודיא וכיפי דארבא היו עם מחיצות. 'מסתבר שאין היתר של שינוי באהל גמור' - אני רק הערתי, שאם המקור הוא עשיית ...
על ידי כח עליון
ה' יולי 18, 2019 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קונטרסים בגדרי ל"ט מלאכות - להורדה
תגובות: 38
צפיות: 7200

Re: קונטרסים בגדרי ל"ט מלאכות - להורדה

מש"כ וביותר, שהרי במשכן היה גם אוהל, פריסת היריעות לאוהל על המשכן, והיו מן היריעות שלא חוברו לקרקע כלל, ומפני מה לא חשבינן מהאי טעמא לאוהל כאב מלאכה יש להעיר לדברי רש"י מנחות צט. ל"א מעיקרא ויקם משה את המשכן (שמות מ) דהיינו יריעות שבתחילה פורס היריעות ולא הורידן בהקמת העמודים והאדנים ...
על ידי כח עליון
ה' יולי 18, 2019 9:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קונטרסים בגדרי ל"ט מלאכות - להורדה
תגובות: 38
צפיות: 7200

Re: קונטרסים בגדרי ל"ט מלאכות - להורדה

עוד שאלה (סליחה על הטרמפ)

מצינו מחיצה שאינה עומדת ברוח מצויה שאינה חשובה כאהל (מדברי הב"י בפירוש רש"י עירובין קב.)
לא מצאתי מי שיאמר מפורש על אהל שכולו אינו עומד ברוח מצויה שאינו חשוב כאהל אם מותר או אסור (אולי לכה"פ מיחזי כאהל)
על ידי כח עליון
ד' יולי 17, 2019 11:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מיעוט רוחב הסוכה
תגובות: 3
צפיות: 612

Re: מיעוט רוחב הסוכה

הבנתך השניה היא הנכונה ואין כאן לבוד, ומנלן שהיא פסולה הרי סוכ"ס יש כאן חלל זע"ז ברום עשר, ומה שהביא הר"ן דאיכא דירה סרוחה הוא בגוונא דחקק ששם (בין החקק למחיצה) אין שיעור הכשר סוכה בגובה וברוחב. האם הדבר תלוי אי בעי רצפה להכשר סוכה? נראה לך שצריך גג מחיצות חלל צל, אבל לא צריך רצפה? א...
על ידי כח עליון
ד' יולי 17, 2019 11:34 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מיעוט רוחב הסוכה
תגובות: 3
צפיות: 612

Re: מיעוט רוחב הסוכה

ידועה הסוגיא בסוכה ד. לגבי סוכה שהיתה גבוהה למעלה מכ' ומיעטה ע"י בניית איצטבא וכדו'. השאלה היא מה הדין בסוכה זע"ז ברום 15 אמה ובנה בה איצטבא כך שרוחב הסוכה בתחתיתה אין בו זע"ז אבל יש בחלל הסוכה מעל האיצטבא זע"ז ברום עשר. האם אזלינן בתר חלל הסוכה, או דילמא במקום הישיבה אין זע&quo...
על ידי כח עליון
ד' יולי 17, 2019 9:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קונטרסים בגדרי ל"ט מלאכות - להורדה
תגובות: 38
צפיות: 7200

Re: קונטרסים בגדרי ל"ט מלאכות - להורדה

על כמה נושאים עיקריים בעניני 'עשיית אוהל' אולי תוכל לעזור, היום נתקשנו: מצינו בשתי הלכות שאהל בטל לאדם השוכן בתוכו א. סוכה י: לענין קריאת שמע בכילה, כל שהיא פחות מי"ט חשיבה כמלבושו. ב. הו"א דגמ' חולין קכה: סדין ע"ג מת, כל שאין טפח ביניהם לא חשיבא חציצה לענין טומאה דהויא כבגדו (אביי ד...
על ידי כח עליון
ד' יולי 17, 2019 3:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משנת ארץ ישראל - משנה אחת סילופים ושיבושים רבים
תגובות: 70
צפיות: 8411

Re: משנת ארץ ישראל - משנה אחת סילופים ושיבושים רבים

אגב השמועה אומרת שמשניות קהתי כמעט חפה לגמרי מטעויות. האם מישהו מצא שם פעם טעות? עיין בסוכה פ"א א, בפירוש שיעור סוכה ז' על ז', שהוא טעות גמור, (אמנם מביא זאת בשם ר' צבי הרכבי). הוא מביא ששיעור סוכה הוא ז' על ז' וכפי שביארו ששה על ששה לראשו ורובו וטפח על טפח לשולחנו. ושואל שא"כ הם 6*6=36 ו...
על ידי כח עליון
ד' יולי 10, 2019 3:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכר ונקיבה בקרבנות
תגובות: 39
צפיות: 3643

Re: זכר ונקיבה בקרבנות

כתיב (מלאכי א)
וְאָרוּר נוֹכֵל, וְיֵשׁ בְּעֶדְרוֹ זָכָר, וְנֹדֵר וְזֹבֵחַ מָשְׁחָת, לַאדֹנָי:
על ידי כח עליון
ו' יולי 05, 2019 1:15 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ואשי ישראל ותפילתם. היכן יש לפסק, ומדוע.
תגובות: 33
צפיות: 4459

Re: ואשי ישראל ותפילתם. היכן יש לפסק, ומדוע.

מבריך שמיה
וּפוּרְקַן יְמִינָךְ אַחֲזֵי לְעַמָּךְ בְּבֵית מַקְדְּשָׁךְ, וּלְאַמְטוּיֵי לָנָא מִטּוּב נְהוֹרָךְ וּלְקַבֵּל צְלוֹתָנָא בְּרַחֲמִין

תפילה על בנין ביהמ"ק - אז המצב יהיה שיתקבלו תפלותינו ברחמים
על ידי כח עליון
ב' יולי 01, 2019 10:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: סתם 'מיטה' בש"ס, כמה רחבה?
תגובות: 4
צפיות: 644

Re: סתם 'מיטה' בש"ס, כמה רחבה?

נחלי אפרסמון כתב:עיין בס' עלי תמר על ירושלמי סוכה פרק ב' הלכה ב' מש"כ בזה.

לאיזה חלק אתה מתכוון? לא מצאתי משהו שיישב חלק מהשאלות.
חוץ מכך שכתב שזה לא היה מצוי, רק דרך מקרה, ואם קבלה נקבל.
על ידי כח עליון
ב' יולי 01, 2019 12:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: סתם 'מיטה' בש"ס, כמה רחבה?
תגובות: 4
צפיות: 644

סתם 'מיטה' בש"ס, כמה רחבה?

שאלה כללית. סתם 'מיטה' בש"ס, כמה טפחים רחבה? במשנה כלים פרק כ' מבואר שפחות מד' טפחים אינה ראויה (לקבל טומאת מושב), וכך פירש בתפארת ישראל שאע"פ שגברא באמתא יתיב, מ"מ אסור לשכב פרקדן ועל צידו סגי בד' טפחים. יש משהו יותר מפורש? מקורות לדיון. תוספתא סוכה פרק ב': מעשה באנשי ירושלם שהיו משל...
על ידי כח עליון
ב' יולי 01, 2019 12:17 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 837
צפיות: 222828

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

האם גר תושב נטמא בטומאת מת, או שהוא כגוי שאינו נטמא
(מקורות, באבן עזרא ריש חקת: 'ולגר הגר בתוכם בעבור היות ארץ ישראל קדושה כי הכבוד שם'. נראה מדבריו שהוא טעם על מי שאינו חייב במצוות לגמרי רק גר תושב ובכ"ז אסור לו להטמא מפני קדושת הארץ. או שלא?)
על ידי כח עליון
ד' יוני 26, 2019 3:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שימוש בשבת בסכין חיתוך לאבטיח
תגובות: 26
צפיות: 2312

Re: שימוש בשבת בסכין חיתוך לאבטיח

כדכד כתב:לענ"ד החשש שלו הוא מצד מחתך

באוכלין?
על ידי כח עליון
ד' יוני 26, 2019 3:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שימוש בשבת בסכין חיתוך לאבטיח
תגובות: 26
צפיות: 2312

Re: שימוש בשבת בסכין חיתוך לאבטיח

נחלי אפרסמון כתב:גם סליסר מחתך בצורה נוחה

שם הוא נידון של טוחן בכלי
על ידי כח עליון
א' יוני 23, 2019 10:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות פסל סוכה, ומה שיטת הרמ"א בזה?
תגובות: 0
צפיות: 407

שאלה בהלכות פסל סוכה, ומה שיטת הרמ"א בזה?

אשמח בתשובת חכמי בית המדרש. א. בדברי תוס' סוכה יז. מבואר שני ציורים, הראשון כתב עליו שכשר מצד פסל, והשני הוסיף לחדש להכשיר, אך לא כתב מפורש שענינו הכשר משום פסל. הציור הראשון - כשמהלך ד' טפחים סכך פסול או ג' אויר על פני הסוכה, מפתחה עד קרוב לדופן אמצעי, אמנם נשאר שיעור סוכה ז' טפחים על ז' טפחים בצד ...
על ידי כח עליון
א' יוני 23, 2019 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פסל להחמיר
תגובות: 3
צפיות: 849

Re: פסל להחמיר

אם יורשה לי, רק הערה קטנה. מה שכתבת כדבר פשוט שאם אין מחיצות לעליונה אין כאן פסול של סוכה תחת סוכה, כוונתך כפי הנראה למה שכתב המשנה ברורה. והוא כתב זאת בשם הבכורי יעקב. אני, בעניותי, הייתי מגדיר קביעה זו כחידוש גדול. הכי איתא בעיטור (רשום אצלי) עיטור (הל' סוכה פד,ג): וליתא לדשמואל ומיהא בעי' שתהא י...

עבור לחיפוש מתקדם